MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 363/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

374. - Hotărâre pentru transmiterea unui bun imobil, monument de for public, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic

 

445. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucuresti la 23 iunie 2009

 

Acord de cooperare economică între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

 

449. - Hotărâre privind aprobarea Programului de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 2009-2012, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2009

 

Program de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 2009-2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.227. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea acreditării Complexului Muzeal Bucovina

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

            60. - Hotărâre pentru aprobarea normei „Garantii EximBank în numele si în contul statului" (NI-GAR-10-1/0)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

436. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SINDLEASING IFN - S.A.

 

437. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DUCAT - SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN - S.A.

 

438. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SI-FACTOR IFN - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru transmiterea unui bun imobil, monument de for public, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui bun imobil, monument de for public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 374.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil, monument de for public, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti -Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic

 

Denumirea si locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Caracteristicile bunului imobil

Număr de inventar si cod de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Statuia „Charles de GauIIe",

Piata Charles de GauIIe

Statul român si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

Municipiul Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti – Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic

Autor: Corneliu Spătaru

- Material: bronz

- Dimensiuni: 4,6 x 1,6 x 1,4 m

- Soclu trepte: 8 x 6 x 1,4 m

- Valoarea de inventar: 1.235.000 lei

153873 8.26.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucuresti la 23 iunie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucuresti la 23 iunie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 445.

 

ACORD

de cooperare economică între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, denumite în continuare părti contractante,

dorind să intensifice si să consolideze în continuare relatiile economice de lungă durată traditionale existente între cele două tări,

intentionând să dezvolte si să intensifice cooperarea economică, industrială, tehnică si tehnologică în beneficiul reciproc, convinse de faptul că întărirea cadrului legal creează conditii favorabile si o bază corespunzătoare pentru cooperarea viitoare,

cu respectarea cadrului legal în vigoare în cele două tări si în deplină conformitate cu obligatiile lor internationale, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Părtile contractante vor promova, cu respectarea legislatiei lor nationale în vigoare, extinderea si diversificarea cooperării economice reciproc avantajoase în toate domeniile de interes pentru dezvoltarea economică si socială proprie.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante, luând în considerare stadiul actual si de perspectivă al relatiilor economice, apreciază că există conditii optime pentru o cooperare pe termen lung, în special în următoarele domenii:

1. explorarea si exploatarea resurselor de petrol;

2. construirea si modernizarea de rafinării si combinate petrochimice;

3. reabilitarea si construirea de echipamente pentru foraj, de echipamente geologice de forare si exploatare a resurselor de apă;

4. construirea de fabrici pentru produse chimice;

5. construirea unor fabrici de ciment de tehnologie nouă;

6. reabilitarea si extinderea infrastructurii feroviare, rutiere si de transport subteran;

7. repararea si construirea de locomotive si vagoane pentru extinderea retelei feroviare;

8. construirea de microhidrocentrale si fabrici de reparare a echipamentelor hidro-electrice;

9. construirea de porturi/cheiuri maritime;

10. construirea unui metrou subteran, pasaje supraterane si subterane pentru transport urban;

11. informatică si comunicatii;

12. agricultură si industria alimentară;

13. fabricarea de produse farmaceutice, vaccinuri si produse biologice pentru întretinerea sănătătii;

14. tehnologia exploatărilor miniere de cărbune sau alte minerale (inclusiv producerea de vagoneti, locomotive, masini de sfărâmat pietre si minerale de toate felurile);

15. tehnologii de construire a navelor maritime si fluviale de toate tipurile;

16. educatie, cultură, sport;

17. turism.


 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor depune eforturi să diversifice si să intensifice cooperarea prin măsuri adecvate, cum ar fi:

a) promovarea contactelor de afaceri si consolidarea cooperării dintre factorii de decizie în domeniul economic, precum si dintre institutiile guvernamentale, organizatiile profesionale, organizatiile oamenilor de afaceri, camerele de comert, organizatiile locale si regionale, facilitând schimbul de informatii pe teme economice de interes reciproc, precum si vizitele reprezentantilor acestora sau ale altor delegatii cu profil economic si tehnic;

b) schimbul de informatii privind prioritătile de dezvoltare si facilitarea participării operatorilor economici la proiectele de dezvoltare;

c) încurajarea stabilirii de noi contacte între comunitătile de afaceri din cele două tări, diversificarea celor deja existente, încurajarea vizitelor, întâlnirilor si a altor forme de interactiune dintre persoane si institutii;

d) schimbul de informatii economice de afaceri, încurajarea participării la târguri si expozitii, organizarea unor întâlniri de afaceri, seminare, simpozioane si conferinte;

e) promovarea unei participări mai active a întreprinderilor mici si mijlocii în contactele economice bilaterale;

f) încurajarea cooperării de interes în domeniul consultantă, marketing, asistentă si servicii de specialitate;

g) încurajarea institutiilor financiare si bancare din cele două tări de a stabili contacte si de a consolida cooperarea reciprocă;

h) sprijinirea activitătilor de investitii, înfiintarea de societăti mixte si de companii cu capital integral străin, filiale si reprezentante locale;

i) promovarea cooperării interregionale si internationale în probleme de interes reciproc; si

j) cooperarea pe terte piete.

Părtile contractante pot încheia sau mentine în vigoare unele acorduri privind cooperarea sectorială.

 

ARTICOLUL 4

 

La data încheierii prezentului acord se înfiintează Comisia mixtă, care va actiona ca instrument de promovare a relatiilor de cooperare economică dintre părtile contractante.

Comisia mixtă va include reprezentanti ai institutiilor si agentiilor guvernamentale relevante.

Comisia mixtă se va întruni în sesiuni, alternativ, în România si în Vietnam, la solicitarea uneia dintre părtile contractante, la intervale egale de timp, pe cât posibil la fiecare 2 ani.

Atributiile Comisiei mixte se referă în principal la:

a) evolutia si perspectiva relatiilor economice bilaterale;

b) identificarea de noi oportunităti pentru dezvoltarea pe viitor a cooperării economice;

c) elaborarea de recomandări pentru îmbunătătirea cadrului juridic privind cooperarea economică dintre companiile din cele două tări;

d) propuneri pentru implementarea prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 5

 

            Eventualele divergente în aplicarea sau în interpretarea prezentului acord se vor clarifica între părtile contractante, prin negociere, în cadrul Comisiei mixte.

 

ARTICOLUL 6

 

            Prezentul acord poate fi modificat sau completat, dacă este cazul, prin acordul părtilor, care va îmbrăca forma unui protocol, parte integrantă a prezentului acord. Părtile contractante îsi notifică reciproc, în scris, pe cale diplomatică, finalizarea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a amendamentelor.

 

ARTICOLUL 7

 

Aplicarea prezentului acord nu va aduce atingere obligatiilor ce decurg din statutul României de tară membră a Uniunii Europene. Prin urmare, prevederile prezentului acord nu pot fi invocate sau interpretate astfel încât să invalideze sau să afecteze, în orice mod, obligatiile ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene sau din Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană si Republica Socialistă Vietnam, semnat la BruxeIIes la 17 iulie 1995, precum si din Protocolul privind extinderea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană si tările membre ASEAN cu Republica Socialistă Vietnam, semnat la Singapore la 14 februarie 1997.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani si poate fi prelungit automat pentru noi perioade de câte 3 ani, dacă niciuna dintre părtile contractante nu va notifica celeilalte părti, în scris, cu 3 luni înainte de expirarea valabilitătii, intentia de încetare a prezentului acord.

3. Încetarea valabilitătii prezentului acord nu va afecta implementarea contractelor semnate în baza acestuia.

Semnat la Bucuresti la 23 iunie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, vietnameză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

 

Pentru Guvernul României,

Gheorghe Marin,

secretar de stat,

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Do Huu Hao,

adjunct al ministrului,

Ministerul Industriei si Comertului


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 2009-2012, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 2009-2012, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului

si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 449.

 

PROGRAM

de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 2009-2012

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părti,

dorind să extindă cunoasterea reciprocă a culturii popoarelor român si bulgar si să intensifice relatiile bilaterale în domeniile învătământului, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului,

împărtăsind valorile europene în calitate de membre ale Uniunii Europene,

în vederea îndeplinirii prevederilor art. 19 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniile învătământului, stiintei si culturii, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 1998,

au convenit următoarele:

 

I. STIINTĂ

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Părtile stimulează dezvoltarea legăturilor directe dintre Academia Română si Academia Bulgară de Stiinte pe baza Acordului de colaborare stiintifică semnat la Sofia la 11 octombrie 1999.

(2) În acest context, părtile încurajează activitatea de cercetare a Comisiei mixte a istoricilor, pe teme de interes comun.

(3) În cadrul programului, părtile sprijină dezvoltarea colaborării stiintifice prin:

a) elaborarea unor proiecte de cercetare colectivă de interes comun;

b) schimburi de oameni de stiintă, pe bază de reciprocitate, care vor lucra pe proiecte comune, pentru participarea la actiuni stiintifice si lucrul în arhive stiintifice;

c) schimburi de informatii si publicatii stiintifice.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Părtile sprijină dezvoltarea colaborării stiintifice si tehnice prin:

a) realizarea de proiecte si programe comune de cercetare pe teme de interes reciproc;

b) schimburi de oameni de stiintă, cercetători, personal tehnic si alte categorii de experti, pe bază de reciprocitate, implicati în desfăsurarea proiectelor si programelor comune de cercetare convenite;

c) schimburi de publicatii si informatii cu caracter stiintific si tehnic;


d) participarea la conferinte stiintifice, seminarii, simpozioane, mese rotunde etc. si pregătirea de personal în domeniile stiintific si tehnic;

e) orice altă formă de cooperare stiintifică si tehnică acceptată reciproc.

(2) Părtile sprijină încheierea unor întelegeri directe între partenerii de cooperare, în care vor fi stabilite conditiile financiare ale schimburilor.

 

II. ÎNVĂTĂMÂNT

 

ARTICOLUL 3

 

            Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării din România si Ministerul învătământului si Stiintei din Republica Bulgaria vor organiza anual schimburi de experti pentru stabilirea directiilor concrete de cooperare si documentare în domeniul învătământului si cercetării stiintifice.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părtile încurajează colaborarea directă dintre diferitele institutii de învătământ românesti si bulgare la toate nivelurile.

 

ARTICOLUL 5

 

            Părtile îsi acordă anual, pe bază de reciprocitate, câte 5 burse pentru studii de licentă (ciclul 1), masterat (ciclul 2) sau doctorat (ciclul 3).

 

ARTICOLUL 6

 

            Părtile îsi acordă anual, pe bază de reciprocitate, 20 de luni de bursă pentru stagii de specializare postuniversitară sau universitară, fractionabile pe durate de la două la 9 luni.

 

ARTICOLUL 7

 

            Părtile îsi acordă anual, fiecare, până la 10 locuri, la cursurile de limbă, literatură si civilizatie organizate în celălalt stat, pentru studentii si specialistii filologi de la specialitătile de limbă si literatură română din Republica Bulgaria, respectiv de limbă si literatură bulgară din România.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Părtile sprijină studierea si popularizarea limbii, literaturii si civilizatiei române, respectiv bulgare, în fiecare dintre cele două state.

(2) Lectoratele de limbă, literatură si civilizatie română, respectiv bulgară, existente în cadrul universitătilor din Bucuresti si Craiova, respectiv Sofia si Veliko Târnovo îsi vor continua activitatea.

(3) Părtile încurajează totodată înfiintarea de noi lectorate în alte centre universitare unde există disponibilităti în acest scop.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Părtile sustin în continuare functionarea, în conditii adecvate, pe bază de reciprocitate si în conformitate cu legislatiile nationale, a Liceului profilat pe învătarea intensivă a limbii române „Mihai Eminescu" din Sofia si a Liceului teoretic bulgar „Hristo Botev" din Bucuresti.

(2) În acest sens, părtile se angajează să reglementeze, printr-un acord semnat între Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării din România si Ministerul învătământului si Stiintei din Republica Bulgaria, aspectele legate de procesul de învătământ, manuale, programe scolare, schimburi de cadre didactice, aspecte legate de spatiul de cazare si cheltuielile de întretinere, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru introducerea altor discipline de învătământ care să fie predate în limbile română, respectiv bulgară, la Liceul profilat pe învătarea intensivă a limbii române „Mihai Eminescu" din Sofia si la Liceul teoretic bulgar „Hristo Botev" din Bucuresti.

(3) Până la semnarea Acordului interministerial sus-mentionat, părtile pot primi profesori din statul partener, care să îsi desfăsoare activitatea în cele două licee, toate cheltuielile suportându-le partea trimitătoare.

 

ARTICOLUL 10

 

            În conformitate cu legislatiile lor nationale, părtile primesc în institutiile lor de învătământ, la studii, cetăteni din celălalt stat.

 

ARTICOLUL 11

 

            Părtile vor sustine crearea unor clase cu predare în limba maternă în cadrul sistemului national de învătământ, la nivel prescolar, primar, gimnazial si liceal, precum si asigurarea acestora cu cadre didactice si manuale, în functie de solicitări si conform legislatiilor lor nationale.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Pe perioada de valabilitate a programului, părtile realizează schimburi de manuale scolare si materiale privind istoria, geografia, cultura, dezvoltarea economică si socială a celor două state, în vederea unei prezentări corecte a acestora în manuale scolare, cursuri universitare, enciclopedii si alte materiale de referintă editate în celălalt stat.

(2) În acest scop, părtile efectuează schimburi de 2-3 specialisti, pe o perioadă de 3 până la 5 zile fiecare.

(3) Totodată, părtile se angajează să sprijine organizarea periodică de schimburi de experientă în vederea elaborării programelor si a manualelor scolare.

 

ARTICOLUL 13

 

            Părtile fac schimb de informatii cu privire la manifestările stiintifice din domeniul învătământului si stiintei si vor invita specialisti din celălalt stat pentru a participa la congrese, conferinte, simpozioane etc, care se organizează pe teritoriul fiecărui stat, inclusiv la cele cu caracter international.

 

ARTICOLUL 14

 

            Părtile îsi exprimă disponibilitatea de a realiza anual, în timpul vacantelor de vară, schimburi de profesori români de limba bulgară si de profesori bulgari de limba română, precum si de grupe de elevi pentru perfectionare în domeniul limbii.

 

ARTICOLUL 15

 

            Părtile stimulează contactele între tinerii din cele două state prin realizarea, în conditii de reciprocitate, a unor schimburi de grupuri de elevi din scoli primare si medii, pe perioada vacantelor, în tabere scolare, participarea comună a elevilor la expozitii, olimpiade, concursuri si alte manifestări similare.

 

III. CULTURĂ SI ARTĂ

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Părtile încurajează dezvoltarea colaborării directe dintre ministerele de resort, precum si dintre institutii muzicale, teatre, muzee, biblioteci, edituri etc.

(2) Volumul schimburilor si conditiile financiare vor fi convenite direct între institutiile interesate.

 

ARTICOLUL 17

 

            Pe perioada valabilitătii programului, părtile sprijină organizarea, pe bază de reciprocitate, a una-două expozitii de artă. Conditiile organizatorice vor fi convenite direct între institutiile interesate.

 

ARTICOLUL 18

 

(1) Părtile încurajează stabilirea de relatii directe între institutiile din domeniul păstrării si conservării patrimoniului cultural national, colaborând în vederea cercetării, inventarierii si ocrotirii monumentelor istorice din patrimoniul cultural propriu, care se află pe teritoriul celuilalt stat.

(2) Părtile sprijină activitatea Comisiei mixte în domeniul cercetării, conservării si ocrotirii patrimoniului cultural national.

(3) Anual, părtile fac schimburi de câte 2 specialisti, pentru 7 zile fiecare, în domeniul conservării si restaurării monumentelor istorice, în special pentru cele relevante pentru istoria comună a celor două state, precum si documentatii, documente din arhive si orice tip de materiale privind patrimoniul existent pe teritoriul celuilalt stat.

 

ARTICOLUL 19

 

            Părtile sprijină dezvoltarea colaborării directe dintre uniunile si asociatiile de creatie, inclusiv prin semnarea unor întelegeri directe de colaborare, precum si initiativele acestora cu privire la diversificarea legăturilor dintre oamenii de artă.

 

ARTICOLUL 20

 

            Părtile încurajează institutiile si formatiile teatrale si muzicale să introducă în repertoriul lor lucrări dramatice si muzicale de dramaturgi si compozitori din celălalt stat.

 

ARTICOLUL 21

 

            Părtile stimulează colaborarea dintre asociatiile profesionale ale artistilor fotografi si vor încuraja schimburile de artisti si expozitii de fotografii artistice, precum si participarea la saloane fotografice internationale si altele care au loc pe teritoriile statelor lor.

 

ARTICOLUL 22

 

            Părtile promovează dezvoltarea relatiilor directe dintre muzeele si galeriile de artă din cele două state, inclusiv schimburi de cataloage si materiale documentare privind conservarea si restaurarea lucrărilor de artă.

 

ARTICOLUL 23

 

            Părtile îsi vor adresa reciproc invitatii la târgurile internationale de carte organizate pe teritoriile statelor lor.

 

ARTICOLUL 24

 

            Părtile sprijină stabilirea unei colaborări directe între bibliotecile nationale din cele două state, precum si între bibliotecile teritoriale interesate. În acest cadru, vor face schimb de specialisti, materiale informative, cărti si alte publicatii din fondurile lor.

 

ARTICOLUL 25

 

            Părtile încurajează colaborarea în domeniul activitătii editoriale, vor sprijini realizarea de parteneriate între edituri din cele două state în vederea publicării de traduceri reciproce, pentru o mai bună cunoastere si promovare a literaturilor lor nationale.

 

ARTICOLUL 26

 

            Anual, părtile se informează reciproc asupra manifestărilor culturale cu caracter international pe care le vor organiza, respectiv colocvii, simpozioane, festivaluri, concursuri, tabere de creatie etc, facilitând prezenta unor delegati la respectivele manifestări, vor sprijini organizarea, pe bază de reciprocitate, de manifestări culturale, în cadrul cărora vor promova traditiile si valorile culturale ale celor două state.

 

ARTICOLUL 27

 

Părtile actionează pentru dezvoltarea legăturilor directe dintre institutiile specializate din domeniul cinematografiei, pentru organizarea reciprocă a unor premiere cinematografice,

căutarea unor posibilităti de realizare a unor coproductii si alte forme de lucru în comun, precum:

- participarea la festivaluri;

- schimb de informatii si material audiovizual între arhivele de film ale celor două state;

- organizarea de săptămâni ale filmului pe bază de reciprocitate;

- schimburi de specialisti în domeniul cinematografiei;

- în cazul statelor membre ale Consiliului Europei -acorduri bilaterale de coproductie în domeniul cinematografiei;

- initierea demersurilor pentru semnarea unui acord pe probleme de cinematografie si audiovizual.

 

ARTICOLUL 28

 

            Părtile încurajează participarea unor formatii profesioniste si de amatori la festivaluri si competitii artistice din celălalt stat, în conditiile prevăzute de regulamentul de organizare a manifestărilor respective.

 

ARTICOLUL 29

 

            Părtile sprijină initiativa institutiilor de specialitate în studierea creatiei si traditiilor populare si asigură sustinerea necesară pentru conservarea lor.

 

IV. COLABORAREA ÎN CADRUL ORGANIZATIILOR INTERNATIONALE

 

ARTICOLUL 30

 

            Părtile promovează colaborarea dintre comisiile nationale ale UNESCO din România si Republica Bulgaria, acordând o importantă deosebită realizării în comun a proiectelor bilaterale si multilaterale din cadrul programelor Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură.

 

ARTICOLUL 31

 

(1) Părtile se informează si colaborează în legătură cu programele din domeniul culturii, învătământului si conservării patrimoniului cultural, în conformitate cu documentele Consiliului Europei, si vor participa activ la programele Uniunii Europene din domeniile culturii, învătământului si stiintei.

(2) Părtile cooperează în cadrul initiativei Consiliului Europei „Consiliul ministrilor culturii din tările Europei de Sud-Est".

 

ARTICOLUL 32

 

            Părtile colaborează în cadrul proiectelor initiate de organizatiile francofone.

 

V. TELEVIZIUNE, RADIO, PRESĂ

 

ARTICOLUL 33

 

(1) Părtile încurajează colaborarea în domeniul televiziunii, prin schimburi de programe privind cultura, civilizatia, istoria, dezvoltarea economică si socială a statelor lor, precum si de specialisti si ziaristi, în scopul unei mai bune cunoasteri între cele două popoare, pe baza respectării legislatiei audiovizuale nationale din cele două state si a reglementărilor internationale pentru drepturile de autor si drepturile conexe.

(2) Cooperarea dintre Societatea Română de Televiziune si Televiziunea Natională Bulgară se realizează pe baza unui acord bilateral. Schimburile de programe vor face obiectul unor acorduri separate.

 

ARTICOLUL 34

 

            Părtile încurajează colaborarea dintre institutiile de radiodifuziune din cele două state, în conformitate cu întelegerea existentă între ele, precum si schimburile de experientă pentru jurnalisti români si bulgari.


 

ARTICOLUL 35

 

            Părtile încurajează colaborarea dintre Agentia Natională de Presă AGERPRES si Agentia BTA, pe baza întelegerii directe, în vederea intensificării schimbului de informatii de presă.

 

VI. ARHIVE

 

ARTICOLUL 36

 

            Părtile promovează colaborarea directă dintre Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Bulgaria, conditiile concrete de derulare a activitătilor fiind stabilite pe baza Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Ministri al Republicii Bulgaria, semnat la Bucuresti la 28 martie 2006.

 

VII. TINERET SI SPORT

 

ARTICOLUL 37

 

            Părtile sprijină dezvoltarea legăturilor dintre organele si institutiile de stat care se ocupă cu problemele politicii de tineret, ca si dintre organizatiile si uniunile de tineret din cele două state. Acestea vor încuraja schimburile de delegatii si grupuri de tineri, precum si de informatii si publicatii privind tineretul.

 

ARTICOLUL 38

 

(1) Părtile sprijină dezvoltarea relatiilor si schimburilor directe dintre federatiile sportive, organizatiile, cluburile si institutiile centrale si locale care se ocupă de activitatea sportivă în cele două state.

(2) Actiunile concrete si conditiile de realizare a acestora vor fi convenite direct între organizatiile interesate.

 

VIII. PREVEDERI GENERALE SI DISPOZITII FINANCIARE

 

ARTICOLUL 39

 

            Părtile încurajează colaborarea directă dintre organizatii publice si private, institutii, fundatii, asociatii si altele, precum si contactele directe dintre persoane, în scopul intensificării si diversificării legăturilor bilaterale în domeniile învătământului, stiintei si culturii.

 

ARTICOLUL 40

 

(1) Pentru realizarea schimbului de persoane, partea trimitătoare va comunica părtii primitoare, cu cel putin două luni înainte, datele necesare ale candidatilor - calificarea profesională, gradul si titlul stiintific, programul de lucru -, iar partea primitoare va transmite răspunsul cu cel putin 15 zile înainte de data vizitei.

(2) Alte elemente concrete vor fi prevăzute în întelegerile de colaborare directă dintre departamentele si institutiile respective.

 

ARTICOLUL 41

 

(1) Listele cu candidati pentru studii complete vor fi prezentate ministerului de resort partener până la data de 31 mai a fiecărui an, iar dosarele pentru doctorat si specializare în celălalt stat vor fi prezentate până la data de 1 martie a fiecărui an.

(2) Lista candidatilor pentru cursurile de vară va fi prezentată până la data de 31 mai a anului respectiv.

 

ARTICOLUL 42

 

(1) Pentru schimburile de persoane cu durata de până la 30 de zile, inclusiv pentru membrii formatiilor artistice, cheltuielile vor fi suportate după cum urmează:

a) partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport international dus-întors, până la si din capitala statului părtii primitoare;

b) partea primitoare va suporta cheltuielile pentru sejur (cazare, masă, transport intern); toate persoanele care fac obiectul schimbului în sfera de aplicare a prezentului program beneficiază de asistentă medicală în conformitate cu legislatia europeană, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii, precum si actelor de aplicare si de modificare a acestor regulamente.

(2) Partea trimitătoare va suporta cheltuielile legate de transportul international dus-întors pentru decorurile, recuzita si instrumentele muzicale ale ansamblurilor artistice.

(3) Partea primitoare va suporta cheltuielile de organizare a spectacolelor, precum si cheltuielile de transport intern.

(4) Modalitătile de suportare a cheltuielilor legate de realizarea altor schimburi decât cele prevăzute în mod expres vor fi stabilite prin întelegeri separate între institutiile de resort ale celor două părti.

 

ARTICOLUL 43

 

(1) Partea primitoare asigură bursierilor trimisi la studiu în baza prezentului program următoarele: cheltuielile de scolarizare, cazare si masă în campusurile studentesti în regimul studentilor proprii, reducere la transportul intern, o bursă lunară si un document, care atestă rezidenta gratuit, în conformitate cu reglementările în vigoare din fiecare stat.

(2) Cheltuielile de transport international si intern până la locul unde studentii îsi efectuează studiile revin părtii trimitătoare sau candidatului, în conformitate cu reglementările interne în vigoare.

 

ARTICOLUL 44

 

(1) În cazul lectoratelor de limbă, cultură si civilizatie, partea primitoare asigură lectorilor si familiilor lor locuintă corespunzătoare cu scutire de la plata chiriei, a cheltuielilor de întretinere, energie electrică si termică, dar cu suportarea personală a cheltuielilor privind serviciile telefonice si a cheltuielilor comune ale locuintei.

(2) Retributia lectorilor va fi făcută în conformitate cu legislatia din fiecare stat, luându-se în calcul vechimea în învătământ si gradul lor didactic.

(3) Lectorii si cadrele didactice prevăzute la art. 8 si 9 vor fi scutiti de costurile documentelor care atestă rezidenta.

(4) Cheltuielile de transport international si intern, până la locul unde functionează lectoratul, revin părtii trimitătoare. Părtile română si bulgară vor suporta aceste cheltuieli o dată pe an.

 

ARTICOLUL 45

 

(1) Partea primitoare preia cheltuielile în timpul cursurilor de vară - taxă de participare, cazare si masă -, în conditiile stabilite de universitătile organizatoare.

(2) Cheltuielile de transport până la locul unde sunt organizate cursurile vor fi suportate de partea trimitătoare sau de candidati, în conformitate cu reglementările interne în vigoare.


 

ARTICOLUL 46

 

Cu exceptia cazurilor în care, printr-o întelegere separată, se convine altfel, cheltuielile pentru organizarea expozitiilor vor fi suportate după cum urmează:

a) partea trimitătoare va avea în sarcina sa cheltuielile de asigurare si de transport al exponatelor până la capitala statului primitor si retur;

b) partea primitoare suportă cheltuielile de transport în interiorul tării, de organizare si publicitate;

c) partea primitoare preia, de asemenea, cheltuielile de asigurare si securitate a exponatelor pe teritoriul său, iar în caz de deteriorare sau pierdere va furniza documentatia necesară pentru cererea de asigurare, obligându-se să nu efectueze niciun fel de lucrări de restaurare, cu exceptia unor măsuri de primă necesitate, cu acordul expres al părtii trimitătoare.

 

ARTICOLUL 47

 

(1) Părtile asigură, pe bază de reciprocitate, învătământ gratuit la nivel preuniversitar, în institutiile de stat, pentru copiii personalului reprezentantelor diplomatice, al Bisericilor Ortodoxe Română si Bulgară, lectorilor, precum si pentru membrii familiilor acestora, pe perioada mandatului.

(2) Învătământul în scolile medii de artă pentru copiii personalului reprezentantelor diplomatice, al Bisericilor Ortodoxe Română si Bulgară, lectorilor, precum si pentru membrii familiilor acestora, pe perioada mandatului acestora, se realizează în conditiile propriilor cetăteni.

(3) În conformitate cu legislatia europeană si natională, părtile primesc la studii în institutiile lor de învătământ superior personalul reprezentantelor diplomatice, al Bisericilor Ortodoxe Română si Bulgară, lectorii, precum si membrii familiilor acestora, pe perioada mandatului acestora, în conditiile propriilor cetăteni.

 

ARTICOLUL 48

 

            Cheltuielile pentru punerea în practică a programului vor fi suportate de ministerele, departamentele, institutiile de învătământ superior si organizatiile publice interesate.

 

ARTICOLUL 49

 

            Prevederile prezentului program nu exclud realizarea unor actiuni convenite direct între institutiile competente ale părtilor sau pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 50

 

(1) Prezentul program intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia si va fi valabil până la 31 decembrie 2012.

(2) Programul se prelungeste automat pe noi perioade de câte un an, până la semnarea unui nou program.

Semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si bulgară, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat,

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Valentin Radomirski,

Ambasador al Republicii Bulgaria în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind aprobarea acreditării Complexului Muzeal Bucovina

 

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor si a colectiilor publice, republicată, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 1.068/Patrimoniu din 27 aprilie 2010,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă acreditarea Complexului Muzeal Bucovina, institutie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Complexului Judetean Suceava.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 7 mai 2010.

Nr. 2.227.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normei „Garantii EximBank în numele si în contul statului" (NI-GAR-10-1/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. În numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a normei „Garantii EximBank în numele si în contul statului" (NI-GAR-10-1/0) si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 199 din 23 martie 2010, întocmită de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 20 mai 2010 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 20 mai 2010, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă norma „Garantii EximBank în numele si în contul statului" (NI-GAR-10-1/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Bogdan Drăgoi

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

NORMA

„Garantii EximBank în numele si în contul statului" (NI-GAR-10-I/0)

 

            Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată, si cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. În numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă instituie o schemă de garantare în baza căreia Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. garantează, în numele si în contul statului, creditele ce urmează a fi obtinute de persoane juridice de drept privat si public, după caz.

Art. 2. - (1) Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată, „Fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale", denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garantiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C, si respectă conditiile care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:

a) solicitantul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate1;

b) gradul de acoperire oferit de garantie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garantia se referă la operatiuni de finantare/garantare specifice, are o sumă maximă determinată si o durată limitată;

c) garantia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului;

d) valoarea garantiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligatiilor solicitantului fată de beneficiarul garantiei;

e) conditiile de acordare a garantiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operatiune, astfel încât comisioanele plătite de solicitant asigură autofinantarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel putin o dată pe an;

f) comisioanele plătite de solicitant acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea garantiilor, costurile administrative ale schemei, cât si finantarea anuală a capitalului;

g) în cadrul schemei sunt stabiliti termenii si conditiile de acordare a garantiilor.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) beneficiarul garantiei - împrumutătorul (banca) mentionat în conventia de împărtire a riscului care acordă solicitantului creditul;

b) contract - contractul încheiat între beneficiarul garantiei si solicitant, în baza căruia beneficiarul garantiei acordă solicitantului un credit;

c) conventia de garantare - contractul încheiat cu solicitantul în baza căruia se emite scrisoarea de garantie, în care sunt mentionate drepturile si obligatiile părtilor, conditiile de garantare specifice etc;

d) conventia de împărtire a riscului - contractul încheiat cu beneficiarul garantiei, în care sunt mentionate drepturile si obligatiile părtilor, prevederi referitoare la suportarea proportional a pierderilor survenite ca urmare a producerii riscului de credit etc;

e) credit - finantarea acordată (principal) sau scrisoarea de garantie bancară emisă;

f) domenii prioritare - investitii românesti în străinătate, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului;

g) garant- Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank;

h) garantie - angajamentul asumat de EximBank, în numele si în contul statului, materializat într-o scrisoare de garantie;

i) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garantie, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;

j) riscul de credit - neplata partială sau integrală a creditului de către solicitant;

k) valoarea garantiei - valoarea mentionată în scrisoarea de garantie, al cărei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente contractului, precum si costurile aferente emiterii garantiei nu sunt incluse în valoarea garantiei;

l) valoarea de executare a garantiei - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, suma ce urmează a fi plătită beneficiarului garantiei de către EximBank în cazul producerii riscului de credit;

m) valoarea netă a sumelor recuperate - sumele recuperate prin executarea silită, din care se deduc dobânzi, comisioane, majorări de întârziere si cheltuieli ocazionate de recuperarea creantei.

 

CAPITOLUL III

Descrierea garantiei

 

Art. 5. - (1) Scrisoarea de garantie emisă de EximBank, în numele si în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă si neconditionată;

b) este directă si expresă;

c) este plătibilă la prima cerere scrisă a beneficiarului garantiei.

(2) Garantiile emise de EximBank în numele si în contul statului sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(3) Garantia se acordă pentru:

a) operatiune individuală;

b) plafon de facilităti.

Art. 6. - Garantia se acordă numai în completarea garantiilor reale/personale constituite de solicitant.

Art. 7. - Perioada de valabilitate a garantiei se stabileste în corelatie cu conditiile de acordare a creditului si poate fi de maximum durata creditului plus o perioadă de până la 30 de zile calendaristice.

Art. 8. - Garantia se acordă în moneda creditului/plafonului.

Art. 9. - Valoarea garantiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligatiilor solicitantului fată de beneficiarul garantiei.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 10. - Pentru acordarea garantiei, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, la data înregistrării cererii de garantare, însotită de documentatia completă, în registrul unic de garantii în numele si în contul statului:

a) nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate2;

b) nu figurează cu sume restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.)3.

Pentru solicitările depuse la EximBank până la data de 31 decembrie 2010, în cazul în care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a scrisorii de garantie. În această situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria răspundere referitoare la achitarea restantelor din C.R.B., iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea în vigoare a scrisorii de garantie;

c) nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de PlătH;

d) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amânare, compensare etc).

Pentru solicitările depuse la EximBank până la data de 31 decembrie 2010, în cazul în care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a scrisorii de garantie. În această situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria răspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea în vigoare a scrisorii de garantie;

e) nu s-a instituit procedura judiciară a insolventei, conform legislatiei în vigoare;

f) prezintă beneficiarului garantiei garantii colaterale pentru cel putin 20% din valoarea creditului;

g) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank.


1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

2 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

3 În cazul în care din verificarea C.R.B. rezultă existenta unui credit restant, iar solicitantul garantiei prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanta, criteriul se consideră îndeplinit.

4 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare.

 

CAPITOLUL V

Documentatia, analiza si aprobarea

 

Art. 11. - Solicitantul depune la EximBank cererea de garantare, completată împreună cu beneficiarul garantiei, însotită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 12. - (1) EximBank analizează solicitarea de garantare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) situatia economico-financiară a solicitantului;

b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garantie bancară, după caz;

c) descrierea proiectului (studiului de fezabilitate, planului de afaceri etc.) care constituie obiect al garantiei solicitate, după caz;

d) riscurile asociate;

e) alte elemente relevante pentru acordarea garantiei.

(2) EximBank are dreptul să solicite informatii suplimentare în situatia în care elementele cuprinse în cererea de garantare si în documentatia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de garantare.

Art. 13. - În functie de caracteristicile fiecărei solicitări de garantare si în urma analizei riscurilor asociate tranzactiei, EximBank stabileste conditiile de acordare a garantiei referitoare la obiect, valoare, procent garantat, perioadă de valabilitate, comisioane, alte conditii specifice de garantare.

Art. 14. - La cererea solicitantului, pe baza analizei situatiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intentie.

Art. 15. - Acordarea garantiei se realizează pe baza aprobării C.I.FG.A.

Art. 16. - EximBank monitorizează garantiile emise, prin actiuni si operatiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

 

CAPITOLUL VI

Executarea garantiei

 

Art. 17. - Beneficiarul garantiei este îndreptătit la executarea garantiei numai dacă s-a produs riscul de credit. Cererea de executare trebuie transmisă EximBank în cadrul perioadei de valabilitate a garantiei.

Art. 18. - Beneficiarul garantiei are dreptul la plata valorii de executare a garantiei, în termenii si conditiile prevăzute în conventia de împărtire a riscului si în scrisoarea de garantie.

Art. 19. - (1) După executarea garantiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva solicitantului, cât si împotriva oricărei alte persoane asupra căreia solicitantul si-a transferat obligatiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank.

Art. 20. - (1) Beneficiarul garantiei si EximBank vor suporta proportional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit, iar valoarea netă a sumelor recuperate prin executare silită va fi distribuită în acelasi mod între EximBank si beneficiarul garantiei.

(2) Prin conventia de împărtire a riscului, beneficiarul garantiei îsi asumă obligatia de a constitui garantiile la credit si în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proportional cu procentul de garantare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 21. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.FG.A.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 378/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele si în contul statului, a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (NI-GAR-05-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 18 decembrie 2008;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.355/2006 pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.356/2006 pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 377/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele si în contul statului, a garantiei pentru creditele de export (NI-CST-08-IV/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 18 decembrie 2008;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 365/2008 pentru aprobarea Normei privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 191/2009 pentru aprobarea Normei privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 14 decembrie 2009.


 

ANEXA

la normă

 

GARANTII

emise de EximBank în numele si în contul statului

 

1. Garantia pentru IMM

Garantia se acordă pentru garantarea creditelor sau scrisorilor de garantie bancară acordate/emise de către bănci IMM-urilor, în scopul sustinerii activitătii investitionale si curente.

Sunt excluse de la garantare:

a) activitatea curentă de comert;

b) exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic5 prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii;

c) productia, comertul si serviciile în domeniul armamentului;

d) activitătile de natura jocurilor de noroc;

e) productia si comertul produselor din alcool si tutun;

f) tranzactiile imobiliare (construirea/achizitionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

g) achizitia de mijloace de transport cu capacitate până la 8 persoane.

2. Garantia pentru credite de export

Garantia se acordă pentru garantarea creditelor de export pe termen scurt sau mediu acordate de bănci, pentru finantarea productiei si serviciilor destinate exportului, precum si a operatiunilor legate de efectuarea exportului, inclusiv pentru finantarea TVA-ului de recuperat, aferent exporturilor efectuate.

Sunt excluse de la garantare:

a) productia, comertul si serviciile în domeniul armamentului;

b) productia si comertul produselor din alcool si tutun;

c) exportul de mărfuri cuprinse în lista de mărfuri de export care nu beneficiază de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate de EximBank, stabilită periodic6 prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) exportul realizat către filiale ale societătii-mamă exportatoare sau operatori economici asociati. Prin exceptie, garantia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociati;

e) activitătile dăunătoare mediului înconjurător.

3. Garantia de export

Garantia se acordă pentru garantarea scrisorilor de garantie bancară emise de către bănci pentru exporturi de:

a) obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie. Garantia se acordă la cererea contractantului general sau a exportatorului de produse cu ciclu lung de fabricatie, pe o perioadă stabilită în conformitate cu termenii si conditiile contractului/contractelor extern/externe;

b) mărfuri generale (bunuri si servicii). Continutul national al obiectului contractului de export trebuie să reprezinte cel putin 50% din valoarea acestuia. În acest sens, dosarul solicitării va cuprinde si declaratia pe propria răspundere a solicitantului privind continutul national al mărfurilor exportate. Exporturile se pot realiza de către producător fie direct, fie prin comisionar.

Prin exporturi complexe se întelege exportul de echipamente, instalatii sau părti de instalatii, separat ori împreună cu tehnologii, licente, know-how, asistentă tehnică, proiectare, constructii-montaj, lucrări de punere în functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente.

De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătătirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apă-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajări portuare si produse de tehnică militară si altele asemenea.

Termenii contractant general, subcontractanti interni si produse cu ciclu lung de fabricatie au semnificatiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată.

Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar.

Produsele cu ciclu lung de fabricatie trebuie să îndeplinească conditiile referitoare la valoarea contractului extern si perioada de fabricatie stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, operator economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractantii, operatori economici români sau străini.

Subcontractantii interni participanti la realizarea de exporturi complexe sunt proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum si prestatorii de servicii angajati în realizarea acestora.

Contractantul general are următoarele obligatii principale:

- desfăsoară activităti de prospectare pe piata externă pentru realizarea de exporturi complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului;

- întocmeste ofertele tehnico-comerciale;

- asigură transmiterea ofertelor către partenerii externi interesati sau, după caz, participă la licitatiile organizate în străinătate pentru aceste exporturi;

- negociază si încheie contracte externe;

- încheie contracte comerciale cu subcontractantii, în vederea realizării exporturilor complexe si/sau a produselor cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului;

- urmăreste si asigură derularea contractelor externe si interne în termenii si în conditiile stipulate de acestea.

Proiectantul general are următoarele obligatii principale:

- încheie contracte cu contractantul general;

- elaborează documentatia solicitată de contractantul general;

- asigură culegerea de date, elaborarea proiectelor si sustinerea acestora fată de beneficiarul extern;

- asigură asistenta tehnică de specialitate la solicitarea contractantului general.

Antreprenorul general are următoarele obligatii principale:

- încheie contracte cu contractantul general si cu subantreprenorii de specialitate;

- asigură organizarea de santier si dotarea acestuia cu utilajele necesare;

- asigură executarea lucrărilor de constructii-montaj si rezolvă eventualele reclamatii ale beneficiarilor externi.

Producătorii au următoarele obligatii principale:

- elaborează si transmit oferte tehnico-comerciale interne ale contractantului general si proiectantului, la cererea acestora;

- încheie contracte cu contractantul general;

- asigură derularea, în termenele si în conditiile convenite, a contractului intern;

- asigură asistenta tehnică de specialitate, service-ul si rezolvarea reclamatiilor beneficiarului extern privind furnitura livrată;

- asigură calitatea productiei, în toate fazele acesteia, precum si nivelul tehnic al furniturii livrate la parametrii proiectati.

Sunt excluse de la garantare:

a) exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic7 prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii;

b) exportul de armament;

c) activitătile dăunătoare mediului;

d) exportul produselor din alcool si tutun. Tipuri de garantii:

- garantia de participare la licitatii internationale;

- garantia de restituire a avansului;

- garantia de bună executie;

- garantia pentru import temporar;

- alte tipuri de garantii de export, stabilite prin contractele externe.

4. Garantia pentru proiecte în domenii prioritare

Garantia se acordă pentru garantarea creditelor (altele decât cele sub forma liniei de credit revolving pentru activitate curentă) sau a scrisorilor de garantie bancară acordate/emise de către bănci persoanelor juridice de drept privat si public8, în scopul sustinerii realizării unor proiecte în domenii prioritare pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei românesti.

Garantia se poate acorda pentru proiecte în următoarele domenii prioritare:

- investitii românesti în străinătate;

- dezvoltarea infrastructurii;

- dezvoltarea utilitătilor de interes public;

- dezvoltarea regională;

- sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare;

- protectia mediului înconjurător;

- ocuparea si formarea personalului.

Sunt excluse de la garantare credite sau scrisori de garantie bancară pentru:

- activitatea curentă de comert;

- activitătile legate de organizarea si functionarea retelei de distributie pentru exportul de produse românesti;

- exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic9 prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii;

- productia, comertul si serviciile în domeniul armamentului;

- activitătile de natura jocurilor de noroc;

- productia si comertul produselor din alcool si tutun;

- tranzactiile imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii);

- activitătile dăunătoare mediului. Tipuri de garantii:

- garantia pentru internationalizare (investitii românesti în străinătate) - destinată firmelor cu capital românesc de minimum 51%, care doresc să îsi extindă activitatea în străinătate si obiectul investitiei este înfiintarea de filiale în străinătate, extinderea/dezvoltarea filialelor existente sau a societătilor asociate (prin proiecte de investitii si modernizare), achizitionarea de actiuni/părti sociale ale unei companii străine (după realizarea investitiei, solicitantul garantiei trebuie să detină cel putin 20% din drepturile de vot în cadrul companiei); investitiile în străinătate trebuie să aibă impact semnificativ asupra dezvoltării activitătii societătii-mamă din România;

- garantia pentru protectia mediului - destinată garantării finantării de proiecte în domeniul protectiei mediului;

- garantia pentru infrastructură - destinată garantării finantării de proiecte în domeniul infrastructurii;

- garantia pentru cercetare-dezvoltare - destinată garantării finantării de proiecte în domeniul cercetării-dezvoltării;

- garantia pentru dezvoltarea utilitătilor de interes public - destinată garantării finantării de proiecte în domeniul utilitătilor de interes public;

- garantia pentru ocuparea si formarea personalului - destinată garantării finantării de proiecte în domeniul activitătilor de ocupare si formare a personalului;

- garantia pentru dezvoltarea regională - destinată garantării finantării de proiecte în domeniul dezvoltării regionale, atestate de agentiile de dezvoltare regionale unde se implementează proiectele respective sau cofinantate din fonduri nationale ori europene, având ca obiectiv dezvoltarea regională.

5. Garantia pentru companii

Garantia se acordă pentru garantarea creditelor (altele decât cele sub forma creditelor de investitii) sau a scrisorilor de garantie bancară acordate de către bănci persoanelor juridice de drept privat de tipul întreprinderilor mari, în scopul sustinerii activitătii curente.

Prin activitate curentă se întelege operatiunile legate de ciclul de exploatare al întreprinderii si nu include plata datoriilor către bugetul general consolidat, către creditori financiari sau asociati/actionari.

Garantia poate fi solicitată de companii care desfăsoară activităti de productie sau de prestări servicii.

Sunt excluse de la garantare:

a) activitatea curentă de comert;

b) exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic10 prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii;

c) productia, comertul si serviciile în domeniul armamentului;

d) activitătile de natura jocurilor de noroc;

e) productia si comertul produselor din alcool si tutun;

f) tranzactiile imobiliare (construirea/achizitionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii).


5 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

6 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004.

7 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004.

8 Unităti administrativ-teritoriale, autorităti ale administratiei publice locale si regionale, institutii publice, alte institutii si organisme de interes local, regional ori national, aflate în coordonarea/subordonarea administratiei publice locale sau centrale.

9 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004.

10 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SINDLEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SINDLEASING IFN - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 8 din 2 aprilie 2010, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SINDLEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1, judetul Giurgiu, înregistrată la registrul comertului sub nr. J52/388/2003, cod unic de înregistrare 15847527, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea h) - „Leasing financiar" sub nr. RG-PJR-19-080143.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 436.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DUCAT - SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DUCAT - SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN - SA, formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 7 din 14 aprilie 2010, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DUCAT - SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN - SA, cu sediul în municipiul Timisoara, P-ta Sfântul Gheorghe nr. 4, ap. 15A, judetul Timis, înregistrată la registrul comertului sub nr. J35/594/2006, cod unic de înregistrare nr. 18422903, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea c) - „Microcreditare" sub nr. RG-PJR-36-030010.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 437.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SI-FACTOR IFN - S.A.

 

Având în vedere nerespectarea de către Societatea Comercială SI-FACTOR IFN - S.A. a prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare,

în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SI-FACTOR IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Pictor Daniel Rosenthal nr. 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/6202/2008, cod unic de înregistrare 23656609, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea k) - „Activităti multiple de creditare" sub nr. RG-PJR-41-110243.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 438.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.