MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 73/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 73         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 februarie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            15. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

 

            44. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            4. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2010

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, precum si ale art. 3 lit. d)din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executa lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor fizice, cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, si/sau persoanelor juridice cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, dacă acestea nu exercită pe teritoriul statului român activitătile prevăzute la alin. (1), cu caracter efectiv si independent, pe o perioadă nedeterminată, având un sediu stabil pe teritoriul statului român, fără ca acesta să fie în mod necesar un sediu statutar."

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de atestare este formată din 5 specialisti din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Comisia de atestare poate fi asistată în cadrul lucrărilor, după caz, de consultanti tehnici pe probleme specifice, convocati la solicitarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale."

3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Comisia de atestare functionează legal în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui desemnat si a tuturor membrilor săi."

5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant, persoană fizică, cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene, sau persoană juridică stabilită cu sediul principal în alt stat membru al Uniunii Europene, a conditiilor cerute de prezentul ordin, Agentia Natională pentru Resurse Minerale acceptă ca probă documentele eliberate în scop similar de către autoritătile competente ale statelor membre.

(3) în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea atestării, Directia generala inspectie si supraveghere teritorială activităti miniere si operatiuni petroliere si Directia generală gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale contactează autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiul Economic European, prin intermediul SIPI."

6. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) în termen de 15 zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 30 si 33, Agentia Natională pentru Resurse

Minerale confirmă solicitantului primirea acestora si îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document, solicitând completarea dosarului."

7. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Documentele prevăzute la art. 30 si 33 pot fi transmise si prin intermediul Punctului de contact unic. Prezentele prevederi se aplică în termen de 60 de zile de la operationalizarea Punctului de contact unic."

8. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Comisia de atestare, ca urmare a verificării prevăzute la art. 16 alin. (3), decide, în termen de 30 de zile de ia data depunerii dosarului complet, după caz:

a) respingerea dosarului;

b) invitarea solicitantului, pentru interviu, în cadrul unei sedinte de atestare.

(2) Deciziile comisiei de atestare se consemnează în procese-verbale, care sunt semnate de membrii acesteia si se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la adoptare."

9. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Deciziile comisiei luate în urma sedintei de atestare, respectiv acordarea atestatului sau respingerea solicitantului, se consemnează în procese-verbale, care sunt semnate de membrii comisiei si de solicitant.

(2) Refuzul semnării de către solicitant se consemnează în procesul-verbal.

(3) Decizia se comunică solicitantului în cadrul sedintei de atestare si produce efecte de la data comunicării.

(4) Decizia poate fi atacată în fata instantelor judecătoresti române.

(5) Sub sanctiunea nulitătii, decizia trebuie să cuprindă termenul de atac si instanta judecătorească competentă."

10. La articolul 21, alineatele (2) si (3) se abrogă.

11. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Certificatul de atestare va fi înmânat persoanei fizice sau conducătorului persoanei juridice spre a-l folosi drept recunoastere a capacitătii tehnice de a executa lucrările specificate."

12. La articolul 27 litera b), după liniuta a 6-a se introduce o nouă liniută, liniuta a 7-a, cu următorul cuprins:

„- plan de gestionare a deseurilor din industria extractivă;".

13. La articolul 30 se elimină liniutele a 4-a si a 11-a, iar la liniuta a 5-a se elimină sintagma „legalizată".

14. La articolul 31 litera b), după liniuta a 7-a se introduce o nouă liniută, liniuta a 8-a, cu următorul cuprins:

„- plan de gestionare a deseurilor din industria extractivă;".

15. La articolul 33 litera b), sintagma „statut" se înlocuieste cu sintagma „act juridic de înfiintare a societătii" si se elimină liniutele a 2-a, a 3-a, a 5-a si a 7-a.


16. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

„Durata certificatelor de atestare"

17. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 34. - (1) Durata valabilitătii certificatului de atestare este nelimitată, cu conditia îndeplinirii continue a cerintelor impuse pentru emiterea acestuia, cu posibilitatea modificării sau retragerii în cazul în care persoana fizică ori juridică nu mai îndeplineste conditiile si criteriile de atestare. Această situatie este sesizată de organele abilitate de lege pentru controlul tehnic si financiar si de persoanele competente din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aducându-se la cunostinta comisiei de atestare, care are obligatia de a analiza cazulîn mod operativ în sedintă extraordinară.

(2) Titularii atestatelor sunt obligati să comunice Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale orice modificări intervenite care conduc la situatia de neîndeplinire a conditiilor si criteriilor de atestare."

18. Articolul 35 se abrogă.

19. În anexa nr. 2 la metodologie, la litera b), după liniuta a 7-a se introduce o nouă liniută, liniuta a 8-a, cu următorul cuprins:

- plan de gestionare a deseurilor din industria extractivă;".

20. Anexa nr. 4 la metodologie se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Persoană juridică

MEMORIU (SITUATIE)

privind activitătile miniere si/sau operatiunile petroliere reprezentative desfăsurate în domeniu în ultimii 5 ani

.....................................................................................................................................................................................

 

Data...........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)"

21. În anexa nr. 7 la metodologie, la litera B, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „2. Vechime - minimum 3 ani de activitate efectivă în domeniul de atestare sau în domenii conexe".

22. Modelul 1 la metodologie se modifică si va avea următorul cuprins:

 

"MODELUL 1

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

            Persoană juridică

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

Comisia de atestare, constituită în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ..... din ............, a analizat dosarul Cererii de atestare nr. ..... din ................ a Societătii .............................., cu sediul în ..............................., înregistrată cu nr. ....... la ............................., si a hotărât că Societatea ............................................. îndeplineste conditiile si criteriile prevăzute în metodologia de atestare si are competenta tehnică de a executa următoarele lucrări:

Prezentul certificat de atestare poate fi anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineste conditiile atestării.

Nr......./.............

 

Presedinte,

..................................

            23. Modelul 2 la metodologie se modifică si va avea următorul cuprins:

 

"MODELUL 2

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

            Persoană fizică

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

Comisia de atestare, constituită în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ..... din .........., a analizat dosarul Cererii de atestare nr. ..... din ............... a domnului/doamnei, ............................, născut/născută în anul ........

luna ............ ziua ..... localitatea ................, judetul ..........., de profesie .................................., absolvent/absolventă al/a Universitătii/Institutului .............................................., facultatea ....................., în anul ......., domiciliat/domiciliată în ....................., str. ...................... nr. ....., si a hotărât că domnul/doamna ................................... îndeplineste criteriile prevăzute în metodologia de atestare si are competenta tehnică de a executa următoarele lucrări:

1.........................................;

2.........................................;

3.........................................

Prezentul certificat de atestare poate fi anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineste conditiile atestării.

Nr......./.............

 

Presedinte,

..................................

 

Art. II. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 221/2009 privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 octombrie 2009, se abrogă.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 15.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.118 din 18 ianuarie 2010 al Serviciului strategii si promovare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 29 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prima de casare este exprimată printr-un tichet valoric cu valoare nominală. Modelul tichetului valoric este prevăzut în anexa nr. 12."

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

„(21) Tichetele valorice se tipăresc de Autoritate prin Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A. Caracteristicile tichetelor valorice, conditiile de tipărire si de livrare a acestora se stabilesc prin contractul încheiat între Autoritate si Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A.

(22) Distribuirea tichetelor valorice se face de către Autoritate pe bază de solicitare scrisă a colectorului si în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 13.

(23) În baza protocolului încheiat cu Autoritatea, colectorul eliberează tichete valorice proprietarilor care predau spre casare autovehicule uzate.

(24) Stabilirea necesarului de tichete valorice, costurile generate cu tipărirea si livrarea acestora, precum si urmărirea miscării stocurilor de tichete valorice tipărite, distribuite, eliberate si decontate sunt în sarcina Autoritătii."

3. La articolul 17 alineatele (5)-(7) si la articolul 25 alineatele (4)-(6), termenii „distribuit" si „distribuite" se înlocuiesc cu termenii „eliberat" si „eliberate".

4. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 21

Sesiunea de înscriere

(1) Sesiunea de înscriere se consideră deschisă după publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei producătorilor validati care au încheiat contract cu Autoritatea.

(2) Ultima zi a sesiunii de înscriere nu poate depăsi data de 31 octombrie a fiecărui an în care se desfăsoară programul."

5. La articolul 22, alineatul (12) se abrogă.

6. La articolul 23, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) în baza propunerii Comisiei de analiză si evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aprobă înscrierea proprietarului, în limita fondurilor disponibile destinate programului."

7. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.

8. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 31

Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ghid."

9. În cuprinsul anexelor nr. 6 si 11, termenul „distribuit" se înlocuieste cu termenul „eliberat".

10. După anexa nr. 11 se introduc două noi anexe, anexele nr. 12 si 13, având continutul prevăzut în anexele nr. 1 si 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2010.

Nr. 44.

 

ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 12 la ghid)

 

TICHET VALORIC

 

PROGRAMUL

de stimulare a innoiri parcului autor national pentru anul 2010

 

- fată -

 

- verso -

NOTĂ:

1. Textul tichetului valoric destinat utilizării de către persoana fizică se tipăreste pe fond verde.

2. Textul tichetului valoric destinat utilizării de către persoana juridică se tipăreste pe fond rosu.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 13 la ghid)

 

PROCEDURA

de distribuire a tichetelor valorice destinate utilizării în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

1. Distribuirea tichetelor valorice se efectuează de Administratia Fondului pentru Mediu (Autoritatea), în limita stocului disponibil.

2. Într-o primă fază, distribuirea tichetelor valorice se face către colectorul care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) satisface criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009;

b) depune, în cadrul perioadei organizate de Autoritate, cerere de distribuire a tichetelor valorice si încheie protocol cu Autoritatea.

3. Sub sanctiunea nulitătii cererii de distribuire, colectorul poate solicita distribuirea a cel mult 100 de tichete valorice.

4. Anuntul cu privire la organizarea perioadei de depunere a cererilor de distribuire se publică, cu cel putin 3 zile înainte de data deschiderii acesteia, pe pagina de internet a Autoritătii.

5. Colectorul care a încheiat protocol cu Autoritatea poate depune, succesiv, noi cereri de distribuire a tichetelor valorice, în următoarele conditii:

a) a eliberat proprietarilor de autovehicule uzate cel putin 80% din tichetele valorice care i-au fost distribuite initial de Autoritate;

b) prezintă Autoritătii, pe suport hârtie si suport electronic, lista tichetelor valorice eliberate proprietarilor care au predat spre casare autovehicule uzate.

6. În situatia prevăzută la pct. 5, Autoritatea distribuie tichete valorice în limita stocului si în functie de realizările individuale ale colectorului, dar nu mai mult de 100 de bucăti.

7. În luna iulie, Autoritatea procedează la regularizarea stocului de tichete distribuite colectorilor, astfel:

a) colectorul care nu a eliberat către proprietari toate cele 100 de tichete valorice distribuite initial în conditiile prevăzute la pct. 2 restituie Autoritătii tichetele valorice neeliberate si depune, pe suport hârtie si suport electronic, lista tichetelor valorice eliberate proprietarilor care au predat spre casare autovehicule uzate, dacă este cazul;

b) Autoritatea exclude din lista operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz si care au încheiat protocol colectorul prevăzut la lit. a);

c) Autoritatea distribuie tichetele valorice restituite colectorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. 5.

8. Prin protocolul încheiat între Autoritate si colector se stabilesc:

a) numărul tichetelor valorice distribuite si, defalcat, numărul tichetelor valorice destinate utilizării de către persoanele fizice, precum si numărul tichetelor valorice destinate utilizării de către persoanele juridice;

b) data exactă din luna iulie la care Autoritatea procedează la regularizarea stocului de tichete valorice distribuite;

c) modalitatea, conditiile si termenul de restituire a tichetelor valorice, în situatia regularizării stocului de tichete valorice distribuite;

d) modalitatea, conditiile si termenul de restituire a tichetelor valorice neeliberate, la finalul Programului anual de stimulare a înnoirii Parcului auto national;

e) modalitatea, conditiile si termenul de restituire a tichetelor valorice neeliberate, gresit completate si/sau deteriorate de către colector;

f) continutul listei tichetelor valorice prevăzute la pct. 5 lit. b).


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2010

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna februarie 2010, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,50 % pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.