MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 69/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 69         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonantă pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

10. - Ordonantă pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugata si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili

 

11. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

12. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei ele urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale

 

57. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Benedek Kaplar Gabor

 

58. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Ambrus Carol

 

59. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Băncilă Ciprian Marius

 

60. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ursu Dorel Adrian din functia publică de subprefect al judetului Caras-Severin în functia publică de inspector guvernamental

 

61. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Caras-Severin de către domnul Verindeanu Nicolae

 

62. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Călărasi de către domnul Miu Nicolae

 

63. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul Benedek Kaplar Gabor

 

64. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Drăghiea Nicolae din functia publică de subprefect al judetului Mehedinti în functia publică de inspector guvernamental

 

65. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Suru Ioan

 

66. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Vaslui de către domnul Zaharia Ioan

 

67. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin din functia publică de prefect al judetului Vaslui în functia publică de subprefect al judetului Vaslui

 

68. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de către domnul Szekely Levente Csaba

 

69. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

 

70. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

55. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Ursu Dorel Adrian în functia publică de inspector guvernamental

 

56. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Drăghiea Nicolae în functia publică de inspector guvernamental

 

57. - Decizie pentru eliberarea domnului Grădinaru Liviu din functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

 

58. - Decizie pentru numirea domnului Grădinaru Liviu în functia de subsecretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

 

59. - Decizie privind numirea domnului Emacu Gheorghe în functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

 

60. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Andrei Florin din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor în functia publică de inspector guvernamental

 

61. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Marcu Nicu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. -Alineatul (1) al articolului III din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2007, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. III. - (1) Pentru copiii născuti în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2010, autoritătile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, denumite în continuare autoritătile administratiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei âtrusoului pentru nou-născuti prevăzut de Legea nr. 482/2006, cu modificările ulterioare."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blagâ

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 5.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 19 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 337/2009, se prorogă până la data de 30 iunie 2011 inclusiv.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 10.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apa potabilă, directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliti în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu conditia ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potential pentru sănătatea publică si numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populatiei.

(2) Aceste derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă si care nu va depăsi 3 ani;

b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici mentionati la alin. (1), ce va fi propusă de către directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si aprobată de Institutul National de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populatiei rezidente.

(3) Cu 3 luni înainte de sfârsitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă întocmeste un raport privind progresul înregistrat si, după caz, cererea de acordare a celei de a doua derogări, însotită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentatie este înaintată directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) În baza documentatiei primite, directia de sănătate publică judeteană, respectiva municipiului Bucuresti elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări.

(5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul National de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătătii decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însotită de referatul de evaluare care cuprinde si motivele solicitării de acordare a acestei derogări.

(6) Ministerul Sănătătii face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmitându-i si referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie.

(7) A doua perioadă de derogare nu poate depăsi termenul de 3 ani.

(8) În cazuri exceptionale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, cu cel putin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări.

(9) Ministerul Sănătătii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentatiei întocmite de către directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti sau de către Institutul National de Sănătate Publică, după caz."

2. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 si 92, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informatii:

a) motivele derogării;

b) parametrul în cauză, rezultatele controalelor anterioare si valoarea maximă permisă în temeiul derogării;

c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populatia vizată si existenta unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de productie alimentară în cauză;

d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente;

e) un rezumat al planului de actiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor si o estimare a costurilor, precum si dispozitii în materie de bilant;

f) durata necesară derogării.

(2) Dacă directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă si dacă actiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situatiei în termen de cel mult 30 de zile, dispozitiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătătii, prin directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Ministerul Mediului si Pădurilor, prin Administratia Natională «Apele Române» sau, după caz, prin autoritătile bazinale în domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentratiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea si intervalul de timp acordat pentru remedierea situatiei.

(3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9.

(4) Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt obligate să informeze în mod rapid si corespunzător populatia rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea cu privire la derogare si la conditiile care o reglementează si să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populatie vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligatii nu se aplică în situatiile prevăzute la alin. (2), cu exceptia cazului în care autoritătile teritoriale ale Ministerului Sănătătii decid altfel.

(5) Ministerul Sănătătii, cu exceptia derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 mc în medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informatiile prevăzute la alin. (1).

Art. 92. - Prevederile art. 9 si 91 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente."

3. La articolul 11, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9) cu următorul cuprins:

„(9) Raportul national privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene în termen de două luni de la publicare."

4. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) În situatii exceptionale si pentru zone geografice delimitate, Ministerul Sănătătii, prin Institutul National de Sănătate Publică, la propunerea autoritătilor administratiei publice locale, poate înainta o cerere specială Comisiei Europene pentru a obtine o prelungire a termenelor perioadelor de tranzitie prevăzute în Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005. Perioada suplimentară nu depăseste 3 ani; la încheierea acestei perioade are loc o reexaminare, ale cărei rezultate se înaintează Comisiei Europene, care poate, pe baza reexaminării, să autorizeze o a doua prelungire a termenului până la 3 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1), motivată corespunzător, expune dificultătile întâmpinate si cuprinde cel putin toate informatiile indicate la art. 91 alin. (1).

(4) Ministerul Sănătătii, prin directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si autoritătile administratiei publice locale se asigură că populatia afectată de cerere este informată rapid si în mod corespunzător cu privire la rezultatul cererii. În plus, dacă este necesar, Ministerul Sănătătii, prin directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se asigură că se oferă consiliere anumitor grupuri vulnerabile din cadrul populatiei pentru care cererea prezenta un risc pentru sănătate."

5. În tabelul 2 „Parametri chimici" din anexa nr. 1 „Parametri de calitate ai apei potabile" se fac următoarele modificări: sintagma „Dicloretan (ug/l)" se înlocuieste cu sintagma „1,2 Dicloretan (ug/l)", iar sintagma „Tetracloretan si Tricloretenă (Mg/l) (suma concentratiilor compusilor specificati)" se înlocuieste cu sintagma „Tetracloretena si Tricloretenă (ug/l) (suma concentratiilor compusilor specificati)".

Art. II. - Metodologia de acordare a derogărilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă cap. VI „Derogarea" din Normele de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004.

*

            Prezenta ordonantă transpune prevederile art. 9 „Derogări", art. 13 alin. (3) si art. 15 „Situatii exceptionale" din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 330 din 5 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii

către autoritătile administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III. 1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(6) Dacă, după finalizarea fazelor-pilot, Ministerul Sănătătii constată că autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti au capacitatea administrativă pentru a realiza managementul asistentei medicale, mentinerea managementului asistentei medicale acordate în unitătile sanitare cu paturi la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(7) Până la data intrării in vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (6), managementul asistentei medicale pentru unitătile sanitare cu paturi incluse în fazele-pilot transferate conform prevederilor alin. (2) se mentine la autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti."

2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Lista unitătilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (1) pentru care se transferă managementul asistentei medicale acordate în unitătile sanitare cu paturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii, până la data de 1 iulie 2010."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Benedek Kaplar Gabor

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Benedek Kaplar Gabor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 57.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Ambrus Carol

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ambrus Carol exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Brasov până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 58.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Băncilă Ciprian Marius

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Băncilă Ciprian Marius exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Brasov până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ursu Dorel Adrian din functia publică de subprefect al judetului Caras-Severin în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Ursu Dorel Adrian i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Caras-Severin în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Caras-Severin de către domnul Verindeanu Nicolae

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Verindeanu Nicolae exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Caras-Severin până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Călărasi de către domnul Miu Nicolae

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Miu Nicolae exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Călărasi până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul Benedek Kaplar Gabor

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Benedek Kaplar Gabor exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Covasna până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 63.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Drăghiea Nicolae din functia publică de subprefect al judetului Mehedinti în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Drăghiea Nicolae i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Mehedinti în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 64.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Suru loan

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Suru loan exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Mehedinti până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 65.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Vaslui de către domnul Zaharia loan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Vaslui de către domnul Zaharia loan.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 66.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin din functia publică de prefect al judetului Vaslui în functia publică de subprefect al judetului Vaslui

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Iftimoaei Ciprian Constantin i se aplică mobilitatea pentru functia publică de subprefect al judetului Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de către domnul Szekely Levente Csaba

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Szekely Levente Csaba exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Vaslui până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 264/2009, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Documentele prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 contin datele biometrice ale titularului, corespunzător categoriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt prelevate, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, de către personalul anume desemnat din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări si sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare si/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. Sunt exceptate de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2a) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii închisi, iar expresia fetei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din motive medicale este imperios necesar, cu conditia ca fata titularului, de la baza bărbiei si până la frunte, să fie vizibilă în mod clar si fără umbre de lumină.

(5) Datele biometrice prelevate în conditiile alin. (2) se stochează în mediul de stocare electronică a documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, în baza de date a Sistemului National de Evidentă a Străinilor si în bazele de date de productie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice.

(6) După personalizarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 si transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de productie se sterg prin procedură automată.

(7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului National de Evidentă a Străinilor se sterg prin procedură automată imediat după ridicarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la această dată.

(8) La ridicarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, titularul poate solicita verificarea datelor stocate în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură conditiile corespunzătoare de securitate si confidentialitate.

(9) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Personalul care prelucrează date cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 are obligatia de a respecta confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Florin Marius Tăcu se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Shanghai, Republica Populară Chineză.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 70.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Ursu Dorel Adrian în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ursu Dorel Adrian se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 55.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Drăghiea Nicolae în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Drăghiea Nicolae se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 56.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Grădinaru Liviu din functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Grădinaru Liviu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 57.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Grădinaru Liviu în functia de subsecretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Grădinaru Liviu se numeste în functia de subsecretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 58.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Emacu Gheorghe în functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emacu Gheorghe se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Andrei Florin din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor în functia publică de inspector guvernamental

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si propunerea ministrului mediului si pădurilor, formulată prin Adresa nr. 543/L.B. din 27 ianuarie 2010,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Andrei Florin i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor în functia publică de inspector guvernamental.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Marcu Nicu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si propunerea ministrului mediului si pădurilor formulată prin Adresa nr. 543/L.B. din 27 ianuarie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Marcu Nicu i se aplică mobilitatea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 61.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.