MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 382/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

480. - Hotărâre privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finantările rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitătile administrativ-teritoriale

 

506. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

415. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife a unor categorii de aeronave civile

 

416. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galati si a portului Tulcea, apartinând Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galati, inclusiv zonele libere adiacente

 

590. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea organigramei Oficiului Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti

 

896. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

928. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009

 

1.771. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 425/2008

 

3.848. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.743/2010 privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finantările rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitătile administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general consolidat, în anul 2010, unitătile administrativ-teritoriale pot contracta finantări rambursabile, reprezentând datorie publică locală, prin împrumuturi de la institutii de credit si prin emisiuni de titluri de valoare pentru realizarea de investitii publice de interes local, în limita sumei de 1.600 milioane lei, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general consolidat, în anul 2010, unitătile administrativ-teritoriale pot efectua trageri din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate prin împrumuturi si prin emisiuni de titluri de valoare pentru realizarea de investitii publice de interes local, reprezentând datorie publică locală, în limita sumei de 1.300 milioane lei.

Art. 3. - În limitele prevăzute la art. 1 si 2 nu se includ finantările rambursabile pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în programul HIPERB, si tragerile din aceste finantări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de către unitătile administrativ-teritoriale.

Art. 4. - (1) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, autorizează finantările rambursabile care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale, precum si tragerile ce se pot efectua din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate si în limita cărora se pot efectua plăti, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) În limitele prevăzute la art. 1 si 2 se includ si finantările rambursabile a căror contractare, precum si tragerile din finantările rambursabile a căror efectuare au fost autorizate de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale pentru anul 2010.

(3) În limita prevăzută la art. 1 se stabilesc limite pe categorii de unităti administrativ-teritoriale în functie de ponderea veniturilor proprii ale bugetelor locale realizate în anul 2009 de fiecare categorie de unităti administrativ-teritoriale în totalul acestor venituri ale bugetelor locale pe ansamblul tării, realizate în anul 2009, după cum urmează:

a) pentru comune: 275,39 milioane lei;

b) pentru orase: 119,60 milioane lei;

c) pentru municipii: 545,28 milioane lei;

d) pentru judete: 223,29 milioane lei;

e) pentru municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia: 436,44 milioane lei.

(4) Limitele pe categorii de unităti administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile cererilor pentru autorizare ale autoritătilor administratiei publice locale, înregistrate până la data de 31 august 2010 la secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare. După această dată, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale autorizează finantările rambursabile care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale, în ordinea înregistrării cererilor pentru autorizare, cu încadrarea în suma rămasă disponibilă din limita prevăzută la art. 1.

Art. 5. - Pentru finantările rambursabile si tragerile din acestea, exprimate în alte valute, la încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 si 2 se utilizează echivalentul în lei al sumelor respective, calculat la cursul de schimb valutar mediu prognozat pentru anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 480.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 23 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului are sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6."

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru

Protectia Mediului are în structura sa două subunităti cu personalitate juridică, organizate ca persoane juridice de drept public:

a) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judetul Tulcea;

b) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanta, cu sediul în municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 300, judetul Constanta."

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si pentru subunitătile sale este de 418."

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Personalul institutelor desfiintate se preia de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si de către subunitătile sale si va fi încadrat în limita posturilor prevăzute la art. 5, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul acestuia."

5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Personalul prevăzut la alin. (1) se repartizează după cum urmează:

a) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului preia un număr de 185 de posturi, aferente Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti;

b) subunitatea cu personalitate juridică Institutul National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea preia un număr de 125 de posturi;

c) subunitatea cu personalitate juridică Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanta preia un număr de 108 posturi."

6. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului este constituit prin preluarea patrimoniului fostului Institut National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, desfiintat potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu completările ulterioare, conform evidentelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridică, este constituit prin preluarea din patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului a patrimoniului fostului Institut National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, conform evidentelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanta, subunitate cu personalitate juridică, este constituit prin preluarea din patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului a patrimoniului fostului Institut National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa»" - I.N.C.D.M. Constanta, desfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, conform evidentelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Patrimoniul constituit potrivit prevederilor alin. (1)-(3) se predă/se preia pe bază de protocol de predare-preluare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri."

7. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile legale sau contractuale aferente fostului Institut National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, desfiintat prin comasare, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridică, preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile legale sau contractuale aferente Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului preluate de la fostul Institut National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanta, subunitate cu personalitate juridică, preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile legale sau contractuale aferente Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului preluate de la fostul Institut National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanta, desfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(4) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului se subrogă în contractele si angajamentele în care a fost parte fostul Institut National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridică, se subrogă în contractele si angajamentele în care este parte Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si care au fost preluate de la fostul Institut National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanta, subunitate cu personalitate juridică, se subrogă în contractele si angajamentele în care este parte Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si care au fost preluate de la fostul Institut National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanta, desfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."

8. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si subunitătile sale sunt finantate din venituri proprii si sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat, pentru realizarea unor investitii, dotări cu aparatură, echipamente, instalatii, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său fondurile necesare pentru realizarea unor investitii, dotări cu aparatură, echipamente si instalatii de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, precum si de către subunitătile sale."

9. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Până la obtinerea de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, precum si de către subunitătile sale a atestărilor si acreditărilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, acestea pot desfăsura activitătile de cercetare-dezvoltare în domeniul protectiei mediului în baza acreditărilor si atestărilor celor 3 institute absorbite."

10. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

11. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, denumit în continuare institut national, este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul protectiei mediului, gospodăririi apelor, ecologiei si dezvoltării durabile, scop pe care îl desfăsoară prin aparatul propriu, precum si prin subunitătile sale."

12. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului national si al subunitătilor sale cu personalitate juridică cuprinde în principal activităti de cercetare-dezvoltare si cercetări fundamentale, aplicative si de dezvoltare tehnologică, în domeniile ingineriei mediului, oceanografiei, ingineriei marine si costiere, ecologiei si protectiei mediului marin, gestionării resurselor vii din Marea Neagră, ecologiei si protectiei mediului din zona Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării» si din alte zone umede de interes national si international."

13. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare."

14. În anexa nr. 2, la articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor economico-financiare se efectuează potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si reglementărilor contabile aplicabile."

15. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si subunitătile sale administrează bunurile din domeniul public al statului prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezentul regulament."

16. La anexa nr. 2, articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Institutul national si subunitătile sale au în structură departamente, sectii, laboratoare, baze de cercetare, precum si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului său de activitate.

(2) Pentru realizarea obiectului său de activitate institutul national are în cadrul structurii sale organizatorice două institute nationale de cercetare-dezvoltare, organizate ca subunităti cu personalitate juridică.

(3) În functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, la propunerea directorului subunitătii, cu aprobarea Consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate."

17. În anexa nr. 2, la articolul 9 alineatul (2), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) conducătorii subunitătilor din cadrul institutului national."

18. În anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

,,s) aprobă regulamentele de organizare si functionare a celor două subunităti."

19. În anexa nr. 2, la articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru sumele primite de la bugetul de stat, directorul general este ordonator secundar de credite, iar conducătorii subunitătilor din cadrul institutului national sunt ordonatori tertiari de credite."

20. Anexa la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. II. - Termenul privind reevaluarea patrimoniului prevăzut la art. I pct. 6, respectiv la art. 7 alin. (2)-(4), curge de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Dispozitiile de la art. I pct. 7, respectiv de la art. 8 alin. (4)-(6), se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 506.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009)

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

 

 

 

 

 

 

COMITETUL DIRECTOR

 

DIRECTOR GENERAL

 

CONSILIUL STIINTIFIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII"

 

APARAT PROPRIU

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „GRIGORE ANTIPA"

 

Numărul total de posturi: 418


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

BUNURILE

din domeniul public al statului administrate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Codul de clasificare

B -Anul dobândirii în folosintă

În administrare/concesiune: În administrare

 

Nr. M.F.P.

A

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

B

Valoarea de inventar

(în lei)

Baza legală

149641

8.29.06

Teren INCDPM- ICIM Bucuresti

Suprafata terenului = 78.384,01 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1951

39.545.939,4

Decizia nr. 944/1951, Legea nr. 337/1999, H.G. nr. 1.159/2005, H.G. nr. 758/2006

149642

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Corp clădire 0, S+P+2E, curte engleză, Suprafata construită = 1.026 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1975

6.868.000

Legea nr. 337/1999

149644

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Hala III Canalul hidrostatic + corp C (P+3E) Suprafata construită = 1.183 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1965

3.412.000,0

Legea nr. 337/1999

149645

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Baza experimentală pentru mecanica rocilor si procese tehnologice Corp (ABC)

Suprafata construită = 1.368 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1984

1.498.800

Legea nr. 337/1999

149647

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Atelier pentru executia de modelare fizică

Suprafata construită = 756 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1960

1.004.900

Legea nr. 337/1999

149648

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Hale de modelare hidraulică (l+II) Suprafata construită = 3.567 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1960

2.361.400

Legea nr. 337/1999

149649

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Hala IV încercări hidraulice + corp clădire (P+2E) Suprafata construită = 1.489 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1978

1.702.700

Legea nr. 337/1999

149650

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Hala V încercări hidraulice si platformă

Suprafata construită = 3.534 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1984

674,400

Legea nr. 337/1999

149651

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Stand de încercări modele spatiale Suprafata construită = 156,4 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1973

27.300

Legea nr. 337/1999

149652

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Magazii 3 buc. Suprafata construită = 185,8 m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1960

38.200

Legea nr. 337/1999

149653

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Garaj auto

Suprafata construită = 176 mz"

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1965

274.200

Legea nr. 337/1999

149654

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Cabină poartă Suprafata construită = 4m2

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1965

0

Legea nr. 337/1999

149655

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucuresti

Barăci metalice 5 buc.

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1960

18.700

Legea nr. 337/1999

149656

8.29.06

Teren INCDPM- ICIM, comuna Glina

Suprafata = 33.133 m2

Judetul Ilfov, comuna Glina

1970

416,293

Legea nr. 337/1999

149657

8.29.06

Sediu INCDPM, comuna Glina

Pavilion laboratoare

Suprafata construită = 256,2 m2

Judetul Ilfov, comuna Glina

1973

72.900

Legea nr. 337/1999

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

BUNURILE

din domeniul public al statului administrate de subunitatea cu personalitate juridică Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Codul de clasificare

B -Anul dobândirii în folosintă

În administrare/concesiune: În administrare

 

Nr. M.F.P.

A

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

B

Valoarea de inventar

(în lei)

Baza legală

116028

8.29.06

Laboratoare de cercetare si spatii de proiectare

D+P+3

Suprafata construită = 388,5 m2 Suprafata desfăsurată = 1.942m2

Suprafata terenului = 1.200 m2

Judetul Tulcea, MRJ Tulcea,

str. Babadag nr. 165

1984

1,915,000

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116035

8.29.06

Anexe institut

Clădire P

Suprafata construită = 179,26 m2

Judetul Tulcea, MRJ Tulcea,

str. Babadag nr. 165

1987

126,473

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116039

8.29.06

Garaje institut

Clădire P, S = 80,33 m2

Judetul Tulcea, MRJ Tulcea,

str. Babadag nr. 165

1995

6,000

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116049

8.29.06

Baza de cercetare Chilia Veche - sediu laboratoare

Suprafata totală a terenului = 460.86 mp, clădire P+1

Suprafata construită = 241.87 m2

Suprafata desfăsurată = 457,76 m2

Judetul Tulcea, MRJ Tulcea, comuna Chilia Veche

1994

85,429

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116054

8.29.06

Baza de cercetare Enisala - baza de producere icre embrionate de salău, anexe gospodăresti

Clădire P

Suprafata construită = 188 m2

Suprafata anexelor = 625 m2

Suprafata totală = 5.649 m2

Judetul Tulcea, comuna Sarichioi

1975

52,101

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116061

8.29.06

Baza de cercetare Maliuc - laboratoare

Clădire P

Suprafată construită = 216,92 m2

Suprafata totală = 1.177 m2

Judetul Tulcea, comuna Maliuc

1982

1

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

BUNURILE

din domeniul public al statului administrate de subunitatea cu personalitate juridică Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Codul de clasificare

B -Anul dobândirii în folosintă

În administrare/concesiune: În administrare

 

Nr. M.F.P.

A

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

B

Valoarea de inventar

(în lei)

Baza legală

104477

8.29.06

Sediu INCDM

Clădire P+2 Teren în suprafată totală = 6.100 m2 Suprafata construită = 1.450 m2

Judetul Constanta, bd. Mamaia nr. 300

1983

1.815.965,6

Decret nr. 465/1983 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

104479

8.29.06

Teren

Suprafata = 5.160 m2

Judetul Constanta, bd. Mamaia nr. 304

1948

1

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife a unor categorii de aeronave civile

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă scutirea de la plata tarifelor aeroportuare de aterizare a avioanelor civile cu masa maximă autorizată la decolare mai mică de 5.700 kg si care execută zboruri scoală cu aterizare pe piste de decolare/aterizare apartinând domeniului public si aflate în administrarea sau concesionate unor operatori economici care functionează în subordinea, sub autoritatea ori în coordonarea unor autorităti publice centrale sau locale.

(2) Prin zboruri scoală se înteleg operatiunile aeriene civile organizate de persoane fizice sau juridice autorizate conform reglementărilor în vigoare, în scopul pregătirii personalului aeronautic civil navigant.

Art. 2. - (1) Se aprobă scutirea de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriană terminală aferente aeroporturilor certificate deschise utilizării publice, a aeronavelor civile cu masa maximă autorizată la decolare mai mică de 2.000 kg.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul aeroporturilor cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriană.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data de 1 iunie 2011.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 302/2009 pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife aeroportuare a aeronavelor civile care execută zboruri-scoală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Administratorii aeroporturilor civile din România si Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 415.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galati si a portului Tulcea, apartinând Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galati, inclusiv zonele libere adiacente

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare si ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galati si a portului Tulcea, apartinând Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galati, inclusiv zonele libere adiacente, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 416.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea organigramei Oficiului Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti

 

Văzând Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. Cs.A. 5.012 din 20 mai 2010,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1)si (4) si ale art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă organigrama Oficiului Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti duc la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 27 mai 2010.

Nr. 590.

 

ANEXĂ

 

OFICIUL CENTRAL DE STOCARE PENTRU SITUATII SPECIALE BUCURESTI

 

ORGANIGRAMĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. Cs.A. 6.014 din 7 iunie 2010,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 20 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 896.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

Nr. crt.

Indicativul standardului

Titlul standardului

Indicativul standardului înlocuit

Data la care încetează prezumtia de

conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

0

1

2

3

4

1.

SR EN 375:2003

Informatii furnizate de producător privind reactivii de diagnostic in vitro pentru uz profesional

 

 

2.

SR EN 376:2003

Informatii furnizate de producător privind reactivii de diagnostic in vitro pentru autotestare

 

 

3.

SREN 556-1:2003

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinte pentru dispozitivele medicale etichetate „steril". Partea 1: Cerinte pentru dispozitivele medicale sterilizate în faza finală

SR EN 556:2001

Dată depăsită (30.04.2002)

4.

SREN 556-1:2003/AC:2007

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinte pentru dispozitivele medicale etichetate „steril". Partea 1: Cerinte pentru dispozitivele medicale sterilizate în faza finală

 

 

5.

SR EN 556-2:2004

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinte pentru dispozitivele medicale etichetate „steril". Partea 2: Cerinte pentru dispozitivele medicale procesate aseptic

 

 

6.

SREN 591:2003

Instructiuni pentru utilizarea instrumentelor de diagnostic in vitro de uz profesional

 

 

7.

SR EN 592:2003

Instructiuni de utilizare a instrumentelor de diagnostic in vitro pentru autotestare

 

 

8.

SR EN 980:2008

Simboluri utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale

SR EN 980:2003

31.05.2010


0

1

2

3

4

9.

SREN 10993-14:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 14: Identificarea si cuantificarea produselor de degradare din ceramică

 

 

10.

SREN 10993-15:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 15: Identificare si cuantificare a produsilor de degradare din metale si aliaje

 

 

11.

SREN 12286:2003

Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Măsurarea cantitătilor în probele de origine biologică. Prezentarea procedurilor de măsurare de referintă

 

 

12.

SREN12286:2003/A1:2003

Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Măsurarea cantitătilor în probele de origine biologică. Prezentarea procedurilor de măsurare de referintă

Nota 3

Dată depăsită (24.11.2000)

13.

SREN 12287:2003

Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurarea mărimilor în esantionare de origine biologică. Descrierea materialelor de referintă

 

 

14.

SREN 12322:2003

Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Medii de cultură pentru microbiologie. Criterii de performantă pentru medii de cultură

 

 

15.

SREN12322:2003/A1:2003

Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Medii de cultură pentru microbiologie. Criterii de performantă pentru medii de cultură

Nota 3

Dată depăsită (30.04.2002)

16.

SREN ISO 13485:2004

Dispozitive medicale. Sisteme de management al calitătii. Cerinte pentru scopuri de reglementare

SREN ISO 13488:2002; SREN ISO 13485:2003 Nota 2.1

Dată depăsită (31.07.2009)

17.

SR EN ISO 13485:2004/AC:2007

Dispozitive medicale. Sisteme de management al calitătii. Cerinte pentru scopuri de reglementare

 

 

18.

SREN 13532:2003

Cerinte generale pentru dispozitivele medicale de diagnostic in vitro pentru autotestare

 

 

19.

SREN 13612:2003

Evaluarea performantelor dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro

 

 

20.

SREN 13612:2003/AC:2003

Evaluarea performantelor dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro

 

 

21.

SREN 13640:2003

încercări de stabilitate a reactivilor pentru diagnostic in vitro

 

 

22.

SREN 13641:2003

Eliminarea sau reducerea riscului de infectie asociat reactivilor de diagnostic in vitro

 

 

23.

SREN 13975:2003

Proceduri de esantionare utilizate pentru încercările de acceptantă a dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro. Aspecte statistice

 

 

24.

SREN 14136:2004

Utilizarea programelor de evaluare externă a calitătii pentru evaluarea performantei procedurilor de diagnostic in vitro

 

 

25.

SR EN 14254:2004

Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Recipiente de unică utilizare pentru prelevare de probe umane, altele decât sângele

 

 

26.

SREN 14820:2005

Recipiente de unică folosintă pentru prelevări de sânge uman venos

 

 

27.

SREN ISO 14937:2003

Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătătii. Cerinte generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăsurarea, validarea si controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale

 

 

28.

SR EN ISO 14937:2003/AC:2005

Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătătii. Cerinte generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăsurarea, validarea si controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale

 

 


0

1

2

3

4

29.

SREN ISO 14971:2007

Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale

SREN ISO 14971:2003

Nota 2.1

Dată depăsită 31.03.2010

30.

SREN ISO 15197:2004

Sisteme pentru încercări de diagnostic in vitro. Cerinte referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei prin autotest în gestionarea diabetului zaharat

 

 

31.

SR EN ISO 15197:2004/AC:2009

Sisteme pentru încercări de diagnostic in vitro. Cerinte referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei prin autotest în gestionarea diabetului zaharat

 

 

32.

SREN ISO 15225:2002

Nomenclatură. Specificatii pentru un sistem de nomenclatură pentru dispozitive medicale, destinat schimbului de date de reglementare

 

 

33.

SR EN ISO 15225:2002/A1:2004

Nomenclatură. Specificatii pentru un sistem de nomenclatură pentru dispozitive medicale, destinat schimbului de date de reglementare

Nota 3

Dată depăsită (31.08.2004)

34.

SR EN ISO 15225:2002/A2:2006

Nomenclatură. Specificatii pentru un sistem de clasificare pentru dispozitive medicale, destinat schimbului de date de reglementare

Nota 3

Dată depăsită (31.01.2006)

35.

SREN ISO 17511:2004

Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurători ale mărimilor în probele de origine biologică. Trasabilitatea metrologică a valorilor atribuite calibratorilor si materialelor de control

 

 

36.

SREN ISO 18153:2004

Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurarea mărimii în esantionare biologică. Trasabilitatea metrologică a valorilor pentru concentratia catalitică de enzime atribuită calibratorilor si materialelor de control

 

 

37.

SREN ISO 20776-1:2007

Teste clinice de laborator si sisteme de testare pentru diagnostic in vitro. Testarea susceptibilitătii agentilor infectiosi si evaluarea performantei dispozitivelor pentru testarea susceptibilitătii antimicrobiene. Partea 1: Metoda de referinta pentru testarea activitătii in vitro a agentilor antimicrobieni la dezvoltarea rapidă a bacteriilor aerobe implicate în boli infectioase

 

 

38.

SREN 61010-2-101:2003

Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control si de laborator. Partea 2-101: Cerinte particulare pentru aparatele medicale de diagnostic in vitro (IVD)

 

 

39.

SREN 61326-2-6:2006

Echipamente electrice de măsurare, de comandă si de laborator. Cerinte EMC. Partea 2-6:Cerinte speciale. Echipamente medicale de diagnosticare in vitro (IVD)

 

 

40.

SR EN 62304:2007

Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viată ale software-ului

 

 

41.

SR EN 62336:2008

Dispozitive medicale. Aplicatii ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale

 

 

 

Nota 1: În general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data de anulare stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul) are acelasi scop cu standardul înlocuit. La data stabilită, standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale din directivă.

Nota 3: În cazul unor modificări, standardul de referintă este SR EN CCCCC:YYYY, cu modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 4) se compune din SR EN CCCCC:YYYY si modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare mentionată. La data mentionată, standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), pentru institutiile publice bugetare, tarifarea activitătilor prestate de ISCIR se face cu o reducere de 50% la tarifele prevăzute în anexele nr. 1-11 si nu se aplică majorarea tarifelor."

2. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Plata tarifelor pentru activitătile prestate de ISCIR se face de către persoanele juridice sau persoanele fizice beneficiare, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii de către ISCIR, în caz contrar aplicându-se dobânda/zi de întârziere în cuantumul stabilit conform legislatiei în vigoare pentru creantele bugetare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiilor publice bugetare beneficiare ale activitătilor prestate de ISCIR nu li se aplică dobânda/zi de întârziere."

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 17 mai 2010.

Nr. 928.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. În vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 7 punctul 7.1 din Statutul CEC BANK-SA, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, teza I se modifică si va avea următorul cuprins:

„7.1. Capitalul social al Băncii, subscris si vărsat integral, este de 994.794.000 lei, împărtit în 9.947.940 de actiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei/actiune."

Art. II. - Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de către CEC BANK -S.A.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2010

Nr. 1.771.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.743/2010 privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - In anexa nr 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.743/2010 privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 12 mai 2010, după numărul curent 357 se introduc 28 de noi numere curente, numerele curente 358-385, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si sindicatele, Directia generală economic, finante, Centrul National de Evaluare si Examinare, Inspectoratul Scolar al Judetului Olt, conducerea Colegiului National Vocational „Nicolae Titulescu" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 17 mai 2010.

Nr. 3.848.

 

ANEXA

 

COMPLETARE

la tabelul cu elevii componenti ai loturilor nationale lărgite, ce pot sustine examenul de bacalaureat

- sesiune specială, 6-12 iunie 2010, Slatina

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Clasa

Unitatea de învătământ/localitatea

Judetul

Olimpiada/Concursul

358.

DUDUTACIPRIANALIN

XII

Liceul Teoretic „Mihail KogălniceanuVSnagov

Ilfov

CANOTAJ

359.

NIGA ZAHARIA MIHĂITĂ

XII

Liceul Teoretic „Mihail KogălniceanuVSnagov

Ilfov

CANOTAJ

360.

NEGRU CRISTINA

XII

Colegiul Sportiv „Nadia ComăneciVOnesti

Bacău

ATLETISM

361.

COTOI C. SORIN CONSTANTIN

XII

Liceul cu Program Sportiv „Petrache TriscuVCraiova

Dolj

ATLETISM

362.

CHIRICATEODOR IONEL

XII

Colegiul National de Informatică „Tudor VianuVBucuresti

Bucuresti

INFORMATICĂ

363.

RONAMIHAI CRISTIAN

XII

Liceul Teoretic „Benjamin FranklinVBucuresti

Bucuresti

HANDBAL

364.

DĂNĂILĂ CRISTINA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Brăila

Brăila

TENIS

365.

PODASCAGABRIEL

XIII

Grupul Scolar „Costache Conachi PecheVGaiati

Galati

BOX

366.

POCZO IULIUS FLORIN

XIII

Colegiul Tehnic „Matei CorvinVHunedoara

Hunedoara

BOX

367.

GAVRIL RONALD

XII

Grupul Scolar „Alexandru VlahutăVBacău

Bacău

BOX

368.

VLAD ANCA GEORGIANA

XII

Liceul cu Program Sportiv „Petrache TriscuVCraiova

Dolj

BOX

369.

PIRLOGEA ADRIAN

XIII

Grupul Scolar Industrial de Petrol/Teleajen

Prahova

BOX

370.

VANTA ALEXANDRU CONSTANTIN

XII

Grupul Scolar Charles Laugier/Craiova

Dolj

BOX

371.

PLAIASU ALEXANDRU DRAGOS

XII

Grupul Scolar Slănic/Slănic

Prahova

BOX

372.

VASILEGIGELANDREI

XIII

Grupul Scolar Industrial de Petrol/Teleajen

Prahova

BOX

373.

STAN IULIAN GABRIEL

XIV

Grupul Scolar Doamna Chiajna/Chiajna

Ilfov

BOX

374.

DUCARU IONUT

XII

Liceul Teoretic „Mihail SăulescuVPredeal

Brasov

SCHI FOND SI BIATLON

375.

SERBAN DENIS

XII

Liceul Teoretic „Mihail SăulescuVPredeal

Brasov

SCHI FOND SI BIATLON

376.

TECAR FLAVIA CARMEN

XII

Liceul Teoretic „Onisifor GhibuVCluj-Napoca

Cluj

NATATIE

377.

FICZAY MARIA MIHAELA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca

Cluj

FOTBAL

378.

BARASCU ION RAZVAN

XII

Grupul Scolar Industrial/Râsnov

Brasov

SCHI FOND SI BIATLON

379.

SOLOVASTRU SEBASTIAN GEORGE

XII

Colegiul de Stiinte „Grigore AntipaVBrasov

Brasov

SCHI FOND SI BIATLON

380.

ARITON IONUT ALEXANDRU

XII

Liceul Teoretic/Zărnesti

Brasov

SCHI FOND SI BIATLON

381.

KOPACZ N. KUND

XII

Liceul Teoretic „Marton AronVMiercurea-Ciuc

Harghita

SCHI ALPIN

382.

TIGĂNESCU BOGDAN

XII

Grupul Scolar Industrial/Zărnesti

Brasov

CICLISM

383.

DUMITRANA CONSTANTIN

XII

Grupul Scolar Constructii de Masini/Colibasi/Mioveni

Arges

CICLISM

384.

RUSU DORU RARES

XII

Liceul de Arte Plastice „Romul LadeaYCluj-Napoca

Cluj

CICLISM

385.

MAZILU MARIA MARINELA

XII

Colegiul National „Mircea cel BătrânVRâmnicu Vâlcea

Vâlcea

SKELETON

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.