MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 459/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 459         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

124. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

611. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

75. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

458. - Decizie pentru modificarea si completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotatie


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Articolul 14 se abrogă."

2. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 si 7, cu următorul cuprins:

„6. În anexa nr. 1 «Parametrii de calitate ai apei potabile» tabelul 3 «Parametrii indicatori», la parametrul «Clor rezidual liber» se introduce o nouă notă, nota12), cu următorul cuprins:

« 12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfectie.»

7. În anexa nr. 2 «Monitorizarea de control si de audit», punctul 1 pozitia 1.2, nota2) se modifică si va avea următorul cuprins:

« 2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. Acest parametru este obligatoriu numai acolo unde este utilizat clorul sau substantele clorigene pentru dezinfectie.»"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 124.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 611.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurentă prevăzute la articolele 81 si 82 din tratat, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Concurentei, alături de autoritătile de concurentă ale statelor membre, a devenit competent să aplice prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în cazuri individuale,

luând în considerare faptul că în temeiul regulamentului anterior mentionat Consiliul Concurentei a dobândit obligatii a căror nerespectare poate conduce la declansarea de către Comisia Europeană a procedurii privind o eventuală neîndeplinire a acestora de către România, în calitatea sa de stat membru, dar si drepturi esentiale în ceea ce priveste competenta de a aplica prevederile europene incidente în materie de concurentă,

în scopul creării cadrului procedural necesar pentru a da eficientă drepturilor pe care autoritatea natională de concurentă le are în virtutea reglementărilor europene, în ceea ce priveste practicile anticoncurentiale de dimensiune comunitară, care pot afecta comertul dintre statele membre,

luând în considerare că pentru a putea fi aplicate eficient la nivel national prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, atât din punctul de vedere al deciziilor pe care autoritatea natională de concurentă are competenta, în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2003, să le adopte, cât si din punctul de vedere al obligatiilor de cooperare pe care Consiliul Concurentei le are în raporturile cu Comisia Europeană si celelalte autorităti de concurentă din statele membre,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea concurentei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentei legi se aplică actelor si faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenta, săvârsite de:

a) întreprinderi sau asociatii de întreprinderi - persoane fizice sau juridice - de cetătenie, respectiv de nationalitate română sau străină, denumite în continuare întreprinderi;

b) autoritătile si institutiile administratiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operatiuni de piată, influentând direct sau indirect concurenta, cu exceptia situatiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.

(2) Prin întreprindere se întelege orice entitate angajată într-o activitate economică, adică o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piată dată, independent de statutul său juridic si de modul de finantare.

(3) Când întreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), participă la o grupare realizată pe cale conventională prin acord, întelegere, pact, protocol, contract si altele asemenea, fie ea explicită, publică ori ocultă, secretă, dar fără personalitate juridică si indiferent de formă - antantă, coalitie, grup, bloc, federatie si altele asemenea - pentru actele si faptele prevăzute la alin. (1), săvârsite în cadrul participării la o asemenea grupare, dispozitiile prezentei legi se aplică fiecărei întreprinderi, tinându-se seama de principiul proportionalitătii.

(4) Dispozitiile prezentei legi se aplică actelor si faptelor prevăzute la alin. (1), când sunt săvârsite pe teritoriul României, precum si celor săvârsite în afara teritoriului tării, atunci când produc efecte pe teritoriul României."

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Administrarea prezentei legi si punerea ei în aplicare sunt încredintate Consiliului Concurentei, ca autoritate natională în domeniul concurentei. Consiliul Concurentei este autoritate administrativă autonomă, învestită în acest scop, în conditiile, modalitătile si limitele stabilite prin dispozitiile prezentei legi.

(2) Consiliul Concurentei aplică dispozitiile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurentă prevăzute la articolele 81 si 82 din tratat, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, în cazurile în care actele sau faptele întreprinderilor sau asociatiilor de întreprinderi pot afecta comertul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Sunt interzise orice întelegeri între întreprinderi, orice decizii ale asociatiilor de întreprinderi si orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurentei pe piata românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:

a) stabilesc, direct sau indirect, preturi de cumpărare ori de vânzare sau orice alte conditii de tranzactionare;

b) limitează sau controlează productia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investitiile;

c) împart pietele sau sursele de aprovizionare;

d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, conditii inegale la prestatii echivalente, provocând în acest fel unora dintre ei un dezavantaj concurential;

e) conditionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzantele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;

f) constau în participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte;

g) elimină de pe piată alti concurenti, limitează sau împiedică accesul pe piată si libertatea exercitării concurentei de către alte întreprinderi, precum si întelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumite întreprinderi fără o justificare rezonabilă.

(2) Interdictia prevăzută la alin. (1) nu se aplică întelegerilor sau categoriilor de întelegeri între întreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociatiilor de întreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) contribuie la îmbunătătirea productiei sau distributiei de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în acelasi timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părtile la respectiva întelegere, decizie ori practică concertată;

b) nu impun întreprinderilor în cauză restrictii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;

c) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantială a pietei produselor în cauză.

(3) Categoriile de întelegeri, decizii si practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum si conditiile si criteriile de încadrare pe categorii sunt cele stabilite în regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene anumitor categorii de întelegeri, decizii ale asociatiilor de întreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Întelegerile, deciziile si practicile concertate prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (2) sau se încadrează în categoriile prevăzute la alin. (3), sunt considerate legale, fără a fi necesară notificarea acestora de către părti si emiterea unei decizii de către Consiliul Concurentei.

(5) Sarcina probei unei încălcări a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurentei. Întreprinderii sau asociatiei de întreprinderi care invocă beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) îi revine sarcina de a dovedi că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de aceste alineate.

(6) Ori de câte ori Consiliul Concurentei aplică prevederile alin. (1) întelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, în măsura în care acestea pot afecta comertul între statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene."

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Este interzisă folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei pozitii dominante detinute pe piata românească sau pe o parte substantială a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în:

a) impunerea, în mod direct sau indirect, a unor preturi inechitabile de vânzare ori de cumpărare sau a altor conditii inechitabile de tranzactionare si refuzul de a trata cu anumiti furnizori ori beneficiari;

b) limitarea productiei, comercializării sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul consumatorilor;

c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor conditii inegale la prestatii echivalente, provocând, în acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurential;

d) conditionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzantele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;

e) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, în scopul înlăturării concurentilor, ori vânzarea ia export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni;

f) exploatarea stării de dependentă în care se găseste o altă întreprindere fată de o asemenea întreprindere sau întreprinderi si care nu dispune de o solutie alternativă în conditii echivalente, precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor conditii comerciale nejustificate.

(2) Ori de câte ori Consiliul Concurentei aplică prevederile alin. (1), în măsura în care folosirea în mod abuziv a pozitiei dominante poate afecta comertul dintre statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(3) Se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai multe întreprinderi nu se află în pozitie dominantă, în situatia în care cota sau cotele cumulate pe piata relevantă, înregistrate în perioada supusă analizei, nu depăsesc 40%."

5. Articolul 7 se abrogă.

6. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplică în următoarele situatii:

a) În cazul în care cota de piată cumulată detinută de părtile la o întelegere nu depăseste 10% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de întelegere, atunci când aceasta este încheiată între întreprinderi care sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe una dintre aceste piete;

b) În cazul în care cota de piată detinută de fiecare dintre părtile la o întelegere nu depăseste 15% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de întelegere, atunci când aceasta este încheiată între întreprinderi care nu sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe niciuna dintre aceste piete;

c) În cazul în care este dificil să se stabilească dacă este vorba de o întelegere între concurenti sau între neconcurenti, se aplică pragul de 10%, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a).

(2) Atunci când pe o piată relevantă concurenta este restrânsă de efectul cumulativ al unor întelegeri de vânzare de bunuri sau de servicii încheiate cu diferiti furnizori sau distribuitori, pragurile prevăzute la alin. (1) sunt reduse la 5%, atât pentru întelegerile încheiate între concurenti, cât si pentru cele încheiate între neconcurenti.

(3) Întelegerile nu restrâng concurenta în cazul în care cotele de piată nu depăsesc pragurile de 10%, 15%, respectiv 5%, prevăzute la alin. (1) si (2), cu mai mult de două puncte procentuale în cursul a 2 ani calendaristici succesivi.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică întelegerilor care, în mod direct sau indirect, izolat sau în combinatie cu alti factori aflati sub controlul părtilor, au ca obiect:

a) fixarea preturilor de vânzare a produselor către terti;

b) limitarea productiei sau a vânzărilor;

c) împărtirea pietelor sau a clientilor.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică si în cazul deciziilor asociatiilor de întreprinderi si practicilor concertate."

7. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Sunt interzise orice actiuni sau inactiuni ale autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenta, precum:

a) limitarea libertătii comertului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;

b) stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.

(2) În cazul în care autoritătile sau institutiile administratiei publice centrale sau locale nu se conformează, în termenul stabilit, măsurilor dispuse prin decizie de către Consiliul Concurentei în scopul restabilirii mediului concurential, acesta poate introduce actiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, solicitând instantei, după caz, anularea, în tot sau în parte, a actului care a condus la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei, obligarea autoritătii sau institutiei în cauză să emită un act administrativ sau să efectueze o anumită operatiune administrativă.

(3) Consiliul Concurentei se poate adresa instantei în conditiile alin. (2), în termen de 6 luni de la data expirării perioadei prevăzute în decizie, perioada în care autoritatea sau institutia administratiei publice centrale sau locale avea obligatia să se conformeze măsurilor necesare restabilirii mediului concurential normal."

8. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Se realizează o concentrare în cazul în care modificarea de durată a controlului rezultă în urma:

a) fuzionării a două sau mai multe întreprinderi independente anterior sau părti ale unor întreprinderi; sau

b) dobândirii, de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel putin o întreprindere ori de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin achizitionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părti ale acestora.

(2) Crearea unei societăti în comun care îndeplineste în mod durabil toate functiile unei entităti economice autonome constituie o concentrare potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).

(3) În măsura în care crearea unei societăti în comun, reprezentând o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurential al întreprinderilor rămase independente, o astfel de coordonare este evaluată în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) si (3), precum si cu cele ale art. 101 alin. (1) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili dacă operatiunea este sau nu compatibilă cu un mediu concurential normal.

(4) La realizarea evaluării prevăzute la alin. (3), Consiliul Concurentei ia în considerare, în special, următoarele criterii:

a) dacă două sau mai multe societăti-mamă retin, într-o măsură semnificativă, activitătile de pe aceeasi piată ca si societatea în comun ori de pe o piată situată în amonte sau în aval fată de cea a societătii în comun ori pe o piată vecină aflată în strânsă legătură cu această piată;

b) dacă prin coordonarea care reprezintă consecinta directă a creării societătii în comun, întreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurenta pentru o parte semnificativă a produselor sau a serviciilor în cauză.

(5) Potrivit prevederilor prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare în parte ori luate împreună si tinând seama de circumstantele de fapt sau de drept, conferă posibilitatea de a exercita o influentă determinantă asupra unei întreprinderi, în special prin:

a) drepturi de proprietate sau de folosintă asupra totalitătii ori a unei părti din activele unei întreprinderi;

b) drepturi sau contracte care conferă o influentă determinantă asupra structurii întreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei întreprinderi.

(6) Controlul prevăzut la alin. (1)-(5) este dobândit de către persoana sau persoanele ori de către întreprinderile care:

a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevăzute la alin. (5);

b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevăzute la alin. (5), dar au puterea de a exercita influenta determinantă conferită de acestea."

9. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Nu constituie operatiuni de concentrare economică situatiile în care:

a) controlul este dobândit si exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatată de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plăti, redresare, concordat, lichidare judiciară, urmărire silită sau altă procedură similară;

b) institutiile de credit sau alte institutii financiare ori societătile de asigurări ale căror activităti obisnuite includ tranzactionarea si negocierea de valori mobiliare în contul lor sau în contul altora detin temporar valori mobiliare ale unei întreprinderi pe care le-au dobândit în vederea revânzării, cu conditia ca acestea să nu îsi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare în cauză pentru a determina comportamentul concurential al întreprinderii în cauză sau cu conditia să îsi exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregătirea cesionării integrale sau partiale a întreprinderii în cauză sau a activelor acesteia ori a cesionării valorilor mobiliare în cauză si ca cesiunea să aibă loc în termen de un an de la data achizitiei; Consiliul Concurentei poate prelungi acest termen, la cerere, în cazul în care respectivele institutii sau societăti pot dovedi că cesionarea nu a fost posibilă, în conditii rezonabile, în termenul stabilit;

c) controlul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b), este dobândit de o întreprindere al cărei obiect unic de activitate este de a achizitiona participatii la alte întreprinderi, de a gestiona si valorifica respectivele participatii, fără a se implica direct sau indirect în gestionarea întreprinderilor în cauză, aceasta fără a aduce însă atingere drepturilor pe care întreprinderea le detine în calitate de actionar, cu conditia ca drepturile de vot legate de participatiile detinute să fie exercitate, în special în ceea ce priveste numirea membrilor organelor de conducere si supraveghere ale întreprinderilor la care detine participatiile, doar pentru a mentine valoarea integrală a investitiilor în cauză si nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurential al acelor întreprinderi;

d) întreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizează operatiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activităti."

10. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Sunt interzise concentrările economice care ar ridica obstacole semnificative în calea concurentei efective pe piata românească sau pe o parte substantială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei pozitii dominante."

11. Articolul 13 se abrogă.

12. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Prevederile prezentului capitol se aplică operatiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operatiune depăseste echivalentul în lei a 10.000.000 euro si când cel putin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior realizării operatiunii."

13. Articolul 15 se modificasi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Concentrările economice care depăsesc pragurile valorice prevăzute la art. 14 trebuie notificate Consiliului Concurentei înainte de punerea în aplicare si după încheierea acordului, după anuntarea ofertei publice sau după preluarea pachetului de control.

(2) Notificarea poate fi efectuată si în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurentei intentia de bună-credintă de a încheia un acord sau, în cazul unei oferte publice, si-au anuntat public intentia de a face o astfel de ofertă, cu conditia ca acordul sau oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 14.

(3) Potrivit prevederilor prezentei legi, termenul „concentrare economică notificată" include, de asemenea, concentrările planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).

(4) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate de către fiecare dintre părtile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândesc controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unor părti ale acestora.

(5) Criteriile de evaluare a compatibilitătii concentrărilor economice cu un mediu concurential normal, procedura de notificare, de acordare a derogării, termenele, documentele si informatiile de prezentat, comunicările si prezentarea de observatii de către întreprinderile interesate se stabilesc prin regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei.

(6) Este interzisă punerea în aplicare a unei operatiuni de concentrare economică înainte de notificare si înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurential normal, printr-o decizie adoptată de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor art. 46.

(7) Prevederile alin. (6) nu împiedică punerea în aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzactii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile în alte tipuri de valori mobiliare, acceptate în vederea tranzactionării pe o piată de tipul bursei de valori, prin care se dobândeste controlul potrivit prevederilor art. 10 de la vânzători diferiti, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) concentrarea să fie notificată fără întârziere Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor alin. (1);

b) cel care dobândeste controlul să nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare în cauză sau să facă acest lucru numai pentru a mentine valoarea integrală a investitiei sale în temeiul unei derogări acordate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor alin. (8).

(8) Consiliul Concurentei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituită la alin. (6). Cererea de acordare a derogării trebuie să fie motivată. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurentei va tine cont de efectele suspendării concentrării economice asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate în operatiune sau asupra unor terti si de amenintarea reprezentată de concentrare asupra concurentei. Această derogare poate fi acordată sub rezerva îndeplinirii unor conditii si obligatii destinate asigurării unei concurente efective. O derogare poate fi acordată oricând, atât anterior, cât si ulterior notificării.

(9) Validitatea oricărei operatiuni de concentrare economică, inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor alin. (6), va depinde de analiza si decizia pe care Consiliul Concurentei o va lua cu privire la operatiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2), (4) si (5)."

14. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - În caz de vacantă a functiei de presedinte al Consiliului Concurentei, pentru una dintre situatiile prevăzute la art. 17 alin. (8) lit. b)-f), până la desemnarea si numirea, în conditiile legii, a unui nou presedinte, pentru durata rămasă din mandat, interimatul va fi asigurat de acel membru al Plenului, care are cea mai mare vechime în functia de vicepresedinte al Consiliului Concurentei."

15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În situatia în care până la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurentei, în conditiile art. 17 alin. (8) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră îsi va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor."

16. La articolul 20, alineatele (1), (4) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Consiliul Concurentei îsi desfăsoară activitatea, deliberează si ia decizii în plen si în comisii. Plenul Consiliului Concurentei se întruneste valabil în prezenta a cel putin 5 dintre membrii săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor Plenului. Comisia se întruneste valabil în prezenta celor 3 membri, hotărârile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.

(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examinează în plen:

a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra măsurilor de luat;

b) autorizarea concentrărilor economice;

c) punctele de vedere, recomandările si avizele formulate în realizarea atributiilor prevăzute de prezenta lege;

d) proiectele de reglementări propuse spre adoptare;

e) raportul anual prevăzut la art. 31 alin. (1), raportul anual privind ajutoarele de stat, precum si orice alte rapoarte privind concurenta si ajutoarele de stat;

(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei în plen, potrivit prevederilor alin. (4), se semnează de către presedinte, în numele Consiliului Concurentei."

17. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Activitatea desfăsurată în cadrul Consiliului Concurentei de către inspectorii de concurentă cu studii superioare juridice constituie vechime în specialitate juridică si este asimilată vechimii în munca juridică desfăsurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. Se consideră, de asemenea, vechime în specialitate economică, respectiv altă specialitate si perioada în care inspectorii de concurentă de specialitate economică sau de altă specialitate îsi desfăsoară activitatea în cadrul Consiliului Concurentei."

18. La articolul 25, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(4) Consiliul Concurentei va suporta, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinatie, sumele necesare asigurării asistentei juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurentă si celelalte categorii de personal, în legătură cu faptele săvârsite de acestia în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, atunci când au calitatea de învinuit ori inculpat.

(5) Sumele acordate de Consiliul Concurentei membrilor Plenului, inspectorilor de concurentă sau altor angajati pentru asigurarea asistentei juridice vor fi restituite de către acestia, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit vinovătia acestora ori că fapta a fost săvârsită în afara exercitării atributiilor de serviciu prevăzute de lege.

(6) Procedura si conditiile în care sumele necesare asigurării asistentei juridice sunt suportate de Consiliul Concurentei vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei."

19. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Consiliul Concurentei are următoarele atributii:

a) efectuează investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 9, 15 si art. 46 alin. (3) din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

b) ia deciziile prevăzute de lege pentru cazurile de încălcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, constatate în urma investigatiilor efectuate de către inspectorii de concurentă;

c) acceptă angajamente si impune măsuri interimare, în conditiile prevăzute de lege;

d) ia deciziile prevăzute de lege pentru cazurile de concentrări economice;

e) retrage, prin decizie, beneficiul exceptării pentru întelegerile, deciziile asociatiilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003;

f) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea măsurilor dispuse si a efectelor concentrărilor economice autorizate conditionat prin decizii;

g) efectuează, din proprie initiativă, investigatii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, atunci când rigiditatea preturilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării concurentei pe piată. Consiliul Concurentei poate publica un raport cu privire la rezultatele investigatiei privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri în diferite sectoare si invită părtile interesate să formuleze observatii;

h) sesizează Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) si (3), si propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfunctionalitătilor constatate;

i) sesizează instantele judecătoresti asupra cazurilor în care acestea sunt competente;

j) urmăreste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi;

k) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale în aplicarea prezentei legi;

l) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea actelor normative care au un asemenea efect;

m) face recomandări Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;

n) propune Guvernului sau organelor administratiei publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;

o) realizează studii si întocmeste rapoarte privind domeniul său de activitate si furnizează Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind această activitate;

p) reprezintă România si promovează schimbul de informatii si de experientă în relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil; ca autoritate natională de concurentă, Consiliul Concurentei este responsabil de relatia cu institutiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislatia europeană, si cooperează cu alte autorităti de concurentă;

r) stabileste si aprobă misiunea, strategia generală si programele de activitate ale autoritătii de concurentă;

s) ia orice alte decizii în îndeplinirea atributiilor ce decurg din prezenta lege;

s) asigură aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

(2) În vederea exercitării atributiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si g), Consiliul Concurentei poate realiza examinări preliminare, în cadrul cărora are dreptul să solicite informatiile si documentele necesare, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).

(3) Consiliul Concurentei, în calitate de autoritate natională de concurentă, are toate drepturile si obligatiile prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, precum si cele prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi. Instantele nationale au toate drepturile si obligatiile prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003."

20. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Consiliul Concurentei adoptă regulamente si instructiuni, emite ordine, ia decizii si formulează avize, face recomandări si elaborează rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Consiliul Concurentei adoptă regulamente, în aplicarea prevederilor prezentei legi, în special cele care privesc:

a) organizarea, functionarea si procedura;

b) concentrările economice;

c) practicile anticoncurentiale;

d) constatarea si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta lege;

e) tarifele pentru notificări, de acces la documentatie si eliberare de copii sau extrase;

f) inspectorii de concurentă;

g) regimul disciplinar al personalului.

(3) Consiliul Concurentei adoptă instructiuni, în aplicarea prevederilor prezentei legi, în special cele care privesc:

a) analiza concentrărilor economice;

b) analiza practicilor anticoncurentiale;

c) măsurile interimare si angajamentele;

d) calcularea cifrei de afaceri prevăzute de prezenta lege;

e) definirea pietei relevante în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

f) plata taxelor si a tarifelor stabilite prin prezenta lege si prin regulamente.

(4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care pune în aplicare, suspendă sau abrogă reglementările adoptate în plen, dispune efectuarea de investigatii, ordonă inspectii, ia măsuri privind gestiunea internă si personalul din subordine, precum si orice alte măsuri necesare îndeplinirii strategiei si misiunii autoritătii de concurentă.

(5) Deciziile Consiliului Concurentei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi si se aplică sanctiunile corespunzătoare, se dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurential, se acordă accesul la informatii confidentiale, se solutionează plângerile formulate în baza dispozitiilor prezentei legi, precum si cererile si notificările privind concentrările economice.

(6) Avizele sunt formulate, recomandările si propunerile sunt făcute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate si comunicate, după caz, publicate, potrivit dispozitiilor prezentei legi."

21. La articolul 28, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Reglementările Consiliului Concurentei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în conditiile


Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare."

22. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Consiliul Concurentei va comunica punctul său de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurentiale, la cererea:

a) Presedintiei si Guvernului României;

b) comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor;

c) autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;

d) organizatiilor profesionale si patronale în măsura în care acestea au atributii legale de reglementare a domeniilor în care activează;

e) organizatiilor pentru protectia consumatorilor;

f) instantelor judecătoresti si parchetelor."

23. La articolul 30, alineatul (4) se abrogă.

24. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Prin prezenta lege se instituie următoarea taxă: taxa de autorizare a concentrărilor economice, care se plăteste în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) si alin. (4) lit. b) si c).

(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileste la o cotă de 0,04% din cifrele de afaceri totale realizate pe teritoriul României de către întreprinderile implicate în concentrarea economică autorizată, fără a depăsi echivalentul în lei al sumei de 100,000 euro. Taxa de autorizare se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exercitiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrării economice, determinată potrivit reglementărilor Consiliului Concurentei.

(3) Sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen si conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale."

25. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Descoperirea si investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene incumbă Consiliului Concurentei care actionează prin inspectorii de concurentă.

(2) În cazul infractiunii prevăzute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat în conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedură penală."

26. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Consiliul Concurentei, potrivit atributiilor sale, dispune efectuarea de investigatii, dacă există suficient temei de fapt si de drept:

a) din oficiu;

b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real si direct prin încălcarea prevederilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene."

27. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) În vederea analizării plângerilor formulate potrivit art. 34 lit. b) si a notificărilor privind concentrările economice, precum si în exercitarea atributiilor prevăzute la art. 26 alin. (1), inspectorii de concurentă, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevăzute, după caz, la art. 50 lit. a) si b), art. 50ialin. (1) lit. a) si alin. (2) si art. 54 alin. (1) lit. e), pot solicita informatiile si documentele care le sunt necesare:

a) întreprinderilor si asociatiilor de întreprinderi;

b) autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.

(2) În realizarea procedurii de examinare preliminară, necesară în vederea exercitării din oficiu a atributiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) si g), inspectorii de concurentă, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevăzute la art. 50 lit. c) sau, după caz, la art. 501 alin. (1) lit. b), pot solicita întreprinderilor si asociatiilor de întreprinderi, precum si autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale orice informatii si documente necesare.

(3) În scopul aplicării prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, documentele si informatiile prevăzute la alin. (1) si (2) pot fi solicitate de Consiliul Concurentei, la cererea Comisiei Europene si a autoritătilor de concurentă din statele membre ale Uniunii Europene.

(4) Inspectorii de concurentă, primind acces la documentele, datele si informatiile prevăzute la alin. (1), (2) si (3), sunt tinuti la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.

(5) Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), art. 351 si 36 pot fi folosite doar pentru scopul în care au fost obtinute."

28. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - În scopul îndeplinirii atributiilor legale, Consiliul Concurentei poate să intervieveze orice persoană fizică sau juridică, care consimte să fie intervievată, în scopul obtinerii de informatii privind obiectul investigatiei."

29. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurentă sunt abilitati cu puteri de inspectie, cu exceptia inspectorilor debutanti, si au următoarele puteri de inspectie:

a) să intre în spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care întreprinderile ori asociatiile de întreprinderi le detin legal;

b) să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea întreprinderii sau asociatiilor de întreprinderi, indiferent de locul în care sunt depozitate si de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate;

c) să ceară oricărui reprezentant sau membru al personalului întreprinderii sau asociatiei de întreprinderi explicatii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul si scopul inspectiei si să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora;

d) să ridice sau să obtină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, actefinanciar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea întreprinderii sau asociatiei de întreprinderi;

e) să sigileze orice amplasament destinat activitătilor întreprinderii sau asociatiei de întreprinderi si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea întreprinderii sau asociatiei de întreprinderi, pe durata si în măsura necesară inspectiei.

(2) Inspectorii de concurentă cu puteri de inspectie vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare si inventariere.

(3) Inspectorii de concurentă cu puteri de inspectie pot face inspectii inopinate si pot solicita orice fel de informatii sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la fata locului, cât si la convocare la sediul Consiliului Concurentei.

(4) Inspectorii de concurentă sunt abilitati cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei; o


copie certificată a acestui ordin este înmânată întreprinderii sau asociatiei de întreprinderi supuse investigatiei.

(5) Consiliul Concurentei desfăsoară inspectii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autorităti de concurentă a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 si ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, în baza ordinului de inspectie emis de presedintele Consiliului Concurentei.

(6) Ordinul de inspectie va indica obiectul si scopul inspectiei, stabileste data la care începe si arată sanctiunile prevăzute la art. 50 si 54, precum si dreptul de a ataca ordinul ia Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, în termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare. Hotărârea Curtii de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor solutiona cauza de urgentă si cu precădere.

(7) La solicitarea Consiliului Concurentei, în ipoteza în care poate exista o opozitie la desfăsurarea inspectiei, organele de politie sunt obligate să însotească si să asigure sprijinul necesar echipelor de inspectie, în exercitarea puterilor de inspectie.

(8) Comunicările dintre întreprinderea sau asociatia de întreprinderi investigate si avocatul acestora, realizate în cadrul si în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii, respectiv după deschiderea procedurii administrative în baza prezentei legi sau anterior deschiderii procedurii administrative, cu conditia ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate sau folosite ca probă, în cursul procedurilor desfăsurate de Consiliul Concurentei. Nu pot fi ridicate sau folosite ca probă documentele pregătitoare întocmite de întreprinderea sau asociatia de întreprinderi investigate în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare, chiar dacă nu au fost trimise avocatului sau nu au fost create cu scopul de a fi trimise fizic unui avocat.

(9) Atunci când întreprinderile nu dovedesc caracterul protejat al unei comunicări, pentru ca aceasta să cadă sub incidenta alin. (8), inspectorii de concurentă care desfăsoară inspectia vor sigila si vor ridica comunicarea în cauză, în dublu exemplar.

(10) Presedintele Consiliului Concurentei va decide, de urgentă, pe baza probelor si argumentelor prezentate. În conditiile în care presedintele Consiliului Concurentei decide să respingă caracterul protejat al comunicării, desigilarea documentului poate avea loc doar după expirarea termenului în care decizia poate fi contestată, potrivit prevederilor alin. (11) sau, în cazul în care decizia este contestată, după ce hotărârea instantei devine definitivă si irevocabilă.

(11) Decizia presedintelui Consiliului Concurentei cu privire la caracterul protejat al comunicării poate fi atacată în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare. Hotărârea Curtii de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor solutiona cauza de urgentă si cu precădere.

(12) Exercitarea puterilor de inspectie se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, functionarea si procedura Consiliului Concurentei."

30. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Inspectorii de concurentă pot proceda la inspectii, potrivit prevederilor art. 37, doar în baza unui ordin emis de către presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de către un judecător delegat de acesta. O copie certificată a ordinului de inspectie si a autorizatiei judiciare se comunică obligatoriu persoanei supuse inspectiei înainte de începerea acesteia.

(2) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părtilor. Judecătorul se pronuntă asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează si se comunică Consiliului Concurentei în termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

(3) În cazul în care inspectia trebuie desfăsurată simultan în mai multe spatii dintre cele prevăzute la art. 37, Consiliul Concurentei va introduce o singură cerere, instanta pronuntându-se printr-o încheiere în care se vor indica spatiile în care urmează să se desfăsoare inspectia.

(4) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informatiile de natură să justifice inspectia, iar judecătorul sesizat este tinut să verifice dacă cererea este întemeiată.

(5) Oricare ar fi împrejurările, inspectia se desfăsoară între orele 8,00 si 18,00 si trebuie efectuată în prezenta persoanei la care se efectuează inspectia sau a reprezentantului său. Inspectia poate continua si după ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează inspectia sau a reprezentantului său.

(6) Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedură penală.

(7) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru Consiliul Concurentei curge de la momentul comunicării încheierii, potrivit prevederilor alin. (2). În ceea ce priveste persoana supusă inspectiei, termenul de recurs curge de la momentul comunicării încheierii, potrivit prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare.

(8) Presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau judecătorul delegat de acesta are competenta să emită autorizatia judiciară, prevăzută la art. 21 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003."

31. Articolul 39 se abrogă.

32. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) La primirea unei plângeri privind o practică anticoncurentială, Consiliul Concurentei examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.

(2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii, Consiliul Concurentei o respinge, comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se confirmă faptul că plângerea este completă si îndeplineste toate conditiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plângeri se face prin decizia Comisiei Consiliului Concurentei care coordonează compartimentul de specialitate implicat în analiză, după ce i s-a dat posibilitatea autorului plângerii să îsi prezinte punctul de vedere fată de motivele pentru care autoritatea de concurentă intentionează să respingă plângerea.

(3) Decizia de respingere a plângerii poate fi atacată la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(4) Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, conditiile pe care o solicitare ce i-a fost adresată trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi calificată ca plângere, precum si procedura aplicabilă solutionării acesteia.

(5) În cazul în care plângerea înaintată nu cade sub incidenta prezentei legi, Consiliul Concurentei va răspunde, în scris, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii."

33. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) În situatia în care, în urma declansării unei investigatii din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sanctiuni de către Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va putea închide investigatia si va informa de îndată părtile implicate.

(2) În situatia în care investigatia a fost declansată ca urmare a unei plângeri si se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sanctiuni de către Consiliul Concurentei, închiderea investigatiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurentei, în urma audierii părtilor implicate."

34. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Cu exceptia situatiei prevăzute la art. 42 alin. (1), orice procedură de investigatie necesită audierea întreprinderilor participante la întelegerea, decizia luată de asociatii de întreprinderi, practica concertată, abuzul de pozitie dominantă sau la concentrarea economică, care formează obiect al investigatiei. Data audierii este fixată de presedintele Consiliului Concurentei.

(2) Presedintele Consiliului Concurentei poate desemna experti si poate admite audierea autorului plângerii, la solicitarea acestuia, precum si a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.

(3) Neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricărei depozitii sau declaratii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie."

35. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisă, spre luare la cunostintă, persoanelor a căror audiere a fost dispusă potrivit prevederilor art. 43 alin. (1). Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere si dacă presedintele Consiliului Concurentei apreciază că este util în interesul investigatiei.

(2) Presedintele Consiliului Concurentei va permite părtilor în cauză consultarea dosarului si obtinerea, contra cost, de copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie.

(3) Dreptul de acces la dosar nu se extinde asupra secretelor de afaceri, altor informatii confidentiale si nici asupra documentelor interne ale Consiliului Concurentei, ale Comisiei Europene sau ale autoritătilor de concurentă ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondentei dintre Consiliul Concurentei si Comisia Europeană sau autoritătile de concurentă ale statelor membre sau dintre acestea din urmă atunci când corespondenta este inclusă în dosarul Consiliului Concurentei.

(4) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei care sunt confidentiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau extrase decât prin decizie a presedintelui Consiliului Concurentei. Decizia presedintelui Consiliului Concurentei poate fi atacată la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicarea către părtile interesate. Hotărârea Curtii de apel este supusă recursului, care poate fi declarat în termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor proceda la judecarea cauzei de urgentă si cu precădere.

(5) Atacarea deciziei presedintelui Consiliului Concurentei suspendă procedura în fata autoritătii de concurentă până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4).

(6) Nicio dispozitie din prezenta lege nu interzice dreptul Consiliului Concurentei de a dezvălui si utiliza informatiile necesare pentru a dovedi o încălcare a art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(7) În cazul unei proceduri de investigatie, având ca obiect o concentrare economică, dispozitiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociatilor si directorilor executivi ai entitătilor participante la concentrare, în măsura în care acestia justifică în cauză un interes legitim."

36. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Consiliul Concurentei, în cazul investigatiilor declansate potrivit prevederilor art. 34, poate decide, după caz:

a) să ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate;

b) să dispună măsuri interimare;

c) să accepte angajamente;

d) să aplice întreprinderilor sau asociatiilor de întreprinderi amenzi în conditiile prevăzute la cap. VI;

e) să formuleze recomandări, să impună părtilor conditii sau alte obligatii. În cazul în care Consiliul Concurentei decide potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), poate impune orice măsuri corective comportamentale sau structurale care sunt proportionale cu încălcarea comisă si necesare pentru încetarea efectivă a încălcării. Măsurile corective structurale vor fi impuse atunci când nu există o măsură corectivă comportamentală la fel de eficientă sau atunci când o măsură corectivă comportamentală la fel de eficientă ar fi mai oneroasă pentru întreprinderea în cauză decât o măsură corectivă structurală.

(2) Consiliul Concurentei poate decide, de asemenea, că nu există motive pentru a interveni, atunci când, pe baza informatiilor de care dispune, conditiile pentru ca o întelegere, decizie sau practică concertată să fie interzisă nu sunt îndeplinite.

(3) Consiliul Concurentei, în îndeplinirea atributiei prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. e), poate decide să retragă beneficiul exceptării pentru întelegerile, deciziile asociatiilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, atunci când într-o anumită cauză respectivele întelegeri, decizii sau practici concertate produc efecte incompatibile cu art. 101 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene pe teritoriul României sau pe o parte a acestuia care prezintă toate caracteristicile unei piete geografice distincte."

37. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea notificării complete a unei operatiuni de concentrare economică, Consiliul Concurentei va răspunde în scris, printr-o adresă, în cazul în care va ajunge la concluzia că operatiunea de concentrare economică nu cade sub incidenta prezentei legi.

(2) În termen de 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operatiuni de concentrare economică, Consiliul Concurentei va emite o decizie de neobiectiune atunci când constată că, desi operatiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenta prezentei legi:

a) nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal; sau

b) îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părtile implicate si acceptate de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurentă poate stabili prin decizie conditii si obligatii de natură să asigure respectarea de către părtile implicate a angajamentelor pe care si le-au asumat în scopul realizării compatibilitătii concentrării cu un mediu concurential normal.

(3) În termen de 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operatiuni de concentrare economică, Consiliul


Concurentei va decide deschiderea unei investigatii, atunci când constată că operatiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenta prezentei legi, prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal si acestea nu au putut fi înlăturate potrivit prevederilor alin. (2) lit. b).

(4) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării complete a unei operatiuni de concentrare economică pentru care Consiliul Concurentei a decis deschiderea unei investigatii din cauza îndoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei:

a) va emite o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurential normal, întrucât ridică obstacole semnificative în calea concurentei efective pe piata românească sau pe o parte substantială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei pozitii dominante, potrivit prevederilor art. 12;

b) va emite o decizie de autorizare, dacă operatiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurentei efective pe piata românească sau pe o parte substantială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei pozitii dominante, potrivit prevederilor art. 12;

c) va emite o decizie de autorizare conditionată, prin care stabileste obligatiile si/sau conditiile destinate să asigure respectarea de către părtile implicate a angajamentelor pe care si le-au asumat în scopul realizării compatibilitătii concentrării cu un mediu concurential normal.

(5) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia o decizie în termenele prevăzute la alin. (2)-(4), operatiunea de concentrare economică notificată poate avea loc.

(6) În situatia în care notificarea unei operatiuni de concentrare economică necesită completări, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) încep să curgă de la data la care părtile au furnizat Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate în vederea completării notificării.

(7) Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, categoriile de concentrări economice care pot beneficia de procedura simplificată de analiză.

(8) În cazul investigatiilor si deciziilor adoptate potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si b), cu privire la o posibilă încălcare a art. 15, atunci când operatiunea de concentrare economică investigată nu este notificată, Consiliul Concurentei va analiza si va decide, în acest context, si cu privire la compatibilitatea operatiunii cu un mediu concurential normal."

38. După articolul 46 se introduc două noi articole, articolele 461 si 462, cu următorul cuprins:

„Art. 461. - (1) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că o concentrare economică a fost deja pusă în aplicare si că acea concentrare a fost declarată incompatibilă cu mediul concurential normal, acesta, prin decizie, poate:

a) să solicite întreprinderilor implicate să dizolve entitatea rezultată din concentrare, în special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor actiunilor sau activelor dobândite, astfel încât să se restabilească situatia existentă anterior punerii în aplicare a concentrării.

În cazurile în care, prin dizolvarea entitătii rezultate prin concentrare, nu este posibilă restabilirea situatiei existente anterior punerii în aplicare a concentrării, Consiliul Concurentei poate adopta orice altă măsură adecvată pentru a restabili, în măsura posibilului, situatia anterioară;

b) să dispună orice altă măsură adecvată pentru a se asigura că întreprinderile implicate dizolvă concentrarea sau iau măsurile de restabilire a situatiei prevăzute în decizia sa.

(2) Consiliul Concurentei poate actiona potrivit alin. (1) lit. a) si b) si atunci când constată că o concentrare economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei conditii impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. c).

Art. 462. - (1) Pe durata procedurii de investigatie referitoare la posibila săvârsire a unei practici anticoncurentiale, întreprinderile fată de care a fost declansată investigatia pot formula propuneri de angajamente, în scopul înlăturării situatiei care a condus la declansarea investigatiei.

(2) Atunci când Consiliul Concurentei intentionează să accepte angajamentele propuse de părti, va publica un rezumat al cazului si continutul esential al angajamentelor propuse, asupra cărora tertii interesati îsi pot prezenta observatiile în termenul stabilit de autoritatea de concurentă.

(3) Prin decizie, Consiliul Concurentei conferă fortă obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protectia concurentei si dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situatiei care a determinat declansarea investigatiei. Decizia Consiliului Concurentei poate fi adoptată pe o durată determinată si poate concluziona că nu mai există motive pentru actiunea autoritătii de concurentă.

(4) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că angajamentele nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (3), acesta va informa, în scris, întreprinderile cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate si va continua procedura de investigatie.

(5) În cazul închiderii investigatiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurentei poate, la cerere sau din oficiu, să redeschidă procedura de investigatie, atunci când:

a) intervine o schimbare esentială privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;

b) întreprinderile actionează contrar angajamentelor asumate;

c) decizia a fost fundamentată pe informatii incomplete, inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părti.

(6) Întreprinderile pot formula propuneri de angajamente si în cazul operatiunilor de concentrare economică în scopul compatibilizării acestora cu un mediu concurential normal, potrivit prevederilor art. 46. Prevederile alin. (2) si (4) se aplică în mod corespunzător.

(7) Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, criteriile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor propuse de părti."

39. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Consiliul Concurentei poate impune orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 45, în caz de urgentă determinată de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenta unor fapte de natură anticoncurentială prohibite expres de lege si care trebuie eliminate fără întârziere.

(2) Înainte de luarea unei măsuri interimare, părtile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. La cererea expresă a părtilor implicate, Consiliul Concurentei va proceda la ascultarea argumentelor acestora, în Plen.

(3) O decizie adoptată potrivit prevederilor alin. (1) se aplică pe o durată determinată, ce poate fi reînnoită de Consiliul Concurentei în măsura în care este necesar si adecvat.

(4) Consiliul Concurentei poate impune măsuri interimare adecvate pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurentă efectivă si în cazul în care:

a) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6) si (8) si nu a fost încă adoptată o decizie privind compatibilitatea concentrării cu un mediu concurential normal;


b) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei conditii sau obligatii impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);

c) concentrarea economică a fost deja pusă în aplicare si a fost emisă o decizie prin care operatiunea de concentrare economică a fost declarată incompatibilă cu mediul concurential normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a).

(5) Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, termenele si procedura pentru adoptarea de măsuri interimare."

40. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

„Art. 471. - (1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 9, 15, 45 si 46 vor fi comunicate de îndată părtilor; acestea pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. Suspendarea se va dispune doar cu conditia plătii unei cautiuni, în cuantum de 30% din amenda stabilită prin decizia atacată.

(3) Ordinul privind declansarea unei investigatii, prevăzută de lege, se poate ataca numai odată cu decizia prin care se finalizează investigatia."

41. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Sunt nule de drept orice întelegeri sau decizii interzise prin art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si prin art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, conventii sau clauze contractuale raportându-se la o practică anticoncurentială."

42. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sanctionării următoarele fapte, săvârsite cu vinovătie de întreprinderi sau asociatii de întreprinderi:

a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 15;

b) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (V) lit. a);

c) furnizarea de informatii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 35 alin. (2);

d) furnizarea de informatii, documente, înregistrări si evidente într-o formă incompletă în timpul inspectiilor desfăsurate potrivit prevederilor art. 36;

e) refuzul de a se supune unei inspectii desfăsurate potrivit prevederilor art. 36."

43. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins:

„Art. 501. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei faptele autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale constând în:

a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b);

b) furnizarea de informatii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).

(2) Dacă nefurnizarea informatiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurentei, acesta va putea aplica conducătorului institutiei sau autoritătii administratiei publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere."

44. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sanctionării următoarele fapte, săvârsite cu vinovătie de întreprinderi sau asociatii de întreprinderi:

a) încălcarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

b) nenotificarea unei concentrări economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1)si (2), înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu exceptia cazului în care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 15 alin. (8);

c) realizarea unei operatiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6)-(8);

d) începerea unei actiuni de concentrare economică declarată incompatibilă printr-o decizie a Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);

e) neîndeplinirea unei obligatii, a unei conditii sau a unei măsuri impuse printr-o decizie luată potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Dacă încălcarea săvârsită de o asociatie de întreprinderi priveste activitătile membrilor săi, amenda nu poate depăsi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecărui membru activ pe piata afectată de încălcarea săvârsită de asociatie.

(3) În ceea ce priveste contraventia prevăzută la alin. (1) lit. a), constând în încălcarea prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementă, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară."

45. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

„Art. 511. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si 51 alin. (1), în cazul în care cifra de afaceri, realizată în anul financiar anterior sanctionării, nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociatia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referintă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sanctiunii.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si art. 51 alin. (1) din prezenta lege si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cazul întreprinderii sau asociatiei de întreprinderi nou-înfiintate, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sanctionării, aceasta va fi sanctionată cu:

a) amendă de la 20.000 lei la 2.000.000 lei, în cazul contraventiilor prevăzute la art. 50;

b) amendă de la 30.000 lei la 5.000.000 lei, în cazul contraventiilor prevăzute la art. 51 alin. (1)."

46. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Individualizarea sanctiunilor prevăzute la art. 50, 501, 51 si 511 se face tinând seama de gravitatea si durata faptei. Prin instructiuni adoptate de către Consiliul Concurentei se stabilesc si celelalte elemente în functie de care se face individualizarea sanctiunilor, precum si gradarea pe transe a acestora.


(2) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a), dacă, după primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, în conditiile art. 44 sau în cadrul audierilor, întreprinderea recunoaste, în mod expres, săvârsirea faptei anticoncurentiale, aceasta va fi retinută ca circumstantă atenuantă sub forma colaborării în cadrul procedurii administrative si va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% si 25% din nivelul de bază determinat potrivit instructiunilor, adoptate potrivit prevederilor alin. (1)."

47. Articolul 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor prezentei legi, întreprinderea în cauză nu se conformează măsurilor dispuse, Consiliul Concurentei îi poate aplica amenda maximă prevăzută la art. 51 si 511."

48. Articolul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociatiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sanctionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina:

a) să înceteze o încălcare a prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si să respecte măsurile dispuse prin decizia de constatare a încălcării;

b) să respecte o decizie prin care se impun măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 47;

c) să respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 462 alin. (3);

d) să respecte conditiile si/sau obligatiile impuse printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);

e) să furnizeze în mod complet si corect informatiile si documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 35 alin. (1)lit. a);

f) să se supună inspectiei prevăzute la art. 36.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

a) în cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sanctionării nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri zilnică medie aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociatia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referintă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sanctiunii;

b) în cazul întreprinderii sau asociatiei de întreprinderi nou-înfiintate, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sanctionării, aceasta va fi sanctionată cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei, în cazul alin. (1) lit. a)-d), respectiv cu amendă de la 300 lei la 7.000 lei, în cazul alin. (1) lit. e) si f)."

49. La articolul 55, alineatele (2), (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 50 lit. d) si e) se aplică de către inspectorii de concurentă.

(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 50 lit. a)-c), art. 501 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e), precum si amenzile cominatorii prevăzute la art. 54 se aplică de către comisiile Consiliului Concurentei, prin aceeasi decizie prin care se constată săvârsirea contraventiei sau incidenta art. 54 alin. (1).

(4) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către Plenul Consiliului Concurentei prin aceeasi decizie prin care s-a constatat săvârsirea respectivei contraventii."

50. Articolul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 50 lit. d) si e) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procesele-verbale prin care se aplică sanctiuni, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2), se atacă la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucuresti, sectia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare."

51. Articolul 57 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - (1) Deciziile emise de către Consiliul Concurentei în aplicarea prezentei legi vor fi comunicate părtilor în cauză de către Consiliul Concurentei si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurentei.

(2) La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat."

52. Articolul 58 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sanctiuni contraventionale pentru încălcarea prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează:

a) în termen de 3 ani, în cazul încălcării prevederilor art. 50;

b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încălcări ale prevederilor prezentei legi.

(2) Prescriptia dreptului la actiune al Consiliului Concurentei începe să curgă de la data săvârsirii încălcării. În cazul încălcărilor ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescriptia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurential în cauză."

53. La articolul 60, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - (1) Participarea cu intentie frauduloasă si în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) si care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă si interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfăsura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârsirea infractiunii, potrivit prevederilor art. 65 din Codul penal."

54. Articolul 61 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Independent de sanctiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la actiune al persoanelor fizice si/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică anticoncurentială prohibită potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 si/sau 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene rămâne rezervat.

(2) Dacă un bun sau serviciu este achizitionat la un pret excesiv, nu se poate considera că nu s-a produs un prejudiciu datorită faptului că bunul sau serviciul a fost revândut.

(3) Întreprinderea care beneficiază de imunitate la amendă nu răspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practică anticoncurentială interzisă de art. 5 din prezenta lege, precum si de art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, practică sanctionată de autoritatea de concurentă.


(4) Atunci când există o decizie a Consiliului Concurentei prin care este sanctionată o practică anticoncurentială, în solutionarea cererilor privind acordarea de despăgubiri, instantele vor putea solicita Consiliului Concurentei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. În acest scop, primind aceste documente, instantele vor asigura respectarea confidentialitătii informatiilor reprezentând secrete de afaceri, precum si a altor informatii calificate drept confidentiale.

(5) Persoanele fizice sau juridice, care se consideră prejudiciate printr-o practică anticoncurentială interzisă de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de despăgubiri în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurentei, pe care se întemeiază actiunea în subsidiar, rămâne definitivă si irevocabilă.

(6) Consiliul Concurentei poate înainta observatii instantelor nationale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în conditiile prevăzute în Codul de procedură civilă.

(7) În toate cazurile în care instantele nationale aplică, în mod direct, prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, după comunicarea către părti a hotărârii susceptibile de exercitare a unei căi de atac, acestea vor transmite, de îndată, o copie a hotărârii către Comisia Europeană, prin intermediul Consiliului Concurentei."

55. Articolul 63 se abrogă.

56. Articolul 64 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - (1) Cifra de afaceri prevăzută la art. 14 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse si/sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale si valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracom unita re.

(2) Când o operatiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b), prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită potrivit prevederilor alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzactiei.

(3) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, două sau mai multe tranzactii de felul celor prevăzute la alin. (2) au loc între aceleasi persoane fizice si/sau juridice, ele sunt considerate ca o singură operatiune de concentrare economică, realizată la data ultimei tranzactii."

57. Articolul 65 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - Cifra de afaceri este înlocuită: a) pentru institutiile de credit si alte institutii financiare, cu suma veniturilor, definite prin instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei, după deducerea impozitelor si a taxelor legate direct de acestea;

b) pentru societătile de asigurări, cu valoarea primelor brute încasate sau de încasat, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societătilor de asigurare, inclusiv primele plătite reasiguratorilor, după deducerea impozitelor si a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora, identificate de către Consiliul Concurentei prin instructiuni."

58. Articolul 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - În scopul aplicării prevederilor art. 14, dar fără a contraveni dispozitiilor art. 64 alin. (2) si (3), dacă vreuna dintre întreprinderile avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 14 face parte dintr-un grup de întreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform situatiilor financiare anuale consolidate."

59. Articolul 67 se abrogă.

Art. II. - Consiliul Concurentei asigură secretariatul Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat".

Art. III. - Orice referire din lege la notiunea de „agent economic" se consideră a fi făcută la notiunea de „întreprindere".

Art. IV. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Procedura de examinare a cererilor de certificare a neinterventiei si a cererilor de dispensă în cazurile de exceptări individuale ale întelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de întreprinderi sau practicilor concertate aflate în analiza Consiliului Concurentei, pentru care nu s-au emis decizii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, încetează de drept la această dată.

(3) În ceea ce priveste investigatiile deschise anterior de către Consiliul Concurentei, orice procedură nouă întreprinsă de Consiliul Concurentei va fi îndeplinită cu respectarea conditiilor si cerintelor impuse prin dispozitiile nou-intrate în vigoare.

Art. V. - Legea concurentei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan M. Chiritoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 75.

 


 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

DECIZIE

pentru modificarea si completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotatie

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 si 4, ale art. 10 alin. (2) pct. 4, 5, 8 si 10, ale art. 11 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare fn Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, precum si ale art. 11 alin. (1) si aft. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.895/2007 privind Planul national de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, tir. 608 din 4 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numerele nationale scurte de forma 19vxsau de forma 19vxy sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel national."

2. Articolul 37 se abrogă.

Art. II. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor resurse de numerotatie prevăzute în Planul national de numerotatie, denumit în continuare PNN, unui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care face dovada înregistrării fn România, în conditiile legii.

(3) Prezenta decizie nu se aplică în cazul numerelor cu valoare economică deosebită, stabilite de ANCOM, care se acordă printr-o procedură de selectie competitivă sau comparativă."

2. La articolul 3 alineatul (2), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) numere scurte pentru servicii de interes public la nivel national de forma 19vx sau de forma 19vxy;".

3. La articolul 3 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) alte categorii de resurse de numerotatie din PNN, pe baza unor reglementări speciale."

4. La articolul 5 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociatiei familiale autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie, ori, în cazul persoanelor care nu au calitatea de comerciant, certificatul de înregistrare fiscală, precum si certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilorsau în Registrul federatiilor, după caz, în copie,în cazul în care astfel de

documente nu au fost transmise ANCOM în cadrul procedurii de autorizare generală;".

5. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) în vederea alocării unor blocuri de numere pentru servicii de interes general la nivel local din domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03, caracteristicile si descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi furnizate prin intermediul acestor numere, precizându-se categoriile de abonati cărora le vor fi asignate aceste numere, precum si disponibilitatea la nivel local a unor servicii similare; solicitantul va transmite copii de pe antecontractele sau acordurile încheiate în vederea furnizării de servicii din această categorie, pentru cel putin unul dintre numerele apartinând blocului de 10 numere solicitat, precum si informatii privind capacitatea în retea alocată pentru furnizarea acestorservicii;".

6. La articolul 6 alineatul (8), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) 80%, în cazul numerelor geografice formate din 6 cifre din domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03 din PNN;".

7. La articolul 15 alineatul (2), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a1) aferente cesionarului si specificatiile de implementare de către acesta pentru fiecare categorie de resurse de numerotatie cedate, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie;".

8. La articolul 15, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) ANCOM analizează dacă cesionarul îndeplineste conditiile de alocare a resurselor de numerotatie ce urmează a fi cedate, dacă se păstrează destinatia numerelor prevăzută în PNN si conditiile tehnice de rutare ă apelurilor originale de la numerele cedate si a apelurilor terminate la aceste numere, după caz, precum si dacă prin cedarea LURN se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenta."

9. La articolul 15 alineatul (8), litera c) se modifică va avea următorul cuprins:

,,c) în urma cedării licentei se schimbă conditiile tehnice de rutare a apelurilor originale de la numerele cedate si a apelurilor terminate la aceste numere, după caz, astfel încât pot rezulta probleme de natură operatională pentru alti furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice;".

10. La articolul 19 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) blocurile de numere sau indicativele de selectare a transportatorului nu sunt utilizate pentru o perioadă mai mare de 9 luni, cu exceptia situatiilor temeinic justificate ce au făcut imposibilă utilizarea respectivelor resurse de numerotatie."

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul 6ficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2010.

Nr. 458.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.