MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 130/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 130         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

113. - Hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

126. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui teren, în vederea realizării de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, aunui program pentru construirea de locuinte

 

127. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

128. - Hotărâre privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

129. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.235. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolventilor liceelor pedagogice de a ocupa functiile didactice de profesor în învătământul prescolar si profesor în învătământul primar

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru operatiunile de eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexă, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat constatator, prevăzută la nr. crt. 3 din anexa nr. 1, si eliberare de copii certificate, prevăzută la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplică taxe suplimentare de 50% pentru solutionarea cererii în termen de maximum 48 de ore.

Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea off-line de către Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale de informatii privind datele înregistrate în registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele înregistrate în registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru cererea de eliberare de informatii prevăzute în anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare, după cum urmează:

a) 50% din tarife, pentru solutionarea cererii în termen de 48 de ore de la data înregistrării solicitării;

b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii în termen de 5 zile de la data înregistrării.

Art. 3. - (1) Informatiile prevăzute în anexa nr. 2 sunt eliberate autoritătilor si institutiilor publice, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.

(2) Pentru informarea opiniei publice, Oficiul National al Registrului Comertului eliberează cu titlu gratuit ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare în masă informatii statistice din registrul comertului, care nu pot fi reutilizateîn scop comercial.

Art. 4. - Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte si informatii prin mijloace de comunicatii - postă, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea în limba engleză a certificatelor constatatoare/informatiilor punctuale pentru solicitanti, tehnoredactarea cererilor si declaratiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comertului, altele decât cererile de înregistrare si autorizare a functionării, si alte asemenea servicii se stabileste, în mod unitar, prin ordin al ministrului justitiei, pe bază de calculatie de pret.

Art. 5. - În cazul renuntării la cerere înainte de solutionarea acesteia, al neprestării serviciului de înregistrare în registrul comertului ori în situatiile în care se achită eronat sau în plus fată de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxele, tarifele si comisioanele se vor restitui în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.

Art. 6. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale colectează taxele si tarifele aferente unor activităti si/sau fonduri cu destinatie specială si, după caz, le virează în contul entitătilor beneficiare, în temeiul unor prevederi legale exprese.

(2) Entitătile beneficiare, după caz, suportă comisioanele percepute pentru operatiunile de plăti derulate prin intermediul sistemului de decontare si plăti, aferente virării taxelor si tarifelor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru operatiunile de colectare si virare în contul entitătilor beneficiare ale taxelor aferente activitătilor si/sau fondurilor cu destinatie specială, Oficiul National al Registrului Comertului percepe un comision suportat de entitatea beneficiară, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justitiei, pe bază de fundamentare economică.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 15 iulie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 113.

 

ANEXA Nr. 1

 

TAXELE

pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Nr. crt.

Denumirea operatiunii

Taxa

- lei -

1.

Servicii prealabile înregistrării în registrul comertului, documente care, potrivit legii, se înregistrează sau se eliberează în/din registrul comertului, comisioane pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale: înregistrare verificare denumire firmă si rezervare*) persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare verificare disponibilitate*) denumire firmă/emblemă persoană juridică; înregistrare verificare unicitate*) sediu social/asociat unic/persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale; modificare*) a unei înregistrări (element) persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; preschimbare a certificatului de înregistrare în mod curent, ca urmare a unor modificări*); depunere situatii financiare*) anuale sau de lichidare; eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexă; obtinere cod unic de înregistrare (CUI); transmitere spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a, a actelor prevăzute de lege; transmitere declaratii pe propria răspundere privind autorizarea functionării; obtinere informatii din cazierul fiscal; transmitere/obtinere alte documente/informatii prevăzute în mod expres de lege

10/Înregistrare/ element**)/ document

2.

înregistrare în registrul comertului*) persoane juridice/sucursale/schimbare de sediu social în alt judet/schimbare formă juridică

120/înregistrare

3.

înregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum si a altor documente/date care, potrivit legii, se înregistrează sau se mentionează în registrul comertului pentru persoane juridice; rezervare*) denumire firmă/emblemă persoane juridice; înregistrare*) persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; mentionare*) a unui document în registrul comertului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare declaratie pe propria răspundere privind autorizarea functionării*); eliberare extras de registru; eliberare certificat constatator

30/înregistrare/ operatiune/ element**)

4.

Eliberare de copii certificate de pe documentele depuse la registrul comertului

4+0,2/pagină certificată


*) La taxele percepute pentru operatiunile în cauză se aplică fondul de lichidare, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, si fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de insolventă, cu modificările si completările ulterioare.

**) Elemente si alte documente sau date care, potrivit legii, se înregistrează sau se mentionează în registrul comertului pentru persoane juridice si persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale:

a) elemente care se înregistrează în registrul comertului: denumire; emblemă; sediu social, inclusiv schimbarea datorată modificării administrative a denumirii arterei de circulatie/numărului postal; obiect de activitate; durata de functionare; suspendare/reluare activitate; asociati; participare la profit si pierderi; administratori/persoane împuternicite (fizice sau juridice, reprezentanti legali, lichidatori etc); înscriere structură actionariat; cenzori/auditori persoane fizice sau juridice si reprezentanti cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/divizare; lichidare, radiere înmatriculare/mentiune/altă operatiune; erori materiale generate de solicitant; alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative; modificare sediu profesional/obiect de activitate/date persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; punct de lucru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; modificare participare la beneficii si pierderi întreprindere familială; modificare membri/reprezentant întreprindere familială; patrimoniu de afectatiune;

b) documente supuse mentionării în registrul comertului: hotărârile adunării generale a actionarilor/asociatilor; hotărârile pronuntate de instantele judecătoresti; recursurile si/sau opozitiile formulate, alte cereri sau actiuni; prospectul de emisiune de actiuni; proiectul de fuziune/divizare; cererile de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare; dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau actionar; registrele societătilor pe actiuni sau în comandită pe actiuni; registrul independent al actionarilor; prelungirea valabilitătii sediului firmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnătură; certificatele de garantie legală pentru administratori si cenzori; dovada vărsământului de capital social; plângerile împotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; oricare alt act prevăzut de lege.


 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

pentru eliberarea off-line de către Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului  de pe lângă tribunale de informatii privind datele înregistrate în registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele înregistrate în registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului

 

Nr. crt.

Categorii de informatii

Tariful

- lei -

1.

Eliberare off-line de informatii înregistrate în registrul comertului: număr de ordine în registrul comertului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de functionare, activitate principală, activităti secundare, capital social, activităti autorizate; informatii cu număr variabil de aparitii referitoare la: asociati/actionari, administratori/cenzori/reprezentanti, sucursale/subunităti/sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale, alte categorii de informatii

0,85/informatie distinctă sau indicator financiar

2.

Eliberare off-line de informatii (date de identificare firme) pe serii de firme grupate pe criterii*) (arie geografică; localitate/sector/stradă; domeniu/obiect de activitate; capital social; cifră de afaceri; persoană fizică sau juridică asociat/actionar/administrator/reprezentant/cenzor/auditor în firmele înregistrate în registrul comertului; alte criterii)

7 + 3/date de identificare firmă

3.

Eliberare de raport istoric despre o firmă (evolutia firmei de la înmatriculare până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informatii înregistrate)

20 + 3/fiecare depunere de act sau mentiune înregistrată

4.

Eliberare de date statistice (fisa sintetică a investitiei străine pentru o tară si o perioadă definită; statistică în functie de un criteriu)

20/fisă sintetică/ statistică unicriterială

5.

Eliberare on-line de informatii privind date de identificare firmă (denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comertului, sediu social); si de alte informatii înregistrate în registrul comertului (durată de functionare, activitate principală, activităti secundare, capital social; informatii cu număr variabil de aparitii referitoare la asociati/actionari, administratori/cenzori/reprezentanti, sucursale/subunităti/alte sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale; informatii privind cererile depuse la registrul comertului - tip/număr si dată înregistrare cerere; alte categorii de informatii)

1,6/datede identificare firmă + 0,5/ informatie distinctă sau indicator financiar


*) Tarifele se reduc în functie de numărul de firme despre care se solicită informatii:

- între 101 si 500 firme: reducere 20%;

- între 501 si 1.000 firme: reducere 30%;

- între 1.001 si 10.000 firme: reducere 40%;

- peste 10.000 firme: reducere 50%.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unui teren, în vederea realizării de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, a unui program pentru construirea de locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui teren în suprafată de 77.424,89 m2, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

(2) Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea realizării de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, a unui program pentru construirea de locuinte, proprietate a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, din fondurile beneficiarilor, în conditiile art. 17 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Proprietarii locuintelor dobândesc un drept de folosintă oneros asupra terenurilor pe durata existentei constructiilor, pe baza unor contracte încheiate în conditiile legii.

(4) Cuantumul sumelor datorate de proprietarii locuintelor pentru folosirea terenurilor aferente acestora se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(5) Sumele încasate din folosinta terenurilor aferente constructiilor se fac venit la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Se aprobă punerea la dispozitia dezvoltatorului de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) până la finalizarea lucrărilor de construire de locuinte.

(2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizatiei de construire.

(3) După terminarea programului, dezvoltatorul va preda întregul amplasament către Ministerul Administratiei si Internelor, în vederea reluării operatiunii de predare-preluare către beneficiari a terenurilor aferente constructiilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor aferente locuintelor se face pe bază de procese-verbale încheiate între Ministerul Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, si beneficiarii dreptului de folosintă, după finalizarea constructiilor.

Art. 4. - Terenul neocupat de constructii de locuinte după terminarea programului va fi utilizat pentru construirea de alei si căi de acces, fiind predat riveranilor, în cote-părti egale, în conditiile prevăzute de art. 1 alin. (3), (4) si (5).

Art. 5. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, al cărui regim juridic se schimbă, în vederea realizării unui program pentru construirea de locuinte

 

Locul unde este situat terenul al cărui regim juridic se schimbă

Regimul juridic al terenului

Datele de identificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. M.F.P.

Municipiul Câmpina, str. Crisuri,

judetul Prahova

Teren aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, care se transmite în domeniul privat al statului

Teren intravilan arabil Nr. cadastral: 10586 Nr. C.F.: 7766/Câmpina

Suprafata terenului: 77.424,89 m2

107.564 (partial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, situate în judetul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor mentionate la art. 1 se va face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 127.

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea contabilă

Număr de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.

Municipiul Bacău,

str. Constantin Musat nr. 4, judetul Bacău

(nr. Carte Funciară 38101)

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bacău

1. Pavilion 45-50-19 „solar": Suprafata construită = 144,00 m2 Suprafata desfăsurată = 144,00 m2

2. Pavilion 45-50-21 „patul": Suprafata construită = 21,00 m2; Suprafata desfăsurată = 21,00 m2

4.666,95

101.061 partial

2.803,10


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Izvorului nr. 4, judetul Harghita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se înscrie în inventarul domeniului public al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile imobilului

Ministerul Finantelor Publice va atribui număr în inventarul domeniului public

Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Izvorului nr. 4,

judetul Harghita C.F. nr. 50638

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Harghita

Teren

Suprafata = 1.326 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) si art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 129.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor ce se transmit din administrarea Unitătii Militare 0812 Orăstie în administrarea Centrului de Formare Initială si Continuă al Ministerului Administratiei si Internelor, Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Hunedoara

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile părtii imobilului ce se predă

Valoarea contabilă

Numărul de identificare atribuit de către Ministerul

Finantelor Publice

Orăstie,

Str. Armatei nr. 16,

judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor -Unitatea Militară 0812 Orăstie CIF-4634485

Ministerul Administratiei si Internelor- Centrul de Formare Initială si Continuă al Ministerului Administratiei si Internelor CIF-25949915

Imobil 45-31-01, 02, 03, 08,10, 11, 13,14,16,17,18, 19,28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Suprafata terenului = 99.906,00 m2

Suprafata construită = 10.548,00 m2

Suprafata desfăsurată = 14.494,00 m2

9.181.225,25

39.249 (partial)

Orăstie,

Str. Armatei nr. 16,

judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor -Unitatea Militară 0812 Orăstie CIF-4634485

Ministerul Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara CIF-4374342

Imobil 45-31-07

Suprafata construită = 726,00 m2

Suprafata desfăsurată = 726,00 m2

261.647,30

39.249 (partial)

Orăstie,

Str. Armatei nr. 16,

judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor -Unitatea Militară 0812 Orăstie CIF-4634485

Ministerul Administratiei si Internelor-Unitatea Militară 0451 Deva CIF-4634493

Imobil 45-31-04, 05, 06, 09,12, 15, 22, 34, 42, 43

Suprafata construită = 5.736,00 m2

Suprafata desfăsurată = 6.988,00 m2

2.972.645,55

39.249 (partial)

Orăstie,

Str. Codrului nr. 1,

judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor -Unitatea Militară 0812 Orăstie CIF-4634485

Ministerul Administratiei si Internelor- Centrul de Formare Initială si Continuă al Ministerului Administratiei si Internelor CIF-25949915

Imobil 45-81

Suprafata terenului = 43.990,00 m2 Suprafata construită = 355,00 m2

Suprafata desfăsurată = 355,00 m2

130.049,42

101.234

Orăstie, Dealul Bemilor, judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor-Unitatea Militară 0812 Orăstie CIF-4634485

Ministerul Administratiei si Internelor-Unitatea Militară 0451 Deva CIF-4634493

Imobil 45-242

Suprafata terenului = 98.123,00 m2

2.822,92

101.235


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolventilor liceelor pedagogice de a ocupa functiile didactice de profesor în învătământul prescolar si profesor în învătământul primar

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) si b), art. 7 alin. (1) lit. c) si d) si art. 43 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii de învătare, instruire, compensare, recuperare si protectie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de învătământ special si special integrat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Conditiile de ocupare a functiilor didactice de profesor în învătământul prescolar si profesor pentru învătământul primar sunt îndeplinite de absolventii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licentă cu specializarea „Pedagogia învătământului primar si prescolar" repartizati în învătământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învătător, învătător-educator sau învătător itinerant/de sprijin.

(2) Conditiile de ocupare a functiei didactice de profesor în învătământul prescolar sunt îndeplinite si de absolventii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una dintre specializările „Educatoare", „Educatoare-învătător" sau „învătător- Educatoare" repartizati în învătământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator sau educatoare/educator itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licentă si studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licentă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licentă una dintre specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 6.052/2009, la:

a) aria curriculară „Limbă si comunicare", disciplinele: limba si literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne si literatura universală;

b) aria curriculară „Matematică si stiinte", disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie si stiinte, cu exceptia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1;

c) aria curriculară „Tehnologii", disciplinele: informatică; tehnologia informatiei si a comunicatiilor, specializările universitare de lungă si scurtă durată „Informatică" din profilul „Informatică", specializările universitare de lungă si scurtă durată din profilul „Matematică": „Informatică", „Matematică- Informatică", „Masini de calcul" si „Cercetări operationale", specializările universitare de lungă durată din profilul „Fizică": „Fizică-Informatică", „Fizică informatică", specializările pentru ciclul I de studii universitare de licentă din domeniul stiinte exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licentă: „Matematică", „Informatică", „Fizică" si „Chimie": „Matematică informatică", „Informatică", „Informatică aplicată", „Fizică informatică" si „Chimie informatică", precum si programele de studiu de master acreditate corespunzătoare domeniilor de licentă: „Matematică", „Informatică" si „Fizică";

d) ana curriculară „Om si societate , disciplinele: cultura civică; filozofie; logică, argumentare si comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria si traditiile minoritătii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre si cabinete de asistentă psihopedagogică si profesor logoped, învătământul special, postul de profesor psihopedagog, cu exceptia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2;

e) aria curriculară „Arte", disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;

f) aria curriculară „Educatie fizică si sport", disciplinele: educatie fizică si sport, kinetoterapie, cu exceptia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3.

(3) Conditiile de ocupare a functiei didactice de profesor în învătământul primar sunt îndeplinite si de absolventii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una dintre specializările „învătător", „Educatoare-învătător" sau „învătător-Educatoare" repartizati în învătământul preuniversitar pe posturi de: învătător, învătător-educator sau învătător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licentă si studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licentă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licentă una dintre specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 6.052/2009, la:

a) aria curriculară „Limbă si comunicare", disciplinele: limba si literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne si literatura universală;

b) aria curriculară „Matematică si stiinte", disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie si stiinte, cu exceptia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1;

c) aria curriculară „Tehnologii", disciplinele: informatică; tehnologia informatiei si a comunicatiilor, specializările universitare de lungă si scurtă durată „Informatică" din profilul „Informatică", specializările universitare de lungă si scurtă durată din profilul „Matematică": „Informatică", „Matematică- Informatică", „Masini de calcul" si „Cercetări operationale", specializările universitare de lungă durată din profilul „Fizică": „Fizică-Informatică", „Fizică informatică", specializările pentru ciclul I de studii universitare de licentă din domeniul stiinte exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licentă: „Matematică", „Informatică", „Fizică" si „Chimie": „Matematică informatică", „Informatică", „Informatică aplicată", „Fizică informatică" si „Chimie informatică", precum si programele de studiu de master acreditate corespunzătoare domeniilor de licentă: „Matematică", „Informatică" si „Fizică";

d) aria curriculară „Om si societate", disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare si comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria si traditiile minoritătii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre si cabinete de asistentă psihopedagogică si profesor logoped, învătământul special, postul de profesor psihopedagog, cu exceptia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2;

e) aria curriculară „Arte", disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;

f) aria curriculară „Educatie fizică si sport", disciplinele: educatie fizică si sport, kinetoterapie, cu exceptia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 2. - (1) Absolventii cu diplomă ai liceului pedagogic repartizati în învătământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învătător, învătător-educator sau învătător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licentă si studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licentă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licentă una dintre specializările cuprinse în anexele nr. 1-3 sau o altă specializare care nu este prevăzută la art. 1, îndeplinesc conditiile de ocupare a functiei de institutor.

(2) Absolventii cu examen de diplomă ai colegiului universitar pedagogic sau a unei scoli echivalente liceului pedagogic repartizati în învătământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învătător, învătător-educator sau învătător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licentă si studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licentă sau ciclul II de studii universitare de masterat, cu exceptia specializării „Pedagogia învătământului primar si prescolar", îndeplinesc conditiile de ocupare a functiei de institutor.

Art. 3. - Normarea activitătii de predare-învătare si de evaluare curentă a prescolarilor si a elevilor în clasă pentru profesorii pentru învătământul prescolar si pentru profesorii pentru învătământul primar se stabileste pe post similar normării activitătii didactice de predare-învătare si de evaluare curentă a prescolarilor si a elevilor în clasă a educatoarelor/institutorilor din învătământul prescolar, învătătorilor/institutorilor din învătământul primar, respectiv educatoarelor/educatorilor, educatoarelor/educatorilor itineranti/de sprijin, învătători lor-educatori/institutorilor-educatori sau învătătorilor itineranti/de sprijin, conform art. 43 lit. a), b) sau f) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii de învătare, instruire, compensare, recuperare si protectie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de învătământ special si special integrat.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 3.235.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 6.052/2009, aria curriculară „Matematică si stiinte", disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie, stiinte, care nu sunt cuprinse în profilul pedagogic

 

Profilul/Domeniul

Specializarea

Studii universitare de lungă durată

Studii universitare de scurtă durată

STIINTE APLICATE

Inginerie matematică

X

 

 

Inginerie fizică

X

 

CHIMIE

Chimie - Fizică (militar)*

X

 

 

Inginerie chimică

X

 

 

Inginerie chimică (în limbi străine)

X

 

 

Tehnologie chimică

X

X

 

Tehnologie chimică organică

X

X

 

Tehnologie chimică anorganică

X

X

 

Tehnologia substantelor anorganice

X

X

 

Tehnologia substantelor organice

X

X

 

Stiinta si ingineria materialelor oxidice

X

 

 

Tehnologia silicatilor si compusilor oxidici

X

 

 

Chimie militară (militar)*

 

X

 

Tehnici de laborator

 

X

CHIMIE INDUSTRIALĂ/ INGINERIE CHIMICĂ

Tehnologia celulozei, hârtiei si fibrelor artificiale

X

 

 

Tehnologia compusilor macromoleculari

X

 

 

Inginerie chimică

X

 

 

Inginerie chimică (în limbi străine)

X

 

 

Tehnologie chimică

X

X

 

Tehnologie chimică organică

X

X

 

Tehnologie chimică anorganică

X

X

 

Tehnologia substantelor anorganice

X

X

 

Tehnologia substantelor organice

X

X

 

Stiinta si ingineria materialelor oxidice

X

 

 

Tehnologia silicatilor si compusilor oxidici

X

 

 

Tehnici de laborator

 

X

 

Tehnologia materialelor de constructii

 

X


* Specializări dobândite în cadrul institutiilor militare de învătământ superior.

 

Domeniul fundamental

Domeniul pentru studiile universitare de licentă

Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licentă

Studii universitare de licentă (ciclul 1 Bologna)

Stiinte ingineresti

Stiinte ingineresti aplicate

Matematică si informatică aplicată în inginerie

X

Stiinte ingineresti

Stiinte ingineresti aplicate

Inginerie fizică

X

 

 

Fizică tehnologică

X

Stiinte ingineresti

Inginerie chimică

Chimie militară*

X


* Specializare dobândită în cadrul institutiilor militare de învătământ superior.

ANEXA Nr. 2

LISTA

specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 6.052/2009, aria curriculară „Om si societate", disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare si comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria si traditiile minoritătii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre si cabinete de asistentă psihopedagogică si profesor logoped, învătământul special, postul de profesor psihopedagog, care nu sunt cuprinse în profilul pedagogic

 

Profilul/Domeniul

Specializarea

Studii universitare de lungă durată

Studii universitare de scurtă durată

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

Psihosociologie (militar)*

X

 

 

Psihosociologie - informatii (militar)*

X

 

 

Asistentă socială

X

 

ARHIVISTICĂ

Arhivistică - Istorie (militar)*

 

 

STIINTE POLITICE

Stiinte politice

X

 

 

Stiinte politice (în limbi străine)

X

 

 

Stiinte politice si administrative

X

 

 

Studii europene

X

 

 

Relatii internationale si studii europene

X

 

STIINTE SOCIAL-POLITICE

Stiinte politico-economice

X

 

STIINTE ADMINISTRATIVE

Administratie publică

X

 

 

Administratie europeană

X

 

 

Stiinte administrative

X

 

FILOLOGIE

Comunicare si relatii publice

X

 

 

Comunicare socială si relatii publice

X

 

 

Relatii internationale si studii europene

X

 

ECONOMIC

Relatii internationale si studii europene

X

 

RELATII INTERNATIONALE

Relatii internationale si studii europene

X

 

JURNALISTICĂ/STIINTELE COMUNICĂRII

Psihosociologie - informatii*

X

 

 

Psihosociologie - informatii (militar)*

X

 

 

Comunicare si relatii publice

X

 

 

Comunicare socială si relatii publice

X

 

 

Comunicare si relatii publice - informatii*

X

 

COMUNICARE SI RELATII PUBLICE

Comunicare si relatii publice

X

 

 

Comunicare socială si relatii publice

X

 

DREPT

Drept

X

 

 

Drept comunitar

X

 

 

Stiinte juridice

X

 

 

Stiinte juridice si administrative

X

 

STIINTE JURIDICE

Drept

X

 

 

Drept comunitar

X

 

 

Drept si relatii internationale

X

 

 

Stiinte juridice

X

 

 

Stiinte juridice si administrative

X

 

ASISTENTĂ SOCIALĂ

Asistentă socială

X

X


* Specializări dobândite în cadrul institutiilor militare sau de informatii de învătământ superior.

 

Domeniul fundamental

Domeniul pentru studiile universitare de licentă

Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licentă

Studii universitare de licentă (ciclul 1 Bologna)

STIINTE JURIDICE

DREPT

Drept

X

 

 

Drept comunitar

X

STIINTE SOCIALE SI POLITICE

STIINTE POLITICE

Stiinte politice

X

 

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

Relatii internationale si studii europene

X

 

STIINTE ADMINISTRATIVE

Administratie publică

X

 

 

Administratie europeană

X

 

STIINTE ALE COMUNICĂRII

Comunicare si relatii publice

X

 

ASISTENTA SOCIALA

Asistentă socială

X

STIINTE MILITARE SI INFORMATII

STIINTE MILITARE SI INFORMATII

Comunicare si relatii publice - informatii*

X

 

 

Psihologie - informatii*

X


* Specializări dobândite în cadrul institutiilor militare sau de informatii de învătământ superior.

 


Domeniul de licentă

Programul de studii de master acreditat

Studii universitare de masterat (ciclul II Bologna)

 

1. Administratie publică

2. Asistenta juridică a întreprinderii

3. Conducere si organizare judiciară

4. Combaterea traficului ilicit de droguri

5. Combaterea criminalitătii organizate

6. Comunicare socială proactivă a politiei

7. Criminalistică

8. Carieră judiciară

9. Deviantă si delincventă

10. Drept administrativ

11. Drept civil aprofundat

12. Drept comunitar

13. Drept comunitar si politici de integrare europeană

14. Drept european

15. Drept financiar bancar si al asigurărilor

16. Drept privat

17. Drept si administratie publică europeană

18. Drept si politici publice europene

19. Drept international comunitar

20. Drept international si comunitar

21. Drept international public

22. Drept international si drept comunitar

23. Drept international si european

24. Drept judiciar privat

25. Drept maritim

26. Drept privat aprofundat

27. Drept privat comunitar

28. Drept privat comparat

29. Droit prive compare

30. Drept public

31. Drept penal si stiinte penale

 

DREPT

32. Drept social român si european

33. Dreptul afacerilor

34. Dreptul european si dreptul national al afacerilor

35. Dreptul informatiilor si al securitătii private

36. Drept intern si international al mediului

37. Dreptul muncii. Relatii de muncă si industriale

38. Drepturile omului

39. Economia si dreptul afacerilor

40. Integrare europeană

41. Institutii si proceduri de drept public

42. Institutii juridice comunitare si internationale

43. Institutii de drept administrativ

44. Institutii de drept privat român

45. Institutii de drept civil si procesual civil

46. Institutii de drept penal si procesual penal

47. Investigarea criminalistică a infractiunilor

48. Investigarea fraudelor

49. Legislatie comunitară si carieră judiciară

50. Legislatia privind siguranta transporturilor

51. Master profesional de drept european si international al afacerilor

52. Managementul resurselor umane în sistemul autoritătilor de ordine publică

53. Managementul cooperării politienesti internationale

54. Managementul activitătilor de ordine publică si sigurantă natională

55. Managementul investigatiei penale

56. Managementul cooperării la frontiera Schengen

57. Managementul pregătirii operationale de jandarmi

58. Mecanismele juridice ale economiei de piată

59. Medierea - procedura necontencioasă de solutionare a conflictelor

60. Medierea conflictelor în drept

X


Domeniul de licentă

Programul de studii de master acreditat

Studii universitare de masterat (ciclul II Bologna)

 

61. Ocrotirea familiei si asistentă socială

62. Politie judiciară

63. Proceduri judiciare si profesii liberale

64. Statul de drept si societatea civilă

65. Etat de droit et societe civile

66. Sisteme si institutii de drept international si comunitar

67. Studii europene

68. Stiinte penale

69. Stiinte penale aprofundate

70. Stiinte penale si criminalistică

71. Stiinte penale - criminologie si criminalistică

72. Tehnică criminalistică

X

STIINTE

1. Administratie europeană. Institutii si politici publice

X

ADMINISTRATIVE

2. Administratie publică

3. Administratie publică europeană

4. Administratie publică europeană - BRIE

5. Administratie publică si integrare europeană

6. Administratie publică si dezvoltarea comunitară

7. Administratie publică în contextul integrării europene

8. Administratie si finante publice europene

9. Administratie si management public

10. Administrarea resurselor institutiilor culturale

11. Administratie publică si eficienta sistemului administrativ

12. Administrarea relatiilor publice si asistentă managerială

13. Administratie si politici publice în Uniunea Europeană

14. Administrarea si dezvoltarea resurselor umane

15. Dezvoltare regională

16. Guvernare si administratie publică europeană

17. Guvernare modernă si dezvoltare locală

18. Management si administratie europeană

19. Management si auditîn administratie si afaceri

20. Managementul administratiei publice si cariere publice

21. Managementul crizelor si conflictelor

22. Managementul institutiilor publice

23. Managementul organizatiilor si serviciilor publice

24. Managementul sectorului public

25. Managementul politiei locale

26. Politici de sănătate si management sanitar

27. Politici administrative europene

28. Puterea executivă si administratia publică

29. Sisteme administrative si relatii internationale

30. Spatiul public european

31. Studii administrative europene

32. Stiinte administrative

 

STIINTE MILITARE

Psihologie - informatii*

X

Sl INFORMATII

 

 

ASISTENTĂ SOCIALĂ

1. Asistenta socială a vârstnicilor

2. Asistentă socială pentru sănătate mentală

3. Asistentă socială si consiliere în scoală

4. Asistentă socială si economie socială

5. Asistentă socială bazată pe dovezi

6. Asistentă socială în spatiul justitiei. Probatiune si mediere

7. Asistentă socială privind reintegrarea socială în domeniul justitiei penale

8. Asistentă si incluziune socială a vârstnicilor si persoanelor cu dizabilităti

X


Domeniul de licentă

Programul de studii de master acreditat

Studii universitare de masterat (ciclul II Bologna)

 

9. Cercetare în sociologie

10. Research in sociology

11. Consiliere în asistenta socială

12. Evaluarea programelor si analiză de impact

13. Evaluare si supervizare în asistentă socială

14. Familia - resurse si asistentă socială

15. Familia si managementul resurselor familiale

16. Gerontologie socială

17. Grupuri de risc si servicii sociale de suport

18. Masterat european în drepturile copiilor

19. Masterat european de protectie a drepturilor copiilor

20. Management în asistentă socială

21. Management de caz si metode de interventie în asistenta socială

22. Managementul serviciilor de asistentă socială

23. Managementul serviciilor sociale si de sănătate

24. Politici publice în asistenta socială

25. Politici sociale europene

26. Politici sociale în context european

27. Politici si servicii sociale

28. Practica asistentei sociale centrată pe valori

29. Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

30. Prevenirea violentei împotriva copilului în familie si societate

31. Probatiune

32. Probatiune, mediere si asistenta socială a victimelor infractiunilor

33. Programe si proiecte comunitare în asistentă socială

34. Psihologie socială aplicată

35. Supervizare si planificare socială

36. Supervizare în serviciile sociale si de sănătate mintală

 


* Specializare dobândită în cadrul institutiilor militare sau de informatii de învătământ superior.

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 6.052/2009, aria curriculară „Educatie fizică si sport", disciplinele: educatie fizică si sport, kinetoterapie, care nu sunt incluse în profilul pedagogic

 

Profilul/Domeniul

Specializarea

Studii universitare de lungă durată

Studii universitare de scurtă durată

MEDICINĂ

Fiziokinetoterapie

X

 

 

Balneofiziokinetoterapie si recuperare

 

X

EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT

Educatie fizică militară si sport*

X

 

 

Educatie fizică (militară)*

X

 


* Specializări dobândite în cadrul institutiilor militare sau de informatii de învătământ superior.

 

Domeniul pentru studiile universitare de licentă

Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licentă

Studii universitare de licentă (ciclul I Bologna)

SĂNĂTATE

Balneofiziokinetoterapie si recuperare

X

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.