MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 515/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 515         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

628. - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

633. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, reprezentând teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

 

645. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate în orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „CER.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa - Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti - Constanta, România”

 

650. - Hotărâre privind aprobarea de către Guvernul României a contributiei suplimentare pentru achizitionarea unui nou sediu al Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia Plantelor (OEPP)

 

651. - Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Techirghiol, judetul Constanta

 

652. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor si a finantării acestuia

 

653. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Academiei Române pentru functionarea Consiliului fiscal din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

655. - Hotărâre privind modificarea si completarea Statutului Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea declasificării corespondentei Partidului Comunist Român nr. 4985/4921 clasificată sub nr. 03652/13.12.1972

 

1.041. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

4.469. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinder Strumff” din Pitesti

 

4.470. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. - (1) După preluare, partea din imobil prevăzută la art. 1 se utilizează în vederea sistematizării zonei, realizării unor obiective de interes public si construirii unui număr de minimum 2.300 de unităti locative si functiuni complementare spatiilor de locuit, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca va transfera Ministerului Apărării Nationale, conform legii, 40% din numărul de locuinte construite pe terenul aferent părtii din imobil prevăzute la art. 1, dar nu mai putin de 920 de unităti locative, împreună cu terenul aferent acestora, în maximum 3 ani de la realizarea transferului.

(3) În cazul în care nu se respectă destinatia părtii din imobil prevăzute la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 628.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii din imobil, care se trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

- imobil 3192 -partial

- cod 8.29.09 -nr.M.F. 106.676

- Suprafata construită = 737 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.151 m2

- Suprafata totală a terenului inclusiv constructiile = 126.976 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, reprezentând teren, aflat în domeniul public

al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor-Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, reprezentând teren, aflat în domeniul publicai statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se înregistrează ca fond forestier proprietate publică a statului în evidenta terenurilor cu vigoare a prezentei hotărâri.  Art. 2. - Predarea-preluarea părtii dintr-un imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în destinatie forestieră, se înscrie în amenajamentul silvic si se supune regimului silvic.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbely

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 633.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părti dintr-un imobil, reprezentând teren, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Covasna,

municipiul Sfântu Gheorghe

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Statul român, în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

- imobil 2449 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.124

- Suprafata totală a terenului = 12,06 ha


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate în orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa - Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti - Constanta, România”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a terenurilor situate în orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Lehliu-Gară nr. 101 din 30 octombrie 2008, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes

national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa - Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti - Constanta, România”.

(2) Terenurile date în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 645.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor situate în orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi, trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa - Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti - Constanta, România”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Orasul Lehliu-Gară, din administrarea Consiliului Local al Orasului Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” -S.A.

S = 148,93 m2

Categoria de folosintă = drum,

nr. cadastral 1319

2.

Orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Orasul Lehliu-Gară, din administrarea Consiliului Local al Orasului Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” -S.A.

S = 67,21 m2

Categoria de folosintă = drum,

nr. cadastral 320

3.

Orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Orasul Lehliu-Gară, din administrarea Consiliului Local al Orasului Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

S = 551,44 m2

Categoria de folosintă = drum,

nr. cadastral 1321

4.

Orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Orasul Lehliu-Gară, din administrarea Consiliului Local al Orasului Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” -S.A.

S = 244,65 m2

Categoria de folosintă = drum,

nr. cadastral 1318

5.

Orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Orasul Lehliu-Gară, din administrarea Consiliului Local al Orasului Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” -S.A.

S = 584,81 m2

Categoria de folosintă = drum,

nr. cadastral 1322

 

 

TOTAL = 1.597,04 m2

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Guvernul României a contributiei suplimentare pentru achizitionarea

unui nou sediu al Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia Plantelor (OEPP)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă de către Guvernul României contributia suplimentară pentru achizitionarea unui nou sediu al Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia Plantelor (OEPP).

Art. 2. - Contributia suplimentară prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2010, în limita contravalorii în lei a sumei de 30.100 euro.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 650.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare

asupra unor imobile situate în orasul Techirghiol, judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în orasul Techirghiol, judetul Constanta, identificat potrivit pozitiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al orasului Techirghiol, judetul Constanta, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Techirghiol, în vederea extinderii suprafetelor construite si amenajate ale localitătii.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil situat în orasul Techirghiol, judetul Constanta, identificat potrivit pozitiei nr. 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Techirghiol nr. 247/2009.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Serviciul Român de Informatii împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 651.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care fac obiectul schimbării titularilor dreptului de proprietate si de administrare

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Număr de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Orasul Techirghiol, judetul Constanta

Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informatii

Orasul Techirghiol, judetul Constanta, în administrarea Consiliului Local al Orasului Techirghiol

35.552

(partial)

Suprafata terenului = 684,18 m2

2.

Orasul Techirghiol, judetul Constanta

Orasul Techirghiol, judetul Constanta, din administrarea Consiliului Local al Orasului Techirghiol

Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

Suprafata terenului = 19.928 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare

a Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor

si a finantării acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 761-7611 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor si a finantării acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 2 noiembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) elaborarea Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul autoritătii publice centrale din domeniul apelor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, si, în completare, de la Programul operational sectorial de mediu (POS Mediu) - axa prioritară 5, Fondul pentru mediu, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si din alte surse;”.

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 652.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005)

 

PROGRAMUL

de realizare a Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor si finantarea acestuia

 

ETAPA

 

 

Termen de finalizare

Actiuni necesare

Costuri (lei)

Surse de finantare

Responsabili

I. Elaborarea Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor

Decembrie 2005

l.a) Initierea studiilor pentru amenajarea bazinului hidrografic Siret, grav afectat de inundatiile din anul 2005

2.820.000

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor

 

 

 

 

 

 

Martie 2006

l.b) Initierea studiilor pentru amenajarea altor 7 bazine hidrografice prioritare din punctul de vedere al riscului la inundatii

7.500.000

Septembrie 2009

l.c) Elaborarea studiilor pentru amenajarea celor 8 bazine hidrografice prioritare din punctul de vedere al riscului la inundatii

17.460.000

Decembrie 2013

l.d) Finalizarea/Elaborarea studiilor pentru amenajarea celor 11 bazine hidrografice

167.148.627

Programul operational sectorial de mediu (POS Mediu) - axa prioritară 5, Fondul pentru mediu, bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor

 

 

ETAPA

 

 

Termen de finalizare

Actiuni necesare

Costuri (lei)

Surse de finantare

Responsabili

II. Implementarea Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor, ca parte integrantă a Planului de management al portiunii de pe teritoriul României a bazinului hidrografic international al fluviului Dunărea

2011-2021

II.a) 2011-2015

Implementarea componentei pe termen mediu

II.b) 2015-2021

Implementarea componentei pe termen lung

Costurile vor fi evaluate prin studiile prevăzute la pct. I.

Bugetele locale;

Bugetul Administratiei Nationale „Apele

Române”;

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor;

bugetul Fondului pentru mediu;

Programul operational sectorial de mediu (POS Mediu) - axa prioritară 5;

bugetele proprii ale utilizatorilor de apă;

alte surse

Administratia Natională „Apele Române”;

Autoritătile administratiei publice locale; utilizatorii de apă

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Academiei Române pentru functionarea Consiliului fiscal din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 47 alin. (2) din Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010 si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Academiei Române pe anul 2010, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare”, cu suma de 466 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată functionării în anul 2010 a Consiliului fiscal si a Secretariatului tehnic care asistă activitatea acestuia.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Academiei Române pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 653.

 

ANEXA

 

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

 

53.01

Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare

466

01

Cheltuieli curente

451

10

Cheltuieli de personal

396

10.01

Cheltuieli salarialeîn bani

310

10.01.01

Salarii de bază

104

10.01.06

Alte sporuri

11

10.01.12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

166

10.01.13

Indemnizatii de delegare

1

10.01.14

Indemnizatii de detasare

3

10.01.30

Alte drepturi salariale în bani

25

10.03

Contributii

86

10.03.01

Contributii de asigurări sociale de stat

64

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

2

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

16

10.03.04

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

1

10.03.06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

3

20

Bunuri si servicii

55

20.01

Bunuri si servicii

30

20.01.01

Furnituri de birou

4

20.01.02

Materiale pentru curătenie

1

20.01.03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

6

20.01.04

Apă, canal si salubritate

3

20.01.05

Carburanti si lubrifianti

5

20.01.08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

5

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

5

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

1

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10

20.05.30

Alte obiecte de inventar

10

20.06

Deplasări, detasări, transferări

2

20.06.01

Deplasări interne, detasări, transferări

1

20.06.02

Deplasări în străinătate

1

20.11

Cărti, publicatii si materiale documentare

3

20.30

Alte cheltuieli

10

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10

70

Cheltuieli de capital

15

71

Active nefinanciare

15

71.01

Active fixe

15

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

10

71.01.30

Alte active fixe

5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Statutului Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România -

Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Statutul Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 29 septembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Caracteristica minoritătii nationale evreiesti constă în cumularea criteriului etnic cu cel religios.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Federatia asigură, la nivel national, reprezentarea, organizarea si coordonarea Cultului Mozaic si are calitatea de membru al Consiliului Minoritătilor Nationale, reprezentând minoritatea natională a evreilor în Parlamentul României, în conditiile legii electorale.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Federatia este continuatoare de drept a Federatiei Uniunilor Comunitătilor Evreiesti din România, înfiintată în anul 1936, reorganizată în anul 1949 potrivit Statutului Cultului Mozaic aprobat prin Decretul nr. 589/1949, si a tuturor organizatiilor, societătilor, asociatilor, asezămintelor, fundatiilor si altele asemenea lor, evreiesti/israelite care au functionat pe teritoriul României anterior anului 1949 si care au desfăsurat activităti de cult, sociale, de învătământ, sănătate, cultură, sport, purtând diverse denumiri, precum: comunităti israelite de rit oriental, sefard, ortodox, neolog, epitropii israelite etc.”

4. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 9, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) asigurarea exercitării nestingherite a activitătilor de cult mozaic, educatie iudaică, asistentă socială si medicală;”.

6. La articolul 22, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Adunarea generală este alcătuită din membrii Consiliului de conducere si din presedintii de Comunităti care nu fac parte din Consiliul de conducere. La Adunarea generală participă, cu statut de invitati, presedintele Comisiei de etică si mediere, reprezentantii membrilor afiliati, alte persoane desemnate de Comitetul director.”

7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Consiliul de conducere al Federatiei este ales de Congres pentru o perioadă de 4 ani si este alcătuit din 31 de membri, dintre care 27 sunt membri cu drept de vot si 4 sunt membri supleanti. Dintre cei 31 de membri ai Consiliului de conducere al Federatiei fac parte:

- 4 membri titulari de drept, care sunt: presedintele, vicepresedintele, secretarul general si Sef Rabinul Cultului Mozaic sau persoana desemnată a-l înlocui pe acesta;

- 16 presedinti de Comunităti, dintre care 14 sunt membri titulari si 2 sunt membri supleanti;

- 11 membri ai Comunitătilor, dintre care 9 sunt membri titulari si 2 sunt membri supleanti.

Membrii supleanti se desemnează în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, la fiecare dintre cele două categorii în parte. Ei au dreptul de a participa la lucrările Consiliului de conducere, votul lor fiind consultativ.”

8. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 25, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) alegerea, o dată la 4 ani, a 7 persoane din rândul membrilor săi titulari, dintre care cel mult 3 presedinti de Comunităti, care împreună cu presedintele, vicepresedintele, secretarul general si Sef Rabinul sau persoana desemnată a-l înlocui pe acesta formează Comitetul Director al Federatiei;”.

10. La articolul 27, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Membrii Consiliului de conducere, presedintii Comunitătilor si conducătorii unitătilor specializate au acces la documente si date ale Federatiei si ale Comunitătilor, cu respectarea regulilor conducerii ierarhice, având obligatia păstrării confidentialitătii, în conditiile legii.”

11. La articolul 38 alineatul (1), litera d) se abrogă.

12. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - În cimitirele evreiesti din România nu pot fi înhumate decât persoane de religie mozaică. În cimitirele cu zone speciale pentru partenerii din familiile mixte ale evreilor se pot face înhumări ale partenerilor neevrei, cu respectarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor evreiesti din România, adoptat de Consiliul de conducere al Federatiei.”

13. La articolul 55, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Membrii Comunitătii pot fi cetăteni români, care îndeplinesc cel putin una dintre următoarele conditii:

a) sunt evrei (mamă evreică);

b) au ascendentă evreiască (cel putin un bunic evreu);

c) au trecut oficial la iudaism, prin convertire recunoscută prin Cancelaria Rabinică a Federatiei;

d) sunt sot/sotie neevrei ai unui membru al Comunitătii.”

14. La articolul 55, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Nu pot fi membri ai Comunitătii persoane de origine evreiască care au renuntat de bunăvoie la religia mozaică sau care au adoptat în mod voluntar o altă religie.

(4) O persoană poate fi membru numai al unei singure Comunităti din România.”

15. La articolul 56, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să aleagă si să fie alesi în conducerea Comunitătii si în conducerea Federatiei, în conformitate cu regulamentul de alegeri;”.


16. La articolul 62, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) alegerea delegatilor la Congresul Federatiei în cadrul unei adunări generale extraordinare, organizată cu cel mult 180 de zile, dar nu mai putin de 45 de zile înainte de Congresul Federatiei.”

17. La articolul 63, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În Comitetul de conducere al Comunitătii se cooptează responsabilii obstilor evreiesti afiliate la Comunitate.”

18. Articolul 78 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - (1) Pentru solutionarea pe cale amiabilă a diferendelor din cadrul Federatiei, precum si pentru analiza abaterilor de la etică a membrilor Comunitătilor din România, se organizează Comisia de etică si mediere a Federatiei, care functionează pe bază de regulament propriu, aprobat de Consiliul de conducere al Federatiei.

(2) Comisia prezintă propuneri în spetele analizate Consiliului de conducere al Federatiei sau, după caz, Comitetului director.

(3) Presedintele Comisiei de etică si mediere este ales de către Congresul Federatiei. În cazul indisponibilizării presedintelui, Consiliul de conducere desemnează un presedinte interimar, care functionează până la următorul congres.

(4) Comisia este compusă din 9 membri, dintre care 7 membri sunt titulari, iar 2 sunt membri supleanti. Membrii Comisiei sunt alesi de Consiliul de conducere, la propunerea presedintelui Comisiei.

(5) Sef Rabinul sau persoana desemnată a-l înlocui pe acesta este membru de drept al Comisiei.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 655.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

ORDIN

pentru aprobarea declasificării corespondentei Partidului Comunist Român nr. 4985/4921,

clasificată sub nr. 03652/13.12.1972

 

În temeiul prevederilor:

- art. 20 alin. (1) lit. b) din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 din Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 0119/2002,

directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale emite următorul ordin

Art. 1. - Se declasifică informatiile cuprinse în corespondenta Partidului Comunist Român nr. 4985/4921, clasificată sub nr. 03652/13.12.1972, întrucât dezvăluirea informatiilor continute de aceasta nu mai poate prejudicia siguranta natională, apărarea tării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat detinătoare.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Structura de securitate a Serviciului de Telecomunicatii Speciale va îndeplini formalitătile ce decurg din prezentul ordin.

Art. 4. - Institutiile si autoritătile publice care au în gestiune copii ale acestui document vor lua măsuri în consecintă, conform legii.

 

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 24.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.509/2008

privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice

pentru reteaua de asistentă medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. Cs.A. 7.723/2010,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului

Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Specialitătile obtinute anterior prezentului ordin, precum si cele în curs de derulare rămân valabile. Rezidentii aflati în pregătire vor continua pregătirea conform duratei de pregătire si curriculei în vigoare la data intrării în rezidentiat.”

2. Anexa „Nomenclator de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală resurse umane si certificare, celelalte directii din Ministerul Sănătătii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 1.041.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 1.509/2008)

 

NOMENCLATOR

de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

I. DOMENIUL MEDICINĂ

1.1. Specialităti clinice

1.1.1. Grupa specialitătilor medicale

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Alergologie si imunologie clinică

4 ani

2.

Anestezie si terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infectioase

4 ani

4.

Cardiologie

5 ani

5.

Dermatovenerologie

4 ani

6.

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

4 ani

7.

Endocrinologie

4 ani

8.

Expertiza medicală a capacitătii de muncă

3 ani

9.

Farmacologie clinică

4 ani

10.

Gastroenterologie

4 ani

11.

Genetică medicală

4 ani

12.

Geriatrie si gerontologie

4 ani

13.

Hematologie

4 ani

14.

Medicină de familie

3 ani

15.

Medicină de urgentă

5 ani

16.

Medicină internă

5 ani

17.

Medicina muncii

4 ani

18.

Medicină sportivă

4 ani

19.

Nefrologie

4 ani

20.

Neonatologie

4 ani

21.

Neurologie

4 ani

22.

Neurologie pediatrică

4 ani

23.

Oncologie medicală

5 ani

24.

Pediatrie

5 ani

25.

Pneumologie

4 ani

26.

Psihiatrie

4 ani

27.

Psihiatrie pediatrică

4 ani

28.

Radioterapie

4 ani

29.

Recuperare, medicină fizică si balneologie

4 ani

30.

Reumatologie

4 ani

 

1.1.2. Grupa specialitătilor chirurgicale

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

31.

Chirurgie cardiovasculară

6 ani

32.

Chirurgie generală

6 ani

33.

Chirurgie orală si maxilo-facială*)

5 ani

34.

Chirurgie pediatrică

5 ani

35.

Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructiva

5 ani

36.

Chirurgie toracică

5 ani

37.

Chirurgie vasculară

5 ani

38.

Neurochirurgie

6 ani

39.

Obstetrică-ginecologie

5 ani

40.

Oftalmologie

4 ani

41.

Ortopedie si traumatologie

5 ani

42.

Otorinolaringologie

4 ani

43.

Urologie

5 ani

 

I.2. Specialităti paraclinice

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Anatomie patologică

4 ani

2.

Epidemiologie

3 ani

3.

Igienă

3 ani

4.

Medicină de laborator

4 ani

5.

Medicină legală

4 ani

6.

Medicină nucleară

4 ani

7.

Radiologie - imagistică medicală

4 ani

8.

Sănătate publică si management

4 ani


*) Specialitate chirurgicală cu conditii de acces în curs de armonizare cu normele Uniunii Europene.


 

I.3. Lista specialitătilor medicale pentru care formarea se face la solicitarea unitătilor sanitare (prin rezidentiat sau a doua specialitate)

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Epidemiologie

3 ani

2.

Expertiza medicală a capacitătii de muncă

3 ani

3.

Genetică medicală

4 ani

4.

Igienă

3 ani

5.

Medicină sportivă

4 ani

6.

Neonatologie

4 ani

7.

Neurologie pediatrică

4 ani

8.

Oncologie medicală

5 ani

 

I.4. Lista specialitătilor care asimilează specialităti în care accesul la formare este sistat

 

Denumirea specialitătii de asimilare

Durata specialitătii de asimilare

Ortopedie si traumatologie

Ortopedie pediatrică

 

II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2.

Ortodontie si ortopedie dento-facială

3 ani

3.

Endodontie

3 ani

4.

Parodontologie

3 ani

5.

Protetică dentară

3 ani

 

NOTĂ:

Specialitătile mentionate la pct. 1 si 2 beneficiază de recunoastere automată în statele membre ale Uniunii Europene.

 

III. DOMENIUL FARMACIE

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Farmacie clinică

3 ani

2.

Laborator farmaceutic

3 ani

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinder Strumff” din Pitesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române deAsigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 29 aprilie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-aprilie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinder Strumff”, cu sediul în municipiul Pitesti, Str. 9 Mai nr. 53, judetul Arges, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinder Strumff” din Pitesti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si deinteres public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinder Strumff” din Pitesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinder Strumff” din Pitesti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Kinder Strumff” din Pitesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinder Strumff” din Pitesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Kinder Strumff” din Pitesti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Kinder Strumff” din Pitesti, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Judetului Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 4.469.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 29 aprilie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-aprilie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida”, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Avram lancu nr. 2, judetul Vâlcea, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat

conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Surorile de Caritate „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita Catolică „Sf. Ioana Antida” din Râmnicu Vâlcea, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 4.470.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.