MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 68/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 68         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificareasi completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si â Programului ele supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010

 

25. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

52/55. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind transportul pacientilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulantă

 

141. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2010

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

2. - Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal

 

3. - Hotărâre privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2010 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2009 si depunerea declaratiilor în anul 2010

 

4. - Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidentele Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2010

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

93. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AUTO LEASING CO IFN - S.A.

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.981/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.199/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.062/C/2009


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 135 din 27 ianuarie 2010, elaborat de Directia de igienă veterinară si epidemiologie,

având în vedere prevederile art. 2 si 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată,

tinând cont de prevederile art. 63 si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevăzute în alte programe nationale, pe care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,

în temeiul art. 3 alin. (1) si (3), precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siauranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 si 49 bis din 21 ianuarie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Capitolul II se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Programe nationale de supraveghere, control si eradicare a bolilor la animale, aprobate prin Decizia Comisiei Europene 2009/883/CE si cofinantate de Comisia Europeană

Programele nationale de supraveghere, control si eradicare a bolilor la animale, aprobate prin Decizia Comisiei Europene 2009/883/CE din 26 noiembrie 2009 de aprobare a programelor anuale si multianuale de eradicare, combatere si monitorizare a anumitor boli ale animalelor si zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2010 si următorii ani, precum si a contributiei financiare a Comunitătii la aceste programe, si cofinantate de Comisia Europeană se realizează potrivit instructiunilor emise de presedintele ANSVSA."

2. La capitolul III, după sectiunea 3 se introduce o nouă sectiune, sectiunea 31, intitulată „Controlul oficial în unitătile înregistrate sanitar-veterinar", al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2010.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

SECTIUNEA 31

Controlul oficial în unitătile înregistrate sanitar-veterinar*

 

Nr. crt.

Categoria de produs/ activitate

Unitatea

CONDUITA DE CONTROL OFICIAL PRIN INSPECTIE/VERIFICARE/TESTARE/RECOLTARE DE PROBE

Frecventa inspectiilor/verificărilor/

supravegherii/ monitorizării efectuate de medicii veterinari oficiali, CSVSA, Biroul/ Serviciul de igienă veterinară si epidemiologie

Recoltare de probe pentru examene de laborator

Natura probei

Frecventa recoltării probelor pentru examenele prevăzute la cap. III sectiunea 4 din prezentele norme metodologice

Precizări tehnice**

0

1

2

3

4

5

6

1.

Carne

a) carmangerie

Trimestrial

Materii prime

Semestrial, pentru fiecare categorie de produse, conform prevederilor Regulamentului Comisiei nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare

1. Recoltarea de probe se efectuează de către DSVSA în scop bine determinat în cadrul controlului oficial, în vederea verificării sigurantei produsului si respectiv a conformitătii alimentului cu criteriile de sigurantă prevăzute în Regulamentul Comisiei nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare, după cum urmează:

a) verificare sigurantei produsului si, respectiv, a conformitătii alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de sigurantă prevăzute în Regulamentul Comisiei

nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare

b) verificarea sigurantei produsului si respectiv a conformitătii alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de sigurantă care nu sunt prevăzute de legislatia comunitară, dar care sunt cuprinse în legislatia natională

c) obtinerea de informatii privind statusul microbiologic al unor alimente comercializate pe piată

d) verificarea sistemului de proceduri si programe implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea asigurării sigurantei alimentelor (proceduri de bune practici de igienă si productie, program HACCP, sistem de trasabilitate, proceduri de retragere/rechemare, evitarea contaminării încrucisate si/sau a contaminării post tratament termic)

e) verificarea conformitătii alimentului/lotului/loturilor suspicionate

f) dezvoltarea investigatiilor în cursul anchetelor de toxiinfectii alimentare, reclamatiilor, sesizărilor

g) obtinerea de informatii cu privire la noi hazarde, rezultate în urma evaluării riscului

Produse finite

Semestrial, conform prevederilor

Regulamentului Comisiei nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare

b) măcelărie

Semestrial

Carne proaspătă

Semestrial, conform prevederilor

Regulamentului Comisiei nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare

c) centru colectare a vânatului sălbatic

Semestrial în sezoanele de vânătoare

 

 

d) centru pentru sacrificarea păsărilor si/sau lagomorfelor la nivelul fermei

Semestrial

Carcase păsări/lagomorfe

Semestrial, conform prevederilor

Regulamentului Comisiei nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare

2.

Lapte

a) centru de prelucrare a laptelui

independent sau integrat în cadrul exploatatiei

Trimestrial

Produse finite

Trimestrial pentru fiecare categorie de produse obtinute, conform prevederilor

Regulamentului Comisiei nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare

 

 

b) echipamente automate de vânzare a laptelui crud către consumatorul final

Semestrial

Lapte crud

Numai în caz de suspiciune sau reclamatii


0

1

2

3

4

5

6

3.

Peste si produse din pescuit

a) centru de colectare a pestelui

Trimestrial

Peste si produse din peste

Semestrial – pentru fiecare specie

2. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neconformitate care necesită investigatii de laborator, recoltarea de probe va fi însotită întotdeauna si de notă de control, în care autoritatea sanitară veterinară locală va înscrie rezultatul controlului oficial si va argumenta scopul recoltării. 3. Recoltarea de probe de către autoritatea sanitară veterinară locală se realizează planificat în baza unei strategii stabilite de către DSVSA, care trebuie să urmărească obtinerea de informatii - date comparabile, necesare autoritătii sanitare veterinare locale.

În stabilirea strategiei de recoltare DSVSA trebuie să tină cont de următoarele principii de:

a) recoltare randomizată si reprezentativă pentru lot;

b) recoltare selectivă - când se adresează unor categorii de alimente cu risc înalt (în baza informatiilor, investigatiilor si a experientei anterioare);

c) recoltare în caz de suspiciune - care se bazează pe o analiză si o experientă privind lotul si circumstantele recoltării (de exemplu, recoltarea efectuată ca parte a investigatiei în focarele de TIAsau în timpul unei inspectii sau evaluări a programului HACCIP în urma cărora se constată deficiente care afectează

siguranta produsului).

În scopul obtinerii de date relevante, al monitorizării si al supravegherii corespunzătoare a riscului microbiologic pe întreg lantul alimentar, DSVSA trebuie să tină cont în elaborarea strategiei de recoltare ca frecventa si procedura de recoltare să se aleagă în functie de tipul de microorganism sau toxină si tipul de aliment implicat (perisabil, stabil).

 

b) fermă piscicolă (bazin piscicol, păstrăvărie) care livrează peste pentru consum uman

Semestrial

Apă si peste

Semestrial - apă si peste

c) ambarcatiune comercială de pescuit

Anual

-

-

d) punct de debarcare

Trimestrial

Peste

Semestrial - pentru fiecare specie

e) magazin de desfacere (pescărie)

Anual

Peste si produse din peste

Anual - pentru fiecare categorie de produse

f) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor

Semestrial

Batracieni, gasteropode

Semestrial – pentru fiecare specie

4.

Miere

a) centru de colectare a mierii si a altor produse apicole

 

 

Semestrial

Miere si produse apicole

Semestrial – pentru fiecare categorie de produse

b) centre de extractie a mierii

Anual

Miere

Anual - în perioada iulie-septembrie

c) magazin de desfacere a mierii

Anual

Miere

Anual - pentru fiecare categorie de miere

5

Alimentatie publică si alte

activităti

 

 

a) restaurant si alte unităti în care se prepara si se servesc mâncăruri gătite

b) pizzerie

c) laborator patiserie

d) pensiuni turistice

e) unităti cu vânzare prin internet

f) depozit alimentar

g) hipermarket h) supermarket

i) cantină

Semestrial

Materii prime si produse finite

În caz de reclamatii, sesizări, suspiciuni sau toxiinfectii alimentare

Magazin alimentar

Anual

Materii prime, semipreparate si produse finite

În caz de reclamatii, sesizări, suspiciuni sau toxiinfectii alimentare

6.

Prepararea mâncărurilor la comandă

Catering

Trimestrial

Produse finite

Trimestrial – pentru fiecare categorie

7.

Produse primare destinate

Vânzării directe

a) vânat sălbatic

b) carne de pasăre si lagomorfe

c) peste proaspăt

d) melci si moluste bivalve

e)ouă

f) miere de albine

g) lapte crud

 

a) vânat sălbatic

b) carne de pasare si lagomorfe

c) peste proaspăt

d) melci si moluste bivalve e)ouă

f) miere de albine

g) lapte crud

În caz de reclamatii, suspiciuni sau toxiinfectii

alimentare

             * Costurile aferente efectuării examenelor de laborator asupra probelor recoltate de către medicii veterinari oficiali, la cererea operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, ori cu ocazia reclamatiilor, se suportă de către operatorii economici în cauză.

            ** I. În cazul obtinerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSAau următoarele obligatii si vor dispune următoarele măsuri: A. Notificarea prin SRAAF a tuturor punctelor de contact implicate în alertă:

1. declansarea anchetei în scopul:

a) identificării lotului/loturilor suspecte;

b) identificării unitătii/unitătilor în care lotul/loturile a fost produs/au fost produse;

c) identificării retelei de distributie prin stabilirea trasabilitătii produsului/produselor;

d) identificării cauzei/pericolului;

e) evaluării pericolului/riscului;

f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului;

2. controlul si verificarea procedurilor si programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;

3. verificarea corectitudinii actiunilor corective si a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;

4. supravegherea si monitorizarea actiunilor corective si a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat:

5. retinerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspecte/incriminate până la terminarea anchetei si sosirea buletinului de analiză;

6. verificarea lotului/loturilor suspecte prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în functie de tipul de pericol si particularitătile alimentului (Aw, pH, temperatură etc), precum si de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformităti înscrise în timp în registrele unitătii privind produsul suspect/incriminat);

7. includerea în planul de recoltare de probe de sanitatie, mediu, materii prime, produse si loturi, relevante în functie de tipul de hazard si particularitătile alimentului (Aw, pH, temperatură etc);

8. până la depistarea cauzei si eliminarea pericolului/riscului, în functie de analiza de risc, DSVSA pot dispune, după caz, măsura de reducere sau oprire a producerii alimentului incriminat;

9. centralizarea rezultatelor anchetei si comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din ANSVSA.

B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din tări terte, PIF si DSVSA vor dispune măsuri în baza prevederilor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte, cu modificările si completările ulterioare:

1. În situatia în care, în urma controalelor prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, cu modificările si completările ulterioare, se constată că legislatia comunitară a fost încălcată, PIF si DSVSA iau următoarele măsuri:

a) notificarea la ANSVSA despre natura produselor utilizate si transportul în cauză;

b) intensificarea controalelor pentru loturile de produse cu aceeasi origine (următoarele 10 transporturi din aceeasi origine trebuie să fie retinute oficial pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe si testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, cu modificările si completările ulterioare);

2. În situatia în care controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislatiei comunitare, lotul sau părtile din lot trebuie distruse conform art. 17 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul în care controalele evidentiază o depăsire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie efectuate controalele prevăzute la art. 20 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, cu modificările si completările ulterioare.

II. DSVSA se vor asigura că, în cazul obtinerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii cu activitate în domeniul alimentar iau următoarele măsuri:

1. notifică în regim de urgentă DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în functie de caz;

2. notifică în regim de urgentă fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obtinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării si aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infectiei în ferme;

3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat si motivul retragerii alimentului de pe piată;

4. initiază în regim de urgentă procedura de retragere/rechemare a produsului din reteaua de distributie si, dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final si vor furniza în timp util DSVSA documentatia centralizată privind retragerea/rechemarea produsului;

5. colaborează cu autoritătile veterinare competente în vederea aplicării de măsuri pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat si furnizează în timp util documentatia solicitată de către ANSVSA;

6. reevaluează procedurile si programele de bune practici de igienă si productie, HACCP, precum si mărirea frecventei de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea si eliminarea cauzei, si initiază actiuni si măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea aparitiei riscului/hazardului pentru alimentul implicat.

În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare, frecventa de prelevare a probelor poate fi mărită până la identificarea si eliminarea cauzei. Probele recoltate în conditiile precizărilor tehnice mentionate la coloana 6 vor fi însotite de o notă de control cu precizarea motivatiei recoltării acestora în afara frecventei stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează:

a) în cazul în care în urma inspectiei se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigatii de laborator, autoritatea sanitară veterinară competentă va preleva probe pentru efectuarea analizelor de laborator;

b) ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA pot dispune cresterea frecventei inspectiilor si a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.

 


AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.831/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Hâda Mare, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TOP AGREGATE PRODUCTION - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.832/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Dealul Cocor Sud, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială INVEST - S.A., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.833/2010 privind explorarea resurselor de calcar din perimetrul Valea Cataloi, judetul Tulcea, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială DOBROGEA CIMENT - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.834/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Jupa Sud, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială DERBAC - S.R.L., cu sediul în localitatea Cornutei, judetul Caras-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.835/2010 privind explorarea resurselor de bazalt din perimetrul Dealul Rodinii, judetul Brasov, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială MERIDIAN STONE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.840/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Ferma Vest, judetul Olt, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială AGREGATE NATURALE - S.R.L., cu sediul în orasul Piatra-Olt, satul Piatra, judetul Olt, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.841/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Ferma Est, judetul Olt, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială AGREGATE NATURALE - S.R.L. cu sediul în orasul Piatra-Olt, satul Piatra, judetul Olt, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.842/2010 privind explorarea resurselor de granodiorit din perimetrul Dealovăt, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GEOVALIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Lugoj, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 25.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 52 din 25 ianuarie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 55 din 25 ianuarie 2010

 

ORDIN

privind transportul pacientilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulantă

 

Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătătii nr. CSA644 din 25 ianuarie 2010 si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 78 din 25 ianuarie 2010,

având în vedere prevederile titlului IV „Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, prin pacienti care nu se află în stare critică si necesită transport se întelege:

a) pacientii aflati în unitătile sau compartimentele de primiri urgente si care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire apartinând unitătii sanitare în care functionează unitatea sau compartimentul de primiri urgente, în vederea internării, investigării sau efectuării unui consult de specialitate;

b) pacientii internati în unitătile sanitare publice si care necesită transport interclinic sau la o altă clădire apartinând unitătii sanitare în care sunt internati, în vederea transferului definitiv, a efectuării unor investigatii sau în vederea efectuării unor consulturi de specialitate.

Art. 2. - (1) Transportul pacientilor aflati în unitătile sau compartimentele de primiri urgente se efectuează fără decontarea costului din partea unitătii sanitare publice.

(2) În cazul pacientilor sositi la unitătile sau compartimentele de primiri urgente prin intermediul serviciului public de ambulantă, iar transportul se face cu ajutorul aceleiasi ambulante, decontarea se face prin adăugarea kilometrilor suplimentari la fisa initială, fără aplicarea unui cost/solicitare pentru noul transport.

(3) În cazul pacientilor care sunt sositi la unitătile sau compartimentele de primiri urgente cu alte mijloace decât cele ale serviciului public de ambulantă sau care sunt sositi prin intermediul serviciului public de ambulantă, iar transportul se face cu altă ambulantă, transportul lor se face completând o fisă nouă de solicitare, decontând din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate costul/kilometru, fără aplicarea unui cost/solicitare suplimentară, indiferent de categoria echipajului folosit.

Art. 3. - (1) Transportul interclinic al pacientilor internati în unitătile sanitare se face prin completarea de către serviciul de ambulantă a unei fise de solicitare. În acest caz, decontarea contravalorii transportului se suportă de către unitatea sanitară la care se află internati, la tariful cost/kilometru stabilit de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) nu se aplică un cost/solicitare suplimentară, indiferent de categoria echipajului folosit.

Art. 4. - (1) În cazul unitătilor sanitare detinătoare de ambulante de transport A1 sau A2 se aplică următoarele prevederi:

a) unitatea are obligatia organizării transportului interclinic al pacientilor care nu se află în stare critică, utilizând ambulanta din dotare cel putin pe durata programului normal de lucru, asigurând si personal de însotire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) unitatea sanitară poate apela serviciul de ambulantă în cazul în care transportul necesită folosirea unei ambulante de categoria B cu echipaj medical din motive bine întemeiate, în acest caz utilizându-se o fisă-model de solicitare de transport;

c) unitatea sanitară suportă costurile aferente utilizării ambulantei de tip A1 sau A2 aflate în dotare, din bugetul acesteia.

(2) Este interzisă folosirea la transportul pacientilor a personalului angajat în unitătile sau compartimentele de primiri urgente, cu exceptia situatiei în care transferul se efectuează la recomandarea acestora sau în cazul existentei unei indicatii medicale consemnate în scris în acest sens si numai dacă nu este afectată activitatea medicală din cadrul unitătii sau compartimentului de primiri urgente.

Art. 5. - Serviciilor publice de ambulantă sau unitătilor sanitare publice le este interzis să solicite plata costului transportului de la pacient sau de la apartinătorii acestuia, pentru categoriile de cazuri nominalizate în prezentul ordin.

Art. 6. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, unitătile sanitare si serviciile publice de ambulantă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2010.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2010

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna februarie 2010 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gratiela Denisa lordache,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2010.

Nr. 141.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2010

 

            Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de deficitului bugetului de stat în luna februarie 2010, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1010CTN049

1.02.2010

3.02.2010

4.08.2010

182

400.000.000

RO1011CTN054

8.02.2010

10.02.2010

9.02.2011

364

500.000.000

RO1010CTN064

15.02.2010

17.02.2010

18.08.2010

182

600.000.000

RO1011CTN070

22.02.2010

24.02.2010

23.02.2011

364

500.000.000

 

Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

 

P= 1- [ d x r /  360 ]

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna februarie 2010

 

            Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip bugetului de stat în luna februarie 2010, Ministerul Finantelor Publice benchmark cu scadenta la 5 ani si la 3 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO0813DBN027

4.02.2010

8.02.2010

5.03.2013

5

8,25

768,49

500.000.000

RO0811DBN013

18.02.2010

22.02.2010

25.10.2011

3

8,00

263,01

500.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D - dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub forma procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilorde pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal

 

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 18 ianuarie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Pentru anul 2010, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal este de 500 lei.

Art. 2. -Taxa se plăteste în contul RO36BTRL04101202D58602XX, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultantilor Fiscali, cod de identificare fiscală 18677087 din 18 mai 2006.

Art. 3. - Directia de servicii generale si Secretariatul general ale Camerei Consultantilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2010.

Nr. 2.

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2010 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2009 si depunerea declaratiilor

în anul 2010

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) si ale art. 13 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. d) si e) si ale art. 52 din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 18 ianuarie 2010, hotărăste:

Art. 1. - (1) Pentru anul 2010 cuantumul cotizatiei fixe, precum si cel al cotizatiei variabile (aferentă veniturilor realizate în anul 2009 din activitatea de consultantă fiscală) datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, sunt cele prevăzute în Hotărârea Conferintei ordinare a Camerei Consultantilor Fiscali nr. 9/2009 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2009, si anume:

1. pentru persoane fizice:

a) cotizatia fixă pentru consultantii fiscali activi 210 lei;

b) cotizatia fixă pentru consultantii fiscali inactivi 70 lei;

c) cotizatia variabilă - din cifra de afaceri 0,35%;

2. pentru societătile comerciale de consultantă fiscală:

a) cotizatia fixă 350 lei;

b) cotizatia variabilă:

- la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

- la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro si 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;

- la o cifră de afaceri ce depăseste 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

(2) În anul 2010 plata cotizatiilor fixe si variabile datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, se efectuează până la data de 15 martie a anului în curs.


(3) Cotizatia variabilă pentru consultantii fiscali activi persoane fizice se calculează pentru anul 2009 din luna următoare înregistrării la Camera Consultantilor Fiscali.

(4) Cotizatia variabilă pentru societătile comerciale de consultantă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultantilor Fiscali.

(5) Membrii Camerei Consultantilor Fiscali îsi vor achita cotizatiile variabile anuale în raport cu veniturile obtinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali.

Art. 2. - (1) Consultantii fiscali activi au obligatia să depună la Camera Consultantilor Fiscali, până la data de 15 martie, declaratia privind veniturile obtinute în anul precedent de raportare (anexele nr. 1 si 2).

(2) În cazul în care consultantii fiscali, persoane fizice active, nu au desfăsurat activitate de consultantă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăsurat deloc activitate de consultantă fiscală, vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie în care vor specifica această situatie, până la data de 15 martie (anexa nr. 3).

(3) Societătile comerciale de consultantă fiscală care nu au desfăsurat activitate de consultantă fiscală vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie până la data de 15 martie (anexa nr. 4).

Art. 3. - Pentru anul 2010, viza anuală pentru exercitarea profesiei de către consultantii fiscali se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) achitarea în întregime a obligatiilor fată de Camera Consultantilor Fiscali, prevăzute la art. 1;

b) depunerea declaratiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 2;

c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;

d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

Art. 4. - Plata sumelor datorate reprezentând cotizatii fixe si variabile se face în contul Camerei Consultantilor Fiscali:

CUI: 18677087

IBAN RO36BTRL04101202D58602XX

Banca Transilvania, Sucursala Lipscani

Art. 5. - Declaratiile prevăzute la art. 2 se depun la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii postale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/3110966, prin e-mail: viza@ccfiscali.ro

Art. 6. - Nerespectarea prezentei hotărâri se sanctionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) si pct. 2 lit. c) si ale art. 25 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 53 alin. (2) lit. f), g) si i) si art. 54 din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007.

Art. 7. - Secretariatul general, Directia de servicii pentru membri si Directia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2010.

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE

cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultantă fiscală în anul 2009

 

Carnetul profesional

Nr. |_|_|_|_|_| / anul |_|_|_|_|

 

1. Numele si prenumele.....................................................................................................................................................

C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Domiciliul:

Localitatea ..........................................., str. ........................nr. ...., bl. ...., sc.  ..., et. ..., ap. ...Judetul/sectorul ................ telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ......................

3. Venituri din activitatea de consultantă fiscală realizate în anul 2009

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, din care sume cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

4. Sume datorate Camerei Consultantilor Fiscali (cotizatie variabilă) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| (lei)

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

(ziua/luna/anul)

Semnătura si parafa

…………………..

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

cu privire la veniturile realizate de persoane juridice din activitatea de consultantă fiscală în anul 2009

 

Autorizatie

Nr. |_|_|_|_|_| / data |_|_|_|_|_|_|_|_|

(ziua/luna/anul)

 

1. Date de identificare:

1.1. Denumirea societătii de consultantă fiscală ........................., reprezentată prin administrator

1.2. Sediul social, localitatea ......................................., str. .................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..................., telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .........................

1.3. Cod unic de înregistrare  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Nr. de înregistrare în registrul comertului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

1.4. Capital social la 31 decembrie 2009  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

2. Asociati, actionari, administratori:

 

Nr./An

 

 

Numele si prenumele

carnet profesional

Calitatea

Localitatea de domiciliu

.........................................

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

.........................................

.........................................

.........................................

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

.........................................

.........................................

.........................................

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

.........................................

.........................................

 

            3. Persoane fizice care efectuează consultantă fiscală în numele societătii:

 

Nr./An

 

 

Numele si prenumele

carnet profesional

Localitatea de domiciliu

 

.........................................

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

.........................................

 

.........................................

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

.........................................

 

.........................................

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

.........................................

 

 

            4. Birouri, sucursale, agentii, puncte de lucru:

 

Denumirea

.........................................

.........................................

Sediul

.........................................

.........................................

 

5. Cifra de afaceri din consultantă fiscală realizată în anul 2009:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, din care sume cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

6. Sume datorate Camerei Consultantilor Fiscali (cotizatia variabilă) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

(ziua/luna/anul)

Semnătura autorizată si stampila

..............................................

ANEXA Nr. 3

DECLARATIE

cu privire la activitatea desfăsurată în anul 2009

- persoane fizice -

 

Carnetul profesional

Nr. |_|_|_|_|_| / data |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

1. Numele si prenumele.......................................................................................................................................................

C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Domiciliul:

Localitatea ....................................., str. ...............................nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. .., ap. ..., judetul/sectorul ................ telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail....................., având calitatea de membru activ al Camerei Consultantilor Fiscali, declar pe propria răspundere că nu am desfăsurat activităti de consultantă fiscală si, prin urmare, nu am obtinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2009.

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

(ziua/luna/anul)

Semnătura autorizată si stampila

..............................................

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARATIE

cu privire la activitatea desfăsurată în anul 2009

- persoane juridice -

 

Nr. |_|_|_|_|_| / data |_|_|_|_|_|_|_|_|

(ziua/luna/anul)

 

Societatea Comercială ................................., având cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Nr. de înregistrare la registrul comertului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|, membră a Camerei Consultantilor Fiscali, cu sediul în localitatea ................................, str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et...., ap...., judetul/sectorul.............., telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  mobil, |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ......................., reprezentată prin administrator ....................................., declar că societatea nu a desfăsurat activităti de consultantă fiscală si, prin urmare, nu a obtinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2009.

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

(ziua/luna/anul)

Semnătura autorizată si stampila

..............................................

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidentele Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2010

 

În baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 18 ianuarie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Pentru anul 2010, nivelul taxei de înscriere în evidentele Camerei Consultantilor Fiscali este de 1.000 lei, iar nivelul taxei de autorizare a societătilor comerciale de consultantă fiscală este de 2.000 lei.

Art. 2. - Taxa se plăteste în contul RO36BTRL04101202D58602XX, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultantilor Fiscali, cod de identificare fiscală 18677087 din 18 mai 2006.

Art. 3. - Directia de servicii generale si Secretariatul general ale Camerei Consultantilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2010.

Nr. 4.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AUTO LEASING CO IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AUTO LEASING CO IFN - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) dinLegea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 341 din 11 decembrie 2009, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din aceeasi lege,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AUTO LEASING CO IFN - S.A., cu sediul în localitatea Corunca, Str. Principală nr. 4, judetul Mures, înregistrată la registrul comertului sub nr. J26/172/2002, cod unic de înregistrare nr. 14493847, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea k) „Activităti multiple de creditare" sub nr. RG-PJR-27-110184.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2010.

Nr. 93.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. V pct. 12, cu referire la art. 174 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, în loc de: „... si functionarea consiliului stiintific al centrelor regionale ...", se va citi: „... si functionarea consiliului consultativ al centrelor regionale ...".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 20, în loc de: „20. Busuioc Mariana, fiica lui Haralambie (fiul lui Andrei si Eudochia, născută la 16.02.1924 în localitatea Oxentea) si Elizaveta, născută la data de 31 iulie 1978 în localitatea Moldovata, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 12/2, ap. 47 (16.359/2003) Copii minori: Busuioc Marius, născut la data de 14.11.2007." se va citi: „20. Busuioc Mariana, fiica lui Haralambie (fiul lui Andrei si Eudochia, născută la 16.02.1924 în localitatea Oxentea) si Elisaveta, născută la data de 31 iulie 1978 în localitatea Molovata, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 12/2, ap. 47 (16.359/2003) Copii minori: Busuioc Marius, născut la data de 14.11.2007."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 54, în loc de: „54. Manea Olesea, fiica lui Ureche Constantin (fiul lui Mina, născut la 17.01.1926 în localitatea Hîncesti) si Aurelia, născută la data de 7 mai 1980 în localitatea Novotroitc, raionul Leninschii, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 96, ap. 56. (15.527/2003)"se va citi: „54. Manea Olesea, fiica lui Ureche Constantin (fiuIIui Mina, născut la 17.01.1926 în localitatea Hîncesti) si Aurica, născută la data de 7 mai 1980 în localitatea Novotroitc, raionul Leninschii, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. Alexandru celBun nr. 96, ap. 56. (15.527/2003)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 30, în loc de: „30. Ciocîrlan Viorica, fiica lui Stanislav Dumitru si Anastasia (fiica lui Mititel Danii, născut la 19.12.1927 în localitatea Tighina, si Parascovia), născută la data de 4 august 1979 în localitatea Jagan, Polonia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 3, bl. 2, ap. 66. (1.023/2004)" se va citi: „30. Lungu Viorica, fiica lui Stanislav Dumitru si Anastasia (fiica lui Mititel Danii, născut la 19.12.1927 în localitatea Tighina, si Parascovia), născută la data de 4 august 1979 în localitatea Jagani, Polonia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 3, bl. 2, ap. 66. (1.023/2004)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 104, în loc de: „104. Samoila Ludmila, fiica lui Solomon Vladimir (născut la 31.10.1930 în localitatea Chisinău) si Măria, născută la data de 5 decembrie 1959 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Criuleni, StrStepelor nr. 16. (3.764/2004) Copii minori: Samoila Sergiu, născut la data de 28.01.1992."se va citi: „104. Samoila Ludmila, fiica lui Solomon Vladimir (născut la 31.10.1930 în localitatea Chisinău) si Măria, născută la data de 5 decembrie 1959 în localitatea Mascăuti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. Stepelor nr. 16. (3.764/2004) Copii minori: Samoila Sergiu, născut la data de 28.01.1992."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 145, în loc de: „145. Hanganu Gheorghe, fiul lui Ion (născut la 8.01.1935 în localitatea Boghiceni, judetul Lăpusna) si Domnica, născut la data de 29 iulie 1966 în localitatea Boghicani, judetul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Ion Creangă nr. 1, ap. 51. (16.564/2003)"se va citi: „145. Hanganu Gheorghe, fiul lui Ion (născut la 8.01.1935 în localitatea Boghiceni, judetul Lăpusna) si Domnica, născut la data de 29 iulie 1966 în localitatea Boghiceni, judetul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Ion Creangă nr. 1, ap. 51. (16.564/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 83, în loc de: „83. Cobîlca Ion, fiul lui Vladimir si Măria (fiica lui Bîtcă Sava, născut la 2.04.1931 în localitatea Tabăra, si Efimia), născut la data de 17 mai 1975 în localitatea Tabăra, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tabăra, raionul Orhei. (1.217/2003)" se va citi: „83. Cobîlca Ion, fiul lui Ion si Ana (fiica lui Bîtcă Sava, născut la 2.04.1931 în localitatea Tabăra, si Efimia), născut la data de 17 mai 1975 în localitatea Tabăra, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tabăra, raionul Orhei. (1.217/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.981/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 4 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 16, în loc de: „16. Buraga Crestina, fiica lui Nicolae (fiul lui Stepanida, născută la 8.04.1919 în localitatea Filipeni) si Ana, născută la data de 17 iulie 1990 în localitatea Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Comrat, str. V. Cikalov nr. 21. (12.297/2003)"se va citi: „76. Buraga Crestina, fiica lui Nicolae (fiul lui Stepanida, născută la 8.04.1919 în localitatea Filipeni) si Ana, născută la data de 17 iulie 1990 în localitatea Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Comrat, str. V Cikalov nr. 21. (12.297/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.199/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 17*), în loc de: „ 7 7. Braga Svetlana, fiica lui Ciobanu Gheorghe si Eudochia (născută la 30.01.1935 în localitatea Tătăresti), născută la data de 29 noiembrie 1964 în localitatea Tătăresti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Viteazu nr. 51, ap. 39. (4.182/2008)" se va citi: „17. Braga Svetlana, fiica lui Ciobanu Gheorghe si Evdochia (născută la 30.01.1935 în localitatea Tătăresti), născută la data de 29 noiembrie 1964 în localitatea Tătăresti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Viteazu nr. 51, ap. 39. (4.182/2008)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 91, în loc de: „91. Rusu Dumitru, fiul lui Pantelimon (născut la 7.10.1922 în localitatea Niscani) si Ecaterina, născut la data de 23 octombrie 1980 în localitatea Niscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Niscani. (3.580/2008)"se va citi: „91. Rusu Dumitru, fiul lui Panteleimon (născut la 7.10.1922 în localitatea Niscani) si Ecaterina, născut la data de 23 octombrie 1980 în localitatea Niscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Niscani. (3.580/2008)"


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 24 noiembrie 2009.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 27 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 114*), în loc de: „114. Mîta Eugenia, fiica lui Lupu Andrei si Sofia, născută la data de 9 iunie 1971 în localitatea Vlăcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Grădinilor nr. 23, ap. 129. (1.533/2004) Copii minori: Mîta Andrian, născut la data de 29.05.1994." se va citi: „114. Mîta Eugenia, fiica lui Lupu Andrei si Sofia, născută la data de 9 iunie 1971 în localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Grădinilor nr. 23, ap. 129. (1.533/2004) Copii minori: Mîta Andrian, născut la data de 29.05.1994."


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 26, în loc de: „26. Petrov Lilia, fiica luiArion Efim si Stepanida, născută la data de 4 octombrie 1953 în localitatea Hagimus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bender, str. Matneva nr. 7, ap. 43. (1.562/2005)"se va citi: „26. Petrov lulia, fiica luiArion Efim si Stepanida, născută la data de 4 octombrie 1953 în localitatea Hagimus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bender, str. Matneva nr. 7, ap. 43. (1.562/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 134, în loc de: „134. Zgarbur Nadejda, fiica lui Ion siAnna, născută la data de 21 ianuarie 1985 în localitatea Suhonogova, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Gribov nr. 8, bl. 3, ap. 10. (3.707/2006)" se va citi: „134. Zgarbur Nadejda, fiica lui Ion siAnna, născută la data de 21 ianuarie 1985 în localitatea Suhonogovo, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Gribov nr. 8, bl. 3, ap. 10. (3.707/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.062/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 12 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 22, în loc de: „22. Gavrilită Mariana, fiica lui Gheorghe si Alexandra, născută la data de 7 februarie 1983 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Băcioi, Str. Independentei nr. 48, ap. 5. (3.191/2005) Copii minori: Sestacov Laura, născută la data de 10 iunie 2007."se va citi: „22. Sestacov Mariana, fiica lui Gheorghe si Alexandra, născută la data de 7 februarie 1983 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Băcioi, Str. Independentei nr. 48, ap. 5. (3.191/2005) Copii minori: Sestacov Laura, născută la data de 10 iunie 2007."


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.