MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 59/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 59         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 ianuarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.533 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 1.545 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 58 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            2. - Ordonantă pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

43. - Decizie privind eliberarea domnului Valentin Adrian IIiescu din functia de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

44. - Decizie privind numirea domnului Valentin Adrian IIiescu în functia de sef al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, cu rang de ministru

 

45. - Decizie privind eliberarea domnului Eugen Tomac din functia de secretar de stat pentru relatiile cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

46. - Decizie privind numirea domnului Eugen Tomac în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

47. - Decizie privind eliberarea domnului Gabriel Bădescu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

 

48. - Decizie privind eliberarea doamnei Maria Mota din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati

 

49. - Decizie privind eliberarea domnului Viorel Alexandru din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

50. - Decizie privind eliberarea doamnei Ioana Mihaela Lese din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

51. - Decizie privind înlocuirea unui membru în Consiliul Statistic National

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2010

 

75. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adăugată"

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            56. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN DUNĂREA LEASING - S.A.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.533

din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vinaldi Corn" - S.R.L.în Dosarul nr. 1.926/315/2009 al Judecătoriei Târgoviste.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 26 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.926/315/2009, Judecătoria Târgoviste a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Vinaldi Corn" - S.R.L. Într-un dosar având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată, în esentă, că prin interdictia ce se impune angajatorului se afectează dreptul la muncă al cetătenilor care nu au contract individual de muncă. Acest drept este un drept complex ce implică si dreptul la conditii rezonabile de viată, care să asigure un trai civilizat si decent. În conditiile în care în art. 16 alin. (2) din Codul muncii se prevede posibilitatea dovedirii raporturilor de muncă, si deci a prestatiilor, si prin alte mijloace de probă decât prin înscrisuri, deci prin contract individual de muncă, cu atât mai mult dispozitiile art. 276 din Legea nr. 53/2003 contravin dispozitiilor art. 41 din Constitutie. Dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 135 alin. (2) din Constitutie, care stabilesc în sarcina statului obligatia de a crea conditii în vederea cresterii calitătii vietii. Prin obligarea angajatorului de a permite prestarea muncii numai în baza unui contract individual de muncă îl împiedică pe cetătean, care, din diferite motive neimputabile lui, nu poate întocmi toate actele necesare angajării, să poată munci si astfel să-si îmbunătătească calitatea vietii ca urmare a muncii depuse.

Judecătoria Târgoviste consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, asa cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005. Acestea au următorul cuprins:

- Art. 276 alin. (1) lit. e): „(1) Constituie contraventie si se sanctionează astfel următoarele fapte: [...]

e) primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăsi valoarea cumulată de 100.000 lei."

În opinia autorului exceptiei, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) referitor la dreptul la muncă si la măsuri de protectie socială si ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) ce instituie obligatia statului de a asigura libertatea comertului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate asa cum a fost formulată, Curtea constată că textul legal a suferit modificări prin Legea nr. 331 din 11 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009, acesta având acum următorul continut: „(1) Constituie contraventie si se sanctionează astfel următoarele fapte: [...]

e) primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăsi valoarea cumulată de 100.000 lei;"

Curtea Constitutională constată că legiuitorul a păstrat aceeasi solutie legislativă, astfel că, potrivit jurisprudentei sale constante în astfel de situatii, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor legale în vigoare la data sedintei de judecata.

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor criticate prin raportare la art. 41 alin. (1)si art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 1.109 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 9 octombrie 2009, Decizia nr. 448 din 15 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 septembrie 2005, si Decizia nr. 265 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 20 aprilie 2007, Curtea a statuat că, întrucât contractul individual de muncă reprezintă cea mai concludentă dovadă a ceea ce au convenit părtile, documentul pe baza căruia se poate verifica în ce măsură si-a îndeplinit obligatiile oricare dintre părti, ce drepturi poate revendica si ce răspunderi are, chiar si în cadrul solutionării unor eventuale litigii, încheierea lui, chiar înainte de începerea raportului de muncă si în formă scrisă, este în interesul ambelor părti.

Răspunderea pentru încheierea contractului individual de muncă revine, în mod firesc, angajatorului. Existenta contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului, dar si atitudinea incorectă a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat.

Încadrarea în muncă doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale de muncă, asigură si cunoasterea si exercitarea obligatiilor legale ce le revin celor care folosesc fortă de muncă salariată.

Prevederea obligatiei încheierii contractului individual de muncă, în formă scrisă, precum si sanctionarea neîndeplinirii acestei obligatii legale nu îngrădesc în niciun fel exercitiul dreptului la muncă si, cu atât mai putin, libertatea comertului.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele acelor decizii subzistă si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vinaldi Corn" - S.R.L. În Dosarul nr. 1.926/315/2009 al Judecătoriei Târgoviste.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.545

din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 58 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 58 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cameron România" - S.A. din Ploiesti în Dosarul nr. 2.567/204/2009 al Judecătoriei Câmpina - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.567/204/2009, Judecătoria Câmpina - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 58 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cameron România" - S.A. din Ploiesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că cele două dispozitii legale criticate sunt contradictorii si creează două căi de atac cu regimuri juridice diferite, ceea ce conduce la încălcarea art. 21 alin. (3) din Constitutie. Astfel, calea de atac - plângerea - prevăzută de art. 53 din Legea nr. 188/2000 este incomplet regiementată de lege, astfel încât creează posibilitatea unei judecăti a cauzei fără participarea tuturor părtilor implicate în raportul juridic civil - creditor, debitor, executor judecătoresc. Textul de lege criticat dă posibilitatea ca, în conditiile în care raportul juridic executional este tripartit, la judecată sa participe doar două părti - partea vătămată de refuzul executorului judecătoresc de a fndeplini un act sau de a efectua o executare silită - si executorul judecătoresc, iar hotărârea să fie opozabilă si părtii din raportul juridic executional care nu a participat la proces, ceea ce încalcă dreptul la unproces echitabil.

Pe de altă parte, dispozitiile art. 58 din lege reglementează o altă cale de atac împotriva actelor executorului judecătoresc, fără a face si precizarea părtilor litigiului, desi, sustine autorul exceptiei, acest lucru se impunea pentru garantarea realizării drepturilor participantilor la raportul juridic executional civil.

Judecătoria Câmpina - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate formulate, arătând că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.


În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 53 si art. 58 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 53: „(1) Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită se motivează, dacă părtile stăruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.

(2) în cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunostintă de acest refuz la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are sediul biroul executorului judecătoresc.

(3) Judecarea plângerii se face cu citarea părtilor. În cazul admiterii plângerii instanta indică în hotărâre modul în care trebuie întocmit actul.

(4) Hotărârea judecătoriei este supusă recursului.

(5) Executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărârii judecătoresti rămase irevocabile.

(6) Nerespectarea, cu rea-credintă, de către executorul judecătoresc a obligatiei stabilite în alin. (5) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârsită din culpă, cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.";

- Art. 58: „Cei interesati sau vătămati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3) cu privire la accesul liber la justitie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 53 din Legea nr. 188/2000 reglementează calea de atac pe care o are la dispozitie partea interesată, respectiv plângerea împotriva refuzului nejustificat al executorului judecătoresc de a întocmi un anumit act în cadrul procedurii executării silite. În cazul admiterii plângerii, instanta indică în hotărâre modul în care trebuie întocmit actul, executorul judecătoresc fiind obligat să se conformeze hotărârii judecătoresti rămase irevocabile.

Pe de altă parte, dispozitiile art. 58 din Legea nr. 188/2000 constituie norma de trimitere la dispozitiile Codului de procedură civilă referitoare la calea de atac a contestatiei la executare, care poate fi formulată de orice persoană interesată sau vătămată prin actele de executare efectuate în cadrul procedurii executării silite.

Asa fiind, Curtea retine că dispozitiile legale criticate nu sunt contradictorii, asa cum sustine autorul exceptiei, ci reglementează situatii juridice diferite, în prima ipoteză, refuzul întocmirii unui act de executare, iar în cea de-a doua ipoteză, întocmirea unui act de executare de către executorul judecătoresc, în ambele situatii fiind necesar ca partea să justifice un interes sau să demonstreze producerea unei vătămări.

În ceea ce priveste participarea părtilor la judecarea cererilor adresate instantei, în cazul plângerii introduse la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are sediul biroul executorului judecătoresc, dispozitiile art. 53 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 prevăd că judecarea plângerii se face cu citarea părtilor, deci a tuturor persoanelor implicate în raportul juridic executional. În ceea ce priveste contestatia la executare, aceasta se judecă, potrivit dispozitiilor art. 402 din Codul de procedură civilă, cu procedura prevăzută pentru judecată în primă instantă, care se aplică în mod corespunzător, deci inclusiv sub aspectul participării părtilor la judecată.

Prin urmare, Curtea constată că motivele pe care se întemeiază exceptia de neconstitutionalitate nu pot fi primite, textele de lege criticate oferind suficiente garantii pentru asigurarea accesului la justitie si a dreptului la un proces echitabil consacrat de art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 58 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cameron România" - S.A. din Ploiesti în Dosarul nr. 2.567/204/2009 al Judecătoriei Câmpina - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, litera d) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

,,d) testarea pe animale a ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente, pentru a îndeplini cerintele prezentei legi, nu mai târziu de data la care aceste teste trebuie să fie înlocuite cu una sau mai multe dintre metodele validate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

(2) Metodele prevăzute în anexa nr. IX «Lista metodelor alternative validate de înlocuire a experimentelor pe animale» la Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice sunt reglementate prin ordin al ministrului sănătătii, pe măsura publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Este interzisă folosirea în produsele cosmetice a substantelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagene asupra celulelor embrionare sau toxice pentru reproducere din categoriile 1A, 1B si 2, în conformitate cu partea 3 din anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

(2) O substantă clasificată în categoria 2 poate fi utilizată în produsele cosmetice numai dacă a fost evaluată de Comitetul Stiintific pentru Siguranta Consumatorilor (CSSC), structură consultativă ce functionează la nivelul Uniunii Europene, potrivit Deciziei 2008/721/CE a Comisiei din 5 august 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete stiintifice si experti în domeniul sigurantei consumatorilor, al sănătătii publice si al mediului si de abrogare a Deciziei 2004/210/CE, si a fost acceptată pentru a fi folosită în compozitia produselor cosmetice."

3. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Fără a se aduce prejudicii protejării secretului comercial si proprietătii intelectuale, producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă cu introducerea pe piată a unui produs cosmetic importat va asigura ca informatia prevăzută la alin. (1) lit. a) si g) să fie accesibilă publicului în orice format, inclusiv electronic. Informatiile referitoare la compozitia cantitativă prevăzută la alin. (1) lit. a) vor fi limitate la substantele care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008:

a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 si 2.7, 2.8 tipurile A si B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A-F;

b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra functiei sexuale si a fertilitătii sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 si 3.10;

c) clasa de pericol 4.1;

d) clasa de pericol 5.1."

4. În cuprinsul legii, termenul „preparat" se înlocuieste cu termenul „amestec".

Art. II. - Dispozitiile prezentei ordonante intră în vigoare la data de 1 iunie 2010, cu exceptia dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.

Prezenta ordonantă transpune art. 1 „Modificări ale Directivei 76/768/CEE" din Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului si a directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, publicată în jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 23 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2010.

Nr. 2.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Valentin Adrian Iiiescu din functia de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Adrian IIiescu se eliberează din functia de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 43.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Valentin Adrian Iiiescu în functia de sef al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, cu rang de ministru

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Adrian IIiescu se numeste în functia de sef al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, cu rang de ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Eugen Tomac din functia de secretar de stat pentru relatiile cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Tomac se eliberează din functia de secretar de stat pentru relatiile cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 45.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Eugen Tomac în functia de secretar de stat la Departamentul  pentru Românii de Pretutindeni

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Tomac se numeste în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 46.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Gabriel Bădescu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

 

Având în vedere prevederile nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si a Hotărârii Guvernului nr. 1.371/2009 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, domnul Gabriel Bădescu se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 47.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Maria Mota din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati

 

Având în vedere prevederile nr. crt. 47 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si a Hotărârii Guvernului nr. 1.381/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati, doamna Maria Mota se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Viorel Alexandru din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

Având în vedere prevederile nr. crt. 48 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. -Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si a Hotărârii Guvernului nr. 1.384/2009 pentru modificarea si completarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, domnul Viorel Alexandru se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 49.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Ioana Mihaela Lese din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

Având în vedere prevederile nr. crt. 53 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si a Hotărârii Guvernului nr. 1.386/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, doamna Ioana Mihaela Lese se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 50.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru în Consiliul Statistic National

 

Având în vedere Adresa Institutului National de Statistică nr. 1.338/V.V. din 20 ianuarie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria Văleanu, consilier superior în cadrul Directiei politici publice si comunitare din structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, se numeste în calitatea de membru al Consiliului Statistic National, în locul doamnei Marcela Topliceanu.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 51.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2010

 

Având în vedere dispozitiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru anul 2010, cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă se stabileste la valoarea de 277,06 lei.

Art. 2. - Taxa se achită pentru fiecare serviciu prestat.

Art. 3. - Sumele încasate din taxa prevăzută la art. 1 se fac venit la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2010.

Nr. 63.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1563 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod MFP 14.13.01.02/s, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune conform instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Decontul special de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.498/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.

Art. 8. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 75.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DECONT DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


Sectiunea 4. Operatiuni prevăzute la art, 150 alin.(2), (3), (5) si {6) din Codul fiscal

-lei-

Nr. Crt.

Document

Număr/Data

Valoare în valută

Tip valută

Curs de schimb

Baza de impozitare

TVA datorat

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

Sectiunea 4.1. Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la piata TVA conform art.150alin.(2) din Codul fiscal

-lei-

Nr.Crt.

Document

Număr/Data

Valoare în valută

Tip valută

Curs de schimb

Baza de impozitare

TVA datorat

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

Nr.de evidentă a plătii:

 

 

Prezenta declaratie constuie titlu de creantă si produce efectele juridice ale înstiintării de plată de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.

 

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaratie sunt corecte si complete.

 

 

Nume, Prenume:

 

Semnătura si stampila

 

 

 

 

 

Functia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr înregistrare:

 

Data:

 

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod MFP: 14.13.01.02/s


ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

 

I. Contribuabilii care au obligatia să depună decontul special de taxă pe valoarea adăugată

Sectiunea 1 „Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile - altele decât mijloacele de transport noi si produsele accizabile" se completează numai de către persoanele înregistrate conform art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, dar care nu sunt înregistrate si nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelasi cod.

În această categorie se cuprind:

- persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) si persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se înregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 1531 din acelasi cod;

- persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

În această sectiune persoanele mai sus mentionate declară achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele înscrise în facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri*).

Sectiunea 2 „Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi" se completează de către orice persoană care nu este înregistrată si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu este înregistrată conform art. 1531 din acelasi cod, care efectuează achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

Sectiunea 3 „Achizitii intracomunitare de produse accizabile" se completează de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si de către persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din acelasi cod, care efectuează achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

Sectiunea 4 „Operatiuni prevăzute la art. 150 alin. (2), (3), (5) si (6) din Codul fiscal" se completează de către:

- persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate si nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, si persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, si care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal si care nu sunt înregistrate si nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, cărora li se livrează gaze naturale sau energie electrică în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din acelasi cod, dacă aceste livrări sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite în România sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrări de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate si nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, si din cauza cărora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei în care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitară de bunuri;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate si nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, si care sunt beneficiare ale unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, în cazul în care livrările de bunuri/prestările de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite în România sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal si care nu sunt înregistrate în România conform art. 153 din Codul fiscal.

Sectiunea 4.1 „Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal" se completează de către persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate si nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, si de către persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, dar care sunt stabilite în Comunitate, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal.


*) Pentru a evita orice neconcordantă între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA în statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare, evidentiate în decontul special de TVA si în declaratia recapitulativă pentru achizitii intracomunitare, în statul membru de destinatie, momentul exigibilitătii taxei intervine:

- în a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau

- dacă a fost emisă o factură pentru livrarea respectivă către persoana care cumpără bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri partiale, înainte de data de 15 a lunii următoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atât pentru livrările intracomunitare, cât si pentru achizitiile intracomunitare.


 

II. Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune la organul fiscal în a cărui evidentă este înregistrat contribuabilul.

Decontul special se depune numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei.

Formularul se întocmeste potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin si se depune după cum urmează:

a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevăzute la sectiunile 1, 3, 4 si 4.1 din formularul (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată";

b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea taxei eferente operatiunii prevăzute la sectiunea 2 din formular. Dacă în aceeasi lună persoana impozabilă efectuează mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeasi lună, fără a bifa căsuta „Declaratie rectificativă".

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată;

- prin completare pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală de către contribuabilii eligibili conform reglementărilor de utilizare a serviciului.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de contribuabil.

Formatul electronic al decontului special de taxă pe valoarea adăugată se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală si se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistentă este pus la dispozitie gratuit contribuabililor de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distantă, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

III. Completarea decontului special

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se completează după cum urmează:

Perioada de raportare:

În rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

Declaratia depusă initial se rectifică prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifând căsuta corespunzătoare de pe formular.

atentie !

Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspectie fiscală.

Ori de câte ori prin Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se declară o achizitie intracomunitară de mijloace de transport noi se bifează căsuta corespunzătoare de pe formularul respectiv.

1. Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta „Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice, care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal completează codul de înregistrare în scopuri de TVA;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu detin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Prima căsută este rezervată atributului „RO" si se completează numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

Caseta „Denumire/Nume, Prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Caseta „Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA" se bifează de către persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

Caseta „Persoane care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal" se bifează de către persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal.

2. Sectiunea „Date privind obligatia de plată"

În coloana 1 din cele 4 sectiuni „Document/număr/data" se înscriu numărul si data facturii primite de către beneficiarul operatiunilor respective sau, după caz, numărul si data autofacturii emise de către beneficiari, potrivit prevederilor art. 1551 alin. (1)sau (2) din Codul fiscal.

În coloana 2 din cele 4 sectiuni „Valoare în valută" se înscrie valoarea în valută consemnată în documentul înscris în coloana 1.

În coloana 3 din cele 4 sectiuni „Tip valută" se mentionează tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) în care este exprimată valoarea din documentul înscris în coloana 1.

În coloana 4 din cele 4 sectiuni „Curs de schimb" se completează ultimul curs de schimb comunicat de Banca Natională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunile declarate.

În coloana 5 din cele 4 sectiuni „Baza de impozitare" se calculează coloana 2 x coloana 4.

În coloana 6 din cele 4 sectiuni „TVAdatorat" se calculează coloana 5 x cota de TVA.

În sectiunea 4.1 se preiau din sectiunea 4 doar achizitiile de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei pe valoarea adăugată conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.

3. Câmpul „Nr. de evidentă a plătii" nu se completează, în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale, cu modificările ulterioare, si de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul activitătii fiscale.


 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, de utilizare si păstrare ale formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

 

Denumirea formularului: Decont special de taxă pe valoarea adăugată

Codul MFP: 14.13.01.02/s

Formatul: A4/t1

Caracteristicile de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistentă pus la dispozitie gratuit de către unitătile fiscale teritoriale.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea taxei pe valoarea adăugată.

Se întocmeste de: persoanele prevăzute la art. 1563 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îsi are domiciliul fiscal;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal. Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN DUNĂREA LEASING - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN DUNĂREA LEASING - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 29.655 din 16 decembrie 2009, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN DUNĂREA LEASING - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Burebista nr. 1, bl. D15, se. C, ap. 102, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/17884/1993, cod unic de înregistrare 4311336, înscrisă în Registrul general la sectiunea h) „Leasing financiar" sub nr. RG-PJR-41-080142.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2010.

Nr. 56.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.