MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 105/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 105         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 februarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.693 din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie

 

Decizia nr. 2 din 12 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală

 

Decizia nr. 35 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            71. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

            96. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            93. - Decizie pentru numirea domnului Cristian Apostol în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Pădurilor

 

            94. - Decizie privind numirea domnului Nagy losif în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            34. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.693

din 17 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie, exceptie ridicată de Mihai Misu Boceanu în Dosarul nr. 3.110/271/2008 al Judecătoriei Oradea - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 23 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.110/271/2008, Judecătoria Oradea - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie. Exceptia a fost ridicată de Mihai Misu Boceanu cu ocazia solutionării unei cauze penale având ca obiect trimiterea în judecată pentru săvârsirea infractiunilor de evaziune fiscală si delapidare cu consecinte deosebit de grave.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 încalcă egalitatea în drepturi, dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, precum si dispozitiile constitutionale referitoare la moneda natională, întrucât Departamentul National Anticoruptie îsi stabileste competenta materială de efectuare a urmăririi penale cu privire la o infractiune de evaziune fiscală prin determinarea cuantumului prejudiciului în raport de cursul de schimb leu-euro, în conditiile în care moneda natională este leul. Astfel, limitele competentei Departamentului National Anticoruptie oscilează în functie de variatiile cursului de schimb valutar, ceea ce conduce, pe de o parte, la situatii discriminatorii pentru persoanele care comit aceeasi faptă la date diferite, iar pe de altă parte, la declinări de competentă din cauza dificultătilor în estimarea prejudiciului în moneda europeană în cazul producerii consecintelor infractiunii de evaziune pe perioade lungi de timp, fiind afectat, în acest mod, dreptul la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Judecătoria Oradea - Sectia penală nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, având următorul cuprins: „Departamentul National Anticoruptie este competent să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infractiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 si 5, art. 246, 247, 248 si 2481 din Codul penal, al infractiunilor prevăzute la art. 175, 177 si 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare si ale art. 137 alin. (2) privind moneda natională, precum si ale art. 20 referitoare la preeminenta tratatelor internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 6 referitoare ia dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la prevederile art. 137 alin. (2) din Legea fundamentală, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 647 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 20 august 2007, prin care Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru aceleasi motive, textul de lege criticat nu încalcă nici egalitatea în drepturi, nici dreptul la un proces echitabil si nici dreptul la apărare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie, exceptie ridicată de Mihai Misu Boceanu în Dosarul nr. 3.110/271/2008 al Judecătoriei Oradea - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 2

din 12 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Urbantrans" - S.A. Bârlad în Dosarul nr. 681/189/2008 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 681/189/2008, Tribunalul Vaslui - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Urbantrans" - S.A. Bârlad într-o cauză având ca obiect solutionarea recursurilor formulate în cadrul contestatiei la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul legal criticat creează în mod inechitabil si discretionar o diferentă de tratament juridic în functie de natura creantei, în sensul că executarea silită a creantelor fiscale nu se perimează, pe când cea a creantelor de drept comun se perimează într-un termen de 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare si în lipsa altor acte ulterioare de urmărire. Această dispozitie legală creează o stare de insecuritate a relatiilor dintre stat si persoanele fizice si juridice, contrar principiului securitătii raporturilor juridice.

Tribunalul Vaslui - Sectia civilă nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care au următorul cuprins: „(4) Executarea silită a creantelor fiscale nu se perimează."

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 44 alin. (1) si (2) privind dreptul de proprietate privată, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei. Totodată, sunt considerate a fi încălcate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si cele ale art. 1 din Protocolul aditional la această Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că solutia legislativă criticată a mai fost suspusă controlului acesteia prin prisma unor critici identice, constatându-se constitutionalitatea ei. Astfel, prin Decizia nr. 424 din 13 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005, si Decizia nr. 432 din 21 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.176 din 13 decembrie 2004, Curtea a statuat că neperimarea executării silite a creantelor fiscale, reglementare derogatorie de la dreptul comun, este în deplin acord cu Legea fundamentală, legiuitorul, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constitutie, „fiind îndreptătit să stabilească norme de procedură speciale, derogatorii de la regulile generale, determinate de anumite situatii speciale. În cazul de fată, situatia specială a fost determinată de faptul că obiectul executării silite îl constituie încasarea creantelor fiscale ce constituie surse ale bugetului de stat, ceea ce reprezintă un interes general".

Curtea, cu aceleasi ocazii, a statuat că solutia legislativă criticată este o expresie a textului art. 135 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia „statul are obligatia să actioneze pentru apărarea intereselor generale ale societătii, iar agentii economici trebuie să se integreze cadrului constitutional, în concordantă cu interesul public la care statul este obligat să vegheze".

De asemenea, neperimarea executării silite a creantelor fiscale nu încalcă art. 16 din Constitutie. În acest sens s-a statuat că, „spre deosebire de regula generală cuprinsă în art. 389 din Codul de procedură civilă, care se referă la orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de creditor sau debitor, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 au în vedere subiecte calificate ale raportului juridic fiscal, si anume statul, unitătile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobândesc drepturi si obligatii în cadrul acestui raport".

Curtea a mai statuat că, „în ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia neperimarea executării silite a creantelor fiscale restrânge în mod nejustificat dreptul la apărare al debitorului unei astfel de creante, Curtea retine că debitorul are posibilitatea de a utiliza calea de atac a contestatiei împotriva oricărui act de executare si de a-si valorifica, în acest cadru, toate drepturile procesuale, dovedind netemeinicia pretentiilor creditorului.

În aceste conditii, dispozitiile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în cauză, „întrucât acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat".

Solutiile Curtii Constitutionale pronuntate în cauzele respective, precum si considerentele care au stat la baza lor îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu se invocă elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei.

În fine, Curtea retine că autorul exceptiei invocă în sustinerea acesteia prevederile art. 21, art. 44 si art. 124 din Constitutie, precum si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 1 din Protocolul aditional la această Conventie, fără, însă, a motiva în ce anume constă această încălcare. În lipsa unei motivări, Curtea nu se poate substitui autorului exceptiei ca pe cale de deductie să formuleze, respectiv să răspundă unor posibile critici de neconstitutionalitate. În consecintă, în această ordine de idei, textele mentionate mai sus nu au incidentă în solutionarea prezentei exceptii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Urbantrans" - S.A. Bârlad în Dosarul nr. 681/189/2008 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Benke Károly


 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 35

din 14 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind  sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, exceptie ridicată de Petrea Adam în Dosarul nr. 3.333/229/2008 (număr în format vechi 257/2009) al Tribunalului Ialomita - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 27 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.333/229/2008 (număr în format vechi 257/2009), Tribunalul Ialomita - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, ale art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001. Exceptia a fost ridicată de Petrea Adam cu ocazia solutionării apelului împotriva unei sentinte penale de condamnare pentru săvârsirea infractiunilor prevăzute si pedepsite de art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 si de art. 293 alin. (1) din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, în ansamblul lor, aduc atingere dreptului la liberă circulatie, precum si dispozitiilor constitutionale referitoare la rolul si structura Parlamentului si la delegarea legislativă, întrucât, pe de o parte, nu este justificată urgenta adoptării lor, iar pe de altă parte, dreptul la liberă circulatie nu poate face obiectul reglementării prin ordonantă de urgentă. Mai arată că prevederile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 încalcă libertatea individuală si dreptul la liberă circulatie.

Tribunalul Ialomita - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile de lege criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la Deciziile Curtii Constitutionale nr. 220/2005 si nr. 169/2006.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, ale art. 70 alin. (1) din Ordonantade urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 sunt constitutionale, întrucât nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate. Face trimitere, în acest sens, la Decizia Curtii Constitutionale nr. 106/2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate fi constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002, precum si dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 9 mai 2002. Dispozitiile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 sunt criticate distinct de autorul exceptiei si au următorul cuprins:

- Art. 70 alin. (1) din Ordonanta deurgentă a Guvernului nr. 105/2001: „Intrarea sau iesirea din tară prin trecerea ilegală a frontierei de stat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.";

- Art.1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001: „Intrarea sau iesirea dintr-un stat străin prin trecerea ilegală a frontierei acestuia, săvârsită de către un cetătean român sau de o persoană fără cetătenie domiciliată pe teritoriul României, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani".


În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 20 referitoare la preeminenta tratatelor internationale privind drepturile omului asupra reglementărilor interne, ale art. 23 alin. (1) referitoare la libertatea individuală, ale art.25 privind dreptul la liberă circulatie, ale art. 61 alin. (1) referitoare ia rolul si structura Parlamentului, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind delegarea legislativă si ale art. 148 referitoare la integrarea în Uniunea Europeană.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 341 din 21 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 11 octombrie 2004, Decizia nr. 347 din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2005, si Decizia nr. 106 din 9 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 23 februarie 2006, prin care Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate aduse dispozitiilor de lege criticate, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Dispozitiile art. 20, ale art. 23 alin. (1), ale art. 25 si ale art. 148 din Legea fundamentală nu se aplică.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, exceptie ridicată de Petrea Adam în Dosarul nr. 3.333/229/2008 (număr în format vechi 257/2009) al Tribunalului Ialomita - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrăveni" la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 si 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 71.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 47 alin. (5) si (7) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2010.

Nr. 96.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA-S.A.

Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004

Nr. de ordine în registrul comertului: J40/552/15.01.2004

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

actualizat pe anul 2009

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

BVC ACTUALIZAT 2009

0

1

2

3

4

A.

VENITURI SI SURSE (I+II+III)

1

9.219.835,98

I.

VENITURI TOTALE

2

1.628.197,00

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

3

1.627.153,60

 

 

a)

venituri proprii

4

843.400.60

 

 

b)

transferuri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere

S

456,702,00

 

 

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

173.855,00

 

 

d)

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01 01 2009

7

148.196,00

 

 

e)

sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparatii capitale

8

 

 

2.

Venituri financiare - total, din care:

9

1.043,40

 

 

a)

venituri proprii

10

1.043.40

 

3.

Venituri extraordinare

11

 

 

 

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

12

 

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

13

5.065.665,00

 

1.

Transferuri interne

14

3.190.860,00

 

 

a)

cofinantare împrumuturi rambursabile

15

154.118.00

 

 

b)

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare neram bursa bila + cheltuieli neeligibile FC)

16

74.626.00

 

 

c)

cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA; cheltuieli eligibile si neeliqibile)

17

173.127,00

 

 

d)

investitii (investitii ale agentilor economici cu capital de stat)

18

2.788,989,00

 

2.

Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investitii

19

 

 

3.

Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

20

164.933,00

 

 

a)

Rambursări de credite

21

114,868,00

 

 

b)

Plăti de dobânzi

22

49.236,00

 

 

c)

Comisioane

23

829,00

 

4.

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: contributia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

24

740.131,00

 

5.

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:

25

969.741,00

 

 

a)

Programe FEDR

26

110.000,00


 

 

b)

Programe FC

27

848.085,00

 

 

c)

Alte facilităti si instrumente postaderare (ITHACA)

28

11.656,00

III.

ALTE SURSE

29

2.535.160,98

 

1.

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului (nepreluate de MFP incepănd cu 01.01.2009)

30

146.618,00

 

2.

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

31

604.878,00

 

3.

Fonduri externe nerambursabile

32

537.995.00

 

4.

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

33

833.649,33

 

5.

Credite contractate pentru exploatare

34

347.432,78

 

6.

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile)

35

55.400,87

 

7.

Credite programe calamităti, prin bugetul M.T.

36

 

 

8.

Alte surse proprii pentru investitii*

37

9.187,00

B.

CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)

38

9.222.253,21

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

39

1.628.197,00

 

1.

Cheltuieli din exploatare - total, din care:

40

1.524.831,94

 

 

a)

cheltuieli materiale

41

85124,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

42

8.050,00

 

 

c)

cheltuieli cu personalul, din care:

43

217 265,76

 

 

 

c1) salarii

44

157 597,87

 

 

 

c2) contracte de mandat

45

80,30

 

 

 

c3) cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

46

41.784,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

47

32.797,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

48

788,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

49

8.199,00

 

 

 

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:

50

17.803,59

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

50a

3.112,00

 

 

 

1 - tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50a1

15,84

 

 

 

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50a2

1.447,77

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

50b

2.921,00

 

 

 

- fond accidente de muncă si boli profesionale

50b1

265,00

 

 

 

- fond garantare creante salariati

50b2

394,00

 

 

 

- fond persoane cu handicap

50b3

922,00

 

 

 

- contributii pentru concedii si indemnizatii

50b4

1.340,00

 

 

 

- tichete de masă

50c

11.770,59

 

 

 

- tichete de vacantă

50d

 

 

 

d)

amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

51

12.440,00

 

 

e)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

52

1,201,952.18


 

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

53

1.201.952.18

 

 

 

- cheltuieli de protocol, din care.

54

120 00

 

 

 

- tichete de cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

54a

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

55

58.00

 

 

 

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

55a

 

 

 

 

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

55b

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

56

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

57

 

 

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

58

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

59

 

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

60

103.365,06

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

61

103.365.06

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

62

 

 

3.

Cheltuieli extraordinare

63

 

V.

INVESTITII

64

6.419.743,87

 

1.

plăti din cofinantare împrumuturi rambursabile

65

154.118.00

 

2.

plăti din cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă+ cheltuieli neeligibile FC )

66

74.626,00

 

3.

plăti din cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA)

67

228527,87

 

4.

plăti din intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)

68

146.618.00

 

5.

plăti din intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

69

604.878.00

 

6.

plati din fonduri externe nerambursabile

70

537.995.00

 

7.

rambursări credite externe

71

114.868,00

 

8.

dobânzi si comisioane

72

50.065,00

 

9.

plăti din transferuri si din Fondul National de Dezvoltare pentru investitii

73

2.788.989,00

 

10.

plăti din surse proprii pentru investitii*

74

9.187.00

 

11.

plăti din credite programe calamităti, prin bugetul M.T.

75

 

 

12.

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile}

76

 

 

13.

lucrări de investitii: finantare credit furnizor**

77

 

 

14.

plăti din cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: contributia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

78

740 131,00

 

15.

plăti din proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile {FC. FEDR, ITHACA)

79

969.741,00

VI.

UTILIZĂRI SURSE

80

1.183.499,34

 

1

restituire credite contractate în nume propriu si plăti efecte comerciale

81

976.064.96

 

2

datorii aferente activitătii de întretinere înregistrate în contul de profit si pierdere la 31.12.2008 si bilantul la 31.12.2008 si plătite în anul 2009

82

207.434.38


VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

83

 

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

84

 

IX.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

85

 

 

1.

Rezerve legale

86

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

87

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

88

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

89

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

90

 

 

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de Ia rd. 87, 88, 89, 90 si 91

91

 

 

7.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

92

 

 

8.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

93

 

 

9.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

94

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

95

 

 

1.

Venituri totale

96

1.628.197,00

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

97

1.628.197,00

 

3.

Număr prognoza! de personal la finele anului

98

6628

 

4.

Nr. mediu de salariati total

99

6.405

 

5.

Fond de salarii din care:

100

157.597,87

 

 

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

101

157.581,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

102

16,87

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

103

2.050,23

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

104

1,850

 

8.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale {cheltuieli totale/venituri totalexlOOO)

105

1,000,00

 

9.

Plăfi restante

106

 

 

 

- preturi curente

107

437.650,40

 

 

- preturi comparabile

108

437.650,40

 

10.

Creante restante

109

 

 

 

- preturi curente

110

44.276,32

 

 

- preturi comparabile

111

44.276,32

 

Indicator fizic = km echivalenti de drum întretinut/pers.

* Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri si surse" si în total "cheltuieli si utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd." amortizarea imobilizărilor.

** Având in vedere ca plătile aferente lucrărilor in sistem credit furnizor vor fi efectuate incepand cu anul 2011, valoarea cheltuielilor aferente acestor lucrări incepand cu anul 2009 va fi inscrisa in bugetul anului in care se vor efectua plătile.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Cristian Apostol în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Pădurilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Apostol se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Pădurilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2010.

Nr. 93.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Nagy losif în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nagy losif se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2010.

Nr. 94

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 (ianuarie-februarie 2010), conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat pentru populatie.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 34.

 

ANEXA

 

SUME

alocate pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 (ianuarie-februarie 2010), conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

 

Judetul

 

Localitatea

 

Cantitatea de energie termică estimată a fi furnizată populatiei  în ianuarie- februarie 2010

Cantitate anuală de energie termică estimată a fi furnizată populatiei conform A.N.R.S.C.

Compensare combustibil 2010 (conform A.N.R.S.C.)

Sumă compensare combustibil prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010

Repartizare sume februarie 2010

unitar

 

(Gcal)

(Gcal)

lei/Gcal

lei

lei

lei

1.

Alba

1 - Alba Iulia

200

470

85,41

40.143

17.141

14.000

2.

Arad

2- Arad

97.089

272.151

46,54

12.665.908

5.408.390

2.430.000

 

 

3 -Chisineu Cris

398

1.000

79,84

79.840

34.092

28.000

3.

Arges

4 - Pitesti

109.090

250.900

100,14

25.125.126

10.728.523

4.664.000

 

 

5 - Bascov

1.294

3.978

83,98

334.072

142.650

115.000

 

 

6 - Mărăcineni

578

1.700

69,77

118.609

50.646

41.000

4.

Bacău

7 - Bacău

52.741

165.530

64,96

10.752.829

4.591.498

1.963.000

 

 

8 - Onesti

18.695

53.000

74,20

3.932.600

1.679.235

593.000

5.

Botosani

9 - Botosani

32.254

81.680

79,23

6.471.506

2.763.358

1.592.000

6.

Bihor

10 -Oradea

152.272

446.807

46,80

20.910.568

8.928.891

3.043.000

 

 

11 - Sânmartin

2.358

6.210

37,76

234.490

100.128

81.000

7.

Brasov

12 -Brasov

64.844

200.365

67,33

13.490.575

5.760.526

2.364.000

 

 

13 -Făgăras

9.845

31.500

82,47

2.597.805

1.109.272

347.000

8.

Brăila

14 -Brăila

50.996

138.720

94,60

13.122.912

5.603.533

2.060.000

9.

Buzău

15 -Buzău

51.233

147.550

109,00

16.082.950

6.867.480

2.385.000

 

 

16 -Râmnicu Sărat

1.481

3.900

98,98

386.022

164.833

132.000

10.

Caras-Severin

17 -Resita

9.580

24.155

108,32

2.616.470

1.117.242

1.000.000

11.

Călărasi

18 -Călărasi

1.943

5.000

85,97

429.850

183.548

147.000

 

 

19 - Lehliu-Gară

603

1.700

148,90

253.130

108.087

87.000

 

 

20 - Oltenita

10.900

28.371

88,84

2.520.480

1.076.254

614.000

12.

Cluj

21 - Cluj-Napoca

108.812

346.750

96,28

33.385.090

14.255.559

4.973.000

13.

Constanta

22 - Constanta

194.827

615.000

71,21

43.794.150

18.700.267

5.924.000

 

 

23 - Medgidia

10.505

30.000

85,23

2.556.900

1.091.806

383.000

 

 

24 - Eforie

863

2.150

136,02

292.443

124.874

100.000

 

 

25 - Mangalia

21.897

50.000

150,34

7.517.000

3.209.787

1.406.000

 

 

26 - Năvodari

18.641

49.000

59,27

2.904.230

1.240.117

472.000

14.

Dâmbovita

27 - Târgoviste

17.910

52.000

97,21

5.054.920

2.158.470

944.000

15.

Dolj

28 - Craiova

166.690

423.000

33,80

14.297.400

6.105.044

2.906.000

 

 

29 - Calafat

5.196

15.000

114,60

1.719.000

734.019

505.000

16.

Galati

30 - Galati

167.182

455.611

66,15

30.138.668

12.869.324

4.722.000

17.

Giurgiu

31 - Giurgiu

33.709

84.000

86,57

7.271.880

3.105.120

1.246.000

 

 

32 - Bolintin-Vale

1.260

3.415

81,47

278.220

118.801

96.000

18.

Gorj

33 - Motru

18.760

50.750

19,99

1.014.493

433.192

347.000

19.

Harghita

34 - Cristuru Secuiesc

1.421

4.000

61,52

246.080

105.077

85.000

 

 

35 - Gheorgheni

9.456

28.500

61,80

1.761.300

752.082

250.000

 

 

36 - Miercurea-Ciuc

22.243

70.000

101,29

7.090.300

3.027.585

962.000

 

 

37 - Odorheiu Secuiesc

6.948

22.000

93,53

2.057.660

878.629

278.000

20.

Hunedoara

38 - Deva

25.497

80.000

37,04

2.963.200

1.265.298

404.000

 

 

39 - Brad

6.502

18.200

117,59

2.140.138

913.847

827.000

 

 

40 - Aninoasa

0

300

26,95

8.085

3.452

0

 

 

41 -Vulcan

7.015

18.000

27,86

501.480

214.134

172.000

 

 

42 - Petrosani

7.268

21.000

27,86

585.060

249.823

200.000

 

 

43 - Lupeni

9.088

21.500

29,10

625.650

267.155

214.000

 

 

44 - Criscior

328

800

117,59

94.072

40.169

33.000


21.

Ialomita

45 - Fetesti

614

1.460

152,60

222.796

95.135

77.000

22.

Iasi

46 - Iasi

134.616

370.410

80,52

29.825.413

12.735.563

4.628.000

 

 

47 - Pascani

14.059

35.000

90,65

3.172.750

1.354.776

545.000

23.

Ilfov

48 - Chitila

244

500

58,11

29.055

12.407

10.000

24.

Maramures

59 - Baia Mare

1.819

5.000

80,16

400.800

171.143

137.000

25.

Mehedinti

50 - Drobeta-Turnu Severin

77.697

209.000

12,10

2.528.900

1.079.850

402.000

26.

Mures

51 - Târgu Mures

62.319

194.809

101,49

19.771.165

8.442.362

3.501.000

 

 

52 - Reghin

273

2.000

57,80

115.600

49.362

40.000

 

 

53 - Sighisoara

385

1.250

51,60

64.500

27.542

23.000

27.

Neamt

54 - Piatra-Neamt

26.293

90.000

103,32

9.298.800

3.970.623

1.660.000

 

 

55 - Târgu-Neamt

130

375

62,60

23.475

10.024

9.000

28.

Olt

56 - Bals

95

190

81,68

15.519

6.627

6.000

 

 

57 - Drăgănesti-Olt

66

400

64,57

25.828

11.029

9.000

 

 

58 - Caracal

13.034

43.000

91,26

3.924.180

1.675.640

508.000

 

 

59 - Corabia

134

330

131,09

43.260

18.472

15.000

29.

Prahova

60 - Ploiesti

145.859

389.686

57,01

22.215.999

9.486.315

4.051.000

 

 

61 - Mizil

2.029

7.200

101,17

728.424

311.040

249.000

30.

Sălaj

62 - Zalău

1.492

3.826

94,16

360.256

153.831

124.000

31.

Sibiu

63 - Copsa Mică

166

480

39,36

18.893

8.067

7.000

 

 

64 - Sibiu

3.296

11.420

23,13

264.145

112.791

91.000

32.

Suceava

65 - Suceava

60.513

210.000

64,06

13.452.600

5.744.311

2.455.000

 

 

66 - Rădăuti

14.673

67.640

68,01

4.600.196

1.964.301

627.000

 

 

67 - Siret

2.080

5.500

82,30

452.650

193.283

155.000

33.

Teleorman

68 - Turnu Măgurele

12.835

35.000

78,57

2.749.950

1.174.239

431.000

 

 

69 - Alexandria

25.843

92.980

93,04

8.650.859

3.693.949

1.027.000

 

 

70 - Rosiori de Vede

6.498

19.000

84,51

1.605.690

685.636

235.000

34.

Timis

71 - Timisoara

260.222

724.336

70,38

50.978.768

21.768.125

7.820.000

 

 

72 - Lovrin

153

320

68,15

21.808

9.312

8.000

 

 

73 - Sânnicolau Mare

2.676

7.400

78,37

579.938

247.636

199.000

35.

Tulcea

74 - Tulcea

42.694

111.826

80,10

8.957.263

3.824.785

1.961.000

 

 

75 - Macin

392

1.220

68,40

83.448

35.633

29.000

36.

Vâlcea

76 - Râmnicu Vâlcea

81.602

245.000

33,96

8.320.200

3.552.757

863.000

 

 

77 - Horezu

665

2.200

150,14

330.308

141.043

113.000

 

 

78- Călimănesti

1.722

5.500

5,79

31.845

13.598

11.000

 

 

79 - Băile Olănesti

459

1.500

196,42

294.630

125.808

101.000

37.

Vaslui

80 - Bârlad

234

1.710

80,25

137.228

58.597

47.000

 

 

81 - Husi

2.858

6.450

84,19

543.026

231.874

186.000

 

 

82 - Vaslui

6.334

15.000

113,66

1.704.900

727.999

308.000

 

 

83 - Negresti

75

150

89,45

13.418

5.729

5.000

38.

Vrancea

84 - Focsani

47.802

134.853

84,29

11.366.759

4.853.649

1.721.000

39.

Bucuresti

85 - Bucuresti

1.422.379

4.182.566

76,83

321.346.546

137.216.182

45.457.000

 

 

TOTAL:

4.008.227

11.562.150

 

829.735.088

354.300.000

131.000.000

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.