MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 427/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

510. - Hotărâre privind cerintele minime de securitate si sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

 

Rectificări la:


             - Hotărârea Guvernului nr. 529/2010

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele minime de securitate si sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Obiectivul si domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc cerintele minime privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea si sănătatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la radiatii optice artificiale la locul de muncă.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică activitătilor în care lucrătorii sunt expusi sau este posibil să fie expusi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de radiatiile optice artificiale.

Art. 3. - Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică integral tuturor domeniilor mentionate la art. 2, fără a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se referă la riscurile pentru sănătatea si securitatea lucrătorilor, generate de efectele nocive pentru ochi si piele ale expunerii la radiatii optice artificiale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 5. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) radiatii optice - toate radiatiile electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm si 1 mm;

b) laser (amplificarea luminii printr-o emisie stimulată de radiatii) - orice dispozitiv realizat pentru a produce sau amplifica radiatii electromagnetice cu lungimea de undă corespunzătoare radiatiilor optice, în special prin procedeul de emisie stimulată controlată;

c) radiatii laser - radiatiile optice care provin de la un laser;

d) radiatii incoerente - toate radiatiile optice, altele decât radiatiile laser;

e) valori-limită de expunere - limitele de expunere la radiatiile optice care sunt bazate direct pe efecte dovedite asupra sănătătii si pe consideratii biologice; respectarea acestor limite va asigura protectia lucrătorilor expusi la surse artificiale de radiatii optice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătătii lor;

f) iluminare energetică (E) sau densitate de putere - puterea radiată incidentă pe unitate de suprafată pe o suprafată, exprimată în watt pe metru pătrat (W nr2);

g) expunere energetică (H) - integrala iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în joule pe metru pătrat (J nr2);

h) luminantă energetică (L) - fluxul energetic sau puterea pe unitate de unghi solid si pe unitate de suprafată, exprimat/exprimată în wati pe metru pătrat pe steradian (W nr2 sr1);

i) nivel - combinatia de iluminare energetică, expunere energetică si luminantă energetică la care este expus lucrătorul.

Art. 6. - Spectrul radiatiilor optice definite la art. 5 lit. a) este divizat în radiatii ultraviolete, radiatii vizibile si radiatii infrarosii:

a) radiatii ultraviolete - radiatiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm si 400 nm; spectrul ultraviolet este divizat în radiatii UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) si UVC (100-280 nm);

b) radiatii vizibile - radiatiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 380 nm si 780 nm;

c) radiatii infrarosii- radiatiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 780 nm si 1 mm; spectrul infrarosu este divizat în radiatii IRA (780-1.400 nm), IRB (1.400-3.000 nm) si IRC (3.000 nm -1 mm).

 

SECTIUNEA a 3-a

Valori-limită de expunere

 

Art. 7. - Valorile-limită de expunere pentru radiatiile incoerente, altele decât cele emise de surse naturale de radiatii optice, sunt stabilite în anexa nr. 1.

Art. 8. - Valorile-limită de expunere pentru radiatiile laser sunt stabilite în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorilor

 

SECTIUNEA 1

Determinarea expunerii si evaluarea riscurilor

 

Art. 9. - (1) Pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) si la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul evaluează, în cazul lucrătorilor expusi la surse artificiale de radiatii optice, si, dacă este necesar, măsoară si/sau calculează nivelurile de radiatii optice la care pot fi expusi lucrătorii, în scopul de a putea defini si pune în aplicare măsurile necesare pentru a reduce expunerea la nivelurile limitelor aplicabile.

(2) Metodologia utilizată la evaluare, măsurare si/sau calcularea nivelurilor de radiatii optice este în conformitate cu următoarele standarde sau recomandări:

a) pentru radiatiile laser, standardele Comisie Electrotehnice Internationale (CEI);

b) pentru radiatiile incoerente, recomandările Comisiei Internationale de Iluminat (CIE) si ale Comitetului European de Standardizare (CEN).

(3) În cazul în care se constată situatii de expunere care nu sunt reglementate de aceste standarde si recomandări, evaluarea, măsurarea si/sau calcularea se efectuează potrivit recomandărilor stabilite stiintific la nivel national sau international.

(4) În cele două situatii de expunere, evaluarea poate lua în considerare datele furnizate de către producătorii echipamentelor, atunci când acestea din urmă fac obiectul unor reglementări comunitare specifice.


Art. 10. - (1) Evaluarea, măsurarea si/sau calcularea prevăzute la art. 9 se planifică si se efectuează de către serviciile sau persoanele competente la intervale corespunzătoare, luând în considerare, în special, dispozitiile art. 8 si 18 din Legea nr. 319/2006 privind persoanele sau serviciile competente necesare, precum si consultarea si participarea lucrătorilor.

(2) Datele obtinute din evaluarea, inclusiv măsurarea si/sau calcularea nivelului de expunere prevăzut la alin. (1) se păstrează într-o formă care să permită consultarea acestora la o dată ulterioară.

Art. 11. - Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să ia în considerare la evaluarea riscului următoarele elemente:

a) nivelul, domeniul lungimilor de undă si durata expunerii la surse artificiale de radiatie optică;

b) valorile-limită de expunere prevăzute la art. 7 si 8;

c) orice impact asupra securitătii si sănătătii lucrătorilor care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;

d) orice impact eventual asupra securitătii si sănătătii lucrătorilor rezultat din interactiuni, la locul de muncă, între radiatii optice si substante chimice fotosensibile;

e) orice impact indirect, precum pierderea temporară a vederii, o explozie sau un incendiu;

f) existenta unor echipamente de schimb, proiectate pentru a reduce nivelul de expunere la radiatii optice artificiale;

g) informatii corespunzătoare obtinute în urma supravegherii sănătătii, inclusiv informatii publicate, în măsura posibilitătilor;

h) expunerea la mai multe surse de radiatii optice artificiale;

i) clasificarea unui laser potrivit standardului relevant al CEI si, în ceea ce priveste sursele artificiale care pot provoca leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4, orice clasificare similară;

j) informatii furnizate de producătorii surselor de radiatii optice si ai echipamentelor de muncă, asociate potrivit reglementărilor comunitare specifice.

Art. 12. - (1) Evaluarea riscurilor poate să contină justificarea angajatorului în situatia în care, conform naturii si amplorii riscului legat de expunerea la radiatii optice artificiale, nu mai este necesară o evaluare ulterioară detaliată a riscului.

(2) Evaluarea riscului va fi actualizată periodic, în special dacă există modificări semnificative sau dacă rezultatele supravegherii medicale reclamă această evaluare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evitarea sau reducerea expunerii la riscuri

 

Art. 13. - Riscurile legate de expunerea la radiatii optice artificiale trebuie eliminate sau reduse la un nivel cât mai mic posibil, tinându-se cont de progresul tehnic si de disponibilitatea măsurilor de control al riscului la sursă.

Art. 14. - Reducerea riscurilor datorate expunerii la radiatii optice artificiale are la bază principiile generale de prevenire prevăzute de Legea nr. 319/2006.

Art. 15. - (1) Atunci când evaluarea riscului, efectuată potrivit prevederilor art. 9, pentru lucrătorii expusi la surse artificiale de radiatii optice, indică cea mai mică posibilitate de depăsire a valorilor-limită de expunere, angajatorul trebuie să elaboreze si să aplice un plan de măsuri tehnice si/sau organizatorice destinate prevenirii expunerii peste valorile-limită.

(2) Planul prevăzut la alin. (1) trebuie să ia în considerare în special următoarele elemente:

a) alte metode de lucru care reduc riscul generat de radiatiile optice;

b) alegerea unor echipamente de muncă ce emit mai putine radiatii optice, luându-se în considerare activitatea de efectuat;

c) măsuri tehnice care urmăresc reducerea emisiei de radiatii optice, inclusiv, atunci când este necesar, utilizarea unor

mecanisme de închidere de ecranare sau a unor mecanisme similare de protectie a sănătătii;

d) programe corespunzătoare de întretinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă/posturilor de lucru si a sistemelor de la locul de muncă;

e) proiectarea si amenajarea locurilor de muncă;

f) limitarea duratei si nivelului expunerii;

g) punerea la dispozitie de echipamente individuale de protectie corespunzătoare;

h) instructiuni furnizate de producătorul echipamentelor, atunci când acestea fac obiectul unor reglementări comunitare specifice.

Art. 16. - În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de angajator pentru a se conforma prezentei hotărâri în ceea ce priveste sursele artificiale de radiatii optice, lucrătorii continuă să fie expusi la nivele de radiatii optice artificiale care depăsesc valorile-limită de expunere, angajatorul trebuie să adopte imediat măsuri pentru:

a) reducerea expunerii la un nivel mai mic decât valorile-limită de expunere;

b) identificarea cauzelor care au dus la depăsirea valorilor-limită de expunere;

c) adaptarea în consecintă a măsurilor de protectie si prevenire, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), în scopul de a preveni o nouă expunere a lucrătorilor la nivele care depăsesc valorile-limită de expunere.

Art. 17. - Dacă evaluarea riscurilor, efectuată potrivit prevederilor sectiunii 1, indică faptul că în oricare dintre zonele locurilor de muncă aflate sub controlul angajatorului lucrătorii pot fi expusi la nivele ale radiatiilor optice artificiale care depăsesc valorile-limită, angajatorul trebuie să asigure că acele zone sunt:

a) identificate, iar accesul la acestea trebuie limitat, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si când există riscul depăsirii valorilor-limită de expunere;

b) delimitate prin intermediul semnalizării corespunzătoare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă.

Art. 18. - Potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul adaptează măsurile prevăzute la art. 15-17 la nevoile lucrătorilor care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Informarea, formarea, consultarea si participarea lucrătorilor

 

Art. 19. - Fără a aduce atingere art. 17, 18, 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, dacă rezultatul evaluării riscurilor, prevăzută la sectiunea 1, indică faptul că lucrătorii pot fi expusi riscului generat de radiatii optice artificiale, angajatorul trebuie să asigure informarea si formarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la rezultatele evaluării riscului, în special referitor la:

a) măsurile luate în aplicarea prezentei hotărâri;

b) valorile-limită de expunere si riscurile potentiale asociate;

c) rezultatele evaluării, măsurării si/sau calculării nivelurilor de expunere la radiatiile optice artificiale, efectuate potrivit prevederilor sectiunii 1, însotite de o explicatie a semnificatiei acestora si a riscurilor potentiale;

d) modul de depistare si semnalare a efectelor nocive ale expunerii asupra sănătătii;

e) conditiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătătii;

f) practicile profesionale sigure care reduc la minimum riscurile generate de expunere;

g) utilizarea adecvată a echipamentelor individuale de protectie corespunzătoare.


Art. 20. - Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora se desfăsoară potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006 în ceea ce priveste domeniile reglementate de prezenta hotărâre.

 

SECTIUNEA a 4-a

Supravegherea sănătătii

 

Art. 21. - În scopul de a preveni si depista în timp util oricare efect dăunător sănătătii, precum si de a preveni orice risc pentru sănătate pe termen lung si orice risc de boală cronică, generate de expunerea la radiatii optice, angajatorul trebuie să asigure supravegherea corespunzătoare a sănătătii lucrătorilor, potrivit prevederilor art. 24 si 25 din Legea nr. 319/2006.

Art. 22. - (1) Supravegherea sănătătii lucrătorilor prevăzută la art. 21 trebuie efectuată de medicii de medicina muncii, în conditiile legii.

(2) Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca medicul de medicina muncii să aibă acces la rezultatele evaluării riscului prevăzute la sectiunea 1, în situatia în care aceste rezultate pot fi utile supravegherii sănătătii.

Art. 23. - (1) Angajatorul trebuie să asigure pentru fiecare lucrător care face obiectul supravegherii, potrivit prevederilor art. 21, întocmirea si actualizarea dosarului medical individual si a fisei de aptitudine, precum si păstrarea într-o formă care să permită consultarea ulterioară, cu respectarea dreptului la confidentialitatea informatiilor.

(2) Dosarul medical prevăzut la alin. (1) contine un rezumat al rezultatelor supravegherii sănătătii efectuate, iar fisa de aptitudine confirmă sau infirmă la perioade de timp stabilite aptitudinea în muncă pentru profesia/functia si locul de muncă respectiv.

(3) Angajatorul are obligatia de a lua măsurile corespunzătoare astfel încât, după o cerere prealabilă:

a) să permită fiecărui lucrător accesul la propriul dosar medical si la fisa de aptitudine;

b) să pună la dispozitia autoritătii competente pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor o copie a dosarului medical si a fisei de aptitudine respective, cu respectarea dreptului la confidentialitatea informatiilor.

Art. 24. - Angajatorul trebuie să asigure examenul medical al lucrătorilor, potrivit reglementărilor nationale, dar si atunci când:

a) evaluarea riscurilor indică faptul că lucrătorul a fost expus la nivele de radiatii optice artificiale care depăsesc valorile-limită de expunere;

b) se constată, în urma supravegherii sănătătii, că un lucrător suferă de o boală identificabilă sau prezintă efecte dăunătoare sănătătii acestuia, iar medicul de medicina muncii consideră că această boală sau aceste efecte sunt cauzate de expunerea la radiatii optice artificiale la locul de muncă.

Art. 25. - În urma examinărilor prevăzute la art. 24, angajatorul are următoarele obligatii:

a) să se asigure că medicul de medicina muncii îl informează pe lucrător cu privire la rezultatele proprii ale supravegherii sănătătii si îi furnizează informatii si sfaturi privind orice măsură

de supraveghere a sănătătii căreia ar trebui să i se supună la sfârsitul expunerii;

b) să se asigure că este informat cu privire la elementele semnificative care rezultă din supravegherea sănătătii lucrătorilor, cu respectarea confidentialitătii;

c) să revizuiască evaluarea riscurilor realizată în temeiul sectiunii 1;

d) să revizuiască măsurile pe care le adoptă în temeiul sectiunii a 2-a pentru a elimina sau reduce riscurile;

e) să ia în considerare avizul medicului de medicina muncii sau al autoritătii competente cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, atunci când pune în aplicare orice măsură necesară pentru a elimina sau reduce riscul potrivit prevederilor sectiunii a 2-a;

f) să organizeze supravegherea medicală continuă si să asigure reexaminarea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a suferit o expunere asemănătoare; în asemenea cazuri, medicul de medicina muncii sau autoritatea competentă poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 26. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 13, 15, 16, 18, 23, art. 24 lit. b) si art. 25 constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectiei Muncii.

(3) Prevederilor alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - Autoritatea competentă pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este Ministerul Sănătătii.

Art. 28. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 706/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 noiembrie 2006, se abrogă.

Art. 30. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*

            Prezenta hotărâre transpune Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agentii fizici (radiatii optice artificiale) [A nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 114 din 27 aprilie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 510.

 

ANEXA Nr. 1

 

Radiatii incoerente

 

Valorile de expunere la radiatiile incoerente care sunt relevante din punct de vedere biofizic se pot calcula prin formulele enumerate în continuare. Formulele care trebuie utilizate se aleg în functie de spectrul de radiatii emis de sursă, iar rezultatele trebuie comparate cu valorile-limită de expunere corespunzătoare care figurează în tabelul 1.1. Pentru o sursă anumită de radiatii optice, poate să fie relevantă mai mult de o valoare de expunere, deci mai mult de o limită de expunere corespunzătoare.

Literele a)-o) trimit la rândurile corespunzătoare din tabelul 1.1.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

NOTE:

Eλ (λ, t), Eλ iluminare energetică spectrală sau densitate de putere spectrală - puterea radiată incidentă pe unitate de suprafată pe o suprafată, exprimată în watt pe metru pătrat pe nanometru [W m-2 nm-1]; valorile Eλ (λ, t) si Eλ fie provin din măsurări, fie sunt comunicate de producătorul echipamentului;

 

Eeff        iluminare energetică eficace (domeniu UV) - iluminare energetică calculată în domeniul de lungime de undă UV cuprinsă între 180 si 400 nm, ponderată în functie de lungimea de undă cu S(λ) si exprimată în watt pe metru pătrat [W m-2];

 

H         expunere energetică - integrala iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în joule pe metru pătrat [Jm-2];

 

Heff       expunere energetică eficace - expunere energetică ponderată în functie de lungimea de undă cu S(λ), exprimată în joule pe metru pătrat [Jm-2];

 

Euva     iluminare energetică totală (UVA) - iluminarea energetică calculată în domeniul de lungime de undă UVA cuprinsă între 315 si 400 nm, exprimată în watt pe metru pătrat [Wm-2];

 

Huva    expunere energetică - integrala sau suma iluminării energetice în raport cu timpul si lungimea de undă calculată în domeniul de lungime de undă UVA cuprinsă între 315 si 400 nm, exprimată în joule pe metru pătrat [Jm-2];

 

S (λ)    ponderare spectrală care ia în considerare legătura dintre lungimea de undă si efectele radiatiilor UV asupra ochilor si pielii (tabelul 1.2) [adimensional];

 

t, Δt      timp, durată de expunere exprimate în secunde [s];

 

λ          lungime de undă exprimată în nanometri [nm];

 

Δλ        lărgimea benzii exprimată în nanometri [nm], a intervalelor de calcul sau de măsurare;

 

Lλ (λ), Lλ luminantă energetică spectrală a unei surse exprimată în watt pe metru pătrat pe steradian pe nanometru [Wm-2sr-1nm-1];

 

R (λ)    pondere spectrală care ia în considerare legătura dintre lungimea de undă si leziunea oculară cauzată de efectul termic provocat de radiatiile vizibile si IRA (tabelul 1.3) [adimensional];

 

LR        luminantă eficace (leziune provocată de efectul termic) - luminantă calculată si ponderată în functie de lungimea de undă cu R (λ), exprimată în watt pe metru pătrat pe steradian [Wm-2sr-1];

 

B (λ)    pondere spectrală care ia în considerare legătura dintre lungimea de undă si leziunea oculară fotochimică provocată de lumina albastră (tabelul 1.3) [adimensional];

 

LB        luminantă eficace (lumina albastră) - luminantă calculată si ponderată în functie de lungimea de undă cu B(λ), exprimată în watt pe metru pătrat pe steradian [Wm-2sr-1];

 

EB        iluminare energetică eficace (lumina albastră) - iluminare energetică calculată si ponderată în functie de lungimea de undă cu B(λ), exprimată în watt pe metru pătrat [Wm-2];

 

EIR       iluminare energetică totală (leziune generată de efectul termic) - iluminare energetică calculată în domeniul de lungime de undă infrarosie cuprinsă între 780 nm si 3.000 nm, exprimată în watt pe metru pătrat [Wm-2];

 

Epiele     iluminare energetică totală (vizibil, IRA si IRB) - iluminare energetică calculată în domeniul de lungime de undă vizibilă si infrarosie cuprinsă între 380 nm si 3.000 nm, exprimată în watt pe metru pătrat [Wm-2];

 

Hpiele     expunere energetică - integrala sau suma iluminării energetice în raport cu timpul si lungimea de undă, calculată în domeniul de lungime de undă vizibilă si infrarosie cuprinsă între 380 si 3.000 nm, exprimată în joule pe metru pătrat [Jm-2];

 

ά          unghi aparent - unghi subîntins de o sursă aparentă, asa cum este văzută într-un punct din spatiu, exprimat în miliradiani (mrad). Sursa aparentă este obiectul real sau virtual care formează cea mai mică imagine retiniana posibilă.


 

Tabelul 1.1 *)

 

Valori-limită de expunere pentru radiatiile incoerente

 

Index

Lungimea de undă nm

Valoarea limită de expunere

Unităti

Observatii

Partea corpului

Risc

a.

180-400

(UVA, UVB si UVC)

Heff = 30

Valoare zilnică: 8 ore

[J m-2]

 

ochi cornee

conjunctiva

cristalin

piele

fotocheratită

conjunctivită

catarogeneză

eritem

elastoză

cancer de piele

b.

315-400

(UVA)

HUVA = 104

Valoare zilnică: 8 ore

[J m-2]

 

ochi cristalin

cataractogeneză

c.

300 – 700

(Lumină albastră)

vezi nota 1

LB = 106 / t

pentru t 10 000 s

LB:[Wm-2sr-1]

t: [secunde]

pentru ά ≥ 11 mrad

ochi retină

fotoretinită

d.

300 – 700

(Lumină albastră)

vezi nota 1

LB = 100

pentru t > 10 000 s

[Wm-2sr-1]

e.

300 – 700

(Lumină albastră)

vezi nota 1

EB = 100 / t

pentru t 10 000 s

EB: [Wm-2]

t: [secunde]

pentru ά < 11 mrad

vezi nota 2

f.

300 – 700

(Lumină albastră)

vezi nota 1

EB = 0,01

T >10 000s

[Wm-2]

g.

380 -1 400

(Vizibil si IRA)

LR = [ 2,8 * 107 ] / Cά

pentru t >10s

[Wm-2sr-1]

Cά = 1,7 pentru ά ≤ 1,7 mrad

Cά = ά pentru 1,7 ά ≤ 100 mrad

Cά= 100 pentru ά > 100 mrad

λ1= 380; λ2= 1400

ochi retină

arsură retiniana

h.

380 - 1 400

(Vizibil si IRA)

LR = [ 5 * 107 ] / Cά t 0,25

pentru 10 μs t 10s

LR:[Wm-2sr-1]

t: [secunde]

i.

380 - 1 400

(Vizibil si IRA)

LR =  [ 8.89 * 108 ] / Cά

pentru t < 10 μs

[Wm-2sr-1]

j.

780 -1 400

(IRA)

LR = [ 6 * 106 ] / Cά

pentru t > 10 s

[Wm-2sr-1]

Cά = 11 pentru ά 11 mrad

Cά = ά pentru 11 a 100 mrad

Cά = 100 pentru ά > 100 mrad

(câmp de măsurare: 11 mrad)

λ1 = 780; λ2 = 1 400

ochi retină

arsură de la retină

k.

780 -1 400

(IRA)

LR = [ 5 * 107 ] / Cά t 0,25

pentru 10 μs < t < 10 s

LR: [Wm-2sr-1]

t: [secunde]

l.

780 -1 400

(IRA)

LR = [ 8,89 *  108 ] / Cά

pentru t < 10 μs

[Wm-2sr-1]

m.

780 - 3 000

(IRA si IRB)

EIR = 18 000 t 0,75

pentru t < 1 000 s

E: [Wm-2]

t: [secunde]

 

ochi cornee cristalin

 

 

arsură corneană

cataractogeneză

 

 

n.

780 - 3 000

(IRA si IRB)

EIR =100

pentru t > 1 000 s

[Wm-2]

o.

380 - 3 000

(Vizibil, IRA si IRB)

Hpiele = 20 000 t 0,25

pentru t < 10 s

H: [J m-2]

t: [secunde]

 

piele

arsură

 

NOTA 1:

Domeniul cuprins între 300 si 700 nm acoperă o parte din UVB, tot UVA si cea mai mare parte din radiatiile vizibile. Cu toate acestea, pericolele asociate sunt numite în mod curent pericole legate de lumina albastră. Lumina albastră propriu-zisă nu acoperă, cu aproximatie, decât domeniul cuprins între 400 si 490 nm.

NOTA 2:

Pentru focalizarea stabilă pe sursele foarte mici cu un unghi subîntins mai mic de 11 mrad, LB poate fi convertit în EB. În mod normal, aceasta nu se aplică decât instrumentelor oftalmologice sau ochiului stabilizat sub anestezie. Durata maximă în care se poate focaliza o sursă se determină prin aplicarea următoarei formule: tmax = 100/ EB, EB exprimându-se în W m-2. Datorită miscărilor oculare în timpul sarcinilor normale vizuale, această durată nu depăseste 100 s.


*) Tabelul 1.1 este reprodus în facsimil.

 


Tabelul 1.2*)

 

S (λ) [adimensional], 180 nm-400 nm

 

λ în nm

S(λ)

λ în nm

S(λ)

λ în nm

S(λ)

λ în nm

S(λ)

λ în nm

S(λ)

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

 

 

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

 

 

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

 

 

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

 

 

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

 

 

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

 

 

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

 

 

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

 

 

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

 

 

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

 

 

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

 

 

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

 

 

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

 

 

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

 

 

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

 

 

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

 

 

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

 

 

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

 

 

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

 

 


*) Tabelul 1.2 este reprodus în facsimil.


 

Tabelul 1.3*)

 

B (A), R (A) [adimensional], 380 nm-1400 nm

 

λ în nm

B(λ)

R(λ)

300 < λ < 380

0,01

 

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ ≤ 600

100,02 * ( 450 - λ )

1

600 < λ 700

0,001

1

700 < λ 1 050

-

100,002 * ( 700 - λ )

1 050 < λ ≤ 1 150

-

0,2

1 150 < λ ≤ 1200

-

0,2 * 10 0,02 * ( 1150 - λ )

1200 < λ 1 400

-

0,02


*) Tabelul 1.3 este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 2

 

Radiatii laser

 

Valorile de expunere la radiatiile laser care sunt relevante din punct de vedere biofizic se pot calcula prin formulele enumerate în continuare. Formulele care trebuie utilizate se aleg în functie de lungimea de undă si de durata de emisie a radiatiei de către sursă, iar rezultatele trebuie comparate cu valorile-limită de expunere corespunzătoare care figurează în tabelele 2.2, 2.3 si 2.4. Pentru o anumită sursă de radiatii optice laser poate să fie relevantă mai mult de o valoare de expunere, deci mai mult de o limită de expunere corespunzătoare.

Riscurile asociate radiatiilor sunt prezentate în tabelul 2.1.

Coeficientii care se folosesc ca instrumente de calcul în tabelele 2.2, 2.3 si 2.4 sunt indicati în tabelul 2.5; corectiile care se aplică expunerilor repetate figurează în tabelul 2.6.

 

E = dP / dA [Wm-2]

 

H = t0 E(t) * dt [Jm-2]

 

 

NOTE:

dP        putere exprimată în watt [W];

dA       suprafata exprimată în metri pătrati [m2];

E (t), E iluminare energetică sau densitate de putere - puterea radiată incidentă pe unitatea de suprafată pe o suprafată, exprimată în general în watt pe metru pătrat [W m-2]. Valorile E (t), E fie provin din măsurări, fie sunt comunicate de producătorul echipamentului.

H         expunere energetică - integrala iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în joule pe metru pătrat [Jm-2];

t           timp - durată de expunere exprimată în secunde [s];

λ          lungimea de undă exprimată în nanometri [nm];

Y         unghiul de con de limitare a câmpului de măsurare, exprimat în miliradiani [mrad];

Ym       câmp de măsurare exprimat în miliradiani [mrad];

ά          unghi aparent al unei surse, exprimat în miliradiani [mrad];

            diafragmă de limitare - suprafata circulară utilizată pentru a calcula media iluminării energetice si a expunerii energetice;

G         luminantă energetică integrată - integrala luminantei energetice pe o anumită durată de expunere, exprimată sub formă de energie radiantă pe unitatea de suprafată a unei suprafete radiante si pe unghiul solid unitar de emitere, în joule pe metru pătrat pe steradian [J m-2 sr-1].

 

Tabelul 2.1

 

Riscuri asociate radiatiilor

 

Lungimea de undă

[nm]

λ

Domeniu spectral

Organ afectat

Risc

Tabel în care figurează valorile-limită

de expunere

180-400

UV

ochi

Leziune fotochimică si leziune termică

2.2, 2.3

180-400

UV

piele

Eritem

2.4

400-700

vizibil

ochi

Leziunea retinei

2.2

400-600

vizibil

ochi

Leziune fotochimică

2.3

400-700

vizibil

piele

Leziune termică

2.4

700-1.400

IRA

ochi

Leziune termică

2.2, 2.3

700-1.400

IRA

piele

Leziune termică

2.4

1.400-2.600

IRB

ochi

Leziune termică

2.2

2.600-106

IRC

ochi

Leziune termică

2.2

1.400-106

IRB, IRC

ochi

Leziune termică

2.3

1.400-106

IRB, IRC

piele

Leziune termică

2.4


Tabelul 2.2*)

 

Valori-limită de expunere a ochiului la laser - Expunerea de scurtă durată < 10 s

 

Lungimea de undă a [nm]

Diafragmă

limită

Durată [e]

10-13-10-11

10-11-10-9

10-9 - 10-7

10-7 - 1,8 * 10-5

1,8 * 10-5 - 5 * 105

5 * 10-5 - 10-3

10-3 - 10-1

UVC

180 - 280

1 mm pentru t < 0,3 s;

1,5 * t0,375

pentru 0,3 < t < 10 s

E = 3 * 1010 * [Wm2]

vezi nota c

H = 30 [ J m-2]

 

303

H = 40 [J m-2]

dacă t < 2,6 * 10-9 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

304

H = 60 [J m-2]

dacă t < 1,3 * 10-8 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

305

H = 100 [J m-2]

dacă t < 1,0 * 10-7 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

306

H = 160 [J m-2]

dacă t < 6,7 * 10-7 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2] vezi nota d

307

H = 250 [J m-2]

dacă t < 4,0 * 10-6 atunci H = 5,6 *103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

308

H = 400 [J m-2]

dacă t < 2,6 * 10-5 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

309

H = 630 [J m-2]

dacă t < 1,6 * 10-4 atunci H = 5,6 * 103  t 0,25 [J m-2], vezi nota d

310

H = 103 [J m-2]

dacă t < 1,0 * 10-3 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

311

H = 1,6 * 103 [J m-2]

dacă t < 6,7 * 10-3 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

312

H = 2,5 * 103 [J m-2]

dacă t < 4,0 * 10-2 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

313

H = 4,0 * 103 [J m-2]

dacă t < 2,6 * 10-1 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

314

H = 6,3 * 103 [J m-2]

dacă t < 1,6 * 100 atunci H = 5,6 * 103 t 0,25 [J m-2], vezi nota d

UVA

315-400

H = 5,6 *  103 t 0,25 [J m-2]

Vizibil si IRA

400 - 700

7 mm

H = 1,5 * 10-4 CE [J m-2]

H = 2,7 * 104 t 0,75 CE [J m-2]

H = 5 * 10-3 CE [J m-2]

H = 18 * t 0,75 CE [J m-2]

700 -1 050

H = 1,5 * 10-4 CA CE [J m-2]

H = 2,7 * 104 t 0,75 CA CE [J m-2]

H = 5 * 103 CA CE [J m-2]

H=18 * t 0,75 CA CE [J m-2]

1 050-1 400

H = 1,5 * 10-4 CC CE [J m-2]

H = 2,7 * 105 t 0,75 CC CE [J m-2]

H = 5 * 10-2 CC CE [J m-2]

H = 90 * t 0,75 Cc CE [J m-2]

IRB

si

IRC

1 400 - 1 500

Vezi nota b

E = 1012 [W m-2] Vezi nota c

H = 10 3 [J m-2]

H=5,6 * 10 3 * t 0,25 [J m-2]

1 500 - 1 800

E = 1013 [W m-2]  Vezi nota c

H = 104 [J m-2]

1 800 - 2 600

E = 1012 [W m-2]  Vezi nota c

H = 103 [J m-2]

H=5,6 * 103 * t 0,25 [J m-2]

2 600-106

E = 1011 [W m-2]  Vezi nota c

H = 100 [J m-2]

H = 5,6 * 10 3 * t 0,25 [J m-2]

 

a) În cazul în care lungimea de undă a laserului corespunde cu două limite, se aplică limita mai restrictivă.

b) Dacă 1 400 λ < 105 nm: diametrul diafragmei de limitare = 1 mm pentru t 0,3 s si 1,5 t 0,375 mm pentru 0,3 s < t < 10 s; dacă 105 λ < 106 nm: diametrul diafragmei de limitare = 11 mm.

c) În lipsa datelor pentru aceste durate de impuls, Comisia Internatională pentru Protectia împotriva Radiatiilor Neionizante (ICNIRP) recomandă utilizarea limitelor de luminantă energetică pentru 1 ns.

d) Tabelul indică valori corespunzătoare unui singur impuls laser. Dacă există mai multe impulsuri laser, trebuie făcută suma duratelor pentru impulsurile emise în cursul unui interval Tmin (care figurează în tabelul 2.6) si să i se dea lui t valoarea care rezultă de aici în formula: 5,6 * 103 * t 0,25.

 

Tabelul 2.3*)

 

Valorile-limită de expunere a ochiului la laser - Expunere de lungă durată 10 s

 

Lungime de undă a [nm]

Diafragmă limită

Durata (e)

101 - 102

102 - 104

104-3 * 104

UVC

180-280

 

H = 30 [Jm-2]

UVB

280 - 302

303

 

H = 40 [J m-2]

 

304

 

H = 60 [J m-2]

 

305

 

H = 100 [J m-2]

 

306

 

H = 160 [J m-2]

 

307

 

H = 250 [J m-2]

 

308

 

H = 400 [J m-2]

 

309

 

H = 630 [J m-2]

 

310

 

H = 1,0 * 103 [J m-2]

 

311

 

H = 1,6 * 103 [J m-2]

 

312

 

H = 2,5 * 103 [J m-2]

 

313

 

H = 4,0 * 103 [J m-2]

 

314

 

H = 6,3 * 103 [J m-2]

 

UVA

315-400

 

H = 104 [J m-2]

 

Vizibil

400 -700

400 - 600

Leziune fotochimică b a retinei

7 mm

 

 

H = 100 CB [J m-2]

(Y = 11 mrad)d

E = 1 CB [Wm-2]; (y = 1,1 t 0,5 mrad)d

E = 1 CB [Wm-2]

(y =110 mrad)d

400 - 700

Leziune termică b a retinei

dacă ά < 1,5 mrad

dacă ά > 1,5 mrad si t T2

dacă ά > 1,5 mrad y t > T2

atunci E= 10 [Wm-2]

atunci H = 18 CE t 0,75 [Jm-2]

atunci E = 18 CE T2 0,25 [Wm-2]

IRA

700 -1 400

7 mm

dacă ά < 1,5 mrad

dacă ά > 1,5 mrad y t T2

dacă ά > 1,5 mrad y t > T2

atunci E= 10 CACC [Wm-2]

atunci H = 18 CA CC CE t 0,75 [Jm-2]

atunci E = 18 CA CC CET20,25 [Wm-2] (nu trebuie să fie mai mare de 1 000 Wm-2 )

IRB si IRC

1 400 - 106

(c)

E = 1 000 [Wm-2]

 

a) În cazul în care lungimea de undă sau un alt parametru al laserului corespunde cu două limite, se aplică limita cea mai restrictivă.

b) Pentru sursele mici care subîntind un unghi de 1,5 mrad sau mai putin, limitele duble de expunere E cuprinse între 400 nm si 600 nm, în spectrul vizibil, se reduc la limitele termice, pentru 10s t < T1, si la limitele fotochimice, pentru duratele mai mari. Pentru T1 si T2, a se vedea tabelul 2.5. Limita pentru riscul retinian legat de un efect fotochimic se poate exprima, de asemenea, sub forma unei luminante energetice integrate în raport cu timpul G = 106 CB [J m2 sr-1] pentru t > 10 s până la t = 10.000 s si L = 100 CB [W m-2 sr-1] pentru t > 10 000 s. Pentru măsurarea G si L, trebuie utilizat Ym drept câmp pentru calcularea mediei. În mod oficial, limita dintre domeniul vizibil si domeniul infrarosu se situează la 780 nm, potrivit definitiei CIE. Coloana în care sunt indicate numele domeniilor lungimilor de undă este utilizată numai pentru a oferi o privire de ansamblu utilizatorului. (Simbolul G este folosit de CEN; simbolul Lt este folosit de CIE; simbolul LP este folosit de CEI si CENELEC - Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică).

c) Pentru lungimile de undă între 1400 si 105 nm: diametrul diafragmei de limitare = 3,5 mm; pentru lungimile de undă între 105 si 106 nm: diametrul diafragmei de limitare = 11 mm.

d) Pentru măsurarea valorii de expunere, luarea în considerare a y se defineste astfel: dacă a (unghiul aparent al sursei) > y (unghiul de con de limitare, indicat între paranteze drepte în coloana corespunzătoare), atunci câmpul vizual de măsurare ym ar trebui să fie valoarea indicată pentru y. (Dacă s-ar utiliza un câmp mai mare de măsurare, s-ar supraestima riscul).

Dacă a < y, atunci câmpul de măsurare ym trebuie să fie suficient de mare pentru a include în întregime sursa, dar el nu este limitat si poate fi mai mare decât y.


*) Tabelul 2.3 este reprodus în facsimil.


 

Tabelul 2.4*)

 

Valorile-limită de expunere a pielii la laser

 

Lungimea de undăa [nm]

Diafragmă limită

 

 

Durată [e]

<10-9

10-9-10-7

10-7 -10-3

10-3-101

101 - 103

103 – 3 * 104

UV

(A, B, C)

180-400

3,5 mm

E = 3 * 1010 [Wm-2]

A se vedea limitele de expunere ale ochiului

Vizibil si

IR A

400 - 700

3,5 mm

E = 2 * 1011 [Wm-2]

H = 200 CA [J m-2]

H = 1.1 * 104CA t 0,25 [J m-2]

E = 2 * 103 CA [Wm-2]

700 -1 400

E = 2 * 1011CA [Wm-2]

IRB si

IRC

1 400 -1 500

E = 1012 [Wm-2]

A se vedea limitele de expunere ale ochiului

1 500 -1 800

E = 1013 [Wm-2]

1 800 - 2 600

E=1012 [Wm-2]

2 600 -106

E = 1011 [Wm-2]

 

a) În cazul în care lungimea de undă a laserului corespunde cu două limite, se aplică limita cea mai restrictivă


*) Tabelul 2.4 este reprodus în facsimil.


 

Tabelul 2.5

 

Factorii de corectie aplicati si alti parametri de calcul

 

Parametru utilizat de ICNIRP

Domeniul spectral valabil (nm)

Valoare

CA

ά  < 700

CA =1.0

700 - 1.050

CA = 100,002 (λ - 700)

1.050 - 1.400

CA = 5.0

Cb

400 - 450

C = 1,0

450 - 700

CB = 10 0,02 (λ - 450)

CC

700 - 1.150

CC = 1.0

1.150 - 1.200

CC = 1 0 0,018 (λ - 1.150)

1.200 - 1.400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450 - 500

T1 = 10 * [10 0,02 (λ - 450)] s

λ > 500

T1 = 100 s

ά min

Toate efectele termice

ά min = 1,5 mrad

CE

ά < ά min

CE = 1.0

ά min < a <100

CE = ά / άmin

ά > 100

CE = ά2 / (άmin * άmax) mrad cu άmax = 100 mrad

T2

ά < 1,5

T2= 10 s

1,5 < ά < 100

T2= 10 * [10(ά-1.5)/98,5] s

ά > 100

T2= 100 s

Y

t 100

Y = 11 [mrad]

100 < t < 104

Y= 1,1 t 0,5 [mrad]

t > 104

Y = 110 [mrad]


Tabelul 2.6

 

Corectia pentru expunerea repetitivă

 

 

Fiecare dintre următoarele 3 reguli generale ar trebui aplicate pentru toate expunerile repetitive generate de sistemele laser pulsat repetitiv sau de sistemele de scanare laser:

1. expunerea care rezultă dintr-un singur puls într-un tren de pulsuri nu trebuie să depăsească valoarea-limită de expunere pentru un puls unic cu această durată de puls;

2. expunerea care rezultă dintr-un tren de pulsuri (sau subgrup de pulsuri dintr-un tren) eliberate într-un timp t nu trebuie să depăsească valoarea-limită de expunere pentru timpul t;

3. expunerea care rezultă dintr-un puls unic într-un tren de pulsuri nu trebuie să depăsească valoarea-limită de expunere pentru un puls unic, multiplicată cu un factor de corectie termică cumulată Cp = N-0,25, în care N este numărul de pulsuri. Prezenta regulă nu se aplică decât la limitele de expunere destinate protejării împotriva unei leziuni termice, atunci când toate pulsurile eliberate în mai putin de Tmin sunt considerate ca un puls unic.

 

Parametru

Domeniu spectral valabil (nm)

Valoare

 min

315 < λ ≤ 400

Tmin = 10-9 s (= 1 ns)

400 < λ ≤ 1.050

Tmin = 18 *10-6 s (= 18 μs)

1.050 < λ ≤ 1.400

Tmin = 50 * 10-6 s (= 50 μs)

1.400 < λ ≤ 1.500

Tmin = 10-3 s (= 1 ms)

1.500 < λ ≤ 1.800

Tmin = 10 s

1.800 < λ 2.600

Tmin = 10-3 s (= 1 ms)

2.600 < λ ≤ 106

Tmin = 10-7 s (= 100 ns)

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 247, coloana „Autoritatea administratiei publice locale", în loc de: „Consiliul Local Viisoara"se va citi: „Consiliul Local Alexandru cel Bun".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.