MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 501         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

165. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

808. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

166. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

809. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

580. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

581. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

584. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră romano-ucraineană

 

606. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

 

607. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 19 obiective de investitii, grădinite noi cu 2, 3 si 4 săli de grupă, cuprinse în „Proiectul privind incluziunea socială”

 

627. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

343. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

10. - Hotărâre privind aprobarea Programului national de pregătire a infirmierelor

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009, cu următoarele completări:

- La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 11-13, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 60, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

«d) medic de medicină generală - absolvent al facultătii de medicină sau pediatrie din România, promotie anterioară anului 2005, care nu a dobândit calificarea de medic specialist, dar a întrunit conditiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare prezentei legi. De aceste prevederi beneficiază si titularii diplomei de medic, obtinută anterior anului 2005 în străinătate si echivalată în România, care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit conditiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare prezentei legi;».

12. La articolul 69, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Contractarea si decontarea serviciilor de medicină de familie de către casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se fac pentru următoarele categorii de medici:

a) medicii prevăzuti la art. 60 lit. d);

b) medicii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, în întelesul art. 370 lit. b) si al art. 371 alin. (1), formati în profesie în unul dintre aceste state, care la data de 1 ianuarie 2007 erau stabiliti pe teritoriul României si care, în urma recunoasterii calificării profesionale beneficiau, la această dată, de dreptul de exercitare în cadrul sistemului national al asigurărilor de sănătate a activitătilor din domeniul specialitătii medicină de familie, fără titlul de medic specialist medicină de familie;

c) medicii confirmati specialisti în una dintre specialitătile medicină generală adulti, medicină generală copii, medicină generală, medicină generală/medicină de familie, medicină de familie;

d) medicii titulari ai certificatului care atestă formarea specifică a medicului generalist, dobândită în unul dintre statele prevăzute la lit. b), precum si medicii titulari ai certificatului de drept câstigat de medic generalist, eliberat de unul dintre aceste state, în cazul cărora s-au aplicat procedurile prevăzute la art. 388-390, art. 396 si art. 397.»

13. La articolul 380, litera a) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) medic de medicină generală pentru medicii care întrunesc conditiile prevăzute la art. 60 lit. d);»“.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 165.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2010.

Nr. 808.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31 din 7 aprilie 2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul publicai statului din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 14 aprilie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 166.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul publicai statului din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2010.

Nr. 809.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul publicai municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

(2) Primăria Municipiului Ploiesti solicită preluarea părtii din imobilul prevăzut la alin. (1), în vederea atribuirii în folosintă gratuită Protoieriei Ploiesti.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 580.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părti dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Prahova,

municipiul Ploiesti

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Ploiesti, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

- imobil 2.482 -partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.787

- Suprafata construită - 246 m2

- Suprafata desfăsurată - 503 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile - 821 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 581.


*) Anexa este clasificată potrivit legii si se comunică numai institutiilor interesate

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.- Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se numeste în calitatea de sef al delegatiei române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul chestor de politie Brătan Mihai-Cristinel, adjunct al inspectorului general al Politiei de Frontieră Române.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 584.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

 

Având în vedere necesitatea îmbunătătirii implementării programelor operationale finantate din instrumente structurale si asigurarea capacitătii de absorbtie a acestor fonduri, precum si prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, si prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste cadrul general de implementare a unor măsuri pentru stimularea absorbtiei si asigurarea unui management eficient al fondurilor externe nerambursabile postaderare provenite din instrumente structurale.

(2) Termenii „program operational”, „autoritate de management”, „organism intermediar” si „beneficiar” au întelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

(3) Termenul „instrumente structurale” are întelesul prevăzut în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea finantării cheltuielilor necesare implementării proiectului finantat din instrumente

structurale, beneficiarul poate constitui garantii în favoarea unei institutii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, în conditiile legii si cu respectarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finantare în cauză.

(2) Beneficiarul este obligat să transmită autoritătii de management/organismului intermediar cu care a încheiat contractul/decizia/ordinul de finantare o copie a contractului de credit si gaj/ipotecă încheiat conform prevederilor alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

Art. 3. - (1) Prin contractele/deciziile/ordinele de finantare sau prin acte aditionale la acestea în cazul proiectelor aflate în implementare se stabilesc termenii si conditiile specifice conform cărora beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale pot beneficia de prevederile art. 2 alin. (1).

(2) Termenii si conditiile specifice prevăzute la alin. (1) asigură inclusiv respectarea art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 606.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 19 obiective de investitii, grădinite noi cu 2, 3 si 4 săli de grupă, cuprinse în „Proiectul privind incluziunea socială”

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii, grădinite noi cu 2, 3 si 4 săli de grupă, cuprinse în „Proiectul privind incluziunea socială”, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1-2/19*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1 se face din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională de Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si nr. 2/1-2/19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 607.


Anexele nr. 2/1-2/19 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii, grădinite noi cu 2, 3 si 4 săli de grupă, cuprinse în „Proiectul privind incluziunea socială”

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea unitătii de învătământ si localitatea

1.

Arad

Grădinita cu program normal, satul Vânători, comuna Misca

2.

Arges

Grădinita cu program normal, satul Pojorâta, comuna Leresti

3.

Botosani

Grădinita cu program normal, satul Buda, comuna Cosula

4.

Brasov

Grădinita cu program normal, satul Soars, comuna Soars

5.

Buzău

Grădinita cu program normal, nr. 6, cartier Zidari, localitatea Râmnicu Sărat

6.

Călărasi

Grădinita cu program normal, satul Sărulesti-Gară, comuna Sărulesti

7.

Dâmbovita

Grădinita cu program normal, satul Iedera de Sus, comuna Iedera

8.

Dolj

Grădinita cu program normal, satul Sălcuta, comuna Sălcuta

9.

Galati

Grădinita cu program normal, nr. 4, satul Podoleni, comuna Barcea

10.

lasi

Grădinita cu program normal, satul Crucea, comuna Lungani

11.

Maramures

Grădinita cu program normal, satul Chelinta, comuna Ulmeni

12.

Mehedinti

Grădinita cu program normal, satul Balta Verde, comuna Gogosu

13.

Olt

Grădinita cu program normal, satul Chilii, comuna Fălcoiu

14.

Prahova

Grădinita cu program normal, satul Lunca Prahovei, comuna Măgureni

15.

Sălaj

Grădinita cu program normal, satul Dragu, comuna Dragu

16.

Satu Mare

Grădinita cu program normal, satul Tătăresti, comuna Viile

17.

Suceava

Grădinita cu program normal, satul Bogata, comuna Baia

18.

Vaslui

Grădinita cu program normal, satul Puscasi, comuna Puscasi

19.

Vâlcea

Grădinita cu program normal, satul Balota, comuna Racovita


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării

de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale în suprafată totală de 14,6258 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte.

Art. 2. - (1) Se aprobă construirea de locuinte proprietate personală, din fondurile beneficiarilor prevăzuti la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, pe terenurile în suprafată de 10,1050 ha din suprafata totală prevăzută la art. 1.

(2) Se aprobă darea în folosintă cu titlu oneros a terenurilor aferente locuintelor prevăzute la alin. (1) către proprietarii acestora, pe durata existentei constructiilor, pe bază de contracte încheiate în conditiile legii.

(3) Cuantumul sumelor datorate de proprietarii locuintelor pentru folosirea terenurilor aferente acestora se stabileste prin ordin al ministrului apărării nationale.

(4) Sumele prevăzute la alin. (3) se fac venit la bugetul de stat.

(5) Predarea-preluarea terenurilor aferente locuintelor se face pe bază de proces-verbal încheiat între Ministerul Apărării Nationale si beneficiarii dreptului de folosintă, după finalizarea constructiilor.

Art. 3. - În scopul desfăsurării programului pentru construirea de locuinte, se aprobă realizarea utilitătilor publice, constând în drumuri, alei, retele electrice, termice, de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, de canalizare, constructii cu destinatie economico-socială, precum si alte asemenea elemente stabilite de legislatia în domeniu, pe terenurile în suprafată de 4,5208 ha din suprafata totală prevăzută la art. 1.

Art. 4. - (1) Se aprobă punerea la dispozitia dezvoltatorului selectat de Ministerul Apărării Nationale a terenurilor în suprafată totală de 14,6258 ha prevăzute la art. 1, până la finalizarea lucrărilor de construire prevăzute la art. 2 alin. (1) si art. 3, în conditiile legii.

(2) Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzută la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 627.

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, al căror regim juridic se schimbă în vederea realizării programului pentru construirea de locuinte

 

Nr. crt.

 

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

1.

Municipiul Cluj-Napoca,

cartierul Gheorghieni

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

- domeniu public

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

- domeniu privat

- imobil 403 (partial)

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 106.665

C.F. 260.593 Cluj-Napoca

Nr. cadastral 260.593

Suprafata terenului 8,9429 ha

2.

Municipiul Cluj-Napoca,

cartierul Gheorghieni

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

- domeniu public

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

- domeniu privat

- imobil 403 (partial)

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 106.665

C.F. 260.596 Cluj-Napoca

Nr. cadastral 260.596

Suprafata terenului 3,6966 ha

3.

Municipiul Cluj-Napoca,

cartierul Mărăsti,

Str. Cojocnei, fn

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

- domeniu public

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

- domeniu privat

- imobil 1033

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 106.668

C.F. 253.169 Cluj-Napoca

Nr. cadastral 253.169

Suprafata terenului 1,9863 ha


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între

consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a

costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum

 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare, si al art. 16 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În cazul în care din motive bine justificate operatorii economici care exploatează repartitoare de costuri nu finalizează inventarierea suprafetei echivalente termic în subsolurile condominiilor în care sunt montate repartitoare de costuri, până la începutul sezonului de încălzire 2010-2011, se admite, numai pentru acest sezon de încălzire, utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente părtilor comune de 30% din valoarea facturii pentru încălzire în lunile decembrie, ianuarie si februarie si de 50% din valoarea facturii în celelalte luni în care se furnizează agent termic pentru încălzire.

Art. 3. - Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 11 din Norma tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum, este admisă numai în sezonul de încălzire 2010-2011.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Mircea Leontin Matei

 

Bucuresti, 13 iulie 2010.

Nr. 343.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ TEHNICĂ

privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art.1. - (1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplică în condominiile care sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat, având instalatiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia, dacă sunt îndeplinite conditiile de montare si utilizare a repartitoarelor de costuri prevăzute în actele normative în vigoare.

(2) Prezenta normă tehnică se aplică si la repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă, energie termică pentru încălzire si combustibil utilizat în condominiile care au centrale termice locale.

(3) Contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.

(4) Montarea si/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, denumită în continuare ANRSC.

(5) Repartizarea costurilor pentru încălzire utilizând indicatiile repartitoarelor de costuri efectuate de către persoane fizice sau juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizării, respectiv a cotelor de încălzire ce revin proprietarilor apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie si nu constituie o bază legală pentru determinarea consumului în vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru încălzire acordat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(6) În cazul în care repartizarea s-a făcut cu încălcarea dispozitiilor în vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru încălzire se face pe baza unei repartizări care nu tine cont indicatiile repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

(7) Dacă în perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri nu mai este îndeplinit procentul de contorizare stabilit de actele normative în vigoare, ca urmare a renuntării unor proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, aceste spatii sunt considerate fără repartitoare, unitătile de consum alocate pentru aceste spatii calculându-se conform prevederilor prezentei norme tehnice.


Art. 2. - Prezenta normă tehnică a fost elaborată pe baza următoarelor principii:

a) asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la bransament între proprietarii din condominiu;

b) „beneficiarul plăteste” - proprietarul care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;

c) protectiei consumatorilor din condominiu;

d) răspunderii la cerintele si necesitătile de interes si utilitate publică;

e) utilizării eficiente a resurselor energetice;

f) transparentei modului de repartizare a energiei termice între proprietarii condominiului.

Art. 3. - În sensul prezentei norme tehnice, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul si transferul energiei termice;

2. apartament - partea dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

3. apă caldă - apa încălzită în instalatiile furnizorului de energie termică utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăresti sau igienico-sanitare;

4. autoritate de reglementare competentă - ANRSC - institutie publică de interes national;

5. autorizatie - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

6. bransament - partea din reteaua de distributie, care asigură legătura dintre reteaua publică de distributie si reteaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;

7. bransament termic - partea din reteaua publică de distributie a agentului termic care face legătura dintre reteaua publică si reteaua interioară a unui utilizator de energie termică;

8. coloană de distributie - conductă apartinând retelei de distributie interioare a energiei termice care alimentează corpurile de încălzire, fiind amplasată pe proprietatea individuală sau comună;

9. coloană de încălzire - conductă apartinând retelei de distributie interioare a energiei termice, proiectată si montată în vederea asigurării încălzirii incintelor apartinând proprietătii individuale sau comune;

10. condominiu - imobil, bloc de locuinte, clădire - proprietatea imobiliară formată din proprietăti individuale, definite apartamente sau spatii cu altă destinatie decât aceea de locuinte, si proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună;

11. contor de bransament - mijloc de măsurare, supus controlului metrologic, montat la bransament, la limita proprietătii utilizatorului, utilizat la facturarea cantitătilor furnizate, pe baza înregistrărilor acestuia;

12. contor de apartament - contorul de energie termică montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri în cadrul unui condominiu;

13. factor de amplasare - mărime adimensională utilizată la repartizarea costurilor pe baza înregistrării repartitoarelor de costuri ale căldurii, determinată în functie de:

a) amplasarea incintelor fată de punctele cardinale;

b) amplasarea incintelor pe orizontala si verticala condominiului;

14. factor de amplasare ponderat - factorul de amplasare utilizat în cazul folosirii contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;

15. factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afisate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică în functie de:

a) puterea termică nominală a corpului de încălzire stabilită în conditii de referintă - Kq;

b) modificarea puterii termice a corpului de încălzire în conditiile în care temperatura aerului din incintă este mai mică decât temperatura aerului din conditiile de referintă, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de măsură - KT;

c) diferenta dintre temperatura măsurată cu sondele de temperatură si temperatura reală a corpului de încălzire si a aerului, pentru diferite tipuri de suprafete de transfer de căldură - Kc;

16. factor de conversie - mărime adimensională folosită la conversia valorii afisate de un repartitor de costuri pentru încălzire în valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia termică, determinat, pentru fiecare combinatie corp de încălzire- repartitor de costuri- incintă, ca produs între factorul de evaluare global si factorul de amplasare prevăzut în anexa nr. 1;

17. factor de recalculare1 - mărime adimensională utilizată pentru recalcularea suprafetei utile a apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încălzire este/sunt modificat(e) fată de solutia de proiect, fără ca prin aceasta să se modifice cota indiviză. Se determină cu relatia:

 

în care:

 

SPROvET - suprafata echivalentă termic de proiect a corpului de încălzire exprimată în m2;

 

SMODET - suprafata echivalentă termic modificată a aceluiasi corp de încălzire exprimată în m2;

18. furnizor de energie termică - operatorul care asigură în baza unui contract vânzarea energiei termice către utilizatori/consumatori si încasarea contravalorii acesteia;

19. instalatii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalatiilor si receptoarelor care consumă/utilizează energia termică;

20. instalatii de utilizare a apei calde - totalitatea instalatiilor prin care se consumă/utilizează apă caldă;

21. prestator- persoana juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă, care furnizează, montează si/sau exploatează repartitoare de costuri si care răspunde de corectitudinea alegerii, montării si functionării acestora, precum si, după caz, a repartizării consumurilor individuale de energie termică;

22. proprietate individuală - apartamentul sau spatiul cu altă destinatie decât aceea de locuintă, parte dintr-o clădire, destinată locuirii sau altor activităti, care împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară;

23. proprietate comună - toate părtile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spatii cu altă destinatie decât aceea de locuintă;

 


1 Conform recomandării Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor.

 


24. repartitor de costuri - aparatul ale cărui indicatii sunt adimensionale din fabricatie sau sunt considerate ca având indicatiile exprimate în unităti adimensionale, în cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul stabilirii:

a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

b) energiei termice continute în apa caldă;

25. repartitor comun - repartitor montat pe unul sau mai multe elemente de încălzire apartinând proprietătii comune, utilizat la determinarea prin calcul a consumurilor pentru părtile comune si a consumurilor elementelor de încălzire din proprietatea individuală pe care nu se poate monta, din punct de vedere functional, un organ de reglare;

26. repartizare a costurilor - totalitatea activitătilor si actiunilor desfăsurate de o persoană juridică autorizată în scopul repartizării costurilor pe proprietăti individuale din imobilele tip condominiu;

27. suprafata utilă a apartamentului - suma tuturor suprafetelor utile ale încăperilor, asa cum este înscrisă în actul de proprietate sau în contractul de vânzare-cumpărare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, dus, bucătărie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu cuprinde: suprafata logiilor si a balcoanelor, dacă în acestea nu s-au montat corpuri de încălzire;

28. unitate de calcul- ansamblul format dintr-un contor de energie termică si repartitoarele de costuri aferente, montate în instalatia de utilizare a energiei termice si/sau a apei calde alimentată exclusiv prin acel contor;

29. unitate de consum - mărime adimensională utilizată la stabilirea consumului de energie termică, determinată după caz:

a) ca diferentă a indecsilor înregistrati de un repartitor de costuri sau de un contor de energie termică montat la nivel de apartament, corectată, după caz, prin aplicarea unor coeficienti de corectie;

b) prin calcul;

c) pe bază de baremuri.

 

CAPITOLUL II

Repartizarea consumurilor de încălzire

 

Art. 4. - Cantitatea de energie termică repartizată fiecărui proprietar se stabileste ca sumă între consumul individual si cota-parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.

Art. 5. - (1) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri se trec într-un tabel care va cuprinde datele prevăzute la art. 25 alin. (3), cu exceptia, în cazul citirii de la distantă, a celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. g) si h).

(2) Prestatorul are obligatia de a centraliza datele si de a face verificări privind corectitudinea datelor citite cel putin trimestrial, dar obligatoriu cu ocazia verificării anuale a repartitoarelor de costuri. In cazul în care în urma verificării datelor se constată că acestea nu corespund realitătii, prestatorul va recalcula repartizarea, cheltuielile legate de recalculare recuperându-se de la asociatia de proprietari/locatari.

(3) Apartamentul sau spatiul cu altă destinatie este considerat fără repartitoare de costuri în următoarele cazuri:

a) când nu sunt montate repartitoare de costuri;

b) când proprietarul renuntă la repartitoarele de costuri;

c) când se constată violarea sigiliilor aplicate repartitoarelor sau robinetelor, modificarea ori înlocuirea corpului de încălzire, modificarea pozitiei de montare a repartitorului de costuri sau orice alte actiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri. Consumul pe perioada dintre verificarea anterioară si cea curentă se recalculează conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), în care coeficientul k^c are valoarea de 1,35 pentru apartamente si 3 pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă.

Recalcularea nu are ca efect stingerea obligatiilor care au luat nastere anterior momentului recalculării;

d) după împlinirea a 3 luni în care proprietarul nu permite citirea si/sau verificarea repartitoarelor. Consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului;

e) când proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori ale căror erori de măsură le depăsesc pe cele admise de producător.

(4) Dacă la verificarea anuală a repartitoarelor, efectuată de prestator, sau la orice verificare efectuată în perioada de încălzire se constată deficiente în functionarea repartitorului, care nu se datorează unei interventii neautorizate, unitătile de consum necorectate aferente acestui repartitor se iau ca medie a unitătilor de consum necorectate de pe verticala incintei respective, pe perioada de la ultima verificare si cea curentă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză. În cazul în care proprietarul/utilizatorul refuză înlocuirea repartitorului, se aplică prevederile alin. (3) lit. e).

Art. 6. - (1) Dacă proprietarul apartamentului sau al spatiului cu altă destinatie nu poate asigura accesul pentru citirea repartitoarelor în perioada stabilită pentru prelevarea datelor, unitătile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate se iau ca fiind cele corespunzătoare unei citiri anterioare, unei perioade similare sau cum s-a convenit în contract, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau cu ocazia verificării anuale prin citirea memoriei repartitorului si recalcularea repartizării pentru fiecare lună în parte pentru care s-au aproximat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate în exploatare trebuie să aibă posibilităti de memorare a datelor lunare pe o perioadă de minimum 12 luni.

(2) La estimarea consumului, unitătile de consum alocate fiecărui spatiu în conditiile alin. (1) trebuie alese astfel încât la calculul de repartizare consumul de energie termică specific unei unităti de consum (Kcal/unitate) să fie aproximativ egal cu cel dintr-o lună în care nu au existat unităti de consum estimate. Costurile legate de regularizări se suportă conform clauzelor contractuale.

Art. 7. - (1) Montarea si/sau exploatarea repartitoarelor de costuri aferente spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă se realizează de acelasi prestator care efectuează montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul.

(2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire se poate realiza si de către un alt titular de autorizatie decât cel cu care este încheiat contractul, în cazul în care titularului i-a fost suspendată sau retrasă autorizatia. Preluarea obligatiilor contractuale, temporar sau definitiv, poate fi făcută numai de către un prestator desemnat de autoritatea competentă.

(3) Determinarea suprafetei echivalente termic a corpurilor de încălzire din apartamente, din cele cu altă destinatie si din spatiile comune, a coloanelor de distributie si încălzire, precum si a conductelor de distributie ce se găsesc în aval de contor este obligatia prestatorului, care va folosi datele din cartea tehnică a constructiei, relevee în teren, precum si calcule de verificare conform normativelor aplicabile, după caz.

(4) Starea, materialul, grosimea si modul de izolare a conductelor si coloanelor din reteaua de distributie interioară se stabilesc de către prestator împreună cu asociatia de proprietari/locatari.

(5) Suprafata echivalentă termic a conductelor de distributie, asa cum acestea se regăsesc în teren cu sau fără izolatie termică, a coloanelor si a tuturor corpurilor de încălzire se determină de prestatorul care exploatează sistemele de repartizare a costurilor.


 

SECTIUNEA 1

Stabilirea si repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire în cazul distributiei verticale

 

Art. 8. - (1) Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun dintr-un condominiu se stabileste proportional cu indicatiile unuia sau mai multor repartitoare comune.

(2) Numărul total de unităti de consum aferent părtilor comune se determină cu relatia:

 

în care:

nPC - numărul de unităti aferente părtilor comune;

Kq rc - factorul de evaluare cu puterea termică corespunzătoare suprafetei echivalente termic SpJ.;

nRPC- numărul de unităti înregistrat de repartitorul comun montat în instalatia aferentă părtilor comune;

Kc pc - factorul de evaluare de cuplaj termic aferent corpului de încălzire, coloanei sau conductei apartinând instalatiei de distributie comune pe care s-a montat repartitorul de costuri comun.

(3) Suprafata echivalentă termic Stotpc se calculează cu relatia:

 

în care:

Spc ce - suprafata echivalentă termic totală a corpurilor de încălzire aflate în proprietatea comună (casa scării, uscătorii, spălătorii, boxe etc);

Spccd - suprafata echivalentă termic totală a conductelor de distributie, izolate sau neizolate, cuprinse între contorul de energie termică si coloanele de distributie;

Spcd - suprafata echivalentă termic a tuturor coloanelor de distributie din condominiu care traversează spatiile comune. Nu se iau în considerare coloanele care trec prin proprietătile individuale si nici conductele de aerisire.

(4) Cu exceptia cazurilor în care repartitorul comun se montează pe un corp de încălzire, acesta va fi montat pe conducta sau coloana de distributie străbătută de agentul termic care intră în condominiu reprezentând conducta de tur.

(5) Cheltuielile necesare montării si exploatării repartitorului comun se suportă de toti proprietarii din condominiu, inclusiv de cei care sunt deconectati de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, proportional cu cota indiviză.

Art. 9. - Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun în imobilele de tip condominiu, indiferent dacă pentru individualizarea costurilor se utilizează repartitoare de costuri sau contoare de energie termică individuale la nivel de apartament, se repartizează proportional cu cota indiviză si se achită de toti proprietarii din cadrul condominiului, indiferent dacă sunt sau nu racordati la sistemul centralizat de distributie a energiei termice.

Art. 10. - Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire aferentă părtilor comune se determină cu relatia:

 

în care:

nPC - numărul de unităti de consum alocate părtilor comune, determinate conform art. 8 alin. (2);

niCAL - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinate conform art. 14;

n - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” determinate conform art. 15 lit. a) sau b), pentru apartamentele situate pe aceeasi verticală, la care încălzirea se asigură prin coloane de încălzire indiferent dacă la apartamentul situat la parter si/sau la ultimul etaj încălzirea se realizează printr-un corp de încălzire sau coloane de încălzire;

niCD - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” prin care trec coloane de distributie, determinate conform art. 16 alin. (3);

niNC - numărul total de unităti de consum alocate corpurilor de încălzire din spatiul „i”, care se găseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (3), se face conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), după caz;

 

SECTIUNEA a 2-a

Repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire în cazul distributiei orizontale

 

Art. 11. - Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun se stabileste ca diferentă între cantitatea totală de energie termică determinată pe baza contorului de bransament si suma indicatiilor contoarelor de energie termică individuale montate la nivel de apartament si se calculează cu relatia:

MWh

în care:

Qtpc - cantitatea totală de energie termică aferentă părtii comune, exprimată în MWh;

Qtot- cantitatea totală de energie termică înregistrată de contorul de energie termică montat la bransamentul termic, exprimată în MWh;

Qi - cantitatea de energie termică înregistrată de contorul individual de energie aferent apartamentului sau spatiului cu altă destinatie „i” din totalul de „n” spatii din cadrul unitătii de calcul, exprimată în MWh.

Art. 12. - Repartizarea energiei termice aferente părtilor comune se efectuează proportional cu cota indiviză conform art. 23 alin. (1).

 

SECTIUNEA a 3-a

Determinarea si repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire în cazul distributiei verticale

 

Art. 13. - Repartizarea cantitătii totale de energie termică într-o unitate de calcul fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se realizează proportional cu numărul de unităti de consum determinate în functie de indicatiile repartitoarelor de costuri si/sau calculate pentru acele instalatii pe care nu sunt montate repartitoare de costuri.

Art. 14. - Numărul total de unităti de consum aferent fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie care are montate repartitoare de costuri se determină cu relatia:

 

în care:

niCAL - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” care are repartitoare de costuri pentru încălzire;

nj CAL - numărul de unităti de consum indicate de repartitorul de costuri montat pe corpul de încălzire din incinta „j”;

Kj C CAL - factorul de evaluare a cuplajului termic ce caracterizează repartitorul si corpul de încălzire, din incinta „j”, pe care acesta este montat;

Kja - factorul de amplasare aferent incintei „j” în care este amplasat corpul de încălzire. Factorul de amplasare are valoarea unu în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spatiile cu altă destinatie decât  cea de locuintă, indiferent de detinător sau utilizator;

KjQ CAL - factorul de evaluare cu puterea termică a corpului de încălzire amplasat în incinta „j”, pe care este montat

repartitorul;

i - numărul apartamentului care are repartitoare de costuri;

j - numărul spatiului din apartamentul „i” care are repartitor de costuri montat pe corpul de încălzire.

Art. 15. - Numărul total de unităti de consum aferent fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie, de pe aceeasi verticală în care rolul corpurilor de încălzire este asigurat de coloane de încălzire, cum ar fi băi, bucătării, WC de serviciu sau altele asemenea, se determină astfel:

a) în cazul în care la parter si/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de încălzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru încălzire, cu relatia:

 

în care:

ni CÎ - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” care are coloane de încălzire, respectiv corp de încălzire;

j - numărul spatiului din apartamentul „i” care are coloane de încălzire sau, după caz, corp de încălzire;

nUE - numărul de unităti de consum indicate de repartitorul montat pe corpul de încălzire aflat la parter sau ultimul etaj;

KjQ CÎ - factorul de evaluare aferent puterii termice corespunzătoare suprafetei echivalente termic a coloanelor de încălzire, respectiv a corpului de încălzire, amplasat în incinta „j”, pe care este montat repartitorul;

Kja - factorul de amplasare aferent încăperii „j” în care se află coloanele de încălzire. Factorul de amplasare are valoarea unu pentru apartamentele utilizate de persoane juridice pentru activităti specifice operatorilor economici ori pentru spatiile cu altă destinatie, indiferent de detinător sau utilizator;

KC UE - factorul de evaluare KC aferent repartitorului de costuri montat pe corpul de încălzire;

b) în cazul în care pe verticala respectivă nu există un corp de încălzire la parter sau la ultimul etaj ori dacă acesta există si nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relatia:

 

în care:

KjQ CÎ - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafetei echivalente termic a coloanelor de încălzire sau a corpului de încălzire din încăperea „j”;

nR PC si KC PC au semnificatiile de la art. 8 alin. (2);

i - numărul apartamentului care are spatii cu coloane de încălzire sau corp de încălzire la parter ori ultimul etaj;

j - numărul spatiului din apartamentul „i” care are coloane de încălzire sau corp de încălzire.

Art. 16. - (1) Cantitatea de energie termică aferentă consumului individual, provenită din aportul de căldură adus de coloanele de distributie ce traversează apartamentele sau spatiile cu altă destinatie, se repartizează proportional cu numărul de unităti de consum alocate acestora.

(2) Alocarea unitătilor de consum se realizează proportional cu indicatiile repartitorului comun si cu suprafata echivalentă termic a coloanelor de distributie tur si retur, asa cum acestea se regăsesc în teren, cu sau fără izolatie, aplicându-se factorii de amplasare.

(3) Numărul total de unităti de consum aferent fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie străbătut de coloane de distributie se determină cu relatia:

 

în care:

ni CD - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” prin care trec coloanele de distributie;

Kj Q CD - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafetei echivalente termic a coloanelor din încăperea „j”;

nR PC si KC PC au semnificatiile de la art. 8 alin. (2);

Kja - are semnificatia si se aplică în conditiile stabilite la art. 15 lit. a);

i - numărul apartamentului prin care trec coloanele de distributie;

j - numărul spatiului din apartamentul „i” prin care trec coloanele de distributie.

(4) În cazul apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie în care coloanele de distributie sunt utilizate numai pentru aerisirea instalatiei fără ca prin acestea să circule, în mod normal, agent termic pentru încălzire, numărul de unităti de consum alocate acestor coloane, conform alin. (3), este zero.

Art. 17. - (1) Numărul total de unităti de consum aferent fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie, alimentat din reteaua internă de distributie a agentului termic, care sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri conform art. 5 alin. (3), se determină proportional cu suprafata echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spatiul fără repartitoare ori, în lipsa acesteia, cu suprafata utilă a apartamentului. Unitătile de consum alocate se corectează cu factorii de amplasare.

(2) Calculul numărului de unităti alocate apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie se face astfel:

a) în cazul în care se cunoaste suprafata echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate, numărul de unităti de consum aferente fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie, cu relatia:

           

în care:

niNC - numărul de unităti de consum alocate pentru corpurile de încălzire din spatiului „i” care nu are montate repartitoare de costuri;

Rmax - valoarea cea mai mare a raportului dintre numărul de unităti de consum înregistrate de un repartitor de costuri din unitatea de calcul, corectate cu factorii KiQ si KC aferenti, si suprafata echivalentă termic a corpului de încălzire pe care este montat acest repartitor, exprimată în unităti de consum/m2;

SETj - suprafata echivalentă termic aferentă corpului de încălzire „j” din spatiul fără repartitoare de costuri „i”, exprimată în m2;

Kja - factorul de amplasare aferent încăperii în care se află corpul de încălzire „j” din spatiul fără repartitoare de costuri „i”.

Valoarea factorului de amplasare în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, indiferent de detinător sau utilizator, este unu;

kNC - coeficient de corectie având valoarea 1,1 pentru apartamente si 1,3 pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă;

i - numărul apartamentului care nu are montate repartitoare de costuri;

b) în cazul în care nu se cunoaste suprafata echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate si prestatorul poate face dovada că inventarierea corpurilor de încălzire nu se datorează culpei sale, numărul de unităti de consum aferente fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie, cu relatia:

 

în care:

kNC - coeficient de corectie, având valoarea de 1,1 pentru apartamente si 1,3 pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă;

Rmaxj - cea mai mare valoare a raportului dintre numărul de unităti de consum, corectate cu factorul de conversie, înregistrate de repartitoarele de costuri din cadrul unui apartament „j”, si suprafata utilă a acelui spatiu, exprimată în unităti de consum/m2;

SiU - suprafata utilă a apartamentului „i”, exprimată în m2;

c) în cazul în care nu se cunoaste suprafata echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate si prestatorul nu poate face dovada că inventarierea corpurilor de încălzire nu se datorează culpei sale, numărul de unităti de consum aferente fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie, cu relatia:

 

în care:

k - coeficientul de corectie, având valoarea de 1,35 pentru apartamente si 3 pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă;

Rmaxj - cea mai mare valoare a raportului dintre numărul de unităti de consum, corectat cu factorul de conversie, înregistrat de un repartitor de costuri din cadrul unui apartament „j”, si suprafata utilă a spatiului în care este montat, exprimată în unităti de consum/m2;

Kjrec - factorul de recalculare aferent apartamentului „j” care a înregistrat cel mai mare raport unităti de consum/suprafată utilă, asa cum acesta este definit la art. 3 pct. 17;

SiU - suprafata utilă a apartamentului „i”, exprimată în m2.

Art. 18. - Numărul total de unităti de consum aferente unui apartament sau spatiu cu altă destinatie se determină cu relatia:

 

în care:

niCAL - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinat conform art. 14;

niNC - numărul total de unităti de consum alocate corpurilor de încălzire din spatiul „i” care nu are montate repartitoare de costuri, determinat conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), după caz;

niCÎ - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” care are în loc de corpuri de încălzire coloane de încălzire sau corp de încălzire montat la parter ori la ultimul etaj si este amplasat pe aceeasi verticală a condominiului, determinat conform art. 15 lit. a) sau b), după caz;

niCD - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” prin care trec coloane de distributie, determinat conform art. 16 alin. (3).

Art. 19. - (1) Cantitatea totală de energie termică pentru încălzire ce revine fiecărui proprietar se calculează cu relatia: MWh,

 

în care:

Qi PC - cantitatea de energie termică aferentă părtilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului sau spatiului cu altă destinatie, calculată conform alin. (2), exprimată în MWh;

Qi IND - cantitatea de energie termică consumată în apartament sau în spatiul cu altă destinatie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spatiu, calculată conform alin. (3), exprimată în MWh.

(2) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă părtilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spatiilor cu altă destinatie, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, se determină cu relatia: MWh

 

în care:

 

KPC - cota procentuală din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun, stabilită conform art. 10;

Qtot - cantitatea totală de energie termică pentru încălzire, aferentă unitătii de calcul, conform facturii furnizorului, exprimată în MWh;

Zi - cota indiviză aferentă apartamentului sau spatiului cu altă destinatie „i”;

Qi PC - cantitatea de energie termică aferentă părtilor comune, ce revine proprietarului ori utilizatorului apartamentului sau spatiului cu altă destinatie, exprimată în MWh.

(3) Cantitatea de energie termică consumată în apartamentul sau spatiul cu altă destinatie, ce revine proprietarului ori utilizatorului acestui spatiu, se determină cu relatia: MWh

 

în care:

            KPC si Qtot au semnificatiile de la alin. (2);

ni TOT se calculează conform art. 18.

 

SECTIUNEA a 4-a

Stabilirea si repartizarea consumurilor individuale de energie

termică pentru încălzire în cazul distributiei orizontale

 

Art. 20. - (1) Determinarea cantitătilor de energie termică pentru încălzire în cazul distributiei pe orizontală prin intermediul contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament se poate realiza numai dacă toti proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie din condominiu au montate astfel de contoare.

(2) Se interzice repartizarea cantitătilor de energie termică în cazul în care numai o parte din proprietari au montate contoare de energie termică la nivel de apartament sau dacă în condominiu sunt montate repartitoare de costuri de căldură.

(3) Consumurile înregistrate de contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament nu pot face obiectul contractului de furnizare a energiei termice, acestea fiind utilizate ca repartitoare de costuri. Prestatorul autorizat pentru montarea contoarelor de energie termică utilizate ca repartitoare de costuri are obligatia, sub sanctiunea suspendării autorizatiei de montare, să informeze în scris proprietarii  apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie despre această situatie.

Art. 21. - Valorile măsurate de contoarele de energie termică montate la nivel de apartament se iau în calcul fără a tine cont de unitătile de măsură, cu exceptia calculării consumului aferent părtilor comune conform prevederilor art. 11.

Art. 22. - (1) Consumul individual aferent apartamentelor se repartizează proportional cu indicatiile contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament, la care se aplică factorul de amplasare ponderat, calculat cu relatia:

 

în care:

Kia - factorul de amplasare aferent incintei „i” în care este montat corpul de încălzire. Valoarea factorului de amplasare în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, indiferent de detinător sau utilizator, este unu;

Si - suprafata camerei „i” în care este montat corpul de încălzire, exprimată în m2.

(2) Numărul de unităti de consum alocate fiecărui apartament aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice, dotat cu contoare de energie termică pentru încălzire, se determină cu relatia:

 

în care:

niAP - numărul de unităti de consum aferente apartamentului sau spatiului cu altă destinatie „i” pe baza cărora se realizează repartizarea;

niCON - numărul de unităti de consum indicate de contorul de energie termică individual montat la nivel de apartament ori spatiu cu altă destinatie, aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice.

Art. 23. - (1) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă părtilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spatiilor cu altă destinatie, persoane fizice sau juridice, se determină cu relatia:

 

în care:

Qi PC - cantitatea de energie termică aferentă părtilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spatiului cu altă destinatie, exprimată în MWh;

QT PC - are semnificatia de la art. 11;

Zi - cota indiviză aferentă spatiului „i”.

(2) Cota-parte din cantitatea totală utilizată pentru încălzirea apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se determină cu relatia: MWh,

 

în care:

Qtot - cantitatea totală de energie termică măsurată de contorul de energie termică aferent unitătii de calcul, exprimată în MWh.

(3) Cantitatea totală de energie termică ce se repartizează apartamentului sau spatiului cu altă destinatie se determină cu relatia:

 

în care:

Qi PC si Qi IND se calculează conform relatiilor de la alin. (1), respectiv (2).

 

CAPITOLUL III

Repartizarea energiei termice înglobate în apa caldă de

Consum

 

Art. 24. - Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum, ce se repartizează fiecărui proprietar, se stabileste ca sumă între cota-parte din consumul comun si cel individual aferent unitătii de calcul.

Art. 25. - (1) Citirea indecsilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă se face de reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari sau de prestator, împreună cu proprietarul apartamentului ori spatiului cu altă destinatie, concomitent cu citirea indecsilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă montate în instalatiile comune de utilizare.

(2) Citirea indecsilor se efectuează cu 3 zecimale. Unitătile de consum corespund valorii cifrei celei mai nesemnificative a decadei marcate cu culoare neagră sau a cadranului cu factorul de multiplicare x 1, iar submultiplii sunt cei marcati cu culoare rosie, pozitionati după semnul de virgulă sau pe cadranele cu factorii de multiplicare x 0,1, x 0,01 x 0,001.

(3) Valorile citite la fiecare repartitor se trec într-un tabel care va cuprinde:

a) data;

b) numărul apartamentului sau denumirea spatiului comun;

c) numele proprietarului;

d) seria repartitorului;

e) locul de montaj al repartitorului;

f) valorile indecsilor;

g) starea sigiliilor personalizate de unică folosintă;

h) semnătura de confirmare a proprietarului/utilizatorului.

(4) În cazul în care culegerea datelor indicate de repartitoarele de costuri pentru apă caldă se realizează de la distantă, nu este necesară întocmirea tabelului prevăzut la alin. (3), proprietarul apartamentului sau spatiului cu altă destinatie fiind înstiintat în prealabil asupra zilei în care se efectuează citirea.

(5) Periodic se vor face verificări privind starea instalatiei sanitare interioare la apartamentele si spatiile cu altă destinatie, astfel încât să nu existe pierderi de apă la instalatiile de utilizare.

Art. 26. - (1) Citirea se poate realiza si numai de către proprietar, dar în aceeasi zi în care se fac si restul citirilor, caz în care reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, respectiv prestatorul au obligatia de a centraliza datele si de a face verificări cel putin trimestrial privind corectitudinea datelor transmise.

(2) Apartamentul sau spatiul cu altă destinatie este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă atunci când:

a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă;

b) proprietarul renuntă la repartitoarele de costuri pentru apă caldă;

c) se constată violarea sigiliilor chiar si numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru apă caldă. Perioada considerată ca fiind fără repartitor este de la verificarea anterioară si până la punerea în functiune a repartitorului, iar consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului, luând în calcul un număr de unităti de calcul stabilite conform prevederilor art. 28 alin. (3);

d) timp de 3 luni proprietarul nu permite citirea si/sau verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă; consumul pentru această perioadă se recalculează conform prevederilor lit. c), pe cheltuiala proprietarului;

e) proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri pentru apă caldă în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori a căror erori de măsură depăsesc clasa de exactitate a repartitorului;

f) consumul de apă caldă este sub cantitatea zilnică/locuitor stabilită de Ministerul Sănătătii pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale si preparării hranei.

Art. 27. - Dacă din motive întemeiate proprietarul apartamentului nu poate efectua citirea sau nu poate asigura accesul în perioada stabilită pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă, se ia în considerare consumul aferent citirii anterioare ori unei perioade similare, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau la o dată stabilită de comitetul executiv al asociatiei, în functie de situatia concretă existentă.

Art. 28. - (1) În cazul în care apa caldă este utilizată în spatiile cu destinatie de spălătorie special amenajate în acest sens, asociatia de proprietari/locatari, prin intermediul administratorului, va tine o evidentă a unitătilor de consum înregistrate de repartitorul de costuri pentru apă caldă montat în acest spatiu, niSPAL, pentru fiecare membru al asociatiei, iar la cheltuielile aferente fiecărui proprietar se adaugă consumul individual ce îi revine acestuia ca urmare a utilizării apei calde

la spălătorie.

(2) Pentru perioada în care repartitorul de costuri pentru apă caldă din spălătorie a fost indisponibil, indiferent de cauză, sau în lipsa acestuia, unitătile de consum atribuite fiecărui proprietar care a utilizat spălătoria, niSPAL, vor fi de 0,150 unităti de consum/zi.

(3) Pentru apartamente considerate fără repartitoare de costuri, repartizarea cheltuielilor pentru energia termică înglobată în apa caldă de consum se face proportional cu numărul de unităti de consum calculate cu relatia:

 

în care:

niNCA - numărul total de unităti alocate proprietarului sau utilizatorului din apartamentul „i” care este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă;

- numărul total de persoane din apartamentul „i”.

(4) Perioada luată în calcul se consideră în luni calendaristice întregi, indiferent de numărul de zile în care a fost indisponibil repartitorul de costuri pentru apa caldă în acea lună.

 

SECTIUNEA 1

Stabilirea si repartizarea consumurilor comune

de energie termică înglobată în apa caldă de consum

 

Art. 29. - (1) Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în spatiile comune, ce se repartizează proprietarilor apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, se stabileste proportional cu numărul de unităti de consum, nPCA, înregistrate de repartitorul de costuri pentru apă caldă montat în instalatia de utilizare a apei calde pentru părtile comune, cu relatia:

 

în care:

nPCA - numărul total de unităti de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate în instalatiile de utilizare din părtile comune;

ni REP - numărul total de unităti de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate în spatiul „i”;

ni NC A - numărul total de unităti de consum alocate pentru apartamentul „i” care este considerat fără repartitoare de costuri pentru apa caldă conform precizărilor art. 26 alin. (2), determinate cu relatia de la art. 28 alin. (3);

ni SPAL - numărul total de unităti de consum aferente apartamentului „i” înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apă caldă montate în spălătorie sau alocate conform prevederilor art. 28 alin. (2).

(2) În cazul în care repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate la părtile comune sunt indisponibile sau nu sunt montate, cota procentuală KPCA

se consideră ca fiind de 10 unităti procentuale din totalul de energie termică consumată.

Art. 30. - (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă ce se repartizează apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie aflate în proprietatea sau utilizarea persoanelor fizice sau juridice în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă, precum si apartamentele aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 26 alin. (2), se calculează cu relatia:

 

în care:

QRC A - cantitatea de energie termică ce se repartizează proportional cu unitătile de consum;

Qtot A - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă conform facturii furnizorului de energie termică, exprimată în MWh;

Qtot BARA - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum repartizată pe bază de baremuri, determinată conform art. 33 alin. (1), exprimată în MWh.

(2) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă, consumată în spatiile comune ale condominiului, se calculează cu relatia: MWh

(3) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă, consumată în spatiile comune ale condominiului, ce revine fiecărui spatiu în parte, proportional cu cota sa indiviză Zi, se calculează cu relatia: MWh

 

SECTIUNEA a 2-a

Determinarea si repartizarea consumurilor individuale

de energie termică înglobată în apa caldă de consum

 

Art. 31. - (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum, ce revine proprietarilor apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie, reprezintă suma dintre cantitatea de energie termică aferentă părtilor comune si cea individuală, calculată cu relatia: MWh,

 

în care:

QiPCA - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă aferentă părtilor comune, ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spatiului cu altă destinatie, calculată conform art. 30 alin. (3), exprimată în MWh;

QiINDA - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă consumată în apartament ori în spatiul cu altă destinatie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spatiu, calculată conform alin. (2), exprimată în MWh.

(2) Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă consumată în apartament ori în spatiul cu altă destinatie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spatiu, se determină astfel:

a) în cazul în care repartizarea se face proportional cu unitătile de consum, cu relatia:

 

în care:

ni TA se calculează conform art. 32;

KPCA are semnificatia de la art. 29 alin. (1);

QRC A are semnificatia de la art. 30 alin. (1);

b) în cazul în care repartizarea se face pe bază de baremuri, cu relatia:

 

în care:

Qi BARA se calculează conform art. 33 alin. (1).

Art. 32. - Numărul total de unităti de consum aferent apartamentului sau spatiului cu altă destinatie aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă, precum si pentru apartamentele aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 26 alin. (2), se calculează cu relatia:

 

în care:

njREP - numărul de unităti de consum calculat ca diferentă de indecsi, pentru repartitorul de costuri pentru apa caldă „j” din apartamentul sau din spatiul cu altă destinatie „i”;

ni NCA - numărul total de unităti de consum alocate pentru apartamentul „i” care nu are repartitoare de costuri pentru apă caldă, determinat cu relatia prevăzută la art. 28 alin. (3);

ni SPAL are semnificatia de la art. 28 alin. (1) sau (2), după caz.

În cazul în care spălătoria este utilizată de mai multe ori într-o lună, niSPAL reprezintă suma diferentelor de indecsi din fiecare zi de utilizare;

m - numărul total de repartitoare de costuri pentru apa caldă din apartamentul sau spatiul cu altă destinatie.

Art. 33. - (1) Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum ce se repartizează proprietarilor apartamentelor care sunt utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, în cazul în care aceste spatii sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri pentru apă caldă conform art. 26 alin. (2), se face pe bază de baremuri si se calculează cu relatia: MWh,

 

în care:

QjBARA - cantitatea de căldură alocată spatiului „i” conform baremului aplicabil „j” prevăzut în anexa nr. 2, multiplicat cu numărul de consumatori corespunzător baremului, exprimată în MWh.

(2) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în conditiile alin. (1) în condominiu se determină cu relatia

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 34. - Verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă se face de regulă direct în instalatie, utilizându-se vase gradate. După verificare, comitetul executiv al asociatiei poate solicita efectuarea verificării repartitorului de costuri pentru apă caldă la un laborator autorizat. Costurile de verificare sunt suportate de către asociatia de proprietari/locatari si se recuperează de la proprietarul repartitorului, dacă în urma verificării se constată că acesta nu mai întruneste conditiile

tehnice avute în vedere la montare. Pentru a fi reintrodus în instalatie repartitorul de costuri pentru apă caldă supus verificării trebuie însotit de un document care să ateste că acesta îndeplineste conditiile tehnice impuse de reglementările în vigoare.

Art. 35. - În cazul în care prepararea agentului termic si a apei calde se realizează local cu centrale termice de scară sau de imobil, cantitatea de combustibil utilizată pentru diversele activităti se stabileste conform Hotărârii nr. 20/1984 a Ministerului Petrolului pentru aprobarea Normelor privind elementele si criteriile de defalcare a cheltuielilor aferente consumurilor de gaze naturale măsurate prin contor comun, publicată în Buletinul Oficial din 17 iulie 1984.

Art. 36. - În condominiile în care există centrale termice montate la nivel de scară sau de bloc si există un singur aparat de măsură cu care se determină cantitatea de combustibil pentru încălzire, prepararea hranei si prepararea apei calde, cantitatea de combustibil utilizată pentru încălzire se consideră, în perioada furnizării agentului termic pentru încălzire, în cotă de 80% din cantitatea de combustibil, determinată prin scăderea din consumul total a cantitătii utilizate pentru prepararea hranei.

Art. 37. - Sigilarea si resigilarea repartitoarelor de costuri pentru apa caldă si a robinetelor montate la corpurile de încălzire se realizează numai cu sigilii personalizate de unică folosintă.

Art. 38. - Asociatia de proprietari/locatari are obligatia de a informa prestatorul asupra apartamentelor utilizate de persoane juridice, în cazul în care în aceste spatii se desfăsoară activităti lucrative, si/sau asupra spatiilor cu altă destinatie, indiferent de detinător sau utilizator, în vederea unei repartizări corecte a

cantitătii de energie termică.

Art. 39. - (1) Asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a transmite prestatorului cu care are încheiat contract pentru exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire inventarul coloanelor de distributie si de încălzire ce trec prin proprietatea individuală, asa cum acestea se regăsesc în teren cu sau fără izolatie termică, dacă nu s-a convenit altfel.

(2) Inventarierea conductelor si coloanelor de distributie, a coloanelor de încălzire si a corpurilor de încălzire aflate în proprietate comună se realizează prin grija asociatiei de proprietari/locatari si va fi pusă la dispozitia prestatorului care exploatează sistemele de repartizare a costurilor pentru determinarea suprafetei echivalente termic.

Art. 40. - (1) Cheltuielile necesare montării si exploatării repartitoarelor comune montate pe conductele de distributie si/sau pe corpurile de încălzire din spatiile comune vor fi suportate de toti proprietarii din condominiu, proportional cu cota indiviză.

(2) Cheltuielile necesare montării si exploatării repartitorului de costuri montat pe corpul de încălzire amplasat, în conditiile art. 15 lit. a), la ultimul etaj sau parter vor fi suportate în mod egal de toti proprietarii care detin spatii pe acea verticală a condominiului.

(3) Caloriferul de la ultimul etaj sau parter pe care s-a montat un repartitor de costuri utilizat pentru determinarea consumului coloanelor de încălzire nu va avea organ de reglaj sau închidere.

(4) În cazul în care repartitorul comun nu functionează, din orice cauză, sigiliile au fost distruse sau se constată că s-a intervenit asupra acestora, în calculul de repartizare, cota procentuală aferentă părtilor comune KPC prevăzută la art. 10 va avea valoarea de 60 de puncte procentuale, iar produsul nR PC x KQ PC utilizat la stabilirea numărului de unităti de consum aferent fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie străbătut de coloane de distributie sau încălzire se determină astfel:

a) în cazul în care pe verticala respectivă nu există un corp de încălzire la parter sau la ultimul etaj sau dacă acesta există si nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relatia:

 

în care:

ni CAL - numărul de unităti de consum alocate spatiului „i” care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinate conform art. 14;

ni NC - numărul total de unităti de consum alocate, conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), corpurilor de încălzire din spatiul „i”, care se găseste în una dintre situatiile prevăzute de art. 5 alin. (3);

KQ PC - factorul de evaluare cu puterea termică corespunzătoare suprafetei echivalente termic Stot PC;

Kja — factorul de amplasare pentru spatiul „j” din apartamentul „i”;

Kj Q CÎ - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafetei echivalente termic a coloanelor de încălzire sau a corpului de încălzire din încăperea „j”;

Kj Q CD - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafetei echivalente termic a coloanelor din încăperea „j”;

i - numărul apartamentului prin care trec coloanele de distributie/încălzire;

j - numărul spatiului din apartamentul „i” prin care trec coloanele de distributie/încălzire;

b) în cazul în care la parter si/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de încălzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru încălzire, cu relatia:

 

în care:

ni CÎ se calculează cu relatia de la art. 15 lit. b).

Art. 41. - În cazul în care, în urma calculelor de repartizare, prestatorul constată anomalii majore în repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente, va anunta în scris asociatia/asociatiile de proprietari/locatari în vederea verificărilor, iar pentru acel/acele apartament(e) repartizarea cheltuielilor se va face considerându-l(e) ca fiind fără repartitoare de costuri.

Art. 42. - La înstrăinarea proprietătilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri rămân montate în instalatie si vor fi preluate de noul proprietar.

Art. 43. - (1) Repartizarea costurilor pentru energia termică pentru încălzire pe baza indicatiilor repartitoarelor de costuri, indiferent de sistemul de distributie adoptat, se realizează numai de operatori economici autorizati de ANRSC.

(2) Asociatiile de proprietari/locatari, membrii si administratorii acestora nu au dreptul de a face repartizarea costurilor pentru energia termică pe baza indicatiilor repartitoarelor de costuri si nici să transmită datele rezultate în urma unor astfel de actiuni operatorilor economici care prestează servicii de administrare a imobilelor respective.

(3) La stabilirea cotelor de întretinere pentru încălzire pe baza indicatiilor repartitoarelor de costuri, operatorii economici care prestează servicii de administrare a imobilelor, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, vor utiliza numai datele furnizate de operatori economici autorizati de ANRSC.

(4) Cotele de întretinere pentru încălzire, stabilite de asociatia de proprietari/locatari utilizând calculele de repartizare pe baza repartitoarelor de costuri, efectuate de către o persoană fizică sau juridică neautorizată de ANRSC, nu sunt opozabile proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spatiilor cu altă destinatie din condominiu.

Art. 44. - (1) Programele de calcul utilizate pentru repartizarea consumurilor trebuie să contină o bază de date pentru toate combinatiile dintre corpul de încălzire si repartitorul de costuri pentru încălzire montat pe acesta.

(2) Prestatorului îi este interzis, sub sanctiunea retragerii autorizatiei, să monteze repartitoare de costuri pe acele corpuri de încălzire pentru care nu poate calcula factorul global de evaluare pe baza datelor furnizate de producătorul repartitorului.

Art. 45. - Orice prevedere contrară prezentei norme tehnice se abrogă.

Art. 46. - Autoritătile administratiei publice locale pot stabili contraventii pentru nerespectarea prezentei norme tehnice în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si

completările ulterioare.

Art. 47. - Prestatorii autorizati de ANRSC, asociatiile de proprietari/locatari si autoritătile administratiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei norme tehnice.

Art. 48. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

 

ANEXA Nr. 1

la norma tehnică

 

Factorii de amplasare utilizati la repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri si pentru stabilirea factorului de amplasare ponderat

 

Nr. crt.

Pozitia spatiului în condominiu

Factor de amplasare pentru Est si Vest

1.

Cameră de mijloc la parter peste sol

0,85

2.

Cameră de colt la parter peste sol

0,77

3.

Cameră de mijloc la parter peste subsol neîncălzit

0,90

4.

Cameră de colt la parter peste subsol neîncălzit

0,81

5.

Cameră de mijloc etaj curent

1,00

6.

Cameră de colt etaj curent

0,90

7.

Cameră de mijloc ultimul nivel sub terasă

0,80

8.

Cameră de colt ultimul nivel sub terasă

0,72

9.

Cameră de mijloc la ultimul nivel sub sarpantă

0,85

10.

Cameră de colt la ultimul nivel sub sarpantă

0,77

11.

Cameră de mijloc la ultimul nivel sub pod neîncălzit

0,90

12.

Cameră de colt la ultimul nivel sub pod neîncălzit

0,81

 

Factorul de amplasare se corectează prin înmultire cu valorile din tabelul 1 si/sau tabelul 2 în cazul în care amplasarea după punctele cardinale este diferită de Est sau Vest si/sau amplasarea camerei îndeplineste si conditiile din tabelul 2.

Factori de corectie fată de punctele cardinale

Tabelul 1

Directia Nord-Est si Nord-Vest 0,97

Directia Sud 1,05

Directia Sud-Est si Sud-Vest  1,03


 

ANEXA Nr. 2

la norma tehnică

 

Cantitatea de căldură lunară alocată pe bază de barem spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă

 

Nr. crt.

Destinatia spatiului

Iarna MWh

Vara MWh

1.

Birouri

0,010/persoană

0,008/persoană

2.

Cluburi, case de cultură si teatre

0,029/angajat

0,024/angajat

3.

Bufete, bodegă, bar, patiserii

6,400/robinet

5,233/robinet

4.

Cantine, restaurante, cofetării, alte unităti de alimentatie

5,116/robinet

4,186/robinet

5.

Rotiserii, unităti cu vânzare la stradă

3,842/robinet

3,143/robinet

6.

Desfacere carne, pescărie

2,558/robinet

2,093/robinet

7.

Legume si fructe, magazin alimentar

1,279/robinet

1,047/robinet

8.

Spital

0,435/robinet

0,356/robinet

9.

Cămine

0,096/persoană

0,079/persoană

10.

Scoală cu internat

0,102/elev

0,084/elev

11.

Scoală fără internat

0,013/elev

0,01 O/elev

12.

Hoteluri si pensiuni cu grup sanitar în cameră

Hoteluri si pensiuni cu grupuri sanitare comune

0,384/persoană

0,115/persoană

0,314/persoană

0,094/persoană

13.

Crese/Grădinite cu internat

0,076/persoană

0,062/persoană

14.

Grădinite fără internat

0,015/persoană

0,013/persoană

15.

Dispensare, policlinici, cabinete medicale, saloane cosmetice etc.

0,256/robinet

0,209/robinet

16.

Spălătorii de rufe

0,058/kg rufe

0,047/kg rufe

17.

Unităti cu activităti economice, altele decât cele specificate

0,058/angajat

0,047/angajat

18.

Frizerie, coafor

0,384/robinet

0,314/robinet

19.

Atelier fotografic

0,512/robinet

0,419/robinet

20.

Farmacie

0,128/robinet

0,105/robinet

21.

Florărie

0,512/robinet

0,419/robinet

22.

Săli de joc, săli de internet etc.

0,029/angajat

0,024/angajat

 

Pentru operatorii economici nespecificati în această listă, consumul de energie termică se va considera prin asimilarea cu unitătile cu specific de activitate asemănător celor care figurează în listă.


 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului national de pregătire a infirmierelor

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. z) si ale art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, coroborate cu ale art. 6 alin. (1) lit. x) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 1/2009, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar,

Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, întrunit în sedinta din data de 12 martie 2010, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Programul national de pregătire a infirmierelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data publicării si va fi adusă la cunostinta membrilor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

 

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucuresti, 4 iunie 2010.

Nr. 10.

ANEXA

 

PROGRAMUL NATIONAL

de pregătire a infirmierelor

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Profesia de infirmieră este inclusă în Nomenclatorul „Clasificarea ocupatiilor din România”, la domeniul „Sănătate, igienă, servicii sociale”, având codul 513204. Rolul infirmierei atât în cadrul echipei de îngrijire din spitale, cât si în îngrijirile la domiciliu, este deosebit de important, ea contribuind, în special, la asigurarea nevoilor fundamentale aflate la baza piramidei lui Maslow, si anume confortul fizic al pacientului si nevoile fiziologice ale persoanei îngrijite.

Asa cum medicul nu ar putea să îsi desfăsoare munca fără asistentul medical, la fel si asistentul medical are nevoie de ajutorul infirmierei în vederea asigurării unei îngrijiri de calitate pacientilor. Asistentul medical stie în ce constă munca infirmierei, cunoaste toate aspectele legate de îngrijirea pacientilor, astfel încât poate delega sarcini infirmierei, lucrând în echipă, spre beneficiul pacientilor. Desi atributiile infirmierei nu par atât de importante, ea vine în întâmpinarea nevoilor de bază ale pacientilor, asigură însotirea si transportul pacientului, precum si mobilizarea acestuia în vederea prevenirii escarelor. Pregătirea infirmierei este deosebit de importantă, dacă se tine cont de faptul că, în orice moment, îngrijirile acordate de infirmieră pot pune în pericol siguranta pacientului.

Pregătirea profesională a infirmierelor a fost efectuată până în anul 2006 de diferite asociatii, de Crucea Rosie, după o curriculă proprie, sau, de cele mai multe ori, persoanele angajate pe postul de infirmieră nu aveau nicio pregătire de specialitate, ele „formându-se” la locul de muncă.

Pregătirea profesională a infirmierei a fost preluată de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR) înanul 2006, prin dezvoltarea si implementarea Programului national de pregătire a infirmierelor. Lectorii care predau la cursurile de pregătire a infirmierelor sunt asistenti medicali, atât cu experientă profesională, cât si cu experientă în predare.

Detinerea unui certificat de absolvire a cursului este acum o conditie sine qua non în angajarea infirmierelor în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar.

 

CAPITOLUL II

Cadru general

 

1. Programul national de pregătire a infirmierelor se desfăsoară în baza Ordinului ministrului sănătătii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar si se adresează tuturor infirmierelor si agentilor DDD încadrati în unitătile sanitare publice si care îndeplinesc conditiile de admitere la acest program.

2. Continutul programului este structurat pe module si se desfăsoară la nivel teritorial (în fiecare filială a OAMGMAMR).

3. Programul national de pregătire a infirmierelor poate fi periodic amendat prin includerea unor reglementări si/sau instructiuni noi, emise de Consiliul national al OAMGMAMR.

4. Programul national de pregătire a infirmierelor va fi adus la cunostinta tuturor celor interesati prin publicarea acestuia pe site-ul si în revista organizatiei.

5. Ocupatia de infirmieră se încadrează în domeniul Sănătate, igienă, servicii sociale, iar în Nomenclatorul „Clasificarea ocupatiilor din România” are codul 513204.

6. Programul national de pregătire a infirmierelor se derulează în baza unei tematici si bibliografii care vor fi afisate pe site-ul OAMGMAMR (www.oamr.ro).

 

SECTIUNEA A

Descrierea ocupatiei

 

Infirmiera ajută persoanele îngrijite să îsi îndeplinească activitătile vietii cotidiene si efectuează îngrijiri legate de functii de întretinere si continuitate a vietii.

Infirmiera contribuie la îmbunătătirea stării de sănătate si la redobândirea autonomiei, în măsura în care este posibil.

Infirmiera lucrează în colaborare si sub responsabilitatea unui asistent medical, cel mai adesea în cadrul unei echipe pluridisciplinare, si participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îsi exercită activitatea în mediul spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infirmiera participă efectiv la:

- asigurarea unui mediu de viată si climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;

- asigurarea igienei personale si a igienei spatiului de viată al persoanei îngrijite; asigurarea hidratării si a alimentatiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;

- stimularea participării persoanei îngrijite la activitătile zilnice;

- transportul si însotirea persoanei îngrijite, respectând permanent drepturile si confidentialitatea privind evolutia stării de sănătate a persoanei îngrijite.

Pentru dobândirea competentelor specifice ocupatiei de infirmieră, personalul auxiliar din institutiile spitalicesti si ambulatoriile de specialitate care acordă îngrijiri de igienă, alimentatie si confort persoanelor institutionalizate are obligativitatea de a urma cursuri de calificare organizate de OAMGMAMR prin Programul national de pregătire a infirmierelor.

 

SECTIUNEA B

Competente profesionale

 

1. Planificarea propriei activităti si perfectionarea continuă

2. Lucrul în echipa multidisciplinară si comunicarea interactivă

3. Cunoasterea drepturilor si obligatiilor persoanei îngrijite

4. Tehnici de îngrijire generală, specială, specifică a pacientilor

5. Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite si de igienizare a spatiului în care se află persoana îngrijită

6. Aplicarea tehnicilor privind circuitul de transport al rufelor si a normelor igienico-sanitare specifice

7. Luarea deciziilor benefice pentru pacienti în vederea reducerii riscurilor, tratarea cu responsabilitate si profesionalism a tuturor pacientilor, aplicarea de măsuri preventive de îngrijire a stării de sănătate

 

SECTIUNEA C
Conditii de înscriere

 

- absolvent scoală generală

- infirmiere si îngrijitoare încadrate pe post

 

SECTIUNEA D

Continutul dosarului

 

- cerere de înscriere

- copii ale diplomelor de studii

- adeverintă de la locul de muncă (de la unitatea sanitară unde este încadrată persoana)

- certificat de sănătate (tip A5)

- copie de pe cartea de identitate

- dovada achitării taxei de participare la curs, stabilită prin hotărâre a Consiliului national al OAMGMAMR

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea Programului national de pregătire a infirmierelor

 

SECTIUNEA A

Principii generale

 

1. Cursul se desfăsoară pe grupe; o grupă va cuprinde maximum 30 de persoane. Orele de teorie se vor efectua în afara orelor de serviciu, iar orele de practică, în timpul programului de lucru, sub coordonarea asistentului-sef si sub directa supraveghere a asistentului medical din sectie.

2. Lectorii pentru orele de teorie sunt asistenti medicali formatori, acreditati de OAMGMAMR, formatori autorizati în conditiile legii.

3. Durata desfăsurării programului este de 360 de ore (12 săptămâni), 120 de ore teorie, 240 de ore practică.

4. Cursul este structurat pe 6 module (anexa nr. 1).

5. După fiecare modul, lectorul va face evaluări teoretice si practice. Evaluarea finală va fi făcută de către o comisie constituită astfel:

- presedinte - presedintele filialei OAMGMAMR sau persoana delegată de acesta;

- membri:

- lectorul cursului;

- presedintele Comisiei de educatie medicală continuă sau persoana delegată de acesta;

- secretar, desemnat de presedintele filialei;

- directorul de îngrijiri/asistentul-sef, după caz.

6. Prezenta la cursuri va fi făcută de către lector, pe baza unui catalog.

Participantii care acumulează mai mult de 20 de absente vor fi exclusi din program (anexa nr. 2).

7. Pregătirea practică - orele de practică se vor desfăsura în timpul programului de lucru, sub coordonarea asistentului-sef si sub directa supraveghere a asistentului medical din sectie.

8. La finalul cursului, cursantii vor completa un chestionar de evaluare a cursului (anexa nr. 8).

 

SECTIUNEA B
Evaluarea cursantilor

 

Verificarea cunostintelor se va efectua prin evaluări partiale, la încheierea fiecărui modul, iar la finalul programului, printr-un examen final.

Evaluările partiale vor fi efectuate de către lectorul cursului, după fiecare modul.

Cunostintele teoretice vor fi evaluate prin sustinerea, după parcurgerea fiecărui modul, a unor lucrări scrise ce constau într-un test-grilă cu 10 întrebări apreciate cu un punct pentru un răspuns corect si vor fi notate de către lectorul cursului cu note de la 11a 10.

Cunostintele practice vor fi evaluate de către asistentul medical care a supravegheat stagiul practic si asistentul-sef si vor fi notate cu note de la 1 la 10.

Evaluarea cunostintelor practice constă în efectuarea unor activităti specifice care să demonstreze abilitătile dobândite în cadrul modulului parcurs.

Pot sustine examenul final, proba scrisă, cursantii care, la evaluarea partială, după terminarea fiecărui modul, au obtinut minim nota 5.

Evaluarea finală pentru atestare va fi făcută de către comisia constituită conform cap. III sectiunea A pct. 5 si constă în:

- o probă scrisă sub formă de test-grilă cu 50 de întrebări, notate fiecare cu 0,20 puncte, nota minimă fiind 7;

- o probă practică, conform fisei de evaluare a stagiului practic (anexa nr. 7), nota minimă fiind 7;

- nota de absolvire a programului o reprezintă media dintre nota obtinută la proba teoretică si cea obtinută la proba practică.

Rezultatele evaluării finale pot fi contestate în termen de maximum 24 de ore. Contestatiile vor fi depuse la comisia de examinare si solutionarea acestora va fi afisată la sediul filialei OAMGMAMR, în termen de 72 de ore.

În caz de nepromovare, la solicitarea candidatului/ candidatilor, OAMGMAMR va organiza un nou examen, la o dată pe care o va decide comisia.

Atestarea promovării cursului va fi făcută prin eliberarea certificatului de absolvire (anexa nr. 3) de către OAMGMAMR, care va fi însotit de un supliment descriptiv în care sunt prevăzute competentele profesionale (anexa nr. 4), pe baza procesului-verbal încheiat de comisia de examinare (anexa nr. 5) si a catalogului cu rezultatele examenelor de absolvire a programului (anexa nr. 6).

 

CAPITOLUL IV

Continutul programului

 

Modulul 1 - Planificarea propriei activităti si perfectionarea continuă

A. Identificarea activitătilor specifice

B. Ierarhizarea activitătilor ce urmează a fi derulate

O Estimarea perioadei de timp necesare derulării activitătilor recomandate de seful ierarhic

D. Evaluarea si adaptarea programului zilnic în functie de nevoi

E. Evaluarea incidentelor sau a accidentelor apărute si sesizarea lor

F. Participarea la cursuri de formare continuă, în scopul însusirii cunostintelor necesare, si documentarea permanentă privind noile metode si tehnici de îngrijire a persoanei îngrijite

G. Aplicarea în practică a cunostintelor dobândite în timpul instruirii, în scopul cresterii eficientei si calitătii serviciilor acordate persoanei îngrijite

Modulul 2 - Respectarea drepturilor persoanei îngrijite

Modulul 3 - Tehnici de îngrijire

A. Îngrijiri generale ale pacientilor

B. Îngrijiri speciale ale pacientilor

C. Îngrijiri specifice ale pacientilor

Modulul 4 - Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite si igienizarea spatiului în care se află persoana îngrijită si transportul rufăriei

Modulul 5 - Comunicarea interactivă si lucrul în echipa multidisciplinară

Modulul 6 - Principii si valori etice

 

Modulul 1 - Planificarea propriei activităti si perfectionarea continuă - 60 de ore (teorie 20 de ore, practică 40 de ore)

 

Modulul va fi structurat astfel:

A. Identificarea activitătilor specifice:

- identificarea corectă a activitătilor specifice, conform planului individualizat de protectie si îngrijire, si a obiectivelor specifice;

- identificarea corectă a activitătilor specifice, prin preluarea exactă a acestora de la seful ierarhic;

- identificarea activitătilor se face conform prevederilor din documentele oficiale.

Documentele oficiale necesare în planificarea activitătii:

- fisa postului/contractul de muncă - acest document stabileste atributiile, responsabilitătile si obligatiile infirmierei;

- raportul de evaluare a problemelor;

- planul individualizat de protectie si îngrijire.

B. Ierarhizarea activitătilor ce urmează a fi derulate:

- ierarhizarea se realizează cu atentie, tinându-se cont de capabilitatea, starea fizică si de sănătate si urgenta medicală;

- activitătile ce urmează a fi derulate sunt ierarhizate cu promptitudine, imediat după identificarea nevoilor persoanei îngrijite;

- activitătile sunt ierarhizate în functie de starea, vârsta si evolutia persoanei îngrijite;

- ierarhizarea prioritătilor este flexibilă, modificându-se în functie de situatiile intervenite.

C. Estimarea perioadei de timp necesare derulării activitătilor recomandate de seful ierarhic:

- perioada de timp este estimată în functie de starea si evolutia persoanei îngrijite;

- planificarea este realizată în mod realist, pe termen scurt, mediu si lung;

- perioada de timp este estimată realist pe baza unei analize atente a datelor ce compun situatia existentă;

- elaborarea programului de activităti se face adaptat noilor situatii apărute.

D. Evaluarea si adaptarea programului zilnic în functie de nevoi:

- evaluarea continuă a programului;

- adaptarea programului, după caz, în functie de evolutia stării persoanei îngrijite;

- adaptarea programului activitătilor zilnice, în functie de situatiile nou-apărute.

E. Evaluarea incidentelor sau a accidentelor apărute si sesizarea lor

F. Participarea la cursuri de formare continuă, în scopul însusirii cunostintelor necesare, si documentarea permanentă privind noile metode si tehnici de îngrijire a persoanei îngrijite

G. Aplicarea în practică a cunostintelor dobândite în timpul instruirii, în scopul cresterii eficientei si calitătii serviciilor acordate persoanei îngrijite

Ghid pentru evaluare Cunostintele necesare se referă la:

- notiuni elementare de asistentă medicală;

- notiuni de organizare a timpului;

- notiuni aplicate de legislatie;

- regulament de ordine interioară;

- modalităti moderne de documentare si accesare surse de informare;

- modalităti de comunicare verbală si nonverbală;

- notiuni elementare de medicină, specifice locului de muncă;

- notiuni elementare de terapie ocupatională, specifice locului de muncă.


La evaluare se vor urmări:

- capacitatea de a stabili o ierarhizare pertinentă a actiunilor specifice;

- capacitatea de a planifica activitătile în functie de priorităti;

- flexibilitatea si capacitatea de adaptare la situatii noi apărute;

- spiritul de observatie analitic în autoaprecierea nivelului de pregătire profesională;

- realism si exigentă în evaluarea nevoilor de formare;

- capacitatea de adaptare a cunostintelor la particularitătile contextului de viată a persoanei îngrijite;

- discernământ în alegerea formei de pregătire adecvate propriei nevoi;

- spirit practic si autoexigentă în implementarea cunostintelor dobândite.

 

Modulul 2 - Respectarea drepturilor persoanei îngrijite - 25 de ore (teorie 5 ore, practică 20 de ore) Modulul va fi structurat astfel:

 

- drepturile omului, drepturile copilului, drepturile persoanei vârstnice, drepturile persoanei cu nevoi speciale, drepturile pacientului;

- informarea cu privire la drepturile si obligatiile persoanei îngrijite si colectarea informatiilor din surse autorizate;

- modalităti de informare permanentă cu privire la drepturile persoanei îngrijite si la obligatiile ce îi revin;

- informarea sefului ierarhic si a membrilor echipei asupra situatiilor în care drepturile si obligatiile persoanei îngrijite sunt încălcate;

- respectarea confidentialitătii informatiei, în procesul de îngrijire a pacientilor;

- cunoasterea drepturilor persoanei îngrijite, prevăzute în Constitutia României, Conventia ONU, cu privire la drepturile copilului, legislatia de protectie specială, Conventia Europeană cu privire la Drepturile Omului, Carta drepturilor pacientului;

- formele răspunderii civile;

- principii si valori etice.

Ghid pentru evaluare Cunostintele necesare se referă la:

- notiuni privind legislatia în vigoare cu privire la protectia copilului, vârstnicului si persoanelor cu dizabilităti;

- notiuni privind egalitatea de sanse;

- notiuni privind drepturile persoanei îngrijite;

- institutiile de ocrotire a persoanelor cu dizabilităti;

- notiuni aplicate privind apărarea drepturilor omului;

- notiuni aplicate referitoare la tehnici de negociere;

- protectia mamei si a copilului. La evaluare se vor urmări:

- promptitudinea identificării încălcării drepturilor persoanelor îngrijite;

- cunoasterea drepturilor, libertătilor fundamentale si a obligatiilor persoanelor îngrijite;

- perseverenta în dobândirea si asigurarea exercitării drepturilor persoanelor îngrijite;

- cunoasterea prevederilor „Cartei drepturilor pacientuluiYprevederilor specifice din regulamentul intern al institutiei privind persoana îngrijită;

- abilităti în gestionarea rezolvării unor conflicte.

 

Modulul 3 - Tehnici de îngrijire - 92 de ore (teorie 37 de ore, practică 55 de ore)

 

Modulul va fi structurat astfel:

A. Îngrijiri generale ale pacientilor

- notiuni elementare de anatomia si fiziologia omului;

- procese biologice de dezvoltare si îmbătrânire;

- alimentatia si notiuni de nutritie si metabolism, regimurile alimentare, alimentatia pacientului pasiv/activ;

- ereditate;

- notiuni de educatie sexuală si planning familial;

- nevoile fundamentale ale persoanei bolnave;

- notiuni de prim-ajutor;

- persoana bolnavă, particularităti psihologice ale persoanei bolnave;

- îngrijiri paliative;

- notiuni privind îngrijirea pacientului cu boli infecto­contagioase si transmisibile.

B. Îngrijiri speciale ale pacientilor:

- schimbarea lenjeriei de pat si lenjeriei personale;

- toaleta pacientului, igiena corporală si vestimentară;

- pozitiile pacientului în pat;

- mobilizarea pacientului;

- transportul si însotirea;

- escare - prevenire;

- colectarea dejectiilor fiziologice si patologice;

- îngrijirea pacientului în fază terminală;

- pregătirea si transportul persoanelor decedate.

C. Îngrijiri specifice ale pacientilor în sectiile:

- pediatrie;

- obstetrică-ginecologie;

- neonatologie;

- psihiatrie;

- geriatrie.

Aceste notiuni au rolul de a furniza infirmierului cunostintele si tehnicile necesare de îngrijire, de a semnala orice modificare apărută si de a interveni prompt pentru îmbunătătirea stării de sănătate prin:

- observarea unor modificări ale stării de sănătate a persoanei îngrijite si informarea sefului ierarhic în vederea discutării acestora, după caz, în cadrul echipei multidisciplinare, pentru a fi corect evaluate;

- interventia în vederea transportării persoanei îngrijite, în cazul deteriorării stării de sănătate a persoanei îngrijite;

- pregătirea persoanei îngrijite, cu operativitate si responsabilitate, pentru efectuarea examenului medical;

- informarea asupra investigatiilor medicale la care urmează să fie supusă persoana îngrijită, în limita competentelor.

Situatii sau indicii care pot duce la afectarea functiilor vitale, identificate prin:

- sesizarea din timp a eventualelor tulburări si, pe cât posibil, prevenirea aparitiei lor;

- alimentatia - refuzul alimentelor sau lichidelor;

- modificări ale ritmului somn-veghe;

- modificări în comportament.

Ghid pentru evaluare

Cunostintele necesare se referă la:

- notiuni elementare privind recunoasterea semnelor vitale (respiratie, temperatură, facies, durere, culoare);

- tehnici de îngrijire;

- tehnici de prim ajutor;

- nevoile de hrană si apă ale organismului uman;

- stabilirea nevoilor de asistentă în alimentatie;

- dieta alimentară, în functie de patologie;

- tehnici de hrănire;

- elemente de estetică;

- interventia de urgentă în timpul unor accidente produse în timpul hrănirii;

- tehnici de mobilizare si transport;

- tehnica îngrijirii diferitelor categorii de persoane imobilizate;

- tehnica îngrijirii copilului/adultului/vârstnicului;

- tehnici de ridicare si manipulare a persoanei îngrijite;

- tehnica de mobilizare a sugarului, a copilului mic, a prescolarului/scolarului;

- prevederile specifice din regulamentul intern.


La evaluare se vor urmări:

- capacitatea de a face fată unor situatii neprevăzute;

- capacitatea de a compara starea de normalitate cu cea în care apar modificări;

- capacitatea de a lua decizii optime în situatii de criză/limită;

- promptitudinea, rapiditatea si hotărârea în solicitarea ajutorului pentru beneficiar;

- observarea constiincioasă si permanentă a semnelor vitale ale persoanei îngrijite;

- măsura în care respectă criteriile de administrare a alimentelor solide si lichide;

- luarea în considerare a particularitătilor persoanei îngrijite în acordarea sprijinului în hrănire;

- antrenarea persoanei îngrijite si a familiei acesteia pentru asigurarea hrănirii;

- flexibilizarea interventiei, în functie de situatia familială si gradul de dependentă a persoanei îngrijite;

- asigurarea confortului/stării de bine în timpul mesei;

- însusirea si aplicarea corectă a deprinderilor specifice tehnicilor pentru diferite categorii de persoane îngrijite;

- îndemânarea la mobilizarea persoanei îngrijite;

- perseverenta si calmul de care dă dovadă la efectuarea exercitiilor de mobilizare;

- corectitudinea mobilizării persoanei îngrijite;

- capacitatea de a actiona cu respect, calm si răbdare în relatia cu persoana îngrijită, asistată pe toată perioada desfăsurării activitătii;

- asigurarea securitătii persoanei îngrijite, pe întreaga perioadă a acordării de ajutor la transportul acesteia.

 

Modulul 4 - Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite si igienizarea spatiului în care se află persoana îngrijită -120 de ore (teorie 40 de ore, practică 80 de ore)

 

Modulul va fi structurat astfel:

1. Notiuni de epidemiologie

2. Infectiile nozocomiale

3. Prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale

a) Curătenia si dezinfectia

- tehnici de efectuare a curăteniei si dezinfectiei în cabinete medicale, saloane, bloc operator, laboratoare, săli de tratament, bloc alimentar, sala de mese, oficiu alimentar, săli de asteptare, magazii, toalete

b) asepsie si antisepsie

4. Sterilizarea

5. Dezinsectia

6. Deratizarea

7. Deparazitarea

8. Notiuni despre substantele dezinfectante utilizate în spital - prepararea solutiilor dezinfectante

9. Transportul rufăriei:

a) colectarea si depozitarea lenjeriei si a rufelor murdare în spatiile special destinate, conform regulamentului intern;

b) transportul rufelor murdare;

c) respectarea circuitului de transport al rufelor si a normelor igienico-sanitare specifice;

d) preluarea/transportul/distribuirea rufelor curate;

e) respectarea regulamentului intern si în functie de nevoi;

f) păstrarea rufelor si a lenjeriei curate în spatii special amenajate, cu respectarea normelor igienico-sanitare.

10. Norme de protectie a muncii

11. Precautiuni universale

12. Prevenirea accidentelor prin expunerea la produse biologice

13. Aplicarea regulamentului privind circuitele functionale

Ghid pentru evaluare

Cunostintele necesare se referă la:

- tehnici de dezinfectare si sterilizare a spatiului în care se află persoana îngrijită;

- tehnica îngrijirii diferitelor tipuri de persoane îngrijite;

- tehnica îngrijirii adultului;

- tehnica transportului rufelor;

- tehnica schimbării lenjeriei;

- tehnica depozitării lenjeriei;

- tehnica sortării lenjeriei;

- norme igienico-sanitare specifice;

- norme de sănătate si securitate în muncă aplicabile la locul de muncă

- prevederile regulamentului intern al locului de muncă. La evaluare se vor urmări:

- capacitatea de a asigura conditiile igienice în camera persoanei îngrijite;

- capacitatea de a aplica normele de igienă personală în activitatea de îngrijire;

- capacitatea de a aprecia corect necesitatea efectuării igienizării obiectelor/camerei/dependintelor si a utiliza materialele de igienizare corespunzătoare;

- constiinciozitatea dovedită la igienizarea veselei/obiectelor personale ale persoanei îngrijite;

- corectitudinea efectuării transportului rufelor;

- îndemânarea cu care efectuează transportul si depozitarea lenjeriei;

- promptitudinea cu care schimbă lenjeria ori de câte ori este nevoie;

- capacitatea de actiona cu respect, calm si răbdare în relatia cu persoana îngrijită, pe toată perioada desfăsurării activitătii.

 

Modulul 5 - Comunicarea interactivă si lucrul în echipa multidisciplinară - 23 de ore (teorie 8 ore, practică 15 ore) Modulul va fi structurat astfel:

 

- notiuni si tehnici de comunicare;

- surse potentiale în aparitia unor deficiente de comunicare, cauzate de:

- vârstă;

- incapacitatea persoanei îngrijite de a forma relatii normale de atasament (atasament excesiv si nediscriminat sau respingerea oricărei persoane);

- tulburări de comportament (agresivitate excesivă, conflictualitate, episoade prelungite de pierdere a controlului/hiperactivitate sau încăpătânare excesivă);

- probleme emotionale (stimă de sine scăzută, teamă excesivă sau autoblamare, somnambulism);

- incapacitate de adaptare la noi medii (spital, centre de îngrijire si asistentă, grădinită, scoală, liceu, grup etc);

- dizabilităti ale persoanei îngrijite;

- lipsa stimulării persoanei în a comunica;

- limbaj inaccesibil, prea specializat. Relatii interpersonale:

- infirmieră-persoană îngrijită (copil, vârstnic, persoană cu nevoi speciale, bolnav cronic);

- infirmieră-apartinători;

- infirmieră-echipă de îngrijire;

- infirmieră-membrii echipei multidisciplinare (medic, asistent medical, asistent social, psiholog, logoped, neuropsihiatru, medic pediatru, educator, consilier psiho­pedagogie, lucrător social, sef de sectie, asistent-sef);

- valorizarea persoanei îngrijite;

- managementul situatiilor stresante;

- identificarea/evaluarea abilitătilor de comunicare a persoanei îngrijite;

- identificarea eventualelor deficiente de comunicare.


Situatiile specifice:

- modificări în starea de sănătate a persoanei îngrijite;

- accidente;

- avarii diverse etc.

Ghid pentru evaluare

Cunostintele necesare se referă la:

- notiuni aplicate de comunicare verbală si nonverbală;

- notiuni elementare de psihologie;

- tehnici de comunicare si relationare, specifice locului de muncă:

- tehnici de organizare a muncii în echipă/tehnici de muncă în echipă;

- informatii necesare respectării fiecărei recomandări;

- drepturile persoanei îngrijite;

- importanta respectării recomandărilor asistentei medicale;

- notiuni specifice locului de muncă, referitoare la recuperare, compensare, educatie, stimulare etc.

La evaluare se vor urmări:

- abilitatea de a comunica eficient cu persoana îngrijită, respectând particularitătile acesteia;

- capacitatea de a crea situatii în care persoana îngrijită să se poată exprima sau să poată depăsi deficientele de comunicare;

- abilitatea de a decodifica corect informatia transmisă de persoana îngrijită;

- abilitatea de a folosi tehnici si metode variate, pentru a comunica cu persoana îngrijită;

- capacitatea de a distinge deficientele grave de comunicare si de a solicita sprijin în depăsirea acestora;

- capacitatea de a mentine relatii armonioase cu persoanele apartinând echipei sau din afara acesteia, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

- capacitatea de exprimare si sustinere a opiniilor, în cadrul discutiilor profesionale, cu evitarea conflictelor, în spiritul rezolvării prompte a problemelor;

- gradul de sociabilitate si tactul dovedit în relatia cu persoana îngrijită;

- asigurarea intimitătii necesare optimizării actului de îngrijire;

- abilitatea de a coopera cu echipa multidisciplinară;

- capacitatea de a relationa cu membrii echipei în stabilirea de comun acord a obiectivelor, activitătilor, metodelor si termenelor de realizare;

- capacitatea de a stabili graficul întâlnirilor, în functie de particularitătile persoanei îngrijite si de programul membrilor echipei;

- capacitatea de integrare într-o echipă;

- capacitatea de a gestiona situatii specifice, rezistenta la efort si la stres.

 

Modulul 6 - Principii si valori etice - 40 de ore (teorie 10 ore, practică 30 de ore) Modulul va fi structurat astfel:

 

- notiuni privind actiunile care trebuie sau nu trebuie să aibă loc si au ca scop justificarea regulilor de urmat în îngrijirea pacientului, bazate pe principii valabile în toate tările, dar care pot fi aplicate diferit de la tară la tară, în functie de educatie si model cultural;

- principii si valori etice de care infirmiera trebuie să tină seama, conform codului de virtuti morale, etice, ca linie de mijloc între excesul si lipsa unei calităti:

- autonomia;

- binefacerea, amabilitatea;

- nonmaleficienta;

- dreptatea;

- integritatea;

- veracitatea;

- sinceritatea;

- confidentialitatea si intimitatea;

- secretul profesional;

- consimtământul;

- generozitatea;

- respectul;

- prudenta;

- curajul;

- cumpătarea.

Ghid pentru evaluare

Cunostintele necesare se referă la:

- notiuni de etică, morală, moralitate si deontologie profesională;

- cunoasterea principiilor si valorilor etice în activitatea de îngrijire;

- autonomia persoanei îngrijite si reducerea dependentei. La evaluare se vor urmări:

- capacitatea de a hotărî singur asupra propriilor actiuni;

- capacitatea de a evita producerea de prejudicii altor persoane;

- capacitatea de a lua decizii benefice pentru pacienti si de a reduce riscurile;

- capacitatea de a trata cu responsabilitate si profesionalism toti pacientii, indiferent de vârstă, conditie socială, economică, criterii religioase, etnie, dizabilitate;

- capacitatea de a dezvolta relatii cu pacientii, bazate pe principiul adevărului;

- capacitatea de a respecta persoana îngrijită;

- capacitatea de a selecta informatiile cu privire la starea de sănătate a pacientului, de a nu le furniza si altei persoane din afara echipei de îngrijiri decât cu consimtământul pacientului, făcând exceptie cazurile prevăzute în mod expres de lege;

- capacitatea de a actiona cu onestitate si responsabilitate, în concordantă cu misiunea profesiei si standardele profesionale;

- capacitatea de a păstra confidentialitatea si secretul profesional;

- capacitatea de a facilita intimitatea fiecărui pacient în raport cu ceilalti;

- capacitatea de a respecta valorile morale si culturale, convingerile filozofice sau religioase;

- capacitatea de a profesa corespunzător si de a aplica măsuri preventive de îngrijire a stării de sănătate.

 

CAPITOLUL V

Procedura de eliberare a certificatelor

 

Eliberarea certificatelor de absolvire de către OAMGMAMR se face pe baza tabelului nominal al absolventilor programului, transmis de filialele OAMGMAMR, care contine:

- numele si prenumele;

- CNP;

- data si locul nasterii;

- data de început a cursului;

- data de sfârsit a cursului;

- locul de desfăsurare;

- coordonator;

- act de studii.

Tabelul nominal al absolventilor programului se transmite la OAMGMAMR în termen de 15 zile de la finalizarea programului, însotit de dovada achitării taxei de certificare, stabilită prin hotărâre a Consiliului National al OAMGMAMR.

Emiterea certificatelor de absolvire se face de către OAMGMAMR în termen de 45 de zile.

Până la emiterea certificatului de absolvire de către OAMGMAMR, filiala OAMGMAMR poate emite, la cerere, o adeverintă.

Certificatele emise de OAMGMAMR vor fi transmise către filiale, însotite de un tabel nominal care contine:

- numele si prenumele;

- seria si numărul certificatului;

- semnătura absolventului,

pe bază de semnătură a reprezentantului filialei, sau expediate postal, cu confirmare de primire.


La eliberarea certificatului de către filiala OAMGMAMR, absolventul va semna în tabelul nominal de primire.

 

CAPITOLUL VI

Arhivarea si păstrarea documentelor

 

Dosarele de înscriere la curs se vor depune la sediul filialei OAMGMAMR, vor fi arhivate si păstrate pentru o perioadă de 5 ani.

Procesul-verbal încheiat de comisia de examinare, catalogul cu rezultatele examenelor de absolvire a programului, catalogul de prezentă (anexa nr. 2), precum si tabelul nominal de primire a certificatului, transmis de OAMGMAMR, vor fi arhivate si păstrate la sediul filialelor OAMGMAMR, pentru o perioadă de 20 de ani.

Evidenta certificatelor de absolvire eliberate de OAMGMAMR se arhivează electronic de către OAMGMAMR, iar tabelul nominal transmis de filiala OAMGMAMR se arhivează pe suport hârtie, pe o perioadă de 20 de ani.

 

ANEXA Nr. 1

la program

 

Nr. crt.

Modul

Teorie

Practică

Total ore

1.

Planificarea propriei activităti si perfectionarea continuă

20

40

60

2.

Respectarea drepturilor persoanei îngrijite

5

20

25

3.

Tehnici de îngrijire

37

55

92

4.

Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite si de igienizare a spatiului în care se află persoana îngrijită si transportul rufăriei

40

80

120

5.

Comunicarea interactivă si lucrul în echipa multidisciplinară

8

15

23

6.

Principii si valori etice

10

30

40

TOTAL ORE:

120

240

360

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

CATALOGUL PARTICIPANTILOR

pentru programul de ......................... pentru ocupatia/competente comune

........................................................................................................................

 

Cod COR .............. Durata ....... ore ..........

Coordonator:..................................

Perioada:........................................

Formatori:........................................

Disciplina/Modulul.............................................................

Disciplina/Modulul.............................................................

Disciplina/Modulul.............................................................

 

 

 

 

Nr.............................................

Numele.....................................

Prenumele .......................………

CNP.........................................

Părinti

Tatăl .........................................

Mama.......................................

Locul si data nasterii..................

……………………………….

Studii........................................

Meseria/profesia.......................

DISCIPLINE/MODULE PENTRU PREGĂTIREA TEORETICĂ

DISCIPLINA/MODULUL

DISCIPLINA/MODULUL

…………….

Observatii

Absente

Note/ Calificative

Absente

Note/ Calificative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media:

Media:

Media:

 

MEDIA PREGĂTIRE TEORETICA:

DISCIPLINE/MODULE PENTRU PREGĂTIREA PRACTICA

DISCIPLINA/MODULUL

DISCIPLINA/MODULUL

…………….

Observatii

Absente

Note/ Calificative

Absente

Note/ Calificative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media:

Media:

 

 

MEDIA PREGĂTIRE PRACTICA:

MEDIA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE:

MEDIA GENERALĂ:

 

ANEXA Nr. 3*)

la program

 

CERTIFICAT

 *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 4

la program

 

COMPETENTE PROFESIONALE

 

1. Planificarea propriei activităti si perfectionarea continuă

2. Lucrul în echipa multidisciplinară si comunicarea interactivă

3. Cunoasterea drepturilor si obligatiilor persoanei îngrijite

4. Tehnici de îngrijire generale, speciale, specifice ale pacientilor

5. Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite si de igienizare a spatiului în care se află persoana îngrijită

6. Aplicarea tehnicilor privind circuitul de transport al rufelor si a normelor igienico-sanitare specifice

7. Luarea deciziilor benefice pentru pacienti în vederea reducerii riscurilor, tratarea cu responsabilitate si profesionalism a tuturor pacientilor, aplicarea de măsuri preventive de îngrijire a stării de sănătate

 

ANEXA Nr. 5

la program

 

PROCES-VERBAL

 

Încheiat astăzi ................................................, cu ocazia sustinerii examenului de absolvire a programului de formare profesională ...................................

Organizat de............................................................................................, în perioada........................................................, la sediul ..............................

Comisia de examinare s-a întrunit la data de .... la ora ... si a stabilit graficul de desfăsurare a examenului de absolvire, după cum urmează:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Graficul de desfăsurare a examenului a fost afisat cu .... ore înainte de începerea examenului de absolvire. Au fost verificate conditiile tehnice de desfăsurare a examenului de absolvire, care au fost găsite corespunzătoare/ necorespunzătoare.

Au fost stabilite subiectele pentru probele examenului de absolvire, după cum urmează:

1............................................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................................

3............................................................................................................................................................................................

4............................................................................................................................................................................................

Situatia statistică privind rezultatele examenului de absolvire:

 

Număr participanti examen de absolvire

Promovabilitate

%

Înscrisi

Prezenti

Absenti

Promovati

Nepromovati

 

 

 

 

 

 

 

Observatii/probleme apărute:...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

Presedintele comisiei de examinare..........................................

 

Membru în comisia de examinare ............................................

 

Membru în comisia de examinare ............................................

 

.......................................................

 

.......................................................

 

.......................................................

(nume)

(semnătură)


ANEXA Nr. 6

la program

 

CATALOG

cu rezultatele examenului de absolvire a programului de.......,

pentru ocupatia/competente comune........................

organizat în data ................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Medie proba practică Data..............

Medie proba teoretică Data...............

Medie generală

Observatii

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Comisia de examinare

 

1. Presedinte............................................................. .............................................................

 

2. Membru................................................................. .............................................................

 

3. Membru................................................................. .............................................................

 

4. Membru.................................................................. .............................................................


ANEXA Nr. 7

la program

 

FISA DE EVALUARE STAGIU PRACTIC

Curs de pregătire a infirmierelor

 

Cursant........................................................

Perioada de desfăsurare.............................

Unitatea.......................................................

Sectia..........................................................

 

Punctualitate, participarea la program:

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de ore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilităti practice/Alimentatia persoanei bolnave

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti practice/Tehnica băii partiale/totale

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti practice/Tehnica schimbării lenjeriei

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti practice/Tehnica îmbrăcării/dezbrăcării

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti practice/Tehnica îngrijirii persoanelor imobilizate

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti practice/Tehnici de mobilizare si transport

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti practice/Cunoasterea si respectarea circuitelor functionale

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti practice/Tehnici de curătenie si dezinfectie a spatiului în care se află persoana bolnavă

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti de comunicare/Atitudinea fată de pacienti

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilităti de comunicare/Atitudinea fată de colegi si personal

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Abilitatea de a lucra în echipă

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

Calităti personale

 

 

 

Foarte bine □

Bine □

Slab □

Nesatisfăcător □

 

Asistent medical îndrumător ..........................

Semnătura ....................... Data....................

Calificativ final/Notă finală .............................

 

NOTĂ:

- Aprecierea se va realiza cu calificativele: Foarte bine (FB), Bine (B), Slab (S), Nesatisfăcător (NS), calificativul final va fi calculat în functie de calificativul dominant.

- Fiecărui calificativ i se vor atribui note de la 3 la 10, astfel:

- Foarte bine (FB) = 9-10;

- Bine (B) = 7-8;

- Slab (S) = 5-6;

- Nesatisfăcător (NS) = 3-4.

- 2 puncte se acordă din oficiu.


 

ANEXA Nr. 8

la program

 

CHESTIONAR

de evaluare a cursului...........

din perioada...............................

 

Chestionarul este anonim.

 

Având în vedere dorinta noastră de a organiza cursuri de pregătire care să respecte principiile de învătare a adultilor si care să vină în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră de învătare, vă rugăm să răspundeti sincer la întrebările de mai jos. Una dintre modalitătile de evaluare este acordarea calificativului corespunzător cifrelor de la 1 la 5, astfel:

 

1 - foarte slab;

2 -slab;

3 - satisfăcător;

4 - bine;

5 - foarte bine.

 

Pe lângă acordarea notei, dacă aveti vreun comentariu de făcut, vă rugăm să îl treceti imediat după nota acordată sau răspunsul acordat.

 

EVALUAREA CURSULUI

Conditiile de desfăsurare a cursului (sală, luminozitate, confort) (de la 1 la 5)

 

Ati primit suport de curs? (DA sau NU)

 

Informatiile din suportul de curs v-au fost utile? (DA sau NU)

 

Cunostintele si aptitudinile dobândite vă vor ajuta la locul de muncă? (DA sau NU, dacă NU, vă rugăm comentati)

 

Durata cursului a fost suficientă pentru materialul predat? (DA sau NU)

 

Durata stagiului practic a fost suficientă pentru pregătirea dumneavoastră ca infirmier? (DAsau NU)

 

Enumerati 3 lucruri noi pe care le-ati învătat la acest curs:

 

În cazul în care nu ati acumulat niciun lucru nou, vă rugăm să spuneti de ce.

1...........................................

2...........................................

3...........................................