MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 516/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 516         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

126. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 

613. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

714. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului

 

765. - Hotărâre privind aprobarea si finantarea Programului-pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistentei sociale si ocrotirii sănătătii, aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.79. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.30/2009

 

566. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II 2010

 

865. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare

 

1.847. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

9. - Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare

 

532. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale IBA - INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

534. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Rectificări la:

 - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2010

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 19 din 29 august 2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 31 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 126.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 613.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, compusă din teren si constructii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) După preluare, partea de imobil prevăzută la art. 1 se utilizează în scopul sistematizării zonei, respectiv pentru construirea, în maximum 3 ani de la preluarea acesteia, de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare, si pentru refacerea împrejmuirilor pe noul amplasament, prin realizarea lucrărilor de deviere a utilitătilor, respectiv retelele de alimentare cu apă, gaze naturale, termice, electrice, de canalizare si de incendiu, în vederea eliberării terenului necesar construirii Complexului Ecleziastico-Militar.

(2) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti va asigura transferarea, conform legii, Ministerului Apărării Nationale a unui procent de 40%, Ministerului Administratiei si Internelor a unui procent de 5%, Serviciului Român de Informatii a unui procent de 5%, din numărul de locuinte construite pe terenul aferent părtii din imobilul prevăzut la art. 1, după finalizarea acestora.

(3) În cazul în care nu se respectă destinatia părtii din imobil prevăzută la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmisă potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 714.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, la care se schimbă titularul dreptului de administrare

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

 

 

Persoana juridică la care se transmite imobilul

 

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. Fabrica de Glucoza nr. 2-A

(fostă str. Fabrica de Glucoza nr. 1), sectorul 2

Statul român,

din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Statul român,

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

- imobil 429 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F 103.562

- suprafata construită - 6.248 m2

- suprafata desfăsurată - 8.483,6 m2

- suprafata terenului, inclusiv constructiile - 45.332 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea si finantarea Programului-pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistentei sociale si ocrotirii sănătătii, aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 3 paragrafele 3.2 si 3.3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996 si modificat prin Acordul ratificat prin Legea nr. 369/2002, cu modificările ulterioare, precum si ale Minutei întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul de contrapartidă, semnată la Bucuresti la data de 13 iulie 2009, modificată prin schimb de scrisori între autoritătile româno-elvetiene competente,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul-pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistentei sociale si ocrotirii sănătătii, aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale, denumit în continuare program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului realizează programul prin Compania Natională de Investitii „CNI" - S.A., unitate care functionează sub autoritatea sa.

Art. 2. - Finantarea programului, potrivit prevederilor Minutei întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian din 13 iulie 2009, se asigură astfel:

a) din Fondul elvetian de contrapartidă, suma de 6.104.275 lei, pentru executia de lucrări si procurarea de instalatii si echipamente specifice reabilitării termice a clădirilor, exclusiv taxe si cote legale;

b) din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în sumă de 2.482.411 lei, pentru taxe si cote legale aferente executiei lucrărilor;

c) din bugetele consiliilor judetene si locale, în sumă de 827.471 lei, în completarea sumei prevăzute la lit. a), pentru executia de lucrări si procurarea de instalatii si echipamente specifice reabilitării termice a clădirilor.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de beneficiar, suma prevăzută la art. 2 lit. a), în baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

Art. 4. - Utilizarea de către Compania Natională de Investitii „CNI" - S.A. a sumelor prevăzute la art. 2 pentru realizarea programului se face în baza conventiilor de implementare încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si cu detinătorii clădirilor - autorităti ale administratiei publice locale.

Art. 5. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prezintă Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Elvetian de Cooperare/Ambasadei Elvetiei la Bucuresti raportări trimestriale privind stadiul realizării programului prevăzut la art. 1 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Emacu Gheorghe,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 765.

 

ANEXA

 

PROGRAM-PI LOT

de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistentei sociale si ocrotirii sănătătii, aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale

 

DATE PRIVIND IDENTIFICAREA CLĂDIRII

DATE PRIVIND CARACTERISTICILE

TEHNICE

ALE CLĂDIRII

DATE PRIVIND

CERTIFICAREA

ENERGETICĂ A

CLĂDIRII EXISTENTE

MĂSURI PROPUSE PRIN AUDITUL ENERGETIC PENTRU REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDIRII

Nr. crt.

Judetul/ Localitatea

Zona climatică

Functiunea clădirii si adresa

Detinător

Aria construită

- m2 -

Regim de înăltime

Număr de locuri/ paturi

Anul construirii

Consum de căldură KWh/m2 si an

Clasificarea energetică

Termoizolare pereti exteriori

Termoizolare planseu superior

Termoizolare planseu peste subsol

Modernizare tâmplărie

Modernizare instalatie interioară de încălzire

înlocuire echipamente în centrala termică

Termoizolare conducte

Reabilitare instalatie int. de apă caldă

Contorizare încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Alba/ Abrud

III

Spital orăsenesc, Str. Republicii nr. 13, orasul Abrud

Consiliul local

1.405

S+p+1

120

de paturi

1929 1982

328

E

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.

Bistrita-

Năsăud/

Bistrita

III

Spital judetean,

str. General Grigore Bălan

nr. 43, municipiul Bistrita

Consiliul judetean

5.200

S+p+5

700

de locuri

1973

313

E

-

-

-

-

-

-

-

-

 

3.

Brasov/ Brasov

IV

Spital clinic judetean de urgentă, Calea Bucurestiului nr 25-27, municipiul Brasov

Consiliul judetean

1.562,7

S+p+6

175

de paturi

1984

385

E

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Prin raportul de expertiză tehnică pentru cerinta de rezistentă si stabilitate, clădirile incluse în proiect nu necesită măsuri de interventie (consolidare) la structura w de rezistentă.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.30/2009

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.30/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 si 208 bis din 1 aprilie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - în situatii deosebite - război, criză, calamităti naturale, participarea la misiuni în teatrele de operatii sau la exercitii în alte garnizoane decât cele de dislocare la pace - care nu sunt prevăzute în prezentul regulament, nu se constituie detasamente de onoare distincte pentru acordarea onorului militar. Onorul militar se acordă în functie de particularitătile ceremoniei respective si de personalul la dispozitie."

2. La articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) Ziua NATO în România;".

3. La articolul 10, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Onorul militar se acordă în situatiile si în conditiile stabilite pentru fiecare caz în parte de către organizatori, conform anexei nr. 11, astfel:".

4. La articolul 16, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) La trecerea în revistă a gărzii de onoare, comandantul acesteia însoteste persoana oficială în pas de defilare, în dreapta si la doi pasi înapoia acesteia, salutând - prezentând onorul cu sabia - până la apropierea de flancul stâng al gărzii de onoare, când trece înapoia persoanei oficiale la trei-patru pasi de aceasta, se opreste la cinci-sase pasi de flancul stâng al gărzii si salută persoana oficială, care se întoarce spre comandantul gărzii de onoare."

5. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - La ordin, pentru conducerea la plecare a persoanelor oficiale prevăzute la art. 10, actiunile gărzii de onoare se desfăsoară potrivit celor prevăzute pentru onorul la sosire, art. 16 alin. (2), cu următoarele deosebiri:

a) formula de raport este: «Domnule... -functia sau gradul - dacă persoana oficială este militar/Excelentă/Majestate, garda de onoare, constituită cu ocazia plecării dumneavoastră/Excelentei Voastre/Majestătii Voastre, vă prezintă onorul; sunt comandantul gărzii... - gradul si numele»;

b) garda de onoare nu defilează si rămâne în pozitia «pentru onor» până la retragerea persoanei oficiale."

6. La articolul 26, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Garda de onoare se dispune în linie pe două, 3 sau 4 rânduri, în functie de locul de desfăsurare."

7. La articolul 28, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru detasamentele de onoare organizate de Regimentul 30 Gardă «Mihai Viteazul», tipul armamentului individual al militarilor se stabileste în functie de situatie."

8. La articolul 39, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Ceremoniile militare dedicate comemorării eroilor României încep la ora 12,00, când, la solicitarea comandantului garnizoanei adresată autoritătilor bisericesti locale, se trag, timp de 3 minute, clopotele tuturor lăcaselor de cult din localitate. După aceasta, conform planificării comandantului garnizoanei, se desfăsoară, de regulă, activitătile prevăzute la art. 6."

9. La capitolul II, după sectiunea 1 se introduce o nouă sectiune, sectiunea V, cu următorul cuprins:

„SECTIUNEA V

Ziua NATO în România

Art. 421. - (1) Ziua NATO în România se sărbătoreste în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie.

(2) Cu acest prilej, în toate structurile militare se arborează drapelul national al României si drapelul NATO.

(3) Pe timpul arborării drapelelor pe catarg se intonează de către muzica militară sau se difuzează prin mijloace electronice imnul national al României si imnul NATO."

10. La articolul 45, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) La sosirea Presedintelui României, trompetul cântă semnalele «Atentiune» si «Prevestirea pentru primirea generalului». Comandantul paradei militare nationale comandă trecerea în pozitia «drepti» si prezentarea onorului. Trupele prezintă armele «pentru onor», muzica militară intonează «Marsul de întâmpinare», iar drapelele de luptă se înclină la orizontală. De regulă, comandantul paradei militare nationale se prezintă în fata Presedintelui României si raportează: «Domnule Presedinte, trupele sunt gata pentru parada militară organizată cu ocazia......Sunt comandantul paradei militare..., - gradul si numele -».

În timpul raportului, muzica militară încetează să cânte.

(3) Presedintele României salută trupele cu formula «Bună ziua!», la care acestea răspund «Să trăiti!». Muzica militară intonează si participantii interpretează vocal imnul national al României. În timpul intonării imnului national al României se execută 21 de salve de artilerie."

11. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - După depunerea jurământului, Presedintele României, la sosirea la sediul institutiei prezidentiale, primeste onorul."


12. La articolul 49, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Al. 49. - (1) Învestirea în functie a ministrului apărării nationale se face de către Presedintele României sau de către prim-ministru, după caz, la sediul Ministerului Apărării Nationale.

(3) Pentru solemnitatea de învestire, Regimentul 30 Gardă «Mihai Viteazul» asigură un detasament de onoare de «TIP B» în uniformă de protocol, conform anexei nr. 5."

13. La articolul 50 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) La sosirea Presedintelui României sau a prim-ministrului:".

14. La articolul 50 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) Presedintele României sau prim-ministrul îl prezintă pe noul ministru al apărării nationale si rosteste o alocutiune;".

15. La articolul 50 alineatul (3), partea introductivă si literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) La plecarea Presedintelui României sau a prim-ministrului:

a) la iesirea Presedintelui României sau a prim-ministrului din sediul Ministerului Apărării Nationale, trompetul intonează semnalul «Atentiune», comandantul gărzii prezintă onorul si dă raportul, iar muzica militară intonează «Marsul de întâmpinare»;

b) Presedintele României sau prim-ministrul salută drapelul de luptă, trece în revistă si salută garda de onoare;".

16. La articolul 51, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Învestirea în functie a sefului Statului Major General se face de către Presedintele României la sediul Ministerului Apărării Nationale."

17. La articolul 51, alineatul (3) si litera l) a alineatului (5) se abrogă.

18. La articolul 51, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Învestirea în functie a noului sef al Statului Major General se execută în biroul său de către Presedintele României; cu această ocazie, Presedintele României îi înmânează sefului Statului Major General simbolul Statului Major General, «Vulturul Cruciat»."

19. La articolul 67, alineatele (3), (4) si (6) se abrogă.

20. La articolul 68 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) persoana oficială salută drapelul de luptă, trece în revistă formatia si îi salută cu formula «Bine ati venit!», la care militarii răspund «Să trăiti!»."

21. La articolul 82 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) trompet;".

22. La articolul 85, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În ziua înhumării, comandantul gărzii la sicriu organizează schimburi formate din câte 4 militari. Militarii dintr-un schimb se asază pe ambele părti, la capetele sicriului, la unul-doi pasi de acesta si stau în pozitia «drepti», tinând pistoalele-mitralieră sau pustile automate în pozitia «la piept». Cei 4 militari stau cu fata spre intrarea în încăpere si se schimbă la fiecare 15 minute."

23. La articolul 86, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cortegiul militar funerar se deplasează la locul de înhumare în următoarea ordine:

a) prapurii - persoană civilă;

b) militarul cu portretul defunctului;

c) militarii purtători ai pernelor cu decoratiile acestuia;

d) militarul cu crucea;

e) coliva - persoană civilă;

f) militarii cu coroanele si jerbele de flori;

g) militarii cu capacul sicriului;

h) preotii;

i) militarii cu sicriul;

j) familia;

k) oficialitătile;

l) drapelul de luptă si garda de onoare;

m) trompetul;

n) cadrele militare si alte persoane participante."

24. La articolul 96, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru acordarea onorului militar, la sosirea personalitătii se constituie garda de onoare, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 5."

25. La articolul 96, alineatul (3) se abrogă.

26. La articolul 98, literele n) si p) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,n) după depunerea jurământului, comandantul unitătii militare predă drapelul de luptă militarului portdrapel, iar garda se deplasează în flancul drept al unitătii militare, pe linia rândului întâi al formatiei;

p) persoana care a înmânat drapelul de luptă rosteste o alocutiune despre semnificatia acestui eveniment; în încheiere, când aceasta felicită unitatea militară, militarii din formatie, din proprie initiativă, iau pozitia «drepti» si se intonează imnul national al României;".

27. La articolul 102, literele c), g) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) după oprirea drapelului de luptă pe locul ordonat, seful structurii de personal si mobilizare/reprezentantul esalonului superior dă citire decretului prezidential, iar persoana desemnată se apropie de drapelul de luptă si fixează decoratia pe cravata special destinată;

g) Presedintele României/ministrul apărării nationale/seful Statului Major General rosteste o alocutiune, arătând meritele pentru care marii unităti/unitătii militare i s-a conferit decoratia; alocutiunea se încheie cu o formulă de felicitare, iar militarii aflati în formatie iau pozitia «drepti»;

h) comandantul marii unităti/unitătii militare al cărei drapel de luptă a fost decorat multumeste în alocutiunea sa pentru distinctia acordată; în încheiere, comandantul dă comenzile necesare pentru încolonare si defilare;".

28. La articolul 102, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) în teatrele de operatii, acest tip de activităti se execută fără defilarea fortelor."

29. La articolul 107, litera o) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,o) militarii aflati în formatie, din proprie initiativă, iau pozitia «drepti»;".

30. La articolul 110 alineatul (2), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) felicitarea promotiei de către persoana oficială si luarea pozitiei «drepti» din proprie initiativă;".


31. La articolul 137, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Drapelele României care se înmânează familiilor după înhumarea militarilor în activitate se asigură de unitatea militară din care au făcut parte; pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere si pentru veteranii de război, acestea se asigură de comenduirea de garnizoană."

32. La anexa nr. 5 coloana 4, rândul 1 din tabel se modifică si va avea următorul cuprins:

„Uniforma*:

- de protocol;

- de protocol si a categoriilor de forte ale armatei; (PI.1 - uniforma de protocol, PI.2 - uniforma de reprezentare a fortelor terestre, PI.3 - uniforma de reprezentare a fortelor aeriene si PI.4 - uniforma de reprezentare a fortelor navale);".

33. La anexa nr. 5 coloana 5, rândul 1 din tabel se modifică si va avea următorul cuprins:

„* Se stabileste la ordin."

34. Titlul anexei nr. 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„SCHEMA DE PRINCIPIU

a organizării ceremoniei militare la sosirea/plecarea personalitătilor în/din sediul Ministerului Apărării Nationale"

35. La anexa nr. 10 coloana 2, rândurile 2, 3, 4, 7, 8, 9 si 10 din tabel se modifică si vor avea următorul cuprins:

- rândul 2 - „O companie x 3 plutoane x 15 militari";

- rândul 3 - „2 plutoane x 15 militari";

- rândul 4 - „Un pluton x 15 militari";

- rândul 7 - „2 plutoane x 15 militari";

- rândul 8 - „Un pluton x 21 militari";

- rândul 9 - „Un pluton x 15 militari";

- rândul 10 - „Un pluton x 15 militari".

36. La anexa nr. 10 coloana 4, rândul 10 din tabel se modifică si va avea următorul cuprins:

„Da".

37. La anexa nr. 10 coloana 8, rândurile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 si 10 din tabel se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4 militari la ordinul comandantului garnizoanei".

38. La anexa nr. 10, rândul 11 din tabel se modifică si va avea următorul cuprins:

„o Cavalerilor ordinelor nationale care nu au si calitatea de veteran de război sau de cadru militar în rezervă/retragere li se acordă funeralii cu onoruri militare conform gradului echivalent în rezervă."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. M.79.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II 2010

 

În temeiul:

- Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, cu modificările ulterioare;

- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul II 2010, începând cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 370 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 566.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare

 

Având în vedere:

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (4) si (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată;

- prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările si completările ulterioare;

- necesitatea îndeplinirii activitătilor prevăzute de conditionalitatea nr. 4 I. „Prevenirea faptelor de coruptie", măsura 4 „Monitorizarea respectării normelor de conduită si a standardelor etice în administratia publică", etapa 4.2 „Stabilirea metodelor de colectare a informatiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către functionarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora si prezentarea lor într-un format unic" si etapa 4.3 „Colectarea informatiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunitătilor de coruptie, precum si evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunitătilor de coruptie, precum si a sanctiunilor luate împotriva functionarilor publici, în particular a celor din administratia publică de la nivel local. Pregătirea si diseminarea de către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale", cuprinse în Planul de actiune pentru îndeplinirea conditionalitătilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei împotriva coruptiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) si ale art. 22 alin. (1) lit. b) si d)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 8, alineatul (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, se modifică după cum urmează:

Art. 8. - (1) Pe baza datelor si informatiilor cuprinse în formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si în formatele de raportare semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autoritătilor si institutiilor publice, Agentia Natională a Functionarilor Publici elaborează rapoarte semestriale, pe care le publică pe portalul institutiei, după cum urmează:

a) în luna octombrie, pentru semestrul I al anului în curs;

b) în luna aprilie a anului următor, pentru semestrul II al anului precedent."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

 

Bucuresti, 13 iulie 2010.

Nr. 865.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 si prevederile art. 48-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, ale art. 12 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 27 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru faza de implementare a proiectelor, cheltuielile prevăzute la art. 5, efectuate în cadrul proiectelor, sunt considerate eligibile de la data aprobării aplicatiei finale de către Comitetul de monitorizare URBACT II."

2. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind grupurile locale de sprijin URBACT II, referitoare la constituirea si functionarea acestora la nivelul fiecărui beneficiar, precum:

a) organizarea de întâlniri si seminarii;

b) organizarea de sesiuni de instruire legate de consolidarea capacitătii grupului local de sprijin URBACT II;

c) transportul si cazarea membrilor grupului local de sprijin URBACT II pentru a participa la întâlnirile proiectului;

d) comunicarea si diseminarea produselor rezultate din activitătile desfăsurate.

(2) Costurile privind grupurile locale de sprijin URBACT II trebuie prevăzute la o linie bugetară separată, cu o alocare financiară minimă de 70.000 euro pentru o retea tematică si de 30.000 euro pentru un grup de lucru."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 1.847.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 6 iulie 2010, prin cares-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sistemul prevăzut la alin. (1) este aplicabil asigurătorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, art. 2 lit. B pct. 39 si art. 2 lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Directia generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2010.

Nr. 9.

 

ANEXA

 

SISTEMUL

de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare

 

A. Norme metodologice privind întocmirea si verificarea raportărilor contabile ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2010

1. Generalităti

Prezentele norme se aplică asigurătorilor persoane juridice române, sucursalelor ori filialelor unui asigurător dintr-un stat tert, precum si sucursalelor unei societăti de asigurare sau ale unei societăti mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competentă a statului membru de origine, reasiguratorilor, persoane juridice autorizate în conditiile legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori de autoritatea competentă a statului membru de origine, brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, persoane juridice române, precum si intermediarilor dintr-un stat membru care desfăsoară activităti de intermediere pe teritoriul României, societăti comerciale autorizate în conditiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, care au obligatia să întocmească si să depună raportări contabile la data de 30 iunie 2010.

Raportările contabile la data de 30 iunie 2010 vor fi depuse astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, după caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

Raportările contabile la data de 30 iunie 2010 vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si vor fi avute în vedere si următoarele precizări:

a) elementele monetare exprimate în valută (disponibilităti si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii în valută) trebuie evaluate si raportate utilizând cursul de schimb, comunicat de Banca Natională a României, în data de 30 iunie 2010, respectiv 4,3688 lei/euro. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creantelor ori datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situatiile financiare anterioare si cursul de schimb din data de 30 iunie 2010 se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz;

b) pentru creantele si datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile ori nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferentelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a);

c) pentru evidentierea în contabilitate a tranzactiilor în valută se utilizează cursul de schimb de la data efectuării operatiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuării operatiunii se întelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară anterioară operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuării operatiunii (încasare, plată, emitere de documente).

2. Prezentarea si modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2010

Asigurătorii si reasiguratorii vor întocmi si vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere, compus din:

- contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

- contul tehnic al asigurării de viată (cod 03);

- contul netehnic (cod 04);

3. Date informative (cod 05).


Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi si vor prezenta si situatiile prevăzute la cap. V sectiunea 4, formularul „Situatii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

A. situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii;

B. situatia veniturilor si cheltuielilor.

Brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor întocmi si vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere (cod 02);

3. Date informative (cod 03).

Asigurătorii si reasiguratorii, precum si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului) si cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări ori initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor si a brokerilorde asigurare.

Asigurătorii si reasiguratorii, precum si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfăsurată, potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilant" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

Bilantul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ si de pasiv, grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

Bilantul se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2010, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Pentru prezentarea contului de profit si pierdere la data de 30 iunie 2010, asigurătorii, în functie de activitatea de asigurare pe care o desfăsoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viată (cod 03) si formularul contului netehnic (cod 04).

Brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor întocmi formularul contului de profit si pierdere (cod 02).

Datele care se raportează în formularele contului de profit si pierdere sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare.

În formularul „Date informative", la rândurile 01 si 02 coloana 1, asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Formularele de raportare contabilă întocmite pentru data de 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au în subordine sucursale ori subunităti fără personalitate juridică vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2010.

Asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au în subordine sucursale ori alte subunităti fără personalitate juridică, care desfăsoară activitate si au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele si soldurile exprimate în valută, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare întocmită pentru operatiunile economico-financiare desfăsurate în tară.

În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii în străinătate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în valută, cât si în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la data de 30 iunie 2010 ale persoanei juridice din tară, vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate în lei.

Formularele care compun raportările contabile la data de 30 iunie 2010 se vor completa în lei (RON).

Asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010 astfel:

- pe suport hârtie (formatul C.S.A.), semnate si stampilate, conform legii, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice;

- în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicatia CSA-EWS.

Asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe suport magnetic, raportările contabile la 30 iunie 2010, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii. Programul de asistentă este pus la dispozitia asigurătorilor si brokerilor de asigurare, gratuit, de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro

Asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2010 nu întocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2010, urmând să depună o declaratie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

O declaratie similară vor depune si persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2010 la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010, precum si declaratiile asigurătorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare care nu au desfăsurat activitate se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice până cel târziu la data de 15 august 2010.

Nedepunerea raportărilor contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010 la termenul stabilit, a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, după caz, se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2010 de către asigurători si brokerii de asigurare se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la cap. III pct. 1 si 2 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

B. Nomenclator - forme de proprietate

 

COD

DENUMIRE

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ

 

(cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin)

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată

 

 

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURARILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale IBA - INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI.3.118 din data de 25 iunie 2010, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială IBA- INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Garoafei nr. 1A, sectorul 5, J40/8235/23.07.2009, CUI 25812453/24.07.2009, a constatat următoarele:

în fapt, prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 15.844 din 12 mai 2010, dna Szekely Magdalena a comunicat demisia sa din functia de director executiv al Societătii Comerciale IBA- INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., începând cu data de 15 mai 2010.

Directia generală autorizări, prin Adresa nr. VI.16.601 din 20 mai 2010, a solicitat Societătii Comerciale IBA- INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. să transmită hotărârea de numire a noului conducător executiv, precum si documentele necesare în vederea aprobării acestuia de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Societatea nu a dat curs solicitării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

La notificarea Directiei generale autorizări, transmisă cu nr. VI. 19.244 din 17 iunie 2010, referitoare la faptul că Societatea Comercială IBA- INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, societatea nu a răspuns. Confirmarea de primire a notificării a fost semnată de un reprezentant al societătii la data de 18 iunie 2010.

În drept, Societatea Comercială IBA- INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce constituie contraventie, conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale IBA- INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei persoane semnificative - conducător executiv, care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. -în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială IBA - INSIEME BROKERDE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Garoafei nr. 1A, sectorul 5, J40/8235/23.07.2009, CUI 25812453/24.07.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până ia data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei persoane semnificative - conducător executiv, care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială IBA - INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 532.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI.3.116 din data de 25 iunie 2010, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Virtutii nr. 11, bl. R5A, se. A, et. 3, ap. 11, sectorul 6, J40/7267/25.06.2009, CUI 25708402/25.06.2009, a constatat următoarele:

în fapt, prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 6.069 din 25 februarie 2010, domnul Neatu Laurentiu a comunicat renuntarea la calitatea de conducător executiv al Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., începând cu data de 9 februarie 2010, conform declaratiei autentificate sub nr. 248 din 9 februarie 2010.

Directia generală autorizări, prin Adresa nr. VI.6.069 din 5 martie 2010, a solicitat Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. să transmită hotărârea, precum si documentele necesare în vederea aprobării noii persoane semnificative de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Societatea nu a dat curs solicitării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

La notificarea Directiei generale autorizări, transmisă cu nr. VI. 19.245 din 17 iunie 2010, referitoare la faptul că Societatea Comercială VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, societatea nu a răspuns. Confirmarea de primire a notificării a fost semnată de un reprezentant al societătii la data de 18 iunie 2010.


În drept, Societatea Comercială VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce constituie contraventie, conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei persoane semnificative - conducător executiv, care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. -în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Virtutii nr. 11, bl. R5A, se. A, et. 3, ap. 11, sectorul 6, J40/7267/25.06.2009, CUI 25708402/25.06.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei persoane semnificative - conducător executiv, care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 534.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2010 privind raportarea modificării potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 13 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la tabelul Formularului 1: IRR STD POZ, coloana „Factorul de ponderare" în totalitate si celulele aferente coloanelor (1)-(4) ale rândului 14 se vor citi hasurate.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.