MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 446/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 446         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

601. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

61. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată

 

62. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

65. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

68. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa

 

77. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în domeniul tineretului si sportului

 

565. - Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mures la 16 aprilie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

89/M.58/437. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului apărării nationale si al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea sigurantei spatiului aerian pe timpul interventiilor active în atmosferă

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. V - Componenta Comisiei pentru politică externă, doamna senator Plăcintă Sorina-Luminita - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Severin Georgică - Grupul parlamentar al Partidul Democrat Liberal.

2. La anexa nr. XI - Componenta Comisiei pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă, domnul senator Calcan Valentin Gigei - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Severin Georgică - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

3. La anexa nr. XIII - Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse, domnul senator Severin Georgică - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Dumitru Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 iunie 2010.

Nr. 14.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiintare, pentru profesionalismul dovedit în organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor si onorurilor militare, cât si pentru modul exemplar în care a asigurat interventia efectivelor din subordine pentru paza obiectivelor militare, protectia populatiei, salvarea si evacuarea persoanelor si bunurilor în situatii de calamitate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Regimentului 30 Gardă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 601.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată

 

Având în vedere că transpunerea integrală si implementarea în legislatia natională a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE trebuie realizate în regim de urgentă, întrucât este declansată procedura de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,

adoptarea prezentei ordonante de urgentă se impune pentru a permite crearea unui cadru juridic si institutional pentru solutionarea reclamatiilor înaintate de utilizatorii persoane juridice în legătură cu nerespectarea de către prestatori a obligatiilor prevăzute de titlurile III si IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, precum si pentru asigurarea dreptului utilizatorilor persoane juridice de a apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor.

Luând în considerare faptul că în lipsa unei reglementări imediate a aspectelor mentionate mai sus s-ar încălca principiul egalitătii de tratament între utilizatorii persoane fizice si utilizatorii persoane juridice cu privire la posibilitatea de a apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor si de a formula reclamatii împotriva prestatorilor de servicii de plată care nu se conformează dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 si de a se asigura impunerea, dacă este cazul, a unor sanctiuni adecvate, eficace, proportionale si cu efect de descurajare,

având în vedere că neadoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ si recurgerea la procedura legislativă obisnuită ar determina sesizarea României în fata Curtii Europene de Justitie si obligarea la plata unor amenzi si/sau penalităti pentru neîndeplinirea obligatiilor ce îi revin conform Tratatului de aderare,

tinând cont de faptul că aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată si vizează interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 178, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 178. - (1) În vederea asigurării respectării dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă de către prestatorii de servicii de plată, consumatorii, alte părti interesate, inclusiv asociatiile de consumatori, pot să sesizeze Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot să sesizeze Garda Financiară în legătură cu cazurile de încălcare de către prestatorii de servicii de plată a dispozitiilor titlurilor III si IV din prezenta ordonantă de urgentă ori să initieze actiuni în justitie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispozitiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, respectiv Garda Financiară informează, după caz, reclamantul, în răspunsul formulat către acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a diferendelor.

(3) În vederea solutionării pe cale amiabilă a eventualelor diferende si fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor si utilizatorilor persoane juridice de a initia actiuni în justitie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, respectiv Garda Financiară, consumatorii si utilizatorii persoane juridice pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor."

2. Articolul 180 va avea următorul cuprins:

„Art. 180. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 181 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, respectiv de către Garda Financiară, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori, a utilizatorilor persoane juridice ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele acestora.

(2) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si Garda Financiară au competente conform alin. (1) în cazul prestatorilor de servicii de plată al căror stat membru de origine este România si în cazul agentiilor sau sucursalelor pentru care România este stat membru gazdă si care actionează în conformitate cu dreptul de stabilire."

Art. II. - Prin derogare de la dispozitiile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, pct. 2 al art. I intră în vigoare la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Având în vedere urgenta si necesitatea reglementării unor măsuri pentru instituirea unui regim echitabil în acordarea despăgubirilor privind condamnările cu caracter politic, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,

tinând seama de impactul semnificativ asupra bugetului de stat, generând implicatii financiare suplimentare asupra cheltuielilor bugetului de stat, pe care îl va avea plata despăgubirilor pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare, stabilite în baza Legii nr. 221/2009,

întrucât cadrul legal creează premisele functionării optime a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea" - SA.,

având în vedere că nepromovarea prezentei ordonante de urgentă ar avea drept consecintă imposibilitatea mentinerii echilibrului bugetar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;

2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;

3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al ll-lea;".

2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La stabilirea cuantumului despăgubirilor prevăzute la alin. (1), instanta judecătorească va lua în considerare, fără a se limita la acestea, durata pedepsei privative de libertate, perioada de timp scursă de la condamnare si consecintele negative produse în plan fizic, psihic si social, precum si măsurile reparatorii deja acordate în temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nu a fost pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - (1) Pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă emiterea titlurilor de plată prevăzute în titlul VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pe perioada de suspendare prevăzută la alin. (1), valorificarea titlurilor de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor se va face doar prin conversia lor în actiuni emise de Fondul „Proprietatea", corespunzător sumei pentru care s-a formulat optiunea.

(3) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, au optat pentru acordarea titlurilor de plată, dar acestea nu au fost emise de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, pot opta pentru conversia titlurilor de despăgubire în actiuni emise de Fondul „Proprietatea". Persoanele care nu optează pentru conversia titlurilor de despăgubire în actiuni emise de Fondul „Proprietatea" vor primi titluri de plată după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (1), potrivit procedurii stabilite prin titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării unei îmbunătătiri a mecanismelor de construire a locuintelor prin atragerea capitalului privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internatională actuală o are asupra domeniului locuirii în România.

Apreciindu-se că interventia legislativă de urgentă si extraordinară este justificată de atragerea de urgentă a unor surse de finantare pentru constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării, este necesară implementarea unui nou program astfel încât să poată fi atras capitalul privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.

Tinându-se seama de numărul mare de solicitări pentru obtinerea unei locuinte, se impune reglementarea în regim de urgentă a unor măsuri care să accelereze procesul de construire a unor locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea investitorilor privati.

Neadoptarea în regim de urgentă a acestor măsuri imediate ar avea consecinte negative în ceea ce priveste dezvoltarea constructiei de locuinte, în contextul economic actual.

Avându-se în vedere cele mentionate mai sus, se impun modificarea actului normativ pe calea ordonantei de urgentă si adoptarea acesteia cu celeritate.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităti naturale, constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;".

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Investitiile privind constructiile de locuinte prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt finantate de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, din credite interne/externe, din surse ale investitorilor privati, precum si din alte surse legal constituite."

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Administrarea, criteriile de repartizare, precum si repartizarea si vânzarea locuintelor construite prin programul privind constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat în baza contractelor de parteneriat public-privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), se prevăd în actul normativ de aprobare a acestuia."

4. La articolul 2, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) A.N.L. colaborează cu autoritătile administratiei publice locale si cu investitorii privati, după caz, pentru identificarea unor constructii aflate în diverse stadii de executie sau finalizare si neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c)."

5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului, a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a persoanelor fizice sau juridice, utilitătile si dotările tehhico-edilitare se realizează prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de investitori privati, după caz, potrivit legii si în corelare cu programele de constructii de locuinte."

Art. II. - în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu procedura, conditiile si termenii de încheiere si executare a contractelor de parteneriat public-privat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 152/1998, precum si cu orice alte aspecte privind aceste contracte.

Art. III. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 65.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa

 

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competentă, precum legislatia muncii, asistenta si incluziunea socială, ocuparea fortei de muncă, pensiile, egalitatea de sanse între femei si bărbati, sănătatea si securitatea în muncă, mobilitatea fortei de muncă si dialogul social, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale trebuie să răspundă unor noi cerinte ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atributii sau îndeplinirii unor noi atributii, de natură a asigura un serviciu public calitativ si competent orientat către cetătean si nevoile acestuia.

În acest context, tinând cont de constrângerile bugetare, dar si pentru încadrarea în fondurile alocate, se impun o regândire a întregului sistem institutional si reorganizarea, în regim de urgentă, atât a aparatului central al ministerului, cât si a tuturor institutiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.

Având în vedere obiectul de activitate al ministerului si al institutiilor aflate în coordonarea acestuia, precum si diversitatea categoriilor de beneficiari căruia se adresează acestea prin actiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare institutională propuse să fie realizate în regim de urgentă.

De asemenea, urgenta promovării acestui act normativ este justificată si de faptul că Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si institutiile aflate în coordonarea sa trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp si fără întârzieri, plata întregii game de prestatii sociale gestionate de minister, de la plata pensiilor sau a ajutoarelor de somaj până la plata tuturor ajutoarelor sociale.

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului institutional în domeniul muncii si protectiei sociale.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a institutiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectie Sociale, precum si unele măsuri de reducere a cheltuielilor de personal.

(2) Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalităti:

a) desfiintarea autoritătii sau institutiei publice, ca urmare a reducerii de personal si a comasării prin absorbtie, si preluarea activitătii acesteia de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

b) reducerea de posturi a personalului institutiilor publice.

Art. 2. - (1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se reorganizează prin reducere de posturi si prin preluarea activitătii Autoritătii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului, a Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati, a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, precum si activitatea Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, institutii publice care se desfiintează.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale preia activitatea de inspectie socială din cadrul Inspectiei Muncii, institutie publică care se reorganizează prin reducere de posturi si preluarea activitătii Revistei „Obiectiv".

Art. 3. - (1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale preia patrimoniul institutiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza bilantului contabil de închidere al institutiilor care predau, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde creditele bugetare rămase neutilizate până la data preluării, structurile de personal preluate si patrimoniul aferent institutiilor care predau.

(3) Inspectia Muncii preia patrimoniul Revistei „Obiectiv" pe baza bilantului contabil de închidere al acesteia, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se substituie în toate drepturile si obligatiile institutiilor publice care se desfiintează, decurgând din: acte normative si administrative, contracte, conventii, întelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii si din orice alte acte care produc efecte juridice.

(5) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, prin sintagmele „Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului", „Agentia Natională pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati" si „Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap", „Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap" se întelege sintagma „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Art. 4. - (1) Personalul institutiilor publice prevăzute la art. 2, care se desfiintează sau se reorganizează, se preia de către minister, respectiv de către Inspectia Muncii, după caz, si va fi încadrat, potrivit legii, în limita numărului de posturi aprobate, beneficiind de drepturile salariale legale în vigoare, pentru categoriile de functii din cadrul institutiei publice care îl preia.

(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii aferente Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, astfel cum este reorganizat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente acestora se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de functii.

Art. 5. - Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si statutul propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Prestatii Sociale, organigrama si numărul maxim de posturi ale acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.


Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 239/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 24-30 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.385/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, cu completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 484/2007 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 1.386/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 noiembrie 2009;

f) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 245/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 11 octombrie 2005;

g) Hotărârea Guvernului nr. 1.381/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în domeniul tineretului si sportului

 

Având în vedere situatia socioeconomică actuală din România, precum si prioritătile Guvernului în ceea ce priveste administratia publică, determinate de criza economică, se impune cresterea posibilitătii de valorificare a bazei materiale apartinând directiilor judetene pentru tineret si a directiilor judetene pentru sport, institutii publice deconcentrate în subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, si implicit reducerea cheltuielilor suportate de la bugetul de stat necesare desfăsurării activitătii, reabilitării si modernizării acesteia.

Oportunitatea promovării prezentului proiect de ordonantă de urgentă rezultă si din necesitatea eliminării contradictiilor semnalate între prevederile principalelor acte normative care reglementează în domeniile tineretului si sportului, respectiv: Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare, Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Promovarea prezentului act normativ este necesară pentru a acorda posibilitatea de obtinere a veniturilor proprii atât unitătilor din domeniul sportului, cât si a celor din domeniul tineretului, prin valorificarea bazei materiale, creând astfel premisele pentru reducerea subventiilor de la bugetul de stat necesare activitătilor de sport si tineret, pentru atragerea fondurilor comunitare necesare modernizării si aducerii acestora la standarde europene.

Având în vedere că bunurile ce alcătuiesc baza materială a directiilor judetene pentru sport si a directiilor judetene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucuresti au o anumită specificitate caracteristică atât activitătii de tineret, cât si celei de sport si pentru a se crea oportunitatea urgentării valorificării acestora, este necesară derogarea de la dispozitiile reglementării-cadru, respectiv Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. Procedura generală reprezintă o cale de valorificare care, în situatia de fată, îngreunează procesul de obtinere a veniturilor proprii necesare dezvoltării si mentinerii unei stări optime de folosintă a respectivei baze materiale si modernizării si aducerii acestora la standardele europene.

Aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare.

În temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează posibilitătile de valorificare a bunurilor imobile destinate activitătii de tineret si sport, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, baza materială destinată activitătii de educatie fizică si sport si pentru activitatea de tineret, inclusiv terenurile aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, poate fi închiriată si concesionată, pe bază de contract, încheiat în conditiile legii, în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(3) Contractul de închiriere încheiat în conditiile alin. (2) este supus revizuirii anuale.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) art. 80 alin. (3) si (4) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare;

b) orice dispozitie contrară prezentei ordonante de urgentă, restul dispozitiilor rămânând nemodificate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 77.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mures la 16 aprilie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă hotărârile cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mures la 16 aprilie 2010*), pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 565.


*) Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mures la 16 aprilie 2010, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 89 din 14 aprilie 2010

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Nr. M.58 din 25 mai 2010

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Sl INFRASTRUCTURII

Nr. 437 din 8 iunie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea sigurantei spatiului aerian pe timpul interventiilor active în atmosferă

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul apărării nationale si ministrul transporturilor si infrastructurii

emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Protocolul-cadru privind asigurarea sigurantei spatiului aerian pe timpul interventiilor active în atmosferă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Administratia Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, Statul Major al Fortelor Aeriene, Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA si Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" încheie proceduri de coordonare pentru asigurarea sigurantei spatiului aerian pe timpul interventiilor active în atmosferă pentru fiecare unitate de combatere a căderilor de grindină din structura Administratiei Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor.

Art. 3. - Procedurile si instructiunile elaborate conform prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului economiei si comertului, al ministrului apărării nationale, al ministrului transportului, constructiilor si turismului nr. 565/92/M.137/ 290/2003 pentru aprobarea Protocolului privind activitătile de lansare a rachetelor antigrindină (RAG) în vederea controlului si influentării factorilor de mediu în folosul agriculturii se aplică până la aprobarea procedurilor prevăzute la art. 2.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului economiei si comertului, al ministrului apărării nationale, al ministrului transportului, constructiilor si turismului nr. 565/92/M. 137/290/2003, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 27 noiembrie 2003.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor si infrastructurii

Radu Mircea Berceanu

ANEXA

 

PROTOCOL-CADRU

privind asigurarea sigurantei spatiului aerian pe timpul interventiilor active în atmosferă

 

1.Scop

1.1. Prezentul protocol-cadru stabileste responsabilitătile Administratiei Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor (ASNACP), Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA (ROMATSA), Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (AACR) si Statului Maior al Fortelor Aeriene (SMFA),

denumite în continuare si părti semnatare, pentru asigurarea sigurantei zborurilor pe timpul interventiilor active în atmosferă.

1.2. Baza legală

Legea nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008.

2. Măsuri pentru asigurarea sigurantei spatiului aerian pe timpul interventiilor active în atmosferă

Graficul măsurilor pentru asigurarea sigurantei spatiului aerian pe timpul lansării rachetelor antigrindină

 

Nr. crt.

Definirea actiunii

Baza informatională a deciziei

Continutul comunicării

Cine comunică

Cine primeste comunicarea

Mentiuni speciale

0

1

2

3

4

5

6

1.

AVERTIZARE

Prognoză pentru 24 de ore

- conform anexei nr. 1.1 la prezentul protocol-cadru

Coordonatorul actiunii de influentă activă,

AACR,

ROMATSA,

SMFA

- se înregistrează la emitent împreună cu confirmările de primire

 

 

 

- în perioada „data, intervalul orar" este posibilă efectuarea de actiuni antigrindină

- codul celui care a decis

de serviciu în cadrul punctului de comandă

Toti operatorii aerieni autorizati de AACR pentru zborul la joasă înăltime

- transmiterea se face pe fax la numărul din lista oficială comunicată de AACR

- ora 8,30 a zilei precedente perioadei de actiune

2.

COMUNICARE

Prognoză pentru 12 ore

- conform anexei nr. 1.2 la prezentul protocol-cadru (BAZA DE NOTAM);

- în perioada „data, intervalul orar" se vor efectua actiuni antigrindină în zonele de sigurantă

- codul celui care a decis

- codul de sigurantă

Coordonatorul actiunii de influentă activă, de serviciu în cadrul punctului de comandă

AACR,

ROMATSA,

SMFA

Toti operatorii aerieni autorizati de AACR pentru zborul la joasă înăltime

- se înregistrează la emitent si la destinatar

- harta cu zonele de sigurantă codificate

- mesajul „COMUNICARE" va constitui BAZA DE NOTAM

- ora transmiterii va fi cu minimum o oră înainte de intervalul orar solicitat

3.

 

 

SOLICITARE PERMISIUNE DE ACTIUNE

 

 

- prognoză pentru 3 ore

- prognoză pentru o oră

- prognoză pentru jumătate de oră

 

 

SOLICITARE PERMISIUNE DE ACTIUNE

- conform anexei nr. 1.3 la prezentul protocol-cadru

- „zonă aeriană afectată" „Cod"

- intervalul de timp al actiunii

Coordonatorul actiunii de influentă activă, de serviciu în cadrul punctului de comandă

 

 

ROMATSA, SMFA

 

 

- se înregistrează la emitent

- măsuri de verificare a codurilor incluse

- posibilitatea de rezolvare a problemelor de trafic în zonă

- se solicită cu minimum jumătate de oră înainte de începerea activitătii de lansare

- formulare răspuns

- codul celui care a decis

- codul de sigurantă

4.

ACORDARE PERMISIUNE DE ACTIUNE sau INTERDICTIE DE ACTIUNE

Situatia aeriană operativă

ACORDAREA PERMISIUNII DE ACTIUNE

- conform anexei nr. 1.4 la prezentul protocol-cadru

- conform anexei nr. 1.5 la prezentul protocol-cadru sau

INTERDICTIE PERMISIUNE DE ACTIUNE

- conform anexei nr. 1.6 la prezentul protocol-cadru

- conform anexei nr. 1.7 la prezentul protocol-cadru

- codul celui care a decis

- codul de sigurantă

- persoana abilitată din cadrul ROMATSA

- seful operatii curente din SMFA

Punct de comandă

- se înregistrează si la emitent si la destinatar (PC);

- se transmite în maximum 10 minute de la primirea solicitării

- la punctul de comandă se verifică codurile

- măsuri de verificare a codurilor incluse

- INTERDICTIA DE ACTIUNE se arhivează la emitent timp de un an

5.

ÎNCETARE ACTIUNE

Situatia meteo

ÎNCETARE

ACTIUNE

- conform anexei nr. 1.8 la prezentul protocol-cadru ORA ;

- codul celui care a decis

- codul de sigurantă

Coordonatorul actiunii de influentă activă, de serviciu în cadrul punctului de comandă

AACR,

ROMATSA,

SMFA

- se înregistrează si la

emitent si la destinatar

- se verifică codurile incluse

- se transmite la terminarea activitătii de lansare, când interventia nu mai este oportună sau la modificarea intervalului de timp din mesajul „COMUNICARE"

- constituie baza de anulare a NOTAM-ului emis în baza mesajului „COMUNICARE"

 

NOTĂ:

În cazul modificării definitiilor si/sau a denumirilor utilizate în prezentul protocol-cadru se vor folosi noile definitii si/sau denumiri fără a mai fi necesară revizuirea acestuia.

3. Acronime si definitii

AFTN - reteaua serviciului fix de telecomunicatii aeronautice

AIP- publicatie de informare aeronautică

BAZA DE NOTAM - un document emis de un originator autorizat sau recunoscut de AACR în baza căruia se emite un mesaj NOTAM. Formatul BAZA DE NOTAM este precizat în procedurile de coordonare.

Forta majoră - în sensul prezentului protocol-cadru, acea situatie imprevizibilă si inevitabilă, demonstrabilă prin probe înregistrate în momentul producerii, prin care cursul unui zbor nu poate fi scos în afara zonelor în care se execută actiunile de interventii active în atmosferă si care poate genera un risc major pentru siguranta traficului aerian, determinând interzicerea executării activitătilor de interventii active în atmosferă

NOTAM - un aviz către aviatori; înstiintare cu privire la starea sau modificarea unei instalatii, a unui serviciu, a unei proceduri ori a unui pericol pentru navigatia aeriană a căror cunoastere în timp util este esentială pentru personalul implicat în operatiunile de zbor

Punct de comandă (PC) - centrul decizional al unei unităti, din care se asigură conducerea întregii activităti, în conformitate cu tehnologia de interventii active în atmosferă, combaterea grindinei si/sau cresterea precipitatiilor

Punct de lansare (PL) - componenta de executie a unitătii din care se asigură lansările rachetelor antigrindină la timp si în conditii de sigurantă

Siguranta zborului - capacitatea activitătii aeronautice constând în evitarea afectării sănătătii sau pierderii de vieti omenesti, precum si a producerii de pagube materiale

Unitatea de combatere a căderilor de grindină - parte operatională a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, autonomă operational si care înlătură sau atenuează efectele distructive ale căderilor de grindină din zona sa de protectie

Unitate de crestere a precipitatiilor - parte operatională si/sau de cercetare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor destinată să realizeze interventii active în atmosferă, singură sau împreună cu unităti similare din tară sau din tări vecine, în scopul modificării vremii în zona de interes, în cadrul unor programe experimentale sau operationale

Zona de sigurantă - în sensul prezentului protocol-cadru, volumul spatiului aerian cilindric, cu centrul bazei plasat într-unui din punctele de lansare, având raza de 12 km si înăltimea de 12 km, destinat asigurării sigurantei zborului pe timpul lansării. Valorile mentionate includ si zona de sigurantă suplimentară fată de valorile maxime ale parametrilor de lansare (zona buffer)

Zona de protectie la căderile de grindină - aria stabilită a fi protejată la căderile de grindină GAT- trafic aerian general OAT- trafic aerian operational

4. Obligatii generale

4.1. Pentru stabilirea si aplicarea coordonată a măsurilor concrete de sigurantă a zborurilor, părtile semnatare vor elabora, semna si aplica „Proceduri de coordonare pentru asigurarea sigurantei zborurilor pe timpul interventiilor active în atmosferă".

Elementele specifice fiecărei zone sau unităti din structura Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor (Sistem) se stabilesc în anexe la documentul mai sus mentionat.

4.2. Spatiul aerian corespunzător zonelor de sigurantă se stabileste de SMFA si ROMATSA, se aprobă de Consiliul pentru Managementul Spatiului Aerian (CMSA) si se publică în AIP România ca „zone restrictionate" (denumire, codificare, coordonatele PL, limitele laterale, inferioare si superioare).

4.3. Se va acorda prioritate în alocarea si activarea spatiului aerian solicitat pentru interventiile active în atmosferă, cu exceptia următoarelor situatii:

a) suprapunerea cu o zonă temporară de excludere aeriană;

b) întreruperea comunicatiilor radio cu o aeronavă care zboară în sau către zona de spatiu aerian solicitată;

c) situatiile „Emergency", a căror rezolvare impune intrarea aeronavei în zona de spatiu aerian solicitată;

d) misiunile de politie aeriană.

4.4. Părtile semnatare convin să efectueze si să aplice sistemul legăturilor de comunicatii conform specificului din aeronautică, în conformitate cu Lista mijloacelor de comunicare necesare asigurării activitătii de interventii active în atmosferă - elaborată pentru fiecare unitate din structura Sistemului în parte, în cadrul procedurilor de coordonare.

4.5. Părtile semnatare se obligă să îsi asigure infrastructura de comunicatii, stabilită prin procedurile de coordonare. Cheltuielile de exploatare vor fi asigurate de către ASNACP.

4.6. Părtile vor înregistra si arhiva documentele generate din activitatea de asigurare a sigurantei zborurilor.

4.7. Prevederile prezentului protocol-cadru pot fi modificate numai cu acordul scris al părtilor semnatare.

5. Obligatiile părtilor

5.1. Administratia Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor are următoarele obligatii:

5.1.1. să elaboreze reglementări proprii pentru aplicarea procedurilor de coordonare în unitătile Sistemului pe timpul pregătirii si interventiilor active în atmosfera, în conformitate cu prevederile prezentului protocol-cadru;


5.1.2. să participe la elaborarea si să aplice procedurile de coordonare prevăzute la pct. 4.1;

5.1.3. să asigure instruirea personalului operatorului unitătilor din cadrul Sistemului în aplicarea procedurilor de coordonare ce decurg din prezentul protocol-cadru.

5.2. Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSAare următoarele obligatii:

5.2.1. să participe la elaborarea si să aplice procedurile de coordonare prevăzute la pct. 4.1;

5.2.2. să aplice măsurile de asigurare a sigurantei zborurilor GAT pe durata activării zonelor de sigurantă;

5.2.3. să instruiască personalul din cadrul unitătilor de trafic aerian civile în a căror zonă de responsabilitate se află zonele de sigurantă, în aplicarea procedurilor de coordonare.

5.3. Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" are următoarele obligatii:

5.3.1. să asigure informarea aeronautică a operatorilor aerieni prin emiterea următoarelor documente, după caz:

- NOTA M;

- amendament/supliment AIP România;

- circulare de informare aeronautică.

5.3.2. să participe la elaborarea si să aplice procedurile de coordonare prevăzute la pct. 4.1.

5.4. Statul Majorai Fortelor Aeriene are următoarele obligatii:

5.4.1. să participe la elaborarea si să aplice procedurile de coordonare prevăzute la pct. 4.1;

5.4.2. să aplice măsurile de asigurare a sigurantei zborurilor OAT pe durata activării zonelor de sigurantă;

5.4.3. să instruiască personalul din cadrul unitătilor de trafic aerian militare în a căror zonă de responsabilitate se află zonele de sigurantă, în aplicarea procedurilor de coordonare.

5.5. Operatorii unitătilor din cadrul Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor au următoarele obligatii:

5.5.1. să aplice prevederile procedurilor de coordonare ce decurg din prezentul protocol-cadru;

5.5.2. să lanseze rachetele numai cu aprobarea SMFA si ROMATSAsi să înceteze imediat activitătile de lansare când li se comunică aparitia uneia din situatiile prevăzute la pct. 4.3 lit. b), c) si/sau d).

6. Dispozitii finale

6.1. Părtile semnatare convin să numească un grup de lucru comun care, ori de câte ori este necesar, să analizeze aplicarea prevederilor procedurilor de coordonare ce decurg din prezentul protocol-cadru si să facă propuneri de îmbunătătire a procedurilor. Activitătile de analiză vor fi initiate de către Administratia Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor.

6.2. Părtile semnatare convin să exonereze de răspundere:

- ROMATSAsi SMFA, pentru declararea INTERDICTIEI DE ACTIUNE în caz de fortă majoră, pe timpul aparitiei acesteia;

- AACR, pentru situatiile create de neconformitate între informatiile/datele continute în COMUNICARE (BAZA DE NOTAM) si cele reale.

 

ANEXA Nr. 1.1

la protocolul-cadru

 

Format

AVERTIZARE

 

Originator: Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

Lista de distributie

 

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

*

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA

*

Statul Major al Fortelor Aeriene

*

Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

*

Alte organizatii (vor fi specificate )

*


* Vor fi bifate în conformitate cu coloana 5 din cap. 2 din protocolul-cadru.

În data de................., între orele...........este probabilă efectuarea de actiuni antigrindină în zona de protectie (codul zonei)..................................

Indicativul (ID) celui care a decis............................

 

Data................../ora.........

Semnătură,

................................

NOTA:

Orele sunt locale (LT).


 

ANEXA Nr. 1.2

la protocolul-cadru

 

Format

COMUNICARE (BAZĂ DE NOTAM)

 

Originator: Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

Lista de distributie

 

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

*

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA

*

Statul Major al Fortelor Aeriene

*

Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

*

Alte organizatii (vor fi specificate)

*


* Vor fi bifate în conformitate cu coloana 5 din cap. 2 din protocolul-cadru.

 

1. Descriere activitate: trageri cu rachete antigrindină.

2. Zona/Zonele de sigurantă <CODURI> unde se desfăsoară activitatea:

3. Înăltimile între care se desfăsoară activitatea:

4. Data............../ora.....începere activitate.

5. Data............../ora.....încetare activitate.

 

Indicativul (ID) celui care a decis...........................

 

Semnătură,

................................

NOTĂ:

Orele sunt locale (LT).

 

ANEXA Nr. 1.3

la protocolul-cadru

 

Format

SOLICITARE PERMISIUNE DE ACTIUNE

 

Originator: Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

Lista de distributie

 

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

*

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA

*

Statul Major al Fortelor Aeriene

*

Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

*

Alte organizatii (vor fi specificate)

*


* Vor fi bifate în conformitate cu coloana 5 din cap. 2 din protocolul-cadru.

În data de .........................., în intervalul de timp ................................., se vor efectua actiuni antigrindină în „zonele de sigurantă" <CODURI>.

Indicativul (ID) celui care a decis..........................

Data...................../ora.........................

Semnătură,

................................

NOTA:

Orele sunt locale (LT).


 

ANEXA Nr. 1.4

la protocolul-cadru

 

Format

ACORDARE PERMISIUNE DE ACTIUNE

 

Originator: Statul Majorai Fortelor Aeriene

Lista de distributie

 

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

*

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA

*

Statul Major al Fortelor Aeriene

*

Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

*

Alte organizatii (vor fi specificate)

*


* Vor fi bifate în conformitate cu coloana 5 din cap. 2 din protocolul-cadru.

În data de.........................., între orele................................, se acordă permisiune de actiune în „zonele de sigurantă" <CODURI>.

Indicativul (ID) celui care a decis..........................

Data...................../ora.........................

Semnătură,

................................

NOTĂ:

Orele sunt locale (LT).

 

ANEXA Nr. 1.5

la protocolul-cadru

 

Format

ACORDARE PERMISIUNE DE ACTIUNE

 

Originator: Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" – ROMATSA

Lista de distributie

 

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

*

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA

*

Statul Major al Fortelor Aeriene

*

Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

*

Alte organizatii (vor fi specificate)

*


* Vor fi bifate în conformitate cu coloana 5 din cap. 2 din protocolul-cadru.

În data de .........................., între orele ............................., se acordă permisiune de actiune în „zonele de sigurantă" <CODURI>.

Indicativul (ID) celui care a decis..........................

Data...................../ora.........................

Semnătură,

................................

NOTA:

Orele sunt locale (LT).


 

ANEXA Nr. 1.6

la protocolul-cadru

Format

INTERDICTIE DE ACTIUNE

Originator: Statul Majorai Fortelor Aeriene

Lista de distributie

 

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

*

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA

*

Statul Major al Fortelor Aeriene

*

Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

*

Alte organizatii (vor fi specificate)

*


* Vor fi bifate în conformitate cu coloana 5 din cap. 2 din protocolul-cadru.

În data de...................., între orele....................., se aplică interdictie de actiune.

Indicativul (ID) celui care a decis.................

Data............../ora..........................

Semnătură,

................................

NOTĂ:

Orele sunt locale (LT).

 

ANEXA Nr. 1.7

la protocolul-cadru

 

Format

INTERDICTIE DE ACTIUNE

 

Originator: Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" – ROMATSA

Lista de distributie

 

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

*

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA

*

Statul Major al Fortelor Aeriene

*

Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

*

Alte organizatii (vor fi specificate)

*


* Vor fi bifate în conformitate cu coloana 5 din cap. 2 din protocolul-cadru.

În data de...................., între orele....................., se aplică interdictie de actiune.

Indicativul (ID) celui care a decis.................

Data............../ora........................

Semnătură,

................................

NOTA:

Orele sunt locale (LT).


 

ANEXA Nr. 1.8

la protocolul-cadru

 

Format

ÎNCETARE DE ACTIUNE

 

Originator: Unitatea de combatere a căderilor de grindină

Lista de distributie

 

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

*

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA

*

Statul Major al Fortelor Aeriene

*

Operatorul Unitătii de combatere a căderilor de grindină

*

Alte organizatii (vor fi specificate)

*


* Vor fi bifate în conformitate cu coloana 5 din cap. 2 din protocolul-cadru.

În data de........................, cu începere de la ora..............., se aplică încetarea de actiune.

Indicativul (ID) celui care a decis......................

Data............/ora.....................

Semnătură,

................................

NOTĂ:

Orele sunt locale (LT).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.