MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 526/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 526         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

608. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum şi pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008

 

715. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

716. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 241/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.370. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare, prevăzut în Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie"- partea de distributie

 

1.878. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Rectificări la :


 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum si pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3.1 va avea următorul cuprins:

„3.1. Ministerul Finantelor Publice este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale, directă si garantată, în lei si în valută, si are, pentru îndeplinirea acestui scop, autoritatea de a întreprinde următoarele:

a) estimează si asigură necesarul de lichiditate si disponibilităti bănesti pentru realizarea la timp si în conditii de sigurantă a cheltuielilor bugetare;

b) administrează datoria publică guvernamentală, inclusiv costurile si riscurile asociate, asigurând acoperirea necesitătilor de finantare, la cel mai bun cost care poate fi obtinut în conditiile existente în momentul respectiv pe pietele financiare interne si externe, astfel încât, pe termen lung, să se minimizeze costurile aferente, prin acceptarea unor riscuri limitate;

c) stabileste, tinând cont de contextul si de perspectivele macroeconomice, precum si de conditiile si perspectivele pietelor financiare, strategia, instrumentele si caracteristicile datoriei publice guvernamentale;

d) în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, mentine în permanentă relatii cu institutii financiare interne si externe, cu mediile investitionale si cu agentiile internationale de rating si monitorizează factorii care pot influenta conditiile derulării eficiente si în sigurantă a operatiunilor specifice. În acest sens, Ministerul Finantelor Publice este autorizat să încheie si/sau să reînnoiască cu agentiile specializate de rating contracte sau acorduri-cadru pentru prestarea serviciilor de evaluare a riscului de tară;

e) elaborează anual Contul general al datoriei publice, ca anexă la Contul general anual de executie a bugetului de stat."

2. La punctul 4.1.a),b)1, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Decontarea emisiunilor de titluri de stat se evidentiază astfel:

- valoarea nominală, în finantarea/refinantarea datoriei publice guvernamentale;

- prima, exprimată ca diferentă între valoarea nominală a titlului de stat de tip benchmark si pretul net al acestuia, în care pretul net este mai mare decât valoarea nominală, reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat;

- discontul, exprimat ca diferentă între valoarea nominală a titlului de stat de tip benchmark si pretul net al acestuia, în care pretul net este mai mic decât valoarea nominală, reprezintă cheltuială a bugetului de stat si se suportă de la cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne». Cu suma reprezentând discontul se reîntregeste, la data decontării rezultatelor adjudecării emisiunii, valoarea nominală a titlurilor de stat de tip benchmark;

- dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului si va fi virată la cap. 31.09.02 «Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare»;

- în cazul titlurilor de stat în valută cu discont de pe piata internă, reîntregirea valorii nominale a împrumutului se efectuează din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice -Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» cu valoarea discontului. Cu suma reprezentând discontul se reîntregeste valoarea nominală a titlurilor de stat.

Reîntregirea valorii nominale se efectuează astfel:

- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată refinantării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;

- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată finantării deficitului bugetar sau finantării deficitului bugetar si refinantării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a împrumutului se utilizează la finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil la data încasării sumelor în valută.

În cazul în care pretul tranzactiei este cu primă, prima înregistrată reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat."

3. Punctul 4.1.a),b)2 va avea următorul cuprins:

„4.1 .a),b)2. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat pe pietele internationale se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

1. directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice fundamentează necesitatea lansării unei emisiuni individuale de titluri de stat pe pietele internationale de capital sau a unui program-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes», printr-un memorandum care se supune aprobării Guvernului. Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu (Programul) reprezintă o facilitate neangajantă care se încheie cu un grup de institutii financiare selectate de emitent, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat în baza unei documentatii contractuale standard. Termenii si conditiile financiare aferente emisiunilor lansate în cadrul Programului se stabilesc la momentul efectuării fiecărei tranzactii;


2. cererea de ofertă se transmite către institutii financiare care au capacitate si experientă în efectuarea unor astfel de tranzactii. În cuprinsul acesteia se specifică principalele caracteristici ale emisiunii/Programului, fără a se limita la acestea: valoarea emisiunii/Programului, scadenta/perioada, criteriile de selectie, termenul-limită până la care pot fi primite oferte;

3. criteriile de selectie a institutiilor financiare care vor asigura intermedierea emisiunii/Programului pot include elemente de evaluare cantitative si calitative, si anume: nivelul comisioanelor si cheltuielilor aferente tranzactiei, comisionul de intermediere/vânzare către investitori, cheltuielile cu consultanta juridică si altele asemenea, strategia de lansare, capacitatea de distributie a emisiunii/Programului către potentiali investitori, istoricul si experienta în finalizarea unor tranzactii similare ale emitentilor suverani, activitatea pe piata primară si secundară, internă si externă a titlurilor de stat emise de România, precum si alti factori considerati relevanti de emitent; Ministerul Finantelor Publice poate efectua selectia, în etape, prin întocmirea unei «liste scurte» de ofertanti, care se aprobă de către ministrul finantelor publice, cu care va purta discutii detaliate privind îmbunătătirea ofertelor depuse initial;

4. evaluarea finală a ofertelor rezultate si fundamentarea propunerii de numire a administratorilor/dealerilor pentru emisiunea individuală/Program;

5. Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar emisiunile individuale si/sau emisiunile efectuate în cadrul Programului se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice;

6. Ministerul Finantelor Publice acordă mandatul institutiilor financiare selectate să asigure intermedierea emisiunii/Programului. Acesta va cuprinde responsabilitătile si obligatiile părtilor în pregătirea tranzactiei, nivelul comisioanelor percepute, precum si eventuale cheltuieli care sunt suportate de către administratorii emisiunii/Programului; în cazul emisiunilor efectuate în cadrul Programului, comisioanele se pot agrea fie în momentul aprobării Programului, fie în momentul efectuării fiecărei tranzactii;

7. procesul de selectare a firmei/firmelor de consultantă juridică care va/vor analiza si definitiva documentatia contractuală în numele Ministerului Finantelor Publice se initiază în paralel cu cel de selectie a administratorilor emisiunii individuale/Programului. Selectia se va realiza pe baza criteriilor precizate în cererea de ofertă;

8. În functie de specificul fiecărei tranzactii are loc procesul de pregătire si lansare a emisiunii/Programului: elaborarea/actualizarea prospectului de emisiune, organizarea de întâlniri între administratorii tranzactiei si institutii reprezentative ale statului, procesul de «due dilligence», promovarea emisiunii prin organizarea de «road-show» în centre financiare recomandate de administratorii tranzactiei, negocierea documentatiei contractuale, stabilirea termenilor si conditiilor financiare, în cazul unei emisiuni individuale: cupon, randament, pret, comisioane aferente;

9. documentatia specifică tranzactiei/Programului se semnează de către ministrul finantelor publice, si anume: Acordul de subscriere/Acordul-cadru, Acordul privind descrierea procedurilor de lucru pentru initierea si finalizarea fiecărei tranzactii în parte, Acordul de agent fiscal si plătitor, termenii si conditiile pro-forma care se aplică fiecărei emisiuni în cadrul Programului, nota globală, definitivă si altele asemenea;

10. suma aferentă emisiunii se virează în contul Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare. Valoarea nominală va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzactiei si a altor cheltuieli aferente emisiunii, cheltuieli cu avocatii, cheltuieli cu promovarea emisiunii si altele asemenea, la care se adaugă discontul, în cazul în care emisiunea se lansează cu discont. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează:

- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 20 «Bunuri si servicii», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente; si

- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului.

Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează astfel:

- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată refinantării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;

- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată finantării deficitului bugetar sau finantării deficitului bugetar si refinantării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a valorii nominale a împrumutului se utilizează la finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil la data încasării sumelor în valută;

11. În cazul în care pretul tranzactiei este cu primă, prima înregistrată reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat;

12. În functie de evolutiile pietelor financiare interne si internationale, tinând cont de necesitătile de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice guvernamentale si în baza unei fundamentări în acest sens, emisiunile de titluri de stat lansate pe pietele internationale pot fi redeschise, cu aprobarea ministrului finantelor publice; în cadrul fundamentării se vor prezenta argumentele în favoarea redeschiderii, precum si conditiile de desfăsurare a acesteia, administratorii tranzactiei, avocati si altele asemenea;

13. operatiunea de redeschidere se poate aplica în mod corespunzător si emisiunii de titluri de stat lansate pe piata internatională conform Hotărârii Guvernului nr. 1.561/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominată în euro, în conditiile în care suma care se doreste a fi obtinută prin redeschidere se încadrează în limita aprobată prin această hotărâre."

4. La punctul 4.1.a),b)5, punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. suma plasamentului privat se virează în contul Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Suma încasată va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzactiei si a altor cheltuieli aferente, cheltuieli cu avocatii, la care se adaugă discontul, în cazul în care plasamentul privat s-a efectuat cu discont. Reîntregirea sumei împrumutului se efectuează, după caz, astfel:

7.1. În cazul contractării de pe piata externă:

- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 20 «Bunuri si servicii», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente; si

- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului;

7.2. În cazul contractării de pe piata internă:

- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», art. 20 «Bunuri si servicii», alin. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.02 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne» - cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente;

- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» - cu valoarea discontului;

7.3. reîntregirea valorii nominale se efectuează astfel:

- în cazul în care plasamentul privat în valută este destinat refinantării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;

- în cazul în care plasamentul privat în valută este destinat finantării deficitului bugetar sau finantării deficitului bugetar si refinantării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a valorii nominale a împrumutului se utilizează la finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date.

Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României valabil la data încasării sumelor în valută."

5. La punctul 4.1 .i), punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. După virarea transelor în contul Ministerului Finantelor Publice, valoarea nominală va fi reîntregită, după caz, cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de către Uniunea Europeană, de exemplu, pregătirea si executarea documentatiei împrumutului, plata serviciilor de rating, deplasări s.a., după caz, la care se adaugă discontul, în cazul în care împrumutul a fost contractat prin emisiune de obligatiuni.

Reîntregirea valorii nominale a împrumutului se efectuează:

- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 20 «Bunuri si servicii», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de către Uniunea Europeană; si

- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului.

Reîntregirea valorii nominale a împrumutului se efectuează astfel:

- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată refinantării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;

- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată finantării deficitului bugetar sau finantării deficitului bugetar si refinantării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a valorii nominale a împrumutului se utilizează la finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României valabil la data încasării sumelor în valută."

6. Punctul 5.3.1 va avea următorul cuprins:

„5.3.1. Pentru finantările rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, în vederea finantării deficitului bugetului de stat, refinantării datoriei publice si rambursării anticipate, obligatia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice si a efectuării plătilor revine Ministerului Finantelor Publice, care va asigura sumele necesare din următoarele surse, după caz:

a) împrumuturi din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului;

b) finantări rambursabile angajate în numele statului pentru refinantarea datoriei publice guvernamentale;

c) sume în valută trase din împrumuturi;

d) sume prevăzute în bugetul de stat si în bugetul Trezoreriei Statului cu această destinatie;

e) disponibilităti ale contului curent general al Trezoreriei Statului, în cazul certificatelor de trezorerie pentru populatie transformate în certificate de depozit, conform normelor metodologice specifice."

7. Punctul 5.3.2 va avea următorul cuprins:

„5.3.2. Rambursarea ratelor de capital aferente împrumuturilor în valută contractate în vederea finantării deficitului bugetar, refinantării datoriei publice si rambursării anticipate se efectuează, în functie de obiectivele privind managementul datoriei publice, astfel:

5.3.2.1. Echivalentul în lei al valutei necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor utilizate la finantarea deficitului bugetului de stat, refinantarea datoriei publice si rambursarea anticipată se asigură astfel:

a) ratele de capital la cursul istoric de la data utilizării sumelor în valută se asigură prin refinantarea datoriei publice;

b) diferentele nefavorabile de curs valutar se asigură de la bugetul de stat, iar cele favorabile reprezintă venituri ale bugetului de stat.

5.3.2.2. În cazul în care sursele în valută ale Ministerului Finantelor Publice legal constituite cu această destinatie permit rambursarea integrală a ratelor de capital în valuta obligatiei care urmează să se plătească la scadentă, se utilizează disponibilul în valuta rambursării înregistrat cu 3 zile bancare înaintea efectuării operatiunii."

8. Punctul 5.3.10 va avea următorul cuprins:

„5.3.10. Pentru finantările rambursabile subîmprumutate unor beneficiari finali - operatori economici si/sau unităti administrativ-teritoriale - si pentru cele contractate de operatori economici si/sau de unităti administrativ-teritoriale si garantate de stat, în care în actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri se specifică drept sursă de rambursare sursele proprii si, în completare, de la bugetul de stat, respectiv bugetul local sau numai surse proprii, active până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, cu modificările ulterioare, plata serviciului datoriei publice se efectuează potrivit procedurilor stabilite prin legislatia aplicabilă până la acea dată.

Pentru finantările rambursabile contractate direct de Guvern în vederea finantării deficitului bugetului de stat, refinantării datoriei publice, rambursării anticipate, sustinerii balantei de plăti si a rezervei valutare, active până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, cu modificările ulterioare, rambursarea datoriei publice guvernamentale se efectuează din sursele prevăzute la art. 5 din ordonanta de urgentă, cu modificările ulterioare."


9. Punctul 5.7 va avea următorul cuprins:

„5.7. Rambursarea la scadentă a ratelor de capital aferente împrumuturilor de stat se va face din sursele legal constituite cu această destinatie, în functie de conditiile pietei financiare si de priorităti, după caz. Dobânzile si celelalte costuri aferente împrumuturilor se plătesc conform pct. 5.3.1 lit. d)."

Art. II. - Punctul 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 17 iulie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„14.6.3. Fără a contraveni prevederilor acordurilor de împrumut si ale pct. 14.6.1, cu sumele trase se alimentează conturile în valută sau în lei ale MFP deschise la Banca Natională a României sau la băncile corespondente în conformitate cu legislatia în vigoare privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului. Tragerile din împrumuturile externe efectuate în lei, precum si sumele în lei acumulate din trageri în contul curent general al Trezoreriei Statului se utilizează ca sursă de finantare a deficitului bugetului de stat. Sumele trase în valută din împrumuturile externe se pot utiliza:

- pe măsura necesitătilor de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului, prin efectuarea operatiunii de schimb valutar, iar echivalentul în lei al acestor sume se utilizează pentru finantarea deficitului bugetului de stat;

- pentru rambursarea ratelor de capital aferente împrumuturilor externe conform pct. 5.3.2.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare."

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 608.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 7 aprilie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 715.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010)

 

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR- ROMSILVA

Bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, Bucuresti Cod unic 1590120

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 RECTIFICAT

 

 

 

 

 

- MII LEI -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)

1

1.142.936,0

 

1

Venituri din exploatare - total din care:

2

1.141.936,0

 

 

a) productia vândută

3

930.000,0

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

7.000,0

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

3.869,0

 

 

- subventii, cf. preved. legale in vigoare

6

0,0

 

 

- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare

7

3.869,0

 

 

d) productia imobilizată

8

1.000,0

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

200.067,0

 

 

- venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariatilor la profit constituit în anii anteriori

9a

0,0

 

2

Venituri financiare, din care:

10

1.000,0

 

 

a) din imobilizări financiare

11

0,0

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

0,0

 

 

c) venituri din dobânzi

13

500,0

 

 

d) alte venituri financiare

14

500,0

 

3

Venituri extraordinare

15

0,0

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.48+rd.51)

16

1.118.756,0

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.112.256,0

 

 

a) cheltuieli materiale

18

160.000,0

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

12.000,0

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

2.500,0

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

524.609,4

 

 

d1 salarii

22

370.000,0


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat

0

1

2

3

4

 

 

d2 cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

24

105.119,0

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

76.960,0

 

 

- cheltuieli privind contributia pi. somaj

26

1.850,0

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

19.240,0

 

 

- cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

32

7.069,0

 

 

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

49.490,4

 

 

d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

7.400,0

 

 

- tichete de cresă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0,0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

2.775,0

 

 

d3.2 tichete de masă

33

35.490,4

 

 

d3.3 tichete de vacantă

 

0,0

 

 

d3.4 până ia 10% din profitul net pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

33a

0,0

 

 

d3.4 drepturi in natura acordate salariatilor in baza Contractului Colectiv de Munca

33b

4.200,0

 

 

e) cheltuieli privind plătile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

 

4.990,0

 

 

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

 

500,0

 

 

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

34

43.000,0

 

 

h) cheltuieli cu prestatiile externe

36

252.000,0

 

 

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

112.656,6

 

 

i1 contracte de mandat/contracte de performanta

23

160,2

 

 

i2 cheltuieli de protocol, din care:

37

810,0

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si competările ulterioare

38

0,0

 

 

i3 cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

850,0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

40

0,0

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0,0


0

1

2

3

4

 

 

i4 cheltuieli cu sponsorizarea

42

990,0

 

 

i7 alte cheltuieli (inclusiv fd.accesibilizare)

43

109.836,4

 

2

Cheltuieli financiare, din care:

46

6.500,0

 

 

a cheltuieli privind dobânzile

47

5.500,0

 

 

b alte cheltuieli financiare

48

1.000,0

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

0,0

III.

 

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

50

24.180,0

IV,

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

3.868,8

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

20.311,2

 

1

Rezerve legale

53

0,0

 

2

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

0,0

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

0,0

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

0,0

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,0

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58 si 59

 

20.311,2

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de

referintă

58

2.031,1

 

8

Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local îr\ cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

18.280,1

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

60

0,0

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

164.896,0

 

1

Surse proprii

62

43.000,0

 

2

Alocatii de la buget

63

87.000,0

 

3

Credite bancare

64

34.896,0

 

 

- interne

65

0,0

 

 

- externe

66

34.896,0

 

4

Alte surse

67

0,0

 

 

4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI nr. 499/2003

67a

0,0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

164.896,0

 

7

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

162.694,0


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat

0

1

2

3

4

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

2.202,0

 

 

- interne

71

2.202,0

 

 

- externe

72

0,0

VII

 

REZERVE, din care

73

18.257,5

 

1

Rezerve legale

74

18.257,5

 

2

Rezerve statutare

75

0,0

 

3

Alte rezerve

76

0,0

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

0,0

 

1

Venituri totale

78

1.142.936,0

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.118.756,0

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

18.000,0

 

4

Număr mediu de salariati total

81

18.500,0

 

5

Fond de salarii

82

370.000,0

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

369.984,0

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

16,0

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

85

1.666,6

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.81/rd.84 - în preturi curente)

86

0,0

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.81/rd.84 * ICP - în preturi comparabile)

87

0,0

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (metrii cubi/persoană)

88

567,6

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]=(rd..16/rd.1)x1000

89

978,8

 

11

Plăti restante către bugetele publice

90

0,0

 

 

- preturi curente

91

0,0

 

 

- preturi comparabile

92

0,0

 

12

Creante restante (clienti in litigiu)

93

0,0

 

 

- preturi curente

94

16.500,0

 

 

- preturi comparabile

95

16.500,0


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 241/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III si art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 241/2010 privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 7 aprilie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 716.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 241/2010)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

ADMINISTRATIA NATIONALĂ DE METEOROLOGIE

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rând

Propuneri BVC 2010

 

 

 

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE ( rd.2 + 10 + 15)

1

64.675

 

1

 

Venituri din exploatare - total, din care:

2

64.525

 

 

a)

din productia vândută

3

15.500

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

42.525

 

 

 

- subventii, cf. preved legale în vigoare

6

0

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

42 525

 

 

d)

productia imobilizată

8

2.500

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

4.000

 

2

 

Venituri financiare, din care:

m

150

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

90

 

 

d)

alte venituri financiare

14

60

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50

16

55.705

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

55.655

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.856

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

V)

2.511

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

36.012

 

 

 

d1) cheltuieli cu salariile

22

25.391

 

 

 

d2) cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

7.061

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

5.281

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj

25

127

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

1.320

 

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

331

 

 

 

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.560

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

508

 

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

31

356

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.295

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

e)

cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 


 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.400

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

37

11.720

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

156

 

 

 

i1) contract de mandat

39

120

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol din care:

40

36

 

 

 

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

10

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate din care :

42

0

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

50

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

8.970

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.436

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

7.534

 

1

 

Rezerve legale

55

448

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constiturea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55,56,57,58 si 59

60

7.086

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

709

 

8

 

Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

6.377

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

4.810

 

1

 

Surse proprii

65

2.400

 

2

 

Alocatii de la buqet

66

910

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

interne

68

 

 

 

b)

externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

1.500

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

4.810


 

1

 

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

4810

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

8.893

 

1

 

Rezerve legale

77

1 439

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

7lJ

7.454

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

64.675

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

55.705

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.315

 

4

 

N". mediu de salariati total

84

1.345

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

25.391

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

25.324

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

67

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)

88

1.569

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoana)(rd.81/84)

89

48.086

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile(lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

48.086

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1.000=(rd.16/rd.1)x 1.000

92

861

 

11

 

Plăti restante - total

93

0

 

 

a)

preturi curente

94

0

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante -total

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

163

 

 

b)

preturi comparabile

98

163

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare, prevăzut în Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie"- partea de distributie

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul european pentru dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională referitor la eligibilitatea interventiilor în domeniul locuintelor în favoarea comunitătilor marginalizate,


în conformitate cu Cadrul strategic national de referintă 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 2.594 din 25 iunie 2007, si cu Decizia Comisiei nr. 3.472/2007 de aprobare a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice",

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de depunere a cererilor de finantare prevăzut în rubrica „Modalitatea, locul si termenul de depunere a cererilor de finantare" din anexa nr. 1 „Cerere de propuneri de proiecte" la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie"- partea de distributie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 si 264 bis din 22 aprilie 2010, se prelungeste până la data de 20 august 2010, ora 14,00.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 20 iulie 2010.

Nr. 1.370.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 31 martie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul actului, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor" se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului", iar acronimul „MDLPL" se înlocuieste cu acronimul „MDRT".

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. -Acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii în structuri de sprijinire a afacerilor, în cadrul prezentei scheme, se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional, stipulate în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), denumit în continuare Regulament."

3. La articolul 6, punctele 1 si 15 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. structurile de sprijinire a afacerilor de importantă regională/locală reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilităti si/sau spatii pentru operatorii economici care desfăsoară activităti economice de productie si prestare de servicii în structura de afaceri;

15. rata de actualizare este rata calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008;".

4. La articolul 8 alineatul (3), literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să dovedească calitatea de proprietar sau să aibă în concesiune infrastructura si/sau terenul care fac obiectul proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la încheierea operatiunii sau de 3 ani în cazul IMM-urilor, în conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999; în cazul parteneriatelor, acest criteriu se aplică si partenerilor. În cazul unitătilor administrativ-teritoriale (autorităti ale administratiei publice locale), acestea au calitatea de proprietar sau de administrator ori au în concesiune infrastructura si/sau terenul care fac obiectul proiectului; prin exceptie, în cazul proiectelor realizate în incinta porturilor se aplică, după caz, dispozitiile art. 59 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, pe o perioadă de 5 ani de la încheierea operatiunii sau de 3 ani în cazul IMM-urilor, în conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006;

d) indiferent de forma juridică de organizare, solicitantul, precum si fiecare dintre parteneri, în cazul parteneriatelor, nu se află, din punctul de vedere al obligatiilor de plată restante la bugetele publice, în niciuna dintre situatiile de mai jos:

(i) obligatiile de plată nete depăsesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

(ii) obligatiile de plată depăsesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritătile administratiei publice locale;".

5. La articolul 8 alineatul (3), litera f) se abrogă.

6. La articolul 8 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) solicitantul, precum si partenerii acestuia nu pot participa la depunerea de propuneri de proiecte si nu pot deveni beneficiari de finantare nerambursabilă dacă se încadrează în una dintre următoarele situatii:

(i) se află în stare de faliment/insolventă sau fac obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare judiciară, au încheiat acorduri cu creditorii, si-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situatii ori se află în situatii similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislatia sau de reglementările nationale;

(ii) reprezentantul legal si/sau reprezentantii partenerilor asociati au suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, pronuntate prin hotărâri definitive si irevocabile de către instantele judecătoresti;

(iii) reprezentantul legal si/sau reprezentantii partenerilor asociati au fost subiectul unei judecăti în cadrul căreia o instantă judecătorească a pronuntat o hotărâre definitivă si irevocabilă de condamnare pentru fraudă, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

(iv) în urma unei proceduri de acordare a unei finantări nerambursabile din fonduri publice comunitare si/sau nationale, au fost găsiti vinovati printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligatiilor contractuale."

7. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul mentionat la alin. (3) lit. h) pct. (iv), solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă de încălcarea unuia sau mai multor contracte finantate din fonduri publice comunitare si/sau nationale din cauza nerespectării obligatiilor contractuale sau care a recunoscut debitul stabilit în sarcina sa de către autoritatea contractantă va putea să depună proiecte pentru a fi finantate prin Programul operational regional, cu conditia achitării acestui debit, precum si a penalitătilor aferente si să facă dovada achitării acestora, precum si a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanta judecătorească si/sau de către autoritatea contractantă."

8. La articolul 10, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) ajutoarele care favorizează activitătile din domeniul prelucrării si comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii unor astfel de produse achizitionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză ori atunci când acordarea ajutorului este conditionată de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, către producătorii primari."

9. La articolul 11, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. durata de implementare a proiectului să nu depăsească data de 31 iulie 2015;".

10. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. -Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentatia depusă de beneficiar trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii:

a) o crestere substantială a dimensiunii proiectului/activitătii ca urmare a acordării ajutorului;

b) o crestere substantială a domeniului de aplicare a proiectului/activitătii ca urmare a acordării ajutorului;

c) o crestere substantială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o crestere substantială a ritmului de finalizare a proiectului/activitătii în cauză;

e) proiectul nu ar fi fost realizat în regiunea asistată în cauză în absenta acordării ajutorului."

11. La articolul 15, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Activele achizitionate trebuie să fie noi; pentru întreprinderile mari, costurile legate de activele necorporale sunt eligibile numai în limita a 50% din totalul cheltuielilor de investitii eligibile ale proiectului."

12. Articolul 16 se modificasi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Schema de ajutor de stat este valabilă până la data de 31 decembrie 2013."

13. Articolul 17 se modificasi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Valoarea maximă estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 552,33 milioane euro, din care 443,52 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) si 108,81 milioane euro de la bugetul de stat.


(2) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor acordate se prezintă astfel:

 

Ani

Sume alocate din FEDR

(milioane euro)

Sume alocate de la bugetul de stat

(milioane euro)

2010

221,76

54,40

2011

133,06

32,65

2012

44,35

10,88

2013

44,35

10,88

Total

443,52

108,81"

 

14. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat este de 30."

15. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - MDRT, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurentei o fisă de informare completă potrivit anexei nr. 3 la Regulament."

16. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Se acordă prefinantare în cuantum de maximum 35% din valoarea totală a finantării ce poate fi acordată beneficiarului conform contractului."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 20 iulie 2010.

Nr. 1.878.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- La art. I pct. 2, cu referire la art. 1582 alin. (6), în loc de: „... prevăzute la alin. (8) lit. c)..."se va citi: „... prevăzute la alin. (8) lit. b)...".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.