MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 103/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 103         LEGI, DECRETE, HOTĂRARI SI ALTE ACTE         Luni, 15 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

89.- Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.21. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Normelor privind evaluarea competentei lingvistice în Ministerul Apărării Nationale

 

433/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010

 

7. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010

 

120. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ROMANIA LEASING IFN - S.A.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege.”

2. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Biletele gratuite de tratament balnear pentru persoanele adulte cu handicap se acordă în limita numărului total de bilete prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv, în baza unei conventii anuale încheiate între Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.”

3. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanta judecătorească numeste ca tutore autoritatea administratiei publice locale, aceasta are obligatia de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atributii în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instantei judecătoresti.”

4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În vederea obtinerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 28 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau resedintă, fie la directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, o cerere însotită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.”

5. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează directiei generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul persoana cu handicap grav sau accentuat, denumită în continuare directie, si depun prin registratură următoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

c) copie de pe documentul de identitate;

d) declaratie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege si că nu a mai beneficiat de acestea;

e) declaratie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica directiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului;

f) copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdictie sau de pe dispozitia de tutelă/curatelă, unde este cazul.

(2) În urma analizării documentelor depuse, directia eliberează solicitantului o adeverintă privind acordul plătii dobânzii la creditul obtinut în temeiul prevederilor art. 27 din lege.

(3) După obtinerea adeverintei, solicitantul se adresează unei unităti bancare în vederea obtinerii creditului. În urma acceptului de creditare din partea unitătii bancare, directia va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit si a graficului de rambursare.

(4) În functie de destinatia creditului obtinut în conditiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar si următoarele documente:

a) proiectul lucrării de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, însotit de devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul si devizul trebuie să fie întocmite de organe abilitate;

b) declaratie pe propria răspundere a organului abilitat prevăzut la lit. a) din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerintele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare; sau

c) copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia.

(5) Graficul de rambursare a creditului se depune la directie ori de câte ori acesta suportă modificări; directia efectuează plătile în baza ultimului grafic de rambursare depus.

(6) În situatia în care beneficiarul creditului înregistrează restante la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.”

6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) În sensul prevederilor art. 31 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt, după caz:

a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

b) copie de pe planul individual de servicii;

c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primăriei localitătii de domiciliu sau resedintă;

d) pentru persoanele cu handicap care solicită admiterea într-un centru rezidential, dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protectia si îngrijirea la domiciliu

sau în cadrul altor servicii din comunitate.”

7. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - În vederea contractării serviciilor sociale în conditiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din lege, autoritătile administratiei publice locale procedează după cum urmează:

a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intentionează a se contracta, în baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoană asistată, în decursul unui an;

b) elaborează caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calitătii pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislatiei în vigoare;

c) contractează serviciul social, în conditiile legii.”

8. La articolul 25, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localitătii de domiciliu sau de resedintă a persoanei cu handicap grav si va depune un dosar continând următoarele documente:

a) cerere de angajare;

b) copie de pe actele de identitate si de stare civilă;

c) copie de pe actele de studii;

d) cazier judiciar;

e) adeverintă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;

g) declaratie pe propria răspundere că va respecta obligatiile prevăzute la art. 38 din lege;

h) acordul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, exprimat în scris, referitor la optiunea părintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav.

................................................................................................

(3) Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă si actul aditional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege.”

9. La articolul 26, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Indemnizatia prevăzută la art. 37 alin. (3) din lege se asigură o singură dată pe an, indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în transe.”

10. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - În aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autoritătile publice locale au obligatia să asigure gratuit instruirea asistentilor personali, tematica acesteia fiind stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.”

11. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Dreptul de optiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege operează numai în conditiile în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cuprinde mentiunea: „cu asistent personal”.

(2) Indemnizatia prevăzută la art. 43 alin. (3) din lege se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii si încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.”

12. La articolul 31, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) si (6) din lege, în vederea obtinerii avizului Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune următoarele documente:

a) cererea de solicitare a avizului;

b) proiectul de hotărâre a consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti sau hotărârea organului de conducere a asociatiei sau fundatiei, după caz;

c) nota de fundamentare;

d) proiectul de organigramă.”

13. La articolul 33, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) În sensul prevederilor art. 54 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judetene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii.”

14. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate si care au domiciliul în alte judete/sectoare ale municipiului Bucuresti decât cel pe raza căruia se află centrul rezidential va fi suportat, pe bază de conventii, din bugetul consiliului judetean/local în care persoana cu handicap asistată are domiciliul.”

15. La articolul 36, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(6) Prestatiile sociale rămase neîncasate de către persoana cu handicap decedată, reprezentând indemnizatia si/sau bugetul personal complementar pe luna în care a avut loc decesul, si, după caz, prestatiile sociale cuvenite si neachitate până la deces se plătesc sotului supravietuitor, copiilor, părintilor sau, în lipsa acestora, celorlalti mostenitori, în conditiile dreptului comun.

(7) Sumele prevăzute la alin. (6) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescriptie.”

16. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - În sensul prevederilor art. 61 lit. a) din lege, prin conceptul Acces pentru toti se întelege proiectarea si executarea produselor, programelor si serviciilor astfel încât să poată fi utilizate de orice persoană fără a necesita lucrări de adaptare.”

17. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - În sensul prevederilor art. 62 alin. (3) din lege, se suportă din bugetele autoritătilor administratiei publice centrale sau locale numai costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale.”

18. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - În sensul prevederilor art. 64 alin. (6) lit. a) din lege, este necesară adaptarea cel putin a unui vagon pentru fiecare garnitură de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant.”

19. La articolul 40, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Cardul-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare, prevăzut la art. 65 alin. (3) din lege, are următoarele caracteristici:

a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;

b) culoare: albastru-deschis, exceptie făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;

c) este plastifiat, exceptie făcând doar spatiul rezervat semnăturii titularului, în partea stângă verso;

d) este împărtit pe verticală în două părti, atât pe fată, cât si pe verso.”

20. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cardul-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în gradul de handicap.”

21. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Salariul de bază minim brut pe tară prevăzut la art. 78 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteste suma datorată bugetului de stat în cazul neangajării persoanelor cu handicap.”

22. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitătile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Dovada achizitionării produselor sau serviciilor de la unitătile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura si dovada plătii.

(3) În baza acordului de parteneriat si a contractului comercial se achizitionează produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.

(4) În sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unitătii protejate autorizate reprezintă ansamblul activitătilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, în scopul obtinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.

(5) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al persoanei cu handicap angajate, fisa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducătorul unitătii protejate autorizate.”

23. La articolul 45, alineatul (1) litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege.”

24. La articolul 50, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât si reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de resedintă a persoanei cu handicap;”.

25. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Revizuirea programului individual de reabilitare si integrare socială se efectuează ori de câte ori este nevoie.”

26. Articolul 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) În sensul prevederilor art. 94 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de întretinere, stabilit anual prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cuprinde cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii si reprezintă valoarea de referintă la nivel national pentru asistarea unei persoane adulte cu handicap în sistem rezidential.

(2) Fiecare consiliu judetean sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti va stabili, prin hotărâre, costul mediu lunar de întretinere în centrele rezidentiale publice de pe raza unitătii administrativ-teritoriale respective.

(3) Metodologia de stabilire a contributiei de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centre sau de sustinătorii acestora se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.”

27. La articolul 54, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Organizatiile prevăzute la art. 98 din lege primesc de la Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap subventii, în conditiile legii.”

28. Articolul 55 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - În sensul prevederilor art. 99 din lege, sunt organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap cele care au în statut ca obiect de activitate protectia si asistenta persoanelor cu handicap sau demonstrează aceasta prin experienta anterioară.”

29. Articolul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - În cazul nerespectării dispozitiilor art. 15 alin. (1), art. 18-20, art. 21 alin. (3) si (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24, 30, 31, art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 62-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 78 si 82 din lege, Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap constată contraventiile si aplică sanctiunile legale din oficiu sau sesizată de orice altă persoană.”

30. Articolul 57 se abrogă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 89.

ANEXĂ

(Anexa la normele metodologice)

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

Încheiat între:

1. Unitatea Protejată Autorizată .............................., cu sediul în ..........................., str. ..... nr. ...., bl....., sc....., ap. ......, sectorul/judetul ......................., reprezentată de ................................., în calitate de ............................;

si

2. Autoritatea/institutia publică/persoana juridică, publică sau privată ............, cu sediul în ........., str. ..... nr. ...., reprezentată de ........., în calitate de ............ .

La baza încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare acord, se au în vedere:

1. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;

3. Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitătilor protejate.

Obiectivul acordului

Prezentul acord are ca obiectiv asigurarea implicării persoanei cu handicap în realizarea produselor sau serviciilor oferite de unitatea protejată autorizată entitătii care optează pentru prevederile art. 78 alin. (3), lit. b) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Durata acordului

Prezentul acord se încheie pe o durată de un an de la data semnării. Prezentul acord se prelungeste de drept cu aceeasi perioadă dacă niciuna dintre părti nu notifică încetarea cu cel putin 30 de zile înainte de data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Responsabilitătile unitătii protejate autorizate

Unitatea protejată autorizată are următoarele responsabilităti:

1. să implice persoana cu handicap, partial sau integral, în activitatea de productie sau furnizare de servicii din domeniul său de competentă;

2. să pună la dispozitia partenerului, la solicitarea acestuia, fisa de post a persoanei cu handicap, întocmită conform legislatiei în vigoare, corespunzătoare pregătirii profesionale a persoanei cu handicap.

Responsabilitătile autoritătii/institutiei publice/persoanei juridice, publice sau private:

1. să solicite fisa de post a persoanei/persoanelor cu handicap angajate;

2. să promoveze activitatea depusă de persoanele cu handicap angajate.

Dispozitii finale

1. Părtile prezentului acord vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea responsabilitătilor.

2. Dacă părtile nu reusesc să rezolve în mod amiabil divergentele, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instantele judecătoresti competente.

3. Prezentul acord poate fi completat si/sau modificat prin încheierea de acte aditionale asumate de ambii parteneri.

4. Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

5. Comunicările între părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau postă electronică, cu conditia confirmării în scris a comunicării.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare partener.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind evaluarea competentei lingvistice

în Ministerul Apărării Nationale

 

Pentru reglementarea unitară a evaluării competentei lingvistice si a stabilirii profilului lingvistic standardizat al personalului din Ministerul Apărării Nationale,

în baza art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind evaluarea competentei lingvistice în Ministerul Apărării Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă „I.M. - 6, Norme privind evaluarea cunostintelor de limbi străine si stabilirea profilului lingvistic standardizat”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.162/2002*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. M.21.


*) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.162/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind evaluarea competentei lingvistice în Ministerul Apărării Nationale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează evaluarea standardizată a competentei lingvistice pentru personalul din Ministerul Apărării Nationale, denumit în continuare personal.

Art. 2. - Evaluarea competentei lingvistice se efectuează în sistem unitar, prin raportare la criterii unice stabilite prin Acordul de standardizare NATO STANAG 600 „Nivelurile de competentă lingvistică”, denumit în continuare STANAG 6001.

Art. 3. - Scopul activitătii de evaluare a competentei lingvistice constă în îndeplinirea Obiectivului Fortei E 0356 „Cerinte lingvistice pentru forte dislocabile”, încadrarea posturilor alocate Ministerului Apărării Nationale în structuri apartinând Organizatiei Natiunilor Unite, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice, precum si a functiilor specifice din Ministerul Apărării Nationale pentru care se impune cunoasterea limbilor străine.

Art. 4. - Obiectivele activitătii de evaluare a competentei lingvistice sunt:

a) determinarea nivelului de cunoastere a limbilor străine prin stabilirea profilului lingvistic standardizat;

b) eficientizarea procesului de identificare a performantelor obtinute în domeniul evaluării competentei lingvistice;

c) ierarhizarea stadiului de performantă al personalului, necesară stabilirii prioritătilor institutionale.

Art. 5. - Principiile care stau la baza organizării si desfăsurării activitătii de evaluare a competentei lingvistice sunt:

a) transparenta activitătii de evaluare a personalului;

b) nondiscriminarea si egalitatea de sanse pentru toate categoriile de personal evaluat.

Art. 6. - Criteriile de eficientă necesare pentru realizarea activitătii de evaluare a competentei lingvistice sunt:

a) identificarea personalului cu experientă pentru domeniul testării;

b) elaborarea testelor de competentă si a metodelor de aplicare a acestora în conformitate cu transformările din domeniu apărute la nivelul Aliantei Nord- Atlantice;

c) detinerea si dezvoltarea bazei de date cu rezultatele existente;

d) elaborarea, avizarea si aprobarea procedurilor de operare specifice;

e) colaborarea cu structurile abilitate în domeniul dezvoltării competentei lingvistice.

Art. 7. - Definitiile termenilor utilizati în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - Structura unică responsabilă de evaluarea competentei lingvistice în Ministerul Apărării Nationale este Centrul national militar de testare limbi străine, denumit în continuare CNMTLS, care se subordonează Directiei management resurse umane.

Art. 9. - În timpul desfăsurării activitătilor de evaluare, CNMTLS colaborează cu structurile centrale ale Ministerului Apărării Nationale, Statul Major General si structurile subordonate acestuia si coordonează activitătile specifice desfăsurate în Departamentul de limbi străine din cadrul Universitătii Nationale de Apărare „Carol I” si în centrele de limbi străine din Ministerul Apărării Nationale.

Art. 10. - Sistemul national militar de evaluare a competentei lingvistice este prevăzut în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Cadrul general de evaluare a competentei lingvistice

 

Art. 11. - (1) Evaluarea competentei lingvistice presupune determinarea abilitătilor lingvistice pe care le detine o persoană la un moment dat.

(2) Competenta lingvistică se evaluează la 4 deprinderi: „Ascultat”, „Vorbit”, „Citit” si „Scris”.

(3) Profilul lingvistic standardizat se atribuie în urma evaluării competentei lingvistice cu un test elaborat conform STANAG 6001.

(4) Identificarea personalului în vederea evaluării competentei lingvistice se face de către structurile centrale ale Ministerului Apărării Nationale, Statul Major General si structurile subordonate acestuia.

(5) Planificarea activitătii de evaluare a competentei lingvistice se face de către CNMTLS.

(6) Evaluarea competentei lingvistice pentru stabilirea profilului lingvistic standardizat la un nivel mai mare decât 3333, conform STANAG 6001, se efectuează numai dacă fisa postului al cărui titular este evaluat prevede acest lucru.

Art. 12. - CNMTLS are următoarele responsabilităti:

a) elaborează testele de competentă lingvistică, recunoscute în cadrul Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu STANAG 6001 pentru limbile engleză si franceză;

b) validează testele de competentă lingvistică elaborate de structuri colaboratoare pentru alte limbi străine;

c) administrează testele de competentă lingvistică, conform STANAG 6001.

Art. 13. - (1) CNMTLS, Departamentul de limbi străine din cadrul Universitătii Nationale de Apărare „Carol I” si centrele de limbi străine utilizează teste de plasament în vederea selectionării personalului care poate participa la sesiunile de evaluare.

(2) Procentajul minim acceptat la testul de plasament pentru participarea la sesiunile de evaluare este de 60%.

(3) Rezultatul testului de plasament are valabilitate 30 de zile de la data administrării si se păstrează în baza de date a CNMTLS.

Art. 14. - (1) Securizarea si administrarea testelor se execută după proceduri specifice elaborate de CNMTLS si aprobate de seful Directiei management resurse umane.

(2) Structurile colaboratoare care gestionează teste de plasament stabilesc responsabili cu securizarea si administrarea acestora si îi comunică la CNMTLS.

(3) Responsabilii cu securizarea si administrarea testelor de plasament sunt instruiti de către CNMTLS după proceduri specifice.

(4) Responsabilul cu securizarea si administrarea testelor îsi pierde această calitate în cazul în care nu respectă procedurile specifice.

Art. 15. - (1) Un test este considerat compromis dacă a fost administrat fără să se respecte cerintele impuse de procedurile specifice.

(2) Compromiterea testului se analizează de către structura din care face parte administratorul de test si poate fi sanctionată disciplinar conform legislatiei în vigoare aplicabile, în functie de categoria de personal din care face parte administratorul, militar sau personal civil.

(3) Testele compromise se retrag din uz si se utilizează în activităti de instruire specifică.

Art. 16. - Activitatea de evaluare se efectuează în cadrul CNMTLS, în Departamentul de limbi străine al Universitătii Nationale de Apărare „Carol I”, precum si în centrele de limbi străine din Ministerul Apărării Nationale.

 

CAPITOLUL III

Sesiunile de evaluare

 

Art. 17. - (1) Sesiunile de evaluare a competentei lingvistice se împart în sesiuni de evaluare ordinare si sesiuni de evaluare extraordinare.

(2) Sesiunile de evaluare ordinare se desfăsoară bianual, au o durată de 6 săptămâni pentru limba engleză, respectiv două săptămâni pentru alte limbi străine si se execută după graficul prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Sesiunile de evaluare extraordinare se planifică si se desfăsoară la ordinul sefului Directiei management resurse umane în afara perioadei de desfăsurare a sesiunilor de evaluare ordinare. Organizarea si desfăsurarea acestor sesiuni se fac în situatii speciale care impun evaluarea personalului în regim de urgentă, precum dislocarea unor forte în teatrele de operatii sau ocuparea unor functii NATO.

Art. 18. - Proiectia desfăsurării sesiunii de evaluare a competentei lingvistice este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 19. - (1) Structurile de resurse umane apartinând structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale, Statului Major General si structurilor subordonate acestuia, în urma identificării personalului participant la sesiunile de evaluare a competentei lingvistice, transmit datele cu persoanele identificate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe cale ierarhică la CNMTLS, cu 30 de zile înaintea începerii sesiunii de evaluare.

(2) Solicitările care nu sunt transmise la termenul prevăzut la alin. (1) nu pot fi luate în calcul pentru planificarea activitătii si fac obiectul unei replanificări.

(3) CNMTLS centralizează datele si, cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de evaluare, înaintează tabele centralizatoare structurilor centrale ale Ministerul Apărării Nationale, Statului Major General si structurilor subordonate acestuia, prin care sunt stabilite zilele de evaluare, locul de

evaluare, numărul maxim de participanti pe zile si numele evaluatorilor care participă la activitate.

(4) Centrele de limbi străine stabilesc cel putin 2 evaluatori colaboratori, cadre didactice acreditate de CNMTLS, care desfăsoară activităti în domeniul evaluării competentei lingvistice, deprinderea „Vorbit”, activitate pentru care remunerarea se face cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 20. - Sesiunea de evaluare se desfăsoară astfel:

a) administrarea testului de plasament;

b) evaluarea deprinderilor „Ascultat”, „Vorbit”, „Citit” si „Scris”.

Art. 21. - (1) Corectarea lucrărilor participantilor la sesiunile de evaluare a competentei lingvistice începe de la data încheierii sesiunii de evaluare si se desfăsoară după o normă de corectare stabilită de procedurile de operare ale CNMTLS.

(2) Lucrările corectate se păstrează în cadrul CNMTLS pe durata de valabilitate a certificatului de competentă lingvistică.

(3) Rezultatele obtinute fac obiectul emiterii certificatului de competentă lingvistică.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de evaluare. Comisia de rezolvare a contestatiilor

 

Art. 22. - (1) Seful CNMTLS formulează propuneri privind componenta Comisiei de evaluare si a Comisiei de rezolvare a contestatiilor, care se aprobă de către seful Directiei management resurse umane.

(2) Comisiile îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu procedurile de operare ale CNMTLS.

(3) Comisia de evaluare este alcătuită din 4 persoane din cadrul CNMTLS: presedinte, secretar si 2 specialisti care răspund de corectarea lucrărilor.

(4) Comisia de evaluare răspunde de:

a) organizarea si desfăsurarea sesiunilor de evaluare;

b) gestionarea situatiilor neprevăzute de natură administrativă, apărute în timpul desfăsurării sesiunilor de evaluare.

(5) Comisia de rezolvare a contestatiilor se constituie din 2 specialisti din cadrul CNMTLS si răspunde de solutionarea contestatiilor si transmiterea rezultatelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data solutionării acestora.

Art. 23. - (1) Contestatiile privind rezultatele obtinute se înaintează pe cale ierarhică la Directia management resurse umane, în termen de 60 de zile de la luarea la cunostintă.

(2) Solutionarea contestatiei se realizează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, iar în situatii care necesită o cercetare mai amănuntită termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

 

CAPITOLUL V

Certificatul de competentă lingvistică

 

Art. 24. - Certificatul de competentă lingvistică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, este recunoscut în Ministerul Apărării Nationale si în cadrul Aliantei Nord-Atlantice.

Art. 25. - Certificatul de competentă lingvistică este emis de către Directia management resurse umane si are valabilitate 4 ani de la data emiterii.

Art. 26. - (1) Certificatele de competentă lingvistică conform STANAG 6001, obtinute la institutii militare de învătământ din străinătate, sunt recunoscute în Ministerul Apărării Nationale pe o perioadă de 4 ani de la data emiterii. În acest scop se eliberează o adeverintă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Certificatele de competentă lingvistică obtinute la institutii civile de învătământ din tară sau din străinătate nu sunt echivalate conform STANAG 6001 în cadrul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 27. - Partea detasabilă a certificatelor de competentă lingvistică se păstrează în evidenta CNMTLS pe durata valabilitătii certificatului, după care se distruge. Evidenta electronică a certificatelor de competentă lingvistică si a adeverintelor se păstrează în baza de date a Directiei management resurse umane.

 

CAPITOLUL VI

Evaluatorii

 

Art. 28. - În cadrul Ministerului Apărării Nationale există evaluatori specialisti si evaluatori colaboratori. Evaluatorii specialisti sunt încadrati la CNMTLS, iar evaluatorii colaboratori sunt cadre didactice din Departamentul de limbi străine din cadrul Universitătii Nationale de Apărare „Carol I” si din centrele de limbi străine.

Art. 29. - (1) Atestarea evaluatorilor colaboratori care îsi desfăsoară activitatea în domeniul testării, deprinderea „Vorbit”, se face anual de către CNMTLS. În urma atestării, evaluatorii colaboratori primesc un certificat de evaluator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Pentru a fi atestati evaluatorii colaboratori trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) îsi desfăsoară activitatea într-un centru de limbi străine de cel putin 2 ani;

b) detin un certificat de competentă lingvistică nivel 3333, conform STANAG 6001;

c) participă la stagiile de pregătire în domeniul evaluării competentei lingvistice organizate anual de CNMTLS;

d) au capacitatea de a evalua obiectiv si profesional, precum si abilitatea de a interactiona cu participantii la evaluare si de a-si perfectiona calitătile de evaluator.

Art. 30. - Structurile care au în subordine evaluatori colaboratori înscriu activitatea de evaluare a competentei lingvistice în fisa postului.

Art. 31. - Perfectionarea în domeniul evaluării competentei lingvistice se realizează prin seminarii, cursuri sau stagii depregătire organizate în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VII

Participarea la evaluare

 

Art. 32. - Participarea la sesiunile de evaluare se face pe bază de raport înaintat pe cale ierarhică, până la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale. În raport se mentionează sesiunea si limba străină la care se doreste evaluarea.

Art. 33. - Pot participa la evaluare persoanele care nu detin un certificat de competentă lingvistică sau detin un certificat cu termen de valabilitate expirat.

Art. 34. - (1) Persoanele care nu participă la evaluare motivat sunt considerate retrase. Acestea se pot prezenta la o nouă evaluare, pe bază de raport.

(2) Persoanele care nu pot motiva absenta sunt considerate absente si se pot înscrie la o nouă sesiune de evaluare după o perioadă de minimum un an.

Art. 35. - (1) Personalul care detine un certificat de competentă lingvistică valabil este evaluat doar în momentul expirării termenului de valabilitate al acestuia.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele detinătoare ale unui certificat de competentă lingvistică valabil care urmează să participe la misiuni externe, studii în străinătate, exercitii de certificare sau afirmare ori să ocupe functii în tară sau în străinătate pentru care se solicită detinerea unui profil lingvistic standardizat superior celui detinut sunt reevaluate la toate cele 4 deprinderi, dar nu mai devreme de 8 luni de la data ultimei evaluări.

(3) Personalul care este reevaluat si detine un certificat de competentă lingvistică valabil înapoiază acest document si în urma reevaluării primeste un nou certificat de competentă lingvistică.

Art. 36. - În timpul desfăsurării probelor, încercarea dovedită de fraudă atrage eliminarea persoanei respective din activitatea de evaluare si comunicarea incidentului către comandantul/seful ierarhic.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 37. - Normele privind evaluarea competentei lingvistice se aplică de către toate structurile din Ministerul Apărării Nationale participante la evaluarea competentei lingvistice, indiferent de specificul activitătii acestora.

Art. 38. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

GLOSAR

 

Termeni si definitii

 

Competenta lingvistică reprezintă totalitatea cunostintelor unui sistem lingvistic formal, care însumează abilităti precum cele comunicative, pragmatice si gramaticale.

Evaluatorul competentei lingvistice este persoana cunoscătoare a unei limbi străine, absolventă de studii universitare cu licentă în profilul filologic, cu durata de 4 ani sau 3 ani, precum si de studii universitare de masterat, care dovedeste competentă profesională în practică, are experientă în domeniul evaluării competentei lingvistice si este atestată în urma participării la programe specifice de formare profesională.

Frauda reprezintă fapta săvârsită de o persoană intentionat, cu rea-credintă, prin utilizarea unor mijloace viclene, precum mituirea, copierea, sustragerea materialelor de testare, în activitatea de evaluare a competentei lingvistice.

Obiectivul Fortei E 0356 „Cerinte lingvistice pentru forte dislocabile” reprezintă angajamentul României fată de Alianta Nord-Atlantică, prin care personalul militar participant la actiuni sub egida NATO să fie certificat în detinerea nivelurilor bune si foarte bune de cunoastere a limbii engleze; certificarea se face

în conformitate cu prevederile Acordului de standardizare NATO STANAG 6001 „Nivelurile de competentă lingvistică”.

Profilul lingvistic standardizat reprezintă nivelul de cunoastere a unei limbi străine în conformitate cu normele stabilite de NATO.

Reevaluarea competentei lingvistice presupune stabilirea unui nou profil lingvistic standardizat în perioada de valabilitate a unui certificat detinut anterior.

Sesiunea de evaluare a competentei lingvistice este activitatea la care participă personalul din Ministerul Apărării Nationale în vederea obtinerii profilului lingvistic standardizat.

Sistemul national militar de evaluare a competentei lingvistice este ansamblul structurilor de specialitate care îsi desfăsoară activitatea în domeniul evaluării lingvistice, precum si a relatiilor si proceselor care au loc în interiorul său.

Acordul de standardizare NATO STANAG 6001 „Nivelurile de competentă lingvistică” prevede ca evaluarea cunostintelor de limbi străine să fie efectuată în sistem unitar, prin raportare la criterii unice, în vederea îndeplinirii cerintelor posturilor din mediul international alocate statelor membre NATO.

Testul de competentă măsoară nivelul cunostintelor lingvistice ale unei persoane, independent de forma de pregătire urmată de aceasta, care are în perspectivă aplicarea acestor cunostinte în situatii de viată reale.

Testul de plasament oferă informatii referitoare la performanta minimă admisă pentru un candidat în vederea sustinerii evaluării lingvistice.

 

ANEXA Nr. 2*)

la norme

 

SISTEMUL NATIONAL MILITAR

de evaluare a competentei lingvistice


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

PLANIFICAREA

sesiunilor de evaluare

 

LIMBA ENGLEZĂ

 

Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE LIMBI STRĂINE

 

Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Sesiunile de limbă engleză au durata de 6 săptămâni.

Sesiunile organizate pentru alte limbi străine au durata de două săptămâni.


* Dacă persoana a mai fost evaluată se trece punctajul obtinut de aceasta la ultima sesiune de evaluare; informatia se corelează cu cea existentă în

baza de date a CNMTLS.

 

ANEXA Nr. 4*)

la norme

 

PROIECTIA

desfăsurării sesiunii de evaluare a competentei lingvistice

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

NOTĂ:

Activitatea de plasament pentru structurile centrale ale Ministerului Apărării Nationale se gestionează de către CNMTLS, în perioada Ziua - Z la Z + 5.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

- Model -

 

STATUL MAJOR AL FORTELOR TERESTRE

 

TABEL

cu participantii la sesiunea de evaluare a competentei lingvistice - II

Limba engleză

 

Perioada ...........................

 

Nr. crt.

Gradul, numele, initiala tatălui, prenumele

U.M.

CNP

Profil lingvistic standardizat *

Motivul testării

Observatii

1.

Cdor Vasilescu C. Florian

02418

1590623040024

3333

Certificat expirat

 

2.

Lt. col. Andronic A. Mircea

02418

1640215060014

-

Fortă dislocabilă

 

3.

Mr. Cosma I. Valeriu

02418

1691223050016

2222

Misiune străinătate

 

4.

Cpt. Mazăre G. Cătălin

02418

1710322070021

-

Stabilirea PLS - profilul lingvistic

standardizat

 

5.

Lt. Ionescu A. George

02418

1750913060011

1212

CERTEX - Exercitiu de certificare

 

 

ANEXA Nr. 6*)

la norme

 

- MODEL -

 

CERTIFICAT DE COMPETENTA LINGVISTICA

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

Directia management resurse umane

iulie 2010

Bucuresti

 

- Model -

 

ADEVERINTĂ

 

În baza prevederilor art. 25 alin. (1) din Ordinul ministrului apărării nationale nr. M 21/2010 pentru aprobarea Normelor privind evaluarea competentei lingvistice în Ministerul Apărării Nationale, Directia management resurse umane eliberează prezenta adeverintă prin care Certificatul de competentă lingvistică - pentru limba engleză - eliberat de Scoala de limbi străine a Fortelor Canadiene, Borden, apartinând lt. Ionescu L. Viorel este valabil în Ministerul Apărării Nationale până la data de 15 mai 2014.

Titularul certificatului de competentă lingvistică si al prezentei adeverinte se bucură de toate drepturile legale.

 

Seful Directiei management

resurse umane,

..................................

 

seria AE. Nr. 0799

 

ANEXA Nr. 8*)

la norme

 

- Model –

 

CERTIFICAT DE EVALUATOR LIMBA ENGLEZA

 


*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate

 

În temeiul art. 33 alin. (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, al art. 81 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, al art. 6 pct. VI.2 si art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care este parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute în anexă sunt obligatorii la elaborarea documentatiilor pentru obiective noi de investitii, modernizare, transformare si extindere a fondului construit.

Art. 3. - Fondurile necesare vor fi asigurate din subventii si venituri proprii.

Art. 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Justitiei, Administratia Natională a Penitenciarelor, precum si directorii unitătilor de penitenciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 433/C.

 

ANEXĂ

 

NORME

minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate

 

Art. 1. - (1) Spatiile destinate cazării persoanelor private de libertate trebuie să respecte demnitatea umană si să întrunească standardele minime sanitare si de igienă, tinându-se cont de conditiile climatice si, în special, de suprafata de locuit, volumul de aer, iluminare, sursele de încălzire si ventilatie.

(2) Camerele de cazare si celelalte încăperi destinate persoanelor private de libertate trebuie să dispună de iluminat natural, de instalatiile necesare asigurării iluminatului artificial si să fie dotate cu utilităti igienico-sanitare si instalatii de încălzire.

(3) Camerele de cazare din penitenciarele existente trebuie să asigure:

a) cel putin 4 metri pătrati (m2) pentru fiecare persoană privată de libertate, încadrată în regimul închis sau de maximă sigurantă;

b) cel putin 6 metri cubi (m3) de aer pentru fiecare persoană privată de libertate, încadrată în regimul semideschis sau deschis.

(4) Minorilor, tinerilor, persoanelor arestate preventiv, precum si persoanelor pentru care nu s-a stabilit regimul de executare le sunt aplicabile dispozitiile alin. (3) lit. a).

Art. 2. - Administratia Natională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru cresterea progresivă a numărului spatiilor de cazare individuală, precum si pentru reamenajarea spatiilor existente, în conformitate cu prevederile art. 81 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 16 ianuarie 2007, denumit în continuare Regulament.

Art. 3. - Ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să poată citi la lumină naturală în conditii normale si să permită pătrunderea aerului proaspăt, iar lumina artificială trebuie să corespundă standardelor tehnice recunoscute în domeniu.

Art. 4. - (1) Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să ofere persoanelor private de libertate conditii pentru dormit, păstrarea bunurilor si obiectelor personale, servirea mesei, precum si pentru desfăsurarea unor activităti de educatie.

(2) În măsura în care este posibil, cu respectarea normelor de securitate, unitătile penitenciare asigură servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate.

(3) Camerele de cazare sunt dotate cu paturi cu saltele si cazarmamentul necesar pentru fiecare persoană privată de libertate, potrivit normelor în vigoare, suprapuse pe cel mult două rânduri.

(4) În functie de spatiu, camerele de cazare sunt dotate cu:

a) mese si bănci sau scaune;

b) dulapuri pentru păstrarea obiectelor si bunurilor personale.

(5) În mod exceptional, camerele de cazare pot avea paturi suprapuse pe 3 rânduri, cu respectarea asigurării a cel putin 6 m3 de aer pentru fiecare persoană privată de libertate si a celorlalte conditii pentru dotarea camerelor de cazare.

Art. 5. - (1) Grupurile si instalatiile sanitare din camerele de detinere trebuie să asigure accesul permanent la apă potabilă si să permită fiecărei persoane private de libertate să îsi satisfacă nevoile fiziologice ori de câte ori este necesar, în conditii de igienă si intimitate.

(2) Grupurile sanitare se dotează cu instalatii sanitare si se amenajează astfel încât să se asigure cel putin o chiuvetă, un WC si un dus pentru maximum 10 persoane private de libertate.

(3) Amenajarea camerelor de detinere trebuie să asigure fiecărei persoane private de libertate conditii de folosire a surselor de apă curentă si a articolelor de toaletă pentru mentinerea igienei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), grupurile si instalatiile sanitare pentru persoanele private de libertate aflate în regimul deschis pot fi amenajate în exteriorul camerelor de detinere, cu respectarea celorlalte conditii prevăzute la alin. (1)-(3).

Art. 6. - (1) Instalatia de iluminat din camerele de cazare pentru persoanele private de libertate se realizează astfel încât corpurile de iluminat să poată fi aprinse si stinse de către acestea.

(2) Prizele de alimentare cu energie electrică (220 V) se instalează în interiorul camerelor de detinere.

(3) Sistemul de alimentare cu energie electrică permite întreruperea functionării corpurilor de iluminat si prizelor de către personalul penitenciarului.

(4) Instalatiile de iluminat si de alimentare cu energie a prizelor sunt realizate în constructie antivandalism.

(5) Iluminatul de veghe, folosit pe timpul noptii în scopul asigurării supravegherii, permite aprinderea si stingerea doar de către supraveghetorul de pe sectia de detinere, din interiorul biroului acestuia.

Art. 7. - În fiecare cameră de cazare se instalează o priză pentru distribuire de semnal TV de la instalatia de televiziune cu circuit închis, precum si un sistem de radioficare.

Art. 8. - (1) Instalatiile de încălzire trebuie să asigure în perioada sezonului rece o temperatură de cel putin 19ş C în camerele de cazare a persoanelor private de libertate si în spatiile destinate desfăsurării diferitelor activităti.

(2) Elementele de reglare a instalatiei de încălzire se amplasează în spatii asigurate, în care să fie interzis accesul persoanelor private de libertate.

Art. 9. - (1) Camerele de cazare din locurile de detinere care urmează să se construiască, precum si cele care urmează a fi supuse unor reparatii capitale trebuie să asigure o suprafată de cel putin 4 m2 pentru fiecare persoană privată de libertate, în situatia cazării în comun, si 9 m2, atunci când cazarea se face individual.

(2) Unitătile penitenciare care urmează să se construiască, precum si cele care urmează a fi supuse unor reparatii capitale asigură servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate, cu respectarea normelor de securitate.

(3) Dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) si (4) si art. 5-8 se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentelor norme nu se aplică penitenciarelor-spital, care trebuie să respecte prevederile legale speciale în materie.

(2) Camerele de infirmerie, camerele de separare ori camerele de tranzit în vederea prezentării în comun a persoanelor private de libertate la instantele de judecată vor fi dotate potrivit destinatiei acestora.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si ale art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările

si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în

monedă natională este de 16,50% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 6.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii

Comerciale ROMANIA LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ROMANIA LEASING IFN - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 633 din 30 decembrie 2009, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 7 alin. (2) din aceeasi lege,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ROMANIA LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Gaetano Donizetti nr. 19, sectorul 2, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/5237/1994, cod unic de înregistrare 5395017, înscrisă în Registrul general la sectiunea h) „Leasing financiar” sub nr. RG-PJR-41-080195.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 februarie 2010.

Nr. 120.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 2,89% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 1,19% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 7.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.