MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 81/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 81         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

73. - Hotărâre privind mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. să aprobe forma finală a Contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de societate cu Franklin Templeton Investment Management Limited (Londra)

 

80. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Bihor de către domnul Sarkady Zsolt Csaba

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

68. - Decizie pentru eliberarea domnului Aurel Ionel Lascu din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru armamente la Ministerul Apărării Nationale

 

69. - Decizie privind numirea doamnei Iuliana Lascu în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin transfer în interesul serviciului

 

70. - Decizie pentru eliberarea doamnei Carmen Dincă din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

71. - Decizie pentru numirea doamnei Zsuzsánna Péter în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

72. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Sorin Florea din functia publică de comisar general al Gărzii Financiare în functia publică de inspector guvernamental

 

73. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ladányi Árpád Csaba din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de comisar general al Gărzii Financiare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.010. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Militar National „Regele Ferdinand I”

 

2.011. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Brăilei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

2. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 2/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Rectificări la:


             - Decretul nr. 1.702/2009

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială „Fondul Proprietatea”- S.A. să aprobe forma finală a Contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de societate cu Franklin Templeton Investment Management Limited (Londra)

 

Având în vedere articolul unic lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 959/2008 privind stabilirea competentelor comisiei care va selecta societatea de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. si art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitatiei internationale pentru desemnarea societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. si a Caietului de sarcini al licitatiei,

tinând seama de aprobarea termenilor si conditiilor contractului de administrare în sedinta Adunării generale ordinare a actionarilor a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. din data de 7 septembrie 2009 si a mandatului dat de guvern comisiei de selectie în sensul reluării negocierilor clauzelor contractului de administrare de natură a asigura o mai bună protectie a Societătii Comerciale „Fondului Proprietatea” - S.A. În cadrul contractului de administrare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se mandatează reprezentantii statului în Adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. să aprobe forma finală a Contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de societate cu Franklin Templeton Investment Management Limited (Londra), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 73.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

încheiat între S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. si Franklin Templeton Investment Management Limited

 

[Data.........2010]

 

Acest Contract de administrare a fost încheiat la [...] 2010 între

1. Franklin Templeton Investment Management Limited din the Adelphi, str. John Adam nr. 1-11, Londra WC2N 6HT, Regatul Unit al Marii Britanii (societatea de administrare) (S.A/.); si

2. S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., situată în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, România (Clientul),

unde:

A. Clientul doreste să numească S.A.I. ca societate de administrare, care include si rolul de administrator al investitiilor cu privire la activele Clientului, în conformitate cu termenii prezentului Contract de administrare.

B. S.A.I. doreste să accepte numirea în termenii prevăzuti de prezentul contract de administrare.

1. Interpretare

În acest Contract de administrare, cu exceptia cazurilor în care contextul cere altfel, se convin următoarele:

- cuvintele la singular includ si pluralul, cuvintele la plural includ si singularul, cuvintele care sunt de genul masculin includ si femininul, iar cuvintele care sunt de genul feminin includ si masculinul;

- titlurile si paragrafele au doar scop de structurare si nu vor fi utilizate pentru a interpreta acest contract de administrare;

- referirile la „acest Contract de administrare” includ introducerea, preambulul si anexa (care sunt incluse prin trimitere si care fac parte integrantă din acest Contract de administrare), precum si acest Contract de administrare, cu exceptia situatiilor în care se prevede altceva;


- în acest Contract de administrare, trimiterile la introducere, preambul, sectiuni, articole, clauze, subclauze si anexă sunt trimiteri la introducerea, preambulul, sectiunile, articolele, clauzele si subclauzele din acest Contract de administrare, precum si anexa la acesta, cu exceptia situatiilor în care se prevede altceva.

2. Definitii

În acest Contract de administrare, următorii termeni cu majuscule vor avea următoarele întelesuri, dacă nu rezultă altfel din context sau nu se prevede altceva:

- Act constitutiv înseamnă actul constitutiv al Clientului;

- Administrator unic înseamnă persoana juridică numită de către actionari să administreze Clientul, în limitele prevăzute de legea aplicabilă din România, Actul constitutiv si deciziile Adunării generale a actionarilor; pentru scopul prezentului Contract, orice referire la Administratorul unic va fi considerată ca făcând referire la S.A.I.;

- AGA înseamnă Adunarea generală a actionarilor Clientului;

- Afiliat al oricărei persoane înseamnă oricare altă persoană care controlează în mod direct sau indirect această persoană ori este controlată în mod direct sau indirect de această persoană ori se află sub control comun cu această persoană;

- AOPC înseamnă alte organisme de plasament colectiv decât organismele de plasament colectiv de valori mobiliare (OPCVM), care sunt înfiintate ca fonduri închise de investitii sau societăti de investitii de tip închis, conform definitiei de la art. 114alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

- Client înseamnă S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., o societate de investitii de tip închis, înfiintată în anul 2005 de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea de compensatii cetătenilor ale căror averi au fost confiscate abuziv în perioada comunistă, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, România;

- Cont înseamnă contul mentinut de Depozitar sau subdepozitarcu privire la care Clientul a informat în scris S.A.I.;

- Contract de administrare înseamnă acest Contract de administrare, încheiat între S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A.,

În calitate de Client, si [.....], în calitate de societate de administrare;

- CR înseamnă Comitetul reprezentantilor (Board of Nominees în limba engleză) - organismul de supraveghere al S.A.I., numit de către AGA si aflat sub directa supraveghere a AGA;

- CNVM înseamnă Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, care are atributiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările ulterioare;

- Control (si cuvintele sinonime) înseamnă relatia dintre societatea-mamă si o filială ori o relatie similară între orice persoană fizică sau juridică si o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societătii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă si situatia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una si aceeasi persoană printr-o relatie de control;

- Depozitar reprezintă acea institutie de credit din România autorizată de Banca Natională a României, în conformitate cu legislatia bancară sau sucursala din România a unei institutii de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de CNVM pentru activitate de depozitare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, căreia îi sunt încredintate spre păstrare, în conditii de sigurantă, toate activele S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A.;

- Daune înseamnă fiecare si toate pierderile, pretentiile sau obligatiile generate de orice circumstante prejudiciante;

- Delegat înseamnă entitatea care a fost delegată sau a primit administrarea investitiilor sau alte functii în urma externalizării acestora de către S.A.I., cu acordul prealabil si în scris al Clientului;

- Depozitar central înseamnă o persoană juridică înfiintată ca o societate pe actiuni, autorizată si supravegheata de CNVM, care depozitează valori mobiliare si efectuează alte operatiuni legate de acestea;

- Dispută înseamnă orice divergentă sau diferend provenind din sau în legătură cu acest Contract de administrare, inclusiv si fără a se limita la cele privind încheierea valabilă, existenta, nulitatea, încălcarea, rezilierea sau lipsa de valabilitate;

- DPI înseamnă declaratia de politică investitională, reprezentând procesul aprobat de Client pentru luarea deciziilor de investitii în legătură cu activele din Portofoliu;

- Fonduri interne înseamnă organisme de plasament colectiv si portofolii individuale administrate de către S.A.I.;

- IFRS înseamnă Standardele Internationale de Raportare Financiară, reprezentând un set de standarde internationale de contabilitate în care este prevăzut modul în care trebuie raportate în situatiile financiare anumite tipuri de tranzactii si alte evenimente;

- Legea nr. 297/2004 reprezintă Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 247/2005 reprezintă Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

- Listare reprezintă prima zi de tranzactionare pe piata reglementată la vedere, administrată de către S.C. „Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.;

- OUG nr. 81/2007 înseamnă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007;

- OPCVM înseamnă organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, reprezentate de fonduri deschise de investitii si societăti de investitii de tip deschis, asa cum sunt acestea definitela art. 76 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

- Parte despăgubită înseamnă Clientul, angajatii, reprezentantii si agentii acestuia;

- P/B înseamnă produsul intern brut, reprezentând valoarea monetară a tuturor bunurilor finite produse si serviciilor furnizate în interiorul granitelor României într-o anumită perioadă de timp;

- Piata reglementată este piata definită prin art. 125 din Legea nr. 297/2004;

- Portofoliu înseamnă totalitatea activelor administrate;

- Practici de tipul „Soft Do//ars”înseamnă acorduri conform cărora bunuri sau servicii, altele decât executarea ordinelor de vânzare sau cumpărare de instrumente financiare, sunt obtinute de o societate de administrare a investitiilor de la sau printr-un intermediar în schimbul directionării către respectivul intermediar a tranzactiilor efectuate pe seama organismului de plasament colectiv administrat de respectiva societate de administrare a investitiilor;

- Reguli prudentiale înseamnă reglementările privind cerintele de prudentă si adecvare a capitalului emise de CNVM sau alte organisme de reglementare bancară sau a pietei de capital din Uniunea Europeană pentru evaluarea corectă a riscurilor si, în continuare, pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora;

- S.A.I. Înseamnă Franklin Templeton Investment Management Limited, societatea de administrare a investitiilor, persoană juridică străină, constituită ca societate pe actiuni, autorizată de autoritatea competentă din statul membru de origine si care, ca o conditie suspensivă de intrare în vigoare a acestui contract de administrare, va înfiinta o sucursală pe teritoriul României, pe baza autorizatiei emise de CNVM, si va înscrie această sucursală în Registrul CNVM. SAI va fi desemnată ca administrator unic al Clientului, potrivit prevederilor acestui Contract de administrare si Actului constitutiv;

- Societate asociată (atunci când expresia se utilizează în legătură cu S.A.I.) înseamnă o societate care este un Afiliat al S.A.I.;

- Stat membru înseamnă statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state care apartin Spatiului Economic European;

- VNA înseamnă valoarea activului net al unui AOPC, care se determină ca diferentă între valoarea totală a activelor si valoarea însumată a datoriilor respectivului AOPC si a veniturilor înregistrate în avans.

3. Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract de administrare îl reprezintă acordarea S.A.I. a mandatului de Administrator unic al Clientului si, de asemenea, ca Societate de administrare a investitiilor Clientului si stabilirea drepturilor si obligatiilor părtilor cu privire la acest mandat.

4. Numirea S.A.I.

4.1. Prin acest Contract de administrare, Clientul numeste S.A.I. ca Administrator unic al Clientului si, de asemenea, ca Societate de administrare a investitiilor pentru Portofoliul transferat în conformitate cu art. 14.1. lit. d).

5. Acceptarea numirii

S.A.I. acceptă numirea sa în calitatea de Administrator unic al Clientului si de Societate de administrare a investitiilor, în termenii prevăzuti de acest Contract de administrare.

6. Obligatiile S.A.I., obiectul si obiectivul administrării

6.1. Obligatiile si competentele S.A.I. În calitate de Administrator unic al Clientului sunt prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 297/2004, în regulamentele aplicabile si în Actul constitutiv, care poate fi modificat ulterior, în conditiile legii. S.A.I. va fi obligată:

(i) să stabilească o dată de referintă pentru actionarii care au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii, si să stabilească textul înstiintării de convocare a adunării generale, după ce a obtinut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentantilor cu privire la continutul acesteia si după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentantilor;

(ii) la cererea scrisă a oricărui actionar, depusă anterior datei Adunării generale a actionarilor, să ofere răspunsuri, după ce a obtinut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentantilor, în legătură cu aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;

(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea oricărui actionar, să fie pusă la dispozitia acestuia o copie a procesului-verbal al adunării generale si, de asemenea, după ce convocarea sedintei Adunării generale ordinare anuale a actionarilor este publicată, să pună la dispozitia actionarilor situatiile financiare ale societătii si rapoartele auditorilor si al S.A.I;

(iv) să examineze si să verifice situatiile financiare anuale asa cum au fost întocmite acestea de contabilii societătii, să întocmească raportul privitor la activitatea anuală, să verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului reprezentantilor înainte de a fi transmise mai departe Adunării generale a actionarilor spre aprobare si să propună repartizarea profitului, după ce a obtinut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentantilor;

(v) să gestioneze relatia cu Depozitarul central cu privire la functiile Registrului actionarilor;

(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrare si la politica de afaceri a Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentantilor pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis Adunării generale a actionarilor;

(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentantilor si, ulterior acesteia, aprobării Adunării generale a actionarilor bugetul anual de venituri si cheltuieli si planul de afaceri;

(viii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentantilor si, ulterior acesteia, aprobării Adunării generale a actionarilor Fondului Proprietatea strategia generală conform politicii de investitii a Fondului Proprietatea; răspunde de aplicarea politicii de investitii si realizarea unui echilibru corespunzător între profiturile si riscurile Portofoliului Fondului Proprietatea; trebuie să informeze periodic Fondul despre schimbările semnificative în activitatea Fondului Proprietatea si în structura Portofoliului acestuia;

(ix) să aprobe externalizarea unor anumite activităti, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atributii, sub conditia avizării prealabile de către CNVM;

(x) pe baza propunerii Comitetului reprezentantilor, să supună aprobării Adunării generale a actionarilor orice contract/document care poate crea obligatii legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului Proprietatea care depăsesc 5% din valoarea totală a activelor nete ale Fondului Proprietatea (calculată conform regulilor CNVM);

(xi) să propună Adunării generale a actionarilor încheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după obtinerea aprobării prealabile a Comitetului reprezentantilor, precum si să aprobe procedura de audit intern si planul de audit;

(xii) să decidă mutarea sediului social, cu conditia ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României;

(xiii) să pună la dispozitia Comitetului reprezentantilor rapoartele, precum si orice alte documente necesare exercitării de către acesta a activitătii de monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11) din anexa nr. 7 la Caietul de sarcini astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitatiei internationale pentru desemnarea societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea”- S.A. si a Caietului de sarcini al licitatiei; să informeze de îndată Comitetul reprezentantilor despre orice litigiu sau încălcare a legislatiei privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operatiune care poate constitui încălcare a politicii de investitii si despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;

(xiv) să solicite convocarea Adunării generale extraordinare a actionarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situatie în care există o divergentă de opinii între Comitetul reprezentantilor si S.A.I., care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare.

De asemenea, obligatiile S.A.I. vor fi cel putin cele solicitate în Caietul de sarcini si DPI, toate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2008 si asumate prin oferta depusă de S.A.I.

În cadrul licitatiei internationale pentru desemnarea societătii de administrare a S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A.

6.2. S.A.I. Îsi va îndeplini obligatiile rezultând din prezentul Contract de administrare cu respectarea intereselor Clientului, cu privire la participarea la oferte publice sau alte actiuni corporative în legătură cu instrumentele financiare din Portofoliu.

7. Operatiuni autorizate

Conform reglementărilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si reglementările secundare emise de C.N.V.M., precum si Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente - titlul VII, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., având anexat Actul constitutiv al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., cu modificările si completările ulterioare, DPI, Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitatiei internationale pentru desemnarea societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. si a Caietului de sarcini al licitatiei, precum si orice alte reglementări legale în vigoare incidente.

8. Depozitarea activelor si Depozitarul

8.1. Depozitarea activelor Clientului se va face în conformitate cu prevederile dispozitiilor legale aplicabile AOPC. Contractul de depozitare va include în mod obligatoriu clauze referitoare la înlocuirea Depozitarului si reguli de asigurare a protectiei actionarilor în astfel de situatii.

8.2. Toate sumele cuvenite Clientului cu titlu de dividende, dobânzi, încasări din vânzări sau cu orice alt titlu vor fi plătite direct către Depozitar, în contul Clientului deschis la acesta. S.A.I. nu va putea detine în niciun moment si sub nicio formă numerar sau bunuri din Portofoliu apartinând Clientului cu orice titlu.

9. Remuneratia S.A.I. si cheltuieli

Remuneratia S.A.I. pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de administrare este stabilită în conformitate cu solicitările din Regulamentul de organizare a licitatiei, din Caietul de sarcini, precum si din oferta finală formulată în urma negocierilor.

9.1. Drept remuneratie pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de administrare, S.A.I. va primi un onorariu de administrare exprimat în moneda natională a României - lei, în conformitate cu anexa la acest Contract de administrare.

9.2. Dacă nu se prevede altceva în cadrul acestui Contract de administrare, toate costurile si cheltuielile efectuate de către S.A.I. În îndeplinirea sarcinilor sale nu vor fi cheltuiala Clientului, ci, astfel cum decid părtile la acest Contract de administrare, vor fi suportate de către S.A.I.

Clientul va suporta sau va rambursa către S.A.I, în cazul în care acesta din urmă Ie-a avansat, următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;

b) cheltuieli datorate intermediarilor;

c) cheltuieli privind plata taxelor si comisioanelor către CNVM;

d) cheltuieli privind auditul financiar al Fondului Proprietatea, precum si altor audituri sau evaluări impuse de legislatia în vigoare aplicabilă Clientului;

e) cheltuieli privind admiterea la tranzactionare a instrumentelor financiare emise de Fondul Proprietatea si a oricăror emisiuni sau oferte subsecvente, cheltuieli cu intermediarii care intermediază admiterea la tranzactionare, cheltuieli cu realizarea de prezentări pentru intermedierea si marketingul ofertei publice pentru a atrage interesul investitorilor, precum si cheltuieli generate de obligatiile de raportare si transparentă aplicabile unui emitent ale cărui actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată;

f) cheltuieli privind organizarea adunărilor generale ale actionarilor si comunicarea cu actionarii Clientului, precum si în legătură cu plata comisioanelor pentru servicii de registru prestate de către Depozitarul central;

g) cheltuieli privind plata taxelor si comisioanelor datorate Bursei de Valori Bucuresti si oricărei alte piete reglementate pe care instrumentele financiare emise de Fondul Proprietatea vor fi admise la tranzactionare;

h) cheltuieli privind înregistrările la registrul comertului sau documentele emise de acesta;

i) cheltuieli privind plata comisioanelor bancare rezultând din operatiuni derulate pe seama Fondului Proprietatea, cu exceptia celor mentionate la lit. a);

j) cheltuieli privind desemnarea unor consultanti juridici care să actioneze în numele Fondului Proprietatea, în cazul în care este necesară protectia drepturilor legale ale Fondului Proprietatea, precum si apărarea intereselor acestuia în caz de pretentii ale unor terti;

k) cheltuieli în legătură cu contracte încheiate cu furnizori externi de servicii existente la data semnării prezentului Contract de administrare până la expirarea sau încetarea contractelor respective;

l) cheltuieli în legătură cu remunerarea membrilor C.R. (în legătură cu serviciile prestate de acestia si participarea la sedinte, în conformitate cu Actul constitutiv si orice reglementări interne aplicabile) si a oricăror alte persoane independente (care nu sunt angajati ai S.A.I sau ai Afiliatilor acestuia) care vor reprezenta Fondul Proprietatea în organele corporatiste ale societătilor din Portofoliu, după caz;

m) cheltuieli cu costurile de imprimare a documentatiei Fondului Proprietatea;

n) cheltuieli sau taxe impuse de orice autoritate fiscală în sarcina Clientului în legătură cu cheltuielile de mai sus sau care sunt incidente altfel, în legătură cu desfăsurarea activitătii Fondului Proprietatea;

o) alte cheltuieli aprobate de C.R. În sarcina Clientului, în conformitate cu Actul constitutiv.

Cheltuielile mentionate la lit. d), e), f), j) si m) vor fi efectuate de către S.A.I. numai cu acordul prealabil scris al C.R.


Cu exceptia celor prevăzute anterior, S.A.I. va suporta următoarele cheltuieli curente angajate cu ocazia executării obligatiilor sale rezultând din prezentul Contract de administrare, incluzând, dar fără a se limita la:

a) cheltuieli privind corespondenta si telefoanele;

b) cheltuieli privind deplasările în interes de serviciu sau afaceri si cazarea;

c) cheltuieli privind salariile, bonusurile si orice alte remuneratii acordate de S.A.I. angajatilor si colaboratorilor săi;

d) orice alte cheltuieli necesare functionării S.A.I. sau sucursalei sale deschise în România.

9.3. În executarea acestui Contract de administrare, S.A.I. nu va folosi practici de tipul „soft doIIars”. Toate tranzactiile aferente Portofoliului vor fi realizate în interesul Clientului si cu respectarea D.P.I, precum si cu respectarea principiilor celei mai bune executii.

9.4. Orice onorarii pentru directori sau alte onorarii primite de către angajatii, agentii sau reprezentantii S.A.I. din partea unei companii din Portofoliu vor fi fie transferate mai departe Clientului, fie deduse din onorariul de administrare.

9.5. S.A.I. nu va emite pretentii cu privire la nicio sarcină, drept de retentie, garantie reală sau compensare asupra Portofoliului ori altor active sau fonduri bănesti continute de acesta.

10. Furnizarea informatiilor către Client si reprezentantii acestuia

10.1. S.A.I. va furniza Clientului analize de performantă si prezentări tabelare în legătură cu Portofoliul, solicitate de către Client, în mod periodic. De cel putin două ori pe an calendaristic si la o dată agreată reciproc ca fiind convenabilă pentru părti S.A.I. va efectua o prezentare în beneficiul Clientului, care va fi sustinută la birourile din Bucuresti ale Clientului, cu privire la situatia Portofoliului pe ultimele 6 luni, iar Clientul poate vizita periodic birourile S.A.I. În vederea analizei factorilor de piată, a portofoliului si a modalitătii de punere în executie a acestui Contract de administrare.

10.2. S.A.I. va furniza Clientului, trimestrial si/sau la cerere, documente în formă scrisă reprezentând dovada tranzactiilor efectuate de S.A.I., în numele Clientului, cu terti în legătură cu Portofoliul.

10.3. S.A.I. va păstra înregistrări contabile corecte si detaliate ale investitiilor, încasărilor, plătilor si altor tranzactii legate de portofoliu, pe care le va transmite lunar Clientului.

10.4. S.A.I. va pune la dispozitia Clientului, la cererea acestuia, copii ale tuturor înregistrărilor din registrele contabile legate de Portofoliu. S.A.I. Îsi va prelungi programul normal de lucru dacă si când Clientul va cere acest lucru si va furniza fără întârziere spatiul si asistenta necesare auditorilor si altor reprezentanti autorizati ai Clientului, inclusiv reprezentanti ai actionarilor si/sau ai CR, în scopul auditării si verificării registrelor S.A.I. legate de valorile mobiliare, titlurile de valoare si alte active din Portofoliu. Sfera auditului nu va fi limitată de către S.A.I. si poate include verificarea sistemului contabil, a procedurilor, înregistrărilor contabile, controalelor interne si altor domenii a căror verificare este considerată necesară de către Client sau auditor, în scopul de a facilita formularea de către Client a unei opinii cu privire la costuri, directe sau indirecte, sau la alte sume facturate Clientului, precum si asupra performantei portofoliului si a S.A.I. S.A.I. va coopera atunci când este nevoie pentru realizarea auditului, furnizând pentru auditorii mai sus-mentionati si alti reprezentanti autorizati inclusiv asistentă din partea reprezentantului compartimentului de control intern si auditului intern din cadrul S.A.I.

10.5. S.A.I. va raporta Clientului, în termen de două zile lucrătoare de la identificare, orice situatie de neconformare cu prevederile prezentului Contract de administrare (inclusiv anexa) si va întreprinde toate actiunile necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp aceste cazuri de neconformare.

10.6. S.A.I. va lua legătura cu Depozitarul ori de câte ori va fi nevoie, pentru a-i permite acestuia din urmă, în numele Clientului, să îsi îndeplinească obligatiile privind dezvăluirea actionariatului companiilor în care este investit Portofoliul, în concordantă cu legislatia relevantă, si va furniza la timp informatii Depozitarului în acest sens.

11. Confidentialitate si acte cu consecinte fiscale

11.1. S.A.I., cu exceptia situatiilor în care:

a) se prevede altceva în legi sau regulamente; sau

b) este necesar pentru efectuarea decontării si realizării operatiunilor cu Depozitarul sau subdepozitarul activelor; sau

c) se permite altceva, în scris, de către Client; sau

d) este necesar pentru înfiintarea facilitătilor de schimb international (dezvăluirea în acest caz va fi limitată la departamentele de creditare si conformare din cadrul băncilor), se va asigura că toate chestiunile legate de Portofoliu vor fi păstrate în strictă confidentialitate.

Înainte ca S.A.I. să dezvăluie informatii confidentiale conform lit. a), va avea obligatia de a informa Clientul în acest sens.

11.2. S.A.I. nu va dezvălui informatii legate de Portofoliu către alte societăti din grupul financiar Franklin Templeton care desfăsoară într-o proportie importantă alte activităti decât cele de administrare a investitiilor, în afara acelor membri ai personalului angajati în functii de administrare a investitiilor, decât în conditiile permise în clauza 11.1 lit. a)-d). S.A.I. va opera în orice situatie procedurile de confidentialitate, care obligă personalul societătii să dezvăluie informatii legate de Portofoliu doar atunci când este nevoie si să respecte cea mai strictă confidentialitate cu privire la informatiile sensibile sub aspectul preturilor.

11.3. S.A.I. nu va întreprinde si nu va omite să întreprindă cu bună-stiintă nicio actiune care ar putea prejudicia interesele Clientului în raport cu legislatia fiscală incidentă.

12. Încetarea

Încetarea acestui Contract de administrare poate fi făcută în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum si în conformitate cu Regulamentul de organizare a licitatiei, Caietul de sarcini, precum si cu oferta finală rezultată în urma negocierilor si în cazurile prevăzute de acest Contract de administrare.

12.1. a) Clientul poate denunta unilateral si la propria discretie acest Contract de administrare, în orice moment, în baza unui preaviz de 3 luni transmis în scris S.A.I. În cazul denuntării acestui Contract de administrare, mandatul S.A.I. ca Administrator unic încetează în mod corespunzător.

b) S.A.I. poate denunta acest Contract de administrare în perioada de 3 ani de la data intrării în vigoare a acestui Contract de administrare, în baza unui preaviz scris de 12 luni. Ulterior, S.A.I. poate denunta acest Contract de administrare în baza unui preaviz de 6 luni transmis în scris Clientului.

c) Fără a contraveni celor de mai sus, S.A.I. poate denunta acest Contract de administrare în baza unui preaviz transmis în scris Clientului, dacă acest lucru este impus de o autoritate competentă de reglementare sau în cazul în care Clientul este supus unei decizii de dizolvare.

d) în situatia în care una dintre părti transmite un preaviz de denuntare a acestui Contract de administrare, S.A.I. va continua (cu exceptia în care se solicită în scris contrariul de către Client) să efectueze toate actiunile pentru care este autorizată si care i se solicită prin oricare dintre părtile acestui Contract de administrare, până la data terminării, cu exceptia faptului că nu va putea semna niciun angajament nou după primirea înstiintării de preaviz, fără a avea instructiuni clare în acest sens de la Client. Denuntarea acestui Contract de administrare nu va conduce la încetarea acelor drepturi si obligatii care au capacitatea de a supravietui încetării, inclusiv, în special obligatia S.A.I. de a raporta Clientului, de a furniza informatii Clientului si de a păstra confidentialitatea afacerilor. Tranzactiile în desfăsurare vor fi operate în conformitate cu instructiunile date de Client sau, în absenta acestor instructiuni, tinându-se cont de interesele Portofoliului.

e) în cazul încetării prezentului Contract de administrare, Clientul va achita pro rata remuneratia cuvenită S.A.I., până la încetarea efectivă a contractului.

12.2. În cazul neîndeplinirii culpabile a obligatiilor asumate în acest Contract de administrare, contractul încetează de plin drept, fără nicio notificare, fără punere în întârziere si fără interventia instantei.

13. Modificarea Contractului si transferul drepturilor

13.1. Acest Contract de administrare poate fi modificat în orice moment, prin act aditional, semnat de reprezentantii legali ai societătii de administrare a investitiilor si ai Clientului, cu avizul prealabil al CNVM.

13.2. Acest Contract de administrare este încheiat în considerarea calitătilor S.A.I., aceasta neavând dreptul de a ceda sau de a transfera drepturile ori obligatiile care îi revin prin acest Contract de administrare. S.A.I. nu poate delega sau externaliza administrarea investitiilor sau orice alte competente niciunei alte entităti (Delegat) fără consimtământul prealabil scris al Clientului. Sub conditia avizării prealabile de către CNVM si cu consimtământul prealabil al Clientului, S.A.I. poate delega activitatea de administrare a Portofoliului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. S.A.I. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării functiilor sale către terti.

13.3. S.A.I. ia cunostintă si acceptă faptul că, în conditiile în care legislatia care guvernează Clientul se modifică în sensul recunoasterii posibilitătii Fondului Proprietatea de a se autoadministra si de a externaliza exclusiv activitătile de administrare a Portofoliului, Clientul are libertatea ca, la propria sa discretie, să decidă modificarea corespunzătoare a structurii de guvernantă corporatistă a Clientului. În cazul în care structura de guvernantă corporatistă a Fondului Proprietatea se va schimba, S.A.I. acceptă consecintele unei astfel de modificări si, implicit, modificarea corespunzătoare a Contractului de administrare.

14. Durata Contractului

14.1. Acest Contract de administrare va intra în vigoare după finalizarea actiunilor de mai jos:

a) semnarea Contractului de administrare de către ambele părti;

b) publicarea deciziei AGA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, după îndeplinirea tuturor procedurilor legale necesare;

c) finalizarea în mod corespunzător de către S.A.I. a înregistrării sucursalei din România;

d) încheierea între S.A.I. si Client a procesului-verbal de predare-primire a Portofoliului.

Procesul-verbal mentionat la lit. d) va fi încheiat la data transferului banilor si/sau investitiilor si va specifica fondurile si/sau investitiile transferate, cu indicarea valorii fiecăreia si a tuturor activelor care au făcut obiectul transferului.

14.2. Fără a contraveni prevederilor mentionate la pct. 14.1, S.A.I. va coopera, începând de la semnarea acestui Contract de administrare, cu membrii Directoratului/Consiliului de supraveghere/Comitetului reprezentantilor, după caz, conform atributiilor conferite acestora de actul constitutiv al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A.

14.3. În conformitate cu Actul constitutiv, durata mandatului acordat S.A.I. este de 4 ani, cu începere de la data intrării sale în vigoare.

15. Comunicări, instructiuni, notificări

15.1. Toate instructiunile, notificările si alte comunicări din partea Clientului vor fi efectuate de către oricare dintre persoanele individuale specificate într-un mandat scris pus de către Client la dispozitia S.A.I. (cu respectarea de către aceste persoane a oricăror limite sau cerinte de a actiona conform celor specificate în formularul de mandat) si/sau de către oricare altă persoană fizică al cărei titlu si/sau denumire pot fi notificat(e) în scris de către Client S.A.I. În calitate de persoană autorizată. S.A.I. va avea dreptul de a se baza pe orice instructiune, notificare sau comunicare dată de această persoană până la notificarea contrarie în scris, fără alte investigatii, cu conditia ca instructiunile, notificările sau comunicările să fie efectuate în una dintre modalitătile permise prin acest Contract de administrare si cu conditia ca S.A.I. să nu se bazeze pe instructiunile verbale. S.A.I. va confirma aceste instructiuni în scris la adresa Clientului, mentionată mai sus, sau la o altă adresă notificată de către Client în scris si utilizând formele de comunicare scrisă convenite periodic.

15.2. În scopul oricărei comunicări între Client si S.A.I. În legătură cu acest Contract de administrare, Clientul va fi reprezentat de CR. Notificările pentru Client vor fi date uneia dintre persoanele specificate în formularul de mandat scris la care se face referire în clauza anterioară si/sau oricărei alte persoane al cărei titlu si/sau denumire pot fi notificate ulterior de către Client S.A.I., în scris, în acest scop specific.

15.3. În scopul oricărei comunicări între Client si S.A.I. În legătură cu acest Contract de administrare pot fi folosite instructiuni scrise transmise prin postă, e-mail sau fax.

16. Răspunderea părtilor

16.1. S.A.I. răspunde pentru orice prejudicii produse actionarilor prin:

- încălcarea actelor normative si/sau a reglementărilor speciale în vigoare;

- încălcarea reglementărilor interne ale Clientului;

- doi;

- culpă în executarea Contractului;

- neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligatiilor asumate prin prezentul Contract.

16.2. S.A.I. va fi răspunzătoare pentru neglijenta sa, pentru nerespectarea voită a obligatiilor, pentru fraudă sau încălcarea Contractului de administrare de către sine sau de către delegatii săi, de către Societătile asociate ori angajatii proprii sau ai acestora din urmă. Prin exceptie, S.A.I. nu va fi tinută răspunzătoare dacă va putea demonstra că pierderea, obligatia, costurile sau cheltuielile s-au produs ca urmare a unor evenimente aflate în afara controlului rezonabil al S.A.I., al Delegatilor acesteia, al Societătilor asociate (sau angajatilor lor), cu conditia să dispună de sisteme rezonabile de back-up si recuperare după dezastru în legătură cu pierderea, obligatia, costurile sau cheltuielile aplicabile.

16.3. S.A.I. nu va fi răspunzătoare pentru intermediarii tranzactiilor (care nu sunt Societăti asociate ale S.A.I.) decât în situatia în care S.A.I. a actionat cu neglijentă în selectarea, contractarea sau monitorizarea acestor persoane. Pentru selectia intermediarilor tranzactiilor, S.A.I. va lua toate măsurile necesare pentru obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru Client, luând în considerare pretul, costurile, viteza si probabilitatea executării si decontării, volumul, eficienta, natura tranzactiei, confidentialitatea sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea respectivei tranzactii. Fără a aduce atingere celor de mai sus, S.A.I. va urmări părtile contractuale în numele Clientului si va raporta acestuia din urmă despăgubirile si orice alte drepturi obtinute de la acestea.

16.4. a) S.A.I. este de acord să despăgubească si să protejeze Clientul, angajatii, precum si agentii si reprezentantii acestuia (în parte si împreună denumiti Parte despăgubită) pentru si fată de orice pierdere, revendicare, daună sau obligatie (în parte si împreună denumite Daune), la care Partea despăgubită poate fi supusă conform legii, inclusiv acuzatiile de neglijentă sau încălcare a obligatiilor fiduciare ori altele, în situatia în care Daunele sunt cauzate sau produse din:

(i) actiunea intentionată a S.A.I. sau a oricăruia dintre Delegatii săi ori Societătile asociate ale acesteia (sau angajatii lor);

(ii) încălcarea de către S.A.I. sau oricare dintre Delegatii săi ori Societătile asociate (sau angajatii lor) a reprezentărilor sau garantiilor, oricare ar fi acestea;

(iii) nerespectarea sau neîndeplinirea de către S.A.I. sau Delegatii săi ori Societătile asociate (sau angajatii lor) a oricăror obligatii care le revin ca urmare a acestui Contract de administrare;

(iv) orice declaratie neadevărată sau orice fapt material neadevărat continut în informatiile furnizate unei Părti despăgubite de către S.A.I. sau oricare dintre delegatii săi ori Societătile asociate (sau angajatii lor) ori omisiunea de a declara un fapt material necesar pentru acuratetea declaratiilor în lumina circumstantelor în care acestea au fost date;

(v) încălcarea de către S.A.I. sau oricare dintre Delegatii săi ori Societătile asociate (sau angajatii lor) a oricăror obligatii fiduciare sau legi aplicabile.

b) S.A.I. va despăgubi si va proteja Partea despăgubită pentru toate costurile si cheltuielile (inclusiv costurile juridice) efectuate de către Partea despăgubită în legătură cu o anchetă, revendicare, actiune, proces, procedură juridică, cerere sau hotărâre judecătorească, care fac obiectul despăgubirilor de mai sus.

c) în absenta neglijentei, fraudei, neîndeplinirii voite a obligatiilor contractuale sau încălcării acestui Contract de administrare de către S.A.I. ori angajatii acesteia sau de către Delegatii săi, Societătile asociate sau angajatii acestora, Clientul consimte să despăgubească S.A.I. cu privire la pierderile, pretentiile, daunele sau obligatiile constatate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile sau survenite ca urmare a respectării instructiunilor punctuale ale Clientului, cu conditia ca:

(i) S.A.I. să înstiinteze Clientul în scris prin fax sau e-mail (la numărul de fax sau adresa de e-mail notificate către S.A.I. de către CR), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 48 de ore de la luarea la cunostintă cu privire la hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă prin care se constată pierderile, pretentiile, daunele sau obligatiile mentionate la lit. c) de mai sus;

(ii) S.A.I. să nu recunoască nicio obligatie si să nu consimtă la nicio tranzactie sau compromis asupra oricărei revendicări fără acordul scris prealabil al Clientului;

(iii) S.A.I. să fi furnizat, cu promptitudine si în timp util, toate acele documente, informatii si asistentă necesare si să fi efectuat toate actiunile si lucrurile asa cum au fost cerute de Client în mod rezonabil, în vederea sprijinirii Clientului în legătură cu astfel de pretentii; si

(iv) S.A.I. să fi făcut anterior înstiintării prevăzute la pct. (i) dovada efectuării tuturor demersurilor necesare pentru reducerea acestor pierderi, pretentii, daune sau obligatii.

16.5. S.A.I. va păstra o asigurare în valoare asigurată de cel putin 100 milioane euro, care să includă neglijenta profesională si asigurarea de loialitate, pentru protejarea împotriva oricărei nerespectări a obligatiilor din cadrul acestui Contract de administrare sau a obligatiei de a răspunde fată de Client pentru orice fonduri bănesti sau investitii, dacă această nerespectare se datorează:

(i) unui act gresit, de neglijentă, eroare, omisiune sau actiune necinstită ori frauduloasă a unui angajat;

(ii) falsificării instructiunilor, cecurilor, garantiilor sau valutei si daunelor cauzate birourilor si continutului ca urmare a furtului sau a actelor de vandalism; si

(iii) unor infractiuni electronice sau computerizate. Detaliile acestei asigurări vor fi puse la dispozitia Clientului, la cererea acestuia. S.A.I. va înstiinta neîntârziat Clientul cu privire la orice propunere sau reducere efectivă a nivelului acoperirii acestei asigurări, la nereînnoirea, posibila evitare sau încetarea prematură a acoperirii asigurării.

16.6. S.A.I. va pune ia dispozitia Clientului, la cererea acestuia, dovada achitării primei pentru asigurarea descrisă la pct. 16.5. de mai sus.

17. Forta majoră

Prin fortă majoră părtile înteleg împrejurarea imprevizibilă si de neînlăturat care face imposibilă executarea obligatiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu conditia ca aceasta să fie lipsită de culpă.

Forta majoră apară de răspundere partea care o invocă.

18. Legea aplicabilă si competenta

18.1. Acest Contract de administrare este guvernat de legea română si va fi interpretat în concordantă cu aceasta.

18.2. Solutionarea disputelor

a) Orice dispută sau neîntelegere provenind din Contractul de administrare sau în legătură cu acesta, inclusiv si fără a se limita la orice dispute privind validitatea încheierii, existenta, interpretarea, nulitatea, încălcarea, modificarea, rezilierea sau încetarea în orice mod a Contractului de administrare (fiecare în parte considerată o Dispută), care nu pot fi solutionate prin negocieri amiabile într-o perioadă rezonabilă de timp de la primirea unei notificări transmise de către una dintre părti cu privire la Disputa potentială, va fi solutionată de către un Tribunal arbitrai al Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert (ICC) Paris, în conformitate cu Regulile de arbitraj ale acesteia. Partea care solicită demararea procedurilor de arbitraj va transmite celeilalte părti o notificare scrisă în care înstiintează cu privire la demararea acestor proceduri.

b) Locul arbitrajului va fi Paris, limba arbitrajului va fi limba engleză, iar Tribunalul arbitrai va fi format din 3 arbitri numiti în conformitate cu Regulile de arbitraj ale ICC Paris.

c) Orice sentintă pronuntată de Tribunalul arbitrai în conformitate cu prevederile prezentei clauze va fi definitivă si obligatorie pentru ambele părti.

d) Hotărârea arbitrală va fi executată voluntar de către părti în orice jurisdictie; în caz contrar, cererea de exequatur se poate face la instantele din tara în care se va solicita recunoasterea hotărârii arbitrale respective.

e) în situatia unei Dispute, partea care are câstig de cauză în dispută va avea dreptul la recuperarea tuturor cheltuielilor, inclusiv si fără a se limita la taxe judiciare si cheltuieli de judecată rezonabile, precum si la costuri legate de arbitraj si de eventualele instante statale, efectuate pentru stabilirea drepturilor acestei părti si pregătirea aplicării si executarea drepturilor acestei părti conform acestui Contract de administrare, asa cum au fost pronuntate de Tribunalul arbitrai, indiferent dacă era sau nu necesar ca partea respectivă să declanseze o procedură judiciară pentru realizarea drepturilor sale.

18.3. Fără a contraveni celor de mai sus, S.A.I. admite că decizia Clientului de a revoca mandatul S.A.I. ca administrator unic va intra în vigoare în conformitate cu pct. 12.1. lit. a).

19. Declaratii

19.1. Prin prezentul Contract de administrare Clientul declară si certifică faptul că este detinătorul activelor incluse în Portofoliu si că venitul net din acestea se va acumula în beneficiul Clientului.

19.2. Clientul garantează si se angajează că, la data la care acest Contract de administrare intră în vigoare, Portofoliul va fi liber de orice sechestru, sarcină, gaj sau servitute (altele decât cele rezultate din custodia normală sau regimul de decontare). Dacă în viitor Clientul va institui sau va fi informat în legătură cu crearea unei sarcini, sechestru, gaj sau servitute care ar putea afecta libertatea S.A.I. de a tranzactiona aceste valori mobiliare, se obligă să informeze S.A.I. cu privire la o astfel de actiune în cel mai scurt timp posibil.

19.3. Clientul garantează si se angajează că are si va avea toate aprobările si autorizatiile necesare (toate în vigoare în conformitate cu dispozitiile aplicabile) pentru a semna acest Contract de administrare si a permite operatiunile autorizate prin acest Contract de administrare, precum si că se respectă toate legile si reglementările din România, în prezent si în viitor, în legătură cu fiecare dintre aceste operatiuni.

19.4. S.A.I. declară si garantează Clientului următoarele:

(i) S.A.I. detine întreaga autoritate necesară pentru semnarea, asumarea si îndeplinirea termenilor acestui Contract de administrare, iar acest Contract de administrare constituie obligatie legală si validă a S.A.I.;

(ii) S.A.I. este o societate constituită legal în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

(iii) S.A.I. are capacitatea juridică, în conformitate cu legea aplicabilă în tara sa de origine, si autorizarea emisă de pietele financiare relevante/autoritatea financiară de a furniza servicii de administrare a investitiilor unei entităti precum Clientul;

(iv) S.A.I. dispune de cunostintele si aptitudinile speciale relevante în cazul serviciilor pentru care a fost angajată în cadrul acestui Contract de administrare;

(v) S.A.I. nu face obiectul niciunei actiuni intentate de autoritătile de reglementare sau guvernamentale, niciunei revendicări sau anchete relevante pentru activitatea proprie de administrare a investitiilor, care ar putea dăuna abilitătii sale de a îndeplini termenii acestui Contract de administrare;

(vi) nici S.A.I. si nici filialele, diviziunile sau Afiliatii acesteia implicati în activitatea Clientului nu au avut vreodată licenta revocată sau suspendată si activitătile lor nu au fost restrictionate;

(vii) S.A.I. dispune de sisteme si proceduri adecvate de back-up si recuperare după dezastru;

(viii) S.A.I. ia decizii de investitii tinând cont doar de interesele clientilor săi; si

(ix) situatiile financiare sunt supuse auditului periodic efectuat de auditori financiari;

(x) în conformitate cu informatiile pe care S.A.I. le detine, îndeplinirea obligatiilor asumate în temeiul acestui Contract de administrare nu încalcă nicio/niciun lege, ordin, regulă sau regulament ori hotărâre judecătorească, ordin sau decret de orice fel emise de către orice instantă sau autoritate guvernamentală, federală, statală sau locală, de drept intern sau din străinătate, care îi sunt aplicabile S.A.I., precum si că îndeplinirea obligatiilor asumate prin acest Contract de administrare nu constituie o încălcare a obligatiilor decurgând din orice întelegere sau contract la care S.A.I. este parte sau de care este tinut.

S.A.I. va notifica neîntârziat Clientului orice eveniment sau aspect care ar putea, în cazul în care aceste garantii subzistă, să conducă la caracterul neadevărat, inexact sau înselător al acestora.

19.5. S.A.I. va înstiinta cu promptitudine Clientul în scris, cu privire la orice schimbare a managerilor de portofoliu, principalii responsabili cu Portofoliul, sau a personalului de conducere responsabil cu instituirea politicilor de afaceri si investitii în cadrul S.A.I. S.A.I. va întocmi, în scopul acestei clauze, o listă cu toti angajatii, manageri de portofoliu, principalii responsabili cu Portofoliul, si personalul de conducere responsabil cu instituirea politicilor de afaceri si investitii în cadrul S.A.I. În termen de 5 zile de la data semnării acestui Contract de administrare.

20. Dispozitii tranzitorii si finale

20.1. În situatia în care oricare dintre clauzele acestui Contract de administrare este declarată nulă, anulabilă sau devine imposibil de executat, anularea, anulabilitatea sau imposibilitatea de executare a acesteia nu vor afecta celelalte clauze contractuale, iar acest Contract de administrare va fi interpretat si va produce efecte ca si cum clauzele declarate nule sau imposibil de executat nu ar fi fost incluse în acest Contract de administrare.

20.2. Membrii echipei propuse de S.A.I. prin oferta initială depusă în cadrul licitatiei internationale pentru desemnarea societătii de administrare a S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. nu pot fi schimbati decât în situatii obiective care justifică această modificare. În cazul unei asemenea schimbări, S.A.I. va numi cu celeritate altă persoană cu calificări si experientă profesională identice sau superioare si cu acelasi nivel de timp alocat Clientului, cu aprobarea scrisă prealabilă a C.R.

21. Părtile semnatare

Acest Contract de administrare este semnat în limba română, în (...) exemplare separate, care luate împreună formează acordul părtilor.

Ca mărturie a celor agreate prin acest Contract de administrare stau semnăturile reprezentantilor autorizati ai părtilor, la data înscrisă pe prima pagină.

 

Semnat de către si pentru

(denumire completă a S.A.I.)

Semnat de către si pentru

S.C. FONDUL PROPRIETATEA - SA


ANEXA

la Contractul de administrare

 

Onorariul cuvenit S.A.I. În conformitate cu prevederile art. 9.1. din prezentul Contract va fi calculat si plătit în lei de către Client cu respectarea următoarelor prevederi:

1. Onorariul va fi calculat în baza unui comision fix, rezultat din oferta finală, aplicat la baza de calcul conform următoarei formule:

Onorariul = Comisionul fix înmultit cu baza de calcul înmultit cu numărul de zile de plată calendaristice împărtit la 365,

unde

Comisionul fix - numărul de puncte de bază din oferta finală pe an;

1 punct de bază = 0,0001;

1 an = 365 zile.

2. Baza de calcul este următoarea:

a) anterior listării Clientului, baza de calcul este media valorilor lunare ale activului net al Clientului, calculată în cursul trimestrului pentru care se efectuează plata;

b) ulterior listării Clientului, baza de calcul este valoarea de piată a Fondului Proprietatea, care se defineste drept capitalizarea de piată a Fondului Proprietatea (numărul de actiuni emise înmultit cu pretul mediu de piată al actiunilor Fondului Proprietatea calculat pentru ultimele 90 de zile de sesiune de tranzactionare dintr-un an calendaristic sau numărul de zile de sesiune de tranzactionare rămase până la sfârsitul anului, în cazul în care din momentul listării au mai rămas mai putin de 90 de zile de sesiune de tranzactionare până la sfârsitul anului).

3. Onorariul va fi plătit astfel:

a) anterior listării Clientului, trimestrial, în baza facturilor fiscale ce vor fi emise de către S.A.I. În termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare ce urmează încheierii trimestrului pentru care se efectuează plata;

b) ulterior listării Clientului, anual, în baza facturilor fiscale ce vor fi emise de către S.A.I. În termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare ce urmează încheierii anului calendaristic pentru care se efectuează plata.

Facturile fiscale vor fi transmise Depozitarului activelor Clientului.

S.A.I. va furniza Comitetului reprezentantilor trimestrial si anual, precum si la orice solicitare a Comitetului reprezentantilor (după caz) un raport detaliat inclusiv cu onorariul încasat pe baza prezentului Contract, în forma cerută de acesta.

4. Plata va fi efectuată de către SAI numai după verificarea si certificarea de către Depozitara corectitudinii bazei de calcul, precum si a modalitătii de determinare a onorariului.

Plata va fi efectuată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data receptionării facturii fiscale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Bihor de către domnul Sarkady Zsolt Csaba

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sarkady Zsolt Csaba exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Bihor până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 80.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Aurel Ionel Lascu din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru armamente la Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel Ionel Lascu se eliberează din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru armamente la Ministerul Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Iuliana Lascu în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin transfer în interesul serviciului

 

Având în vedere Decizia primului-ministru nr. 783 din 29 decembrie 2009 privind eliberarea doamnei Iuliana Lascu din functia publică de secretar general în cadrul Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, precum si Solicitarea formulată de Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/1029/D.N.A. din 21 ianuarie 2010,

tinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b), art. 90 alin. (1) lit. a) si alin. (2)-(4) si ale art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Iuliana Lascu se numeste în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin transfer în interesul serviciului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Carmen Dincă din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

Având în vedere propunerea domnului Marko Bela, viceprim-ministru al Guvernului României, formulată prin Adresa nr. 21/2/M.B. din 5 ianuarie 2010,

în temeiul art. 3 alin. (5), al art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmen Dincă se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 70.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Zsuzsánna Péter în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

Având în vedere propunerea domnului Marko Bela, viceprim-ministru al Guvernului României, formulată prin Adresa nr. 21/133/M.B. din 3 februarie 2010,

în temeiul art. 3 alin. (5), al art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Zsuzsánna Péter se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Sorin Florea din functia publică de comisar general al Gărzii Financiare în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere Propunerea înregistrată sub nr. 20/2040/D.N.A. din data de 5 februarie 2010, precum si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Sorin Florea i se aplică mobilitatea din functia publică de comisar general al Gărzii Financiare în functia publică de inspector guvernamental.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 72.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ladányi Árpád Csaba din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de comisar general al Gărzii Financiare

 

Având în vedere Propunerea înregistrată sub nr. 20/2040/D.N.A. din data de 5 februarie 2010, precum si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ladányi Árpád Csaba i se aplică mobilitatea din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de comisar general al Gărzii Financiare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 73.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Militar National „Regele Ferdinand I”

 

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 4.729 din 17 decembrie 2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă acreditarea Muzeului Militar National „Regele Ferdinand I”, institutie publică cu personalitate juridică, care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 2.010.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Brăilei

 

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 5.064 din 17 decembrie 2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă acreditarea Muzeului Brăilei, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judetean Brăila.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 2.011.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 2/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

În baza Notei de fundamentare nr. 105 din 2 februarie 2010 a Directiei reglementare, prezentată în cadrul sedintei din data de 3 februarie 2010,

în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) si art. 36 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. c)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 2/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general adjunct si Directia reglementare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 3 februarie 2010.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 2/2010

pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) si art. 36 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. c)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) CNPAS repartizează persoanele eligibile din fiecare categorie prevăzută la art. 21 alin. (3) în cote egale pe fiecare fond de pensii administrat privat.”

2. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care rezultatul repartizării prevăzute la alin. (1) nu este un număr întreg, fiecare fond de pensii administrat privat existent la data efectuării repartizării primeste un număr întreg de participanti, iar restul obtinut ca urmare a împărtirii este alocat fondului de pensii administrat privat cu cel mai mic număr de participanti.”

 


RECTIFICĂRI

 

            În anexa nr. 1 la Decretul nr. 1.702/2009 privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 bis din 27 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”)*).


*) Textul rectificării va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 bis în afara abonamentului.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.