MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 384/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 384         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            29. - Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiintarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgentă, a Codului penal, a Codului de procedură penala, a Codului civil si a Codului de procedură civilă

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 671 din 18 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14,15 si 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERKlULUI ROMÂNIEI

 

            48. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii în vederea descentralizării

 

            516. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Tămadău Mare, judetul Călărasi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „CER." - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            136. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

            10/188. - Hotărâre privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si a Tabloului expertilor evaluatori de întreprinderi


 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiintarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgentă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil si a Codului de procedură civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiintarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgentă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil si a Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 12 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - În aplicarea prevederilor art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare, Comisia prevăzută la art. 1 îsi desfăsoară activitatea până la data de 18 iunie 2010."

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 9 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 29.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 671

din 18 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14, 15 si 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14, 15 si 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Grigioverde Company" - S.R.L. din Botosani în Dosarul nr. 1.897/40/2009 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, precizând că accesul liber la justitie nu semnifică accesul neconditionat la toate instantele si la toate căile de atac, iar termenele scurte sunt justificate de celeritatea specifică materiei contenciosului administrativ.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.897/40/2009, Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14, 15 si 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Grigioverde Company" - S.R.L. din Botosani într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de suspendare a executării unui act administrativ, aflată în stadiul procesual al recursului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că, prin instituirea unei singure căi de atac, textele de lege criticate derogă de la normele procedurale de drept comun, încălcând astfel prevederile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si la folosirea căilor de atac. De asemenea, prin termenele foarte scurte de declarare si judecare a recursului, este încălcat dreptul constitutional la apărare.

Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Autoritătile mentionate nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 14, 15 si 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificată prin Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, care au următorul cuprins:

- Art. 14: „(1) În cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în conditiile art. 7, a autoritătii publice care a emis actul sau a autoritătii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instantei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronuntarea instantei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce actiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept si fără nicio formalitate.

(2) Instanta solutionează cererea de suspendare, de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor.

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

(4) Hotărârea prin care se pronuntă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.

(5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat de către instantă, acesta este suspendat de drept, în acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive.

(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.";

- Art. 15: „(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, si prin cererea adresată instantei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat, în acest caz, instanta va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu actiunea principală sau printr-o actiune separată, până la solutionarea actiunii în fond.

(2) Dispozitiile alin. (2) si (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.";

- Art. 20: „(1) Hotărârea pronuntată în primă instantă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Recursul suspendă executarea si se judecă de urgentă.

(3) În cazul admiterii recursului, instanta de recurs, modificând sau casând sentinta, va rejudeca litigiul în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când hotărârea primei instante a fost pronuntată fără a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singură dată, la această instantă."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 21 -„Accesul liber la justitie", art. 24 - „Dreptul la apărare" si art. 129 -„Folosirea căilor de atac".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra prevederilor de lege criticate, prin raportare la aceleasi texte constitutionale si din perspectiva unor critici similare, după cum urmează: prin Decizia nr. 679 din 5 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 16 iunie 2009, cu privire la dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, si prin Decizia nr. 549 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu privire la dispozitiile art. 20 din Legea nr. 554/2004. Cu acele prilejuri, Curtea a statuat că prevederile de lege criticate nu sunt de natură să nesocotească prevederile constitutionale care garantează dreptul de acces liber la justitie, dreptul la apărare si dreptul de a uza de căile de atac oferite de lege. Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, solutiile pronuntate în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată. Totodată, fată de criticile formulate de autorul exceptiei, Curtea constată că aceleasi considerente retinute în cuprinsul deciziilor mai sus amintite conduc si la respingerea ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14, 15 si 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Grigioverde Company" - S.R.L. din Botosani în Dosarul nr. 1.897/40/2009 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii în vederea descentralizării

 

Având în vedere necesitatea eficientizării serviciilor de asistentă medicală, prin implicarea autoritătilor administratiei publice locale si implicit a reprezentantilor colectivitătilor locale în conducerea si coordonarea spitalelor publice, precum si necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru responsabilizarea acestora,

tinând cont că procesul de descentralizare vizează măsuri urgente care urmează a fi întreprinse pe termen scurt prin constituirea unor structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape si cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populatiei din comunităti,

având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum si urgenta finalizării procesului de descentralizare prin transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale,

deoarece, în caz contrar, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si îndeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetătenilor la ocrotirea sănătătii, prin certificarea calitătii serviciilor de sănătate, precum si a faptului că spitalele functionează la standarde nationale si europene,

tinând cont de urgenta stabilirii unor măsuri economico-financiare la nivelul spitalelor din cauza recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a României si pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2010,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la reale dificultăti în ceea ce priveste o functionare optimă a întregii activităti de conducere a spitalelor, precum si în asigurarea efectivă a accesului egal al cetătenilor la îngrijirile sanitare de bază si cresterea calitătii vietii,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se întelege autoritătile si institutiile care au în subordine unităti sanitare, altele decât Ministerul Sănătătii, respectiv Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Română si autoritătile administratiei publice locale."

2. La articolul 13, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare în domeniile sănătătii publice sunt unităti cu personalitate juridică si functionează, potrivit legii, în coordonarea Ministerului Sănătătii."

3. La articolul 17 alineatul (2), litera (o) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,o) În domeniul programelor nationale de sănătate, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au atributii privind implementarea, coordonarea, monitorizarea si evaluarea acestora la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, iar pentru realizarea atributiilor lor în acest domeniu pot încheia contracte pentru derularea programelor nationale de sănătate cu unităti sanitare publice si private, institutii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale autorizati si evaluati, aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, precum si cu autoritătile administratiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea, în conditiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate."

4. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. o) se suportă din fondurile alocate programelor nationale de sănătate."

5. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti colaborează cu autoritătile administratiei publice locale pentru asigurarea asistentei medicale.

(2) Directiile de sănătate publică încheie contracte cu autoritătile administratiei publice locale pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru baremul de dotare cu medicamente si materiale sanitare din cabinetele de medicină generală si dentară din unitătile de învătământ.

(3) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (2) se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii.

(4) Spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale încheie contracte cu directiile de sănătate publică în conditiile prevăzute la art. 1901 si art. 1902."

6. La articolul 49, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru realizarea atributiilor si activitătilor prevăzute în cadrul programelor nationale de sănătate, unitătile de specialitate prevăzute la alin. (2) pot încheia contracte/conventii civile cu medici, asistenti medicali si alte categorii de personal, după caz, precum si cu persoane juridice, potrivit dispozitiilor Codului civil si în conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(5) Contractele/conventiile civile încheiate în conditiile alin. (4) de către unitătile de specialitate stabilite la alin. (2) prevăd actiuni multianuale, sunt de natură civilă si se încheie pentru toată perioada de derulare a programelor nationale de sănătate.

(6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (4) sunt cuprinse în fondurile alocate programelor nationale de sănătate."

7. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491, cu următorul cuprins:

„Al. 491. - (1) Unitătile sanitare cu paturi din reteaua autoritătilor administratiei publice locale pot derula programe nationale de sănătate finantate din următoarele surse:

a) bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) bugetul Ministerului Sănătătii, din sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în baza contractelor încheiate cu acestea, în conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(2) Unitătile sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie pot derula programe nationale de sănătate finantate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a). Programele nationale de sănătate finantate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi derulate cu conditia îndeplinirii criteriilor de selectie, aprobate în conditiile prezentei legi."

8. La articolul 93, alineatele (1) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Finantarea acordării asistentei medicale publice de urgentă se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si prin bugetele altor ministere si institutii cu retea sanitară proprie, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, din bugetul autoritătilor publice locale, precum si din alte surse prevăzute prin lege, inclusiv donatii si sponsorizări.

(5) Unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă sunt finantate din bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, din bugetul de stat prin bugetele ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivi si materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigatiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectivul UPU sau CPU, si cheltuielilor aferente altor bunuri si servicii pentru întretinerea si functionarea acestor structuri."

9. La articolul 93, după alineatul (52) se introduc două noi alineate, alineatele (53) si (54), cu următorul cuprins:

„(53) Unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgentă aprobate potrivit dispozitiilor legale, alte decât cele prevăzute la alin. (5), precum si activitătile desfăsurate în camera de gardă, sunt finantate din bugetul FNUASS si sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat.

(54) Unitătile si compartimentele de primire a urgentelor prevăzute la alin. (53) pot fi finantate în conditiile prevăzute la alin. (5) dacă în urma evaluării, efectuată de către Ministerul Sănătătii si Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii, se constată că acestea îndeplinesc conditiile de organizare si dotare prevăzute de legislatia în domeniu."

10. La articolul 93, alineatul (6) se abrogă.

11. La articolul 170, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile efectuate de unitătile spitalicesti, în cazurile prevăzute la alin. (2), se rambursează de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, ale institutiilor în reteaua cărora functionează, precum si prin bugetul unitătii administrativ-teritoriale, după caz, prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data încetării cauzei care Ie-a generat."

12. La articolul 171, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În functie de competente, spitalele pot fi clasificate pe categorii. Criteriile în functie de care se face clasificarea se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii."

13. Articolul 174 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 174. - (1) Spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii se înfiintează si, respectiv, se desfiintează prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Sănătătii.

(2) Spitalele din reteaua sanitară proprie a ministerelor si institutiilor publice, altele decât cele ale Ministerului Sănătătii si ale autoritătilor administratiei publice locale se înfiintează si, respectiv, se desfiintează prin hotărâre a Guvernului, initiată de ministerul sau institutia publică respectivă, cu avizul Ministerului Sănătătii.

(3) Spitalele din reteaua autoritătilor administratiei publice locale se înfiintează si, respectiv, se desfiintează prin hotărâre a Guvernului, initiată de institutia prefectului sau consiliul judetean, în conditiile legii, cu avizul Ministerului Sănătătii.

(4) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, la propunerea managerului spitalului, prin serviciile deconcentrate ale Ministerului Sănătătii, după caz, în functie de subordonare sau la initiativa Ministerului Sănătătii si/sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia.

(5) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele publice din reteaua proprie a altor ministere si institutii publice cu retea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului institutiei, cu avizul Ministerului Sănătătii.

(6) Spitalele private se înfiintează sau se desfiintează cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile legii. Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele private se fac cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile legii.

(7) Sectia privată se poate organiza în structura oricărui spital public. Conditiile de înfiintare, organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

(8) Se asimilează spitalelor private si unitătile sanitare private înfiintate în cadrul unor organizatii nonguvernamentale sau al unor societăti comerciale, care acordă servicii medicale spitalicesti."

14. La articolul 178, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management cu Ministerul Sănătătii, ministerele sau institutiile cu retea sanitară proprie, reprezentate de ministrul sănătătii, conducătorul ministerului sau institutiei, după caz, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie, efectuată pe baza criteriilor de performantă generale stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, precum si pe baza criteriilor specifice stabilite si aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau institutiilor cu retea sanitară proprie, al primarului unitătii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, după caz. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitatie publică, după caz. Ministrul sănătătii, ministrul de resort sau primarul unitătii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea licitatiei publice, după caz."

15. La articolul 178, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Atributiile managerului interimar se stabilesc si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii."

16. La articolul 178, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Modelul-cadru al contractului de management, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti si indicatorii de performantă a activitătii, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, cu consultarea ministerelor, a institutiilor cu retea sanitară proprie, precum si a structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale. Valorile optime ale indicatorilor de performantă ai activitătii spitalului se stabilesc si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii. Contractul de management va avea la bază un buget global negociat, a cărui executie va fi evaluată anual."

17. La articolul 179, alineatele (1), (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 179. - (1) Consiliul de administratie organizează concurs sau licitatie publică, după caz, pentru selectionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unitătii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu retea sanitară proprie si respectiv prin act administrativ al primarului unitătii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, după caz.

(2) Managerul este numit prin ordin al ministrului sănătătii, al ministrului transporturilor si infrastructurii sau, după caz, prin act administrativ al conducătorului institutiei, al primarului unitătii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, după caz.

(5) Până la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sănătătii se numeste prin ordin al ministrului sănătătii, iar pentru ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, respectiv pentru autoritătile administratiei publice locale prin act administrativ al ministrului de resort, al conducătorului institutiei respective sau prin act administrativ al primarului unitătii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, după caz."

18. La articolul 179, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Managerul interimar si ceilalti membrii ai comitetului director interimar se numesc în conditiile prevăzute la alin. (5) pe o perioadă de maximum 6 luni."

19. La articolul 180, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate în urma licitatiei publice se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la aparitia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Ministerul Sănătătii sau, după caz, ministerul, institutia publică sau primarul unitătii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, după caz, semnatare ale contractului de management, vor putea cere persoanelor în cauză despăgubiri, conform clauzelor contractului de management."

20. La articolul 182 alineatul (1), literele d) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitătii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătătii, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie sau, după caz, de către autoritătile administratiei publice locale, în conditiile prevăzute la art. 174;

e) numeste si revocă, în conditiile legii, membrii comitetului director."

21. La articolul 182, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Managerul negociază si încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, precum si cu directia de sănătate publică pentru derularea programelor nationale de sănătate si pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 1901."

22. Articolul 183 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 183. - (1) În cadrul spitalelor publice se organizează si functionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri.

(2) Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

(3) Atributiile comitetului director interimar sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

(4) În spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

(5) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, potrivit alin. (2), vor încheia cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti indicatorii de performantă asumati. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a functiei. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute în acesta.

(6) Contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unitătile sanitare publice care ocupă functii de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

(7) Pe perioada executării contractului de administrare, membrii comitetului director beneficiază de un salariu de bază si de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, asupra cărora se datorează contributia de asigurări sociale de stat, precum si contributia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute de lege. Perioada respectivă constituie stagiu de cotizare si se ia în considerare la stabilirea si calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Modelul contractului de administrare se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii pentru unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii si din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, cu consultarea structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, iar pentru celelalte ministere sau institutii cu retea sanitară proprie prin act administrativ al conducătorului acestora.

(9) Dispozitiile art. 180 alin. (1) lit. b)-d) referitoare la incompatibilităti si ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică si persoanelor care ocupă functii specifice comitetului director."

23. Articolul 1832 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1832. - (1) Managerul are obligatia să respecte măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie sau primarul unitătii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, după caz, în situatia în care se constată disfunctionalităti în activitatea spitalului public."

(2) În exercitarea functiei de autoritate centrală în domeniul sănătătii publice, Ministerul Sănătătii, prin comisii de evaluare, poate să verifice, să controleze si să sanctioneze, potrivit legii, activitatea tuturor spitalelor."

24. La articolul 1833, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, contractul de management încetează în conditiile legii la propunerea consiliului de administratie, în cazul în care acesta constată existenta uneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1)."

25. La articolul 184, alineatele (4), (6) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) La numirea în functie, sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti indicatorii de performantă asumati. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situatia neîndeplinirii indicatorilor de performantă asumati poate înceta înainte de termen. Dacă seful de sectie, de laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile de la aparitia acestora. În caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.

(6) În sectiile, laboratoarele si serviciile medicale clinice functia de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu medical se ocupă de cadrul didactic recomandat de senatul institutiei de învătământ medical superior în cauză, cu avizul managerului spitalului si cu aprobarea Ministerului Sănătătii sau, după caz, a autoritătilor administratiei publice locale.

(7) În cazul în care contractul de administrare, prevăzut la alin. (4), nu se semnează în termen de 7 zile de la data stabilită de manager pentru încheierea acestuia, se va constitui o comisie de mediere numită prin decizie a consiliului de administratie. În situatia în care conflictul nu se solutionează într-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, în conditiile legii."

26. La articolul 184, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) În cazul spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, conditiile de participare la concursul prevăzut la alin. (8) se stabilesc prin act administrativ al primarului unitătii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, după caz."

27. La articolul 184, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) Prevederile alin. (9) se aplică în mod corespunzător si în cazul spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale."

28. La articolul 185, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 185. - (1) În cadrul spitalelor publice functionează un consiliu etic si un consiliu medical. Directorul medical este presedintele consiliului medical.

(2) Componenta si atributiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii."

29. La articolul 185 alineatul (4), literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) Înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea si îmbunătătirea activitătii spitalului în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si conform ghidurilor si protocoalelor de practică medicală;".

30. La articolul 185 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) alte atributii stabilite prin ordin al ministrului sănătătii."

31. Articolul 186 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 186. - (1) În cadrul spitalului public functionează un consiliu de administratie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului.

(2) Membrii consiliului de administratie pentru spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale sunt:

a) 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii sau ai directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătătii sau al directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti;

b) 2 reprezentanti numiti de consiliul judetean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care unul să fie economist;

c) un reprezentant numit de primar sau de presedintele consiliului judetean, după caz;

d) un reprezentant al universitătii sau facultătii de medicină, pentru spitalele clinice;

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(3) Pentru spitalele publice din reteaua Ministerului Sănătătii si a ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, cu exceptia celor prevăzute la alin. (2), membrii consiliului de administratie sunt:

a) 3 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii sau ai directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti ori, după caz, 3 reprezentanti ai ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie pentru spitalele aflate în subordinea acestora;

b) un reprezentant numit de consiliul judetean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant al universitătii sau facultătii de medicină, pentru spitalele clinice;

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(4) Institutiile prevăzute la alin. (2) si (3) sunt obligate să îsi numească si membrii supleanti în consiliul de administratie.

(5) Managerul participă la sedintele consiliului de administratie fără drept de vot.

(6) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la sedintele consiliului de administratie.

(7) Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către institutiile prevăzute la alin. (2) si (3).

(8) Sedintele consiliului de administratie sunt conduse de un presedinte de sedintă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

(9) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;

b) organizează concurs pentru ocuparea functiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unitătii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, după caz;

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activitătii spitalului în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

d) avizează programul anual al achizitiilor publice întocmit în conditiile legii;

e) analizează modul de îndeplinire a obligatiilor de către membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune măsuri pentru îmbunătătirea activitătii;

f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director în cazul în care constată existenta situatiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) si la art. 1833 alin. (1).

(10) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majoritătii membrilor săi, a presedintelui de sedintă sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

(11) Membrii consiliului de administratie al spitalului public pot beneficia de o indemnizatie lunară de maximum 1% din salariul managerului.

(12) Dispozitiile art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică si membrilor consiliului de administratie.

(13) În cazul autoritătilor administratiei publice locale care realizează managementul asistentei medicale la cel putin 3 spitale, reprezentantii prevăzuti la alin. (2) lit. b) sunt numiti din rândul structurii prevăzute ia art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare."

32. După articolul 187 se introduce un nou articol, articolul 1871, cu următorul cuprins:

„Art. 1871. - Prevederile art. 187 se aplică în mod corespunzător spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale."

33. Articolul 189 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 189. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurări de sănătate se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în conditiile stabilite în contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) În cazul refuzului uneia dintre părti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, respectiv ai ministerului de resort, precum si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile solutionează divergentele.

(3) În cazul spitalelor publice apartinând autoritătilor administratiei publice locale, comisia de mediere prevăzută la alin. (2) este formată din reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice locale si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(4) Spitalele publice pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private, precum si cu directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în vederea derulării programelor nationale de sănătate si desfăsurării unor activităti specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora.

(5) În situatia desfiintării, în conditiile art. 174, a unor unităti sanitare cu paturi, după încheierea de către acestea a contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, sumele contractate si nedecontate ca servicii medicale efectuate urmează a fi alocate de casa de asigurări de sănătate la celelalte unităti sanitare publice cu paturi din aria sa de competentă."

34. Articolul 190 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 190. - (1) Spitalele publice din reteaua Ministerului Sănătătii si ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, cu exceptia spitalelor din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, primesc, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:

a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii sau al ministerelor ori institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, precum si prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru spitalele clinice cu sectii universitare;

b) de la bugetul propriu al judetului, pentru spitalele judetene;

c) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes judetean sau local.

(2) Pentru spitalele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat:

a) desfăsurarea activitătilor cuprinse în programele nationale de sănătate;

b) dotarea cu echipamente medicale, în conditiile legii;

c) investitii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în executie;

d) expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte cazuri de fortă majoră;

e) modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente, precum si efectuarea de reparatii capitale;

f) activităti specifice ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie;

g) activităti didactice si de cercetare fundamentală;


h) finantarea activitătilor din cabinete de medicină sportivă, cabinete de medicină legală, de planning familial, TBC, LSM, UPU, programe tip HIV/SIDA, programe pentru distrofici, drepturi de personal pentru rezidenti;

i) asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 93 alin. (5) si, după caz, alin. (51) pentru UPU si CPU, cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgentă aprobate în conditiile legii.

(3) Finantarea Spitalului Clinic Universitar de Urgentă Elias se asigură după cum urmează:

a) de la bugetul de stat, pentru situatia prevăzută la alin. (2) lit. b), prin bugetul Academiei Române;

b) de la bugetul de stat, pentru activitătile prevăzute la alin. (2) lit. a) prin contracte încheiate cu structurile teritoriale ale Ministerului Sănătătii;

c) pentru activitatea didactică si de cercetare fundamentală se alocă fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române si prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

d) pentru compartimentul de primire urgente se alocă sume de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române.

(4) Pentru spitalele publice prevăzute la alin. (1), bugetele locale participă la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unitătilor sanitare publice de interes judetean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie în bugetele locale.

(5) Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din:

a) donatii si sponsorizări;

b) legate;

c) asocieri investitionale în domenii medicale ori de cercetare medicală si farmaceutică;

d) închirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alti furnizori de servicii medicale, în conditiile legii;

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici;

f) editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical;

g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terti;

h) servicii de asistentă medicală la domiciliu, acordate la cererea pacientilor sau, după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în conditiile stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

i) contracte de cercetare;

j) alte surse, conform legii."

35. După articolul 190 se introduc sapte noi articole, articolele 1901-1907, cu următorul cuprins:

„Art. 1901. - Spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale încheie contracte cu directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, pentru:

a) desfăsurarea activitătilor prevăzute în programele nationale de sănătate;

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în conditiile legii: cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM;

c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfăsoară activitatea de cercetare stiintifică în conditiile legii;

d) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor medicale de medicină sportivă, cabinete

TBC, cabinete LSM, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în conditiile legii;

e) asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 93 alin. (5) si, după caz, alin. (51) pentru UPU si CPU cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgentă, aprobate în conditiile legii;

f) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenti în toată perioada rezidentiatului, anii I-VII.

Art. 1902. - Spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale încheie contracte cu institutele de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea acestor cabinete.

Art. 1903. - (1) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la art. 1901 lit. b), c), d) si f) si la art. 1902 se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii.

(2) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la art. 1901 lit. a) si e) se asigură din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătătii.

Art. 1904. - Contractele încheiate în conditiile art. 1901 si 1902 încetează de drept la data constatării nerespectării obligatiilor contractuale de către spitalele din reteaua autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 1905. - (1) Spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, care se alocă prin transfer către autoritătile administratiei publice locale, pentru:

a) finalizarea obiectivelor de investitii noi, de investitii în continuare, nominalizate în listele programului de investitii, anexă la bugetul Ministerului Sănătătii din legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalelor,

b) dotarea cu aparatură medicală, în conditiile în care autoritătile administratiei publice locale participă la achizitionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora;

c) reparatii capitale la spitale, în conditiile în care autoritătile administratiei publice locale participă cu fonduri în cuantum de minimum 3% din valoarea acestora;

d) finantarea obiectivelor de modernizare, transformare si extindere a constructiilor existente, precum si expertizarea, proiectarea si consolidarea clădirilor în conditiile în care autoritătile administratiei publice locale participă la achizitionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora.

(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul autoritătilor administratiei publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si d), criteriile de alocare, precum si lista spitalelor publice beneficiare se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 60 de zile de la data publicării legii bugetului de stat.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se aprobă ca urmare a propunerii făcute de o comisie de analiză a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătătii.

Art. 1906. - Bugetele locale participă la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unitătilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie în bugetele locale.


Art. 1907. - Prevederile art. 190 alin. (5) se aplică si spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale."

36. Articolul 191 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, si se publică pe site-ul Ministerului Sănătătii, pentru unitătile subordonate, pe cel al autoritătii de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor si institutiilor sanitare cu retele sanitare proprii, după caz, în termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.

(2) Pentru spitalele publice din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin sau decizie a conducătorilor acestora, după caz, cu avizul Ministerului Sănătătii.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

(4) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public se repartizează pe sectiile si compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în conditiile legii.

(5) Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente se monitorizează lunar de către sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

(6) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial, unitătilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătătii si, respectiv, ministerului sau institutiei cu retea sanitară proprie, în functie de subordonare, si se publică pe site-ul Ministerului Sănătătii, pentru unitătile subordonate, pe cel al autoritătii de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor si institutiilor sanitare cu retele sanitare proprii.

(7) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raportează lunar si trimestrial si consiliului local si/sau judetean, după caz, dacă beneficiază de finantare din bugetele locale.

(8) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv directiile medicale ori similare ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie analizează executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale si le înaintează Ministerului Sănătătii, respectiv ministerului sau institutiei cu retea sanitară proprie, după caz."

37. Articolul 196 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 196. - În situatia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în conditiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora."

38. Articolul 197 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 197. - (1) Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum si a celorlalte categorii de personal se stabileste potrivit legii.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal stabilite potrivit alin. (1) reprezintă maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătătii cu această destinatie."

39. La articolul 198, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 198. - (1) Spitalul public, indiferent de reteaua în cadrul căreia functionează, are obligatia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze si să transmită informatiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Raportările se fac către Ministerul Sănătătii, serviciile publice deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătătii, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti si, după caz, către ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel national, în vederea fundamentării deciziilor de politică sanitară, precum si pentru raportarea datelor către organismele internationale."

40. După articolul 198 se introduce un nou articol, articolul 1981, cu următorul cuprins:

„Art. 1981. - Spitalul public, indiferent de reteaua în cadrul căreia functionează, are obligatia să se încadreze în Strategia natională de rationalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului."

41. Articolul 200 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 200. - (1) Ministerul Sănătătii analizează si evaluează periodic si ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului activitatea unitătilor sanitare publice cu paturi din reteaua proprie, numind o comisie de evaluare pentru efectuarea acesteia.

(2) Pentru analiza si evaluarea spitalelor publice din retelele sanitare ale ministerelor si institutiilor, precum si pentru spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, comisia prevăzută la alin. (1) se constituie, după caz, prin ordin al ministrului, al conducătorului institutiei care are în subordine spitalul sau prin act administrativ al primarului localitătii, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, după caz.

(3) La propunerea comisiei prevăzute la alin. (1), după caz, conducerea spitalelor publice evaluate poate fi revocată prin act administrativ al ministrilor, al conducătorului institutiei cu retea sanitară proprie sau, după caz, al primarului localitătii, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean.

(4) Analiza si evaluarea activitătii spitalelor publice prevăzute la alin. (1) si (2) se realizează conform unei metodologii unitare aprobate prin ordin al ministrului sănătătii."

42. Articolul 202 se abrogă.

43. Articolul 204 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 204. - (1) Dacă în termen de un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare prevăzute la art. 176 alin. (1) spitalele nu solicită acreditarea în conditiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi finantate din fonduri publice.

(2) Dacă spitalele acreditate nu solicită reacreditarea, în conditiile legii, cu cel putin 6 luni înainte de încetarea valabilitătii acreditării, pierd dreptul de a mai fi finantate din fonduri publice."

44. La articolul 256, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate este excedentar, nu primeste sume în completare de la bugetul de stat potrivit alin. (4) si se constituie numai după acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate."

45. Articolul 362 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 362. - Veniturile prevăzute la art. 361 si 3631, gestionate de Ministerul Sănătătii, sunt folosite pentru:

a) investitii în infrastructură si dotări la spitalele publice din reteaua Ministerului Sănătătii si reteaua autoritătii administratiei publice locale în conditiile stabilite la art. 1905 alin. (1);

b) finantarea programelor nationale de sănătate derulate prin spitalele publice, potrivit dispozitiilor art. 491 lit. b);

c) rezerva Ministerului Sănătătii pentru situatii speciale;

d) sume alocate prin transfer în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamente de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

e) alte destinatii prevăzute la art. 93 alin. (11), art. 93 alin. (5) si art. 93 alin. (5">)."

Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „consiliu consultativ" se înlocuieste cu sintagma „consiliu de administratie".

Art. III. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ministrul sănătătii, la propunerea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, va aproba, prin ordin, procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor.

Art. IV. - (1) Ministerul Sănătătii si ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie vor lua măsuri pentru înfiintarea consiliilor de administratie din cadrul spitalelor, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Consiliile de administratie, înfiintate în conformitate cu prevederile alin. (1), sunt obligate ca în termen de 30 de zile de la înfiintare să organizeze concurs pentru ocuparea functiei de manager.

(3) Până la ocuparea prin concurs a functiei de manager, conducerea spitalelor se realizează de către manageri interimari, potrivit prevederilor art. 178 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În termen de 30 de zile de la numirea managerilor selectati prin concurs, acestia sunt obligati să organizeze concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director.

(5) Până la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sănătătii si din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie se asigură în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(6) Prevederile alin. (2)-(5) nu se aplică functiilor de manager si functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, ocupate prin concurs sau licitatie publică la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. În aceste cazuri contractele de management, respectiv de administrare vor înceta în cazurile si situatiile prevăzute de lege.

Art. V. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) În vederea exercitării de către autoritătile administratiei publice locale a atributiilor si competentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătătii.

(2) Sumele care se asigură prin transfer pentru exercitarea atributiilor si competentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătătii, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti. Repartizarea pe unităti administrativ-teritorialeîn care functionează institutiile respective se face de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sau de către autoritătile/institutiile de sănătate publică nationale.

(3) În vederea exercitării de către autoritătile administratiei publice locale a atributiilor si competentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si d), sumele necesare se asigură în baza unui contract încheiat de către acestea cu directiile de sănătate publică, în conditiile legii.

(4) Ministerul Finantelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2010."

2. La articolul 16, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) alte unităti sanitare cu paturi, inclusiv cele de urgentă prevăzute la art. 19."

3. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.

4. La articolul 17, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) După finalizarea fazelor-pilot, la propunerea Ministerului Sănătătii, Guvernul aprobă prin hotărâre mentinerea managementului asistentei medicale acordate în unitătile sanitare cu paturi la autoritătile administratiei publice locale si, după caz, la Primăria Municipiului Bucuresti."

5. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Lista unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale acordate în unitătile sanitare cu paturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii, până la data de 1 iulie 2010."

6. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritătile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri si servicii necesare întretinerii si functionării cabinetelor medicale din unitătile de învătământ prescolar si scolar, precum si pentru înfiintarea de noi cabinete medicale în unităti de învătământ cu personalitate juridică, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinatie.

(3) Pentru cabinetele medicale din unitătile de învătământ universitar, în ceea ce priveste cheltuielile pentru bunuri si servicii necesare întretinerii si functionării acestora, sumele sunt alocate de către unitătile de învătământ de care apartin."

7. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 19, directiile de sănătate publică încheie cu autoritătile administratiei publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, pentru spitalele publice al căror management al asistentei medicale s-a transferat prin hotărâre a Guvernului."


8. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - Ulterior îndeplinirii prevederilor art. 17 alin. (6) si art. 19, managementul asistentei medicale acordate în unitătile sanitare cu paturi se poate transfera de la o autoritate publică locala la o altă autoritate publică locală, prin hotărâre a Guvernului, cu acordul ambelor părti."

Art. VI. - Persoanele care îsi desfăsoară activitatea în unitătile sanitare publice prevăzute la art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează drepturile si obligatiile detinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. VII. - (1) Plata sumei de 673.903 mii lei, reprezentând obligatiile unitătilor sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii către furnizorii de bunuri si servicii, înregistrate peste termenul de scadentă, la data de 31 martie 2010, se efectuează din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătătii de la bugetul de stat, alocate prin transferuri în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se plăteste esalonat, în ordine cronologică, pe o perioadă de 90 de zile, începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Conditiile si modalitătile de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi, înregistrate la data de 31 martie 2010, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, sumele corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat, aprobat Ministerului Sănătătii pe anul 2010.

(5) Autoritătile administratiei publice locale sunt abilitate să dispună măsurile necesare pentru a preîntâmpina aparitia unor noi obligatii restante de plată, la nivelul unitătilor sanitare din reteaua proprie, precum si pentru stingerea obligatiilor de plată înregistrate la nivelul acestor unităti, începând cu data încheierii protocoalelor de predare-preluare.

 

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 48.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 9 si ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a terenurilor situate în comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tămădău Mare nr. 41 din 22 octombrie 2008, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România".

(2) Terenurile date în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 516.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor situate în comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti -Constanta, România"

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi

Comuna Tămădău Mare, din administrarea Consiliului Local al Comunei Tămădău Mare, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

S = 3.767,27 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 826

2.

Comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi

Comuna Tămădău Mare, din administrarea Consiliului Local al Comunei Tămădău Mare, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." -S.A.

S= 1.565,88 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 828

3.

Comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi

Comuna Tămădău Mare, din administrarea Consiliului Local al Comunei Tămădău Mare, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." -S.A.

S= 1.424,51 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 829

4.

Comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi

Comuna Tămădău Mare, din administrarea Consiliului Local al Comunei Tămădău Mare, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." -S.A.

S = 158,07 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 825

5.

Comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi

Comuna Tămădău Mare, din administrarea Consiliului Local al Comunei Tămădău Mare, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." -S.A.

S= 1.955,27 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 827

6.

Comuna Tămădău Mare, judetul Călărasi

Comuna Tămădău Mare, din administrarea Consiliului Local al Comunei Tămădău Mare, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." -S.A.

S = 390,85 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 830

Total suprafată = 9.261,85 m2


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale art. 25 si ale art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 si 187 bis din 24 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2.6 va avea următorul cuprins:

„2.6 Absolventii primei etape - cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC care vor depune Planul de afaceri în etapa a II-a, precum si participantii la etapa a II-a care au absolvit cursul de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC vor beneficia de 25 de puncte la evaluarea datelor din formularul de preselectie prevăzut în anexa 2 la prezenta procedură."

2. Nota de subsol din cadrul punctului 6.2 va avea următorul cuprins:

10 Punctajul minim pentru finantarea planurilor de afaceri în cadrul programului este de 70 de puncte, iar punctajul maxim ce se poate obtine este de 100 de puncte, conform procedurii operationale de evaluare, selectie si contractare a programului."

3. Punctul 6.11 va avea următorul cuprins:

„6.11. Solicitantul se poate adresa Agentiei, formulând o contestatie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea prevederilor procedurii de implementare sau pentru obtinerea unui punctaj mai mic de 70 de puncte în urma evaluării planului de afaceri."

4. Anexa nr. 2 „Formular de preselectie la etapa a II-a a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START" se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 3 iunie 2010.

Nr. 136.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

Formular de preselectie la etapa a II-a a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare

- START -

 

Date de identificare1:

 

Denumirea solicitantului*

 

Codul unic de Înregistrare/CNP*

 

Nr. de înregistrare la ONRC/CNP*

 


Adresa solicitantului*

 

Judetul*

 

Codul postal*

 

Nr. de telefon*

 

Nr. de fax

 

Adresa de e-mail*

 

Cod/coduri CAEN aferent/e activitătilor pentru care se solicită AFN*

 

Suma solicitată (lei) să nu depăsească 100.000 lei*

 

Categoria solicitantului

 

1

Persoană fizică

 

 

 

2

Microîntreprindere

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

TOTAL

 

Planul de afacere va fi finantat prin:

 

A

1

Schema de finantare cu credit bancar

10

 

2

Schema de finantare fără credit bancar

3

Certificat de absolvire a cursului de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC

România

 

B

3

Da

25

4

Nu

0

 

            Subsemnatul,....................................................(numele si prenumele), declar pe propria răspundere că nu am beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START în perioada 1 ianuarie 2004-1 iunie 2010 si nu am fost/nu sunt asociat sau actionar la societăti comerciale care au beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START în perioada 1 ianuarie 2004-1 iunie 2010.

 

TOTAL PUNCTE OBTINUTE:

 

Punctajul maxim care se poate obtine este 35.

Punctajul minim care se poate obtine este 3.

La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line.


1 Formularul de preselectie corect si integral completat va putea fi transmis si înregistrat o singură dată în cadrul aplicatiei. * Toate câmpurile sunt obligatorii.


 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si a Tabloului expertilor evaluatori de întreprinderi

 

În temeiul:

- art. 6 lit. c), art. 20 lit. c) si e) si al art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- pct. 3, 18, 25, 93 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat,

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, cuprinzând expertii contabili si contabilii autorizati - persoane fizice si juridice, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Tabloul expertilor evaluatori de întreprinderi, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Membrii inactivi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România fără drept de exercitare a profesiei sunt prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Organele alese si executive vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 29 mai 2010.

Nr. 10/188.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.