MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 6         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.619/2009.- Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.178/2009.- Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind modificarea si completarea Regulamentului privind actele de studii si documentele scolare în învătământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.502/2005

 

6.195/2009. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni

 

6.196/2009. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei

 

6.198/2009. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar,privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „TO BE AS" din Brasov

 

6.201/2009.- Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava

 

6.205/2009. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Comerstone" din Dorohoi

 

6.207/2009. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures
 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.619.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Art. 1. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, din prevederile bugetare anuale, alocă fondurilor de garantare sumele necesare pentru garantarea finantării capitalului de lucru acordat potrivit legii de către institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, pe baza cererii MADR, deschide credite din bugetul de stat la cap. 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultura si Vânătoare". Din creditele bugetare deschise, MADR alimentează conturile fondurilor de garantare înscrise în registrele Băncii Nationale a României conform legii, pe baza unor esalonări de plăti (trimestriale) si a justificării sumelor acordate în perioada precedentă sub formă de garantii.

Art. 3. - Alocarea sumelor de către MADR se efectuează conform conventiilor de lucru încheiate de acesta cu fondurile de garantare, în care se stabilesc obligatiile părtilor si normele de lucru.

Art. 4. - Sumele alocate si dobânzile aferente acestora vor fi evidentiate distinct în evidentele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate „împrumuturi subordonate" acordate pe durata derulării garantiilor aferente creditelor angajate pentru finantarea beneficiarilor prevăzuti la art. 52 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

Art. 5. - Sumele primite de fondurile de garantare vor fi plasate la băncile comerciale care oferă cele mai sigure si mai avantajoase conditii, stabilite pe bază de concurs de oferte, cu participarea reprezentantului MADR, numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 6. - Sumele alocate si dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare, cu încadrarea în cerintele Băncii Nationale a României, pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garantiilor care pot fi acordate în anul următor nu va putea depăsi de 5 ori suma primită si dobânzile acumulate până la finele fiecărui an din care se vor deduce soldurile garantiilor acordate deja de fondurile de garantare;

b) acordarea de garantii de către fondurile de garantare, pe baza solicitărilor primite de la institutiile finantatoare, pentru fiecare finantare acordată de către institutiile finantatoare beneficiarilor prevăzuti la art. 52 din Legea nr. 329/2009.

Fondurile de garantare, la solicitarea institutiilor finantatoare, acordă garantii care pot acoperi până la 80% din valoarea finantării, diferenta si dobânda aferentă urmând a fi garantate de împrumutati.

Valoarea maximă a unei garantii acordate fiecărui beneficiar de către un fond de garantare pentru fiecare solicitare a institutiei finantatoare nu va depăsi echivalentul a 2,5 milioane euro, denominati în lei la cursul leu/euro de la data solicitării de garantare transmisă de institutia finantatoare.

Suma garantată pe împrumutat, aferentă fiecărei finantări, reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita garantiei acordate prin contractul de garantare.

Garantiile se acordă în lei sau în valută, în functie de moneda în care a fost acordată finantarea de către institutia finantatoare.

Aprobarea garantiei solicitate de institutia finantatoare are la bază documentatia de credit aprobată de aceasta si normele de lucru ale fondurilor de garantare aprobate de MADR;

c) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate în baza Legii nr. 329/2009 prin plata valorii garantiei/soldului garantiei, în cazul contractelor de garantare executate de finantator pentru împrumutatii care nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin contractele de finantare.

Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proportional pe măsura acordării si rambursării creditului, potrivit graficului de esalonare a creditului si a efectuării plătilor. Valoarea garantiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proportional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între institutiile finantatoare si fondurile de garantare.

Soldul garantiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare.

Riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata de către acestea a valorii garantiei (soldul garantiei) la momentul declansării procedurii de executare a debitorilor.

Art. 7. - Sumele rezultate după executarea de către creditori a celorlalte garantii constituite de împrumutat din care se deduc cheltuielile aferente creditului (dobânzi, comisioane si cheltuieli ocazionate de recuperarea creantei) vor diminua, proportional cu procentul de garantare, pierderile plătite de fondul de garantare si cele suportate de institutia finantatoare. În acest scop, fondurile de garantare mandatează institutiile financiare să constituie garantii ale împrumutatului, atât în favoarea acestora, cât si a fondurilor de garantare, în calitate de cocreditori.

Art. 8. - Executarea garantiilor împrumutatului se face în conditiile legii de către institutia finantatoare creditoare. Valoarea netă a creantelor recuperate din executarea garantiilor constituite de debitor va reduce proportional pierderile suportate de către creditor si garant.

Art. 9. - Sumele încasate conform art. 7 reîntregesc fondurile alocate fondurilor de garantare de către MADR.

Art. 10. - Primele de garantare minime pentru garantiile acordate de fondurile de garantare, în conformitate cu prevederile pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei C155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garantii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 11. - Fondurile de garantare practică si încasează pentru fiecare beneficiar cel putin nivelul primelor de garantare minime prevăzute în anexă, în functie de ratingul atribuit împrumutatului de institutia finantatoare creditoare în conformitate cu normele interne si corelat cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008.

Art. 12. - Pentru întreprinderile nou-înfiintate sau care nu au beneficiat de credite ori nu au un rating care are la bază evaluarea bilantului, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008, prima de referintă este stabilită la nivelul de 3,8%. O întreprindere este considerată nou-înfiintată dacă este înfiintată în anul depunerii cererii de finantare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

Art. 13. - În situatia în care la sfârsitul anului un beneficiar este încadrat de către institutia finantatoare într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garantii, fondurile de garantare vor percepe în anul următor nivelul maxim al primei de garantare prevăzute în anexă.

Art. 14. - Sumele disponibilizate ca urmare a rambursării creditelor garantate de fondurile de garantare vor fi reutilizate de către fondurile de garantare cu aprobarea MADR în scopul acordării de garantii în continuare.

 

ANEXA 1

normele metodologice

 

PRIMELE DE GARANTARE MINIME

pentru garantiile acordate de fondurile de garantare

 

Calitatea creditului

 

 

Rating

Prima anuală minima

 

 

Standard & Poors

Fitch

Moodys

Calitate maximă

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Capacitate foarte mare de plată

AA +

AA

AA -

AA +

AA

AA -

Aa 1

Aa2

Aa3

0,4 %

Capacitate mare de plată

A+

A

A -

A+

A

A -

A1

A2

A3

0,55 %

Capacitate corespunzătoare de plată

BBB +

BBB

BBB -

BBB +

BBB

BBB -

Baa1

Baa2

Baa 3

0,8 %

Capacitate de plată vulnerabilă la conditii adverse

BB +

BB

BB +

BB

Ba1

Ba2

2,0 %

Capacitatea de plată poate fi grav afectată de conditii adverse.

BB-B+

BB -

B +

Ba3

B 1

3,8 %

 

 

B fi-

B

B -

B2

B3

6,3 %

Capacitatea de plată depinde de existenta unor conditii favorabile durabile.

CCC +

CCC

CCC-

CC

CCC +

CCC

CCC -

CC C

Caa1

Caa2

Caa 3

Nu se pot acorda garantii.

Incapacitate de plată sau în pragul incapacitătii de plată

SD

D

DDD

DD

D

Ca

C

Nu se pot acorda garantii.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului privind actele de studii si documentele scolare în învătământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.502/2005

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1005, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind actele de studii si documentele scolare în învătământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.502/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 22 aprilie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera r) se introduc patru noi litere, literele s)-v), cu următorul cuprins:

,,s) certificat de competentă lingvistică de comunicare orală în limba română, însotit de suplimentul descriptiv;

t) certificat de competentă lingvistică de comunicare orală în limba maternă, însotit de suplimentul descriptiv;

u) certificat de competentă lingvistică într-o limbă de circulatie internatională, însotit de suplimentul descriptiv;

v) certificat de competente digitale, însotit de suplimentul descriptiv."

2. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Continutul si forma actelor de studii sunt prevăzute în anexele nr. 1-20*), care fac parte integrantă din prezentul regulament."

3. Anexa nr. 11 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 11), care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. După anexa nr. 16 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 17-20, al căror continut este prevăzut în anexele nr.2-51), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.178.


1) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 11 la regulament)

 

DIPLOMA DE BACALAUREAT

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 17 la regulament)

 

CERTIFICAT DE COMPETENTA LINGVISTICA

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 18 la regulament)

 

CERTIFICAT DE COMPETENTA LINGVISTICA

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 19 la regulament)

 

CERTIFICAT DE COMPETENTA LINGVISTICA

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 20 la regulament)

 

CERTIFICAT DE COMPETENTE DIGITALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti", cu sediul în localitatea Ulmeni, str. Petre Dulfu nr. 65, judetul Maramures, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „umanist", specializarea „filologie", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral/frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia „Sfântul Anton de Padua" din Ulmeni, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „George Pop de Băsesti" din Ulmeni, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.195.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti", cu sediul în municipiul Sighetu Marmatiei, str. Mihai Viteazu nr. 23, judetul Maramures, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „umanist", specializarea „filologie", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral/frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia „Sfântul Anton de Padua" din Ulmeni, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „George Pop de Băsesti" din Sighetu Marmatiei, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.196.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „TO BE AS" din Brasov

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „TO BE AS", cu sediul în municipiul Brasov, str. 1 Mai nr. 14, judetul Brasov, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „TO BEAS" din Brasov, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „TO BEAS" din Brasov dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „TO BE AS" din Brasov revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „TO BE AS" din Brasov.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „TO BEAS" din Brasov este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială IOSUA- S.R.L. din Brasov, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „TO BEAS" din Brasov, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.198.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, judetul Suceava, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „tehnician în turism", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Particular nr. 1 Suceava.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia Universitatea Populară Cultural-Stiintifică „Moldova" lasi - Filiala Suceava, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Particular nr. 1 Suceava, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.201.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone" din Dorohoi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 9 decembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-decembrie 2009,

tinând cont de solicitarea Asociatiei „Hope for the Children International" Dorohoi nr. 1.027 din 27 iulie 2009, înregistrată la ARACIP cu nr. 4.013 din 29 iulie 2009, privind demararea procedurilor pentru absorbtia Grădinitei „Cornerstone" din Dorohoi de către Scoala „Cornerstone" din Dorohoi,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - începând cu data emiterii prezentului ordin se aprobă comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Cornerstone", cu sediul în municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 14, judetul Botosani, de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone", cu sediul în municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 14, judetul Botosani.

Art. 2. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone", cu sediul în municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 14, judetul Botosani, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal si prelungit", respectiv pentru nivelul de învătământ „primar", limba de predare „română".

Art. 3. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone" din Dorohoi, acreditată potrivit dispozitiilor art. 2, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 4. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone" din Dorohoi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone" din Dorohoi revine fondatorilor.

Art. 5. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Cornerstone" din Dorohoi, respectiv din Scoala „Cornerstone" din Dorohoi de nivel „primar" este preluat de unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone" din Dorohoi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone" din Dorohoi este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia „Hope for the Children International" Dorohoi, unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Cornerstone" din Dorohoi, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.205.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 9 decembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-decembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acorda acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir", cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Bodoni Sandor nr. 3-5, judetul Mures, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical generalist" si „asistent medical de farmacie", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Ecologică „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.207.Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.