MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 412/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 412         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

508. - Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare si prevenire a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

509. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistică

 

522. - Hotărâre privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic al unor sectoare de drum din judetul Timis, precum si pentru modificarea traseelor drumurilor nationale DN 59 si DN 59B

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            143. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control] retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

            146. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010

 

            930. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare si prevenire a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (2) lit. p) si alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 438.383 mii lei, în perioada 2010-2012, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru continuarea si finalizarea unor lucrări de înlăturare si prevenire a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii, lucrări prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru anul 2010 fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul aprobat pe anul 2010 al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 3 lit. p) la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarului Administratia Natională „Apele Române", care implementează proiectele prin administratiile bazinale de ape.

(2) Administratia Natională „Apele Române" va continua, prin administratiile bazinale de ape, executia, proiectarea si supravegherea tehnică, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Administratia Natională „Apele Române", direct sau prin administratiile bazinale de ape, urmăreste si controlează realizarea lucrărilor si efectuează receptia acestora.

Art. 3. - (1) Beneficiarul lucrărilor încasează suma prevăzută la art. 1 alin. (1) în baza cererii si a contractului de finantare încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se decontează de către beneficiar în mod esalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 mai 2010.

Nr. 508.

 

ANEXA

 

Obiective de investitii în continuare

 

 

 

mii lei

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investitie

Valoare de finantare

INV. 2010-2012

0

1

2

Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa

31.156

1

Amenajarea râului Ruscova în localitătile Ruscova, Repedea si Poienile de sub Munte, judetul Maramures

1.818

2

Apărare împotriva inundatiilor a municipiului si a platformei industriale Zalău-regiunea Valea Zalăului, judetul Sălaj

2.142

3

Regularizarea Văii Sălajului, judetul Sălaj

2.325

4

Amenajarea râului Vaserîn localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures

6.400

5

Regularizarea si amenajarea Văii Poienii în comuna Coroieni, satul Baba, judetul Maramures

1.280

6

Amenajarea râului Somes pe sectorul Ulmeni- Apateu, judetul Maramures

11.191

7

Amenajarea râului Săsar, aval pod Decebal, în municipiul Baia Mare, judetul Maramures

6.000

Administratia Bazinală de Apă Crisuri

45.797

8

Amenajarea râului Crisul Repede, judetul Bihor

15.000

9

Amenajarea râului Crisul Repede, comuna Auseu, judetul Bihor

1.000

10

Amenajarea Văii Cuzap, judetul Bihor

991

11

Amenajarea Văii Hălmăgel, judetul Arad

8.424

12

Amenajarea Văii Mides, confluenta Beliu - sat Secaci, judetul Arad

6.360

13

Amenajarea Văii Margauta, judetul Cluj

5.022

14

Amenajarea Văii Bucuresci, judetul Hunedoara

9.000

Administratia Bazinală de Apă Mures

62.311

15

Amenajarea pârâului Toplita pentru apărarea împotriva inundatiilor în zona localitătii Toplita, judetul Harghita

5.512

16

Regularizare si apărare de mal pe Valea Luncanilor, Bosorod-Strei-Sângiorgiu, judetul Hunedoara

2.039

17

îndiguirea râului Mures în zona localitătii Bodrog, judetul Arad

1.850

18

Regularizare si consolidări de mal pe râul Geoagiu pe sectorul Teius-Valea Mănăstirii, judetul Alba

7.610

19

Amenajarea râului Mures în zona Coslariu-Sântimbru, judetul Alba

8.700

20

Regularizarea râului Visa, judetul Sibiu

4.600

21

îndiguirea si regularizarea pârâului Lut în zona localitătii Voivodeni, judetul Mures

1.700

22

Regularizarea râului Pian aval localitatea Strungari, judetul Alba

4.900

23

Punerea în siguranta a digului de apărare pe râul Mures, mal drept Nădlac-Seitin, judetul Arad

8.120

24

Regularizare si apărare de mal pe râul Orăstie pe sectorul Costesti-Orăstie, judetul Hunedoara

6.200

25

Amenajarea râului Mures pentru apărarea împotriva inundatiilor pe sectorul Iod-Răstolita-Borzia, judetul Mures

11.080

Administratia Bazinală de Apă Banat

130.000

26

Consolidarea si reprofilarea râului Timis pe sectorul Lugoj-Frontieră Serbia, judetul Timis

130.000

Administratia Bazinală de Apă Jiu

20.545

27

Apărarea malului si reprofilarea albiei râului Jiul de Vest în zona localitătii Lupeni, judetul Hunedoara

975

28

Amenajarea pârâului Merisoara în zona orasului Vulcan, judetul Hunedoara

2.650

29

Regularizarea pârâului Aninoasa, judetul Hunedoara

5.780

30

Amenajarea pârâului Jietîn zona localitătii Petrila, judetul Hunedoara

2.440

31

Amenajarea pârâului Teslui, pentru apărarea împotriva inundatiilor pe sectorul Mischii-Teslui, judetul Dolj

8.700

Administratia Bazinală de Apă Olt

27.718

32

Regularizarea si consolidarea malurilor râului Oltet-comuna Dobrun, judetul Olt

1.935

33

Regularizarea pârâului Olănesti - între localitătile Băile Olănesti-Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

1.325

34

Regularizarea râului Oltet, localitatea lancu Jianu, judetul Olt

8.250

35

Regularizarea pârâului Mitaci la Tusnadu Nou, judetul Harghita

3.833

36

Amenajarea pentru combaterea inundatiilor în BH Râul Negru si BH Olt, judetele Covasna, Harghita si Brasov

12.375


0

1

2

Administratia Bazinală de Apă Arges-Vedea

9.152

37

Punerea în sigurantă a barajului Buciumeni, judetul Ilfov

2.700

38

Punerea în sigurantă a acumulării Bunget, judetul Dâmbovita

1.152

39

Amenajarea împotriva inundatiilor a râurilor Teleorman, Cotmeana, Vedea, Vedita în zona localitătilor afectate (Tătăresti, Tigănesti, Colonesti, Coatesti), judetele Arges, Olt si Teleorman

2.000

40

Regularizarea râului Vedea în localitătile afectate de inundatii (Tătulesti, Colonesti, Bărăsti, Jugaru, Braniste), judetul Olt

3.300

Administratia Bazinală de Apă Buzău-Ialomita

19.700

41

Punerea în sigurantă a barajului Iezer, judetul Călărasi

19.700

Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

13.124

42

Consolidarea digului de închidere a bresei în localitatea Isaccea, judetul Tulcea

2.600

43

Supraînăltarea digului de închidere în incinta localitătii Crisan, judetul Tulcea

2.300

44

Consolidarea digului orasului Mila 23, judetul Tulcea

1.500

45

Supraînăltarea digului orasului Sulina, judetul Tulcea

2.724

46

Lucrări de apărare împotriva inundatiilor în bazinul hidrografic Topolog, judetul Constanta

4.000

Administratia Bazinală de Apă Siret

39.400

47

Amenajarea râului Suceava si a afluentilor pe zona Ulma-Brodina-Straja, judetul Suceava

16.000

48

Amenajarea râului Cracau la Slobozia, judetul Neamt

3.800

49

Amenajarea râului Bistrita si a afluentilor pe sectorul lacobeni-Sabasa

1.000

50

Lucrări de regularizare si consolidare a râului Siret în zona localitătii Hârlesti, comuna Filipesti, judetul Bacău

5.800

51

Regularizarea albiei si consolidări de mal pe râul Oituz, aval pod Călcâi, comuna Oituz, judetul Bacău

2.500

52

Refacerea amenajării râului Moldova în zona sursei de alimentare cu apă a municipiului Roman (front de captare Pildesti, judetul Neamt

8.200

53

Lucrări de regularizare a pârâului Sucevita si a afluentilor, pe tronsonul Sucevita-Volovăt, judetul Suceava

2.100

Administratia Bazinală de Apă Prut

39.480

54

Apărare împotriva inundatiilor a localitătilor Solesti-Vaslui-Secuia, judetul Vaslui

6.000

55

Regularizarea râului Vămăsoaia, judetul lasi

3.000

56

Amenajarea râului Tecucel pentru apărarea de inundatii a municipiului Tecuci, judetul Galati

4.000

57

Consolidarea malului fluviului Dunărea în zona digului de apărare Badalan, judetul Galati

7.000

58

îndiguirea râului Prut pe sectorul Bratesul de Jos, judetul Galati

2.600

59

Consolidare de mal pe râul Prut în zona Baranca, judetul Botosani, Hotărârea Guvernului nr. 833/2008

1.500

60

Supraînăltarea digului pe malul stâng al râului Jijia, amonte confluenta cu râul Prut, judetul lasi, Hotărârea Guvernului nr. 833/2008

2.380

61

Supraînăltarea digului pe malul drept al râului Prut în zona Sculeni si km 70+200-77+600, judetul lasi, HotărâreaGuvernului nr. 833/2008

4.000

62

Amenajarea râului Prut în zona localitătii Petresti, judetul lasi, Hotărârea Guvernului nr. 833/2008

9.000

TOTAL ADMINISTRATIA NATIONALĂ „APELE ROMÂNE"

438.383


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia interministerială pentru dezvoltare turistică, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumită în continuare Comisie, în scopul coordonării si promovării politicilor si actiunilor de analiză, precum si al dezvoltării în domeniul turismului.

(2) Comisia este formată din câte un reprezentant din cadrul următoarelor autorităti ale administratiei publice centrale:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;

b) Ministerul Mediului si Pădurilor;

c) Ministerul Administratiei si Internelor;

d) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

e) Ministerul Culturii si Patrimoniului National;

f) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

g) Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale; h) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

i) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

j) Ministerul Sănătătii;

k) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

l) Ministerul Finantelor Publice.

(3) Reprezentantii autoritătilor administratiei publice centrale prevăzute la alin. (2) lit. a)-k) sunt desemnati la nivel de secretar de stat.

(4) Reprezentantul autoritătii administratiei publice centrale prevăzute la alin. 2 lit. (l) este desemnat la nivel de director.

(5) Componenta nominală a Comisiei se stabileste prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în termen de 5 zile, de către autoritătile administratiei publice centrale prevăzute la alin. (2).

Art. 2. - (1) Activitatea Comisiei este coordonată de secretarul de stat cu sarcini în domeniul turismului din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, care îndeplineste functia de presedinte al Comisiei.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a Comisiei, aprobat prin hotărâre a acesteia.

Art. 3. - Comisia armonizează si coordonează activitătile specifice realizate de autoritătile administratiei publice centrale cu competente în domeniu.

Art. 4. - Comisia îndeplineste următoarele atributii principale:

a) urmăreste eficientizarea raporturilor dintre autoritătile administratiei publice centrale, institutii si autorităti publice în domeniul dezvoltării turismului;

b) asigură comunicarea interministerială din acest domeniu, precum si armonizarea punctelor de vedere;

c) avizează politicile nationale si strategiile sectoriale cu implicatii asupra dezvoltării turismului, cu respectarea legislatiei în vigoare;

d) urmăreste asigurarea caracterului unitar si coerent al strategiilor si politicilor din domenii specifice economice, în corelare cu turismul;

e) propune măsuri pentru impulsionarea si accelerarea procesului de dezvoltare si modernizare a infrastructurii de turism;

f) analizează, monitorizează si propune măsuri pentru dezvoltarea durabilă a turismului, promovarea turismului ecologic si integrarea politicilor de protectie a mediului în strategiile si programele de dezvoltare a turismului;

g) initiază demersuri pentru mobilizarea resurselor financiare intersectoriale necesare implementării strategiilor si programelor de dezvoltare a turismului;

h) monitorizează si evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor si actiunilor cuprinse în documentele programatice din domeniu;

i) propune elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism, precum si a celor referitoare la promovarea turismului;

j) analizează, monitorizează si propune măsuri pentru combaterea situatiilor de urgentă care pot să intervină în sectorul turistic, prin asigurarea unei legături continue si a transferului de informatii cu Comitetul guvernamental pentru situatii de urgentă;

k) informează periodic si ori de câte ori este necesar Guvernul cu privire la activitatea desfăsurată si măsurile dispuse.

Art. 5. - (1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin structura de specialitate care coordonează activitătile desfăsurate în domeniul dezvoltării si modernizării infrastructurii de turism, desemnată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.


(2) Atributiile si responsabilitătile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.

(3) Comisia poate decide constituirea de grupuri de lucru formate din specialisti din cadrul autoritătilor administratiei publice centrale prevăzute la art. 1 alin. (2).

(4) Modul de constituire, organizare si atributiile grupurilor de lucru se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.

Art. 6. - Comisia se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 509.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic al unor sectoare de drum din judetul Timis, precum si pentru modificarea traseelor drumurilor nationale DN 59 si DN 59B

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea sectoarelor de drum national DN 59, km 42 + 928-km 45 + 296, si DN 59 B, km 74 + 780-km 75 + 032, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în domeniul public al orasului Deta si în administrarea Consiliului Local al Orasului Deta, în vederea realizării activitătilor de interes local, precum si declasarea acestora din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea în categoria functională a drumurilor de interes local.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea sectorului de drum national DN 59, km 45 + 296-km 46 + 525, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în domeniul public al comunei Denta si în administrarea Consiliului Local al Comunei Denta, în vederea realizării activitătilor de interes local, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea în categoria functională a drumurilor de interes local.

Art. 3. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes local din orasul Deta, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecute din domeniul public al orasului Deta în domeniul public al statului, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor de interes national în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

Art. 4. - Se aprobă modificarea în intravilanul orasului Deta a traseului drumului national DN 59, pe sectorul de drum corespunzător variantei de ocolire a localitătii Deta, si a traseului si lungimii drumului national DN 59B, pe sectoarele de drum corespunzătoare străzilor Calea Voitegului, Târgul Mare si Avram lancu, potrivit anexei nr. 4.

Art. 5. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1-3 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 522.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectoarelor de drum national DN 59, km 42 + 928-45 + 296, si DN 59B, km 74 + 780-75 + 032, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în domeniul public al orasului Deta si în administrarea Consiliului Local al Orasului Deta, judetul Timis, si care se declasează din categoria functională a drumurilor de interes national si se încadrează în categoria functională a drumurilor de interes local

 

Nr. crt.

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungime totală

(km)

Indicativ nou

Nr. M.F.P

1.

DN 59, km 42 + 928-45 + 296,

pe teritoriul administrativ al orasului Deta

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

În domeniul public al orasului Deta, judetul Timis, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Deta

L = 2,368

Strada Victoriei

Strada Mihai Viteazu

12241

(partial)

2.

DN 59B, km 74 + 780-75+032

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

În domeniul public al orasului Deta, judetul Timis, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Deta

L = 0,252

Strada înfrătirii

12243

(partial)

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum national DN 59 km, 45 + 296-46 + 525, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în domeniul public al comunei Denta si în administrarea Consiliului Local al Comunei Denta, judetul Timis, si care se declasează din categoria functională a drumurilor de interes national si se încadrează în categoria functională a drumurilor de interes local

 

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungime totală (km)

Indicativ nou

Nr. M.F.P.

DN 59 km 45 + 296- 46 + 525

pe teritoriul administrativ al comunei Denta

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

În domeniul public al comunei Denta, judetul Timis, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Denta

L = 1,229

Strada

12241 (partial)


ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor sectoare de drum de interes local, trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se încadrează în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr. crt.

Denumirea sectorului de drum care se dă

în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare sectorul de drum

Persoana juridică la care se dă în administrare sectorul de drum

Lungime totală (km)

Indicativ nou

1.

Strada Târgu Mare

Consiliul Local al Orasului Deta, judetul Timis

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

L = 0,21

DN59B

2.

Strada Avram lancu

Consiliul Local al Orasului Deta, judetul Timis

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

L = 0,53

DN59B

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor drumuri nationale situate în judetul Timis care îsi modifică lungimea si traseul

 

Nr. crt.

Indicativul si traseul initial al drumului

Pozitia kilometrică initială

Lungime traseu initial

(km)

Traseul nou al drumului

Pozitia kilometrică traseu nou

Lungime traseu nou

(km)

Nr. M.F.P

 

 

Origine

Destinatie

Origine

Destinatie

1.

DN59

Timisoara-Deta – Frontieră Republica Serbia

6 + 400

63 + 428

56,983

DN59

Timisoara-Deta – Frontieră Republica Serbia

6 + 400

63 + 428

56,983

12241

2.

DN59B Cărpinis-Deta

0 + 000

75 + 032

75,700

DN59B Cărpinis-Deta

0 + 000

77 + 418

77,670

12243

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 73.076 din 11 iunie 2010 al Directiei generale politici agricole, în baza:

- prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009,

- prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare si pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare si retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a acestora, precum si delegarea de atributii,

ën temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale functionează Comitetul pentru Organizatiile

Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, denumit în continuare Comitet.

(2) Organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare sunt denumite în continuare OIPA.


(3) Comitetul este format din:

a) un consilier al ministrului;

b) 4 reprezentanti ai Directiei generale politici agricole;

c) un reprezentant al Directiei generale buget-finante si fonduri europene;

d) 2 reprezentanti ai Directiei juridice;

e) un reprezentant al Serviciului relatia cu Parlamentul si dialog social.

(4) Conducerea Comitetului este asigurată de un coordonator, care este ales cu majoritate de voturi în prima sedintă de lucru.

(5) În cadrul Comitetului functionează un secretariat compus din două persoane, altele decât membrii Comitetului.

(6) Componenta nominală a Comitetului OIPA si a secretariatului se propune anual de secretarul general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si se aprobă de ministrul agriculturii si dezvoltării rurale.

(7) Fiecare OIPA desemnează un reprezentant cu statut de observator în cadrul Comitetului.

Art. 2. - (1) Comitetul are următoarele atributii:

a) primeste, înregistrează si publică cererea de recunoastere în RegistrufoiPA;

b) analizează documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare si pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare si retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a acestora, precum si delegarea de atributii;

c) verifică respectarea criteriilor de reprezentativitate conform art. 4 si a prevederilor art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

d) verifică îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;

e) elaborează rapoarte de analiză a cererilor de recunoastere si emite un aviz de aprobare sau respingere a cererii de recunoastere care va fi înaintat ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

f) monitorizează OIPA pentru respectarea conditiilor de recunoastere;

g) verifică îndeplinirea conditiilor legale privind delegarea de atributii;

h) elaborează un raport anual de monitorizare a activitătilor desfăsurate de OIPA si îl înaintează ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

i) face observatii si recomandări OIPA în legătură cu activitătile desfăsurate de acestea;

j) primeste si verifică raportul anual al activitătilor desfăsurate de OIPA;

k) verifică respectarea acordurilor interprofesionale si îndeplinirea obiectivelor stabilite;

l) analizează oportunitatea si necesitatea solicitărilor OIPA privind extinderea acordurilor interprofesionale, deciziilor sau practicilor concertate asupra operatorilor din filiera de produs agroalimentar si face propuneri în acest sens;

m) aprobă/respinge solicitarea privind delegarea de atributii către OIPA conform art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

n) notifică OIPA în cazurile în care aceasta se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

o) completează si actualizează registrul OIPA;

p) face publice sedintele de lucru;

q) poate participa, în calitate de observator, la sedintele adunărilor generale OIPA;

r) initiază proiecte de ordin privind recunoasterea sau retragerea recunoasterii OIPA;

s) convoacă ori de câte ori este nevoie reprezentantii din filiera produselor agroalimentare care au calitatea de observatori în Comitetul OIPA;

t) consultă OIPA în privinta definirii, orientării si reglementării politicilor de filieră;

u) face raportările obligatorii la Comisia Europeană;

v) propune ministrului agriculturii si dezvoltării rurale retragerea recunoasterii OIPA, potrivit art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(2) Coordonatorul Comitetului are următoarele atributii:

a) aprobă programul de activitate al Comitetului;

b) stabileste programul comun si atributiile fiecărui membru;

c) asigură desfăsurarea lucrărilor Comitetului si ale Secretariatului în bune conditii;

d) urmăreste îndeplinirea sarcinilor si atributiilor membrilor Comitetului si decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;

e) stabileste legătura permanentă între Comitet si factorii de decizie;

f) propune ordinea de zi si asigură buna desfăsurare a sedintelor;

g) decide asupra participării unor reprezentanti din compartimentele de lucru ale ministerului la sedintele Comitetului în functie de problemele specifice dezbătute;

h) evaluează activitatea membrilor Comitetului.

(3) Secretariatul Comitetului are următoarele atributii:

a) redactează programul de activitate a Comitetului;

b) organizează sedintele de lucru ale Comitetului;

c) redactează ordinea de zi pe baza propunerilor coordonatorului Comitetului;

d) asigură secretariatul sedintelor Comitetului si redactează procesele-verbale;

e) asigură respectarea termenelor privind întocmirea si prezentarea spre semnare a rapoartelor Comitetului;

f) transmite celor interesati invitatiile, ordinea de zi si materialele aferente sedintelor;

g) asigură aducerea la cunostinta publică a deciziilor Comitetului;

h) semnalează Comitetului situatiile de nerespectare a deciziilor acestuia;

i) tine la zi si publică Registrul OIPA pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

j) duce la îndeplinire, transmite sau monitorizează, după caz, dispozitiile Comitetului;

k) primeste si înregistrează corespondenta.

 

CAPITOLUL II

Procedura de recunoastere

 

Art. 3. - (1) Pentru a fi recunoscute, OIPA depun la registratura Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale o cerere de recunoastere.

(2) Cererea de recunoastere va fi însotită de următoarele documente:

a) statutul organizatiei;

b) documente justificative privind respectarea criteriilor de reprezentare prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

c) hotărârea Adunării generale a membrilor, prin care se solicită recunoasterea si se mandatează în acest sens reprezentantul legal al OIPA;

d) documentul de strategie de dezvoltare a sectorului sau angajamentul prevăzut la art. 7 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

e) acordurile interprofesionale încheiate între membrii OIPA.


(3) Cererea de recunoastere prevăzută la alin. (1) se transmite secretariatului Comitetului, care o înregistrează si o publică în Registrul OIPA.

Art. 4. - (1) Cererea de recunoastere se publică în registrul OIPA în cel mult 5 zile de la data primirii acesteia.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de recunoastere, Comitetul analizează documentatia depusă si ia o decizie privind aprobarea sau respingerea cererii de recunoastere.

(3) Decizia de recunoastere, membrii componenti si criteriile de reprezentativitate îndeplinite de OIPA solicitantă, în functie de specificul filierei produselor agroalimentare, se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în Registrul OIPA. _

(4) În termen de cel mult 15 zile de la publicarea deciziei de acordare a recunoasterii, persoanele interesate pot depune contestatii la secretariatul Comitetului privind îndeplinirea prevederilor legale de recunoastere a OIPA, la care vor primi răspuns în termen de 15 zile.

(5) OIPA solicitantă a cărei cerere de recunoastere a fost respinsă poate depune contestatie în termenele si conditiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Ordinele de recunoastere a organizatiilor interprofesionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Registrul OIPA.

Art. 5. - (1) Organizatiile interprofesionale pentru un produs sau o grupă de produse agroalimentare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, pot fi recunoscute cu conditia ca în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin, să depună documentele prevăzute ia art. 3 alin. (2) care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3-8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(2) În termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, OIPA constituite potrivit alin. (1) au obligatia de a afisa pe site-urile proprii listele actualizate cu membrii săi, din care să rezulte data înscrierii acestora în OIPA.

(3) Perioada de functionare si activitate pentru fiecare organizatie interprofesională constituită potrivit alin. (1) se consideră de la data publicării ordinului de autorizare a functionării.

(4) Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale va emite un nou ordin de recunoastere pentru OIPA care îndeplinesc conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009 si Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2) si/sau neîndeplinirii conditiilor de recunoastere, Comitetul propune ministrului agriculturii si dezvoltării rurale retragerea recunoasterii OIPA.

Art. 6. - (1) Sectoarele si filierele de produse agroalimentare pentru care se poate acorda recunoasterea OIPA sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Criteriile minimale de recunoastere a OIPA sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Procedura de monitorizare si control

 

Art. 7. - Comitetul întocmeste un raport de monitorizare anual, până la data de 31 martie a anului următor.

Art. 8. -în activitatea de monitorizare si control, Comitetul îndeplineste următoarele atributii:

a) solicită anual OIPA documente justificative din care să rezulte respectarea criteriilor de reprezentativitate, respectarea acordurilor interprofesionale, îndeplinirea obiectivelor stabilite si îndeplinirea atributiilor delegate;

b) verifică documentele transmise de OIPA conform art. 11-14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

c) evaluează respectarea criteriilor de reprezentativitate conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 si prevederilor prezentului ordin;

d) evaluează îndeplinirea atributiilor delegate către OIPA conform art. 5 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;

e) evaluează respectarea normelor pentru care a fost extinsă obligativitatea respectării acordurilor interprofesionale conform prevederilor art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;

f) întocmeste raportul de monitorizare conform art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;

g) transmite OIPA o copie a raportului de monitorizare;

h) solicită OIPA orice alte documente relevante din care să rezulte modul de organizare si functionare.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de retragere a recunoasterii

 

Art. 9. - (1) În cazul în care se constată că OIPA se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009, Comitetul notifică în scris OIPA despre intentia de retragere a recunoasterii si motivele acesteia.

(2) În termen de cel mult 90 zile de la data primirii notificării, OIPA trebuie să remedieze situatia.

(3) În cazul neîndeplinirii de către OIPA a obligatiilor prevăzute la alin. (2), Comitetul initiază proiectul de ordin pentru retragerea recunoasterii.

Art. 10. - Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite ordinul de retragere a recunoasterii OIPA, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Registrul OIPA.

 

CAPITOLUL V

Extinderea acordurilor interprofesionale si delegarea de atributii

 

Art. 11. - (1) Comitetul primeste si verifică documentele prevăzute la art. 14 si 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(2) În cazul solicitării de extindere a obligativitătii respectării acordurilor interprofesionale încheiate în cadrul OIPA, conform art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009, Comitetul supune dezbaterii publice cererea OIPA.

(3) În termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009, Comitetul elaborează si înaintează ministrului agriculturii si dezvoltării rurale un raport în care să analizeze necesitatea si oportunitatea extinderii acordurilor, deciziilor sau practicilor OIPA în concordantă cu interesul public, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009.

(4) Aprobarea sau respingerea totală sau partială a delegării de atributii se face prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(5) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acordurilor, deciziilor sau practicilor adoptate de OIPA se face cu respectarea transparentei decizionale si a dezbaterii publice prin publicarea în registrul OIPA, conform legislatiei în vigoare.

Art. 12. - Comitetul notifică în scris OIPA încetarea delegării de atributii cu 30 de zile înainte de expirarea duratei de delegare a atributiilor.


 

CAPITOLUL VI

Registrul OIPA

 

Art. 13. - (1) Comitetul înfiintează Registrul OIPA pe suport hârtie si în format electronic pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 3 „Registrul OIPA".

(2) Registrul OIPA contine:

a) denumirile OIPA recunoscute si ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale de recunoastere;

b) datele de contact ale OIPA recunoscute;

c) membrii componenti ai OIPA;

d) criteriile de reprezentativitate a OIPA în functie de specificul filierei produselor agroalimentare;

e) lista si textul acordurilor interprofesionale încheiate în cadrul OIPA;

f) ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale de retragere a recunoasterii;

g) ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale de extindere a obligativitătii respectării acordurilor interprofesionale încheiate în cadrul OIPA;

h) ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale prin care sunt delegate atributii către OIPA;

i) atributiile si perioada de delegare;

j) normele adoptate de OIPA în interes public;

k) notificările efectuate de Comitet la Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 14. - (1) În cel mult 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Comitetul elaborează procedura internă de lucru.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 143.

 

ANtXA Nr. 7

 

Sectoarele si filierele de produse agroalimentare pentru care se poate acorda recunoasterea OIPA

 

A. Sectorul vegetal

1. Filiera sectorului plante vii si produse defloricultură

2. Filiera cereale

3. Filiera orez

4. Filiera hamei

5. Filiera zahăr

6. Filiera tutunului

7. Filiera sectorului de furaje uscate

8. Filiera sectorului semintelor

9. Filiera sectorului fructelor si legumelor

10. Filiera sectorului vitivinicol

11. Filiera alcool etilic de origine agricolă

12. Filiera in si cânepă pentru productia de fibre

13. Filiera cartofului

B. Sectorul zootehnic

14. Filiera sectorului carne de porc

15. Filiera sectorului carne de vită si mânzat

16. Filiera sectorului carne de oaie si de capră

17. Filiera sectorului lapte si produse lactate

18. Filiera sectorului carne de pasăre

19. Filiera sectorului ouă consum

20. Filiera sectorului miere si produse apicole

C. Alte filiere

21. Filiera produselor ecologice

22. Filiera produselor traditionale

ANEXA Nr. 2

 

Criterii minimale de recunoastere a OIPA

 

A. Sectorul vegetal

1. Să reunească reprezentantii a cel putin 3 categorii profesionale de pe filiera produsului agroalimentar.

2. Să aibă un statut si o structură organizatorică.

3. Producătorii să reprezinte cel putin 30% din suprafata totală cultivată, cu exceptia sfeclei pentru zahăr unde producătorii trebuie să aibă o pondere de 100%.

4. Producătorii să îsi desfăsoare activitatea în una sau mai multe zone de productie.

5. Productia să reprezinte o pondere de minimum 30% din fiecare judet, în functie de specificul filierei.

6. Procesatorii să reprezinte cel putin 20% din filieră.

7. Să prezinte lista membrilor asociati.

8. Sectorul comercializare si transport să detină o pondere de cel putin 15% din productia filierei.

9. Depozitarii să reprezinte cel putin 15% din productia filierei.

10. Să efectueze studii de piată a produselor si să informeze periodic operatorii si consumatorii prin publicatii.

11. Să adopte un program si o strategie de dezvoltare a sectorului.

12. Să dezvolte metode si instrumente necesare îmbunătătirii calitătii produselor.

B. Sectorul zootehnic

1. Să prezinte lista membrilor asociati.

2. Să aibă un statut si o structură organizatorică.

3. Să reunească reprezentantii a cel putin 3 categorii profesionale de pe filiera produsului agroalimentar, astfel:

- numărul producătorilor - 50% pe fiecare filieră;

- numărul procesatorilor - 35% pe fiecare filieră;

- numărul comerciantilor - 15% pe fiecare filieră.

4. Productia totală realizată - minimum 30% din productia natională totală pe filieră sau productia să acopere cel putin 45-50% din suprafata tării - (unităti de productie în cel putin 20 de judete).

5. Cantitatea procesată pe filieră să acopere cel putin 30% din productia natională pe filieră.

6. Productie comercializată pe piata internă în cel putin 15 judete.

7. Să adopte un program si o strategie de dezvoltare a sectorului.


8. Să efectueze studii de piată a produselor si să informeze periodic operatorii si consumatorii prin publicatii.

9. Să dezvolte metode si instrumente necesare îmbunătătirii calitătii produselor.

C. Alte filiere

1. Să prezinte lista membrilor asociati.

2. Să aibă un statut si o structură organizatorică.

3. Să reunească cel putin 50% din totalul operatorilor înregistrati în sistemul de agricultură ecologică sau care detin atestate de produse traditionale.

4. Să comercializeze pe piata internă cel putin 40% din productia realizată pe filieră.

5. Să adopte un program si o strategie de dezvoltare a sectorului.

6. Să efectueze studii de piată a produselor si să informeze periodic operatorii si consumatorii prin publicatii.

7. Să dezvolte metode si instrumente necesare îmbunătătirii calitătii produselor si pentru cresterea eficientei economice a filierei.

 

ANEXA Nr. 3

 

Registrul OIPA

 

Cererea de recunoastere

Elemente de identificare a OIPA

Criteriile de reprezentativitate

Numărul si data ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale

Texte publicate în Registrul OIPA

Nr. de înregistrare

Data

 

Denumirea

organzatiei

interprofesionale

Filiera produselor agroalimentare pentru care se solicita recunoasterea

Date de contact

Numărul de înregistrare în

registrul asociatiilor si fundatiilor

Lista acordurilor

interprofesionale

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoastere OIPA

Retragere a recunoasterii

Delegare atributii

Extinderea acordurilor

interprofesionale

Acord interprofesional

Atributiile delegate

Norme adoptate în interes public

Notificări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 77.516/2010 întocmit de Directia generală politici agricole,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 mai 2010, se modifică după cum urmează:


1. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;".

2. În cuprinsul Procedurilor specifice de implementare si control, precum si al formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, precum si al anexelor la acestea, sintagma „efectiv mediu anual de" se înlocuieste cu sintagma „efectiv rulat anual de" si sintagma „efectiv mediu de" se înlocuieste cu sintagma „efectiv rulat de".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 17 iunie 2010.

Nr. 146.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de asistentă medicală nr. Cs.A. 6.020 din 7 iunie 2010,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Procedura de acreditare a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic" la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Agentia Natională de Transplant înregistrează cererea, inclusiv documentatia anexată, depusă de către unitatea sanitară, si informează în scris directia de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde se află unitatea sanitară solicitantă, în termen de maximum 3 zile de la data înregistrării, cu privire la aceasta.

(2) În termen de maximum 10 zile de la data informării în conditiile alin. (1), Agentia Natională de Transplant, precum si directia de sănătate publică dinaria administrativ-teritorială unde se află unitatea sanitară solicitantă comunică în scris Ministerului Sănătătii reprezentantii desemnati în vederea efectuării inspectiei unitătii sanitare solicitante."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Ministerul Sănătătii desemnează, prin ordin al ministrului sănătătii, un număr de două persoane, denumite în continuare evaluatori, după cum urmează:

a) un reprezentant al Agentiei Nationale de Transplant, din cadrul personalului propriu al acesteia, la propunerea directorului executiv al institutiei;

b) un reprezentant al directiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde se află unitatea sanitară solicitantă."

3. Articolele 7-9 se abrogă.

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Dacă raportul de inspectie concluzionează că sunt îndeplinite criteriile legale necesare în vederea acreditării unitătii sanitare pentru desfăsurarea activitătilor de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului de inspectie, directorul executiv al Agentiei Nationale de Transplant transmite Directiei asistentă medicală si Directiei sănătate publică si control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii propunerea de acreditare a unitătii sanitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Directorul executiv al Agentiei Nationale de Transplant transmite spre informare propunerea de acreditare a unitătii sanitare si Consiliului stiintific."

5. La articolul 13 alineatul (2) litera m) se abrogă.

6. Anexa nr. 3 la procedura de acreditare se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

7. Anexa nr. 5 la procedura de acreditare se abrogă.

8. Anexa nr. 6 la procedura de acreditare se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică, Agentia Natională de Transplant si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 930.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la procedura de acreditare)

 

RAPORT DE INSPECTIE

nr........./.......

 

Subsemnatii:

1..........................................................., în calitate de ................, din cadrul .....................................................................(se specifică institutia publică pe care o reprezintă) ,

2..........................................................., în calitate de ................, din cadrul .....................................................................(se specifică institutia publică pe care o reprezintă),

desemnati prin Ordinul ministrului sănătătii nr......../..............., am efectuat, la solicitarea...........................................(denumirea solicitantului), înregistrată la...................cu nr................/..................., în prezenta domnului/doamnei................................, în calitate de ............................, inspectia în vederea obtinerii acreditării pentru activitatea de.................a unitătii sanitare cu sediul în localitatea........................, str................................nr......Judetul/sectorul..................................

Evaluatorii au verificat modul în care unitatea sanitară îndeplineste criteriile de acreditare a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, conform prevederilor legale în vigoare:

a) structura de personal:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) dotarea cu aparatură si echipamente medicale adecvate activitătii pentru care se solicită acreditarea:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) respectarea sistemului de vigilentă pentru raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor despre incidentele grave si reactiile adverse severe care pot influenta calitatea si siguranta organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană, ce pot fi datorate procurării, testării, procesării, stocării si distributiei acestora:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) respectarea procedurilor de înregistrare si raportare a prelevărilor de organe, tesuturi sau celule de origine umană:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e) logistica necesară pentru stocarea datelor privind activitatea desfăsurată:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite criteriile necesare în vederea acreditării unitătii sanitare pentru desfăsurarea următoarelor activităti:

a) prelevare..................................................................;

b) stocare.....................................................................;

c) depozitare................................................................;

d) conservare................................................................;

e) procesare.................................................................;

f) distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic................................ conform prevederilor legale în vigoare.

2. Nu sunt îndeplinite criteriile legale necesare în vederea acreditării unitătii sanitare pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, din următoarele motive:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Prezentul raport de inspectie a fost întocmit în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la unitatea sanitară evaluată.

 

Unitatea sanitară

Reprezentant legal,

Semnătura.....................................

Stampila

1. Evaluator,

Semnătura.....................................

2. Evaluator,

Semnătura.....................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la procedura de acreditare)

 

AGENTIA NATIONALĂ DE TRANSPLANT

nr......./.............

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

nr......./.............

 

PROPUNERE DE ACREDITARE

 

Ca urmare a cererii unitătii sanitare......................................, cu sediul în...............................................................................,

înregistrată la Agentia Natională de Transplant cu nr.....................................,

având în vedere:

- documentatia depusă si datele consemnate în Raportul de inspectie nr.............../................;

în temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 558/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Agentia Natională de Transplant propune acreditarea unitătii sanitare...................................................................................... pentru următoarele activităti:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Director executiv,

Numele în clar...........................

Semnătura si stampila.....................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.