MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 494/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 494         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

154. - Lege privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, în scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci

 

794. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, în scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 710 din 25 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

578. - Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judetul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin"

 

579. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuti-Prut,km 106+650- km 142+250"

 

585. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

587. - Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea si implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 

709. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finantate în anul 2010 din Fondul pentru mediu" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

710. - Hotărâre pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului din comuna Doljesti, judetul Neamt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

478. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR- AIS „Serviciul de informare aeronautică", editia 2/2008

 

1.975. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice

 

2.176. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, în scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 4.400 m2, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, în scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci.

(2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 2. - Dreptul de administrare asupra părtii de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se revocă dacă titularul nu o administrează în conformitate cu destinatia stabilită la acelasi articol.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

Adresa unde este situată suprafata de teren care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite suprafata

de teren

Codul de clasificare si numărul de identificare  din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

Caracteristicile tehnice ale terenului

Soseaua Bucuresti- Ploiesti, km 16,3, orasul Otopeni, judetul Ilfov

Din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

- imobil 2690 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M. F. 103.653

Suprafata terenului = 4.400 m2

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, în scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, în scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 794.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 710

din 25 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia de Proprietari Bloc 23, scara A, sectorul 1, Bucuresti, în Dosarul nr. 10.619/3/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal se prezintă, pentru partea Asociatia de Proprietari Bloc 23, scara A, sectorul 1, Bucuresti, doamna Michaela Rodica Buse, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului părtii prezente, care pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 18 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 10.619/3/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Asociatia de Proprietari Bloc 23, scara A, sectorul 1, Bucuresti, într-o cauză având ca obiect modificare acte constitutive persoane juridice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că prevederile conform cărora încheierea prin care s-a respins cererea de recuzare poate fi atacată numai odată cu fondul sunt neconstitutionale, întrucât limitează dreptul părtilor de a exercita o cale de atac si implicit dreptul instantelor de control judiciar de verificare a legalitătii si temeiniciei solutiilor pronuntate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prevederi care au următorul continut:

- Art. 34 alin. 2: „încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (2) si (3) privind accesul liber la justitie, art. 124 privind înfăptuirea justitiei si art. 129 privind folosirea căilor de atac, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005. Cu acel prilej, instanta de contencios constitutional a retinut că recuzarea nu constituie o actiune de sine stătătoare, având ca obiect realizarea sau recunoasterea unui drept subiectiv al autorului cererii, ci o procedură integrată procesului în curs de judecată, al cărei scop este tocmai asigurarea desfăsurării normale a judecătii, iar nu împiedicarea accesului la justitie. Tocmai în considerarea acestui principiu constitutional consacrat de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai odată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviintează sau se respinge abtinerea, ca si aceea prin care se încuviintează recuzarea, care nu sunt supuse niciunei căi de atac.

Totodată, Curtea a retinut că dispozitiile de lege criticate se circumscriu domeniului de reglementare a procedurii de judecată, care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, este atributul exclusiv al legiuitorului. Asa cum a statuat în mod constant Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate instantele judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si căile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care, în considerarea unor situatii speciale, poate institui reguli speciale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia de Proprietari Bloc 23, scara A, sectorul 1, Bucuresti, în Dosarul nr. 10.619/3/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judetul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judetul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat- Vidin", cu suma globală estimată de 12.914 lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin, semnat la Bruxelles la 25 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 10 martie 2006".

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 578.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuti-Prut, km 106+650-km 142+250"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobatăcu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 24C, Manoleasa- Rădăuti-Prut, km 106+650-km 142+250", judetul Botosani, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 579.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) si art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 585.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care fac obiectul actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Denumirea bunului care

face obiectul actului normativ

Ordonatorul/ Administratorul de la care se transferă bunul

(CIF si denumirea)

Ordonatorul/ Administratorul la care se transferă bunul

(CIF si denumirea)

Caracteristicile părtii care se transferă

Valoarea actualizată a bunului care rămâne la ordonatorul de la care se transferă bunul

35124

(partial)

49-237

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis

CIF 4250638

ANCPI – ordonator secundar

OCPI Timis - ordonator tertiar

Pavilion C3

Suprafata construită =1.048 m2

Suprafata desfăsurată = 3.144 m2

Valoare: 361.336,61 lei

Teren: 5.497 m2

Valoare: 1.904,71 lei

20.255.444 lei

34163

(partial)

49-04

Inspectoratul Politiei de Frontieră Giurgiu

CIF 4201295

ANCPI – ordonator secundar

OCPI Giurgiu - ordonator tertiar

Corp 2, scara B

Suprafata construită = 454,49 m2

Suprafata desfăsurată = 1.363,47 m2

Valoare: 1.797.100 lei

Teren: 1.476 m2

Valoare: 497.300 lei

7.295.166,36 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea si implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă suma de 18.144 mii lei, inclusă în bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2010, la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare", titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 08 „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă", pentru contractarea si implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Proqramului PHARE 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) include taxa pe valoarea adăugată, precum si alte cheltuieli, conform dispozitiilor cuprinse în art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru

Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 587.

 

ANEXĂ

PROIECTE NECONTRACTATE DIN FONDURILE PROGRAMULUI PHARE 2006

 

Nr. crt.

Scopul alocării fondurilor

Fondurile alocate (lei)

1.

Achizitionarea de echipamente pentru continuarea întăririi sectorului veterinar

14.019.698

2.

Achizitionarea de echipamente pentru epidemiologie, supraveghere, prevenirea si controlul bolilor transmisibile la animale si al zoonozelor, ecotoxicologia, detectia OMG si genotipizarea raselor la ovine

4.124.302


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finantate în anul 2010 din Fondul pentru mediu" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 709.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

BVC 2010

HG.G37

BVC

14.07.2010

A

B

C

D

TOTAL CHELTUIELI

55.10.01

 

 

I. Credite de angajament

 

3.056.434

3.056.434

II.Credite bugetare

 

1.889.884

1.889.884

finantate din:

 

 

 

venituri proprii

55.10.01

 

 

I. Credite de angajament

 

3056.434

3.056434

II.Credite bugetare

 

1 889.884

1.889884

a) Programul Prevenirea poluării

55 10 01.01

 

 

finanjat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

33.500

33.500

b) Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului

55.10.01.02

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

15.000

10.637

II.Credite bugetare

 

16.675

16.675

c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot

551001 03

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

0

0

d) Programul Utilizarea de tehnologii curate

55.10.01.04

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

0

0

e) Programul Gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase si închiderea depozitelor de deseuri

55.10.01.05

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

207.000

167.000

II.Credite bugetare

 

77 848

77.848

f) Programul Protectia resurselor de apă, statiile de tratare, statiile

de epurare pentru comunităti locale

55.10.01,06

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

301 250

301.250

II.Credite bugetare

 

93.823

93.823

g) Programul Gospodărirea integrată a zonei costiere

55.10.01.07

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

0

0

h) Programul Conservarea biodiversitătii

55.10.01.08

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

3.000

3.000

i) Programul Administrarea ariilor naturale protejate

55.10.01.09

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

2.350

2.350

j) Programul Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

55.10.01.10

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

6.500

10863

II Credite bugetare

 

9853

9853

k) Programul Cresterea productiei de energie din surse regenerabile

55.10.01.11

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

710.334

710.334

II.Credite bugetare

 

140.000

140000

l) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

55.10.01.12

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

0

0

m) Programul Reconstructia si gospodărirea durabilă a pădurilor

55.10.01.13

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

600

600

II.Credite bugetare

 

454

454


n) Programul Împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii a terenurilor din fondul forestier national afectate de calamităti naturale

55.10.01.14

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

201.500

201.500

II.Credite bugetare

 

82.279

82279

o) Programul închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

55.10.01.15

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

100.000

100.000

II.Credite bugetare

 

20.000

20.000

p) Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

55.10.01.16

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

471 383

511.383

II,Credite bugetare

 

202.000

217.000

q) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national

55.10.01.17

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

722.000

722.000

r) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

55.10.01.18

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

300.000

300.000

II.Credite bugetare

 

178.000

163.000

s) Proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală si energia eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

55.10.01.19

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

300.000

300.000

II.Credite bugetare

 

201.000

201.000

s) Proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro

55.10.01.20

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

365.000

365 000

II.Credite bugetare

 

30.000

30.000

t) Proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural

55.10.01.21

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

1.000

1.000

II.Credite bugetare

 

0

0

t) Proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti

55.10.01.22

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

54.250

54250

II.Credite bugetare

 

5.000

5.000

u) Programul de stimulare a înnoirii parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate

55.10.01.23

 

 

finantat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

50.000

50.000

v) Proiecte privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale

finantat din:

55.10.01.24

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

10.000

10.000

II.Credite bugetare

 

4.102

4.102

x) Proiecte privind reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pt.eleborarea hărtilor de risc pentru bazine sau subazine hidrografice

finantat din:

55.10.01.25

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

12.617

12.617

II.Credite bugetare

 

18.000

18.000

y) Proiecte privind înlocuirea acoperisurilor din azbest

finantat din:

55.10.01.26

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

0

0

II.Credite bugetare

 

0

0

 

La previziunea creditelor de angajament s-a avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenti, în valoare de 1.946 894 lei precum si veniturile estimate a se încasa pe durata derulării programelor multianuale

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului din comuna Doljesti, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (2) lit. p) si alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 40.000 mii lei, în perioada 2010-2011, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru realizarea unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru anul 2010, fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor precizate la alin. (1) sunt prevăzute la lit. p) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarului Administratia Natională „Apele Române", care realizează lucrările prin administratiile bazinale de ape.

(2) Administratia Natională „Apele Române" contractează executia lucrărilor cu aplicarea prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice referitoare la situatiile de fortă majoră.

(3) Administratia Natională „Apele Române", direct sau prin administratiile bazinale de ape, urmăreste si controlează realizarea lucrărilor si efectuează receptia acestora.

Art. 3. - (1) Beneficiarul lucrărilor încasează suma prevăzută la art. 1 alin. (1) în baza cererii si a contractului de finantare încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 2 se decontează de către beneficiar în mod esalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 710.

 

ANEXA

 

OBIECTIVUL

la care se efectuează lucrări finantate din Fondul pentru mediu

 

Denumirea obiectivului de investitie

Valoarea totală estimată (milioane lei)

Valoare 2010 (milioane lei)

Lucrări de îndiguire a râului Siret pe tronsonul Rotunda-Buruienesti, comuna Doijesti, judetul Neamt

40,00

15,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR- AIS „Serviciul de informare aeronautică", editia 2/2008

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile nationale în domeniul serviciilor de informare aeronautică cu standardele si practicile recomandate emise de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, cuprinse în anexa nr. 15 la Conventia de la Chicago privind aviatia civilă internatională, editia 12, iulie 2004, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR- AIS „Serviciul de informare aeronautică", editia 2/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 si 468 bis din 24 iunie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul 1 „Aplicabilitatea", punctul 1.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.3. Scopul serviciului de informare aeronautică este de a asigura fluxul de informatii si datele necesare pentru siguranta, regularitatea si eficienta navigatiei aeriene. Rolul si importanta informatiilor si datelor aeronautice au crescut semnificativ odată cu implementarea conceptului RNAV, a navigatiei bazate pe cerintele de performantă (conceptul PBN - Performance Based Navigation) si a sistemelor de navigatie de la bord bazate pe computere si a sistemelor data link. Datele corupte sau eronate pot afecta siguranta navigatiei aeriene."

2. Capitolul 2 „Termeni si definitii" se modifică si se completează după cum urmează:

a) După definitia „Metadate/Metadata" se introduce o nouă definitie, cu următorul cuprins:

„Navigatie bazată pe cerintele de performantă/Performance-based navigation (PBN) - navigatie RNAV, bazată pe cerintele de performantă pentru aeronavele care operează pe o rută ATS, într-o procedură de apropiere instrumentală sau într-un spatiu desemnat.

Notă:

Cerintele de performantă sunt exprimate prin specificatii de navigatie (specificatii RNAV, specificatii RNP), în termeni de acuratete, integritate, continuitate, disponibilitate si functionalitate necesare pentru operarea propusă în contextul unui concept particular de spatiu aerian.

b) Definitia termenului „Obstacol/Obstacle" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Obstacol/Obstacle - orice obiect fix (temporar sau permanent) ori mobil sau părti ale acestuia care:

a) este localizat pe o suprafată destinată pentru miscarea la sol a aeronavelor; sau

b) care se înaltă deasupra unei suprafete definite destinate a proteja aeronavele în zbor; sau

c) care se găseste în afara acestor suprafete definite si a fost evaluat ca reprezentând un pericol pentru navigatia aeriană."

c) După definitia „Rezolutie/Resolution" se introduce o nouă definitie, cu următorul cuprins:

„RNAV (Navigatie RNAV)/Area navigation (RNAV) - o metodă de navigatie care permite operarea aeronavelor pe orice traiect de zbor dorit în cadrul acoperirii mijloacelor de navigatie aflate la sol sau în spatiu ori în limita capabilitătilor mijloacelor proprii de la bord sau a unei combinatii a acestora (RNAV este referită si ca „navigatie de suprafată").

Notă:

RNAV include navigatia bazată pe cerintele de performantă la fel de bine ca si alte operatiuni care nu îndeplinesc cerintele navigatiei bazată pe cerintele de performantă."

d) După definitia „Serviciu de Informare Aeronautică (AIS)/Aeronautical Information Services (AIS)" se introduce o nouă definitie, cu următorul cuprins:

„Serviciul de radionavigatie/Radio navigation service - serviciul care furnizează informatii de ghidare (orientare) sau date de pozitie prin intermediul unuia sau mai multor mijloace de radionavigatie în scopul operării eficiente si în sigurantă a unei aeronave."

e) După definitia „Specificatia unui produs dată/Data product specification" se introduce o nouă definitie, cu următorul cuprins:


„Specificatie de navigatie/Navigation specification - un set de cerinte privind aeronava si echipajul necesar pentru a sprijini desfăsurarea operatiunilor de navigatie aeriană bazată pe cerintele de performantă într-un spatiu aerian definit. Există două feluri de specificatii de navigatie:

- Specificatie RNP- o specificatie de navigatie bazată pe conceptul RNAV, care include cerinta pentru monitorizarea performantei si alertarea si care este indicată de prefixul RNP, de exemplu, RNP 4, RNPAPCH;

- Specificatie RNAV - o specificatie de navigatie bazată pe conceptul RNAV, care nu include cerinta pentru monitorizarea performantei si alertarea si care este indicată de prefixul RNAV, de exemplu, RNAV 5, RNAV 1.

Nota 1:

Documentul OACI 9613, Manualul de navigatie bazată pe cerintele de performantă, volumul II, contine îndrumări detaliate referitoare la specificatiile de navigatie.

Nota 2:

Termenul RNP (Performanta de navigatie cerută), definit anterior ca fiind „o exprimare a performantei de navigatie necesară pentru operarea într-un spatiu aerian definit", a fost eliminat din cadrul acestei reglementări deoarece conceptul RNP a fost înlocuit de conceptul PBN (Navigatie bazată pe cerintele de performantă). În cuprinsul acestei reglementări termenul RNP este acum utilizat doar în contextul specificatiilor de navigatie care impun monitorizarea performantei si alertarea. De exemplu, RNP 4 desemnează cerintele privind aeronava si operarea acesteia, incluzând o cerintă de performantă de navigatie laterală de 4 NM cu monitorizarea performantei si alertării la bord, cerintele fiind descrise detaliat în Documentul OACI 9613, «Manualul de navigatie bazată pe cerintele de performantă»".

3. La capitolul 5 „NOTAM", punctul 5.1 „Initierea unui mesaj NOTAM", subpunctul 5.1.1.1, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) punerea în serviciu, retragerea sau modificări semnificative ale capabilitătii operationale a serviciilor de radionavigatie si de comunicatii radio aer-sol. Aceasta include: întreruperea operării sau repunerea în functiune, modificări ale frecventelor radio, modificări în orarul de operare notificat, schimbarea identificării, schimbarea orientării (la mijloacele directionale), schimbarea pozitiei, cresterea sau scăderea puterii de emisie cu 50% sau mai mult, modificări în orarul sau în continutul unei emisiuni, neregularităti sau fiabilitate scăzută în operarea oricăror servicii de radionavigatie si de comunicatii aer-sol;".

4. La capitolul 8 „Datele si informatiile înainte si după zbor", punctul 8.1 „Informarea înaintea zborului", subpunctul 8.1.2.1, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) avaria, functionarea necorespunzătoare sau modificări în starea operatională a echipamentelor SSR, ADS-B, ADS-C, CPDLC, D- ATIS, D-VOLMET, a serviciilor de radionavigatie, a canalelor VHF din serviciul mobil aeronautic, a sistemului de observare RVR si a sistemului secundar de alimentare cu energie electrică;".

5. La capitolul 8 „Datele si informatiile înainte si după zbor", punctul 8.3 „Informarea după zbor", subpunctul 8.3.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8.3.1. Trebuie ca furnizorii autorizati/certificati de servicii de trafic aerian si informare aeronautică, în contextul prezentei reglementări, să ia măsurile necesare pentru ca la aerodromurile/heliporturile deservite de ei să fie asigurate conditiile necesare receptionării de la echipaje a informatiilor legate de starea si operarea facilitătilor si serviciilor de navigatie aeriană si să asigure punerea acestor informatii la dispozitia serviciilor de informare aeronautică competente, pentru notificarea/distribuirea lor după cum o impun circumstantele de la caz la caz."

6. La anexa nr. 1 „Continutul Publicatiei de Informare Aeronautică (AIP) (relativ la prevederile RACR- AIS, Cap. 4)", „partea 2 - Ruta (ENR)", capitolul ENR 3 „Rutele ATS", subcapitolul ENR 3.1 Rutele ATS în spatiul inferior, punctele 1), 6) si nota se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1) identificatorul rutei, denumirea specificatiei/specificatiilor de navigatie aplicabilă/aplicabile unui (unor) anume segment (segmente), numele, identificatorii codati sau numele de cod si coordonatele geografice în grade, minute si secunde ale tuturor punctelor semnificative care definesc ruta, inclusiv punctele de raport «obligatorii» sau «la cerere»; [...]

6) observatii, continând indicarea unitătii de control al traficului aerian si canalului său operational si, dacă este cazul, a adresei de acces, precum si orice limitare a specificatiei/specificatiilor de navigatie.

Notă:

Legat de prevederile anexei 11 OACI, Appendix 1, si în scopul planificării zborurilor se consideră că specificatia de navigatie definită nu face parte integrantă din identificatorul rutei."

7. La anexa nr. 1 „Continutul Publicatiei de Informare Aeronautică (AIP) (relativ la prevederile RACR- AIS, Cap. 4)", „partea 2 - Ruta (ENR)", capitolul ENR 3 „Rutele ATS", subcapitolul ENR 3.2 Rutele ATS în spatiul superior, punctele 1), 6) si nota se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1) identificatorul rutei, denumirea specificatiei/specificatiilor de navigatie aplicabilă/aplicabile unui (unor) anume segment (segmente), numele, identificatorii codati sau numele de cod si coordonatele geografice, în grade, minute si secunde, ale tuturor punctelor semnificative care definesc ruta, inclusiv punctele de raport «obligatorii» sau «la cerere»; [...]

6) observatii, inclusiv indicarea unitătii de control al traficului aerian si canalului său operational si, dacă este cazul, a adresei de acces, precum si a oricăror limitări privind specificatia/specificatiile de navigatie.

Notă:

Legat de prevederile anexei 11 OACI, Appendix 1, si în scopul planificării zborurilor se consideră că specificatia de navigatie definită nu face parte integrantă din identificatorul rutei."

8. La anexa nr. 1 „Continutul Publicatiei de Informare Aeronautică (AIP) (relativ la prevederile RACR, AIS, Cap. 4)", „partea 2 - Ruta (ENR)", capitolul ENR 3. „Rutele ATS", subcapitolul ENR 3.3 Rutele RNAV", punctele 1), 6) si nota se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1) identificatorul rutei, denumirea specificatiei/specificatiilor de navigatie aplicabilă/aplicabile unui (unor) anume segment (segmente), numele, identificatorii codati sau numele de cod si coordonatele geografice, în grade, minute si secunde, ale tuturor punctelor semnificative care definesc ruta, inclusiv punctele de raport «obligatorii» sau «la cerere»; [...]

6) observatii, inclusiv indicarea unitătii de control al traficului aerian si canalului său operational si, dacă este cazul, a adresei de acces, precum si a oricăror limitări privind specificatia/specificatiile de navigatie.

Notă:

Legat de prevederile anexei 11 OACI, Appendix 1, si în scopul planificării zborurilor se consideră că specificatia de navigatie definită nu face parte integrantă din identificatorul rutei."

9. La anexa nr. 1 „Continutul Publicatiei de Informare Aeronautică (AIP) (relativ la prevederile RACR- AIS, Cap. 4)", „partea 2 - Ruta (ENR)", capitolul ENR 3 „Rutele ATS", subcapitolul ENR 3.4 Rutele pentru elicoptere, punctele 1), 5) si nota se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1) identificatorul rutei, denumirea specificatiei/specificatiilor de navigatie aplicabilă/aplicabile unui (unor) anume segment (segmente), numele, identificatorii codati sau numele de cod si coordonatele geografice, în grade, minute si secunde, ale tuturor


punctelor semnificative care definesc ruta, inclusiv punctele de raport «obligatorii» sau «la cerere»; [...]

5) observatii, inclusiv indicarea unitătii de control al traficului aerian si canalului său operational si, dacă este cazul, a adresei de acces, precum si a oricăror limitări privind specificatia/specificatiile de navigatie.

Notă:

Legat de prevederile anexei 11 OACI, Appendix 1, si în scopul planificării zborurilor, se consideră că specificatia de navigatie definită nu face parte integrantă din identificatorul rutei."

10. La anexa nr. 1 „Continutul Publicatiei de Informare Aeronautică (AIP) (relativ la prevederile RACR- AIS, Cap. 4)", partea 3 - Aerodromuri (AD), capitolul AD 1 „AERODROMURI/HELIPORTURI - INTRODUCERE", după subcapitolul AD 1.4 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul AD 1.5, cu următorul cuprins:

„AD 1.5. Statutul certificării aerodromurilor

Contine o listă a aerodromurilor din România în care este indicat statutul certificării acestora, incluzând:

a) numele aerodromului si indicativul de localizare OACI;

b) data si perioada de valabilitate a certificării;

c) observatii, dacă este cazul."

11. La anexa nr. 7 „Cerintele de calitate a datelor aeronautice", tabelul A7-1 „Latitudinile si longitudinile", rândul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Mijloace de navigatie pe rută, puncte de navigatie si intersectii, puncte SID/STAR, puncte ale procedurii de asteptare."

Art. II. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" si Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum si orice alti agenti aeronautici certificati/autorizati să furnizeze asemenea servicii în afara celor furnizate de ROMATSA vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 478.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice

 

Având în vedere prevederile art. I din Hotărârea Guvernului nr. 544/2010 pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea valorilor în vamă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 4 iulie 2006.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 1.975.

 

ANEXA

 

NORME TEHNICE

privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România, de către persoanele fizice

 

Art. 1. - Determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice se determină în conformitate cu prevederile titlului II - capitolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si ale părtii I titlul V din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Pentru determinarea valorii în vamă a oricăror bunuri care sunt introduse în România de către persoanele fizice se utilizează ca bază de calcul pretul efectiv plătit sau de plătit pentru acestea, potrivit art. 29 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, prevăzut în facturi sau alte documente fiscale echivalente emise pentru bunurile respective.

Art. 3. - În cazul în care valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea prevederilor art. 2, se aplică prevederile art. 30 si 31 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, valoarea în vamă astfel determinată având caracter definitiv.

Art. 4. - Determinarea valorii în vamă pentru bijuteriile din metale pretioase pentru care nu pot fi prezentate facturi sau documente fiscale echivalente se va face pe baza cotatiei gramului de aur, publicată de Banca Natională a României, precum si a expertizelor privind manopera, efectuate, la cererea si pe cheltuiala persoanei fizice solicitante, de persoanele juridice sau persoane fizice autorizate, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru efectuarea unor astfel de activităti.

Art. 5. - Evaluarea bunurilor culturale, de colectie sau cu o valoare numismatică ori pentru trofeele de vânătoare, pentru care nu pot fi prezentate facturi sau documente fiscale echivalente, în vederea determinării valorii în vamă a acestora, se poate face luându-se în considerare valoarea comunicată de o institutie abilitată ori de o societate comercială de profil ori cea stabilită în urma unei expertize efectuate de persoane autorizate.

Art. 6. - Pentru bunurile introduse în România prin trimiteri postale de o persoană fizică, pentru care nu pot fi prezentate facturi sau alte documente fiscale echivalente, valoarea în vamă se determină luându-se în considerare valorile înscrise în documentele puse la dispozitia autoritătii vamale de către expeditor.

Art. 7. - Valoarea în vamă poate fi stabilită si pe baza valorii declarate de persoana fizică. Acest criteriu se ia în considerare în cazul în care nu există suspiciuni de subevaluare, fiind utilizat si în cazul bunurilor uzate, al tipăriturilor, medicamentelor, animalelor si păsărilor de companie, precum si altele asemenea.

Art. 8. - În cazul în care se ia în considerare valoarea declarată de persoana fizică detinătoare a bunului, aceasta va depune la autoritatea vamală o declaratie pe propria răspundere, completată olograf, din care să rezulte valoarea bunurilor în cauză. Această declaratie va contine în mod obligatoriu angajamentul persoanei de a plăti eventualele diferente, în cazul în care la verificări ulterioare se constată că acestea se datorează.

Art. 9. - În situatii de exceptie, pentru bunurile ale căror valori în vamă nu pot fi determinate conform prezentelor norme de către birourile vamale, la solicitarea acestora, valorile în vamă se determină de Autoritatea Natională a Vămilor, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

Art. 10. - (1) Atunci când există suspiciuni cu privire la valoarea în vamă declarată pentru bunurile introduse în România de persoane fizice si pentru determinarea acesteia pe baza valorii de tranzactie este necesară prezentarea unor documente sau justificări suplimentare, determinarea definitivă a valorii în vamă se amână.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), titularul operatiunii are dreptul să ridice bunurile din vamă, cu conditia să constituie o garantie suficientă în formele prevăzute la art. 193 si 194 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

(3) În întelesul prezentelor norme, termenul garantie suficientă reprezintă cuantumul drepturilor de import, precum si al altor taxe si impozite, datorate la punerea în liberă circulatie a bunurilor apartinând persoanelor fizice, calculat pe baza valorii în vamă, determinată cu titlu provizoriu, din care se deduce cuantumul drepturilor de import, precum si alte taxe si impozite, calculat pe baza valorii în vamă declarată de titularul operatiunii pentru bunurile respective.

(4) În situatia amânării determinării definitive a valorii în vamă, cuantumul drepturilor de import, precum si al altor taxe si impozite, calculat pe baza valorii în vamă declarată de titularul operatiunii, se încasează cu titlu definitiv de biroul vamal, iar garantia determinată potrivit prezentelor norme se constituie la biroul vamal la care se efectuează formalitătile vamale de punere în liberă circulatie, înainte de acordarea liberului de vamă.

(5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data ridicării bunurilor din vamă, titularul operatiunii nu prezintă documente si justificări concludente privind determinarea valorii în vamă, autoritatea vamală procedează la executarea garantiei, operatiunea fiind considerată încheiată.

Art. 11. - (1) În scopul aplicării prezentelor norme, autoritatea vamală va utiliza o bază de date în materie de evaluare, ca instrument al analizei de risc.

(2) Baza de date prevăzută la alin. (1) se avizează de ministrul finantelor publice.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 78 alin. (5) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere art. 6 alin. (4) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista contribuabililor reactivati, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista contribuabililor reactivati va fi afisată de Directia generală de tehnologia informatiei pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, sectiunea „Informatii publice" - „Informatii privind agentii economici".

Art. 3. - Directia generală coordonare inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 2.176.

 

ANEXĂ

 

LISTA

contribuabililor reactivati

 

Nr. crt.

Codul unic de înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul de reactivare

Judetul Arges

1.

14800844

DACO CONSTRUCTINTL - SRL

Judetul Arges, municipiul Pitesti, bd. Ion 0 Brătianu, bl. A9, se. A, et. 6, ap. 23

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Arges

Judetul Bihor

2.

25618628

KEROUTICA - S.R.L.

Judetul Bihor, municipiul Oradea, str. Franz Schubert nr. 3

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Bihor

Judetul Brasov

3.

18687994

PROFESSIONAL PEOPLE - S.R.L.

Judetul Brasov, municipiul Brasov, Str. 1 Mai nr. 15, ap. 2

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brasov

4.

18808557

R.D.L. CONSULTING - S.RL.

Judetul Brasov, municipiul Brasov, Str. Mică nr. 8, ap. modul 3

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brasov

Judetul Brăila

5.

16064639

KLFIAN - S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Piata Dorobanti nr. 2 bis, bl. 25B, se. 2, et. 2, ap. 24

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brăila

6.

15342630

SORYVOCOM-S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, str. I. Băncilă, bl. 9, se. 1, et. P, ap. 1

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brăila

Judetul Buzău

7.

10839280

ARMETAL-S.R.L.

Judetul Buzău, satul Cochirleanca, comuna Cochirleanca, str. Cochirleanca nr. 31

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Buzău

8.

18501659

CARDINAL-S.R.L.

Judetul Buzău, municipiul Buzău, Bd. Unirii nr. 1

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Buzău

9.

19275576

NATURAL F & C FOREST - S.R.L.

Judetul Buzău, satul Vintilă Vodă, comuna Vintilă Vodă, str. Vintilă Vodă

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Buzău

10.

16774679

ROMPANAGRO-S.R.L.

Judetul Buzău, satul Mărăcineni, comuna Mărăcineni, str. Albanopol nr. 26

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Buzău

Judetul Călărasi

11.

1914014

AGAT-S.R.L.

Judetul Călărasi, municipiul Călărasi, str. Stirbei Vodă nr. 6, bl. M2 (fost C1), se. 3, et. P

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Călărasi

Judetul Galati

12.

17554027

DAVIDSANCOMPANY-S.R.L.

Judetul Galati, municipiul Galati, str. Leonard Nae nr. 6,bl. C6, ap. 1

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Galati

Judetul Gorj

13.

18677621

IDENTITY HOTEL-S.R.L.

Judetul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1848, bl. 102, se. 6, et. P, ap. 56

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Gorj

14.

14442614

PURDA ENERGOSERV - S.R.L.

Judetul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Castanilor, bl. 5, se. 2, et. 2, ap. 27

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Gorj

Judetul Maramures

15.

22629053

B.A.U. IMPEX-S.R.L.

Judetul Maramures, municipiul Baia Mare, str. Petru Rares nr. 2, ap. 4

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Maramures

16.

6984100

BALLA ROTH PROD COM - S.R.L.

Judetul Maramures, satul Damăcuseni, orasul Târgu Lăpus, str. Damăcuseni nr. 64

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Maramures

Judetul Mures

17.

13620179

ELIZABETH & KELEMEN - S.R.L.

Judetul Mures, satul Sângeorgiu de Pădure, orasul Sângeorgiu de Pădure, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, cod postal 547535

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Mures

18.

15757823

NELBI - S.R.L

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Lăcrămioarei nr. 23, cod postal 540111

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Mures

Judetul Suceava

19.

11720481

OVIDORI - S.R.L.

Judetul Suceava, municipiul Suceava, str. Aleea Dumbrăvii nr. 22

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Suceava

Municipiul Bucuresti

20.

10161225

AQLTEXTILES - S.R.L.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Lugoj nr. 43, cod postal 12211

Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1

21.

17635393

C.T. ENGINEERING - CONSTRUCTII CIVILE - S.R.L.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 103-105, se. B, et.1,ap. 26

Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1

22.

11937090

GKOUNTI-S.R.L.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Scoala Herăstrău nr. 45A, camera 1

Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.