MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 366/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 366         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 iunie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 444 din 15 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            120. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

 

            1.564. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 444

din 15 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Andreea Merlan în Dosarul nr. 15.773/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 3 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 15.773/301/2008, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Andreea Merlan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia, făcând referire la situatia de fapt si la modul în care instanta de judecată a înteles să aplice dispozitiile Legii nr. 146/1997, cu modificările ulterioare, sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile art. 15 din Legea fundamentală.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Normele de procedură, cum sunt si cele criticate de autoarea exceptiei, sunt de aplicare imediată, ceea ce înseamnă că actele de procedură îndeplinite după intrarea în vigoare a legii noi vor fi supuse prevederilor acesteia, fără a se încălca astfel dispozitiile constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, textul criticat încălcând prevederile art. 21, ale art. 44 alin. (1) si (2), art. 46 si ale art. 56 alin. (2) din Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Avocatului Poporului si Guvernului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009.

Textul criticat are următorul continut: „La articolul I, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

3. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins: «Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecătoresti, prin care se solicită pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.

(2) Taxarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de părti. În cazul în care valoarea declarată de părti este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la această din urmă valoare.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si la taxarea cererilor în materie de mostenire.

(4) Instantele de judecată vor solicita la începutul fiecărui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritorială a instantei.»"

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autoarea exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 15 referitoare la neretroactivitatea legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că motivul de neconstitutionalitate invocat nu priveste textul de lege, ca atare, ci aplicarea acestuia de către instanta de judecată, aspect care, potrivit art. 2 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, excedează competentei instantei de contencios constitutional.

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „sunt neconstitutionale prevederile actelor[...] care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei", alin. (3) al aceluiasi articol stabilind că instanta constitutională „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]".

Curtea Constitutională a statuat în repetate rânduri că nu intră în atributiile sale cenzurarea aplicării legii de către instantele judecătoresti, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. În acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutie, „Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege".

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Andreea Merlan în Dosarul nr. 15.773/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 72.698 din 17 mai 2010 al Directiei generale politici agricole,

în baza prevederilor art. 31 alin. (1) si ale art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Suplimentul nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 120.

 

ANEXA

 

SUPLIMENTUL Nr. 1

al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

 

I. CEREALE

Grâu - Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare

până la Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

BC Renata

2131

2010

 

 

(8)

Felix

2126

2010

 

 

(8)

Litera

1001

2010

 

 

(8)

Mv Kolo

2056

2010

 

 

(8)

PKB Rodika

2074

2010

 

 

(8)

PKB Roxanda

2074

2010

 

 

(8)

PKB Vizelika

2074

2010

 

 

(8)

 

Orz - Hordeum vulgare L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare

până la Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Orzoaica (2-row barley)

Henrike

2103

2010

 

 

(9)


Porumb - Zea mays L.

 

Denumirea hibridului

Variety denomination

Mentinătorul Maintainer

Anul înregistrării Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare

până la Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

 

Tipul hibridului

Forma H

Grupa de maturitate

FAO-Index Maturitas

 

1

2

3

4

5

 

6

 

Cadurci CS

2129

2010

 

 

S

300

 

Cera 2504

1098

2010

 

 

T

450

 

Crisana

1001

2010

 

 

S

450

 

ES Diademe

2084

2010

 

 

T

250

 

ES Kongress

2084

2010

 

 

T

230

 

ES Sensor

2084

2010

 

 

T

300

 

Kamelias

2032

2010

 

 

S

350

 

Karmas

2032

2010

 

 

S

440

 

Kiris

2032

2010

 

 

s

520

 

Kolibris

2032

2010

 

 

T

400

 

KWS 6471

2032

2010

 

 

s

380

 

LG3330YG

2111

2010

 

 

s

400

(39)

LG3350

2111

2010

 

 

s

370

 

LG3395

2111

2010

 

 

s

420

 

LG3475YG

2111

2010

 

 

s

470

(39)

LG3540

2111

2010

 

 

s

500

 

Lidonia

2123

2010

 

 

s

200

 

MAS 38D

2123

2010

 

 

s

350

 

Mostistea

1001

2010

 

 

s

350

 

Oneli CS

2129

2010

 

 

s

550

 

PR35T11

2122

2010

 

 

s

400

(39)

PR37N02

2122

2010

 

 

s

400

(39)

Prollix

2123

2010

 

 

T

250

 

Suanito

2127

2010

 

 

T

250

 

Szegedi 387

2043

2010

 

 

s

350

 

Szegedi 475

2043

2010

 

 

T

400

 

 

II. PLANTE OLEAGINOASE SI TEXTILE

 

Floarea-soarelui - Helianthus annuus L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Tipul hibridului

Forma H

1

2

3

4

5

6

Amigo SU

1099

2010

 

 

S

Dalia CS

2129

2010

 

 

S

Durban

2129

2010

 

 

S

G224

1078

2010

 

 

S

La Pampa SU

1099

2010

 

 

S

Larissa

2043

2010

 

 

S

Letizia

2123

2010

 

 

S

MAS 91 IR

2123

2010

 

 

S

MAS 95IR

2123

2010

 

 

S

MAS 960L

2123

2010

 

 

S

Nallimi CL

2101

2010

 

 

S

NS Balkan

2012

2010

 

 

S

NSOro

2012

2010

 

 

S

NS Primi

2012

2008

 

 

S

Obraia CS

2129

2010

 

 

S

PR64K83

2097

2010

 

 

S

PR64LE11

2097

2010

 

 

S

PR64LE15

2097

2010

 

 

S

PR64LE19

2097

2009

 

 

S

PR64LE20

2097

2009

 

 

S

PR64LE21

2097

2010

 

 

S

PR64LE23

2097

2010

 

 

S

Rafale

2123

2010

 

 

S

Seilor

2101

2010

 

 

S

Toro SU

1099

2010

 

 

S

 

In - Linum usitatissimum L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Elan FD

Star FD

1001

1001

2010

2010

 

 

(24)

24)

 

Mustar alb - Sinapis alba L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Idagold

2130

2010

 

 

 

 

Mustar brun - Brassicajuncea (L.) Czern.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Pacific Gold

2130

2010

 

 

 

 

Rapită - Brassica napus L. partim.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Măria ITC

1078

2010

 

 

(9)

 

Soia - Glycine max. (L.) Merrill

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Isidor

PS1012

PS1020

2084

1098

1098

2010

2010

2010

 

 

I

I

I


III. PLANTE TUBERCULIFERE SI RĂDĂCINOASE

 

Sfeclă de zahăr - Beta vulgaris L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii  (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Bellini

2132

2010

 

 

Dm(2)

 

IV. PLANTE FURAJERE

 

Lucerna - Medicago sativa L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Mihaela

1001

2009

 

 

 

 

Obsigă nearistată - Bromus inermis Leyss.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Iulia Safir

1016

2010

 

 

 

 

Păius de livezi - Festuca pratensis Hudson

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Baraika

2133

2010

 

 

 

 

Păius rosu - Festuca rubra L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Căprioara

Cristina BV

1006

1006

2009

2009

 

 

(18) gz

(18) gz

 

Raigras peren - Lolium perenne L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Barkamaz

Timis 81

2133

1013

2010

2009

 

 

 

 

Trifoi rosu - Trifolium pratense L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Select 2

1004

2010

 

 

 


VI. PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)
Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

1

2

3

4

5

6

 

Anghinare - Cynara scolymus L.

 

 

 

 

Hof 10

 

1105

2010

 

 

 

 

Busuioc - Ocimum basilicum L.

 

 

 

 

Hof20

 

1105

2010

 

 

 

 

Castravete amar - Momordica charantia L.

 

 

 

 

Hof 30

 

1105

2010

 

 

 

 

Cimbru de cultură - Thymus vulgaris L.

 

 

 

 

Hof 40

 

1105

2010

 

 

 

 

Echinacea - Echinacea purpurea Moench.

 

 

 

 

Cluj

 

1004

2010

 

 

 

Hof 55

 

1105

2010

 

 

 

Hof 60

 

1105

2010

 

 

 

 

Floarea pasiunii - Passiflora incarnata L.

 

 

 

 

Hof 70

 

1105

2010

 

 

 

 

Gălbenele - Calendula officinalis L.

 

 

 

 

Hof 80

 

1105

2010

 

 

 

 

Mărar - Anethum graveolens L.

 

 

 

 

And ras

 

1010

2010

 

 

 

Autentic

 

1010

2010

 

 

 

 

Motul curcanului - Amaranthus caudatus L.

 

 

 

 

Hof 100

1105  2010

 

 

 

 

 

Sunătoare - Hypericum perforatum L.

 

 

 

 

Hof 120

 

1105

2010

 

 

 

 

Serlai - Salvia sclarea L.

 

 

 

 

Rapsodia

 

1010

2010

 

 

 

Simfonia

 

1010

2010

 

 

 

 

Topinambur - Helianthus tuberosus L.

 

 

 

 

Hof 130

 

1105

2010

 

 

 

 

VII. SPECII LEGUMICOLE

 

Ceapă - Allium cepa L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

DIN SĂMÂNTĂ (Seed Propagated Varieties)

Ancuta

Chibed

1104

1034

2010

2010

 

 

 

tda

std a


Ceapă de tuns - Allium schoenoprasum L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

 

 

Mentinătorul

Maintainer

 

 

Anul înregistrării

Date oflisting

 

 

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

 

 

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

 

 

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Mihaela

1031

2010

 

 

stm a

 

Cimbrisor- Thymus vulgaris L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Marcela

1031

2010

 

 

stm a

 

Cimbru de grădină - Satureja hortensis L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Mircea

1033

2010

 

 

tda

 

Cimbrisor de câmp - Thymus serpyllum L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Florin

1031

2010

 

 

stm

 

Dovleac comestibil - Cucurbita maxima Duchesne

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Doina Mădăras

1072

1072

2010

2010

 

 

a

a

 

Dovlecel comun - Cucurbita pepo L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

 

Grupa de maturitate

Maturity group

Dias

2039

2010

 

 

H

tm a

 

Fasole pitică de grădină - Phaseolus vulgaris L var. nanus (L.) Aschers

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

SOIURI CU PĂSTAIA GALBENĂ (Yellow Pod Varieties)

Perlata

1031

2010

 

 

exa


Fasole urcătoare de grădină - Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris (L.)

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

 

Grupa de maturitate

Maturity group

SOIURI CU PĂSTAIA GALBENĂ (Yellowpod varieties)

Mădărăseni

1034

2010

 

 

 

tm a

SOIURI CU PĂSTAIA VERDE (Green pod varieties)

Verdana

1031

2010

 

 

 

tm a

 

Fenicul - Foeniculum vulgare P. Mill.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Alin

1033

2010

 

 

stm a

 

Negrilică - Nigella sativa L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Viorina

1033

2010

 

 

tda

 

Ridichi de vară si de iarnă - Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

lulia

1033

2010

 

 

stm a

 

            Salvia - Salvia officinalis L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

lulica

1031

2010

 

 

tm a

 

Tomate - Lycopersicon esculentum Mill.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

 

Grupa de maturitate

Maturity group

PENTRU INDUSTRIALIZARE (for industrial processing)

Pădureanca

1072

2010

 

 

d

tm a


Varză albă - Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba D.C.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Grupa de maturitate

Maturity group

Doinita

1029

2010

 

 

std a

Istrita

1104

2010

 

 

stm a

 

VIII. POMI

Castan - Castanea sativa Mill.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

 

 

Mentinătorul

Maintainer

 

 

Anul înregistrării

Date oflisting

 

 

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

 

 

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

 

 

Observatii

Other specific mentions

Maturitatea de consum (luna/decada)

Maturity group

Romval

1052

2010

 

 

X/2

 

Măr- Malus domestica Borkh.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

 

 

Mentinătorul

Maintainer

 

 

Anul înregistrării

Date oflisting

 

 

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

 

 

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

 

 

Observatii

Other specific mentions

Maturitatea de consum (luna/decada)

Maturity group

Silvan

Somesan

Stefano

1042

1042

1042

2010

2010

2010

 

 

IX/3

X-III

X-XII

 

Nectarin - Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) Schneid.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Maturitatea de consum (luna/decada)

Maturity group

Anemona

1043

2010

 

 

VII/3

 

Nuc - Juglans regia L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii

(radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Maturitatea de consum (luna/decada)

Maturity group

Timval Valcris Valstar Unival

1052

1052

1052

1052

2010

2010

2010

2010

 

 

IX/3

IX/3

IX/2

IX/2


Păr - Pyrus communis L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Maturitatea de consum (luna/decada)

Maturity group

Adria

Paradise

Paradox

Primadona

Transilvania

1042

1037

1037

1042

1042

2010

2010

2010

2010

2010

 

 

IX/3

X-XII

X-I

IX/3

IX/3

 

Prun - Prunus domestica L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Maturitatea de consum (luna/decada)

Maturity group

Alutus

1052

2010

 

 

VIII/2

 

ARBUSTI FRUCTIFERI

 

Alun - Corylus avellana L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Maturitatea de consum (luna/decada)

Maturity group

Natval

Primval

1052

1052

2010

2010

 

 

IX/1

IX/1

 

Cătină - Hippophae rhamnoides L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

And ros

1106

2010

 

 

Forma masculina

Clara

1106

2010

 

 

stm

Cora

1106

2010

 

 

td

Dora

1106

2010

 

 

td

Mara

1106

2010

 

 

td

 

Coacăz negru - Ribes nigrum L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Perioada de maturare (luna/decada)

Maturity group

Polin

1037

2010

 

 

stm


Portaltoi pomicoli

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

1

2

3

4

5

6

PORTALTOI GENERATIVI (Generative Stock)

PENTRU CASTAN (for Chestnut)

Casval

1052

2010

 

 

 

PENTRU CIRES (for Cherry)

Portavium

1037

2010

 

 

 

 

XII. PLANTE ORNAMENTALE FLORI PERENE

 

Gladiola - Gladiolus hibridus L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Incandescent

1042

2010

 

 

tm

 

ARBUSTI ORNAMENTALI

 

Ienupăr - Juniperus horizontalis Moench.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Călin

1038

2010

 

 

 

 

Trandafir - Rosa L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Alexan

Aurora CJ

Cezara Denissa

1038

1042

1042

1038

2010

2010

2010

2010

 

 

Thea hybrida, rosu

Thea hybrida, roz-rosu

Floribunda, rosu

Thea hybrida, violet

 

Tuia - Thuja occidentalis L.

 

Denumirea soiului

Variety denomination

Mentinătorul

Maintainer

Anul înregistrării

Date oflisting

Anul reînscrierii (radierii)

Date ofrenewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Observatii

Other specific mentions

Superba

1038

2010

 

 

 


LEGENDA:

 

Explicatia simbolurilor folosite în caracterizarea soiurilor este următoarea:

a          sământa soiului poate fi certificată ca „sământă de bază"

H         hibrid

S          hibrid simplu

T          hibrid trilinial

d          crestere determinată

 

Grupa de maturitate pentru soia:
I           soiuri semitârzii

 

Grupele de maturitate pentru legume, arbusti fructiferi si plante ornamentale:

ex         soiuri extratimpurii

tm        soiuri timpurii

stm       soiuri semitimpurii

std        soiuri semitârzii

td         soiuri târzii

gz         soiuri pentru gazon

 

La sfecla de zahăr:

m         soiuri monogerme

 

Ploidia:

D         diploid

 

La sfecla de zahăr si furajeră s-a specificat metoda de ameliorare, astfel:

(2)        2nx2n   diploid androsteril x diploid fertil

 

Alte simboluri:

 

(8)        soiuri de toamnă

(9)        soiuri de primăvară (18) pentru furaj

(24)      pentru ulei

(39)      organism modificat genetic

 

Lista mentinătorilor soiurilor înregistrate în Suplimentul nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

 

Codul

Denumirea

Adresa

1001

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

Fundulea-915200, judetul Călărasi

1004

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Cluj-Napoca-400372, Calea Mănăstur nr. 3, judetul Cluj

1006

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov

Brasov-500128, Str. Cucului nr. 5, judetul Brasov

1010

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Plante Medicinale si Aromatice Fundulea

Fundulea-915200, judetul Călărasi

1013

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Timisoara

Timisoara-300703, calea Urseni nr. 32, judetul Timis

1016

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Vaslui

Vaslui-730006, str. Stefan cel Mare nr. 256, judetul Vaslui

1029

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultură Vidra

Vidra-077185, judetul Ilfov

1031

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău

Bacău-600388, Calea Bârladului nr. 220, judetul Bacău

1033

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău

Buzău-120024, Str. Mesteacănului nr. 23, judetul Buzău

1034

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura lernut

Iernut-545100, str. T. Vladimirescu nr. 4, judetul Mures

1037

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti-Mărăcineni

Comuna Mărăcineni-117450, judetul Arges

1038

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa

Bucuresti-013811, b-dul Ion lonescu de la Brad nr. 4, sectorul 1

1042

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj

Cluj-Napoca-400457, Str. Horticultorilor nr. 5, CP-1-86, judetul Cluj

1043

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanta

Comuna Valu lui Traian-907300, Str. Pepinierei nr. 1, judetul Constanta

1052

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464, judetul Vâlcea

1072

S.C. UNISEM - S.A. Bucuresti

Bucuresti-020071, str. M. Eminescu nr. 57, sectorul 2

1078

S.C. ITC -S.R.L.

Bucuresti-011464, b-dul Mărăsti nr. 61, sectorul 1

1098

S.C. Procera Agrochemicals România - S.R.L.

Fundulea-915200, Str. Muncii nr. 11, judetul Călărasi

1099

S.C. Quality Crops Agro - S.R.L.

Bucuresti-11995, str. Puskin nr. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 1

1104

S.C. Mogos Agro -S.R.L.

Buzău-120024, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, judetul Buzău

1105

S.C. Hofigal ex-im - S.R.L.

Bucuresti-042124, Intrarea Serelor nr. 2, sectorul 4

1106

S.C. Primagra -S.R.L.

Arad-310099, str. Metianu nr. 7, judetul Arad

2012

Institute of Field and Vegetable Crops

Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Serbia

2032

KWSSAATAG.

Postfach 14 63, D-37555, Einbeck, Germany

2039

Larsen Seeds

Cikorievej 68 A DK-5220 Odense-SO, Denmark

2043

Cereai Research Non-Profit Company Szeged

P.O. Box 391, H 6701 Szeged, Hungary

2056

Agricultural Research Institute of the Hungarian Agricultural Academy of Sciences Martonvasar

Brunszvik u. 2, PO Box 19, Martonvasar, H 2462, Hungary

2074

PKB INIAgroekonomik

11213, Padinska Skela, Beograd, Yugoslavia

2084

Euralis Semences S.A.

Avenue Gaston Phoebus, F-64231 LescarCedex, France

2097

Pioneer Hi-Bred Services GmbH

Pioneer Strasse Industriegelaende A-7111 Parndorf, Austria

2101

R2n

Avenue Saint Pierre, Site de Bourran BP 3336, F-12033 Rodez, Cedex 09, France

2103

NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft GmbH

Hauptstrasse 1 D-38895 Bohnshausen, Germany

2111

Limagrain Verneuil Holding

BP 115, F-63203 Riom Cedex, France

2122

Pioneer Genetique SARL

Chemin de I Enseigure, F- 31840 Aussonne, France

2123

Maîsadour Semences

Route de Saint Sever, F-40280 Haut Mauco, France

2126

Department for Cereai Breeding and Genetics Osijek

Jusno predgrade 17, 31103 Osijek, Croatia

2127

DowAgroSciences GmbH

Im Rheinfeld 7, D-76437 Rastatt, Germany

2129

Caussade Semences

Z.l. De Meaux, BP 109-82303 Caussade Cedex, France

2130

PSES, University Idaho

Moscow Idaho, 83844-2339, USA

2131

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops d.d.

Marulicev trg 5/I, 10000 Zagreb, Croatia

2132

Maribo Seed International ApS

Hojbygardvej 31, 4960 - Holeby, Denmark

2133

Barenbrug Holland B.V.

Stationsstraat 40, Oosterhout-GLD P.O. Box 4, 6678-ZG, Holland

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

 

În temeiul prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 330/2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor si al prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 612/2007 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 12 octombrie 2007, se abrogă.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 27 mai 2010.

Nr. 1.564.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

 

CAPITOLUL I

Cadrul general

 

Art. 1. - Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, denumit în continuare Program, reprezintă sprijinul acordat de către statul român echipării teritoriului tării cu lucrări de infrastructură rutieră si tehnico-edilitară.

Art. 2. - Programul este coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si este compus din:

a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local;

b) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice;

c) Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice.

 

CAPITOLUL II

Lucrări eligibile în cadrul Programului

 

Art. 3. - Prin implementarea Programului, se pot finanta de la bugetul de stat proiecte de investitii amplasate în:

a) spatiul rural, asa cum este definit la art. 1 alin. (21) din Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Hotărâre;

b) unitătile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice, definite în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.

Art. 4. - Obiectivele de investitii ce pot fi finantate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Hotărâre si vor avea în vedere:

a) drumurile judetene care asigură legătura între comune;

b) drumurile de interes local, asa cum sunt definite de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) sectoarele de drumuri judetene situate în intravilanul localitătilor rurale;

d) drumuri judetene care fac legătura între resedintele de comună cu orase, municipii sau, după caz, cu obiective de interes economic si turistic;

e) străzile principale din interiorul comunelor, în functie de importanta lor;

f) în cazul aparitiei unor situatii speciale, pot face obiectul Programului: lucrările de eliminare a efectelor produse de alunecări de teren, inundatii, dezafectări, modificarea lungimii tronsoanelor de drum;

g) realizarea de noi sisteme de alimentare cu apă, inclusiv statii de tratare;

h) extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si/sau a statiilor de tratare aferente;

i) realizarea de noi sisteme de canalizare si statii de tratare a apelor uzate;

j) extinderea si modernizarea sistemelor de canalizare si statii de tratare a apelor uzate existente.

 

CAPITOLUL III

Atributii si responsabilităti în derularea Programului

 

III. 1. Atributii si obligatii ale autoritătilor administratiei publice locale

 

Art. 5. - Consiliile locale, ai căror presedinti sunt, în sensul prezentelor norme metodologice, ordonatori tertiari de credite, au toate drepturile si obligatiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Autoritătile administratiei publice locale pot transmite solicitări privind includerea în Program a obiectivelor de investitii atât către consiliile judetene, cât si către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Solicitările administratiei publice locale privind includerea în Program a obiectivelor de investitii se vor face conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Autoritătile administratiei publice locale vor transmite si la consiliul judetean o copie de pe solicitarea trimisă la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(4) în exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin, autoritătile administratiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind dezvoltarea infrastructurii, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilităti publice existente, precum si a programelor de înfiintare a unor noi sisteme;

b) atribuirea contractelor de servicii, respectiv lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice;

c) actualizarea devizelor generale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii în vederea îmbunătătirii si dezvoltării infrastructurii rutiere si tehnico-edilitare, utilizând principiul planificării strategice multianuale.


Art. 7. - Consiliile locale vor aduce la cunostintă locuitorilor comunei prevederile Programului, proiectele înscrise în Program, etapele de realizare si costurile estimative.

Art. 8. - Consiliile locale, ca autorităti deliberative, si primarii, ca autorităti executive, răspund de realizarea prevederilor Programului în interesul colectivitătii locale respective.

Art. 9. - Autoritătile administratiei publice locale au următoarele atributii si obligatii cu privire la derularea investitiilor finantate prin Program:

a) să organizeze si să conducă toate procedurile de achizitii publice, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

b) să pună la dispozitia antreprenorului general selectat, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, cu modificările si completările ulterioare, documentatia tehnică necesară executiei;

c) să asigure asistenta tehnică pe timpul executiei lucrărilor;

d) să raporteze lunar la consiliul judetean, până la data de 30 a lunii, modul de cheltuire a sumelor alocate si să solicite fonduri pentru luna următoare, dar numai pentru lucrări bine justificate si confirmate de dirigintele de santier angajat în acest scop, acesta fiind direct răspunzător de corectitudinea situatiilor de lucrări;

e) sunt direct răspunzătoare de modul în care au fost consumate sumele alocate, de calitatea si cantitatea lucrărilor executate;

f) sumele rămase ca rezervă pentru lucrările încheiate sunt obligatoriu restituite, în timpul anului, după finalizarea lucrărilor;

g) sumele primite de la consiliul judetean si neutilizate se restituie în contul acestuia până la data de 5 decembrie a anului în curs;

h) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, consiliul local va prezenta consiliului judetean un raport sintetic despre modul în care s-au desfăsurat activitătile programate în cursul anului, stadiile fizice ale obiectivelor care au beneficiat de finantare, precum si restul de executat;

i) să organizeze receptia la terminarea lucrărilor si/sau finale si să solicite reprezentanti în comisiile de receptie de la consiliul judetean si de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

III. 2. Atributii si obligatii ale consiliilor judetene

Art. 10. - Consiliile judetene, ai căror presedinti sunt, în sensul prezentelor norme metodologice, ordonatori secundari de credite, au toate drepturile si obligatiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Consiliile judetene, în baza atributiilor lor, sprijină si coordonează activitatea consiliilor locale în fundamentarea propunerilor de obiective ce pot fi incluse în Program, asigură asistenta juridică si tehnică de specialitate necesară la cererea acestuia si monitorizează executarea lucrărilor în calitatea lor de ordonator secundar de credite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - Consiliile judetene, după consultarea consiliilor locale, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului propunerile de obiective ce pot fi incluse în Program si nivelurile valorice ale acestora până la data de 31 decembrie.

Art. 13. - Obiectivele de investitii aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului se nominalizează în listele anuale de investitii ale unitătilor administrativ-teritoriale anexate la bugetele locale si se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, respectiv ale consiliilor judetene.

Art. 14. - (1) Pentru o derulare eficientă a Programului, consiliile judetene vor deschide la unitătile Trezoreriei Statului conturi distincte pentru finantarea fiecărui subprogram, asa cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărâre.

(2) Consiliile judetene asigură evidenta alocării si utilizării fondurilor în conturile deschise la unitătile Trezoreriei Statului.

(3) Consiliile judetene răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse în listele aferente Programului, aprobate în acest scop.

(4) Consiliile judetene au obligatia de a înregistra în contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea si utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(5) Alocarea si utilizarea fondurilor se reflectă în executia bugetară a consiliului judetean, iar sumele neutilizate la sfârsitul anului se restituie în contul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, până la data de 15 decembrie a anului în curs.

Art. 15. - (1) în scopul monitorizării derulării Programului si a rezultatelor acestuia, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului încheiat, consiliile judetene vor transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului o informare pentru fiecare subprogram, care va cuprinde, după caz, datele indicate în anexele nr. 2a-2c.

(2) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, consiliile judetene, pe baza datelor înaintate de către toate consiliile locale din judet, vor întocmi si vor transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului inventarierea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, statii de tratare a apelor uzate, precum si starea de viabilitate a drumurilor de interes judetean si local.

Art. 16. - La terminarea lucrărilor, consiliile judetene vor transmite, în copie, Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului procesele-verbale de receptie, iar după expirarea duratei garantiei de bună executie, si procesele-verbale de receptie finală.

III. 3. Atributii si obligatii ale Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

Art. 17. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul lucrărilor de infrastructură publică, în concordantă cu Programul de guvernare, prin acordarea de transferuri de la bugetul de stat


pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere si tehnico-edilitare de interes local sau judetean, cu respectarea principiului subsidiaritătii si proportionalitătii.

(2) Exercitarea functiei de analiză, sinteză, decizie, coordonare si planificare la nivel central în vederea implementării Programului este încredintată Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, ca autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, având, în principal, următoarele atributii:

a) stabileste prioritătile în alocarea resurselor financiare guvernamentale;

b) colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale pentru o derulare mai eficientă a Programului.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului stabileste prioritătile si listele de investitii pe categorii de lucrări, lucrări în continuare si lucrări noi, în conformitate cu prevederile Hotărârii.

Art. 18. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în exercitarea atributiei de coordonare a Programului, pe baza situatiilor transmise anual de către consiliile judetene, în conformitate cu art. 15 alin. (2), întocmeste centralizarea inventarierii la nivelul întregii tări a lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, statii de tratare a apelor uzate, precum si starea de viabilitate a drumurilor de interes judetean si local.

Art. 19. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului coordonează realizarea Programului, fundamentează necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, prezintă si sustine la Ministerul Finantelor Publice necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, ca anexă la proiectul legii anuale de aprobare a bugetului de stat.

Art. 20. - Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finantarea Programului se cuprind si se derulează prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. - (1) Selectia proiectelor care fac obiectul finantării Programului se va face de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pe baza propunerilor consiliilor judetene elaborate în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor directe ale consiliilor locale, precum si a inventarului elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, avându-se în vedere, în principal, următoarele:

a) zonele cu disfunctionalităti mari în alimentarea cu apă potabilă;

b) comunele si orasele cu potential economico-turistic;

c) asigurarea conditiilor minimale de infrastructură rurală în comunitătile sărace;

d) nivelul investitiilor derulate prin programe finantate de la bugetul de stat în fiecare judet/zonă de dezvoltare;

e) asigurarea unei dezvoltări regionale echilibrate;

f) conexiunea drumurilor cu DN, DJ;

g) numărul de locuitori; h) numărul de gospodării;

i) numărul de unităti administrative; j) numărul obiectivelor turistice deservite; k) stadiul elaborării documentatiei tehnico-economice; I) bornarea drumurilor;

m) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitătilor locale;

n) dezvoltarea durabilă a unitătilor administrativ-teritoriale si corelării cerintelor cu resursele.

(2) Promovarea de noi proiecte de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va urmări posibilitatea asigurării surselor de finantare, având ca priorităti finalizarea celor începute.

(3) Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de punere în functiune a obiectivelor promovate si cu cuantumul posibil de asigurat în finantarea executiei acestora.

Art. 22. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului participă, după caz, prin reprezentantii săi, împreună cu reprezentanti ai consiliilor judetene:

a) în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare si/sau executie pentru obiectivele din Program;

b) în comisiile de receptie la terminarea lucrărilor si receptia finală, pentru obiectivele din Program.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea Programului

 

Art. 23. - (1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru Program se stabileste pe subprograme si obiective de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pe baza listelor cuprinzând propunerile de obiective ale consiliilor judetene, precum si pe baza propunerilor înaintate direct de către consiliile locale, cumulate cu criteriile prevăzute la art. 21 alin. (1).

(2) Necesarul de fonduri va fi fundamentat astfel:

a) pentru lucrările în continuare, în functie de realizările valorice la zi, restul de executat, actualizat conform prevederilor legale în vigoare, stadiul fizic al executiei si termenul de punere în functiune prevăzut în contract;

b) pentru obiectivele noi, în functie de stadiul pregătirii si aprobării documentatiei de executie.

Art. 24. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului analizează si verifică propunerile prezentate de către consiliile judetene si încadrarea acestora în Program si stabileste distinct creditele bugetare care urmează să fie cuprinse în proiectul bugetului propriu.

(2) După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pe baza propunerilor înaintate de consiliile judetene, în colaborare cu consiliile locale, si a solicitărilor formulate direct către minister de către consiliile locale, precum si a inventarului întocmit, elaborează si aprobă lista obiectivelor încadrate în prevederile Programului prin aplicarea criteriilor de selectie si nivelurile valorice ale acestora.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului transmite la consiliile judetene listele anuale de alocatii bugetare, aprobate de conducerea ministerului, pe subprograme, elaborate în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a-3c.

(4) După aprobarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului a listelor anuale de finantare, eventualele solicitări de redistribuire a sumelor între obiectivele aprobate, de suplimentare a valorii de contract initial, precum si solicitările de scoatere din Program a unor obiective aprobate ori de introducere în Program a unor obiective noi trebuie însotite în mod obligatoriu de note de fundamentare care să justifice necesitatea si oportunitatea modificărilor, semnate de către presedintele consiliului judetean. Solicitările vor fi însotite de lista anuală de alocatii bugetare, elaborată în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a-3c, care vor cuprinde noile modificări.

Art. 25. - (1) Consiliile judetene încheie conventii cu consiliile locale pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, pentru finantarea lucrărilor de servicii si executie lucrări, înscrise în Program.

(2) Situatiile de lucrări lunare, întocmite de către executanti în vederea decontării, vor fi verificate si însusite de dirigintii de santier si primari.

(3) Consiliile judetene, în urma verificării rapoartelor primite de la consiliile locale referitoare la verificarea si însusirea situatiilor de lucrări, centralizează lunar si transmit obligatoriu la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului lista tuturor situatiilor de plată înaintate de toate consiliile locale.

(4) Consiliile judetene virează lunar în conturile deschise, pe subprograme, de către consiliile locale, beneficiare de lucrări, la Trezoreria Statului, sumele aprobate în limita alocărilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(5) Consiliile judetene vor restitui lunar sumele neutilizate de la lucrările terminate Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pentru a fi redistribuite.

(6) Consiliile judetene vor continua alimentarea contului deschis în scopul finantării investitiei, conform alocatiilor anuale repartizate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului până la finalizarea obiectivului.

(7) Plata sumelor se realizează prin virament bancar, cu ordin de plată tip trezorerie din contul consiliului judetean în contul consiliului local, conform repartizării Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(8) Lunar, consiliile judetene vor transmite directiei coordonatoare a Programului din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, până la data de 5 a lunii următoare celei încheiate, situatia privind derularea Programului pe anul în curs, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a-4c.

(9) La finele anului, consiliile judetene vor justifica Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului sumele primite, potrivit modelului de decont prevăzut în anexele nr. 5a-5c, după caz, pentru fiecare subprogram, care se va transmite până la data de 20 ianuarie a anului următor celui încheiat.

Art. 26. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului verifică solicitările lunare de finantare înscrise de către consiliile judetene, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a-4c, după care întocmeste si transmite acestora, pe subprograme, listele lunare de finantare, aprobate de conducerea ministerului, si le virează acestora, lunar, cu ordin de plată tip trezorerie, sumele stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în conturile consiliilor judetene deschise la unitătile Trezoreriei Statului, în limita plafoanelor anuale aprobate.

Art. 27. - În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărâre, nu este permisă dubla finantare a aceleiasi investitii din alte fonduri comunitare sau nationale asigurate prin alte Programe.

Art. 28. - (1) în completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul

Programului vor fi utilizate si solutii alternative de finantare, cum ar fi: alocatii de la bugetul local, bugetul judetean si alte surse atrase, spre exemplu: contributia populatiei, sponsorizări si altele asemenea.

(2) Fiecare consiliu local va identifica si propune si alte surse de finantare, altele decât cele exemplificate la alin. (1), care să sprijine bugetul de stat si care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor.

 

CAPITOLUL V

Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local

 

Art. 29. - (1) în sensul Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, prin drumuri publice din punct de vedere functional si administrativ-teritorial se întelege drumurile de interes judetean si drumurile de interes local. Fac obiectul Programului drumurile judetene care asigură legătura între comune, sectoarele de drumuri judetene situate în intravilanul localitătilor rurale, între resedintele de comună cu orase, municipii sau, după caz, obiective economico-turistice.

(2) Subprogramul prevăzut la alin. (1) are în vedere si străzile principale din interiorul comunelor, în functie de importanta lor. Introducerea în lista anuală de alocatii bugetare a unor străzi principale din comune este conditionată de prezentarea tuturor elementelor de identificare aferente, separat pentru fiecare stradă, astfel: denumire, traseu, pozitii kilometrice, lungime.

(3) Străzile principale din interiorul comunelor care pot fi finantate în cadrul subprogramului sunt:

a) străzile care fac legătura cu drumurile judetene, nationale si drumurile expres;

b) străzile care usurează accesul populatiei la obiectivele importante din comună, cum ar fi: institutii publice, institutii de învătământ, dispensar, biserică, cimitir, complexuri agrozootehnice, obiective turistice, mănăstiri.

Art. 30. - (1) Categoriile de lucrări care pot fi finantate în cadrul subprogramului sunt:

a) îmbrăcăminti bituminoase pe drumurile de interes local de pământ sau pietruite;

b) refacerea îmbrăcămintii drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăcăminti bituminoase degradate.

(2) De asemenea, pot fi finantate următoarele lucrări:

a) corectia elementelor geometrice - profiluri transversale si longitudinale, curbe, supraînăltări eto;

b) amenajarea acostamentelor;

c) amenajarea intersectiilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin îmbrăcăminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m;

d) executia de santuri de colectare si dirijare a apelor pluviale;

e) constructia de podete si poduri, ziduri de sprijin si consolidări de taluzuri, acolo unde situatia o impune.

(3) Categoriile de lucrări prevăzute la alin. (1) si (2) sunt aferente drumurilor de interes judetean si de interes local, definite conform art. 29.

Art. 31. - Lucrările de pietruire vor face obiectul subprogramului doar în mod exceptional, în următoarele cazuri:


a) lucrările de pietruire numai pentru obiectivele care au fost deja incluse în Program până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 330/2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor;

b) în cazul în care autoritatea publică locală justifică necesitatea si oportunitatea realizării de pietruiri pe străzile principale din interiorul comunelor.

Art. 32. - (1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe cât posibil, traseul actual, lătimea carosabilului si ampriza existentă.

(2) Lucrările noi sau de reabilitare se vor realiza pe bază de proiect tehnic, iar încredintarea atât a elaborării documentatiei tehnico-economice, cât si a contractelor de executie a lucrărilor se va face prin contract de achizitie publică, încheiat în conditiile legii.

(3) Documentatia tehnico-economică, indiferent de administratorul drumului, se aprobă de către ordonatorul de credite, secundar sau tertiar, conform competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(4) în corelare cu conditiile de relief, de trafic, cu structura solului si cu conditiile climatice, autoritătile administratiei publice locale vor avea în vedere si posibilitatea prevederii în documentatiile tehnico-economice de noi materiale si/sau tehnologii moderne si eficiente agrementate, care să asigure solutii viabile atât din punctul de vedere al costurilor, cât si al calitătii în exploatare. În acest sens, se vor avea în vedere tehnologii de reciclare si stabilizare ecologică la rece cu lianti hidraulici bituminosi sau enzimatici, care să constituie solutia optimă din punct de vedere tehnico-economic atât pentru constructia si întretinerea drumurilor, cât si pentru recuperarea îmbrăcămintilor bituminoase degradate. Se impune ca prevederea solutiilor să fie stabilită de către proiectanti pe baza unor criterii fundamentate atât teoretic, cât si experimentat, în urma concluziilor rezultate din aplicarea programelor-pilot care au condus la eliberarea agrementelor de aplicare a solutiilor, astfel încât să se răspundă cerintelor de eficientă a investitiilor si de durabilitate a lucrărilor.

Art. 33. - În intravilan, accesul din drumul comunal sau judetean către gospodăriile riveranilor se va realiza prin grija si pe cheltuiala fiecărui proprietar. Pentru o rezolvare unitară, primăriile, sub coordonarea directiei de specialitate din cadrul consiliului judetean, vor elabora detalii-tip de amenajare a accesului, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.

Art. 34. - În situatia în care un drum comunal este administrat pe tronsoane de către mai multe consilii locale, iar Programul prevede reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea integrală a acestuia, atributiile fiecărei primării se vor stabili pe bază de protocol, cu avizul consiliului judetean. În protocol se va desemna consiliul local care răspunde de realizarea unitară a proiectului.

Art. 35. - Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale si judetene care urmează a fi reabilitate, modernizate si/sau asfaltate sunt investitii publice si se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judetene si locale vor urmări ca podurile noi să se realizeze corelat cu

lucrările de bază. In mod similar se va proceda si cu reparatiile podurilor existente.

Art. 36. - (1) Autoritătile locale vor asigura realizarea activitătilor de întretinere a drumurilor de interes judetean si de interes local (judetene, comunale, vicinale, străzi), pietruite, reabilitate, modernizate si/sau asfaltate, care constau, în principal, în:

a) întretinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea stratului de balast sau de macadam etc;

b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului;

c) întretinerea si curătarea santurilor, rigolelor si drenurilor;

d) întretinerea zidurilor de sprijin;

e) întretinerea semnalizării verticale;

f) repararea prin plombare a degradărilor si fisurilor;

g) tratamente de suprafată.

(2) Lucrările de întretinere se vor efectua în conformitate cu normativele privind întretinerea si repararea drumurilor publice în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

 

Art. 37. - (1) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă si are în vedere asigurarea alimentării cu apă a localitătilor care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, prin:

a) finalizarea/modernizarea/extinderea obiectivelor de investitii aflate în executie (inclusiv a celor puse în functiune partial);

b) începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului.

(2) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă si în unitătile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice de interes national.

(3) Alimentările cu apă sunt obiective de investitii publice, iar începerea de noi obiective se va face esalonat, în functie de priorităti.

Art. 38. - Pentru asigurarea protectiei si functionării normale a sistemelor de utilităti publice, precum si pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului se instituie zone de protectie si de sigurantă a acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritătile competente.

Art. 39. - (1) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate si proiectele tehnice de executie, si încredintarea executiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

(2) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare.

(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor noi de alimentare cu apă vor adopta solutii compatibile cu reglementările de mediu din România. În studiile de fezabilitate se va nominaliza cine este operatorul. Dacă reteaua va fi predată unui operator zonal/regional, trebuie să aibă avizul acestuia.

Art. 40. - Stabilirea prioritătilor pentru obiectivele de investitii noi va avea în vedere rezolvarea zonelor cu disfunctionalităti mari în asigurarea cu apă potabilă, în localitătile cu potential economic existent sau de perspectivă si în comunitătile sărace, precum si în zonele cu resurse turistice.

Art. 41. - (1) în cadrul procesului de analiză, de adoptare a deciziilor si de stabilire a solutiilor, factorii implicati în procesul de implementare a investitiilor de alimentare cu apă potabilă în mediul rural trebuie să aibă în vedere promovarea unor variante cât mai simple si economice, determinate si de tipul surselor de apă - de adâncime sau de suprafată.

(2) Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apă în situatiile în care sunt posibile adâncirea, amenajarea, curătarea si dezinfectarea fântânilor existente, dacă pânza de apă freatică este situată la mică adâncime, iar parametrii de calitate a apei se încadrează în limitele admise.

(3) După caz, poate fi avută în vedere si construirea de puturi forate de mică adâncime, dotate cu pompe submersibile, conductă de refulare, statie de clorinare, rezervor si retea de distributie locală sau ramificată.

(4) La realizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu legislatia si cu exigentele Uniunii Europene în domeniu.

(5) Operatorii de apă, cu avizul autoritătilor locale, vor elabora o metodologie simplificată privind posibilitătile locuitorilor de bransare la reteaua de distributie a apei potabile, cu costuri minime în ceea ce priveste autorizatia de construire si lucrările de executie.

(6) Autoritătile locale vor initia si vor efectua o campanie de educare a populatiei pentru a gospodări rational resursele de apă existente, de constientizare a populatiei în ceea ce priveste importanta lucrărilor având ca obiect apa si de mobilizare a cetătenilor în lupta împotriva poluării resurselor de apă.

 

CAPITOLUL VII

Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

 

Art. 42. - (1) Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate la sate asigură introducerea sistemelor de canalizare si de epurare a apelor uzate, prin începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului.

(2) Promovarea investitiilor ce vor face obiectul Programului se va face în conformitate cu masterplanurile regionale si cu operatorul regional.

(3) Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate asigură introducerea sistemelor de canalizare si de epurare a apelor uzate si în unitătile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice de interes national.

(4) Canalizarea si epurarea apelor uzate sunt obiective de investitii publice, iar începerea lor se va face esalonat, în functie de priorităti.

Art. 43. - Pentru asigurarea protectiei si functionării normale a sistemelor de utilităti publice, precum si pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de sigurantă a acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritătile competente.

Art. 44. - (1) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate si proiectele tehnice de executie, si încredintarea executiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

(2) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare.

(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de canalizare si de epurare a apelor uzate vor adopta solutii compatibile cu reglementările de mediu din România. În studiile de fezabilitate se va nominaliza cine este operatorul. Dacă reteaua va fi predată unui operator zonal/regional, trebuie să aibă avizul acestuia.

Art. 45. - La realizarea lucrărilor de canalizare si epurare ape uzate va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu legislatia si exigentele Uniunii Europene în domeniu.

Art. 46. - (1) Reteaua de canalizare se poate amplasa pe străzile unde există retea de apă, odată cu reteaua de apă sau în avans, dacă există un program de alimentare cu apă, urmărind în principal pozarea ei în vecinătatea soselei si a căilor de acces definitive, pe cât posibil pe traseul rigolelor stradale de scurgere existente.

(2) Reteaua de canalizare se va realiza numai pentru apele uzate, apele de ploaie scurgându-se în santuri sau rigole până la emisarul cel mai apropiat.

(3) Statiile de epurare si fluxul tehnologic de epurare a apelor uzate se vor încadra în prevederile normativelor si legilor în vigoare, având în vedere utilizarea emisarului în avalul localitătii.

(4) Proiectarea retelei de canalizare si epurare a apelor uzate se va face în conformitate cu prescriptiile tehnice în vigoare.

Art. 47. - Operatorul de retea cu avizul autoritătilor locale va elabora o metodologie simplificată privind posibilitătile locuitorilor de bransare la reteaua de canalizare si epurare a apelor uzate cu costuri minime în ceea ce priveste autorizatia de construire si lucrările de executie.

Art. 48. - Autoritătile locale trebuie să întocmească un program pentru monitorizarea exploatării si analiza periodică privind controlul emisiei de poluanti si trebuie să respecte prevederile Strategiei nationale de protectia mediului si respectarea conventiilor si reglementărilor în vigoare.

Art. 49. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2a-2c, 3a-3c, 4a-4c si, respectiv, 5a-5c fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

SOLICITARE PRIVIND INCLUDEREA IN PROGRAM

 

DENUMIREA SOLICITANTULUI

 

ADRESA SOLICITANTULUI

JUDET

locaLitate

cod postal

strada

NR.

TELEFON

FAX

E-MAIL

 

REPREZENTANTUL LEGAL

NUME

PRENUME

FUNCTIE

SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ

STAMPILĂ

 

 

 

 

 

 

REABILITAREA

 

 

DRUMURI DE INTERES JUDETEAN

MODERNIZAREA

 

 

 

ASFALTAREA

 

 

 

 

 

 

 

REABILITAREA

 

 

DRUMURI DE INTERES LOCAL

MODERNIZAREA

 

 

 

ASFALTAREA

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTIA

 

 

SUBPROGRAME

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ

EXTINDEREA

 

 

 

MODERNIZAREA

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTIA

 

 

SISTEME DE CANALIZARE SI TRATARE A APELOR UZATE

EXTINDEREA

 

 

 

MODERNIZAREA

 

 

 

 

 

 

 

NECESITĂTI SI OPORTUNITĂTI (DETALII PE SCURT DESPRE LUCRARE)

 

AMPLASAMENT (ÎNCADRAREAÎN ZONĂ, VECINĂTĂTI, INDICATIV, TRASEU, POZITIE KIL LUNGIME)

OMETRIC/


 

 

 

NUMĂRUL DE LOCUITORI Al UNITĂTII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMĂRUL DE GOSPODĂRII ALE UNITĂTII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

 

 

 

 

 

 

NUMĂRUL DE UNITĂTI ADMINISTRATIVE:

 

 

- SCOLI

 

 

- CĂMINE

 

 

- GRĂDINITE

 

 

- DISPENSARE

 

 

- CINEMATOGRAFE

 

 

- SPITALE

 

 

- SANATORII

 

 

- CASE DE ODIHNĂ

 

 

- BĂI PUBLICE

 

 

- GĂRI