MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 290/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 290         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 mai 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            179. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, semnat la Budapesta la 10 septembrie 2009, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea fn domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 26 mai 1997

 

            Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare  constituite pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea fn domeniul protectiei mediului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

299/638. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

629. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.201/2006

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 22 din 12 octombrie 2009

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 361/2007;

 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 992/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.134/C/2009


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, semnat la Budapesta la 10 septembrie 2009, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 26 mai 1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, semnat la Budapesta la 10 septembrie 2009, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 26 mai 1997, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2000.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 179.

 

PROTOCOLUL

celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare constituite pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

9-10 septembrie 2009, Budapesta

 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, intrat în vigoare la 14 decembrie 2000, în perioada 28-30 septembrie 2008 a avut loc la Snagov, în România, cea de-a sasea reuniune a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului (denumită în continuare Comisia mixtă).

De la ultima reuniune a Comisiei mixte au avut loc o întâlnire a Grupului de experti pentru ocrotirea naturii si câte două reuniuni ale Grupului permanent de experti pentru protectia mediului si ale Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale.

Cea de-a saptea reuniune a Comisiei mixte a fost prezidată de domnul Doru Laurian Bădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului din România, si de domnul dr. Istvân Kling, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului si al Apelor din Republica Ungară.

Părtile s-au întâlnit la data de 9 septembrie 2009, sub coordonarea domnului secretar de stat Doru Laurian Bădulescu si a domnului secretar de stat pentru ocrotirea naturii Lászlo Haraszthy.

Lista participantilor la cea de-a saptea reuniune este prezentată în anexa nr. I.

La întâlnire a fost adoptată si discutată următoarea ordine de zi:

1. analiza activitătii Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii;

2. analiza activitătii Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale;

3. analiza activitătii Grupului permanent de experti pentru protectia mediului;

4. analiza activitătii Grupului ad-hoc de experti pentru Rosia Montană;

5. pregătirea subiectelor de mediu de interes comun care vor fi abordate în cadrul sedintei comune de Guvern din luna octombrie 2009;

6. diverse;

7. stabilirea organizării celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte pentru protectia mediului.


În cuvântul de deschidere a celei de-a saptea reuniuni, domnul Doru Laurian Bădulescu si domnul dr. Kling Istvân au apreciat legătura neîntreruptă dintre experti pe parcursul acestor ani si si-au exprimat convingerea că grupurile permanente de experti vor relua întâlnirile periodice stabilite prin regulamentele de functionare ale acestora, în vederea continuării proiectelor comune.

Conducătorii celor două delegatii si-au manifestat satisfactia în ceea ce priveste activitatea desfăsurată la nivelul grupurilor permanente de experti.

În continuare, au salutat organizarea în România, la Bucuresti, la 10 octombrie a acestui an, a celei de-a cincea sedinte comune de Guvern, protectia mediului reprezentând un punct distinct.

1. Analiza activitătii Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii

Comisia mixtă a audiat informarea privind activitatea Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii pentru perioada 2008-2009.

Cea de-a cincea întâlnire a Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii a avut loc între 7-8 septembrie 2009, la Biharugra, în cursul căreia s-au trecut în revistă activitătile din perioada anterioară, precum si cele prevăzute pentru perioada următoare si s-a întocmit planul de lucru pentru 2009-2010.

Comisia mixtă a apreciat în mod pozitiv îndeplinirea următoarelor activităti:

- derularea cu succes a proiectului Life NATURA „Protejarea vânturelului de seară în euroregiunea panonică" si rezultatele atinse pe parcurs;

- monitorizarea sincron a speciilor de importantă comunitară, în special a speciilor de acvilă (Haliaaetus albiciIIa, Aquila heliaca, Aquila chrysaethos) si a dropiilor (Otis tarda) în zona de granită si colaborarea fructuoasă în sensul protejării mai multor specii de păsări.

Comisia mixtă a stabilit următoarele priorităti:

- continuarea colaborării privind schimbul de experientă în desemnarea siturilor NATURA 2000, elaborarea planurilor de management pentru acestea, precum si a managementului siturilor;

- întărirea colaborării dintre specialistii care se ocupă cu întocmirea proiectelor si programelor internationale;

- întărirea colaborării dintre specialistii celor două Părti care se ocupă cu domeniul OMG;

- schimb de experientă între specialistii Agentiei pentru Protectia Mediului Harghita si Directiei Parcului National Koros-Maros, privind reteaua NATURA2000 si măsurile de agromediu;

- identificarea zonelor care au rol de coridor ecologic în regiunea biogeografică panonică (culoare de migratie a speciilor de păsări migratoare sălbatice), distributia speciilor de plante si animale pe zona transfrontieră, precum si distributia habitatelor terestre sau acvatice semnificative;

- managementul siturilor NATURA 2000: armonizarea măsurilor de conservare pentru speciile si habitatele comune celor două părti;

- transfer de expertiză în privinta programelor de agromediu, în special în situri NATURA 2000 (reprezentantilor directiilor generale pentru agricultură din zona de frontieră din cele două state, parcurilor nationale si naturale, agentiilor pentru protectia mediului si ONG-urilor);

- continuarea actiunilor prevăzute în acordul de cooperare semnat între Administratia Parcului National Retezat si Directia Parcului National Bukk.

Propunem ca teme de lucru:

- managementul pajistilor din situri NATURA 2000;

- schimb de informatii privind gestionarea terenurilor proprietate de stat din ariile naturale protejate.

Comisia mixtă adoptă protocolul celei de-a cincea întâlniri a Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii (anexa nr. II).

2. Analiza activitătii Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale

Comisia mixtă a audiat informările Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale cu privire la îndeplinirea prioritătilor de colaborare si a apreciat cooperarea în continuare în domeniul utilizării mai eficiente a resurselor UE. Grupul permanent de experti pentru programe si proiecte internationale a avut două întâlniri în urma celei de la Snagov (una la Bucuresti între 27-28 noiembrie 2008 si cealaltă la Szarvas pe data de 7 iulie 2009), urmând ca viitoarea întâlnire să aibă loc în luna noiembrie, în România.

Comisia mixtă consideră importantă colaborarea cu Comisia hidrotehnică româno-ungară, prin intermediul Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale, în vederea prioritizării propunerilor de proiecte privind gestionarea apelor în zona transfrontalieră România-Ungaria, în acest sens, prin contributia ambelor părti a fost elaborată o listă orientativă de proiecte care pot face obiectul finantării în viitor prin intermediul Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România. Această listă nu va fi inclusă în protocol, rămânând deschisă pentru a fi actualizată permanent prin contributia ambelor părti.

Comisia mixtă acordă o deosebită importantă activitătii de informare reciprocă între părti despre programele în cauză, în special privind Programul operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România si Programul operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România- Ucraina, si apreciază pozitiv crearea mecanismului de coordonare, care permite identificarea timpurie a proiectelor. De asemenea, Comisia mixtă apreciază armonizarea pozitiei părtilor privind finantările acordate în cadrul Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România.

Comisia mixtă îsi exprimă satisfactia privind schimbul permanent de informatii despre rezultatele atinse în cadrul programelor operationale de mediu din România si din Republica Ungară. Părtile au convenit să se informeze reciproc si să asigure un schimb permanent de informatii în legătură cu implementarea Programului operational sectorial de mediu din România si a Programului operational de mediu si energie din Republica Ungară, după cum urmează:

- informare reciprocă despre stadiul implementării programelor;

- identificarea unor întrebări si teme specifice care să reprezinte baza unor posibile evenimente organizate la nivel regional si national - respectiv între ministere si organismele intermediare ale programelor;


- identificarea oportunitătilor de finantare pentru organizarea unor schimburi de experientă la nivel national si regional pentru autoritătile responsabile de implementare - respectiv la nivelul ministerelor si organismelor intermediare.

Comisia mixtă apreciază că vor trebui depuse, în continuare, eforturi sporite pentru implementarea programelor nationale operationale de mediu. Ca urmare a schimbului de experientă din luna decembrie 2008 si luând în considerare rezultatele sale pozitive, părtile au intentia să continue schimbul de informatii despre etapele de implementare a programelor operationale de mediu si îsi propun să organizeze întâlniri bilaterale similare.

Finantarea acestor întâlniri va fi asigurată în cadrul programelor operationale respective din bugetul axelor de asistentă tehnică.

Comisia mixtă consideră un succes conferinta organizată pe data de 6 iulie 2009, la Szarvas, pe tema „Progrese, provocări si oportunităti pentru dezvoltarea proiectelor comune de mediu în contextul Programului operational de cooperare transfrontralieră România-Ungaria", la care au participat invitati din partea autoritătilor de management, organismelor intermediare, autoritătilor de mediu si autoritătilor locale, potentiali beneficiari, respectiv reprezentantii celor două ministere. Principalul obiectiv al întâlnirii a fost dezbaterea experientelor acumulate ca urmare a derulării primelor sesiuni de depunere a proiectelor în vederea obtinerii finantărilor europene. Grupul permanent de experti pentru programe si proiecte internationale a trecut în revistă interventiile din cadrul conferintei si a formulat propuneri în vederea eficientizării procedurilor de selectie si implementare a proiectelor.

Comisia mixtă a adoptat minutele celei de-a patra si de-a cincea întâlniri ale Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale (anexa nr. III).

3. Analiza activitătii Grupului permanent de experti pentru protectia mediului

Comisia mixtă a audiat prezentarea raportului privind activitatea Grupului permanent de experti pentru protectia mediului. Grupul permanent de experti pentru protectia mediului a avut două întâlniri după sesiunea de la Snagov, una între 9- 10 decembrie 2008 si a doua în data de 5 august 2009, când a elaborat planul de lucru pe anul 2010.

Comisia mixtă a apreciat activitatea Grupului permanent de experti pentru protectia mediului pentru alegerea temei prioritare privind experientele celor două părti legate de implementarea REACH la cea de-a cincea întâlnire care a avut loc în data de 5 august 2009. Comisia mixtă a constatat de asemenea că s-au făcut progrese pentru stabilirea unei eventuale pozitii comune privind pregătirea la nivelul UE a negocierilor internationale în domeniul schimbărilor climatice pentru viitoarea conferintă de la Copenhaga în ceea ce priveste reportarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite pentru următoarea perioadă de angajament post 2012.

Părtile au hotărât ca la următoarea sesiune a Grupului permanent pentru protectia mediului să aibă loc un schimb de informatii despre modul de împărtire a responsabilitătii statelor membre privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră („burden sharing").

Comisia mixtă salută intentia organizării unei mese rotunde de către partea română în primul trimestru al anului 2010, pe tema îmbunătătirii controlului activitătii de export-import al

produselor chimice periculoase aflate sub procedura PIC, cu participarea autoritătilor vamale si de mediu.

Comisia mixtă apreciază organizarea unui workshop în Republica Ungară, în trimestrul III al anului 2010, privind activitatea autoritătilor de reglementare si control al obiectivelor industriale care intră sub incidenta directivelor IPPC, SEVESO, LCP

Comisia mixtă apreciază abordarea problemelor de sănătate si mediu în planul de lucru pe anul 2010 al grupului de experti si salută ideea identificării în comun a sarcinilor care decurg din hotărârile care vor fi luate la WH05, cu ocazia Conferintei ministrilor mediului si sănătătii (10-12 martie 2010, la Parma), precum si discutarea posibilitătilor de îndeplinire a acestora, inclusiv aspecte legate de impactul direct si indirect al schimbărilor climatice asupra sănătătii si mediului.

Comisia mixtă, în baza documentelor privind îmbunătătirea stării mediului în zona de frontieră, invită Grupul permanent de experti pentru protectia mediului să actualizeze si în viitor sistematic datele folosite pentru evaluarea stării mediului si să dezvolte în continuare metodologia comună a evaluării acestor date.

Comisia mixtă consideră utilă colaborarea cu grupul permanent de experti pentru programe si proiecte internationale, vizând facilitarea accesului la programe de îmbunătătire a stării mediului în zona de frontieră.

Comisia mixtă adoptă protocoalele cele cea de-a sasea si a saptea întâlniri ale Grupului permanent de experti pentru protectia mediului (anexa nr. IV).

4. Analiza activitătii Grupului ad-hoc de experti pentru Rosia Montană

La întâlnirea Comisiei mixte din data de 28 septembrie 2008, de la Snagov, s-a hotărât ca Grupul ad-hoc de experti să functioneze în continuare sub denumirea de Grup Rosia Montană, cu atributii numai după reluarea procedurii EIA.

În conditiile în care Ministerul Mediului din România se află, în continuare, în imposibilitatea de-a continua procedura EIA pentru investitia de la Rosia Montană, Grupul Rosia Montană a hotărât ca nu este necesar să se întrunească.

În acelasi timp, cu ocazia sedintei lărgite a Grupului permanent de experti pentru protectia mediului din data de 5 august 2009, la care au participat si reprezentanti ai Grupului Rosia Montană, partea română a informat partea ungară că ministerul de resort din România se află, în continuare, în imposibilitatea de a continua procedura EIA.

Comisia mixtă a fost de acord în privinta continuării schimbului prioritar permanent de informatii legate de investitia de la Rosia Montană.

5. Pregătirea unor teme de interes comun în domeniul protectiei mediului pentru sedinta comună de Guvern din luna octombrie 2009

Conducătorii celor două delegatii salută organizarea celei de-a cincea sedinte comune de Guvern la data de 10 octombrie 2009, la care protectia mediului va fi o temă aparte.

Comisia mixtă a convenit ca înaintea sedintei comune de Guvern să aibă loc o informare reciprocă asupra materialelor care vor fi prezentate.

Părtile au dezbătut si au adoptat următoarele teme, care vor fi prezentate celor două guverne:


5.1. Situatia procedurii EIA pentru proiectul Rosia Montană

La sedinta lărgită a Grupului permanent de experti pentru protectia mediului, din data de 5 august 2009, partea română a informat partea ungară că ministerul de resort din România se află în continuare în imposibilitatea de a continua procedura EIA. În consecintă, procedura prevăzută de Conventia Espoo în cadrul căreia participă si Republica Ungară nu s-a finalizat.

În acelasi timp, este în desfăsurare procedura de evaluare de mediu (SEA) pentru modificarea Planului urbanistic zonal - Zona industrială Rosia Montană, la care, de asemenea, Republica Ungară participă.

Partea ungară speră că partea română nu va aproba realizarea proiectului Rosia Montană. Partea română a luat notă de pozitia părtii ungare si a subliniat că va aplica în totalitate prevederile Conventiei Espoo pentru acest proiect.

Domnul secretar de stat Doru Laurian Bădulescu a înmânat părtii ungare CD-ul continând răspunsul la întrebările publicului ungar adresate în cadrul procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru modificarea planului urbanistic zonal Rosia Montană.

5.2. Surse potentiale de poluare a mediului - Baia Mare, Rosia Poieni

Partea ungară a solicitat părtii române informatii actualizate privind situatia haldelor de steril si a iazurilor de decantare amplasate în orasul Baia Mare si împrejurimile acestuia, precum si a obiectivului minier Rosia Poieni, judetul Alba.

Partea română a luat notă de solicitarea părtii ungare si a comunicat că va pregăti o informare, pentru sedinta comună a celor două guverne, care urmează să aibă loc în luna octombrie 2009.

Partea ungară a solicitat părtii române transmiterea, în scris, înainte de sedinta comună de Guvern, a materialelor pregătite de partea română. Partea română va face demersurile necesare la Ministerul Economiei pentru transmiterea, în prealabil, a informatiilor solicitate.

5.3. Proiecte de ocrotirea naturii - declararea Parcului Natural Cefa

Partea română a informat că proiectul de hotărâre de Guvern de instituire a regimului de parc natural a fost transmis spre aprobare Guvernului României, conform celor prevăzute în protocolul celei de-a sasea reuniuni a Comisiei mixte, semnat la Snagov.

Comisia mixtă propune intensificarea demersurilor pentru constituirea Parcului Natural Cefa. În acest sens, partea română va relua procedura de aprobare a actului normativ de înfiintare a Parcului Natural Cefa.

5.4. Pozitie comună pentru prevenirea poluării cu deseuri a Tisei si afluentilor săi

Comisia mixtă salută organizarea unei mese rotunde, în data de 25 martie 2009, la Nyîregyhâza, privind „Gestionarea deseurilor solide si prevenirea poluării accidentale a apelor de frontieră", la care au participat autoritătile si structurile de gestionare a apelor din Republica Ungară, România, Slovacia si Ucraina. Participantii au adoptat o declaratie comună despre

prevenirea poluărilor accidentale la niveluri foarte ridicate ale apelor si au căzut de acord ca anual comisiile bilaterale pentru ape de frontieră să analizeze îndeplinirea angajamentelor din declaratie si ca împuternicitii guvernelor din cele 4 tări să se informeze reciproc despre acest domeniu.

La cea de-a XX-a sesiune a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare (mai 2009, Szeged) s-a hotărât ca tema prevenirii depunerilor de deseuri în albia majoră a apelor si a evacuării celor eventual existente să treacă pe ordinea de zi a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului.

Tinând cont că acest subiect este comun, Comisia mixtă consideră că cele două comisii trebuie să înfiinteze un grup ad-hoc comun pentru a lua măsuri comune sau nationale si pentru a implementa programe care să fie exemple pozitive pentru celelalte tări din bazinul hidrografic al Tisei (în primul rând pentru Ucraina).

6. Diverse

Schimb de experientă în domeniul canalizării si epurării apelor uzate în orasele mari

Cea de-a patra sedintă comună româno-ungară de Guvern a fixat ca sarcină schimbul de experientă privind dezvoltarea sistemelor de canalizare si de tratare a apelor uzate din orasele mari. În acest context, expertii români au vizitat la data de 3 septembrie 2009 noua statie de epurare de la Budapesta, care se construieste în mare parte din fonduri europene, statia de epurare din zona de nord a Pestei si statia de pompare din Ferencvâros.

Cu ocazia vizitei efectuate la statia de epurare din nordul Pestei, membrii delegatiei au vizitat si statia de biogaz, produs prin fermentare anaerobă a nămolului, dată în functiune anul trecut. Statia de epurare foloseste o parte din biogazul produs pentru acoperirea nevoilor proprii de energie.

În acelasi loc, membrii delegatiei au văzut lucrările de fundare a extinderii statiei de epurare pentru introducerea treptei de îndepărtare a nutrientilor, lucrările de investitii fiind finantate de Banca Mondială. Această investitie contribuie la protectia Deltei Dunării si Mării Negre, precum si la încetinirea procesului de eutrofizare.

Tinând cont de faptul că expertii români au considerat util schimbul de experientă, aceasta va continua anul viitor la Bucuresti.

7. Stabilirea organizării celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte pentru protectia mediului

Părtile au convenit ca cea de-a opta reuniune a Comisiei mixte să aibă loc în trimestrul IV al anului 2010, în România. Locul si data se vor stabili ulterior.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, la cea de-a saptea întâlnire a Comisiei mixte a fost încheiat prezentul protocol, care a fost acceptat de ambele părti.

Anexele nr. I-IV fac parte integrantă din prezentul protocol.

Semnat la Budapesta la 10 septembrie 2009, în două exemplare originale, în limbile română si maghiară, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Doru Laurian Bădulescu,

secretar de stat

Pentru Guvernul Republicii Ungare

dr. Kling Istvân,

secretar de stat


ANEXA Nr. I

la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

LISTA

participantilor la cea de-a saptea reuniune a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

9-10 septembrie 2009, Budapesta

 

Delegatia română

- Doru Laurian Bădulescu - secretar de stat

- Gheorghe Constantin - director general, Directia generală pentru managementul apelor, Ministerul Mediului

- Silviu Megan -director, Directia protectia naturii, Ministerul Mediului

- Florian Burnar -director, Directia generală pentru managementul instrumentelor structurale, Ministerul Mediului

- Simona Ghită -sef serviciu, Directia gestiune deseuri si substante periculoase, Ministerul Mediului

- Luminita Andrei - consilier superior, Controlul poluării si evaluare impact, Ministerul Mediului

- Luminita Tîrchilă -consilier superior, Directia gestiune deseuri si substante periculoase, Ministerul Mediului

- Alina Boldea -consilier pentru afaceri europene, Directia afaceri europene si relatii internationale, Ministerul Mediului

- Adriana Calapod -sef serviciu, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- Lucian Casone - secretar I, Ambasada României în Republica Ungară

Delegatia ungară

- dr. István Kling - secretar de stat

- Lászlo Haraszthy - secretar de stat pentru ocrotirea naturii

- Lâszlo Tirjâk - director, Directia Parcului National Koros-Maros

- dr. Bálint Dobi - director general, Directia generală de protectia mediului

- PeterToth -sef serviciu, Serviciul de administrare al domeniilor statului si armonizare agrară

- Peter Kovács -director general adjunct, Directia generală de gestionare a bazinelor hidrografice si protectia apelor

- dr. Martina Makai -sef serviciu, Departamentul de dezvoltare a mediului, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu

- Gábor Eberhardt - reprezentantul Consiliului Regional de Dezvoltare a Câmpiei de Nord

- Zsuzsanna Kissne Árokháti - director general, Departamentul pentru relatii internationale

- Judit Ijgyárto - consilier, Departamentul de relatii internationale

- Tunde Vajna - interpret

 

ANEXA Nr. II

la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

PROTOCOL

încheiat astăzi cu ocazia celei de-a cincea întâlniri a Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii al Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

7-8 septembrie 2009, Biharugra, Ungaria

 

Întâlnirea s-a organizat în baza celor convenite la cea de-a patra întâlnire a Grupului bilateral de experti pentru ocrotirea naturii, organizată la 7-8 mai 2007 la Timisoara. Scopul întâlnirii este de a evalua activitătile realizate din planul de lucru pentru perioada 2008-2009, precum si întocmirea si aprobarea unui plan de activitate pentru anul 2010-2011.


PARTICIPANTI:

Din partea ungară:

- Tirják Laszlo - director, Parcul National Koros-Maros

- Vanyi Robert - Directia Parcului National Hortobagy

- Molnar Attila - Directia Parcului National Hortobagy

- Bánfi Peter - sef serviciu, Directia Parcului National Koros-Maros

- Toth Peter -sef serviciu, Serviciul de administrare al domeniilor statului si armonizare agrară

- Laune Ágnes -consilier, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din Ungaria, Serviciul de administrare a domeniilor statului si armonizare agrară

- Vajna Tunde - translator

Din partea română:

- Silviu Megan - director, Ministerul Mediului - Directia Protectia Naturii

- Florina Ciubuc -sef serviciu, Ministerul Mediului, Directia Protectia Naturii

- Alin Mos - director, Parcul Natural Apuseni

- Monika Ciupleu -sef Serviciu Implementare Politici de Mediu - Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

 

Sefii grupului de experti au prezentat la începutul întâlnirii membrii grupului delegatiilor.

Seful delegatiei maghiare a prezentat si a evaluat succint activitatea din ultimii 2 ani a grupului. Reprezentantii Parcului National Koros-Maros si Parcului National Hortobagy au prezentat în detaliu activitătile îndeplinite în cadrul programului de lucru, cu accent deosebit în ceea ce priveste declararea de situri NATURA2000 în zona transfrontieră, verificarea comună în teren, respectiv îndeplinirea obiectivelor din cadrul proiectului LIFE.

Părtile au stabilit de comun acord că activitătile realizate în cursul anului trecut si-au atins scopul (anexa nr. 1 la prezentul protocol).

Grupul de experti a analizat si a adoptat programul de lucru pentru anul 2009-2010 (anexa nr. 2 la prezentul protocol).

Următoarea întâlnire a grupului de experti va avea loc în cel de-al doilea semestru din anul 2010 în România.

Prezentul protocol a fost întocmit si semnat la Biharugra la 8 septembrie 2009, în două exemplare oriainale, în limbile maahiară si română.

 

Din partea ungară,

Lászlo Haraszthy

Din partea română

Silviu Megan

ANEXA Nr. 1

la anexa nr. II la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

RAPORT DE ACTIVITATE

a Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului privind stadiul realizării obiectivelor din programul de lucru pentru anul 2007-2008

 

1. Identificarea siturilor de importantă comunitară si evaluarea speciilor si habitatelor din siturile Natura 2000 în zona tranfrontieră si cooptarea judetului Satu Mare în această activitate

În perioada 17-18 septembrie 2007, specialistii Parcului National Koros-Maros au participat la o întâlnire de lucru în judetul Bihor la Stâna de Vale. La întâlnirea de lucru, din partea română au participat Agentia pentru Protectia Mediului Bihor si conducerea Parcului Natural Apuseni, respectiv specialistii Parcului National Hortobagy.

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute actele normative privind declararea siturilor NATURA 2000 (SCI si SPA) din România. S-a stabilit că siturile NATURA 2000 de pe teritoriul Parcului National Hortobagy si cele 4 situri de importantă comunitară, respectiv 3 arii de protectie specială avifaunistică din zona transfrontalieră (judetul Bihor) acoperă în parte siturile NATURA 2000 propuse si declarate de o parte si cealaltă a granitei româno-maghiare din această zonă.

În situl de importantă comunitară si aria de protectie specială avifaunistică din zona Pădurea Cefa-Rădvani (viitorul Parc Natural Cefa) în perioada de primăvară s-a realizat monitorizarea sincron a dropiilor Otis tarda în zona de granită. Specialistii recomandă si consideră foarte utilă monitorizarea sincron a vulturilor si păsărilor de baltă în această zonă, cu frecventă lunară în următoarea perioadă. Totodată, se recomandă monitoringul integrat vulturilor pe teritoriul Parcului Natural Lunca Muresului.

Identificarea siturilor NATURA 2000 în zona de granită, care se află pe teritoriul Parcului National Hortobagy, s-a realizat în totalitate si programul a fost finalizat în termen.

Au fost identificate în comun (Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, Grupul Milvus, Directia Parcului National Koros-Maros), cu ocazia a 4 deplasări în teren în zona de granită, habitate incluse în anexa 1 si anexa 2 pentru specii la Directiva habitate. În iulie 2007, specialistii Parcului National Hortobagy au realizat capitolul de care au fost responsabili pentru editarea lucrării privind siturile NATURA 2000 în zona de granită.


În august 2008, la invitatia Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, a avut loc o întâlnire de lucru în orasul Valea lui Mihai din zona de granită la primărie, unde s-a discutat cu domnul primar posibilitatea colaborării în viitor în cadrul unor proiecte comune referitoare la siturile NATURA 2000.

2. Realizarea memorandumului dintre Parcul National Koros-Maros si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita. Realizarea unui draft de plan de management pentru un SCI Natura 2000

În data de 10 septembrie 2007, partenerii responsabili au participat la o întâlnire de lucru unde s-a stabilit că Valea Alceului, sit de importantă comunitară, va constitui obiectul elaborării unui plan de management. Din partea maghiară au fost predate partenerilor români câteva planuri de management pentru siturile NATURA2000. Deplasările comune în teren s-au realizat în cursul anului 2009. Specialistii Agentiei pentru Protectia Mediului Harghita au efectuat o vizită de lucru la sediul administratiei Parcului National Koros-Maros, unde au fost abordate si supuse dezbaterii următoarele tematici: probleme de agromediu si protectia mediului, respectiv gestionarea siturilor NATURA 2000. După această dată a avut loc în iunie 2009 vizita specialistilor de la Directia Parcului National Koros-Maros împreună cu reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului Harghita la SCI Valea Alceului, Harghita.

3. Colaborare între Parcul National Koros-Maros si Parcul Natural Lunca Muresului, schimb de experientă privind monitorizarea populatiilor de specii prioritare în zona transfrontalieră

Cele două institutii responsabile au organizat 3 întâlniri de lucru (de două ori în România, o dată în Ungaria). Scopul întâlnirii a fost schimbul de experientă si vizita în teren în siturile NATURA 2000. În data de 3 iulie 2008, Consiliul Parcului National Koros-Maros a participat la o întâlnire de lucru la Pecica, judetul Arad, fiind invitat de către conducerea Parcului Natural Lunca Muresului. În ceea ce priveste monitorizarea sincron a vulturilor prevăzută la pct. 1 din prezentul raport, părtile au căzut de acord asupra importantei acestei activităti. În aceste zone, deoparte si alta a granitei româno-maghiare, monitoringul integrat al acestei specii a început în anul 2008.

4. Promovarea si sustinerea de către Grupul permanent de experti pentru ocrotirea naturii a colaborării dintre Parcul National Koros-Maros si Parcul Natural Apuseni pentru înfiintarea Parcului Natural Cefa

Reprezentantii celor două institutii s-au întâlnit de două ori la schimburi de experientă si vizită comună în teren. Proiectul de hotărâre de Guvern de instituire a regimului de parc natural a fost transmis de partea română spre avizare Guvernului României, conform celor prevăzute în protocolul de la Snagov. Grupul permanent de experti propune intensificarea demersurilor pentru constituirea Parcului Natural Cefa. În acest sens, partea română va relua procedura de aprobare a actului normativ de înfiintare a Parcului Natural Cefa.

La implementarea a două proiecte privind dezvoltarea ecoturismului pe teritoriul viitorului Parc Natural Cefa au participat organizatii din domeniul protectiei naturii, din zona de granită (Directia Parcului National Cris-Mures, Administratia Parcului Natural Apuseni, BioTeam, Primăria Cefa).

5. Implementarea proiectului Life NATURA „Conservarea lui Falco vespertinusîn regiunea panonică"

Realizarea obiectivelor în cadrul proiectului sunt în grafic si se desfăsoară în conditii bune. În februarie 2008 a fost acceptat Raportul intermediar privind stadiul realizării obiectivelor în cadrul proiectului. Datorită activitătilor de protectie realizate în cadrul proiectului, conform datelor initiale (187 de perechi de vânturei în anul 2006), s-a constatat o crestere a populatiilor de vânturei în zona Partium si zona Banatului (total observate 323 perechi de vânturei). Realizarea proiectului a contribuit la extinderea colaborării dintre specialistii români si maghiari care îsi desfăsoară activitatea în domeniul protectiei naturii.

6. Monitorizarea si evaluarea populatiilor de dropii în contextul Conventiei de la Bonn

Din partea ungară, Directia Parcului National Koros-Maros realizează în mod continuu monitorizarea si evaluarea populatiilor de dropii în zona de granită (Kis-Sarret) si înregistrarea datelor de monitoring. Partea română realizează în mod continuu această monitorizare prin proiectul Life. În cazul judetelor Arad si Timis nu s-a observat prezenta constantă a acestor păsări, doar aparitii de scurtă durată cu exemplare rătăcite si grupuri mai restrânse în zona de granită spre Serbia în afara perioadei de iarnă.

Păsările identificate apartin probabil populatiilor care trăiesc în zona Mokrini din Serbia.

7. Cooperare mai eficientă între institutiile de mediu din România în privinta implementării directivelor UE privind comertul cu specii de plante si animale sălbatice

În mai 2007 un reprezentant al Ministerului Mediului din Ungaria - Directia biodiversitate, în colaborare cu specialistul de la vama aeroportuară din Heathrow care se ocupă de problematica CITES, au organizat un workshop de 3 zile la Cluj-Napoca pentru lucrătorii vamali, specialistii agentiilor de mediu teritoriale si reprezentantii politiei. Tema workshopului a fost implementarea si aplicarea legislatiei comunitare privind comertul cu specii CITES, respectiv comertul cu plante si animale din flora si fauna spontană. Evenimentul a fost organizat de organizatia TRAFFIC, cu sediul în Europa de Est.

În ultimii 2 ani au fost cazuri concrete când părtile implicate au colaborat si au discutat asupra modului în care se aplică legislatia specifică din acest domeniu, concret despre verificarea comertului cu trofee provenite din România, respectiv comercializarea ilegală în Ungaria a mezelurilor fabricate din carne de urs.

Bineînteles că în legătură cu temele de mai sus, partenerii din Ungaria oferă în continuare sprijinul pentru partenerii din România. Ambele părti consideră importantă cooperarea în continuare în acest domeniu.

8. Dezvoltarea cooperării în domeniul organismelor modificate genetic

Cu ocazia întâlnirii Comisiei mixte româno-ungare de la Eger din anul 2007 (25-26 octombrie) s-a stabilit necesitatea intensificării colaborării dintre partea ungară si partea română în ceea ce priveste problematica organismelor modificate genetic (OMG).

În luna mai 2008, cu ocazia întâlnirii romano-ungare la nivel de ministri si secretari de stat, Ungaria a adus din nou în discutie tema OMG si a reiterat sprijinul său.

În concluzie, putem spune că partea maghiară este activă în ceea ce priveste problematica OMG, având rol de initiator al discutiilor pe această temă, dar colaborarea nu a fost atât de eficientă încât să înregistreze progrese pentru îndeplinirea sarcinilor si obligatiilor prevăzute în protocolul de colaborare, dar, indiscutabil, s-au efectuat pasi importanti pentru rezolvarea acestor aspecte.

Obligatoriu în cadrul problematicii OMG este nevoie de o colaborare mult mai eficientă în viitor, care se poate realiza în cadrul întâlnirilor Comisiei mixte româno-ungare sau la alte întâlniri de lucru, mese rotunde organizate între părti.

9. Continuarea cooperării dintre Directia Parcului National Koros-Maros, Directia Parcului National Hortobagy si Administratia Parcului Natural Apuseni

Un punct focal al colaborării dintre cele două institutii si interesul comun sunt declararea cât mai rapid posibil a zonei


Cefa si Pădurea Rădvani ca parc natural. După declararea Parcului Natural Cefa, colaborarea poate continua în primul rând în domeniul ecoturismului.

Directia Parcului National Hortobagy a încheiat la 9 iunie 2005 un protocol de colaborare cu Administratia Parcului Natural Apuseni. În baza acestui protocol, în luna iulie 2007 Administratia Parcului National Hortobagy a primit delegatia Parcului Natural Apuseni si s-au purtat discutii pe tema gestionării helesteielor de la Cefa. Fermierii de la societatea piscicolă locală de pe teritoriul parcului care se ocupă de acest domeniu au oferit consultantă partenerilor români. Specialistii Parcului National Hortobagy au participat în septembrie 2007 la o întâlnire de lucru de două zile la Stâna de Vale, judetul Bihor, la invitatia Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor si a Administratiei Parcului Natural Apuseni. La întâlnirea de lucru au participat si reprezentantii Parcului National Koros-Maros. S-au discutat aspecte privind aplicarea unor proiecte comune în viitor.

Scopul colaborării este schimbul de experientă, aplicarea de proiecte comune, realizarea obiectivelor cuprinse în program, în anul 2008 nu au avut loc întâlniri de lucru, dar colaborarea trebuie mentinută în continuare.

10. Cooperare privind delimitarea unei arii protejate transfrontaliere în zona Pădurii Foeni

În aprilie 2008, Directia Parcului National Hortobagy a initiat consultări cu organizatia neguvernamentală Grupul Milvus în vederea efectuării vizitelor în teren si demarării pregătirilor necesare pentru declararea ariei naturale protejate. Este necesară continuarea programului.

11. Semnarea unei declaratii de intentie pentru realizarea unui parteneriat între Parcul National Bukk si Parcul National Retezat cu ocazia Zilei europene a parcurilor nationale. Ariile cooperării: GIS, habitate comunitare si prioritare, reteaua NATURA 2000, amenajarea pădurilor, ecoturism

Parteneriatul de colaborare a fost semnat la 26 octombrie 2007 la Eger în Ungaria, cu ocazia celei de-a 5-a întâlniri a

Comisiei mixte româno-ungare. Scopul protocolului este colaborarea dintre cele două părti în ceea ce priveste administrarea ariilor naturale protejate, GIS, habitate prioritare si comunitare, amenajarea pădurilor, identificarea în comun a unor resurse pentru aplicarea de proiecte. Parcul National Bukk informează permanent Parcul National Retezat despre experientele dobândite în gestiunea siturilor NATURA 2000.

Încă înainte de semnarea protocolului de colaborare cele două institutii începuseră să îsi dezvolte relatiile, în mai multe ocazii având loc întâlniri între conducerile celor două parcuri (cu ocazia organizării unor evenimente internationale), dar partenerii români nu au putut participa la toate întâlnire initiate de partea maghiară.

Directia Parcului National Bukk a lansat mai multe invitatii în anul 2006 si 2007 conducerii Parcului National Retezat, în vederea participării la întâlniri de lucru si excursii, dar acestea nu au avut loc. În octombrie 2006 specialistii Parcului National Bukk au efectuat o vizită de lucru la Administratia Parcului National Retezat, unde, cu ocazia deplasărilor în teren si în cadrul unui workshop au făcut cunostintă cu munca si atributiile partenerilor români, cu modul de gestionare a habitatelor si speciilor, tehnicile de vizitare pe care le practică cu scopul de a conserva si a proteja speciile si habitatele. Au fost prezentate programele internationale în care este partener Parcul National Retezat. Administratia Parcului National Bukk a primit si în acest an o invitatie din partea Administratiei Parcului National Retezat.

În continuare, Directia Parcului National Bukk si Administratia Parcului National Retezat sunt dispuse la continuarea colaborării si îndeplinirea obiectivelor prevăzute în protocol si, în special, facem referire la schimbul de experientă privind gestionarea Retelei ecologice NATURA 2000.

12. Cooperare în privinta proiectelor comune, transfer de know-how între parteneri (LIFE, PHARE, Interreg)

13. Transfer de know-how în privinta programelor de agromediu, în special în siturile NATURA 2000

ANEXA Nr. 2

la anexa nr. II la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

PROGRAMUL DE LUCRU PENTRU ANUL 2009-2010

al Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii al Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

1. Vizitarea siturilor de importantă comunitară si evaluarea speciilor si habitatelor din siturile NATURA 2000 în zona transfrontalieră si intensificarea cooperării

Responsabili: Parcul National Koros-Maros, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Parcul National Hortobagy- Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

Termen: permanent

2. Implementarea protocolului de colaborare dintre Parcul National Koros-Maros si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita. Realizarea unui draft de plan de management pentru un sit NATURA 2000 (sit de importantă comunitară)

Responsabili: Parcul National Koros-Maros, Agentia pentru Protectia Mediului Harghita

Termen: permanent

3. Colaborare între Parcul National Koros-Maros si Parcul Natural Lunca Muresului, schimb de experientă privind monitorizarea populatiilor de specii sălbatice prioritare în zona transfrontalieră

Responsabili: Administratia Parcului National Koros-Maros, Administratia Parcului Natural Lunca Muresului

Termen: permanent

4. Promovarea si sustinerea de către Grupul permanent de experti pentru ocrotirea naturii a colaborării dintre Parcul National Koros-Maros si Parcul Natural Apuseni pentru înfiintarea Parcului Natural Cefa

Responsabili: Administratia Parcului National Koros-Maros, Administratia Parcului Natural Apuseni

Termen: permanent


5. Finalizarea cu succes a proiectului LIFE NATURA „Conservarea lui Falco vespertinusîn regiunea panonică"

Responsabili: Directia Parcului National Koros-Maros, Directia Parcului National Duna Ipoly, Directia Parcului National Bukk, Directia Parcului National Hortobagy, Asociatia pentru Protectia Păsărilor Ungaria, Agentia pentru Protectia Mediului, Grupul Milvus

Termen: 31 ianuarie 2010

6. Monitorizarea si evaluarea populatiilor de dropii în contextul Conventiei de la Bonn

Responsabili: Directia Parcului National Koros-Maros, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, Agentia pentru Protectia Mediului Arad

Termen: permanent

7. Cooperare între institutiile de mediu din România în privinta implementării directivelor UE privind comertul cu specii de plante si animale sălbatice

Responsabili: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din Ungaria, Ministerul Mediului din România

Termen: permanent

8. Cooperare în scopul creării conditiilor pentru ca autoritătile de management CITES din cele două tări să se informeze reciproc asupra capturilor de fosile din speciile non-CITES si a florilor de mină

Responsabili: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din Ungaria, Ministerul Mediului din România

Termen: până la următoarea întâlnire a grupului de lucru

9. Dezvoltarea cooperării în domeniul organismelor modificate genetic

Responsabili: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din Ungaria, Ministerul Mediului din România

Termen: permanent

10. Continuarea cooperării dintre Directia Parcului National Koros-Maros, Directia Parcului National Hortobagy si Administratia Parcului Natural Apuseni

Responsabili: Directia Parcului National Koros-Maros, Directia Parcului National Hortobagy, Administratia Parcului Natural Apuseni, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor.

Termen: permanent

11. Cooperare privind instituirea regimului de arie naturală protejată transfrontalieră în zona Pădurii Foeni

Responsabili: Directia Parcului National Hortobagy, Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

Termen: permanent pentru cooperarea în vederea instituirii regimului de arie protejată si până la următoarea întâlnire a grupului de lucru pentru delimitare

12. Continuarea parteneriatului dintre Parcul National Bukk si Parcul National Retezat, în baza protocolului de cooperare semnat la Eger. Ariile cooperării: GIS, habitate comunitare si prioritare, reteaua NATURA 2000, amenajarea pădurilor, ecoturism

Responsabili: Directia Parcului National Bukk, Administratia Parcului National Retezat

Termen: permanent

13. Cooperare în privinta proiectelor comune, transfer de know-how între parteneri (LIFE, PHARE, Interreg)

Responsabili: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din Ungaria, Ministerul Mediului din România

Termen: permanent

14. Transfer de know-how în privinta programelor de agromediu, în special în siturile NATURA 2000

Responsabili: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din Ungaria - Directia dezvoltare durabilă, Ministerul Mediului din România

Termen: când este nevoie

15. Cooperare pentru pregătirea în comun a proiectului LIFE „Protectia soimului dunărean în zona de N-E a Bulgariei, Ungaria, România si Slovacia"

Responsabili: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din Ungaria, Agentia Natională pentru Protectia Mediului din România

Termen: 31 decembrie 2009

 

ANEXA Nr. III

la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

PARTEA A

 

MINUTA

celei de-a patra întâlniri oficiale a Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

Bucuresti, 27-28 noiembrie 2008

 

OBIECTIVE

În conformitate cu cele stipulate în Regulile de procedură ale Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale (denumit în continuare grupul de experti), precum si cu cele convenite la cea de-a treia întâlnire oficială ce a avut loc la Budapesta în data de 5-6 mai 2008, principalele obiectiveale întâlnirii au fost următoarele:

- informarea reciprocă asupra progreselor înregistrate în cadrul programelor operationale nationale din România si Ungaria, precum si asupra lectiilor învătate;

- trecerea în revistă a stadiului sarcinilor convenite la cea de-a treia întâlnire oficială a grupului de experti;

- elaborarea programului de lucru al grupului de experti pentru perioada 2009-2010;

- definirea mecanismelor de cooperare în scopul identificării si cunoasterii proiectelor de mediu propuse spre finantare prin Programul operational de cooperare transfrontalieră (PCT) 2007-2013;

- trecerea în revistă a progreselor importante care influentează activitatea grupului de experti către o cooperare la nivel de proiect între tări si informarea reciprocă asupra initiativelor de proiect relevante pentru sprijinirea programelor de cooperare transfrontaliere existente.


PARTICIPANTI

Lista participantilor este prezentată în anexa nr. 1 la prezentul document.

AGENDA

Agenda finală convenită a întâlnirii este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul document.

MINUTA

Dna Liliana Chirilă si dna Martina Makai, în calitatea lor de lideri ai delegatiilor române si ungare, au deschis lucrările întâlnirii si i-au prezentat pe membrii delegatiilor.

Dna Liliana Chirilă a prezentat scopul si agenda întâlnirii si a invitat participantii să comenteze agenda întâlnirii si, eventual, să o aprobe. Agenda a fost aprobată în unanimitate de către participanti.

Părtile s-au informat reciproc asupra stadiului prezent al Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, acordând o atentie specială ultimelor progrese cu privire la lansarea sesiunilor de solicitare a proiectelor, importante pentru proiectele din domeniul mediului.

Delegatiile au prezentat evolutia programelor operationale nationale - de exemplu, Programul operational sectorial de mediu din România si Programul operational pentru mediu si energiedin Ungaria - si au discutat asupra aspectelor specifice ridicate de participanti.

Părtile au agreat asupra faptului că organizarea unor schimburi de experientă - evenimente sau schimb de experti - ar fi utile, iar costurile ar putea fi acoperite din fondurile alocate asistentei tehnice, însă vor trebui definite actiuni concrete în acest sens. Această activitate va fi inclusă în programul de lucru pentru perioada 2009-2010.

Părtile au discutat asupra stadiului angajamentelor asumate la întâlnirea anterioară a grupului de experti, după cum urmează:

Sarcina 1: Părtile vor monitoriza evolutia programelor de cooperare transfrontalieră si se vor informa reciproc asupra progreselor ori asupra oricăror evenimente relevante (responsabil: ambele părti, termen: permanent)

Stadiu: în derulare/activitatea va fi continuată.

Sarcina 2: în vederea informării celorlalte grupuri de experti ale comisiei mixte, grupul de experti va transmite spre informare rezultatele prezentei întâlniri în cel mai scurt timp posibil (responsabil: ambele părti, termen: 6 iunie 2008).

Stadiu: îndeplinit

Sarcina 3: Părtile vor finaliza descrierea proiectelor prezentate în anexa nr. 3 la prezentul document si vor înainta această descriere Comisiei mixte a apei, solicitând răspunsul acesteia privitor la stabilirea prioritătilor pentru proiecte (responsabil: ambele părti, termen: 16 mai 2008).

Stadiu: îndeplinit

Sarcina 4: Părtile vor examina posibilitătile de organizare a unor evenimente de schimb de experientă pentru organismele intermediare din cele două tări, responsabile pentru Programul operational de mediu (responsabil: ambele părti, termen: 15 septembrie 2008).

Stadiu: în derulare/activitatea va fi continuată (organizarea unor schimburi de experientă ar fi utile, iar costurile ar putea fi acoperite din fondurile alocate asistentei tehnice. Ca următoare etapă, se vor defini actiuni concrete în acest sens).

Sarcina 5: Părtile se vor informa reciproc despre orice initiativă privitoare la dezvoltarea proiectelor comune de mediu, conservarea naturii si managementul apelor ce urmează a fi depuseîn cadrul Programului operational de cooperare transfrontalieră româno-ungar 2007-2013 (responsabil: ambele părti, termen: permanent).

Stadiu: în derulare/activitatea va fi continuata (desi a fost definită o primă listă cu initiative de proiecte, situatia acestora este încă neclară. Având în vedere că prima sesiune de depunere a proiectelor a fost deja lansată si o nouă sesiune va fi lansată în viitorul apropiat, părtile au agreat ca programul de lucru pentru perioada 2009-2010 să includă un mecanism de coordonare a identificării initiativelor de proiecte si, de asemenea, să dezvolte o pozitie de armonizare a sprijinului acordat în contextul PCT Ungaria-România)

Sarcina 6: Părtile vor contacta Ministerul Dezvoltării, Constructiilor si Locuintelor din România si Ministerul Autoritătilor Locale si Dezvoltării Teritoriale din Ungaria, semnatare ale Memorandumului de întelegere pentru proiectele mixte ce vor pfimi finantare din fonduri ale Uniunii Europene (responsabil: ambele părti, termen: 15 septembrie 2008).

Stadiu: NA- În contextul pregătirii pentru întâlnirea comuna a guvernelor din 2008, ministerele relevante au fost informate asupra rolului prezentului grup de experti si rolul memorandumului a fost de asemenea clarificat.

Sarcina 7: Părtile vor pregăti un portofoliu de posibile proiecte bilaterale pe baza listelor de proiecte discutate în cadrul celei de-a doua întâlniri oficiale a grupului de experti, precum si a propunerilor celorlalte grupuri de experti si a Comisiei mixte a apei (responsabil: ambele părti, termen: 15 septembrie 2008).

Stadiu: în derulare (lista initială de proiecte cu descrierea detaliată a acestora - după cum a fost mentionat în sarcina 3 - a fost transmisă Comisiei mixte a apei ungaro-române în vederea evaluării si prioritizării acestora)

Sarcina 8: Părtile vor pregăti o primă versiune a programului de lucru pentru 2009-2010, pentru a fi discutată si aprobată la cea de-a patra întâlnire oficială a grupului de experti (responsabil: ambele părti, termen: 15 septembrie 2008).

Stadiu: îndeplinit

Reprezentantii României si Ungariei din cadrul Comisiei mixte a apei au prezentat concluziile ca urmare a analizei listei de proiecte transmisede grupul de experti.

În conformitate cu prevederile Minutei întâlnirii extraordinare a subcomisiei ad-hoc, semnată la Băile Herculane la 23 mai 2008, părtile au informat autoritătile teritoriale asupra oportunitătii si termenelor de participare în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră 2007-2013 si fost solicitată analiza proiectelor propuse, tinând cont de prevederile minutei amintite.

În baza rapoartelor si a minutelor întâlnirilor bilaterale ale autoritătilor hidrotehnice vizate, concluzia a fost că diferitele abordări utilizate în identificarea si dezvoltarea ideilor de proiecte au fost datorate indisponibilitătii Ghidului aplicantului sau altor documente corespunzătoare programului.

Cu toate acestea, părtile Comisiei mixte a apei au agreat să sprijine participarea autoritătilor teritoriale hidrotehnice în cadrul Programului operational de cooperare teritorială Ungaria-România 2007-2013, în perioada de depunere a proiectelor, însă lipsa informatiilor detaliate a condus la imposibilitatea luării unor decizii în acest sens.

Luând în considerare cele mai sus mentionate, grupul de experti a acceptat faptul că nu este posibil a se identifica cu claritate acele proiecte care să poată fi transmiseîn prima sesiune de depunere a proiectelor din cadrul PCT Ungaria-România, întrucât selectia proiectelor presupune sprijin din partea ministerelor din Ungaria si România si fondurile disponibile sunt limitate, identificarea, prioritizarea si armonizarea pozitiilor părtilor cu privire la acordarea de sprijin surit necesare. Astfel, părtile au agreat stabilirea unui mecanism de coordonare ce va cuprinde următoarele elemente:


- colectarea ideilor de proiecte din partea potentialilor beneficiari pentru sectorul de mediu prin solicitări oficiale, folosind modelul prezentat în programul de lucru pentru 2009-2010;

- informarea reciprocă asupra ideilor de proiecte colectate, precum si a initiativelor de proiecte în cadrul grupului de experti;

- organizarea unui eveniment pentru potentialii beneficiari în vederea informării acestora în detaliu asupra oportunitătilor de finantare a proiectelor si prioritizarea ideilor de proiecte colectate;

- informarea reciprocă în mod regulat si revizuirea listei prioritare de proiecte stabilite.

În contextul mecanismului de coordonare explicat mai sus, grupul de experti va actiona ca punct focal ce va colecta idei de proiecte de la potentialii beneficiari, informându-se reciproc si asigurând coordonarea prioritizării acestora. Membrii grupului de experti sunt de asemenea prezenti în Comitetul mixt de coordonare a Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, unde pot exprima pozitia finală a celor două ministere.

După trecerea în revistă a programului de lucru pentru 2007 si 2008, grupul de experti a pregătit programul de lucru pentru 2009-2010. Varianta adoptată a programului este prezentată în anexa nr. 3 la prezentul document.

Grupul de experti a decis ca cea de-a cincea întâlnire să aibă loc înaintea organizării Comitetului de coordonare a PCT HU-RO, în prima jumătate a anului 2009, în Ungaria.

Prezenta minută a fost elaborată si semnată pe data de 28 noiembrie 2008, la Bucuresti, de către liderii grupurilor din cadrul Grupului permanent de experti româno-ungar pentru programe si proiecte internationale:

 

Csaba Nemes,

în numele Ministerului Mediului si Apei din Ungaria

Liliana Chirilă,

în numele Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile din România

ANEXA Nr. 1

la anexa nr. III la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, partea A

 

A patra întâlnire oficială a Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

Bucuresti, 27-28 noiembrie 2008

 

PARTICIPANTI

 

România

Liliana Chirilă -director general - Directia generală pentru managementul instrumentelor structurale (Autoritatea de management pentru POS Mediu) - coordonatorul grupului

Florian Brunar - sef serviciu - Directia programare si evaluare

Doina Luminita Frant -director - Directia Fondul de coeziune (structură în cadrul Autoritătii de management pentru POS Mediu)

Ileana Fălcescu - sef serviciu - Directia fonduri structurale (structură în cadrul Autoritătii de management pentru POS Mediu)

Attila Darabos - director executiv - Organismul intermediar pentru POS Mediu Cluj-Napoca

Anamaria Marinescu -coordonator - Programul operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

Anna Peter -consilier, Directia managementul apelor, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

Liana Bojneagu -consilier, Directia cooperare bilaterală internatională, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

Ungaria

Martina Makai -sef serviciu - Ministerul Mediului si Apei, Departamentul de dezvoltare a mediului, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu - coordonatorul grupului

Andrâs Csanâdy - consilier-sef - Ministerul Mediului si Apei, Departamentul de dezvoltare a mediului, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu

Ors Marczin - consilier superior -Ministerul Mediului si Apei, Departamentul de dezvoltare a mediului, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu

Szilvia Szânto -expert - Ministerul Mediului si Apei, Departamentul de dezvoltare a mediului, Organismul intermediar pentru Programul operational Mediu si energie

Lâszlo Domahidy -sef serviciu - Ministerul Mediului si Apei, Unitatea pentru managementul apei


 

ANEXA Nr. .

la anexa nr. III la Protocolul celei de-a saptea reuniur a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, partea /

 

A patra întâlnire oficială a Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

Bucuresti, 27-28 noiembrie 2008

 

AGENDA

 

Locul conferintei: Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - Autoritatea de management pentn Programul operational sectorial de mediu (adresa: Str. Justitiei nr. 59-61, sectorul 4, Bucuresti), sala df conferinte

Cazare: Hotel IBIS Parlament, adresa: str. Izvor nr. 82-84, sectorul 5, Bucuresti telefon: +4021 407 47 00, fax: +4021 407 47 01, e-mail: rezervari_ibis@hotel-mail.ro, uri: www.hotelibis.rc

Ziua 1: 27 noiembrie (joi)

15,30 Sosirea membrilor delegatiei ungare

- NB: transferul membrilor delegatiei de la si către aeroport va fi organizat de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

Ziua 2: 28 noiembrie (vineri)

 

7,00

Mic dejun (la hotel)

8,00

Deschiderea întâlnirii si prezentarea participantilor (sefii delegatiilor: dna Liliana Chirilă, directorgeneral al Directiei generale pentru managementul instrumentelor structurale, dna Martiha Makai, seful Departamentului dezvoltare mediu, Sectia pentru coordonarea dezvoltării si tehnologia mediului)

8,10

Prezentarea obiectivelor întâlnirii si agendei de lucru propuse (dna Liliana Chirilă, director general al Directiei generale pentru managementul instrumentelor structurale)

8,20

Prezentarea stadiului actual al Programului operational de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013

8,30

Discutii, întrebări si răspunsuri

9,10

Prezentarea stadiului actual în care se găseste Programul operational sectorial de mediu român si a lectiilor învătate

9,15

Prezentarea stadiului actual al Programului operational pentru energie si mediu ungar, cu accent special pe întrebările ridicate la întâlnirea anterioară (de exemplu, proiecte de AT, evaluarea institutională a organismelor intermediare)

9,30

Discutii, întrebări si răspunsuri

9,40

Discutii pe marginea:

 

- stadiului sarcinilor care au fost agreate în cadrul celei de-a treia întâlniri a grupului de experti

 

- situatia listei de proiecte incluse în anexa la minuta celei de-a doua întâlniri si analizate de Comisia mixtă a apei si de Subcomisia ad-hoc

 

- proiectelor noi

 

- stabilirii unui mecanism de cooperare pentru identificarea timpurie si selectia comună a proiectelor de mediu care urmează să fie prezentate în cadrul Programului operational de cooperare transfrontalieră România- Ungaria

 

- nivelului de implicare a grupului de experti în dezvoltarea proiectului - sugestii pentru viitor

10,45

Pauză de cafea

11,00

Trecerea în revistă a programului de lucru pentru 2007-2008, discutii pe marginea planului de lucru pentru 2009-2010 (obiective; teme posibile ce urmează a fi tratate în program; cooperarea la nivel de proiect)

11,30

Concluzii:

 

- finalizarea minutei întâlnirii

 

- adoptarea si semnarea minutelor, luările de cuvânt pentru închiderea lucrărilor

12,00

Pauză pentru masa de prânz

12,30

Plecarea delegatiei ungare


ANEXA Nr. 3

la anexa nr. III la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, partea A

 

Program de lucru pentru 2009-2010, bazat pe acordul obtinut la a patra întâlnire oficială a Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale al Comisiei mixte ungaro-române pentru protectia mediului

 

Budapesta, Ungaria, 27-28 noiembrie 2008

 

OBIECTIVE PENTRU PERIOADA 2009-2010

- Facilitarea dezvoltării de proiecte comune prin schimbul de informatii, mentinerea unui portofoliu de proiecte si initiative de proiecte la nivel bilateral si identificarea surselor de finantare posibile

- Urmărirea evolutiei programelor desfăsurate în cadrul Obiectivului cooperare teritorială europeană (ETC), cu o atentie specială asupra Programului operational de cooperare transfrontalieră România- Ungaria 2007-2013 si a Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România- Ucraina 2007-2013

- Împărtăsirea lectiilor învătate în ceea ce priveste aspectele practice legate de implementarea programelor operationale nationale în domeniul protectiei mediului - respectiv Programul operational sectorial de mediu în România si Programul operational pentru mediu si energie în Ungaria

ACTIVITĂTI

1. Schimbul de informatii în ceea ce priveste programele ETC relevante, cu o atentie specială asupra Programului operational de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 si a Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina (termen-limită: continuu/întâlniri oficiale ale grupului de experti)

2. Stabilirea unui mecanism de coordonare care să permită identificarea timpurie a proiectelor si armonizarea pozitiei în ceea ce priveste sprijinirea acestora în cadrul Programului operational de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, cu următoarele elemente (termen-limită: a cincea întâlnire a grupului de experti/continuu):

- Colectarea unor idei de proiecte de la posibilii beneficiari prin intermediul unor solicitări oficiale, utilizându-se formatul prezentat mai jos

- Schimbul de informatii în cadrul grupului de experti în ceea ce priveste ideile si initiativele de proiecte colectate

- Organizarea unui eveniment destinat informării detaliate a posibililor beneficiari cu privire la oportunitătile de proiecte si prioritizarea ideilor de proiecte colectate

- Schimbul de informatii si actualizarea continuă a listei prioritare de proiecte întocmite

3. Schimbul de informatii asupra evolutiei proiectelor de importantă pentru ambele state si asupra noilor initiative pentru proiecte comune (termen-limită: continuu/întâlniri oficiale ale grupului de experti)

4. Schimbul de informatii si împărtăsirea lectiilor învătate în ceea ce priveste implementarea Programului operational sectorial de mediu în România si a Programului operational pentru mediu si energie în Ungaria, incluzând următoarele elemente:

- Informarea celeilalte părti asupra stadiului de implementare a programului (termen-limită: continuu/întâlniri oficiale ale grupului de experti)

- Definirea temelor de discutie specifice si a întrebărilor care să constituie continutul unor posibile evenimente ce au drept scop schimbul de experientă, destinate organismelor de implementare la nivel national si regional - de exemplu, ministere, organisme intermediare (termen-limită: continuu/întâlniri oficiale ale grupului de experti)

- Stabilirea posibilitătilor de finantare pentru organizarea de evenimente ce au drept scop schimbul de experientă dintre organismele de implementare la nivel national si regional, de exemplu, ministere, organisme intermediare (termen-limită: sfârsitul lunii ianuarie 2009)

 

Formatul pentru initiative de proiecte sub Programul operational de cooperare transfrontalieră România-Ungaria

 

Titlul proiectului

Anul depunerii

Descriere

(obiective, activităti, rezultate)

Buget

(euro)

Beneficiar

Parteneri

România

Ungaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. III

la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

PARTEA B

 

MINUTA

celei de-a cincea întâlniri oficiale a Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Szarvas, Ungaria, 7 iulie 2009

 

OBIECTIVE

În conformitate cu cele stipulate în Regulile de procedură ale Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale (denumit în continuare grupul de experti), precum si cu cele convenite la cea de-a patra întâlnire oficială ce a avut loc la Bucuresti la 28 noiembrie 2008, principalele obiective ale întâlnirii au fost următoarele:

- Evaluarea rezultatelor atelierului de lucru cu tema „Progrese, provocări si oportunităti cu privire la proiectele comune din cadrul Programului operational de cooperare transfrontalieră România-Ungaria", eveniment organizat de grupul de experti în data de 6 iunie 2009

- Trecerea în revistă a stadiului actual al Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007- 2013 (PCTHU-RO), precum si al Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 (PCT HU-SK-RO-UKR)

- Informarea reciprocă asupra stadiului actual al initiativelor de proiecte relevante pentru sprijinirea programelor de cooperare transfrontalieră

- Trecerea în revistă a stadiului implementării programului de lucru pentru perioada 2009-2010

AGENDA

Agenda finală convenită a întâlnirii este prezentată în anexa nr. 1 la documentul prezent.

PARTICIPANTI

Lista participantilor este prezentată în anexa nr. 2.1 la documentul prezent.

MINUTA

Domnul Csaba Nemes si domnul Silviu Stoica, în calitatea lor de lideri ai delegatiilor ungară si română, au deschis lucrările întâlnirii si i-au prezentat pe membrii delegatiilor.

Domnul Csaba Nemes a prezentat scopul si agenda întâlnirii, ce a fost aprobată cu acordul unanim al participantilor.

Membrii delegatiilor au evaluat rezultatele atelierului de lucru „Proiectele de mediu comune în contextul Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013", organizat de grupul de experti în data de 6 iulie 2009 pentru potentialii beneficiari ai programului mentionat. Agenda detaliată a atelierului de lucru este prezentată în anexa nr. 1. Lista participantilor în cadrul atelierului de lucru este prezentată în anexa nr. 2.2 la prezentul document. Cele mai importante concluzii ale atelierului de lucru sunt următoarele:

- Este necesară intensificarea dialogului dintre autoritătile române si ungare în domeniul apelor în vederea întăririi relatiilor bilaterale de cooperare si a eficientizării procesului de rezolvare a problemelor transfrontaliere de gestionare a apelor.

- Ideile de proiect propuse trebuie discutate în detaliu de cei 2 parteneri, înaintea transmiterii. Ar trebui evaluată posibilitatea de a introduce o preconditie prin care proiectele propuse sau ideile de proiect să fie avizate atât de partenerul român, cât si de cel ungar, încă de la stadiul de notă conceptuală.

- În cazul proiectelor de gestionare a deseurilor (sau alte domenii relevante), aplicantul trebuie să acorde atentie specială conditiilor legale de transport al deseurilor peste frontiera tării.

- Ar trebui intensificate eforturile în vederea dezvoltării mai multor proiecte pentru protectia naturii si conservarea biodiversitătii. Se recomandă aducerea la cunostintă a acestor aspecte Grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii din cadrul Comisiei mixte, în vederea stabilirii unor pasi pentru identificarea proiectelor comune si găsirea unor solutii pentru problemele existente (de exemplu, problema proprietătii terenurilor).

- Se poate concluziona faptul că, până în prezent, organizatiile neguvernamentale au jucat un rol relativ limitat în dezvoltarea proiectelor pentru conservarea naturii. Pentru a sprijini participarea activă a acestora în implementarea programului se sugerează următoarele:

- oferirea mai multor informatii cu privire la oportunitatea proiectelor în contextul programului;

- obstacole, precum indisponibilitatea contributiei proprii, si alte restrictii financiare ar trebui luate în discutie;

- stabilirea parteneriatelor în vederea implicării factorilor locali relevati trebuie stimulată prin procedura de selectie a proiectelor. Astfel de parteneriate pot ajuta, de asemenea, în rezolvarea restrictiilor financiare ale partenerilor individuali.

- Sunt necesare mai multe consultări cu aplicantii pentru îmbunătătirea calitătii proiectelor transmise. De asemenea, se recomandă organizarea unui seminar pentru partenerul lider/partenerii proiectului, în vederea întăririi capacitătii acestora de a dezvolta în comun partea tehnică a proiectelor.

- Se recomandă un dialog mai strâns între STC/Punctul de informare si aplicanti, precum si transmiterea unor informatii clare potentialilor aplicanti si sprijin din partea STC.

- Primele sesiuni de proiecte au reliefat o distributie neuniformă a fondurilor disponibile. Din acest motiv, în cel mai scurt timp, autoritătile competente trebuie să evalueze posibilitatea ca anumite activităti eligibile să fie mutate în cadrul altor măsuri, în functie de obiectivul principal al acestora (de exemplu, reabilitarea zonelor umede poate fi mutată din sectiunea 1.3.2 - gestionarea apelor - la 1.3.1 - infrastructură pentru conservarea naturii). În vederea atingerii unei bune rate de absorbtie, trebuie analizată posibilitatea realocării fondurilor în cadrul axei prioritare sau în cadrul programului.

- Având în vedere calitatea generală a notelor conceptuale, se recomandă îmbunătătirea formatului standard al notei conceptuale în vederea permiterii unei descrieri detaliate a proiectului si trebuie avută în vedere dezvoltarea unei grile de evaluare specifice notelor conceptuale.


Părtile s-au informat reciproc asupra stadiului actual de implementare a PCT HU-SK-RO-UKR. Odată cu finalizarea primelor sesiuni de proiecte, părtile se vor informa asupra listei cu proiectele de mediu relevante.

Părtile s-au informat reciproc asupra stadiului implementării programelor operationale nationale din domeniul mediului, respectiv Programul operational sectorial de mediu din România (POS Mediu) si Programul operational pentru energie si mediu din Ungaria (POEM).

Părtile au trecut în revistă stadiul implementării programului de lucru pentru 2009-2010, prin abordarea detaliată a fiecărei sarcini, după cum urmează:

Sarcina 1: Informarea reciprocă a părtilor asupra stadiului programelor de cooperare transfrontalieră relevante, cu privire specială asupra Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 si Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România-Ucraina-Slovacia (termen-limită: permanent/întâlnirile oficiale ale grupului de experti)

Stadiu: îndeplinit/activitatea va fi continuată (atelierul de lucru organizat ca un eveniment colateral prezentei întâlniri oficiale a oferit informatii detaliate asupra stadiului actual al Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România; a fost făcută o informare scurtă asupra stadiului Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România-Ucraina-Slovacia)

De urmărit: Părtile vor continua să se informeze reciproc asupra progreselor înregistrate de programele mai sus mentionate si, de asemenea, să evalueze posibilitatea de a organiza un eveniment colateral similar prezentei întâlniri.

Sarcina 2: Stabilirea unui mecanism de coordonare care să permită identificarea timpurie a proiectelor si armonizarea eforturilor de sprijinire a acestora în contextul Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, având următoarele elemente (termen-limită: a cincea întâlnire oficială a grupului de experti/permanent):

- colectarea ideilor de proiecte din partea potentialilor beneficiari pentru sectorul de mediu prin solicitări oficiale, folosind modelul prezentat ca anexă la programul de lucru

- informarea reciprocă asupra ideilor de proiecte colectate, precum si a initiativelor de proiecte în cadrul grupului de experti

- organizarea unui eveniment pentru potentialii beneficiari în vederea informării acestora în detaliu asupra oportunitătilor de finantare a proiectelor si prioritizarea ideilor de proiecte colectate

- informarea reciprocă în mod regulat si revizuirea listei prioritare de proiecte stabilite

Stadiu: partial îndeplinit/activitatea va fi continuată (initiativele de proiect colectate de grupul de experti sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul document; prima parte a acestui document, precum si anexele acestuia prezintă detalii de organizare a evenimentului pentru potentialii beneficiari)

De urmărit: Părtile vor revizui continuu lista initiativelor de proiecte pe baza informatiilor furnizate de beneficiarii acestora, precum si în functie de rezultatele procesului de selectie (de exemplu, întâlnirile Comitetului tehnic comun al Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria-România). Participantii au agreat să se informeze reciproc asupra proiectelor propuse pentru selectie si să identifice potentiali parteneri pentru eventualele idei de proiect.

Sarcina 3: Schimb de informatii asupra stadiului proiectelor de importantă bilaterală si asupra propunerilor noi de proiecte comune (termen-limită: permanent/întâlnirile oficiale ale grupului de experti)

Stadiu: partea română a informat partea ungară asupra proiectelor în dezvoltare sau implementare din zona de frontieră. Partea ungară a agreat să întocmească o listă similară de proiecte ce va fi transmisă părtii române până în luna septembrie 2009.

De urmărit: Părtile vor continua să se informeze reciproc asupra proiectelor bilaterale de interes.

Sarcina 4: Schimb de informatii si lectii învătate din implementarea Programului operational sectorial de mediu din România si Programului operational pentru energie si mediu din Ungaria, ce cuprinde următoarele elemente:

- informarea reciprocă despre stadiul implementării programelor (termen-limită: permanent/întâlnirile oficiale ale grupului de experti)

- identificarea unor întrebări si teme specifice care să reprezinte baza unor posibile evenimente organizate la nivel regional si national - de exemplu, ministere, organisme intermediare (termen-limită: permanent/întâlniri oficiale ale grupului de experti)

- identificarea oportunitătilor de finantare pentru organizarea unor schimburi de experientă la nivel national si regional pentru autoritătile responsabile de implementare - de exemplu, ministere, organisme intermediare (termen-limită: sfârsitul lunii ianuarie 2010)

Stadiu: partial îndeplinit/activitatea va fi continuată (în decembrie 2008 a fost organizat un schimb de experientă la care au participat reprezentanti ai Autoritătii de management pentru POS Mediu din România, precum si reprezentanti ai Organismului intermediar pentru Programul operational pentru mediu si energie din Ungaria. Întâlnirea a avut în vedere domenii precum tratarea apelor uzate, gestionarea deseurilor, reabilitarea siturilor poluate, protectia împotriva inundatiilor, conservarea naturii, monitorizarea proiectelor si control, precum si energie - sisteme de încălzire municipală, utilizarea energiei geotermale. Au fost identificate următoarele domenii pentru o viitoare cooperare: proiecte majore pentru prevenirea inundatiilor, aspecte legate de monitorizare, gestionare si control aferente programelor operationale.)

De urmărit: Părtile au agreat ca în cadrul următoarei întâlniri oficiale a grupului de experti să se pună accent pe implementarea programelor operationale nationale din domeniul mediului. Ca o continuare a schimbului de experientă ce a avut loc în decembrie 2008 si tinând cont de rezultatele bune ale acestuia, părtile au agreat asupra continuării schimbului de informatii si posibilitătii organizării unor întâlniri bilaterale de lucru similare, pentru abordarea unor teme specifice implementării programelor operationale nationale de mediu. Astfel de evenimente vor fi finantate din bugetul asistentei tehnice pentru programele operationale respective. Schimbul de documente agreat va fi făcut până la sfârsitul lunii septembrie 2009.

Grupul de experti a decis ca cea de-a sasea întâlnire să aibă loc în luna noiembrie 2009, în România.

Prezenta minută a fost elaborată si semnată la 7 iulie 2009 la Szarvas, Ungaria, de către liderii grupurilor din cadrul Grupului permanent de experti româno-ungar pentru programe si proiecte internationale:

 

Csaba Nemes,

în numele Ministerului Mediului si Apei din Ungaria

Silviu Stoica,

în numele Ministerului Mediului din România

ANEXA Nr. 1

la anexa nr. III la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, partea B

 

Cea de-a cincea întâlnire oficială a Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Szarvas, Ungaria, 6-7 iulie 2009

 

AGENDA

 

Locatie: Directia Parcului Natural Cris - Mures, Centrul de Vizitare Valea Crisului (adresă: 5040 Szarvas, Anna-liget 1)

Cazare: Hotel Club 44 (str. Szabadsâg nr. 40, H-5540 Szarvas, tel.: +36 66 400 109, fax: +36 66 400 110, www.hotelclub44.hu)

Ziua 0: 5 iulie (duminică)

20,00 Sosirea membrilor delegatiei române

Ziua 1: 6 iulie (luni)

Atelierul de lucru cu tema „Progrese, provocări si oportunităti pentru dezvoltarea proiectelor comune de mediu în contextul Programului operational de cooperare transfrontalieră România-Ungaria"

 

10,00

Sosirea participantilor si înregistrarea acestora

10,30

Deschiderea atelierului de lucru

 

Cuvânt de deschidere sustinut de dl Lâszlo Tirjâk, director al Parcului Natural Cris - Mures, precum si de conducătorii Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale, dl Silviu Stoica, director (Ministerul Mediului, România) si dl Csaba Nemes, director (Ministerul Mediului si Apei, Ungaria)

10,40

Introducere

 

Prezentarea scopului si agendei întâlnirii către participanti de către dl Csaba Nemes

11,00

Progrese ale Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria - România

 

Prezentarea stadiului curent al Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria - România de către dra Petra Szâvics, conducător al Secretariatului tehnic comun

11,30

Pauză de cafea

11,45

Mediu în contextul Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria - România

 

Prezentare si discutii pe baza componentelor de mediu ale Programului operational de cooperare transfrontalieră Ungaria - România, cu accent pe lectiile învătate ale primelor sesiuni de depunere a proiectelor si oportunitătile viitoare, de către dl Ors Marczin, consilier superior, Ministerul Mediului si Apei

12,30

Pauză de masă

14,00

Studiu de caz 1 - cooperare transfrontalieră pentru conservarea naturii

 

Prezentarea proiectelor comune transfrontaliere pentru conservarea naturii de către dl Lâszlo Tirjâk, director, si dl Peter Bânfi, sef departament, Parcul Natural Cris - Mures

14,30

Studiu de caz 2 - cooperare transfrontalieră pentru gestionarea apelor si protectia mediului

 

Prezentarea proiectelor comune transfrontaliere de către dra IIdiko Radvânyi, sef unitate, Unitatea de gestionare „Szatmâr", Directia de Mediu si Apă a Tisei Superioare

15,00

Concluzii

 

Discutii asupra primelor lectii învătate din implementarea programului, cu accent pe proiectele de mediu; identificarea obstacolelor-cheie în dezvoltarea cu succes a proiectelor, precum si a posibilelor solutii de prevenire a acestora

16,00

Încheierea întâlnirii


Program suplimentar pentru membrii Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale

16,30 Vizită pe teren organizată de Parcul Natural Cris-Mures

20,00 Cină

Ziua 2: 7 iulie (marti)

Întâlnirea Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale

 

8,30

Deschiderea întâlnirii si prezentarea participantilor (sefii delegatiilor: dl Csaba Nemes, seful Departamentului dezvoltare mediu, si dl Silviu Stoica, director general al Directiei generale pentru managementul instrumentelor structurale)

8,45

Prezentarea agendei de lucru propuse (dl Csaba Nemes, seful Departamentului dezvoltare mediu)

9,00

Trecerea în revistă a rezultatelor atelierului de lucru pe tema „Progrese, provocări si oportunităti pentru proiectele de mediu dezvoltate în contextul Programului operational de cooperare transfrontalieră România - Ungaria" (ziua 1)

9,45

Pauză de cafea

10,00

Prezentare si discutii asupra progreselor în implementarea Programului operational sectorial de mediu din România

10,30

Prezentare si discutii asupra progreselor în implementarea Programului operational pentru mediu si energie din Ungaria

11,00

Trecerea în revistă a angajamentelor asumate în cadrul celei de-a patra întâlniri oficiale, conform celor stipulate în Programul de lucru 2009-2010

12,00

Pauză de prânz

13,00

Concluzii, finalizarea minutei

14,00

încheierea întâlnirii

14,30

Plecarea delegatiilor

 

ANEXA Nr. 2.1

la anexa nr. III la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, partea B

 

Cea de-a cincea întâlnire oficială a Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Szarvas, Ungaria, 7 iulie 2009

 

PARTICIPANTI

 

România

Silviu Stoica - director general al Directiei generale pentru managementul instrumentelor structurale (Autoritatea de management pentru POS Mediu) - coordonatorul grupului

Florian Burnar - director al Directiei programare si evaluare

Doina Luminita Frant - director al Directiei Fondul de coeziune (structură din cadrul Autoritătii de management pentru POS Mediu)

Attila Darabos - Organismul intermediar pentru POS Mediu Cluj-Napoca

Ileana Fălcescu - sef serviciu în cadrul Directiei fonduri structurale (structură din cadrul Autoritătii de management pentru mediu)

Ungaria

Csaba Nemes - sef departament (Ministerul Mediului si Apei, Departamentul de dezvoltare a mediului) - coordonatorul grupului

Martina Makai - sef serviciu (Ministerul Mediului si Apei, Departamentul de dezvoltare a mediului, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu)

András Csanády - consilier sef (Ministerul Mediului si Apei, Departamentul de dezvoltare a mediului, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu)

Ors Marczin - consilier superior (Ministerul Mediului si Apei, Departamentul de dezvoltare a mediului, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu)

Norbert Boros - sef serviciu, Unitate independentă pentru mediu si infrastructura PO, Directia de dezvoltare a Ministerului Mediului si Apei (organism intermediar pentru PO Mediu si Energie)

 

ANEXA Nr. 2.2

la anexa nr. III la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, partea B

 

Atelierul de lucru cu tema „Progrese, provocări si oportunităti pentru dezvoltarea proiectelor comune de mediu în contextul Programului operational de cooperare transfrontalieră România - Ungaria", organizat în cadrul celei de-a cincea întâlniri oficiale a Grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Szarvas, Ungaria, 6 iulie 2009

PARTICIPANTI

            România

 

Nr.

Numele

Functia - institutia

1

Gabriela Gyene

Consilier, Consiliul Judetean Timis

2

Raluca Negrut

Expert, Directia Apelor Crisuri

3

Ghizela Cepanariu

Consilier, Agentia Regională pentru Protectia Mediului Timis

4

Alina Lavinia Caluseru

Consilier, Agentia pentru Protectia Mediului Timis

5

Gabriel Preda Tarnoveanu

Consilier, Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

6

Mihai Pascu

Universitatea „Vasile Goldis" din Arad

7

Carina Pascu

Universitatea „Vasile Goldis" din Arad

8

Alin Mos

Director, Parcul Natural Muntii Apuseni

9

Milca Petrovici

Universitatea de Vest din Timisoara

10

Odon Szabo

Consilier, Consiliul Judetean Bihor

11

Jozsef Szabo

Consiliul Judetean Bihor

12

Gâbor Nagy

Consiliul Judetean Bihor

13

Ioana Lascu

Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

14

loan Rosu

Directia Apelor Somes - Tisa

15

Bogdan Neciu

Directia Apelor Somes - Tisa

Reprezentanti ai Ministerului Mediului, România

16

Silviu Stoica

Coordonator grup, director general, Directia generală pentru managementul instrumentelor structurale, Ministerul Mediului

17

Doina Frant

Director, Directia Fondul de coeziune, Ministerul Mediului

18

Florian Burnar

Director, Directia programare si evaluare, Ministerul Mediului

19

Ileana Fălcescu

Sef serviciu, Directia fonduri structurale, Ministerul Mediului

20

Attila Darabos

Organismul intermediar pentru POS Mediu

 

            Ungaria

 

Nr.

Numele

Functia - institutia

21

Lászlo Tirják

Director, Directia Parcului Natural Cris - Mures

22

Peter Bánfi

Sef serviciu, Directia Parcului Natural Cris - Mures

23

Attila Molnár

Directia Parcului Natural Hortobâgy

24

IIdiko Radványi

Sef unitate, Directia de Mediu si Apă a Tisei Superioare

25

Sândor Bara

Director, Directia de Mediu si Apă „Tiszântul"

26

Eszter Kovács

Consilier pentru integrare europeană, Directia de Mediu si Apă „Tiszântul"

27

Szabolcs Frank

Directia de Mediu si Apă a Tisei Inferioare

28

Gâbor Jenei

Directia de Mediu si Apă a Tisei Inferioare

29

Jozsef Csipkes

Director adjunct, Directia de Mediu, Apă si Conservarea Naturii Tisa Superioară

30

János Wágner

Director, Autoritatea pentru Mediu, Apă si Conservarea Naturii Valea Crisului

31

János Antal

Autoritatea locală Bekes

32

Jozsef Zahorán

Expert, Autoritatea locală Bekes


 

Nr.

Numele

Functia - institutia

Reprezentanti ai Ministerului Mediului si Apei, Ungaria

33

Csaba Nemes

Sef departament; coordonator grup, GPE-PPI1, Departamentul dezvoltarea mediului

34

Martina Makai

Sef serviciu; coordonator de grup adjunct, GPE-PPI, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu

35

András Csanády

Consilier sef, membru, GPE-PPI, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu

36

Ors Marczin

Consilier superior, membru, GPE-PPI, Unitatea pentru coordonarea dezvoltării si tehnologii de mediu

37

Norbert Boros

Sef serviciu, membru, GPE-PPI, Unitatea independentă pentru mediu si infrastructura PO, Directia de dezvoltare a Ministerului Mediului si Apei (Organism intermediar pentru PO Mediu si Energie)

38

Peter Toth

Sef serviciu; coordonator grup, GPE-Natură2, Directia protectia parcurilor naturale si peisajelor

39

Judit Ijgyárto

Consilier, Departamentul cooperare internatională

 

Organizatii comune ale POCT Ungaria – România

 

Nr.

Numele

Functia - institutia

40

Petra Szâvics

Sef, Secretariatul tehnic comun al POCT Ungaria - România

41

Gratiana Carp

Manager program, Punct info Oradea, POCT Ungaria - România

42

Zoltân Nemeth

Coordonator program, Autoritatea de management pentru programe de cooperare internationale, Agentia Natională de Dezvoltare

43

Viktoria Tolgyesi

Director adjunct, Autoritatea de management pentru programe de cooperare internationale, Agentia Natională de Dezvoltare

 


1 GPE-PPI - Grupul permanent de experti pentru programe si proiecte internationale din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului.

2 GPE-Natură - Grupul permanent de experti pentru ocrotirea naturii din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului.

 

ANEXA Nr. IV

la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

PARTEA A

 

PROTOCOL

încheiat la cea de-a sasea întâlnire a Grupului permanent de experti pentru protectia mediului din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Oradea, 9-10 decembrie 2008

 

Întâlnirea a avut loc pe baza hotărârilor luate la cea de-a cincea întâlnire a Grupului permanent de experti româno-ungar pentru protectia mediului desfăsurată la Szeged în perioada 18-19 iunie 2007.

Lista participantilor la această întâlnire este prezentată în anexa la prezentul document. Obiectivele principale ale întâlnirii sunt:

- analiza activitătii grupului si determinarea prioritătilor pentru perioada următoare;

- discutarea aspectelor privind extinderea sferei de activitate si cresterea numărului de experti în cadrul grupului permanent de experti;

- stabilirea responsabililor privind actualizarea datelor utilizate la evaluarea stării mediului în zona de frontieră si modul de lucru pe viitor;

- continuarea schimbului de experientă pe teme prioritare, o dată pe an, în cadrul unui seminar organizat de una dintre părti.

Reuniunea a fost deschisă de conducătorii grupurilor, cu prezentarea echipelor de experti participante la întâlnire.

În continuare, doamna Kerekes Steindl Zsuzsa a prezentat activitatea grupului de la înfiintare până în prezent. Din activitătile consemnate în diferite documente încheiate ca urmare a întâlnirilor grupului, doamna Steindl a prezentat activitătile care au fost realizate în cadrul grupului, urmând ca cele care nu au fost realizate să fie reanalizate în vederea stabilirii oportunitătii mentinerii acestora pe lista activitătilor viitoare. În continuare, s-a propus ca numai după analiza îndeplinirii obiectivelor propuse pentru activitatea acestui grup să se facă completarea cu alte activităti noi si în functie de complexitatea acestora să se suplimenteze sau nu numărul expertilor din cadrul grupului permanent de experti.

În continuare, domnul Peter Kovacs a prezentat pe scurt activitatea Grupului ad-hoc Rosia Montană, grup a cărui activitate este temporar întreruptă ca urmare a sistării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. S-a precizat că unele propuneri din programul de lucru al Grupului ad-hoc pot fi preluate de către Grupul permanent de experti pentru protectia mediului.


Conform agendei, s-a analizat stadiul diferitelor obiective propuse în documentele încheiate cu prilejul precedentelor întâlniri de lucru, precum si în memorandumul încheiat între cele două părti, semnat în noiembrie 2007 la Sibiu, precum si al celor prevăzute în Programul de lucru pe anul 2008 al Grupului ad-hoc, privind realizarea unor actiuni concrete de colaborare.

Părtile au convenit în Protocolul reuniunii comisiei mixte ca următoarele activităti să continue cu prioritate si în anul 2009:

- continuarea schimbului de experientă pe teme prioritare si de actualitate, o dată pe an, în cadrul unui seminar organizat de una dintre părti. S-a propus ca în octombrie-noiembrie 2009, în România, să fie organizat un workshop/masă rotundă pe tema controlului importului/exportului de substante chimice periculoase aflate sub procedura PIC, cu participarea reprezentantilor autoritătilor vamale si a autoritătilor de mediu;

- continuarea schimbului de experientă în vederea cunoasterii reciproce a activitătii autoritătilor de mediu, precum si pentru adâncirea relatiilor profesionale directe în zona de frontieră. În februarie/martie 2010, pentru a putea asigura participarea unui număr mai mare de persoane, partea ungară va organiza, într-o localitate situată cât mai aproape de frontieră, un workshop care să răspundă la întrebările privind modul de reglementare, verificare si controlul conformării unei instalatii complexe aflate sub incidenta mai multor directive (de exemplu, IPPC, SEVESO, LCP eto), urmat de o vizită pe amplasamentul unei instalatii din zona de frontieră;

- informarea sistematică privind experientele legate de transpunerea acquis-ului comunitar în legislatia natională si aplicarea lui - activitate permanentă - în cadrul întâlnirilor grupurilor de experti si orice alte modalităti de schimb de informatii;

- referitor la continuarea activitătii de actualizare a datelor privind calitatea factorilor de mediu din zona de frontieră, date ce se regăsesc în Brosura privind starea mediului în zona de frontieră a celor două state, fiecare parte îsi va stabili modul de organizare si realizare a actualizării brosurii. Părtile au convenit ca forma finală a brosurii să se realizeze alternativ de către părti. Pentru anul 2009 s-a stabilit ca partea ungară să transmită informatiile părtii române, graficele si tabelele originale, în format electronic, pentru a putea fi traduse datele cuprinse în acestea. Pentru anul 2009, partea română va actualiza brosura comună;

- cooperare cu Grupul permanent de experti pentru programe si proiecte internationale în vederea înlesnirii accesului la programe de îmbunătătire a stării mediului în zona de frontieră, pentru schimbul de informatii către potentialii beneficiari ai proiectelor.

În urma analizării activitătilor prevăzute în memorandum, părtile au stabilit următoarele:

- s-a convenit continuarea colaborării pentru stabilirea principalelor elemente comune în cadrul negocierilor la nivelul UE, privind modul de repartizare între statele membre a sarcinii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (burden sharing) - la următoarea întâlnire a grupului permanent de experti se va detalia această temă;

- rezultatele provenite din retelele locale de monitorizare a calitătii aerului, realizate independent de fiecare tară în zona de frontieră, se vor utiliza la actualizarea periodică a capitolului „Calitatea aerului" din publicatia comună. Dacă va exista interes pe viitor din partea autoritătilor pentru realizarea unui proiect de monitorizare a calitătii aerului în zona de frontieră, vor putea fi accesate fonduri destinate proiectelor comune în astfel de zone;

- referitor la realizarea unor hărti monoelementale privind distributia poluantilor în factorii de mediu: sol, ape, vegetatie, sedimente si propunerea de evaluare a calitătii solului si subsolului în zonele de exploatare a zăcămintelor de titei si gaze situate de-a lungul frontierei româno-ungare, conducătorii grupului de experti au convenit că până la definitivarea, publicarea si transpunerea Directivei SOL, care este în prezent în analiză la Consiliul UE, discutia referitoare la aceste obiective să fie amânată. Brosura privind starea mediului în zona de frontieră contine aceste elemente;

- propunerea privind îmbunătătirea controlului importului si exportului preparatelor chimice periculoase sub procedura PIC se va realiza odată cu workshopul organizat în octombrie-noiembrie 2009 în România;

- actiunea privind schimbul de experientă în gestionarea deseurilor în zona de frontieră Salonta - Gyula a avut loc în septembrie 2008, la Buzias, bucurându-se de o largă participare si s-a convenit organizarea unor evenimente asemănătoare în perioada următoare;

- partea română a informat partea ungară că se depun toate eforturile ca autoritătile locale să ia măsurile necesare în scopul prevenirii aparitiei plutitorilor în conditii de crestere a nivelului apelor din zona de frontieră.

În urma dezbaterii privind propunerile viitoare de colaborare, reprezentantii grupului permanent de experti au convenit următoarele:

- extinderea cooperării viitoare în cadrul grupului de experti pe următoarele domenii: schimbări climatice, chimicale (REACH), protectia solului, subsolului, dezvoltare durabilă, emisii industriale si prevenirea poluării;

- cresterea numărului de experti ai grupului permanent - pe lângă cei 5 membri permanenti va exista si o listă flexibilă cu persoane care să participe la întrunirile grupului permanent de experti în functie de subiectele din agendă;

- expertii din grupul permanent vor încuraja pe viitor cooperarea bilaterală dintre institutiile teritoriale din ambele state aflate în zona de frontieră.

Părtile au convenit că următoarea întâlnire a grupului permanent de experti va avea loc în mai/iunie 2009, la Budapesta, având ca probleme prioritare schimbările climatice, chimicalele si problematica REACH.

Prezentul protocol a fost semnat la Oradea la 10 decembrie 2008, în câte două exemplare originale, fiecare în limbile română si maghiară, ambele texte fiind egal autentice.

Protocolul a fost aprobat de conducătorii Grupului de experti româno-ungar pentru protectia mediului

 

Nicoleta Chiriac,

din partea română

Zsuzsa Steindl,

din partea ungară

 

ANEXA

la anexa nr. IV la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, partea A

 

Lista participantilor la cea de-a sasea întâlnire a Grupului permanent de experti pentru protectia mediului din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Oradea, 9-10 decembrie 2008

 

Partea română

Nicoleta Chiriac -conducătorul grupului, director general, Directia generală sol, subsol, gestiune deseuri, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

Iuliana Chidu -consilier afaceri europene, Directia generală evaluare impact, controlul poluării si protectia atmosferei

Luminita Tîrchilă - consilier, Directia substante periculoase

Anna Peter - consilier, Directia managementul resurselor de apă

Liana Bojneagu - consilier, Directia cooperare bilaterală si internatională

Călin Mocan - director executiv, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

Partea ungară

Kerekesne Steindl - conducătorul grupului, director adjunct, Directia managementul si protectia Zsuzsa apelor, Ministerul Mediului si Apelor

Kovacs Peter -director adjunct, Directia managementul si protectia apelor, Ministerul Mediului si Apelor

Adamovics Orsolya -sef serviciu, Directia conservarea mediului, Serviciul prevenirea si controlul integrat al poluării, Ministerul Mediului si Apelor

Dr. Kosaras Csabane - consilier, Directia gestiune deseuri, Ministerul Mediului si Apelor

Ijgyarto Judit - consilier, Directia de colaborare internatională, Ministerul Mediului si Apelor

 

ANEXA Nr. IV

la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

PARTEA B

 

PROTOCOLUL

celei de-a saptea reuniuni a Grupului permanent de experti privind protectia mediului al Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Budapesta, 5 august 2009

 

Locul: Ministerul Mediului si al Apelor

Grupul permanent de experti privind protectia mediului a tinut o sedintă lărgită, cu participarea membrilor Grupului ad-hoc de experti.

Lista participantilor este prevăzută în anexa la prezentul document.

Conducătorul Grupului permanent de experti privind protectia mediului din Ungaria, dr. Dobi Bâlint, i-a salutat pe cei prezenti si a dat citire ordinii de zi, adoptată de participanti.

Ordinea de zi:

- schimb de informatii privind REACH si domeniul schimbărilor climatice;

- informare despre situatia actuală a proiectului si planului Rosia Montană;

- discutarea sarcinilor cuprinse în protocolul celei de-a sasea reuniuni a Grupului permanent de experti privind protectia mediului al Comisiei mixte româno-ungare privind protectia mediului, care a avut loc la 9-10 decembrie 2008 la Oradea, îndeplinirea altor sarcini si elaborarea planului de lucru pe 2010.

Pct. 1. Domnul dr. Kristof Kozâk a prezentat experientele ungare privind activitatea Agentiei Europene pentru Produse Chimice (European Chemical Agency).

Domnul Teodor Ognean a prezentat aspecte privind implementarea REACH în România.

Domnul Kornel Varsânyi a propus să se sustină o pozitie comună în pregătirea la nivelul UE a negocierilor internationale privind schimbările climatice pentru viitoarea conferintă de la Copenhaga, abordând două aspecte:

- reportarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite pentru următoarea perioadă de angajament;

- modul de împărtire a responsabilitătilor statelor membre privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră („burden sharing").

Partea română va analiza documentul privind reportarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite pentru următoarea perioadă de angajament, prezentat de partea ungară.

Doamna Florentina Manea a prezentat pozitia României în pregătirea negocierilor internationale pentru încheierea unui acord privind schimbările climatice post-2012 la Copenhaga.

Pct. 2. Doamna Angela Filipas a informat despre cele două proceduri privind proiectul si planul Rosia Montană.

În privinta studiului de impact (procedura EIA) nu există nicio schimbare fată de situatia prezentată la cea de-a sasea sedintă a Comisiei mixte de la Snagov din 28-30 septembrie 2008. Ministerul Mediului din România se află, în continuare, în imposibilitatea de-a continua procedura EIA.


În cadrul procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru Planul urbanistic zonal - Zona industrială Rosia Montană, partea română a transmis Ministerului Mediului si Apelor din Ungaria răspunsurile la comentariile ungare.

Partea ungară a luat cunostintă de răspunsurile date si solicită să se continue schimbul de informatii.

Pct. 3. Grupul permanent de experti privind protectia mediului a trecut în revistă punctele cuprinse în protocolul celei de-a sasea reuniuni a Grupului permanent de experti privind protectia mediului al Comisiei mixte româno-ungare privind protectia mediului, care a avut loc la 9-10 decembrie 2008 la Oradea, si a fixat următoarele obiective:

- Organizarea unei mese rotunde de către partea română, în octombrie-noiembrie 2009, pe tema îmbunătătirii controlului activitătii de export-import a produselor chimice periculoase aflate sub procedura PIC, cu participarea autoritătilor vamale si de mediu

- Organizarea unui workshop în Ungaria, în februarie-martie 2010, despre activitatea autoritătilor de reglementare si control al obiectivelor industriale care intră sub incidenta directivelor IPPC, SEVESO, LCP

- Identificarea în comun a sarcinilor care decurg din hotărârile luate la WH05, cu ocazia Conferintei ministrilor mediului si sănătătii (10-12 martie 2010, la Parma) si discutarea posibilitătilor de îndeplinire a acestora, inclusiv aspecte legate de impactul direct si indirect al schimbărilor climatice asupra sănătătii si mediului

- Actualizarea de către părti a datelor din publicatia editată împreună, înainte de următoarea reuniune a Grupului permanent de experti privind protectia mediului

- Cooperarea cu Grupul permanent de experti pentru programe si proiecte internationale, vizând înlesnirea accesului la programe de îmbunătătire a stării mediului în zona de frontieră, pentru schimb de informatii către potentialii beneficiari

- Schimb de informatii la următoarea sesiune a Grupului permanent de experti privind protectia mediului despre modul de împărtire a responsabilitătii statelor membre privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră („burden sharing")

- Schimb de experientă privind transpunerea reglementărilor comunitare în legislatia natională si aplicarea lor Următoarea reuniune a Grupului permanent de experti privind protectia mediului va avea loc în primul semestru al anului 2010 în România.

Protocolul a fost încheiat si semnat la 5 august 2009 la Budapesta, în două exemplare, în limbile română si maghiară, egal autentice.

Conducătorii grupului permanent de experti privind protectia mediului:

 

Angela Filipas,

din partea română

Bálint Dobi,

din partea ungară

 

ANEXĂ

la anexa nr. IV la Protocolul celei de-a saptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, partea B

 

Lista participantilor la cea de-a saptea reuniune a Grupului permanent de experti privind protectia mediului al Comisiei mixte româno-ungare privind protectia mediului, organizată la Budapesta la 5 august 2009

 

Delegatia română

Angela Filipas - director, Directia controlul poluării si evaluare impact

Teodor Ognean - director, Directia gestiune deseuri si substante periculoase

Florentina Manea - sef serviciu, Directia schimbări climatice si dezvoltare durabilă

Alina Boldea - consilier pentru afaceri europene, Directia afaceri europene si relatii internationale

Delegatia ungară

dr. Dobi Bálint -director general, Directia generală de protectia mediului, Ministerul Mediului si Apelor

dr. Dura Gyula - director general interimar, Institutul National de Sănătatea Mediului

Kissne Árokháti Zsuzsanna -director general, Directia generală de relatii internationale si politică climatică, Ministerul Mediului si Apelor

Kovâcs Peter - director general adjunct, Directia generală de gestionare a bazinelor hidrografice si protectia apelor, Ministerul Mediului si Apelor

dr. Kosaras Csabáne - consilier general sef, Directia generală de management al deseurilor, Ministerul Mediului si Apelor

dr. Kozák Kristof -consilier general sef, Directia generală de dezvoltare a mediului, Ministerul Mediului si Apelor

Kornel Varsânyi - expert, Directia generală de relatii internationale si politică climatică, Ministerul Mediului si Apelor

Ijgyarto Judit - consilier general, Directia generală de relatii internationale si politică climatică, Ministerul Mediului si Apelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 299 din 8 aprilie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 638 din 22 aprilie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. 3.422 din cadrul Ministerului Sănătătii,

având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. II si III din Ordonanta Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul sănătătii si ministrul mediului si pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) stabileste conditiile administrative si tehnice în baza cărora directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau Institutul National de Sănătate Publică pot aproba, la solicitarea producătorilor sau distribuitorilor de apă, derogări pe o perioadă determinată de timp de la parametrii valorici chimici stabiliti în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare, sau în conformitate cu art. 5 alin. (2) din acelasi act normativ.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Institutul National de Sănătate Publică, centrele regionale de sănătate publică Bucuresti, lasi, Cluj, Timisoara, Sibiu, Târgu Mures si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatn,

Cseke Attila

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

Art. 1. - În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:

a) derogare - aprobarea utilizării de apă destinată consumului uman care prezintă depăsiri ale valorilor concentratiei maxime admise pentru parametrii chimici prevăzuti în tabelul 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare;

b) Registrul national al derogărilor- lista afisată pe site-ul oficial al Ministerului Sănătătii si care cuprinde derogările acordate;

c) referat tehnic - documentul întocmit de directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în urma documentatiei depuse de către producătorul de apă, care stă la baza procedurii de acordare a derogării;

d) referat de evaluare - documentul eliberat de centrul regional de sănătate publică în urma analizei cererii producătorului sau distribuitorului de apă si a referatului tehnic

al directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

e) autorizatie sanitară de functionare cu derogare - documentul emis de directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin care se acordă autorizarea sanitară temporară pe perioada unei derogări.

Art. 2. - (1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apă care furnizează o apă a cărei calitate nu este conformă pentru unul sau mai multi parametrii chimici, directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti poate acorda prima derogare de la valorile parametrilor chimici stabiliti în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din acelasi act normativ, pentru o perioadă de maximum 3 ani, cu conditia ca o astfel de derogare să nu constituie un risc potential pentru sănătatea populatiei rezidente si numai în situatia în care nu există nicio altă alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populatiei.

(2) Directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va informa centrul regional de sănătate publică la care este arondată asupra derogării acordate, în vederea înscrierii acesteia în Registrul national al derogărilor.

(3) Derogările nu se aplică parametrilor si/sau localitătilor pentru care au fost acordate României perioade de tranzitie pentru implementarea prevederilor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, conform pct. 9 C, subpct. (5) din anexa VII la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, dacă depăsirea concentratiei maxime admise pentru parametrii chimici respectivi nu depăseste valorile si perioadele de tranzitie acordate.

Art. 3. - Producătorii/Distribuitorii de apă potabilă solicită directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti acordarea unei derogări, pe baza unei documentatii care se depune în dublu exemplar si care contine o cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 si un dosar cu următoarele documente:

a) datele de identificare ale producătorului si/sau ale distribuitorului de apă potabilă;

b) zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea, pentru care se specifică numele, codul, coordonatele geografice, volumul total de apă raportat în metri cubi/zi, populatia rezidentă din zona/zonele de aprovizionare cu apă;

c) parametrul sau parametrii pentru care solicită derogarea de la valoarea concentratiei maxime admise (CMA);

d) perioada pentru care este solicitată derogarea;

e) motivele pentru care se solicită derogarea, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor CMA;

f) descrierea sistemului de tratare si distributie a apei si cantitatea medie de apă distribuită zilnic în zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea;

g) estimarea numărului maxim de consumatori afectati si lista unitătilor de industrie alimentară si a obiectivelor de interes public, cum sunt unitătile de învătământ, asistentă medicală, institutii socioculturale, restaurante etc, în care apa este furnizată direct publicului;

h) rezultatele monitorizării anterioare demonstrate prin buletine de analiză, pentru o perioadă relevantă, care să nu depăsească 3 ani, care să justifice acordarea derogării (numărul de analize efectuate, valoarea minimă, medie si maximă pentru parametrul/parametrii pentru care se solicită derogarea). Analizele trebuie să fie efectuate într-un laborator acreditat/înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitătii apei potabile al Ministerului Sănătătii;

i) planul măsurilor de remediere necesare, codificate conform anexei B la Ghidul de raportare către Comisia Europeană, conform Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, cuprinzând calendarul lucrărilor, estimarea costurilor lucrărilor si indicatorii de performantă pentru evaluarea eficientei măsurilor aplicate;

j) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada pentru care se solicită derogarea;

k) studiu de evaluare a riscurilor pentru sănătate datorate nerespectării valorilor legiferate pentru parametrii chimici pentru care se solicită derogarea. Studiul va fi elaborat de centrele regionale de sănătate publică, la solicitarea producătorului de apă, si va contine informatii cu privire la populatia la risc, valoarea maximă recomandată până la care se poate accepta derogarea pentru fiecare parametru, perioada recomandată pentru derogare;

l) descrierea situatiei privind monitorizarea calitătii apei la momentul solicitării derogării.

Art. 4. - (1) Directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti la care a fost depusă cererea de derogare elaborează, în termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei complete, un referat tehnic, care stabileste modalitatea de rezolvare a solicitării de derogare.

(2) La elaborarea referatului tehnic, directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti parcurge următoarele etape:

a) analizează fisa de evaluare si inspectie sanitară, întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile, cu modificările ulterioare, pentru statia de tratare a apei si a sistemului de distributie, cu identificarea si evaluarea punctelor de risc;

b) analizează rezultatele monitorizării efectuate de către producătorul/distribuitorul de apă si de către directia de sănătate publică, conform art. 3 lit. h);

c) analizează studiul de evaluare a riscurilor pentru sănătate furnizat de către producătorul/distribuitorul de apă potabilă, conform art. 3 lit. k).

(3) Referatul tehnic pentru acordarea derogării elaborat de directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti trebuie să contină următoarele informatii:

a) datele de identificare ale producătorului/distribuitorului de apă potabilă;

b) zona de aprovizionare pentru care se acordă derogarea, pentru care se specifică numele, codul, coordonatele geografice, volumul total de apă furnizat, raportat în metri cubi/zi, populatia rezidentă din zona/zonele de aprovizionare cu apă;

c) populatia deservită, cantitatea de apă distribuită zilnic (în m3/zi) si numărul de consumatori afectati;

d) informatii privind numărul de unităti de industrie alimentară si de obiective de interes public afectate;

e) motivele solicitării derogării, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute, si riscul asupra sănătătii populatiei din zona de aprovizionare afectată;

f) rezolutia privind acordarea sau respingerea derogării, însotită de valoarea CMA stabilită pe perioada derogării pentru fiecare parametru, în unitătile de măsură prevăzute în Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă s-a decis acordarea derogării;

g) perioada pentru care se acordă derogarea pentru fiecare parametru aprobat. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă si nu vor putea depăsi 3 ani;

h) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare, codificate conform anexei B la Ghidul de raportare către Comisia Europeană, si termenele de executie;

i) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare, care să prevadă controale mai frecvente decât în perioada anterioară acordării derogării;

j) măsurile propuse pentru a fi aplicate de către consumatorii afectati;

k) măsuri recomandate grupelor de populatie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special;

l) comunicatul pentru informarea populatiei asupra acordării derogării;

m) dacă nu se acordă derogarea, motivele pentru care cererea este respinsă;

n) data la care încetează prima derogare.

(4) Referatul tehnic al directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti va contine una dintre următoarele recomandări:

a) acordarea derogării, stabilind conditiile pentru derogare;

b) neacordarea derogării.

(5) Dacă directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în urma evaluării documentatiei depuse, consideră că are nevoie de informatii suplimentare pentru luarea deciziei, solicită date suplimentare de la producător/distribuitor.

(6) Dacă în urma evaluării documentatiei primite solicitarea este nefundamentată, directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o poate respinge, expunând motivele pentru această decizie.

(7) Directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti informează, în termen de 5 zile, centrul regional de sănătate publică în a cărui rază teritorială se află asupra deciziei de acordare a derogării.

(8) Directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti informează producătorul sau distribuitorul de apă, în termen de 15 zile, asupra deciziei luate si, în cazul acordării derogării, eliberează autorizatia sanitară de functionare cu derogare.

Art. 5. - Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si centrele regionale de sănătate publică colaborează cu Administratia Natională „Apele Române", respectiv administratiile bazinale de apă la stabilirea valorii maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea, în situatia în care este deteriorată calitatea sursei de apă potabilă.

Art. 6. - (1) Pentru a obtine a doua derogare, producătorii sau distribuitorii de apă potabilă trebuie să depună la directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, cu cel putin 3 luni înainte de finalizarea primei perioade de derogare, o cerere si un dosar care să contină obligatoriu documentele prevăzute la art. 3, argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevăzute de derogarea anterioară, precum si bilantul lucrărilor executate sau în curs de executie în prima perioadă de derogare.

(2) În baza documentatiei primite, directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti elaborează un referat tehnic în termen de 30 de zile.

(3) Directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată un dosar care contine referatul tehnic elaborat, bilantul lucrărilor executate sau în curs de executie în prima perioadă de derogare, motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de a doua derogări si o copie a referatului tehnic întocmit cu ocazia primei derogări.

Art. 7. - După primirea deciziei de derogare, atât pentru prima, cât si pentru a doua derogare, producătorul sau distribuitorul de apă trebuie să elaboreze semestrial un bilant privind situatia lucrărilor angajate si rezultatele programului de monitorizare, pe care îl va depune la directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti. Bilantul pentru întreaga perioadă pentru care a fost acordată derogarea va fi depus la dosarul pentru a doua, respectiv a treia derogare.

Art. 8. - (1) Pentru acordarea celei de a doua derogări, centrul regional de sănătate publică analizează documentatia din dosarul transmis de către directia de sănătate publică.

(2) Dacă centrul regional de sănătate publică are nevoie de informatii suplimentare, poate formula o solicitare către directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Centrul regional de sănătate publică întocmeste un referat de evaluare, pe care îl transmite Centrului National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar din cadrul Institutului National de Sănătate Publică, în termen de 20 de zile de la primirea referatului tehnic.

(4) Institutul National de Sănătate Publică va înainta Ministerului Sănătătii, în termen de 10 zile, decizia de acordare a celei de a doua derogări, însotită de referatul de evaluare care cuprinde motivele solicitării de acordare a acestei derogări si bilantul întocmit pentru prima perioadă de derogare, si va informa centrul regional de sănătate publică, precum si directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti asupra deciziei de acordare a celei de a doua derogări, în termen de 15 zile.

(5) Directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti eliberează autorizatia sanitară de functionare cu derogare.

(6) Referatul de evaluare pentru acordarea derogării elaborat de centrul regional de sănătate publică trebuie să contină următoarele informatii:

a) datele de identificare ale producătorului/distribuitorului de apă potabilă;

b) zona de aprovizionare pentru care se acordă derogarea;

c) populatia deservită, cantitatea de apă distribuită zilnic si numărul de consumatori afectati;

d) rezolutia privind acordarea sau respingerea derogării, însotită de valoarea fixată prin derogare pentru fiecare parametru si rezultatele pertinente ale controalelor anterioare, dacă s-a decis acordarea derogării;

e) perioada pentru care se acordă derogarea pentru fiecare parametru aprobat. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă si nu vor putea depăsi 3 ani;

f) motivele derogării, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute si a impactului asupra sănătătii populatiei din zona de aprovizionare afectată;

g) informatii privind numărul de unităti de industrie alimentară si de obiective de interes public afectate;

h) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor si o estimare a costurilor, utilizându-se codurile din anexele B si C ale Ghidului de raportare către Comisia Europeană;

i) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare, care să prevadă controale mai frecvente decât în perioada anterioară acordării derogării;

j) măsurile propuse pentru a fi aplicate de către consumatorii afectati;

k) măsuri recomandate grupelor de populatie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special;

l) comunicatul pentru informarea populatiei asupra acordării derogării.

(7) Referatul de evaluare al centrului regional de sănătate publică va contine una dintre următoarele recomandări:

a) acordarea derogării, stabilind conditiile pentru derogare;

b) neacordarea derogării;

c) revizuirea si îmbunătătirea continutului referatului tehnic pentru derogare de către directia de sănătate publică, precizându-se domeniile care necesită revizuiri.

(8) A doua perioadă de derogare nu poate depăsi 3 ani.

Art. 9. - (1) În cazuri exceptionale, producătorul de apă poate solicita o a treia derogare prin depunerea la directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 6 luni înainte de finalizarea perioadei celei de a doua derogări, a unei cereri-tip însotite de un dosar care să contină documentele prevăzute la art. 3, precum si argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevăzute de derogările anterioare.

(2) Procedura de aprobare a derogării si de acordare a autorizatiei sanitare de functionare cu derogare este similară celei pentru obtinerea primei si celei de a doua derogări.

(3) Institutul National de Sănătate Publică va aviza si va transmite Ministerului Sănătătii, în termen de 10 zile, întreaga documentatie primită de la centrul regional de sănătate publică.

(4) Ministerul Sănătătii înaintează întreaga documentatie Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, care să nu depăsească două luni, împreună cu solicitarea aprobării celei de a treia derogări, pentru o perioadă de cel mult 3 ani.

(5) Ministerul Sănătătii informează Institutul National de Sănătate Publică si centrul regional de sănătate publică asupra deciziei Comisiei Europene.

(6) Centrul regional de sănătate publică informează directia de sănătate publică asupra deciziei Comisiei Europene, pentru ca aceasta să poată emite autorizatia sanitară cu derogare sau să respingă cererea, după caz.

Art. 10. - Producătorii/Distribuitorii de apă potabilă care solicită derogarea sunt obligati să achite tariful pentru procedura de derogare solicitată conform anexei nr. 2.

Art. 11. - Producătorul sau distribuitorul de apă este obligat să publice într-un cotidian local informatii privind acordarea derogării, în termen de 15 zile după obtinerea acesteia.

Art. 12. - În baza informatiilor obtinute în conformitate cu art. 2 alin. (2), Ministerul Sănătătii înfiintează si gestionează Registrul national al derogărilor, care contine informatii referitoare la toate derogările acordate sau respinse de către autoritătile teritoriale de sănătate publică.

Art. 13. - În baza informatiilor obtinute în conformitate cu art. 2 alin. (2), art. 8 alin. (1) si art. 9 alin. (1), centrele regionale de sănătate publică înregistrează pe site-ul oficial al Ministerului Sănătătii, în Registrul national al derogărilor, date referitoare la toate derogările acordate sau respinse.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE-TIP

pentru solicitarea derogărilor potrivit Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare

 

Domnule director,

Subsemnatul, ........................................................., reprezentant legal al ................................................., producător de

apă potabilă/distribuitor de apă potabilă, solicit Ministerului Sănătătii acordarea derogării de la calitatea apei potabile pe care ofurnizezîn localitatea.....................................Judetul............................, pentru un număr de .... parametri.

Datele de identificare ale producătorului si/sau ale distribuitorului de apă potabilă

Denumirea si adresa completă (tel./fax/e-mail)  ......................................................................................................................

......................................................................................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului..................................................., CUI...........................................................................

Derogarea este: - prima

                        - a doua

                        - a treia

Zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea (cod)...................................................

Cantitatea medie de apă distribuită zilnic în zona de aprovizionare (m3/zi).................................

Populatia rezidentă..................................................................................

Populatia aprovizionată............................................................................

Parametrul/Parametrii pentru care solicită derogarea de la valoarea CMA..............................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Perioada pentru care este solicitată derogarea....................................................................................................................

Motivul pentru care se solicită derogarea.............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Numărul de consumatori afectati......................................................

Numărul unitătilor de industrie alimentară afectate..........................

Numărul obiectivelor de interes public afectate................................

S-a anexat un studiu de evaluare a riscurilor pentru sănătate, pentru fundamentarea valorii maxime admise pe perioada derogării? DA NU

Anexăm dosarul întocmit în conformitate cu art. 3 din Metodologia de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului mediului si pădurilor nr. 299/638/2010.

 

Data

 

Semnătura

Stampilă

 

NOTĂ:

Cererea-tip se depune în dublu exemplar la directia de sănătate publică de care apartine producătorul de apă potabilă.


ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru procedura de derogare*)

 

Nr. crt.

Denumirea procedurii de reglementare sanitară

Tariful (lei)

1.

Derogare în baza referatului tehnic/de evaluare

7.000

2.

Evaluare riscuri pentru sănătate în vederea derogării

5.000

3.

Asistentă de specialitate

200

4.

Consiliere în regim de urgentă pentru întocmirea dosarului de solicitare a derogării

400


*) Tarifele se aplică sistemelor de aprovizionare cu apă care furnizează mai mult de 2.000 m3/zi sau aprovizionează mai mult de 10.000 de persoane.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.201/2006

 

În temeiul art. 5 pct. 11.13 si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.201/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) să aibă cunostinte tehnice si experientă în domeniul protectiei mediului, inclusiv în auditul informatiilor de mediu;

c) să declare pe propria răspundere că îndeplinesc cu impartialitate si integritate atributiile si responsabilitătile privind acreditarea verificatorilor de mediu si supravegherea activitătii acestora;".

2. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) organizează la intervale ce nu trebuie să depăsească 6 luni sesiuni de instruire si de evaluare a membrilor Comisiei de acreditare privind îndeplinirea cerintei prevăzute la art. 4 lit. a)."

3. În anexa la regulament „Procedura de acreditare a persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu", la articolul 8 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) procedura de verificare si metodologii documentate, care să includă mecanisme de control al calitătii si prevederi de confidentialitate pentru cerintele de verificare conform EMAS. Documentele pot fi prezentate în faza initială de schită."

4. În anexa la regulament, la articolul 14 alineatul (1), literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) cunoasterea si întelegerea aspectelor de mediu, inclusiv a dimensiunii acestora în contextul dezvoltării durabile, precum si a aspectelor tehnice de mediu relevante pentru domeniul de activitate pentru care se solicită acreditarea ca verificator de mediu;

d) cunoasterea si întelegerea functionării generale a activitătii pentru domeniul pentru care se solicită acreditarea ca verificator de mediu, pentru a putea evalua dacă sistemul de management de mediu este corespunzător, a cerintelor si metodologiei de audit de mediu, a standardelor relevante si a auditului informatiilor incluse în declaratia de mediu;".

5. În anexa la regulament, la articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Chestionarele prevăzute la alin. (1) lit. d) urmăresc îndeplinirea de către verificatorul de mediu a conditiilor specificate la pct. 5.5 si 5.6 din anexa V la Regulamentul european EMAS."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 629.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

-         SECTIILE UNITE –

-           

DECIZIA Nr. 22

din 12 octombrie 2009

 

Dosar nr. 12/2009

Sub presedintia doamnei judecător Lidia Bărbulescu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind stabilirea solutiei ce trebuie dată de către instantă în cazul solicitării deducerii arestului la domiciliu executat în străinătate, în aplicarea dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 302/2004.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 72 de judecători din 108 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Scutea Gabriela - adjunct al procurorului general.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că dispozitiile art. 18 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală se interpretează în sensul deducerii duratei arestului la domiciliu, executat în străinătate, din pedeapsa închisorii aplicată de instantele române.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în aplicarea dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, în cazul solicitării de a se deduce, din pedeapsa aplicată de instantă, durata arestului la domiciliu efectuat în străinătate de persoana condamnată.

Astfel, unele instante au respins contestatiile la executare întemeiate pe acest motiv, considerând că arestul la domiciliu constituie o măsură preventivă restrictivă de libertate ce nu intră sub incidenta prevederilor art. 18 din Legea nr. 302/2004. S-a motivat, în acest sens, că arestarea preventivă si arestul la domiciliu sunt două măsuri distincte, care restrâng în mod diferit drepturile persoanei, astfel încât, în acceptiunea reglementării date în art. 357 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, ar putea fi deduse din pedeapsă doar duratele retinerii si arestării preventive, deoarece numai prin luarea lor se restrâng atât libertatea de miscare a persoanei vizate, cât si exercitarea de către ea a anumitor drepturi.

Alte instante, dimpotrivă, au apreciat că, fată de prevederile art. 5 din Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au prioritate de aplicare în raport cu legea internă, precum si fată de dispozitiile cuprinse în art. 26 alin. 1 din Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare european si procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene, arestul la domiciliu constituie măsură privativă de libertate în sensul reglementat în art. 18 din Legea nr. 302/2004, astfel că trebuie computat din durata pedepsei aplicate de instantele române.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

Legiuitorul român a prevăzut în continutul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea juridică internatională în materie penală că „durata arestului efectuat în străinătate în îndeplinirea unei cereri formulate de autoritătile române în temeiul prezentei legi este luată în calcul în cadrul procedurii penale române si se compută din durata pedepsei aplicate de instantele române".

Dispozitiile art. 26 alin. 1 din Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare între statele membre stipulează că statul membru emitent compută din durata totală a privării de libertate care ar trebui executată în statul membru emitent toate perioadele de detentie (fără a se distinge între diferitele tipuri de detentie) ce au rezultat din executarea unui mandat european de arestare.

România a ratificat prin Legea nr. 30/1994 Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si protocoalele aditionale la această conventie, care împreună cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului au devenit drept intern, formând un bloc de conventionalitate cu aplicabilitate directă în sistemul de drept român, potrivit art. 20 din Constitutia României.

Art. 5 § 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale reglementează dreptul la libertate si la siguranta persoanei. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia cazurilor limitativ prevăzute la lit. a)-f).

Prin dreptul la libertate, Curtea Europeană întelege dreptul la libertate fizică al persoanei, ce constă în posibilitatea acesteia de a se misca, de a se deplasa în mod liber.

În jurisprudenta Curtii Europene nu rezultă o definitie a notiunii de „privare de libertate", analiza acesteia fiind făcută în mod concret, în functie de particularitătile fiecărei cauze, avându-se în vedere natura si durata măsurii, efectele acesteia sau modalitătile de executare.

Astfel, incidenta notiunii de „privare de libertate" a fost analizată de Curtea Europeană, prin raportare la spatiul ce nu a putut fi părăsit, la constrângerea fizică sau psihică la care o persoană a fost supusă din partea autoritătilor (cauzele De Wilde, Ooms si Versyp contra Belgiei, Nielsen contra Danemarcei) sau la timpul în care nu a putut fi părăsit în mod liber un spatiu (Cauza Amuur contra Frantei), în cazuri vizând: arestul preventiv, detentia ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse (Cauza Van Droogenbroeck contra Belgiei), arestul la domiciliu (cauzele Mancini contra Italiei, Giulia Manzoni contra Italiei, Vachev contra Bulgariei, Lavents contra Letoniei), internarea pentru motive medicale într-o clinică psihiatrică (cauzele Morsink contra Olandei, Ashingdane contra Marii Britanii), conducerea la sediul politiei în vederea audierii (Cauza X si Y contra Germaniei,).

Totodată este de evidentiat faptul că în continutul art. 5 din Conventie se utilizează atât termenul de „arestare", cât si acela de „detinere", acestea fiind concepte care au un caracter autonom, ce pot dobândi un înteles compatibil cu scopurile Conventiei, fată de sensurile lor din dreptul intern al statelor contractante.

Curtea Europeană, chiar dacă analizează sensurile si domeniul de aplicare a celor două notiuni prin raportare la sistemele nationale, nu este tinută de o asemenea calificare, ea urmând să aibă în vedere ca obiectiv principal ca lipsirea de libertate a unei persoane să nu fie arbitrară.

În unele legislatii europene este prevăzută ca măsură preventivă arestul la domiciliu si în acest sens cu titlu exemplificativ este si legislatia italiană.

Astfel, dispozitiile art. 284 din Codul de procedură penală italian prevăd că, „prin prevederea care dispune arestul la domiciliu, judecătorul ordonă inculpatului să nu se îndepărteze de propria locuintă sau de o altă locuintă privată sau de un loc public de îngrijiri sau de asistentă. Când este necesar, judecătorul impune limite sau interdictii dreptului inculpatului de a comunica cu alte persoane decât cele care convietuiesc cu el sau care îl asistă. Dacă inculpatul nu se poate ocupa altfel de cerintele sale de viată indispensabile sau dacă are o situatie materială extrem de precară, judecătorul îl poate autoriza să lipsească în cursul zilei de la arest pentru perioada strict necesară pentru a se ocupa de cerintele de mai sus, pentru a munci. Procurorul sau politia judiciară, chiar si din proprie initiativă, pot controla în orice moment respectarea ordinelor impuse inculpatului. Inculpatul aflat în arest la domiciliu se consideră a fi în stare de arest preventiv".

De asemenea, prevederile art. 384 alin. 5 din Codul de procedură penală italian statuează că persoana care se află în arest la domiciliu este considerată a fi în stare de arest preventiv.

În cauzele Giulia Manzoni contra Italiei, Hotărârea din 1 iulie 1997, §22, Mancini contra Italiei, Hotărârea din 2 august 2001, § 17, Vachev contra Bulgariei, Hotărârea din 8 iulie 2004, § 64, Lavents contra Letoniei, Hotărârea din 28 februarie, § 63, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că gradul de constrângere impus de o asemenea măsură a arestului la domiciliu este suficient pentru ca aceasta să fie considerată „o privare de libertate" în sensul art. 5 din Conventia europeană a drepturilor omului.

În actualul Cod de procedură penală român sunt reglementate în mod concret măsurile preventive în partea generală, titlul IV cap. I, acestea fiind retinerea, obligarea de a nu părăsi localitatea, obligarea de a nu părăsi tara si arestarea preventivă, iar doctrina a evidentiat o clasificare a acestora în două subdiviziuni, si anume măsuri preventive privative de libertate (retinerea si arestarea preventivă) si măsuri preventive restrictive de libertate (obligarea de a nu părăsi localitatea si obligarea de a nu părăsi tara).

Asadar, în legislatia procesual penală română nu este reglementată măsura preventivă privativă de libertate a arestului la domiciliu, care însă se regăseste în mod expres prevăzută în proiectul Codului de procedură penală în dispozitiile art. 218-222.

Mai mult, în mod accesibil si previzibil se prevede în proiectul Codului de procedură penală român, în continutul art. 222 alin. 9 teza I, că un inculpat aflat în stare de arest la domiciliu este considerat în stare de arest preventiv.

Totodată, conform art. 72 alin. 1 teza I din noul Cod penal se prevede că perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronuntate.

Astfel, cu ocazia judecării cauzelor de către instantele române privind persoane care au fost cercetate în străinătate si cărora Ie-a fost aplicată măsura preventivă privativă de libertate a arestului la domiciliu ce corespunde acceptiunii art. 5 din Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, aceasta trebuie luată în calcul în cadrul procedurii penale române si în mod concret dedusă din durata închisorii aplicate de instantele române, în conditiile art. 18 din Legea nr. 302/2004, chiar dacă această măsură nu este reglementată de actualul Cod de procedură penală român, având însă în vedere incidenta Conventiei si a jurisprudentei Curtii Europene, prin procesul de ratificare, acestea constituind drept intern, precum si dispozitiile Deciziei-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală se stabileste că:

Durata arestului la domiciliu, executat în străinătate, măsură preventivă privativă de libertate, în acceptiunea art. 5 din Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, trebuie luată în calcul în cadrul procedurii penale române si dedusă din durata închisorii aplicate de instantele române. Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală. Pronuntată în sedintă publică astăzi, 12 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

judecător LIDIA BĂRBULESCU

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White


 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 361/2007 pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 28 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la partea introductivă a art. 3, în loc de: „Ari. 3. - Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România formulează următoarea rezervă:" se va citi: Art. 3. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formulează următoarea rezervă:".

 

În anexa la Rezolutia MSC.218(82), anexă la Ordinul ministrului transporturilor nr. 992/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.218(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- amendamentele 3,4 si 5 se elimină, iar amendamentele 6-37 se renumerotează ca amendamentele 3-34;

- la amendamentul renumerotat 16 (fost 19), în loc de: „19. La paragraful 4.4.7.11, ..."se va citi: „16. La paragraful 4.4.7.10,...";

- la amendamentul renumerotat 17 (fost 20), în loc de: „20. Paragraful 4.4.7.12 ..."seva citi: „17. Paragraful 4.4.7.11...", iar la paragraful următor, în loc de: „4.4.7.12. ..."se va citi: „4.4.7.11....".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.134/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 18, în loc de: „18. TawfeeqAn Ban, fiica luiAdnan si Ban Razi, cetătean irakian, născută la data de 18 iulie 1987 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Valea Cascadelor nr. 4, bl. A4, se. 1, ap. 12, sectorul 6. (1.419/2009)"se va citi: „18. Edward Cezar An, fiica lui Adnan Aleksi si Ban Ramzi, cetătean irakian, născută la data de 18 iulie 1987 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Valea Cascadelor nr. 4, bl. A4, se. 1, ap. 12, sectorul 6. (1.419/2009)";

- în anexă, la pozitia 19, în loc de: „19. Tawfeeq Ban, fiica lui Ramzi Tawfeeq si Alexana, cetătean irakian, născută la data de 6 septembrie 1962 în localitatea Bagdad, Bagdad, cu domiciliul actual în Bucuresti, Valea Cascadelor nr. 4, bl. A4, se. 1, ap. 12, sectorul 6. (1.415/2009)"se va citi: „19. Bakhaya Ban, fiica lui Ramzi Tawfeeq si Alexana Daoud, cetătean irakian, născută la data de 6 septembrie 1962 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Valea Cascadelor nr. 4, bl. A4, se. 1, ap. 12, sectorul 6. (1.415/2009)";

- în anexă, la pozitia 20, în loc de: „20. Tawfeeq Sinan, fiul lui Adnan si Ban Ramzi, cetătean irakian, născut la data de 14 noiembrie 1990 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Valea Cascadelor nr. 4, bl.A4, se. 1, ap. 12, sectorul 6. (1.420/2009)" seva citi: „20. Edward Cezar Sinan, fiul lui Adnan Aleksi si Ban Ramzi, cetătean irakian, născut la data de 14 noiembrie 1990 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Valea Cascadelor nr. 4, bl. A4, se. 1, ap. 12, sectorul 6. (1.420/2009)".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.