MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 53/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 53         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 ianuarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.653 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Decizia nr. 1.654 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Decizia nr. 1.702 din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 si art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 1.703 din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            39. - Decizie privind numirea domnului Ion Sterian în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.11. - Ordin al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.64/2008

 

12. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru modificarea art. 4 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

 

21. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            155. - Hotărâre privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.653

din 15 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Vasile Dan si Măria Dan în Dosarul nr. 810/296/2004 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

La apelul nominal se prezintă, personal si asistat, autorul exceptiei Vasile Dan si de asemenea răspunde apărătorul autorului exceptiei Măria Dan, avocat Paula Contras, cu împuternicire la dosar, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Apărătorul autorilor exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, reiterând motivele cuprinse în notele scrise aflate la dosarul cauzei. În plus, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.055/2008, arătând că aceasta constituie un element de noutate, de natură a determina schimbarea jurisprudentei instantei de contencios constitutional referitoare la textele de lege criticate. În acest sens depune concluzii scrise la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Apreciază că în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 810/296/2004, Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 si 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte. Exceptia a fost ridicată de Vasile Dan si Măria Dan într-o cauză civilă având ca obiect evacuarea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textele de lege criticate încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor, deoarece creează o inegalitate între persoanele care locuiesc în imobile nationalizate care au rămas în patrimoniul statului, fată de persoanele care ocupă spatii locative revendicate si ulterior restituite vechilor proprietari. Arată că prevederile criticate reglementează, ca si conditie, negocierea în vederea încheierii contractelor de închiriere, astfel încât soarta chiriasilor depinde de vointa proprietarilor. Totodată, critică si modalitatea de adoptare a actului normativ din care fac parte textele de lege criticate, în sensul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 prevede posibilitatea evacuării chiriasilor pe calea ordonantei presedintiale, desi procedura ordonantei presedintiale este prevăzută de Codul de procedură civilă, act normativ care are natura unei legi organice.

Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că interventia legiuitorului în negocierea contractelor de închiriere pentru imobile apartinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice reprezintă o reglementare specială în favoarea chiriasilor, si nu a proprietarilor imobilelor, deoarece, în cazul unor astfel de reglementări, obligatiile locatorilor sunt suplimentare celor cuprinse în dreptul comun. Arată că autorii exceptiei interpretează restrictiv prevederile criticate, desi legiuitorul a stabilit suficiente pârghii de protectie în favoarea chiriasilor, existând posibilitatea neprelungirii unui contract de închiriere în cazul în care părtile nu pot ajunge la un acord. În ceea ce priveste problema de tehnică legislativă invocată de autorii exceptiei, consideră că aceasta nu are legătură cu cauza, în fine, apreciază că nu se impune analizarea criticilor de neconstitutionalitate ce vizează alte aspecte din actul normativ, de vreme ce nu sunt direct aplicabile în spetă.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 97/2000 si nr. 264/2004.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 10 si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001, având următorul continut:

- Art. 10: „(1) În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriasului sau fostului chirias, prin executorul judecătoresc, data si locul întâlnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Chiriasul sau fostul chirias este obligat să comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării.

(3) În cazul în care chiriasul sau fostul chirias comunică proprietarului că nu cere să încheie un nou contract de închiriere, acesta este obligat să îi predea proprietarului locuinta pe bază de proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (1). Nepredarea locuintei înăuntrul acestui termen îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanteipresedintiale.";

- Art. 11: „(1) Nerespectarea de către proprietar a dispozitiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriasului sau a fostului chirias.

(2) Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelor interese, pe calea ordonantei presedintiale."

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 73 alin. (3) lit. k) si I) privind domeniul legilor organice si ale art. 114 alin. (3) referitoare la angajarea răspunderii Guvernului. Totodată, invocă si dispozitiile art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului referitoare la egalitatea în fata legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra neconstitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, în întregime, prin raportare la dispozitiile art. 16 si art. 21 din Legea fundamentală, s-a pronuntat prin Decizia nr. 97 din 18 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 19 octombrie 2000, retinând că aceasta este constitutională.

În acest sens Curtea a retinut că ordonanta are ca scop protectia chiriasilor prin prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de, după caz, 5 sau 3 ani, asigurarea stabilitătii în viitor a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriasului la reînnoirea contractului de închiriere si crearea unor garantii împotriva unei evacuări abuzive, precum si a unui drept de preemtiune în cazul în care proprietarul intentionează să vândă locuinta. În cap. III al aceleiasi ordonante se reglementează modul de stabilire si de plată a chiriei, modalitătile de negociere a noului cuantum al acesteia si norme de protectie a chiriasului cu privire la nivelul chiriei. De asemenea, ordonanta reglementează si aspecte privind modificarea si revizuirea chiriei în conditiile cresterii ratei inflatiei, fiind interzisă expres rezilierea contractului sau evacuarea chiriasului pentru motivul că acesta nu este de acord cu majorarea chiriei.

Cu privire la sustinerea potrivit căreia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, consacrat prin art. 16 din Constitutie, Curtea a retinut că dispozitiile ordonantei nu contravin acestui principiu, deoarece egalitatea între cetăteni nu împiedică stabilirea unor restrictii sau limitări ale dreptului de proprietate.

Curtea nu a retinut nici critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie. Astfel, liberul acces al părtilor la justitie nu este îngrădit prin dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, ci, dimpotrivă, acest drept este confirmat prin solutionarea litigiilor dintre chiriasi si proprietari de către instanta de judecată.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 73 alin. (3) lit. k) si I) si ale art. 114 alin. (3), Curtea constată că acestea se referă, pe de o parte, la domeniul legilor organice, iar, pe de altă parte, la angajarea răspunderii Guvernului. Astfel, Curtea constată că aceste prevederi constitutionale nu sunt incidente în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Vasile Dan si Măria Dan în Dosarul nr. 810/296/2004 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.654

din 15 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Directia Silvică Piatra-Neamt în Dosarul nr.  3.714/279/2007 al Tribunalului Neamt - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă, pentru partea Mănăstirea Horaita, consilierul juridic al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, preot jurist Constantin Grigore, cu delegatie la dosar, lipsă fiind autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Mănăstirii Horaita solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. Totodată, depune la dosar jurisprudenta instantelor judecătoresti în cauze având ca obiect cereri de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenuri cu vegetatie forestieră, formulate de către Mănăstirea Horaita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.714/279/2007, Tribunalul Neamt - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor Legii nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997. Exceptia a fost ridicată de Directia Silvică Piatra-Neamt într-o cauză civilă având ca obiect plângerea formulată în baza Legii nr. 247/2005.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate instituie un vădit privilegiu unitătilor de cult în raport cu alte entităti care ar fi putut beneficia de prevederile Legii nr. 261/2008 si care au în folosintă ori înzestrare bunuri de natura celor mentionate în actul normativ contestat. Totodată, consideră că prin Legea nr. 261/2008 s-a realizat o trecere cu titlu gratuit în proprietatea unitătilor de cult a unor terenuri cu vegetatie forestieră si, întrucât aceste terenuri fac parte din proprietatea publică, aceasta nu este ocrotită si garantată, astfel cum prevede art. 136 alin. (2) si (4) din Constitutie.

Tribunalul Neamt - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că textele de lege criticate nu sunt singulare în ceea ce priveste constituirea dreptului de proprietate, din economia legislativă adoptată în materia fondului funciar rezultând că au beneficiat de constituirea dreptului de proprietate si alte categorii de persoane cărora li s-au atribuit terenuri din suprafetele aflate la dispozitia comisiilor locale de fond funciar. Cu titlu exemplificativ, instanta enumera prevederile art. 15 alin. (3), (4) si (5), art. 19, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 31 alin. (2), art. 33, art. 36 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 43 din Legea nr. 18/1991. Totodată, instanta constată că, la momentul invocării exceptiei, terenurile forestiere nerestituite fac parte din proprietatea publică conform art. 5 din Legea nr. 18/1991, asa încât nu se poate vorbi despre proprietate privată. Si, chiar în situatia în care autorul exceptiei s-a referit la terenuri forestiere deja restituite, ce se află în proprietatea privată, instanta apreciază că textul de lege criticat protejează proprietatea astfel dobândită, stabilind că în aceste cazuri atribuirea se face pe alte amplasamente. De asemenea, retine că solutia de atribuire a terenurilor forestiere este rezultatul optiunii legiuitorului si are la bază exercitarea dreptului pe care statul îl are de a decide asupra modului în care sunt reparate injustitiile si abuzurile săvârsite în trecut cu privire la proprietatea funciară, astfel încât nu se poate retine încălcarea dispozitiilor art. 136 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporujui consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că textele de lege criticate se aplică uniform tuturor celor aflati în situatia stabilită de ipoteza normei legale, fără să se instituie privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare. Totodată, retine că prevederile criticate nu contin norme contrare art. 44 din Constitutie, iar stabilirea modalitătilor de reconstituire a dreptului de proprietate în cazul structurilor de cult reprezintă o optiune a legiuitorului, pe deplin constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Legii nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, având următorul continut:

Art. I. - „Articolul 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (31) si (32) se modifică si vor avea următorul cuprins:

«(31) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosintă sau în înzestrare terenuri cu destinatie forestieră, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1937 pentru înzestrarea unor mănăstiri ortodoxe din tară cu întinderi de păduri si alte terenuri, publicată în Monitorul Oficial, nr. 66 din 20 martie 1937, astfel cum a fost modificată prin Decretul-lege nr. 47/1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 74 din 30 martie 1938, cu modificările si completările ulterioare, dobândesc în proprietate respectivele suprafete.

(32) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevăzute la alin. (31), care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiasi cult în judetul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au apartinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale fostilor proprietari, si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, cu modificările si completările ulterioare.»

2. După alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:

«(33) În situatia în care suprafetele avute în înzestrare sau în folosintă au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevăzute la alin. (31) le vor fi oferite suprafete de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasării, la cerere, a acestor suprafete, după ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat.»"

Art. II. - „(1) Unitătile de cult prevăzute la alin. (31) al art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, vor depune cereri de atribuire în proprietate, însotite de actele doveditoare, comisiilor judetene de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, vor fi modificate în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, ale art. 44 alin. (2) teza întâi si alin. (3) privind garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii private, prin lege, indiferent de proprietar si exproprierea pentru cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire si ale art. 136 alin. (2) si (4) referitoare la garantarea si ocrotirea prin lege a proprietătii publice si inalienabilitatea bunurilor proprietate publică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Având în vedere obiectul de reglementare al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 - fondul funciar al României - si scopul declarat al acesteia, respectiv retrocedarea către fostii proprietari sau mostenitorii acestora a dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de cooperativele agricole de productie sau de către stat, reglementarea conditiilor în care operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul modalitătilor de reconstituire a dreptului de proprietate în cazul structurilor de cult, constituie optiuni ale legiuitorului, în acord cu politica economică a statului în materie si cu finalitatea reparatorie a legii.

În aceste conditii, Curtea nu poate retine încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 si 136 invocate de către autorul exceptiei.

În legătură cu invocarea încălcării dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, Curtea constată că acestea sunt cuprinse în titlul II din Constitutie -„Drepturile, libertătile si îndatoririle fundamentale" -, care îi priveste pe cetăteni, iar nu persoanele juridice.

Or, în cauză, textele de lege criticate dispun cu privire la structurile de cult (parohii, schituri si mănăstiri) si Academia Română, astfel că dispozitiile din Legea fundamentală mentionate nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Directia Silvică Piatra-Neamt în Dosarul nr. 3.714/279/2007 al Tribunalului Neamt - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.702

din 17 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 si art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 si art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Alina-Liliana Savin, Virginia-Mariana Dimitriu si Raluca-Elena Zară în Dosarul nr. 302/44/2009 al Curtii de Apel Galati - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 302/44/2009, Curtea de Apel Galati - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 si art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Alina-Liliana Savin, Virginia-Mariana Dimitriu si Raluca-Elena Zară într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile art. 7 si 8 din Decretul nr. 167/1958 sunt neconstitutionale, în măsura în care sunt interpretate peste normele si jurisprudenta comunitară, iar termenul de prescriptie extinctivă curge în pofida faptului că nu se poate imputa vreo culpă creditorului si chiar în conditiile în care norma din care rezultă dreptul nu este accesibilă si previzibilă. În acest sens fac referire la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, în cauzele Sunday Times contra Regatului Unit, 1979, Rotam contra României, 2000, si altele.

Solicită Curtii Constitutionale să se pronunte cu privire la următoarele aspecte: care este instanta natională competentă să se pronunte asupra conformitătii unei norme interne cu jurisprudenta comunitară, dacă se poate retine existenta unei fapte ilicite a legiuitorului în conditiile unei abrogări nelegale si dacă termenul de prescriptie poate curge, în măsura în care norma nu a fost publică, accesibilă si previzibilă. Astfel, arată că, în măsura în care prevederile criticate sunt interpretate în dezacord cu jurisprudenta comunitară, autorii exceptiei sunt lipsiti atât de dreptul de proprietate asupra unui bun, cât si de posibilitatea concretă de a-l cere si apăra în justitie.

Curtea de Apel Galati - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că textele de lege criticate nu contravin Legii fundamentale. Arată că instantele judecătoresti au libertatea de a aprecia dacă unele dispozitii legale contravin sau nu normelor si jurisprudentei europene si, în cazul în care constată o neconcordantă între acestea, pot aplica în mod direct dreptul comunitar. În acest sens face referire la Hotărârea Simmenthal din 1978 a Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene. Consideră că în prezenta cauză motivele de neconstitutionalitate privesc interpretarea unor dispozitii legale, atribut al instantelor judecătoresti.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului nu a comunicat punctul său de vedere în legătură cu exceptia invocată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Prin încheierea de sesizare instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 si 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din


21 aprilie 1958, si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003.

Textele de lege criticate au următorul continut:

-Art. 7 din Decretul nr. 167/1958: „(1) Prescriptia începe să curgă de la data când se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executarea silită.

(2) În obligatiile care urmează să se execute la cererea creditorului, precum si în acelea al căror termen de executare nu este stabilit, prescriptia începe să curgă de la data nasterii raportului de drept.

(3) Dacă dreptul este sub conditie suspensivă sau cu termen suspensiv, prescriptia începe să curgă de la data când s-a împlinit conditia sau a expirat termenul.";

- Art. 8 din Decretul nr. 167/1958: „(1) Prescriptia dreptului la actiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât si pe cel care răspunde de ea.

(2) Dispozitiile alineatului precedent se aplică prin asemănare si în cazul îmbogătirii fără just temei.";

- Art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „(1) Cererile în vederea solutionării unui conflict de muncă pot fi formulate: [...]

c) În termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, în situatia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariate neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum si în cazul răspunderii patrimoniale a salariatilor fată de angajator;".

Autorii exceptiei invocă încălcarea atât a dispozitiilor constitutionale ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, cât si a dispozitiilor Primului Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si a dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că întreaga motivare a acesteia se referă la modul de interpretare si aplicare a textelor de lege criticate, si anume art. 7 si 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Or, Curtea a stabilit, în repetate rânduri, că problemele ce tin de aplicarea legii revin instantei de judecată, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (1) din Constitutie, care prevăd că „Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege", iar nu instantei de contencios constitutional. Hotărârea instantei de judecată poate fi atacată la instanta superioară, iar, în cazul în care practica judiciară vădeste o interpretare neunitară, Constitutia, prin art. 126 alin. (3), dă Înaltei Curti de Casatie si Justitie, iar nu Curtii Constitutionale, competenta stabilirii unei interpretări unice.

Fată de sustinerile autorilor exceptiei privind jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate si previzibilitate ale normelor juridice, se constată că aceeasi instantă europeană a statuat, de exemplu prin hotărârea pronuntată în cauzele Cantoni contra Frantei, 1996, si Rekvenyi contra Ungariei, 1999, că previzibilitatea consecintelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi aceasta, ea ar da nastere la o rigiditate excesivă a reglementării. Astfel, rămâne în sarcina judecătorilor ca, în cadrul actului de justitie pe care îl înfăptuiesc, să decidă cu privire la interpretarea si aplicarea unor norme legale.

De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut în jurisprudenta sa (Dumitru Popescu contra României, 2007, Vermeire contra Belgiei, 1991) faptul că prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale fac parte integrantă din ordinea juridică internă a statelor semnatare, acest aspect implicând obligatia pentru judecătorul national de a face aplicarea normelor acesteia, asigurându-le preeminenta fată de orice altă prevedere contrară din legislatia natională.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 si art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Alina-Liliana Savin, Virginia-Mariana Dimitriu si Raluca-Elena Zară în Dosarul nr. 302/44/2009 al Curtii de Apel Galati - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.703

din 17 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Călin Moraru în Dosarul nr. 631/233/2007 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că la dosar autorul exceptiei a comunicat o adresă prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare, apreciind că autorul exceptiei a avut suficient timp de la momentul transmiterii dosarului de către instanta de judecată pentru angajarea unui apărător.

Deliberând, Curtea Constitutională respinge cererea de acordare a unui nou termen.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 631/233/2007, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Exceptia a fost ridicată de Călin Moraru într-o cauză civilă având ca obiect o actiune în constatare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, faptul că prevederile criticate creează o inegalitate între fostii chiriasi care au cumpărat imobilul de la stat si proprietarii imobilului nationalizat, protejându-i pe primii în detrimentul ultimilor. Instituirea termenului de prescriptie de un an atinge însăsi substanta dreptului autorului de a se adresa justitiei, desi în cauză este vorba de încălcarea unor norme legale ce vizează un interes general. Sustine că limitarea accesului la justitie este incompatibilă cu dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât, în primul rând, textele de lege criticate eludează norme legale imperative de ordine publică si de interes general si, în al doilea rând, nu există un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul urmărit.

Judecătoria Galati consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că institutia prescriptiei, în general, si termenele în raport cu care îsi produce efectele aceasta nu pot fi considerate ca îngrădiri ale accesului liber la justitie; dimpotrivă, prin stabilirea lor se asigură un climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a unui drept constitutional, prevenindu-se eventualele abuzuri si limitându-se efectele negative asupra stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului nu a comunicat punctul său de vedere în legătură cu exceptia invocată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu următorul continut: „(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Totodată, invocă si încălcarea dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 a mai fost supus controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale ca si în cauza de fată. Astfel, prin Decizia nr. 427 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 5 decembrie 2003, Decizia nr. 372 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 31 august 2005, Decizia nr. 673 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 15 noiembrie 2007, Decizia nr. 114 din 19 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 26 martie 2008, si Decizia nr. 239 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 8 aprilie 2009, Curtea a statuat că acest text este constitutional.

În considerentele acestor decizii, Curtea a retinut că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 recunoaste dreptul titularului la exercitarea actiunii în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv si asigură posibilitatea valorificării acestuia în cadrul unui termen, impus de ratiuni sociale majore, respectiv de evitarea unor stări de incertitudine prelungite în ceea ce priveste raporturile juridice civile, precum si de asigurarea stabilitătii si securitătii acestora, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate.

Împrejurarea că persoana interesată, desi cunostea sau trebuia să cunoască termenul de introducere a actiunii în constatarea nulitătii, precum si consecintele juridice ale nerespectării acestuia, nu s-a conformat exigentei legale, lipseste de îndreptătire critica reglementării în cauză, potrivit principiului „nemo auditur propriam turpitudinem aIIegans".

Analizând compatibilitatea art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 cu dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, raportate la art. 20 din Constitutie, Curtea a retinut, în esentă, că textul de lege criticat se armonizează cu aceste prevederi, având ca scop asigurarea stabilitătii si securitătii raporturilor civile, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate.

Solutiile pronuntate în deciziile anterior mentionate, precum si considerentele ce au stat la baza acestora îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au fost aduse elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Călin Moraru în Dosarul nr. 631/233/2007 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Ion Sterian în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Sterian se numeste în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 39.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.64/2008

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (3), art. 27, art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (4), art. 32 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 38, art. 39 alin. (1), art. 41, 43, 44, 45, art. 51 alin. (1) si (4) si ale art. 68 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instructiunile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.64/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 26 august 2008, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) De la prevederile alin. (3)-(7) sunt exceptate structurile subordonate direct Directiei generale de informatii a apărării, care execută recrutarea, selectia, examinarea medicală, testarea aptitudinilor fizice, evaluarea psihologică, pregătirea modulară si încadrarea prin grija structurilor proprii."

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Pe timpul modulului instruirii individuale, Directia generală de informatii a apărării initiază demersurile necesare efectuării verificărilor specifice pentru soldatii si gradatii voluntari care se pregătesc pentru unitătile subordonate operational acestei structuri.

(2) Soldatii si gradatii voluntari care în urma verificărilor specifice primesc aviz negativ pentru încadrare în structurile subordonate operational Directiei generale de informatii a apărării se repartizează de către structurile de specialitate din cadrul categoriilor de forte ale armatei, pe baza optiunii fiecăruia, la unitătile militare din subordine, în limita locurilor disponibile."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2010.

Nr. M.11.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR

SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru modificarea art. 4 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 8 februarie 2010."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2010.

Nr. 12.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere Referatul privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier practicate de Societatea Comercială „Oil Terminal" - S.A. Constanta nr. 400.046 din 7 ianuarie 2010 al Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale art. 5.4, 6.2 si 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Oil Terminal" - S.A. Constanta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 202/2008 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2010.

Nr. 21.

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru derularea operatiunilor de transport prin terminalul petrolier

 

            MOTORINĂ

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

 

Cantităti mai mici de 30.000 tone/lună

12,42

Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor si încărcare la navă

30.000-50.000 tone/lună

11,73

 

Peste 50.000 tone/lună

11,04

 

Cantităti mai mici de 30.000 tone/lună

11,73

Primire pe conductă în rezervor si încărcare la navă

30.000-50.000 tone/lună

11,04

 

Peste 50.000 tone/lună

9,66

 

            BENZINĂ

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

 

Cantităti mai mici de 30.000 tone/lună

11,04

Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor si încărcare la navă

30.000-50.000 tone/lună

10,70

 

Peste 50.000 tone/lună

9,66

 

Cantităti mai mici de 30.000 tone/lună

10,01

Primire pe conductă în rezervor si încărcare la navă

30.000-50.000 tone/lună

9,32

 

Peste 50.000 tone/lună

8,28


            TITEI

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din navă si predare la S.C.CONPET - S.A.

Indiferent de cantitate

11,92

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ T.V.A. si consumurile tehnologice.

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru derularea operatiunilor de depozitare prin terminalul petrolier

 

            BENZINĂ SI MOTORINĂ

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

de la data terminării descărcării cisternelor de cale ferată sau data procesului-verbal de primire a rezervorului cu marfă din conductă până în a 10-a zi

0,00

începând cu a 11-a zi de la data terminării descărcării cisternelor de cale ferată sau data procesului-verbal de primire a rezervorului cu marfă din conductă până în a 15-a zi

0,11

începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării cisternelor de cale ferată sau data procesului-verbal de primire a rezervorului cu marfă din conductă până în a 30-a zi

0,16

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării cisternelor de cale ferată sau data procesului-verbal de primire a rezervorului cu marfă din conductă

0,28

 

            TITEI

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

de la data terminării descărcării navei până în a 10-a zi

0,00

începând cu a 11-a zi de la data terminării descărcării navei până în a 15-a zi

0,11

începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării navei până în a 30-a zi

0,16

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării navei

0,28

 

NOTĂ:

1. Tarifele nu includ T.V.A.

2. Data terminării descărcării navei/cisternelor de cale ferată sau data procesului-verbal de primire a rezervorului cu marfă din conductă este ziua „zero".

3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 12 lit. Adin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv ale Normelor privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 42/2005, precum si Procesul-verbal întocmit de Comisia de examinare stabilită prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiat în data de 18 noiembrie 2009,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă acordarea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar pentru aprobarea listei persoanelor care au participat la interviul-test în vederea atribuirii calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 155.

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în data de 18 noiembrie 2009

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Tara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

ANTOHI ADINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

BUTUCARU ANA-MARIA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

COSTIN LUDMILA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

COVASA MIRELA FLORENTA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

COZACHEVICI ANDREI VLADIMIR

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

FLOCASIMINA ELENA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

HERMAN ALEXANDRU GABRIEL

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

HRINCESCU RADU ADRIAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

MINEA MARIAM LUCIA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

PENA CRISTINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

SCURTESCU ANCA STELIANA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

12.

BARATTO PAOLO

ITALIA

Ordinul Economistilor Experti Contabili si Fiscali si Contabililor Autorizati din Circumscriptia Tribunalului din Pordenone

13.

BHATTACHARYYA SAUMYA

INDIA

Institutul Expertilor Contabili din India

14.

BRUNETTACARLO

ITALIA

Ordinul Economistilor Experti Contabili si Fiscali si Contabililor Autorizati din Circumscriptia Tribunalului din Pordenone

15.

CIERNA NATALIA

SLOVACIA

The Association of Chartered Certified Accountants

16.

DIBRAKRESHNIK

ALBANIA

The Association of Chartered Certified Accountants

17.

FACER PAUL

MAREA BRITANIE

Institutul Expertilor Contabili din Anglia si Tara Galilor

18.

HADJIDAMIANOU ANDREAS

CIPRU

Institutul Expertilor Contabili din Anglia si Tara Galilor

19.

KUBALA STANISLAV

SLOVACIA

The Association of Chartered Certified Accountants

20.

OCONNOR DAVID

MAREA BRITANIE

Institutul Expertilor Contabili din Anglia si Tara Galilor

21.

PANAYIDOU CHRISTIANA

CIPRU

Institutul Expertilor Contabili din Anglia si Tara Galilor

22.

RAKEVICH YULIYA

BELARUS

The Association of Chartered Certified Accountants

23.

RUBAN ALIAKSEI

BELARUS

The Association of Chartered Certified Accountants

24.

SIDDIQUI ZUBAIRAHMED

POLONIA

The Association of Chartered Certified Accountants

25.

TANDEL LASZLO

PAKISTAN

Institutul Expertilor Contabili din Pakistan

26.

ACRISTINI ANAMARIA DANA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

27.

BĂRBULESCU ADINA ELENA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

28.

BRATOSIN RAMONA MARIA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

29.

BRATU ADELA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

30.

CAZACU PAULCORNELIU

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

31.

CEAUSESCU ANDREEA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

32.

CHIOSEAUA LAURA CRISTINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

33.

CHIRU DANIELA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

34.

CIOBANU IONUT ADRIAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

35.

CORCODEL CLAUDIU EMANUEL

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

36.

DOBRE ELENA IRINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

37.

GABUREAC AURELIANA ANDREEA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

38.

GANCIU SORIN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

39.

GHIONDEAANDREI GHEORGHE

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

40.

GUSU LUMINITA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

41.

IONESCU ALEXANDRA CLAUDIA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

42.

KISS CLEMENTE

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

43.

MIHALI HORATIU MIHAI

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

44.

PĂUN COSMIN IULIAN FLORIN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

45.

PETRESCU DANIEL NICOLAE

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

46.

POP DINU IONUT

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

47.

ROSCA MIHAI IONUT

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

48.

TEODORESCU ANDREEA TEODORA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

49.

ZOESCU ANDREEA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

50.

GHANI SHOAIB

PAKISTAN

Institutul Expertilor Contabili din Pakistan

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.