MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 498/2010

 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 498         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

141. - Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen

 

781. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen

 

163. - Lege pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Conventia pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles

 

803. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Conventia pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles

 

DECIZII

 

13. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19 iulie-7 august 2010

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

596. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2010

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen

 

Pentru crearea cadrului juridic necesar aplicării Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiintarea, functionarea si utilizarea Sistemului de informatii Schengen de a doua generatie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 205 din 7 august 2007, si pentru crearea cadrului juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, functionarea si utilizarea Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006, si a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autoritătile române a Sistemului de Informatii Schengen.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) Sistemul Informatic National de Semnalări, denumit în continuare SINS, -sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informatii Schengen de generatia a doua, care contine semnalări de interes national si semnalări de interes Schengen introduse de către autoritătile nationale competente;

b) Sistemul de Informatii Schengen, denumit în continuare SIS, - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene si utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informatii, în vederea mentinerii ordinii publice si securitătii nationale pe teritoriile acestora;

c) copia natională a SIS - copia completă sau partială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autoritătile nationale competente;

d) componenta natională a SIS, denumită în continuare N.SIS, - sistemul informatic constituit din SINS si copia natională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autoritătile române;

e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în conditiile legii, în vederea realizării unui interes public, a respectării regimului liberei circulatii a persoanelor si bunurilor sau a asigurării ordinii si sigurantei publice si a prevenirii unor amenintări la adresa securitătii nationale;

f) semnalare de interes national - semnalarea introdusă de o autoritate natională competentă în SINS;

g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;

h) autorităti nationale competente - autoritătile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5;

i) stat membru - stat care utilizează SIS;

j) stat asociat - statele cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri în vederea predării persoanelor pe baza unui mandat de arestare si care prevăd transmiterea unui astfel de mandat prin intermediul SIS;

k) tranzactie - orice operatie de introducere, modificare, stergere sau consultare a datelor continute în N.SIS;

l) date aditionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS si care sunt disponibile imediat după identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;

m) informatii suplimentare - informatiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS si care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informatii suplimentare;

n) rezultat pozitiv - rezultatul obtinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;

o) Biroul SIRENE national - structura specializată din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care asigură realizarea schimbului de informatii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;

p) reglementări aplicabile la nivelul SIS central - prevederile cuprinse în actele normative ale Uniunii Europene în baza cărora statele membre cooperează prin intermediul SIS;

q) Manualul SIRENE -documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informatii suplimentare între statele membre;

r) control discret - obtinerea unor date si informatii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă o semnalare în acest scop în SINS sau în SIS, cu ocazia desfăsurării de către autoritătile române a controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control politienesc sau vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate despre existenta respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea;

s) indicator de validitate - set de informatii atasate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea actiunilor în baza semnalării respective sau executarea unor actiuni alternative prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Sistemul Informatic National de Semnalări

 

SECTIUNEA 1

Înfiintarea si obiectivul general al SINS

 

Art. 3. - (1) Se înfiintează SINS, cu respectarea protocoalelor si a procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generatia a doua, potrivit art. 9 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiintarea, functionarea si utilizarea Sistemului de informatii Schengen de a doua generatie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 205 din 7 august 2007, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.

(2) SINS este destinat să asigure posibilitatea, pentru autoritătile nationale competente, ca prin intermediul unei proceduri automate să efectueze tranzactii cu privire la semnalările pe care le contine, în scopul îndeplinirii atributiilor legale.

(3) SINS contine semnalări introduse de către autoritătile nationale competente cu privire la persoane sau bunuri corespunzător tipurilor prevăzute în prezenta lege.

(4) De la data aplicării în totalitate de către România a dispozitiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS.

 

SECTIUNEA a 2-a

Gestionarea si utilizarea SINS

 

Art. 4. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National SIS, este responsabil cu implementarea, functionarea, întretinerea si securitatea SINS, precum si cu asigurarea accesului autoritătilor nationale competente la SINS.

(2) Se înfiintează Comitetul tehnic, în coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca organism cu atributii de analiză si solutionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în functionarea SINS, compus din reprezentantii la nivel de expert din partea autoritătilor nationale competente care au drept de acces la SINS.

(3) Presedintele Comitetului tehnic este seful Centrului National SIS.

(4) Comitetul tehnic are următoarele atributii principale:

a) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice si de comunicatii participante la SINS, în vederea asigurării compatibilitătii între acestea si SINS;

b) analizează problemele tehnice semnalate de autoritătile nationale competente, apărute în implementarea si functionarea SINS, si propune modalităti de solutionare;

c) asigură informarea autoritătilor nationale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul SIS.

(5) Comitetul tehnic se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui comitetului.

(6) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de Centrul National SIS.

Art. 5. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, se stabilesc drepturile de acces la SINS.

(2) Drepturile de acces la SINS pentru introducere, modificare si stergere se stabilesc, potrivit alin. (1), pentru autoritătile publice române care transmit datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 6 din bazele de date proprii în SINS.

(3) Institutiile din sistemul judiciar vor avea obligatia de a furniza datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 6, atunci când sistemele informatice vor permite transmiterea automată a acestora.

(4) Dreptul de acces la SINS pentru consultarea datelor se stabileste potrivit alin. (1), pentru:

a) autoritătile publice române care au competente de efectuare a controlului de frontieră, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 105 din 13 aprilie 2006;

b) autoritătile publice române care au competente de efectuare a controalelor politienesti ori vamale pe teritoriul României sau de coordonare a unor asemenea controale;

c) autoritătile publice române care au competente în aplicarea legislatiei privind regimul străinilor în România, inclusiv prin examinarea cererilor de viză si acordarea vizei;

d) autoritătile publice române competente cu eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor pentru semnalările prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006;

e) organele de urmărire penală si instantele de judecată. (5) Autoritătile nationale competente utilizează datele cuprinse în semnalările la care au drept de acces, cu respectarea prevederilor art. 49.

 

SECTIUNEA a 3-a

Semnalările introduse în SINS

 

§ 1. Tipurile de semnalări si categoriile de date

Art. 6. - În SINS se introduc următoarele tipuri de semnalări:

a) cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;

b) cu privire la persoane dispărute;

c) cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;

d) cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;

e) privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;

f) privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României.

Art. 7. - (1) Semnalările din SINS cu privire la persoane cuprind cel mult următoarele elemente:

a) numele si prenumele, numele dat la nastere si numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;

b) semnele fizice particulare, obiective si inalterabile;

c) data si locul nasterii;

d) sexul;

e) fotografiile;

f) amprentele digitale;

g) cetătenia;

h) mentiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată;

i) motivul semnalării;

j) autoritatea care emite semnalarea;

k) mentiunile cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;

l) măsurile ce trebuie luate;

m) legătura cu alte semnalări;

n) tipul infractiunii.

(2) Semnalările cu privire la persoane nu pot fi introduse în SINS fără datele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), l) si, atunci când este cazul, lit. k).

(3) Atunci când sunt disponibile, se introduc toate datele prevăzute la alin. (1).

(4) Fotografiile si amprentele digitale se introduc numai după verificarea îndeplinirii unui standard minim de calitate în conformitate cu caracteristicile stabilite potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, pentru semnalările prevăzute la art. 6 lit. a)-e), si potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, functionarea si utilizarea Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006, pentru semnalările prevăzute la art. 6 lit. f), si sunt folosite doar pentru confirmarea identitătii unei persoane ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din SINS.

§ 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării

Art. 8. - (1) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare se introduc în SINS, potrivit dispozitiilor referitoare la mandatul european de arestare, prevăzute în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării se introduc în SINS, potrivit dispozitiilor referitoare la mandatul de urmărire internatională în vederea extrădării, prevăzute în Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - În cazul semnalărilor prevăzute la art. 8 alin. (1), în SINS se introduc si următoarele date aditionale:

a) copia mandatului european de arestare;

b) traducerea mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene, atunci când este disponibilă.

§ 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute

Art. 10. - (1) Semnalările prevăzute la art. 6 lit. b) se introduc în SINS, pentru următoarele categorii de persoane:

a) persoane dispărute care trebuie doar localizate;

b) persoane dispărute care, după localizare, trebuie aduse în institutii sau unităti sanitare;

c) minori sau persoane puse sub interdictie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentantii lor legali.

(2) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care trebuie doar localizate se introduc în SINS de către autoritătile nationale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă în urma verificărilor se constată că sesizarea privind disparitia persoanei respective este întemeiată.

(3) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care, după localizare, trebuie aduse în institutii sau unităti sanitare se introduc în SINS de către autoritătile nationale competente, la sesizarea institutiilor ori unitătilor sanitare, în baza documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntară, în cazul persoanelor cu tulburări psihice, sau internarea obligatorie, în cazul persoanelor care suferă de boli transmisibile, ori în baza hotărârii instantei de judecată prin care s-a dispus internarea medicală sau internarea într-un institut medical-educativ, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind disparitia persoanei respective este întemeiată.

(4) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdictie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentantii lor legali se introduc de către autoritătile nationale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind disparitia persoanei respective este întemeiată.

(5) În cuprinsul semnalărilor cu privire la persoane dispărute se mentionează măsura ce trebuie luată în cazul identificării persoanei care face obiectul respectivei semnalări.

Art. 11. - (1) În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenta semnalării si i se solicită consimtământul cu privire la transmiterea informatiilor privind adresa la care locuieste către persoana care a sesizat disparitia.

(2) Autoritatea natională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat disparitia cu privire la locul unde se află persoana în cauză numai dacă aceasta îsi dă consimtământul. În lipsa consimtământului, persoana care a sesizat disparitia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost stearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată.

Art. 12. - (1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), se informează institutiile sau unitătile sanitare ce au solicitat introducerea semnalării, solicitându-se si preluarea persoanei în cauză.

(2) În cazul în care persoana nu poate fi preluată imediat, aceasta este internată, la recomandarea directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, în cea mai apropiată institutie sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa.

Art. 13. - (1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), se informează reprezentantul legal, solicitându-i-se si preluarea acesteia.

(2) În cazul în care nu a fost identificat reprezentantul legal sau persoana nu poate fi preluată imediat de către reprezentantul legal, aceasta este plasată într-o institutie sau unitate sanitară ori într-un serviciu de protectie în conditiile legii, după caz, până la preluarea sa.

§ 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară

Art. 14. - (1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS de către autoritătile nationale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instantei de judecată, pentru următoarele categorii:

a) martorii;

b) persoanele căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în fata autoritătilor judiciare pentru a da declaratii în legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;

c) persoanele cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activitătile din cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;

d) persoanele căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.

(2) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la alin. (1), se informează persoana în cauză cu privire la existenta semnalării, se stabileste adresa la care aceasta locuieste si se comunică această informatie organului de urmărire penală sau instantei de judecată care a solicitat introducerea semnalării.

§ 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete

Art. 15. - (1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcatiuni, aeronave si containere, în scopul efectuării de controale discrete, se introduc în SINS de către autoritătile nationale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală.

(2) Organele de urmărire penală pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin. (1), în scopul prevenirii si combaterii faptelor penale, în următoarele cazuri:

a) atunci când există date si informatii potrivit cărora o persoană intentionează să comită sau comite una dintre infractiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare;


b) atunci când, în urma evaluării generale a unei persoane, se stabilesc indicii suficiente pentru a se presupune că acea persoană va mai comite una dintre infractiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) atunci când există date si informatii că vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul are legătură cu comiterea uneia dintre infractiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Evaluarea generală a unei persoane în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) are în vedere antecedentele penale pentru care nu a intervenit reabilitarea si care privesc săvârsirea unora dintre infractiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si elementele ce influentează perspectivele reintegrării în societate a persoanei în cauză după executarea pedepsei, după gratiere sau prescrierea executării pedepsei.

Art. 16. - (1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcatiuni, aeronave si containere, în scopul efectuării de controale discrete, se introduc în SINS de către autoritătile nationale competente, la solicitarea organelor de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale.

(2) Organele de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri:

a) atunci când există date sau indicii că informatiile prevăzute la art. 17 alin. (1) sunt necesare pentru a preveni o amenintare din partea persoanei vizate sau alte amenintări la adresa securitătii nationale;

b) atunci când vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul are legătură cu o amenintare la adresa securitătii nationale.

Art. 17. - (1) Atunci când, cu ocazia desfăsurării controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control politienesc sau vamal, autoritătile competente să efectueze astfel de controale identifică persoane, vehicule, ambarcatiuni, aeronave ori containere cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg si transmit autoritătilor nationale competente care au introdus semnalarea cât mai multe dintre următoarele informatii:

a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul;

b) locul, data sau motivul verificării;

c) ruta si destinatia călătoriei;

d) persoanele care însotesc persoanele în cauză sau ocupantii vehiculului, ai ambarcatiunii ori aeronavei despre care se poate presupune, pe baza unui temei rational, că sunt asociate cu persoanele în cauză;

e) vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul;

f) bunurile transportate;

g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul.

(2) Procedura pentru culegerea informatiilor prevăzute la alin. (1) este cea stabilită pentru efectuarea controlului cu ocazia căruia sunt identificate persoanele, vehiculele, ambarcatiunile, aeronavele sau containerele cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.

(3) Cu ocazia culegerii informatiilor prevăzute la alin. (1), persoanelor în cauză nu li se comunică faptul că în SINS există o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.

§ 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale

Art. 18. - (1) Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale se introduc în SINS de către autoritătile nationale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instantei de judecată.

(2) Semnalările prevăzute la alin. (1) se introduc cu privire la următoarele bunuri:

a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 cm3, ambarcatiuni si aeronave;

b) remorci cu o greutate care depăseste 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare si containere;

c) arme de foc;

d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;

e) documente de identitate eliberate, de tipul pasapoartelor, cărtilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă sederea, respectiv rezidenta pe teritoriul României si documentelor de călătorie furate, însusite ilegal, pierdute sau anulate;

f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;

g) bancnote;

h) valori mobiliare si mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărti de credit, obligatiuni si actiuni, care au fost furate, însusite ilegal, pierdute sau anulate.

(3) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la alin. (2) lit. d) si e) se introduc în SINS de către autoritătile nationale competente si în baza sesizărilor privind pierderea acestora, primite de la orice persoană interesată, dacă se constată că sesizarea este întemeiată.

(4) Tranzactiile cu datele prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit normelor tehnice stabilite în conformitate cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.

Art. 19. - În cazul identificării unui bun cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1), se informează de îndată organul de urmărire penală sau instanta de judecată care a solicitat introducerea semnalării.

§ 7. Semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României

Art. 20. - (1) Semnalările privind străinii se introduc de către autoritătile nationale competente în temeiul măsurilor care au ca efect interzicerea intrării pe teritoriul României sau interzicerea sederii pe teritoriul României, dispuse potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.

(2) Efectuarea de tranzactii în SINS cu semnalările privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României se realizează de către autoritătile nationale competente, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.

 

CAPITOLUL III

Participarea României la SIS

 

SECTIUNEA 1

Înfiintarea si obiectivul general al N.SIS

 

Art. 21. - (1) Se înfiintează N.SIS, cu respectarea protocoalelor si procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generatia a doua, potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.

(2) N.SIS este destinat să asigure posibilitatea pentru autoritătile nationale competente ca, prin intermediul unei proceduri automate, să efectueze tranzactii cu privire la semnalările pe care le contine, în scopul îndeplinirii atributiilor legale.

(3) N.SIS contine semnalări introduse de către autoritătile nationale competente sau de către autoritătile competente din statele membre cu privire la persoane ori bunuri, corespunzător tipurilor prevăzute în reglementările aplicabile la nivelul SIS central.

(4) N.SIS devine operational de la data aplicării în totalitate de către România a dispozitiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorităti cu competente în gestionarea si exploatarea N.SIS

 

Art. 22. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National SIS, este responsabil cu implementarea, functionarea, întretinerea si securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central si managementul copiei nationale a bazei de date centrale a SIS, precum si cu asigurarea accesului autoritătilor române la N.SIS.

(2) După data la care N.SIS devine operational, Comitetul tehnic prevăzut la art. 4 alin. (2) are atributii de analiză si solutionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în functionarea acestuia.

(3) Drepturile de acces la SINS ale autoritătilor nationale competente se extind si la copia natională a SIS, de la data la care N.SIS devine operational.

Art. 23. - Biroul SIRENE national are următoarele atributii principale:

a) asigură schimbul de informatii suplimentare potrivit prevederilor cuprinse în Manualul SIRENE;

b) realizează activitătile necesare în vederea adăugării sau ridicării unui indicator de validitate la semnalările din SIS;

c) realizează activităti pentru introducerea semnalărilor cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;

d) desfăsoară activitătile necesare în vederea implementării deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene în domeniul de activitate al birourilor SIRENE;

e) realizează statistici privind activitatea sa si le transmite periodic Secretariatului General al Consiliului;

f) coordonează activitatea de verificare a calitătii informatiilor cuprinse în semnalările din N.SIS, în conformitate cu prevederile Manualului SIRENE;

g) transmite autoritătii competente de la nivelul SIS central lista autoritătilor nationale competente, precum si orice modificare ulterioară a acesteia;

h) asigură organizarea si desfăsurarea misiunilor de predare/preluare sau extrădare a persoanelor arestate, în baza mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internatională emis de autoritătile judiciare române, ulterior realizării unui rezultat pozitiv, în colaborare cu autoritătile nationale competente.

Art. 24. - (1) Biroul SIRENE national asigură realizarea schimbului de informatii suplimentare prin intermediul infrastructurii de comunicatii aferente SIS sau, atunci când aceasta nu este accesibilă, prin alte mijloace tehnice, securizate în mod corespunzător pentru schimbul de informatii suplimentare, în următoarele situatii:

a) atunci când este necesar ca autoritătile nationale competente si autoritătile din celelalte state membre să se consulte sau să se informeze reciproc la introducerea unei semnalări în SIS;

b) ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei măsuri adecvate;

c) în cazul în care măsura necesară corespunzătoare unei semnalări din SIS nu poate fi luată;

d) atunci când se analizează calitatea datelor din continutul semnalărilor din SIS;

e) atunci când se analizează compatibilitatea si prioritatea unor semnalări;

f) atunci când se analizează exercitarea dreptului de acces.

(2) Autoritătile române utilizează informatiile suplimentare numai în scopul în care le-au fost transmise de către autoritătile celorlalte state membre.

(3) Răspunsul la solicitările de informatii suplimentare formulate de către autoritătile altor state membre se transmite de către autoritatea natională competentă care a introdus semnalarea în cauză, prin intermediul Biroului SIRENE national, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 12 ore.

(4) Autoritătile române care au solicitat autoritătilor nationale competente introducerea unor semnalări în SIS transmit informatiile suplimentare solicitate de către autoritătile altor state membre în legătură cu respectivele semnalări în cel mai scurt timp, astfel încât termenul prevăzut la alin. (3) să poată fi respectat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Semnalările introduse în SIS

 

§ 1. Transmiterea semnalărilor în SIS

Art. 25. - (1) Autoritatea natională competentă care a introdus o semnalare în SINS dispune transmiterea acelei semnalări în SIS în cazul în care, în urma verificărilor, se obtin date si informatii din care rezultă necesitatea căutării persoanelor sau bunurilor în spatiul Schengen.

(2) În cazul semnalărilor din SINS cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete, transmiterea în SIS se face numai la solicitarea organelor de urmărire penală sau a organelor de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale.

(3) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdictie, introduse în SINS, se transmit direct în SIS de la data la care N.SIS devine operational.

(4) Semnalările privind străinii, introduse în SINS în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României, se transmit direct în SIS de la data la care N.SIS devine operational.

§ 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării

Art. 26. - După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (1), Biroul SIRENE national informează, în cadrul schimbului de informatii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării si comunică acestora informatiile prevăzute la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul schimbului de informatii suplimentare.

Art. 27. - (1) După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (2), Biroul SIRENE national informează, în cadrul schimbului de informatii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării si comunică acestora informatiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.

(2) Biroul SIRENE national nu comunică birourilor SIRENE din celelalte state membre informatiile prevăzute la alin. (1) dacă a transmis anterior, cu privire la aceeasi persoană, informatiile prevăzute la art. 9 sau cele prevăzute la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, iar acestea sunt suficiente pentru executarea actiunilor în baza semnalării de către autoritătile celorlalte state membre.


Art. 28. - (1) După primirea la Biroul SIRENE national a comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării, procurorul sau judecătorul detasat în cadrul Biroului SIRENE national verifică dacă arestarea în baza acelei semnalări este compatibilă cu legislatia natională, cu obligatiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internatională sau cu interesele nationale vitale si solicită Biroului SIRENE national întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate, atunci când constată incompatibilitatea.

(2) În vederea realizării atributiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Administratiei si Internelor solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în conditiile legii, detasarea procurorului sau judecătorului în cadrul Biroului SIRENE national.

(3) Autoritatea judiciară română de executare a mandatului european de arestare solicită Biroului SIRENE national întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusă de alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care autoritatea judiciară respectivă refuză să îl execute în temeiul art. 88 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Autoritatea judiciară română care ar fi competentă să dispună cu privire la executarea unui mandat european de arestare, la sesizarea procurorului, solicită Biroului SIRENE national întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusă în SIS de către un alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care ar refuza să îl execute, în temeiul art. 88 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, dacă persoana în cauză ar fi găsită.

(5) Biroul SIRENE national colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1), (3) sau (4), în vederea adăugării unui indicator de validitate pentru ca arestarea să nu se efectueze de către autoritătile române.

(6) Semnalările introduse de celelalte state membre privind persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării, care au atasat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), nu constituie temei pentru arestarea persoanei în cauză de către autoritătile române, ci doar pentru comunicarea locului unde se află aceasta.

(7) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării, introduse de celelalte state membre, constituie temei doar pentru comunicarea locului unde se află persoana cu privire la care a fost introdusă semnalarea până în momentul în care se dispune arestarea provizorie în vederea extrădării potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(8) La solicitarea întemeiată a autoritătilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atasat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), în cazuri urgente si grave, autoritatea judiciară română competentă să dispună cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extrădare dispune retragerea indicatorului de validitate si arestarea persoanei în cauză în vederea predării ori arestarea provizorie în vederea extrădării.

Art. 29. - (1) La primirea unei solicitări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare ori în vederea extrădării, Biroul SIRENE national adaugă indicatorul de validitate solicitat si informează de îndată autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internatională în vederea extrădării ce stă la baza introducerii respectivei semnalări.

(2) Autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internatională ce stă la baza introducerii semnalării transmite, prin intermediul Biroului SIRENE national, în cazuri urgente si grave, o solicitare motivată pentru ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (1).

Art. 30. - (1) Semnalările introduse în SIS în baza art. 26 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului de către statele asociate echivalează cu semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare.

(2) Mandatele de arestare emise de statele asociate, transmise prin intermediul SIS, echivalează cu mandatele europene de arestare.

§ 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute

Art. 31. - (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane majore cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea natională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat disparitia cu privire la locul unde se află persoana respectivă numai dacă aceasta îsi dă consimtământul, în lipsa consimtământului, persoana care a sesizat disparitia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost stearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată.

(2) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), autoritatea natională competentă care a introdus semnalarea, în colaborare cu institutiile sau unitătile sanitare care au sesizat disparitia, întreprind toate demersurile necesare pentru preluarea persoanei în cauză.

(3) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), autoritătile române întreprind toate demersurile necesare pentru reîntoarcerea acesteia alături de reprezentantii ei legali.

Art. 32. - (1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la disparitia sa, aceasta este informată despre existenta semnalării si i se solicită consimtământul cu privire la transmiterea informatiilor privind adresa la care locuieste către persoana care a sesizat disparitia.

(2) Informatiile privind persoana localizată si cele privind consimtământul acesteia se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE national.

Art. 33. - (1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la disparitia si necesitatea punerii sale sub protectie, aceasta este internată, la recomandarea directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, într-o institutie sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa de către autoritătile statului care a introdus semnalarea.

(2) Informatiile privind locul unde este internată persoana în cauză se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE national de către autoritatea care a realizat rezultatul pozitiv.

Art. 34. - (1) În cazul identificării pe teritoriul României a unui minor sau a unei persoane puse sub interdictie cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la disparitia sa, aceasta este plasată, după caz, într-o institutie ori unitate sanitară sau într-un serviciu de protectie în conditiile legii, până la preluarea sa de către reprezentatul legai sau de către autoritătile statului care a introdus semnalarea.

(2) Informatiile privind locul unde se găseste minorul sau cel pus sub interdictie se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE national.

Art. 35. - (1) Instanta de judecată competentă teritorial, la cererea persoanei pe numele căreia a fost introdusă o semnalare cu privire la disparitia si necesitatea punerii sale sub protectie de un alt stat membru, dispune ca Biroul SIRENE national să întreprindă demersurile necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă, dacă internarea persoanei în cauză în institutii sau unităti sanitare în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislatia natională, cu obligatiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internatională ori cu interesele nationale vitale.

(2) La primirea cererii prevăzute la alin. (1), instanta de judecată dispune, prin ordonantă presedintială, dacă persoana în cauză urmează a fi internată sau nu într-o institutie ori unitate sanitară, până la solutionarea cauzei.

(3) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la disparitia sa la momentul când aceasta era minoră, se solicită Biroului SIRENE national întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă.

(4) Biroul SIRENE national colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1) sau (3) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât persoana în cauză să nu fie localizată de către autoritătile române.

(5) La solicitarea întemeiată a autoritătilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atasat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (1), în cazuri urgente si grave, instanta de judecată care a dispus adăugarea indicatorului de validitate hotărăste, cu citarea persoanei în cauză, dacă acesta poate fi ridicat.

(6) Hotărârea instantei se comunică de către Biroul SIRENE national Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea.

(7) La primirea unei solicitări privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la o persoană dispărută, Biroul SIRENE national adaugă indicatorul de validitate solicitat si informează de îndată autoritatea natională competentă care a transmis semnalarea în SIS.

(8) Autoritatea natională competentă care a transmis în SIS o semnalare cu privire la persoane dispărute care trebuie plasate sub protectie, din oficiu sau la solicitarea institutiilor ori unitătilor sanitare transmite, prin intermediul Biroului SIRENE national, în cazuri urgente si grave, o solicitare motivată privind ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (7).

§ 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară

Art. 36. - (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE national transmite de îndată informatiile primite organului de urmărire penală sau instantei de judecată care a solicitat introducerea semnalării.

(2) Îîn cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, autoritătile române informează persoana în cauză cu privire la existenta semnalării, stabilesc adresa la care aceasta locuieste si comunică această informatie statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE national.

§ 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete

Art. 37. - (1) După transmiterea în SIS a unei semnalări pentru efectuarea controlului discret la solicitarea organelor de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale, Biroul SIRENE national informează, în cadrul schimbului de informatii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării.

(2) După primirea unei comunicări referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări pentru efectuarea de controale discrete, Biroul SIRENE national informează organele de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale.

Art. 38. - (1) Autoritătile române care identifică, cu ocazia desfăsurării controlului la trecerea frontierei de stat sau a altui tip de control politienesc ori vamal, persoane, vehicule, ambarcatiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg si transmit Biroului SIRENE national cât mai multe dintre informatiile prevăzute la art. 17 alin. (1).

(2) Biroul SIRENE national transmite Biroului SIRENE al statului membru care a introdus semnalarea informatiile primite potrivit alin. (1), în cadrul schimbului de informatii suplimentare.

(3) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 39. - După primirea unei comunicări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru referitoare la persoane, vehicule, ambarcatiuni, aeronave sau containere, cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE national transmite informatiile primite autoritătii competente care a transmis semnalarea sau organului de stat cu atributii în domeniul prevenirii si contracarării amenintărilor la adresa securitătii nationale care a solicitat transmiterea semnalării în SIS.

Art. 40. - Semnalările cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale specifice, introduse de alte state membre, echivalează, pe teritoriul României, cu semnalări în scopul efectuării de controale discrete.

Art. 41. - (1) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale pot solicita Biroului SIRENE national întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările, în scopul efectuării de controale discrete, introduse de alte state membre, dacă efectuarea controlului discret de către autoritătile române în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislatia natională, cu obligatiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internatională sau cu interesele nationale vitale.

(2) Biroul SIRENE national colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1) În vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât controlul discret să nu se efectueze de către autoritătile române.

(3) La solicitarea întemeiată a autoritătilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atasat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (2), în cazuri urgente si grave, organele de urmărire penală sau organele de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale ce au solicitat adăugarea indicatorului de validitate comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Biroului SIRENE national dacă sunt sau nu de acord cu ridicarea acestuia.


(4) După primirea acordului prevăzut la alin. (3), Biroul SIRENE national solicită Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea ridicarea indicatorului de validitate.

(5) La primirea unei solicitări din partea autoritătilor altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE national adaugă indicatorul de validitate solicitat si informează de îndată organele de urmărire penală sau organele de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale care au introdus ori au solicitat introducerea semnalării.

(6) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale pot transmite, prin intermediul Biroului SIRENE national, în cazuri urgente si grave, o solicitare motivată privind ridicarea unui indicator de validitate adăugat potrivit alin. (5).

§ 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale

Art. 42. - (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unui bun cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1), Biroul SIRENE national transmite de îndată informatiile primite organului de urmărire penală sau instantei de judecată care a solicitat introducerea semnalării.

(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unui bun cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale, autoritătile române dispun măsurile necesare în vederea confiscării ori ridicării bunului potrivit legislatiei penale sau procesual penale, după caz, si comunică informatiile cu privire la măsurile luate statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE national.

§ 7. Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României

Art. 43. - Schimbul de informatii suplimentare în legătură cu semnalările de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 20 transmise în SIS se realizează de către autoritătile nationale competente, prin intermediul Biroului SIRENE national, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.

§ 8. Informarea

Art. 44. - (1) În toate cazurile când a fost obtinut un rezultat pozitiv, autoritătile competente care au identificat bunuri sau persoane cu privire la care au fost introduse semnalări în SIS informează Biroul SIRENE national în scop statistic.

(2) În situatia în care măsurile solicitate printr-o semnalare din SIS nu pot fi realizate, autoritătile nationale competente informează despre aceasta statul membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE national.

(3) Biroul SIRENE national comunică autoritătii nationale competente care a transmis o semnalare în SIS informarea primită de la un alt stat membru privind imposibilitatea realizării măsurilor solicitate prin acea semnalare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Accesul EUROPOL si EUROJUSTsi cooperarea cu INTERPOL

 

Art. 45. - Autoritătile nationale competente transmit acordul cu privire la utilizarea de către EUROPOL sau EUROJUST a informatiilor cuprinse în semnalările transmise în SIS, în termen de 10 zile de la primirea solicitării.

Art. 46. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 56, autoritătile române pot face schimb de informatii cuprinse în semnalările din SIS cu autoritătile statelor membre INTERPOL, în conditiile stabilite prin acordul încheiat potrivit art. 55 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.

(2) Informatiile ce pot fi schimbate sunt numărul, tara emitentă si tipul de document al pasapoartelor furate, însusite ilegal, pierdute sau anulate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune pentru semnalările continute în SINS

si pentru cele transmise în SIS

 

SECTIUNEA 1

Perioada de păstrare a semnalărilor

 

Art. 47. - (1) Semnalările cu privire la persoane, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.

(2) În termen de 3 ani de la introducerea unei semnalări cu privire la persoane, autoritatea natională competentă care a introdus-o analizează, împreună cu autoritătile române care au solicitat introducerea, atunci când este cazul, necesitatea mentinerii acesteia pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. În cazul semnalărilor de interes national sau de interes Schengen în scopul efectuării de controale discrete, care privesc persoanele, termenul în care se face analiza este de un an de la introducerea semnalării.

(3) Dacă în urma analizei se decide că este necesară mentinerea semnalării, autoritatea natională competentă introduce în SINS sau în SIS o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate a semnalării. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilitătii.

(4) Semnalările pentru care nu a fost introdusă o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate în termenele prevăzute la alin. (2) sunt sterse automat.

(5) SINS si SIS generează automat notificări cu privire la stergerea programată a semnalărilor ce privesc persoanele înainte de împlinirea termenelor prevăzute ia alin. (2).

(6) Centrul National SIS, în colaborare cu autoritătile nationale competente, realizează statistici separate pentru semnalările continute în SINS si pentru cele transmise în SIS privind numărul de semnalări cu privire la persoane pentru care s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate.

Art. 48. - (1) Semnalările cu privire la bunuri, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.

(2) Perioada de păstrare în SINS sau în SIS a semnalărilor cu privire la bunuri este de:

a) 5 ani pentru semnalările de interes national sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 15 alin. (1) si la art. 16 alin. (1);

b) 10 ani pentru semnalările de interes national sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1).

(3) Autoritatea natională competentă analizează, împreună cu autoritatea română care a solicitat introducerea, dacă mentinerea unei semnalări peste termenele prevăzute la alin. (2) este necesară pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilitătii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli privind efectuarea de tranzactii asupra semnalărilor din SINS si din SIS

 

§ 1. Efectuarea de tranzactii asupra semnalărilor de interes national sau de interes Schengen care fac parte din categoriile prevăzute la art. 6 Ut. a)-e)

Art. 49. - (1) Autoritătile nationale competente efectuează tranzactii asupra semnalărilor existente în N.SIS numai în scopurile pentru care au fost introduse, în limita competentelor legale, si asigură accesul la acestea numai personalului autorizat în acest sens, potrivit atributiilor de serviciu. Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS nu pot fi utilizate în scopuri administrative.

(2) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi copiate în scopuri tehnice pentru asigurarea posibilitătii de consultare directă de către autoritătile nationale competente.

(3) Dispozitiile prezentei legi se aplică si pentru copiile realizate potrivit alin. (2).

(4) Este interzisă copierea în alte baze de date nationale a datelor cuprinse în semnalările introduse de autoritătile nationale competente în SINS sau transmise în SIS.

(5) Copiile realizate potrivit alin. (2) pot fi păstrate pentru o perioadă de 48 de ore. Perioada poate fi prelungită, în caz de urgentă, până la încetarea urgentei.

(6) Centrul National SIS tine evidenta la zi a copiilor realizate potrivit alin. (2). Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P., are acces la aceste copii, în exercitarea atributiilor legale.

(7) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse respectivele semnalări, atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni o amenintare gravă si iminentă la adresa ordinii si sigurantei publice, pentru motive întemeiate legate de securitatea natională sau pentru a preveni comiterea unei infractiuni pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Datele cuprinse în semnalările introduse în SIS de celelalte state membre pot fi utilizate potrivit alin. (7) numai după obtinerea acordului din partea autoritătii care a introdus semnalarea în cauză. Solicitarea se transmite prin intermediul schimbului de informatii suplimentare.

(9) Autoritătile nationale competente care primesc o cerere din partea autoritătilor altui stat membru pentru utilizarea datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse în SIS analizează cererea, împreună cu autoritătile române care au solicitat introducerea semnalării, atunci când este cazul, si comunică, prin intermediul schimbului de informatii suplimentare, răspunsul cu privire la utilizarea datelor respective.

Art. 50. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 49 alin. (4), pot fi stocate în bazele de date nationale datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS în legătură cu care s-au luat măsuri de către autoritătile române. Aceste date sunt stocate pentru o perioadă de cel mult 3 ani sau pentru perioada prevăzută în dispozitiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 49 alin. (4), datele cuprinse în semnalările de interes national ori de interes Schengen pot fi păstrate în bazele de date ale autoritătii nationale competente care a introdus respectiva semnalare în SINS sau a transmis-o în SIS.

Art. 51. - (1) Autoritatea natională competentă care introduce o semnalare în SINS sau transmite o semnalare în SIS se asigură că datele din cuprinsul acesteia sunt exacte si actuale, precum si că introducerea sau transmiterea respectivei semnalări se face în baza dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Numai autoritatea natională competentă care a introdus o semnalare în SINS sau a transmis o semnalare în SIS are dreptul să modifice, să suplimenteze, să corecteze ori să steargă datele pe care Ie-a introdus până la expirarea duratei de valabilitate a semnalării.

(3) Autoritătile române care au drept de acces comunică autoritătii nationale competente sau autoritătii dintr-un alt stat membru care a introdus o semnalare, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunostintă de acestea, dovezile din care rezultă faptul că cel putin una dintre datele cuprinse în semnalarea în cauză este incorectă sau a fost introdusă ilegal.

(4) Comunicarea dovezilor prevăzute la alin. (3) către autoritătile altor state membre se face prin intermediul schimbului de informatii suplimentare. În cazul comunicărilor adresate autoritătilor nationale competente se informează si Biroul SIRENE national.

(5) Autoritătile nationale competente informate cu privire la faptul că cel putin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de aceasta în SINS sau transmisă în SIS este incorectă ori a fost introdusă ilegal cercetează dovezile prezentate în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare si, în cazul în care constată că informarea este corectă, modifică sau sterge de îndată datele respective ori, în situatia constatării că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru autoritătii care a transmis informarea.

(6) În cazul în care autoritătile române care au efectuat o comunicare potrivit alin. (3) si autoritătile din celelalte state membre informate în acest fel nu ajung la un acord cu privire la situatia datelor în cauză în termen de două luni de la transmiterea informării, Biroul SIRENE national informează despre acest fapt Autoritatea Europeană pentru Protectia Datelor.

(7) În cazul în care o autoritate natională competentă primeste o solicitare din partea unei persoane care sustine că poate fi confundată cu persoana care face în realitate obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta informează persoana respectivă cu privire la procedura prevăzută la art. 53.

(8) În cazul în care o autoritate natională competentă intentionează să introducă o semnalare cu privire la o persoană care face deja obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus semnalarea anterioară în baza regulilor privind compatibilitatea semnalărilor si ordinea de prioritate stabilite în cuprinsul Manuajului SIRENE.

(9) În cazul în care autoritatea care a introdus semnalarea anterioară este dintr-un alt stat membru, se utilizează schimbul de informatii suplimentare pentru a se ajunge la un acord.

Art. 52. - (1) În cazul în care se constată, în momentul introducerii unei noi semnalări în SINS sau transmiterii unei semnalări în SIS, că în sistemul respectiv există o semnalare cu privire la o persoană ale cărei date de identificare sunt similare, Biroul SIRENE national întreprinde măsurile specifice pentru a clarifica dacă aceasta se referă sau nu la aceeasi persoană.

(2) În cazul în care verificarea coroborată arată că persoana care face obiectul noii semnalări si persoana cu privire la care există deja o semnalare în sistemul respectiv sunt identice, se aplică procedura prevăzută la art. 51 alin. (8).

(3) În cazul în care rezultatul verificării arată că în cauză sunt două persoane diferite, Biroul SIRENE national aprobă cererea de introducere a semnalării, adăugând elementele necesare pentru a evita orice identificare eronată.

Art. 53. - (1) În cazul în care se constată că persoana care face obiectul unei semnalări din SINS sau din SIS nu este aceeasi cu persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv, autoritatea natională competentă care a introdus semnalarea adaugă în sistemul respectiv date privitoare la cea de a doua persoană, pentru a evita consecintele negative ale identificării eronate.

(2) Datele introduse potrivit alin. (1) sunt folosite doar în următoarele scopuri:

a) pentru a permite autoritătilor române sau autoritătilor altui stat membru, după caz, să facă distinctie între persoana care face obiectul semnalării si persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv;


b) pentru a permite persoanei localizate în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este una si aceeasi cu persoana care face obiectul semnalării.

(3) Pot fi adăugate si prelucrate, în temeiul alin. (1), numai cu acordul persoanei în cauză, următoarele date cu caracter personal:

a) numele si prenumele, numele dat la nastere si numele folosit anterior si orice alte pseudonime care pot fi introduse separat;

b) semnele fizice particulare, obiective si inalterabile;

c) data si locul nasterii;

d) sexul;

e) fotografiile;

f) amprentele digitale;

g) cetătenia;

h) numărul documentelor de identitate si data emiterii acestora.

(4) Adăugarea si prelucrarea datelor prevăzute la alin. (3) se fac potrivit normelor tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.

(5) Datele prevăzute la alin. (3) se sterg odată cu semnalarea la care au fost atasate sau, anterior stergerii semnalării, dacă persoana în cauză solicită acest lucru.

(6) Datele prevăzute la alin. (3) sunt consultate numai de autoritătile care au drept de acces la semnalarea la care au fost adăugate.

Art. 54. - (1) Autoritătile nationale competente, atunci când este necesar, din motive operative, creează conexiuni între semnalările proprii ori între semnalările proprii si semnalările altor autorităti nationale competente, în scopul evidentierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes national ori dintre două sau mai multe semnalări de interes Schengen. Conexiunea se introduce în SINS sau se transmite în SIS, după caz.

(2) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează măsurile necesare a fi întreprinse în baza semnalărilor respective, nici perioada de valabilitate a acestora.

(3) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează dreptul de acces al autoritătilor nationale competente. Acestea nu au acces la conexiunile create cu o semnalare la care nu au drept de acces.

(4) Autoritătile nationale competente care au drept de acces la conexiunile create în SIS, atunci când consideră că una dintre acestea nu este compatibilă cu legislatia natională sau cu obligatiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internatională, solicită Biroului SIRENE national întreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva conexiune să nu fie accesibilă pentru autoritătile române.

(5) Biroul SIRENE national solicită Centrului National SIS luarea măsurilor tehnice pentru limitarea accesului autoritătilor române la conexiunea în cauză.

(6) Conexiunile între semnalările din SINS sau între semnalările transmise la SIS se realizează potrivit procedurilor tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.

Art. 55. - (1) Biroul SIRENE national, în cooperare cu autoritătile nationale competente, constituie o evidentă ce cuprinde mentiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalărilor în SIS pentru sprijinirea schimbului de informatii suplimentare.

(2) Datele cu caracter personal comunicate prin intermediul Biroului SIRENE national în urma unui schimb de informatii suplimentare se sterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost furnizate, dar nu mai târziu de un an de la data stergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pot fi păstrate la nivel national datele cu caracter personal furnizate în cadrul

schimbului de informatii suplimentare în legătură cu semnalările transmise în SIS de autoritătile nationale competente sau cu semnalările din SIS în baza cărora au fost luate măsuri de către autoritătile române. Aceste date sunt păstrate pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data stergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate sau pentru perioada prevăzută în dispozitiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.

Art. 56. - Este interzisă transmiterea de către autoritătile nationale competente a datelor cu caracter personal utilizate în legătură cu semnalările din N.SIS către autoritătile statelor care nu participă la SIS sau către organizatiile internationale.

§ 2. Efectuarea de tranzactii asupra semnalărilor de interes national sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art. 6 Ut. f)

Art. 57. - Efectuarea de tranzactii asupra semnalărilor de interes national sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art. 6 lit. f) se face potrivit prevederilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului si în Manualul SIRENE.

 

SECTIUNEA a 3-a

Securitatea datelor

 

Art. 58. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National SIS, împreună cu autoritătile nationale competente sunt obligate să elaboreze un plan de securitate si să adopte măsurile de securitate necesare în legătură cu gestionarea si utilizarea N.SIS în ceea ce priveste:

a) protectia fizică a datelor, inclusiv prin întocmirea unui plan de rezervă pentru protectia infrastructurii critice;

b) controlul accesului la echipamente, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

c) controlul suportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau stergerea suportului de date în mod neautorizat;

d) controlul stocării, pentru a împiedica introducerea neautorizată de date si inspectarea, modificarea sau stergerea neautorizată a datelor cu caracter personal;

e) controlul utilizării, pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;

f) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor, în baza unei identităti unice si individuale de utilizator si a unui mod de acces confidential, numai la datele pentru care au fost autorizate;

g) asigurarea faptului că toate autoritătile care au acces la N.SIS sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest sistem îsi creează profiluri care descriu competentele si responsabilitătile specifice ale persoanelor cu autorizatie de acces, introducere, actualizare, stergere si căutare a datelor si pun fără întârziere aceste profiluri la dispozitia A.N.S.PD.CP;

h) controlul comunicatiilor aferente N.SIS, astfel încât să se poată asigura verificarea si stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicatii;

i) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice si să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când si în ce scop au fost introduse datele;

j) controlul transportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea ori stergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date prin intermediul măsurilor tehnice de securizare.


(2) Măsurile de securitate prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător si schimbului de informatii suplimentare.

(3) Fiecare autoritate română care are drept de acces la datele din N.SIS asigură aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) si cooperează cu A.N.S.P.D.C.P.

(4) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National SIS, monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1).

Art. 59. - (1) Măsurile de securitate prevăzute la art. 58 alin. (1) se stabilesc si se aplică potrivit următoarelor principii:

a) confidentialitătii - asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atributiilor de serviciu;

b) integritătii - asigurarea exactitătii si caracterului complet al informatiilor, precum si a metodelor de prelucrare;

c) disponibilitătii - asigurarea accesului la informatii în termenul solicitat;

d) identificării si autentificării - asigurarea identificării si autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în functie de competente, înainte de efectuarea oricărei tranzactii;

e) autorizării - autorizarea participantilor la efectuarea unei tranzactii, în vederea accesării datelor din N.SIS, în functie de competente;

f) nonrepudierii - asigurarea înregistrării în sistem a tranzactiilor efectuate asupra datelor din N.SIS si atribuirea acestora utilizatorilor participanti la efectuarea lor.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National SIS, si autoritătile române care au drept de acces la N.SIS iau măsuri pentru prevenirea pierderii informatiilor existente în sistem în cazul producerii unor dezastre naturale, precum si pentru asigurarea recuperării acestora.

Art. 60. - (1) Toate tranzactiile efectuate asupra datelor din N.SIS de către autoritătile nationale competente sunt înregistrate în sistem în scopul monitorizării legalitătii efectuării tranzactiilor asupra acestor date, asigurării functionării tehnice corespunzătoare a N.SIS, precum si a integritătii si securitătii datelor. Utilizarea înregistrărilor în alte scopuri este interzisă.

(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) contin datele din cuprinsul semnalării, istoricul semnalării, data si ora transmiterii de date în legătură cu semnalarea respectivă, datele folosite pentru efectuarea unei căutări, mentiuni cu privire la datele transmise, denumirea autoritătii si numele persoanei care a efectuat tranzactii asupra datelor.

(3) Istoricul semnalărilor cuprinde toate actiunile realizate asupra semnalărilor din N.SIS de la momentul introducerii până la stergerea lor.

(4) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de cel putin un an, dar nu mai mult de 3 ani de la creare. Pentru înregistrările care cuprind istoricul semnalărilor, perioada de păstrare se calculează de la data stergerii semnalărilor.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), înregistrările pot fi păstrate pentru o perioadă mai mare, dacă sunt necesare pentru procedurile de monitorizare aflate în curs de desfăsurare.

(6) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National SIS, pune la dispozitia A.N.S.P.D.C.P, la solicitarea acestei institutii, înregistrările prevăzute la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 4-a

Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Art. 61. - (1) Accesarea si exploatarea datelor cu caracter personal continute în N.SIS se fac potrivit dispozitiilor legale în materia protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si cu respectarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de către autoritătile nationale competente si numai în scopul îndeplinirii atributiilor stabilite prin lege si în conditiile prevăzute de aceasta.

(2) Efectuarea de tranzactii în SIS cu datele prevăzute în prima teză a art. 6 din Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată de România prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, este interzisă.

Art. 62. - (1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta lege.

(2) Cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se adresează numai Biroului SIRENE national, care răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, si cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare si stergere a datelor personale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererile se pot depune la Biroul SIRENE national sau la orice operator din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor ori al unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE national, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.

(4) Pentru a comunica solicitantului informatii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS sau în SIS, Biroul SIRENE national solicită acordul autoritătilor nationale competente care au introdus semnalările în cauză. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE national.

(5) În cazul semnalărilor introduse în SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se solutionează de către Biroul SIRENE national numai după solicitarea pozitiei statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE national solicită pozitia prin schimbul de informatii suplimentare.

(6) Biroul SIRENE national comunică, în termen de 40 de zile de la primirea solicitării, acordul cu privire la transmiterea de către un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau în legătură cu semnalările transmise de autoritătile nationale competente în SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE national.

(7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea actiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau pentru apărarea drepturilor si libertătilor altor persoane.

Art. 63. - Atunci când instanta de judecată examinează corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, administrarea probelor se face în camera de consiliu.

Art. 64. - (1) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României si transmiterea acestor date în străinătate, precum si schimbul si procesarea ulterioară a informatiilor suplimentare sunt monitorizate si se supun controlului A.N.S.P.D.C.P.


(2) Auditarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în N.SIS se efectuează de către A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu standardele internationale de audit, cel putin o dată la 4 ani.

(3) Sumele necesare pentru realizarea atributiilor prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat si sunt prevăzute anual în bugetul A.N.S.P.D.C.P.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 65. - (1) Sursele de finantare pentru înfiintarea si operationalizarea componentelor N.SIS sunt asigurate din fonduri de la bugetul de stat, din fonduri PHARE si din fonduri alocate prin Facilitatea Schengen.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente întretinerii si desfăsurării activitătii N.SIS se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Administratiei si Internelor, în conditiile legii.

Art. 66. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), autoritătile nationale competente adoptă reglementări interne prin care stabilesc procedurile de lucru pentru activitătile proprii aferente semnalărilor din SINS sau SIS.

(2) Procedurile de lucru pentru activitătile autoritătilor nationale competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 67. - (1) Prevederile prezentei legi referitoare la participarea României la SIS întră în vigoare la data aplicării în totalitate de către România a dispozitiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, corespunzător reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central.

(2) Până la data operationalizării SIS de generatia a doua la nivel central, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National SIS, asigură tranzactionarea datelor dintre N.SIS si SIS central conform reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central, în functie de etapele de dezvoltare ale SIS.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 345/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 19 octombrie 2006, precum si Hotărârea Guvernului nr. 769/2006 privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic National de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 141.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări

si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 781.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles,

la Conventia pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Guvernul României acceptă amendamentele, adoptate la 30 iunie 2007 de Consiliul de cooperare vamală, la art. VIII si XVIII din Conventia pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles, la care România a aderat prin Decretul nr. 980/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 138 din 31 octombrie 1968.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 163.

 

Amendarea*) Conventiei pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală

 

1. Articolul VIII litera a) se amendează după cum urmează:

,,a) cu exceptia uniunilor vamale sau economice membre pentru care consiliul a adoptat dispozitii specifice, fiecare membru al consiliului dispune de un vot; totusi, niciun membru nu poate participa la vot în ceea ce priveste problemele relative la interpretarea sau aplicarea conventiilor în vigoare mentionate la art. III lit. d) care nu îi sunt aplicabile si nici în ceea ce priveste amendamentele relative la aceste conventii."

2. După articolul XVIII litera c) se introduce o nouă literă, litera d), după cum urmează:

,,d) orice uniune vamală sau economică poate, în conformitate cu dispozitiile lit. a), b) si c), să devină parte contractantă la prezenta conventie. Orice cerere formulată de o uniune vamală sau economică pentru a deveni parte contractantă trebuie mai întâi supusă consiliului pentru aprobare. În sensul prezentei conventii, prin uniune vamală sau economică se întelege o uniune formată si compusă din state, care are competentă pentru adoptarea propriilor reglementări, care au caracter obligatoriu pentru aceste state în domeniile acoperite de prezenta conventie, si pentru a decide, în conformitate cu procedurile interne, să adere la prezenta conventie."


*) Traducere.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Conventia

pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Conventia pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 803.

 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19 iulie-7 august 2010

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 19 iulie-7 august 2010, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Dan Voiculescu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 19 iulie 2010.

Nr. 13.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 13, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) pensionare."

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Florica Bejinaru

 

Bucuresti, 1 iulie 2010.

Nr. 596.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii

începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2010, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,84% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,08% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 1,06% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 23.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.