MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 400/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 400         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iunie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

582. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter

 

583. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

584. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

477. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

521. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, respectiv reutilizării acestora

 

531. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP)

 

532. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

52. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României

 

134. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 317/2009 privind activitatea de informare-documentare în Ministerul Administratiei si Internelor si aprobarea Normelor metodologice privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

 

2.296. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Aviatiei

 

2.297. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. a si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la primul zbor al unui avion proiectat si construit de Aurel Vlaicu la Arsenalul Armatei României, în semn de recunostintă si apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute în decursul timpului de instructorii si pilotii scolii de aviatie în îndeplinirea misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Scolii de Aplicatie pentru Fortele Aeriene „Aurel Vlaicu".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 14 iunie 2010.

Nr. 582.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cuitural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. a si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru activitatea plină de dăruire pusă în slujba promovării relatiilor culturale româno-germane, initiind si promovând parteneriate între muzee, universităti si institutii culturale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalin grad de Comandor, categoria H „Cercetarea stiintifică", domnului Martin RiII, istoric, consultant stiintific, Muzeul Central al Svabilor Dunăreni de la Ulm, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 14 iunie 2010.

Nr. 583.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. a si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru activitatea plină de dăruire pusă în slujba Institutului Român din Freiburg, contribuind la promovarea în lume a culturii si civilizatiei românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria F „Promovarea culturii", doamnei Rodica Moschinski, bibliotecară, Institutul Român din Freiburg, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 14 iunie 2010.

Nr. 584.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherghita" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Starchiojd" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

3. După anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vadu Săpat" se introduc două noi anexe, anexa nr. 104 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Olari" si anexa nr. 105 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bătrâni", prin care se atestă apartenenta la domeniul public al comunelor Olari si Bătrâni, înfiintate prin legile nr. 84/2004, respectiv nr. 401/2005, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 3 si 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 477.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, respectiv reutilizării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


            Art. 1.
- Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2. Contractul de concesiune având ca obiect aceste bunuri se modifică în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe de pe coridorul IV paneuropean, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. Contractul de concesiune având ca obiect aceste bunuri se modifică în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, respectiv reutilizării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 si 2, în conditiile legii, pentru fiecare caz în parte.

Art. 4. - După scoaterea din functiune, casarea si valorificarea, respectiv reutilizarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 si 2, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. Îsi va actualiza corespunzător evidentele contabile aferente, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

Art. 5. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 521.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. de pe raza de activitate a Regionalei CF Bucuresti, care vor trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Valoarea

de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii - dării în folosintă

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlul gratuit

1

147766 partial

8.10._

Linii ferate de circulatie

si aparate de cale, interoperabile

Diagonala 51-45 Ploiesti Est (linie CF = 0,007 km)

Regionalele CFR Craiova, Brasov, Galati, Constanta

Regionala

CFR Bucuresti

1906

3.015,23

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

2

 

 

 

 

 

 

Schimbător 4 cap Y Ploiesti Est

 

 

 

 

1888

17.229,91

L 219/1998, HG 581/1998, HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

3

 

 

 

 

 

 

Schimbător 45 cap X Ploiesti Est

 

 

 

 

1906

17.229,91

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

4

 

 

 

 

 

 

Schimbător 51 cap X Ploiesti Est

 

 

 

 

1906

17.229,91

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

5

 

 

 

 

 

 

Schimbător 60 cap Y Ploiesti Est

 

 

 

 

1906

17.229,91

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

6

 

 

 

 

 

 

TDJ 29/33 St. Ploiesti Est

 

 

 

 

1906

34.459,83

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

7

 

 

 

 

 

 

Diagonala 2-4 Ploiesti Sud (linie CF = 0,023 km)

 

 

 

 

1888

5.396,91

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

8

 

 

 

 

 

 

Schimbător 2 cap Y Ploiesti Sud

 

 

 

 

1888

35.101,22

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

9

 

 

 

 

 

Linie cf simplă Linia 30

Ploiesti Sud

(linie CF = 0,056 km)

 

 

 

 

1888

13.140,30

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

10

 

 

 

Schimbător 4 cap Y Ploiesti Sud

 

 

1888

9.385,93

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.743/2006, HG 1.657/2008

Concesionat

 

Imobil

 

 

 

TOTAL nr. M.F. 147766 partial

Linie CF simplă = 0,086 km, aparate de cale cf = 8

 

 

1998

169.419,06

 

 

 

 


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. de pe raza de activitate a Regionalei CF Craiova, care vor trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Valoarea

de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii - dării în folosintă

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlul gratuit

1

147780 partial

8. 10._

Linii ferate de circulatie si aparate de cale interoperabile

 

 

Schimbătorul nr. 1 în statia CF Bascov

Regionala: Timisoara, Brasov, Bucuresti

 

 

Regionala CFR Craiova

 

 

1875

1.125

L 219/1998, HG 581/1998, HG 690/2007, HG 694/2007, HG 1.372/2008

Concesionat

 

Imobil

2

Schimbătorul nr. 3 în statia CF Bascov

1875

1.125

L 219/1998, HG 581/1998, HG 690/2007, HG 694/2007, HG 1.372/2008

Concesionat

 

Imobil

 

 

 

Total nr. M.F. 147780 partial

Aparate de cale echivalate = 2

 

 

1998

2.250

 

 

 

 

1

147786 partial

8. 10._

Instalatii fixe de sigurantă si de conducere operativă a circulatiei feroviare interoperabile

 

 

Instalatii C.E.M. interioare la cabina 1 în statia CF Bascov - 1 instalatie C.E.M.

Regionala: Timisoara,

Brasov, Bucuresti

 

 

Regionala CFR Craiova

 

 

1969

95

L 219/1998, HG 581/1998, HG 694/2007, HG 1.372/2008

Concesionat

 

Imobil

2

Instalatii C.E.M. exterioare la cabina 1 în statia CF Bascov - 1 instalatie C.E.M.

1969

515

L 219/1998, HG 581/1998, HG 694/2007, HG 1.372/2008

Concesionat

 

Imobil

 

 

 

Total nr. M.F. 147786 partial

Instalatii C.E.M. = 2

 

 

1998

610

 

 

 

 

1

147788 partial

8. 10._

Alte instalatii si clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile

Cabina C.E.M. nr. 1 Bascov în statia CF Bascov - 1 clădire

Regionala: Timisoara,

Brasov, Bucuresti

Regionala CFR Craiova

1973

27.956

L 219/1998, HG 581/1998, HG 694/2007, HG 1.372/2008

Concesionat

 

Imobil

 

 

 

Total nr. M.F. 147788 partial

Clădire = 1

 

 

1998

27.956

 

 

 

 


ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe de pe coridorul IV paneuropean aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. de pe raza de activitate a Regionalei CF Brasov, care vor trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, respectiv reutilizarii acestora

 

Nr. crt.

 

 

Nr. M.F.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Date de identificare

Valoarea

de inventar

(în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii - dării în folosintă

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlul gratuit

1

147822 partial

8.10_

Instalatii fixe de sigurantă si de conducere operativă a circulatiei feroviare interoperabile

1 instalatie CED Alba lulia

Regionala: Cluj, Bucuresti, Timisoara, Craiova,  Galati si Iasi

Regionala CFR Brasov

1967

14.195

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.741/2006, HG 618/2008

Concesionat

 

Imobil

2

1 instalatie CED, CR 3 Sighisoara

1980

1.819.197

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.741/2006, HG 618/2008

Concesionat

 

Imobil

3

Instalatie SAT

1997

83.061

L 219/1998, HG 581/1998,

HG 1.741/2006, HG 618/2008

Concesionat

 

Imobil

 

 

 

Total nr. M.F. 147822 partial

Instalatii CED = 2

 

 

1998

1.916.453

 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP)

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, institutie publică, de interes national, aflată în subordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Markó Béla

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 531.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) apelor care sunt produse medicinale în sensul Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman;”.

2. La articolul 8, literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) separarea compusilor din fier, mangan, sulf si arsen din anumite ape minerale naturale, prin tratamentul cu aer îmbogătit cu ozon, în măsura în care acest tratament nu afectează compozitia apei în ceea ce priveste constituentii caracteristici care îi conferă proprietătile si cu conditia ca:

(i) tratamentul să respecte conditiile de utilizare care urmează să fie stabilite de către Comisia Europeană, după consultarea Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare;

(ii) tratamentul să fie notificat Ministerului Sănătătii si să facă obiectul unui control specific din partea acestuia;

c) separarea constituentilor indezirabili, altii decât cei prevăzuti la lit. a) sau b), în măsura în care acest tratament nu modifică compozitia apei în ceea ce priveste constituentii caracteristici care îi conferă proprietătile si cu conditia ca:

(i) tratamentul să respecte conditiile de utilizare care urmează să fie stabilite de către Comisia Europeană, după consultarea Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară; (ii) tratamentul să fie notificat Ministerului Sănătătii si să facă obiectul unui control specific din partea acestuia;".

3. La articolul 17, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Apa minerală naturală se transportă numai în recipiente destinate consumatorului final."

4. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în ceea ce priveste importanta atribuită denumirii sursei sau a locului ei de exploatare, în toate materialele publicitare referitoare la apa minerală naturală respectivă, indiferent de forma lor."

5. La articolul 22, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 26, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) alte tratări pot fi autorizate de către Comisia Europeană;".

7. La articolul 30, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 6.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, ale art. 26 lit. c) si ale art. 27, cu amendă de la 200 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, art. 24 alin. (1) si (3) si ale art. 26 lit. a), d) si e), cu amendă de la 400 lei la 6.000 lei."

8. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2009/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea si comercializarea apelor minerale naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, precum si prevederile Directivei 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentratie si cerintelor de etichetare pentru constituentii apelor minerale naturale, precum si a conditiilor de utilizare a aerului îmbogătit cu ozon pentru apele minerale naturale si apele de izvor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126 din 22 mai 2003."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Președintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 532.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.265 din 28 mai 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 52.

 

ANEXA

 

PLAN

pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Prezentul plan stabileste conduita prin care serviciile sanitar-veterinare competente teritorial intervin în cazul eliminării unui focar de anemie infectioasă ecvină, denumită în continuare AIE, măsurile specifice sanitar-veterinare care trebuie aplicate, precum si responsabilitătile de implementare a acestor măsuri.

Principiile care stau la baza actiunii de eradicare au în vedere: supravegherea exploatatiilor prin examen serologic, identificarea, izolarea si eliminarea ecvinelor seropozitive, utilizarea acelor de unică folosintă, sterilizarea si dezinfectia instrumentarului chirurgical sau obstetrical, precum si a celui de uz zootehnic, instituirea de restrictii sanitare veterinare în exploatatiile infectate.

De asemenea, stipulează măsurile de eliminare a riscului privind difuzarea anemiei infectioase ecvine din focarul de boală, precum si pe cele de prevenire a reaparitiei cazurilor de AIE în teritoriile indemne.

Eradicarea anemiei infectioase ecvine în România trebuie realizată conform prevederilor prezentului plan, cu asigurarea fondurilor necesare si respectarea recomandărilor de ordin organizatoric si tehnic privind identificarea ecvinelor conform legislatiei în vigoare, asigurarea trasabilitătii ecvinelor vii, a produselor si subproduselor derivate si controlul circulatiei acestora, mentionate în prezentul plan.

 

CAPITOLUL II

Definirea bolii si a termenilor tehnici utilizati

 

1. AIE este o boală specifică solipedelor, produsă de un lentivirus cu actiune complexă: imunodepresivă, eritropenică, trombocitopenică si proliferantă asupra elementelor sistemului reticulo-endotelial, caracterizată prin febră remitentă si intermitentă, anemie, cardiopatie si oboseală la efort, diateză hemoragică, slăbirea rezistentei la infectii, care de cele mai multe ori provoacă moartea.

Perioada de incubatie variază între 1-3 săptămâni până la 90 de zile, iar infectia se produce dominant pe cale orizontală, în special pe cale hematogenă, prin intermediul insectelor hematofage sau prin folosirea de ace si instrumentar chirurgical care nu au fost dezinfectate si sterilizate.

Boala evoluează sporadic, enzootic, iar în unele zone epizootie, dar forma obisnuită de manifestare este cea cronică, animalele contaminate rămânând purtătoare si eliminatoare de virus pentru multi ani. După contaminare apar modificări clinice, imunologice, hematologice si morfologice.

Sursa primară de infectie este reprezentată de caii bolnavi, în special anemolatenti, care pot fi purtători si excretori de virus timp de 15-18 ani. Un rol extrem de important în transmiterea bolii revine vectorilor reprezentati de insectele hematofage.

La pierderile economice determinate de tăierea obligatorie a animalelor bolnave si a descendentilor acestora se adaugă costul ridicat al actiunilor de dezinfectie si dezinsectie, precum si măsurile sanitar-veterinare restrictive privind circulatia ecvinelor.

2. În sensul prezentului plan, termenii si sintagmele de mai jos se definesc după cum urmează:

a) ecvină - orice animal din familia ecvideelor, inclusiv cal, asin, catâr, bardou, ponei, zebră;

b) adăpost - constructie destinată cresterii animalelor;

c) animal bolnav de AIE - animal din familia ecvideelor, infectat cu virusul AIE, la care se înregistrează seroconversie, asociată sau nu cu modificări hematologice - eritropenie, hemoglobina scăzută, trombocitopenie, cresterea VSH - sau morfopatologice;

d) animal infectat cu virusul AIE - animal la care se declansează o reactie imună de apărare de tip umoral - seroconversia;

e) animal dintr-o specie sensibilă la AIE- orice ecvină care poate contacta boala în mod natural sau după inocularea experimentală a virusului cauzal;

f) animal receptiv la AIE - animal care prezintă pe suprafata celulelor limfoide receptori antigenici capabili să cupleze virusul AIE;

g) animal suspect de infectie cu virusul AIE - animal dintr-o specie sensibilă, care a intrat în contact cu alte animale suspecte sau bolnave;

h) anemolatent - cal infectat la care boala evoluează asimptomatic, cu accese febrile slabe, dar care rămâne purtător si excretorde virus mai multi ani;

i) asanare - complex de măsuri tehnice si administrative prin care se actionează în perioada dintre declararea si stingerea unui focar de boală conform legislatiei în vigoare;

j) asanarea prin depopulare totală - metodă de combatere aplicată în exploatatii de ecvine, în care efectivul de animale este sacrificat în totalitate, actiune urmată de dezinsectie si/sau dezinfectie conform protocolului;

k) asanarea prin extractie - măsura de combatere aplicată în exploatatii în care s-au diagnosticat animale pozitive pentru AIE; animalele diagnosticate cu AIE sunt identificate, izolate, marcate, dirijate la abator, cu respectarea protocolului de dezinfectie si dezinsectie; animalele rămase în viată vor putea părăsi exploatatia după efectuarea, la un interval de 3 luni, a două teste ID cu rezultate negative;

l) compartiment- una dintre încăperile unui adăpost în care se cresc animale;

m) dezinfectie - procesul de distrugere a microorganismelor patogene prin aplicarea unui produs biocid pe o suprafată curătată în prealabil;

n) dezinsectie - aplicarea procedurilor menite să elimine vectorii potentiali ai agentului infectios de boală;

o) exploatatie indemnă - exploatatie de ecvine liberă de AIE;

p) efectiv contaminat cu virusul AIE- exploatatie în care s-au diagnosticat ecvine bolnave sau suspecte, supusă măsurilor restrictive sanitar-veterinare;

q) exploatatie de ecvine - herghelie, depozit de armăsari, hipodrom, statiune de montă, fermă specializată de selectie si productie, centru de colectare, târg, exploatatie nonprofesională, grădină zoologică, circ;

r) suspiciune - aparitia oricărui semn clinic care sugerează o anumită boală la o specie susceptibilă, care, împreună cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli;

s) focar de AIE- exploatatia în care s-a diagnosticat AIE;

t) operatie de dezinfectie - actiune de dezinfectie a unuia sau mai multor obiective, efectuată într-un focar de boală;

u) ELISA - examen serologic pentru diagnosticarea AIE recomandat de Manualul de teste de diagnostic si vaccinuri pentru animale terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sănătate Animală, ultima editie; probele care au avut rezultat pozitiv la testul ELISA se vor retesta pentru confirmare prin testul Coggins;

v) test Coggins - tehnică de diagnostic serologic: testul de imunodifuziune în gel de agar, conform recomandărilor Manualului de teste de diagnostic si vaccinuri pentru animale terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sănătate Animală, ultima editie;

w) trasabilitate - componentă esentială a programului de control si eradicare a AIE, care reprezintă modalitatea de a stabili istoricul bolii, pe baza unui sistem modern de control care cuprinde animalul bolnav si sursa infectării acestuia, animalele sănătoase cu care a venit în contact, vectorii animati si neanimati implicati în transmiterea infectiei;

x) regiune indemnă - teritoriul unui judet în care toate exploatatiile de ecvine sunt libere de AIE;

y) regiune contaminată cu AIE - teritoriul unui judet unde sunt diagnosticate cazuri de AIE si unde se aplică măsurile de eradicare a bolii si restrictionare a circulatiei ecvinelor;

z) unitate epidemiologică - un animal sau un grup de animale expuse la actiunea unui agent patogen, ca urmare a coexistentei într-o exploatatie.

 

CAPITOLUL III

Diagnosticul AIE

 

1. Modul de prelevare, ambalare, etichetare, transport si păstrare a probelor

Prelevarea, ambalarea, etichetarea, transportul si păstrarea probelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare si transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătătii animalelor.

2. Metode de diagnostic

Diagnosticul AIE se bazează pe utilizarea unui complex de măsuri care se regăsesc în Manualul de teste de diagnostic si vaccinuri pentru animale terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sănătate Animală, ultima editie.

 

CAPITOLUL IV

Trasabilitate

 

1. Autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă teritorial urmăreste:

a) identificarea tuturor posibilitătilor de contact al animalului suspectat sau infectat cu virusul AIE cu alte animale sănătoase;


b) circuitul subproduselor- piei, păr, sânge etc. - provenite de la animalul suspect sau bolnav, de la materia primă la produsul finit.

Avându-se în vedere mecanismele complexe implicate în transmiterea infectiei cu virusul AIE pe orizontală si pe verticală, în aplicarea programului de supraveghere si combatere a bolii se tine seama de:

a) contaminarea prin vecinătate, care presupune prezenta agentului etiologic în mediul apropiat - exploatatii si efective de animale învecinate - pe o rază de 200 de metri, permitând introducerea lui într-un efectiv indemn, prin insecte hematofage etc;

b) contaminarea prin introducere de animale din efective si exploatatii contaminate prin cumpărare, transfer temporar, donatii etc;

c) contaminarea pe verticală se realizează prin utilizarea în activitatea de reproductie a materialului seminal sau a armăsarilor potential infectati cu virusul AIE si transmiterea transplacentară a infectiei de la mamă la făt.

2. Obiectivele trasabilitătii

Obiectivele trasabilitătii sunt următoarele:

a) stabilirea istoricului exploatatiei, care vizează descrierea profilului, modalitătile de înfiintare si antecedentele sanitar-veterinare - statusul epidemiologie;

b) identificarea efectivelor: origine, identitate si sisteme de identificare, evolutie, miscări;

c) identificarea factorilor de risc implicati în transmiterea pe orizontală si pe verticală a bolii.

 

CAPITOLUL V

Declararea si notificarea oficială a AIE

 

            Anuntarea si declararea oficială a AIE se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor, cu modificările ulterioare, si cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă si declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Combaterea AIE

 

1. Măsuri care se impun în cazul suspicionării bolii

Orice suspiciune de AIE este anuntată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil cu supravegherea efectivelor în exploatatia respectivă, prin mijloace uzuale de comunicare - telefon, fax, e-mail - la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti. Dacă o exploatatie are unul sau mai multe animale suspecte de infectie sau animale care prezintă semne clinice de boală, autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă teritorial notifică suspiciunea de AIE si recoltează probe pentru stabilirea diagnosticului de laborator.

Imediat ce suspiciunea de infectie a fost notificată, autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă teritorial instituie măsuri de supraveghere sanitară veterinară a efectivului de ecvine în care s-a înregistrat suspiciunea, precum si măsuri de restrictie, dispunând:

a) identificarea tuturor ecvinelor în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a directivelor 90/426/CEE si 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L149 din 7 iunie 2008, în cazul în care nu sunt identificate;

b) izolarea ecvinelor suspecte de infectie de restul efectivului;

c) efectuarea dezinsectiilor;

d) interzicerea deplasării ecvinelor în alte locuri decât abatorul;

e) notificarea suspiciunii de AIE la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

f) efectuarea anchetei epidemiologice de către medicul veterinar oficial, în care se mentionează obligatoriu:

(i) aprecierea duratei de timp de când AIE ar fi putut exista în efectiv, înainte de suspectarea si notificarea oficială - analiza epidemiologică în amonte; (ii) originea posibilă si identificarea legăturilor cu alte efective suspecte sau contaminate. Măsurile precizate nu pot fi ridicate până ce suspiciunea de AIE nu este infirmată prin buletin de analiză eliberat de un laborator de diagnostic oficial autorizat, acreditat si agreat.

2. Măsuri aplicate în cazul confirmării bolii

Imediat ce laboratorul de diagnostic oficial confirmă prin buletin de analiză existenta AIE la ecvine vii, tăiate sau moarte, exploatatia intră în supravegherea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. AIE poate fi diagnosticată:

a) în herghelii, depozite de armăsari, statiuni de montă, hipodromuri, circuri de animale, grădini zoologice;

b) în exploatatii nonprofesionale;

c) la ecvine aflate la păsune;

d) la animale aduse în târguri, baze de achizitii, centre de colectare, concursuri, expozitii sau în alte locuri cu aglomerări temporare de animale;

e) în abatoare;

f) în timpul transportului.

3. Măsurile care se impun în focar

Imediat ce boala a fost confirmată si notificată, autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă teritorial pune sub supraveghere sanitară veterinară exploatatia în care s-au înregistrat animale bolnave si instituie măsurile de restrictie, procedând după cum urmează:

a) efectuează ancheta epidemiologică;

b) declară boala conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008, cu modificările ulterioare, iar animalele diagnosticate pozitiv sunt marcate cu litera A în mărime de 10 cm pe copita membrului anterior stâng;

c) stabileste planul de măsuri sanitar-veterinare privind combaterea si asanarea bolii;

d) identifică toate ecvinele în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 504/2008, în cazul în care nu sunt identificate;

e) notifică Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

f) interzice deplasarea ecvinelor în alte locuri decât abatorul;

g) ucide si distruge ecvinele cu semne clinice de AIE;

h) sacrifică ecvinele diagnosticate pozitiv pentru AIE în maximum 10 zile de la eliberarea buletinului de analiză;

i) supune toate ecvinele cu vârsta de peste 6 luni rămase în exploatatie testării serologice individuale prin imunodifuziune în gel de agar, cu asigurarea strictă a trasabilitătii probei; miscarea acestora este permisă numai în conditiile în care, după eliminarea animalelor diagnosticate cu AIE, se efectuează două teste la interval de 3 luni, iar rezultatele acestora trebuie să fie negative; în cazul în care au trecut 3 luni de la testare, miscarea animalelor este permisă numai după efectuarea unui nou test, la care s-au obtinut rezultate negative, înainte de miscare;

j) interzice comercializarea ecvinelor vii provenite din efective contaminate.

Transportul animalelor la abator se realizează numai cu certificat sanitar-veterinar eliberat de autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă teritorial si cu pasaport.

După debarcarea animalelor, mijloacele de transport vor fi dezinfectate.

În cazul femelelor gestante diagnosticate cu AIE se aplică măsuri de restrictie până când nou-născutul ajunge la vârsta de 6 luni. Atunci mama se elimină, iar nou-născutul se testează de două ori la interval de 3 luni.

Exploatatiile contaminate devin libere de AIE dacă:

(i) animalul care a reactionat pozitiv părăseste exploatatia numai pentru tăiere, sub supravegherea autoritătilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente teritorial; (ii) după eliminarea din efectiv a animalelor pozitive, restul animalelor din exploatatie, în vârstă de peste 6 luni, trebuie să prezinte două rezultate negative la testele serologice efectuate la interval de 3 luni; (iii) s-au efectuat dezinfectia si dezinsectia în cazul exploatatiilor comerciale si dezinsectia în cazul exploatatiilor nonprofesionale.

 

CAPITOLUL VII

Dezinfectia si dezinsectia în cazul AIE

 

1. În exploatatiile comerciale

1.1. Asanarea AIE în exploatatiile în care s-a declarat boala se realizează prin două procedee, în functie de gradul de infectie al exploatatiei, respectiv prin extractie sau prin depopulare totală.

1.2. În asanarea prin extractie se aplică dezinfectia:

a) de necesitate partială, pe măsura eliminării ecvinelor, pe locul acestora si încă a două locuri, din stânga si din dreapta acestora, precum si a suprafetelor de grajd aferente acestor locuri;

b) de necesitate generală, după eliminarea ultimului animal bolnav din obiectiv; dezinfectia de necesitate generală vizează toate obiectivele interioare.

1.3. În asanarea prin depopulare totală se aplică dezinfectia de necesitate generală, după eliminarea ultimului animal din unitate, care vizează toate obiectivele interioare si exterioare; pentru fiecare tip de obiectiv se utilizează dezinfectantul adecvat, conform recomandărilor producătorului.

1.4. Dezinsectia de necesitate se realizează în mod obisnuit odată cu dezinfectia, după scoaterea animalelor din obiective (în padocuri, curti, la păsunat sau mutate în obiective supuse măsurilor de dezinfectie) si după efectuarea curăteniei mecanice. Se aplică atât în asanarea prin extractie, cât si în cea prin depopulare totală si se repetă la interval de 10-14 zile.

2. În exploatatiile nonprofesionale

Dezinsectia se efectuează de două ori la interval de 10-14 zile, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui

Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale.

 

CAPITOLUL VIII

Stingerea focarului de AIE, notificarea stingerii bolii si ridicarea măsurilor de restrictie

 

Stingerea focarului de AIE se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 6/2010.

Notificarea stingerii bolii si ridicarea măsurilor de restrictie se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005, cu modificările ulterioare, si cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008, cu modificările ulterioare.

Stingerea oficială a bolii si ridicarea măsurilor de restrictie se realizează după eliminarea animalelor bolnave, testarea celor rămase în exploatatiile infectate si după efectuarea dezinsectiilor si/sau dezinfectiei conform prevederilor prezentului plan.

 

CAPITOLUL IX

Măsuri de prevenire a reaparitiei AIE în teritoriile în care boala a fost eradicată

 

Pentru prevenirea reaparitiei cazurilor de AIE în teritoriile indemnizate trebuie respectate următoarele măsuri:

a) identificarea tuturor ecvinelor;

b) controlul circulatiei ecvinelor;

c) introducerea de ecvine provenite numai din efective indemne de AIE;

d) respectarea perioadei de carantină profilactică pentru ecvinele importate;

e) testarea serologică a ecvinelor aflate în perioada de carantină, conform legislatiei în vigoare;

f) interzicerea folosirii la montă a armăsarilor care au actionat în statiuni temporare de montă, dacă nu au fost examinati serologic după reîntoarcerea lor în herghelie din statiunile temporare de montă;

g) materialul seminal, ovulele/embrionii importati să provină de la animale libere de AIE;

h) respectarea prevederilor programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului;

i) prelevarea probelor de sânge să se efectueze cu ace de unică folosintă, pentru fiecare animal în parte;

j) instrumentarul folosit în interventii chirurgicale să fie sterilizat;

k) materialul seminal utilizat la monta artificială să provină de la armăsari sănătosi;

l) actiunile de vânzare-cumpărare să se efectueze numai dacă ecvinele provin din exploatatii libere de AIE în ultimele 3 luni; în cazul în care au trecut 3 luni de la testare, miscarea animalelor este permisă numai după efectuarea unui nou test, la care s-au obtinut rezultate negative, înainte de miscare.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ORDIN

pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 317/2009 privind activitatea de informare-documentare în Ministerul Administratiei si Internelor si aprobarea Normelor metodologice privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere dinamica organizatorică si institutională la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor si necesitatea interconectării tuturor structurilor subordonate Ministerului Administratiei si Internelor la pagina de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor,

în scopul asigurării premiselor necesare descentralizării activitătii de diseminare si gestionare a informatiilor, ce urmează a fi postate pe propria pagină de intranet a structurilor ce intră în compunerea aparatului central, precum si a celor subordonate Ministerului Administratiei si Internelor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 317/2009 privind activitatea de informare-documentare în Ministerul Administratiei si Internelor si aprobarea Normelor metodologice privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 iunie 2010.

Nr. 134.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 317/2009)

 

NORME METODOLOGICE

privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

 

Art. 1. - Intranetul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare intranetul aparatului central, este o retea concepută în scopul prelucrării informatiilor din interiorul institutiei si reprezintă un instrument modern de lucru pus la dispozitia utilizatorilor pentru a le facilita comunicarea în timp real si la distantă, pentru a le permite accesul permanent la informatiile privind activitatea institutiei, în vederea realizării cu operativitate a atributiilor legale.

Art. 2. - Conditiile tehnice si de securitate privind utilizarea intranetului aparatului central se stabilesc prin dispozitia secretarului general al Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Intranetul aparatului central functionează ca un centru de informare si coordonare, care leagă între ele structurile, procesele si functiile.

Art. 4. - Principalul scop al intranetului aparatului central este de a oferi personalului din Ministerul Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI, următoarele instrumente:

a) coordonarea activitătii prin transmiterea de ordine, regulamente, instructiuni, dispozitii, planuri de actiune, ordine de zi etc;

b) comunicarea unor anunturi de grup, statistici, rapoarte etc;

c) informarea si documentarea personalului MAI, prin materiale documentare, buletine de informare si documentare, sinteze documentare realizate de Serviciul informare-documentare;

d) sprijin al activitătii, prin consultarea bazelor de date ce cuprind informatii utile despre structurile MAI.

Art. 5. - Organizarea paginii de intranet a aparatului central va fi următoarea:

a) sectiunea cu paginile proprii de intranet ale structurilor MAI, ce cuprinde, în principal: denumirea, organizarea, numere de telefon, adrese postale si de e-mail, acte normative ce reglementează activitatea;

b) sectiunea „informatii de interes imediat";

c) sectiunea „biblioteca virtuală" a Serviciului informare-documentare, ce cuprinde buletine de informare si documentare, sinteze documentare, publicatii si altele asemenea;

d) sectiunea de aplicatii informatice;

e) link-uri utile;

f) alte sectiuni care pot servi scopului intranetului aparatului central.


Art. 6. -în vederea bunei organizări a intranetului aparatului central, se stabilesc următoarele responsabilităti:

a) pentru Serviciul informare-documentare din cadrul Secretariatului general - de a selecta, prelucra, valida si sistematiza, după caz, informatiile proprii sau primite de la structurile MAI, respectiv de a furniza Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei datele si informatiile care se postează pe pagina de intranet a aparatului central;

b) pentru Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei - de a asigura suportul tehnic necesar functionării intranetului aparatului central, de a actualiza continutul paginii de intranet a aparatului central, în timpul programului normal de lucru, cu datele si informatiile primite de la Serviciul informare-documentare si de a aduce îmbunătătiri intranetului aparatului central, conform nevoilor utilizatorilor si tehnologiilor existente;

c) pentru structurile MAI, prin persoanele desemnate de acestea - de a furniza Serviciului informare-documentare datele si informatiile care se postează pe pagina de intranet a aparatului central, respectiv de a gestiona si actualiza periodic cu date si informatii pagina proprie de intranet;

d) pentru structurile si persoanele care furnizează date si informatii - de a răspunde pentru corectitudinea, acuratetea si efectele postării datelor si informatiilor pe pagina de intranet si, după caz, pe pagina proprie de intranet din cadrul intranetului aparatului central.

Art. 7. - (1) Informatiile publicate pe intranetul aparatului central trebuie să fie în concordantă cu nivelul de clasificare pentru care este acreditat sistemul informatic care permite actualizarea, mentinerea si publicarea informatiilor.

(2) Accesul utilizatorilor în sectiunea de aplicatii informatice se face conform atributiilor legale si principiului necesitătii de a cunoaste si se acordă de către detinătorii bazelor de date.

Art. 8. - Personalul de conducere are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru consultarea paginii de intranet a aparatului central - sectiunea „informatii de interes imediat", în vederea informării la timp cu privire la comunicările ce îi sunt adresate.

Art. 9. - (1) Personalul de conducere din aparatul central al MAI are obligatia de a lua măsurile necesare pentru utilizarea, cu precădere, a intranetului aparatului central în schimbul de corespondentă si informatii al structurii proprii cu celelalte structuri ale MAI.

(2) În situatia aplicării procedurii prevăzute la alin. (1), transmiterea informatiilor în format tipărit nu mai este obligatorie.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Aviatiei

 

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 1.530/Patrimoniu din 25 mai 2010,

în temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă acreditarea Muzeului Aviatiei, institutie publică cu personalitate juridică înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 197/1990.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 3 iunie 2010.

Nr. 2.296.


 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei

 

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 1.392/Patrimoniu din 25 mai 2010,

în temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă acreditarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei, institutie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judetean Cluj.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 3 iunie 2010.

Nr. 2.297.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.