MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 893/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

124. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

131. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

133. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, în vederea eficientizării unor institutii si activităti în acest domeniu

 

1.388. - Hotărâre privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.492/1.027. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

Având în vedere existenta unor factori de natură obiectivă care determină imposibilitatea introducerii, respectiv eliberării si utilizării cărtilor electronice de identitate începând cu data de 1 ianuarie 2011, asa cum prevede Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de faptul că factorii mentionati privesc necesitatea îndeplinirii cumulative a etapelor privind reconfigurarea Sistemului national informatic de evidentă a populatiei si lipsa resurselor financiare pentru modernizarea acestuia,

având în vedere importanta adoptării unor reglementări care să asigure atât cadrul institutional necesar, cât si posibilitatea implementării unor solutii tehnice optime, anterior punerii în circulatie a cărtii electronice de identitate,

luând în considerare faptul că timpul rămas până la sfârsitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgentă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constitutia României, republicată, până la împlinirea termenelor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu riscul neîndeplinirii de către autoritătile statului a unor obligatii fată de propriii cetăteni, si anume imposibilitatea eliberării actului electronic de identitate si creării cadrului tehnico-institutional necesar utilizării acestuia potrivit functiilor sale, cu consecinte în ceea ce priveste împiedicarea accesului la mijloace moderne specifice administratiei informatizate,

având în vedere desele prorogări de termene si faptul că situatia reclamă o procedură simplificată în eventualitatea în care un alt termen stabilit prin lege nu ar putea fi respectat din aceleasi motive,

în considerarea faptului că elementele sus-mentionate vizează un interes public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată si impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se abrogă.

2. Articolul 3 se abrogă.

3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritătilor si institutiilor publice se va realiza esalonat, astfel:

a) în municipiile resedintă de judet, în termen de 18 luni de la data punerii în circulatie a cărtii electronice de identitate;

b) în celelalte municipii si orase, în termen de 3 ani de la data punerii în circulatie a cărtii electronice de identitate;

c) în comune, în termen de 4 ani de la data punerii în circulatie a cărtii electronice de identitate.”

Art. II. - Guvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care se pune în circulatie cartea electronică de identitate, precum si data de la care se va realiza platforma-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărtii electronice de identitate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 124.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere necesitatea de a transpune în legislatia internă până la data de 31 decembrie 2010 prevederile art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plată a compensatiilor,

tinând seama de obligatiile asumate prin Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si prin Scrisoarea suplimentară de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, completate si modificate prin Scrisoarea din iunie 2010 si prin Scrisoarea suplimentară din iunie 2010 si anexele acestora, ca urmare a celei de-a 4-a evaluări, ratificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, respectiv prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009, în contextul necesitătii mentinerii stabilitătii financiare prin consolidarea progresivă a regimului de finantare al Fondului de garantare a depozitelor pe termen mediu si suplimentarea criteriilor de eligibilitate impuse membrilor consiliului de administratie al acestuia, precum si de angajamentul asumat prin Memorandumul suplimentar de întelegere (primul addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2009, completate si modificate ca urmare a celei de-a 4-a evaluări,

luând în considerare dispozitiile art. 24021 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, se impune completarea de urgentă a cadrului legal privind functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pentru crearea de urgentă a unui mecanism care să asigure aplicabilitatea prevederilor privind acordarea despăgubirilor pentru persoanele prejudiciate prin măsurile dispuse si implementate în cursul administrării speciale a institutiilor de credit.

Luarea acestor măsuri în regim de urgentă se impune avându-se în vedere necesitatea respectării termenelor asumate conform întelegerilor cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, iar neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate arîmpieta asupra angajamentelor agreate si asupra implementării acordurilor, cu potentiale efecte negative la nivel macroeconomic.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După titlul actului normativ se introduce denumirea titlului I, cu următorul cuprins:

“TITLUL I
Garantarea depozitelor”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Fondul poate fi învestit, prin acte normative cu putere de lege, cu calitatea de administrator al unor fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea stabilitătii financiare.”

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro.”

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului aferente activitătii de garantare a depozitelor si de efectuare a plătii compensatiilor.”

5. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.

6. La articolul 30 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) nu trebuie să detină în cadrul vreunei institutii de credit calitatea de angajat sau director, membru al consiliului de administratie, comitetului de supraveghere ori directoratului, după caz;”.

7. La articolul 30, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind o institutie de credit în cadrul căreia o persoană cu care acestia se află în una dintre relatiile enumerate la alin. (1) lit. a) detine una dintre calitătile mentionate la art. 108 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.”

8. La articolul 33 litera a), punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. Împrumuturile Fondului, precum si emiterea de titluri de valoare de către acesta;”.


9. La articolul 35, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plătilor prevăzute de lege;”.

10. După articolul 56 se introduce denumirea titlului II, cu următorul cuprins:

“TITLUL II

Fondul special pentru despăgubiri”

11. După denumirea titlului II se introduce capitolul XIV “Constituirea, administrarea si utilizarea fondului special pentru despăgubiri”, cuprinzând articolele 57-67, având următorul cuprins:

“Art. 57. - Prevederile prezentului titlu reglementează conditiile referitoare la constituirea, administrarea si utilizarea fondului special pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate prin măsurile dispuse si implementate în cursul administrării speciale, denumit în continuare fondul special pentru despăgubiri.

Art. 58. - (1) Fondul special pentru despăgubiri se constituie în vederea asigurării resurselor financiare necesare plătii despăgubirilor pentru persoanele prejudiciate prin măsurile dispuse si implementate în cursul administrării speciale, în conformitate cu prevederile art. 24021 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Fondul special pentru despăgubiri este administrat de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Art. 59. - În întelesul prevederilor prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) persoană prejudiciată - orice persoană care, în conformitate cu prevederile art. 24021 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, a obtinut o hotărâre judecătorească executorie prin care i se recunoaste dreptul de a primi despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a măsurilor dispuse si implementate în cursul administrării speciale a unei institutii de credit;

b) despăgubire - suma determinată în conformitate cu dispozitiile alin. (2) al art. 24021 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ce trebuie plătită din fondul special pentru despăgubiri persoanei prejudiciate;

c) cotizatie - suma nerambursabilă datorată Fondului de către fiecare institutie de credit persoană juridică română, în conditiile stabilite de prezentul titlu;

d) pasiv negarantat - valoarea în lei a elementelor bilantiere de pasiv înregistrate în situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidentelor institutiei de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizatiei.

Art. 60. - (1) Fondul special pentru despăgubiri se constituie si se alimentează din următoarele resurse financiare:

a) cotizatiile anuale ale institutiilor de credit la fondul special pentru despăgubiri;

b) cotizatiile suplimentare ale institutiilor de credit la fondul special pentru despăgubiri;

c) venituri din investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despăgubiri;

d) împrumuturi de la institutii de credit, de la societăti financiare si de la alte institutii, cu exceptia Băncii Nationale a României, precum si împrumuturi obligatare prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.

(2) Investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despăgubiri se realizează în instrumente financiare din categoriile prevăzute la art. 16 alin. (2), precum si în titluri de creantă emise de bănci multilaterale de dezvoltare si de organizatii internationale, potrivit unei strategii anuale care vizează minimizarea riscurilor si asigurarea eficientei plasamentelor respective.

(3) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor impuse de gestionarea fondului special pentru despăgubiri si de efectuarea plătii despăgubirilor vor fi asigurate din veniturile prevăzute la alin. (1) lit. c), iar în măsura în care se impune pot fi utilizate, în următoarea ordine de prioritate, sume din resursele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si d).

Art. 61. - (1) Cotizatia anuală se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii pasivului negarantat al fiecărei institutii de credit persoană juridică română.

(2) Cota procentuală utilizată la determinarea cotizatiei anuale se stabileste avându-se în vedere necesarul optim de resurse financiare ale fondului special pentru despăgubiri, precum si nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an si nu poate depăsi nivelul de 0,1%.

(3) în scopul determinării cotei procentuale anuale fiecare institutie de credit persoană juridică română raportează Fondului, în termenul prevăzut de reglementările Băncii Nationale a României pentru transmiterea situatiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat potrivit modelului stabilit în reglementările emise de Fond.

(4) Cota procentuală se comunică de Fond institutiilor de credit în cel mult 20 de zile de la împlinirea termenului la care face referire alin. (3).

(5) Fiecare institutie de credit plăteste Fondului, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an, cotizatia anuală, corespunzător cotei comunicate de Fond.

Art. 62. - (1) în situatia în care Banca Natională a României, în baza fundamentării Fondului, consideră atins necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul special pentru despăgubiri poate decide suspendarea plătii cotizatiilor anuale.

(2) în situatiile în care resursele fondului special pentru despăgubiri scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata cotizatiilor anuale este reluată.

Art. 63. - În situatia în care resursele financiare acumulate la fondul special pentru despăgubiri nu sunt suficiente pentru a asigura onorarea plătii despăgubirilor, fiecare institutie de credit persoană juridică română plăteste, în termenul comunicat de Fond, o cotizatie suplimentară ce nu poate depăsi nivelul cotizatiei rezultate prin aplicarea cotei maxime prevăzute la art. 61 alin. (2) asupra valorii pasivului negarantat al fiecărei institutii de credit persoană juridică română.

Art. 64. - Cotizatiile plătite de institutiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 65. - În cazul în care o institutie de credit nu îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin potrivit prezentului titlu se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10 alin. (4), art. 46 alin. (1), (2) si (4) si ale art. 47.

Art. 66. - (1) în completarea atributiilor stabilite prin titlul I, Consiliul de administratie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, adoptă deciziile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 60 alin. (3), art. 61 alin. (2), art. 62 si 63.


(2) Prevederile referitoare la atributiile directorului Fondului stabilite prin titlul I se aplică în mod corespunzător si pentru situatiile ce decurg din punerea în aplicare a prezentului titlu.

Art. 67. - Fondul asigură evidentierea distinctă în contabilitate a operatiunilor legate de constituirea, investirea si utilizarea resurselor financiare ale fondului special pentru despăgubiri.”

12. Punctul 8 din anexa “Lista depozitelor negarantate” se modifică si va avea următorul cuprins:

“8. Depozitele apartinând, după caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor semnificativi, ai institutiei de credit în cauză.”

- Prezenta ordonantă de urgentă transpune dispozitiile art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plată a compensatiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L68din 13 martie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 131.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii hr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, în vederea eficientizării unor institutii si activităti în acest domeniu

 

În vederea eficientizării activitătii institutiilor din domeniul sanitar, în acord cu prioritătile Guvernului de reformă în administratia publică,

tinând cont de urgenta stabilirii unor măsuri economico-financiare la nivel teritorial, ca urmare a recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a României, si pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2010;

în vederea asigurării continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele nationale de sănătate în cadrul cărora sunt tratate afectiuni cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei, precum HIV/SIDA, TBC, afectiuni oncologice, diabet zaharat, insuficientă renală cronică, care pot determina consecinte deosebit de grave prin decesul pacientilor;

deoarece, în caz contrar, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si îndeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetătenilor la ocrotirea sănătătii, prin certificarea calitătii serviciilor de sănătate;

având în vedere necesitatea implementării cardului de asigurări sociale de sănătate, fapt ce va determina o eficientizare a resurselor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate care vizează, de asemenea, interesul general public, implementare ce nu mai poate fi amânată,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la reale dificultăti în ceea ce priveste o functionare optimă a întregii activităti a spitalelor, precum si în asigurarea efectivă a accesului egal al cetătenilor la îngrijirile sanitare de bază si cresterea calitătii vietii,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 48, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor nationale de sănătate cuprinde obiectivele, structura acestora, precum si orice alte conditii si termene necesare derulării programelor.”

2. La articolul 54, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele alocate programelor nationale de sănătate multianuale sunt aprobate prin legea bugetului de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.”

3. După articolul 189 se introduce un nou articol, articolul 1891, cu următorul cuprins:

“Art. 1891. - (1) Veniturile realizate de unitătile sanitare publice în baza contractelor de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate nu pot fi utilizate pentru:


a) investitii în infrastructură;

b) dotarea cu echipamente medicale;

c) acoperirea cheltuielilor de personal peste limita maximă prevăzută la art. 197 alin. (2).

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se suportă din alte surse, în conditiile prezentei legi.”

4. La articolul 212, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 212. - (1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinta de asigurat sau carnetul de asigurat eliberate prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispozitiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se înlocuiesc cu cardul national de asigurări sociale de sănătate. Data de la care urmează a se utiliza cardul national de asigurări sociale de sănătate se stabileste prin hotărâre a Guvernului.”

5. La articolul 217, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaborează de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmacistilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, denumit în continuare OAMMR, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit în continuare OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătătii si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru următorii 2 ani.”

6. La articolul 217, alineatul (6) se abrogă.

7. La articolul 244, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 244. - (1) Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite de CNAS si Ministerul Sănătătii, pot intra în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.”

8. Partea introductivă a articolului 245 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 245. - Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care pot fi în relatii contractuale cu casele de asigurări, sunt:”.

9. La articolul 256, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Din sumele colectate în contul fondului potrivit alin. (2), o cotă de 60% se repartizează obligatoriu de către ordonatorul principal de credite caselor de asigurări de sănătate, proportional cu veniturile realizate la nivel teritorial, si rămân la dispozitia acestora.”

10. La articolul 262, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 262. - (1) Sumele colectate în conditiile art. 256 alin. (2) se utilizează astfel:

a) pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în baza documentelor internationale cu parteneri în domeniul sănătătii la care România este parte, în conditiile stabilite prin contractul-cadru, de către casele de asigurări de sănătate din sumele repartizate conform art. 256 alin. (3);

b) o cotă de 3% pentru cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale CNAS, din care cel putin 0,75% pentru casele de asigurări de sănătate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăsirea limitei de 3%;

c) o cota de 37% rămâne în contul CNAS.”

11. La articolul 262, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Sumele rămase conform alin. (1) lit. c) în contul CNAS se utilizează pentru:

a) o cotă de 2% pentru constituirea fondului de rezervă, în conditiile prevăzute la art. 256 alin. (41);

b) o cotă de 98% pentru constituirea fondului de redistribuire. (12) Fondul de redistribuire constituit în conditiile prevăzute la alin. (11) lit. b) se utilizează pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurări de sănătate.

Criteriile de alocare pe judete a fondului de redistribuire se elaborează de CNAS, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui CNAS si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

12. La articolul 265, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele rămase neutilizate la nivelul CNAS la sfârsitul fiecărui an se reportează în anul următor si se utilizează pentru destinatiile prevăzute la art. 262 alin. (1).”

13. La articolul 268, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Membrii comisiilor de experti prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizatie lunară de 1% din indemnizatia presedintelui CNAS, respectiv din salariul functiei de presedinte - director general al casei de asigurări de sănătate, care se acordă proportional cu numărul de participări efective la sedinte. Indemnizatiile si cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experti sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurări de sănătate la nivelul căreia functionează comisia. Regulamentul de organizare si functionare si atributiile comisiilor de experti se stabilesc prin decizie a presedintelui CNAS.”

14. La articolul 276, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 276. - (1) Consiliul de administratie al CNAS se constituie din 7 membri, cu un mandat pe 4 ani, după cum urmează:

a) 4 reprezentanti ai statului, dintre care unul este numit de Presedintele României, iar 3 sunt numiti de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătătii;

b) un membru numit de către confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) un membru numit de către confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

d) un membru numit de primul-ministru, cu consultarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.”

15. La articolul 276, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din functii de către cei care i-au numit, iar pe functiile rămase vacante sunt numiti noi membri, până la expirarea mandatului în curs.”


16. La articolul 277, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul de administratie are un vicepresedinte ales de consiliul de administratie prin vot secret.”

17. La articolul 278, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 278. - (1) Consiliul de administratie functionează în mod legal în prezenta a cel putin 5 membri.”

18. La articolul 282, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, beneficiază de o indemnizatie lunară de până la 1% din indemnizatia presedintelui CNAS, în conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.”

19. La articolul 287, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurări este de 4 ani. Membrii consiliilor de administratie ale caselor de asigurări beneficiază de o indemnizatie lunară de până la 1% din salariul functiei de director general al casei de asigurări respective, în conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.”

20. Articolul 312 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 312. - (1) în teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar ori cu unităti farmaceutice, pentru asigurarea serviciilor medicale si farmaceutice, consiliile locale pot acorda stimulente în natură si în bani.

(2) în teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar ori cu unităti farmaceutice, pentru asigurarea serviciilor medicale si farmaceutice, statul, prin Ministerul Sănătătii, poate acorda stimulente în natură.

(3) în baza dispozitiilor alin. (1) si (2), consiliile locale si Ministerul Sănătătii încheie cu medicii si cu personalul sanitar, beneficiar, un contract civil, cu o clauză de fidelitate în sarcina acestora, pentru o perioadă de cel putin 5 ani.”

21. În tot cuprinsul titlului VIII, cuvântul “vicepresedinti” se înlocuieste cu cuvântul “vicepresedinte”,

22. La articolul 330, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Cardul national de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calitătii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.”

23. Articolul 331 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 331. - (1) Informatiile minime care pot fi accesate de pe cardul national de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

a) numele, prenumele, precum si codul numeric personal ale asiguratului;

b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

c) numărul de identificare al cardului national de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pe cipul cardului national de asigurări sociale de sănătate vor fi înregistrate informatiile minime prevăzute la alin. (1), precum si următoarele informatii:

a) diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice;

b) grupa sanguină si Rh;

c) acceptul exprimat, în timpul vietii, pentru prelevarea de organe, tesuturi si celule, după deces;

d) medic de familie: nume, prenume, date de contact.

(3) Diagnosticele medicale cu risc vital si bolile cronice care vor fi înregistrate pe cipul cardului national de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui CNAS.

(4) Pe cardul national de asigurări sociale de sănătate datele medicale se înregistrează separat de datele administrate, iar accesul la acestea se face numai de persoane autorizate în acest scop.

(5) Informatia prevăzută la alin. (2) lit. c ) se va înregistra pe cipul cardului national de asigurări sociale de sănătate, sub conditia respectării dispozitiilor prevăzute la art. 147 pct. 5.

(6) Accesul personalului medical la informatiile înregistrate pe cardul national de asigurări sociale de sănătate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurări sociale de sănătate prevăzut în titlul IX «Cardul european si cardul national de asigurări sociale de sănătate» al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii.”

24. Articolul 332 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 332. - (1) Cheltuielile necesare pentru producerea cardului national de asigurări sociale de sănătate se suportă atât de CNAS, cât si de asigurat.

(2) Asiguratul suportă cheltuielile reprezentând contravaloarea cardului national de asigurări sociale de sănătate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat, precum si costurile aferente distributiei acestuia.”

25. Articolul 333 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 333. - (1) Componenta informatică a cardului national de asigurări sociale de sănătate este parte integrantă a sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.

(2) Cardul national de asigurări sociale de sănătate se eliberează si se administrează prin utilizarea serviciilor de operare si management al unei unităti specializate în acest scop si numai prin intermediul sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate. CNAS eliberează si administrează cardul national de asigurări sociale de sănătate si are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru datele mentionate.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în cardul national de asigurări sociale de sănătate se face în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, iar prin normele metodologice mentionate la art. 331 alin. (6) va fi stabilită modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sănătate de către persoana asigurată.”

26. Articolul 335 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 335. - (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum si titularii cardului national de asigurări sociale de sănătate au obligatia de a solicita si, respectiv, de a prezenta acest document, la data acordării asistentei medicale, în conditiile prevăzute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestui contract.

(2) Alte obligatii ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale privind implementarea sistemului cardului national de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a dispozitiilor din cuprinsul prezentului capitol.”

27. Articolul 336 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 336. - (1) Cardul national de asigurări sociale de sănătate se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani, asa cum este reglementat la art. 211 alin. (1), art. 213 si 215.

(2) Asiguratii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale decontate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentelor care atestă că se încadrează în categoria de asigurati, prevăzută la art. 213 alin. (1) lit. a).

(3) Persoanele asigurate prevăzute la alin. (1) au obligatia prezentării cardului national de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului national de asigurări sociale de sănătate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu exceptia serviciilor prevăzute la art. 220.”

28. Articolul 338 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 338. - În bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate vor fi prevăzute sume pentru cardul national de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu dispozitiile art. 332.”

29. După articolul 338 se introduce un nou articol, articolul 3381, cu următorul cuprins:

“Art. 3381. - (1) Producerea cardului national de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A.

(2) Personalizarea cardului national de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structură componentă a Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A.”

30. La articolul 683, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) SNSPMPDSB functionează în coordonarea Ministerului Sănătătii, iar coordonarea academică se stabileste prin hotărâre a Guvernului.”

31. În tot cuprinsul titlului XVI sintagma “Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar” se înlocuieste cu “Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti”.

Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurări sociale de sănătate prevăzut în titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurări sociale de sănătate” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

Art. III. - (1) Prevederile art. 277 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat potrivit art. I pct. 16 din prezenta ordonanta de urgentă, se aplică de la data încetării, în cazurile si situatiile prevăzute de lege, a mandatelor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) începând cu data de 15 ianuarie 2011, consiliul de administratie are un singur vicepresedinte.

(3) Consiliul de administratie al CNAS se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. IV. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 133.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă programele nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, precum si structura si obiectivele acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Programele nationale de sănătate reprezintă, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, un ansamblu de actiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului si controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei.

(3) Programele nationale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, după caz.

Art. 2. - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, denumite în continuare norme tehnice, sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - (1) Programele nationale de sănătate se finantează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizări, în conditiile legii.

(2) Necesarul de resurse pentru derularea programelor nationale de sănătate si detalierea acestuia pe surse de finantare si categorii de cheltuieli este fundamentat si cuprins anual în legea bugetului de stat.

(3) Detalierea fondurilor prevăzute la alin. (2) pe programe nationale de sănătate se aprobă prin norme tehnice.

(4) Ministerul Sănătătii retine la dispozitia sa, din veniturile proprii, o cotă de rezervă de 5% din totalul fondurilor prevăzute la alin. (2) care se repartizează si se utilizează în completarea fondurilor alocate initial, în conditiile prevăzute în normele tehnice.

Art. 4. - (1) Programele nationale de sănătate sunt elaborate si, după caz, implementate si coordonate la nivel national de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii.

(2) Ministerul Sănătătii poate desemna unităti din subordinea sa pentru asigurarea implementării si coordonării la nivel national a programelor nationale de sănătate.

(3) Atributiile structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si ale unitătilor din subordine cu privire la elaborarea si coordonarea programelor nationale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice.

(4) Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează, implementează, derulează si monitorizează programele nationale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă.

Art. 5. - (1) Implementarea si monitorizarea la nivel regional a programelor nationale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă se realizează de către coordonatorii regionali din cadrul Institutului National de Sănătate Publică si din unităti din subordinea Ministerului Sănătătii.

(2) Implementarea si monitorizarea la nivel local a programelor nationale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă se realizează de către coordonatorii locali din cadrul directiilor de sănătate publică.

(3) Atributiile coordonatorilor regionali si locali prevăzuti la alin. (1) si (2) cu privire la implementarea si monitorizarea programelor nationale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice.

(4) Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidentierea si controlul utilizării fondurilor aprobate, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

(5) Casa Natională de Asigurări de Sănătate transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii prevăzute în normele tehnice, trimestrial, în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii trimestrului, indicatorii fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

Art. 6. - (1) Ministerul Sănătătii repartizează directiilor de sănătate publică si unitătilor sanitare din reteaua sanitară proprie fondurile destinate derulării programelor nationale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, în conditiile legii.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate repartizează caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, fondurile destinate derulării programelor nationale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, în baza indicatorilor fizici si de eficientă realizati în anul precedent.

Art. 7. - (1) Sumele aprobate pentru derularea programelor nationale de sănătate se alocă lunar, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari si tertiari, însotite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice.

(2) Pentru programele nationale de sănătate finantate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, sumele necesare se asigură lunar de către Ministerul Sănătătii, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat, la solicitarea fundamentată a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în conditiile prevăzute în normele tehnice.

(3) Pentru realizarea atributiilor referitoare la programele nationale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, directiile de sănătate publică pot încheia contracte, conform legii, cu unităti sanitare publice si private, institutii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale autorizati si evaluati, aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, precum si cu autoritătile administratiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea, în conditiile prevăzute în normele tehnice.

(4) Sumele prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă după cum urmează:

a) în baza contractelor negociate si încheiate între furnizori si casele de asigurări de sănătate, precum si între centrele-pilot sau furnizorii privati de servicii de dializă (hemodializă conventională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată) si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, după caz;

b) în baza contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate si ofertantii desemnati câstigători ai procedurilor de achizitie publică organizate la nivel national, conform art. 11 alin. (1).

Art. 8. - (1) Raporturile stabilite între unitătile de specialitate care derulează programe nationale de sănătate si directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Natională de Asigurări de Sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează actiuni multianuale, ce se stabilesc si se desfăsoară pe bază de contract cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2012.

(2) în situatia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor contractuale, acestea sunt negociate si stipulate în acte aditionale, conform dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Angajamentele legale încheiate în exercitiul curent din care rezultă obligatii nu pot depăsi creditele de angajament sau creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat.

(4) Casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Natională de Asigurări de Sănătate pot stabili si alte termene de contractare, în functie de necesarul de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea acordate în cadrul programelor nationale de sănătate, în limita fondurilor aprobate fiecărui program/subprogram de sănătate.

Art. 9. - (1) Modelele de contracte pentru derularea programelor nationale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice.

(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părtile contractante, conform si în limita prevederilor legale în vigoare.

(3) Toate documentele prezentate în copie care stau la baza încheierii contractelor pentru derularea programelor nationale de sănătate sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al unitătii de specialitate, pe fiecare pagină.

(4) Directiile de sănătate publică decontează unitătilor de specialitate cu care sunt în relatie contractuală pentru derularea programelor nationale de sănătate contravaloarea bunurilor si serviciilor acordate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care desfăsoară activităti în cadrul acestora, care fac obiectul contractului încheiat, pe bază de documente justificative si în conditiile prevăzute în normele tehnice.

(5) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale cu care sunt în relatie contractuală pentru derularea programelor nationale de sănătate contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altora asemenea, conform contractului încheiat, pe bază de documente justificative si în conditiile prevăzute în normele tehnice.

(6) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru exactitatea si realitatea datelor raportate, prin semnătura reprezentantilor legali ai unitătilor de specialitate care derulează programe nationale de sănătate.

(7) Decontarea pentru activitatea curentă se efectuează în limita sumelor disponibile cu această destinatie, în ordine cronologică, după cum urmează:

a) în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile si serviciile contractate de către directiile de sănătate publică;

b) în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor depuse în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, validare care se realizează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative;

c) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele decontate de către directiile de sănătate publică pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care desfăsoară activităti în cadrul programelor nationale de sănătate.

(8) Unitătile sanitare cu paturi din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, precum si unitătile sanitare din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie pot derula programe nationale de sănătate în conditiile legii.

(9) Farmaciile cu circuit deschis care pot elibera medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea, care se acordă pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate, sunt selectate în conditiile prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat conform legii.

Art. 10. - (1) Sumele alocate pentru programele nationale de sănătate se cuprind în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privati de servicii medicale prin care acestea se derulează si se utilizează potrivit destinatiilor stabilite.

(2) Unitătile si institutiile sanitare publice care derulează programe nationale de sănătate au obligatia gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si a organizării evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si a organizării evidentei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

(3) Furnizorii privati de servicii medicale care derulează programe nationale de sănătate au obligatia gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si a organizării evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, precum si a organizării evidentei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

Art. 11. - (1) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în unele programe nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătătii si/sau Casa Natională de Asigurări de Sănătate, după caz, organizează la nivel national proceduri de achizitie publică, în conditiile legii. Programele nationale de sănătate pentru care se organizează la nivel national proceduri de achizitie publică sunt prevăzute în normele tehnice.

(2) Modalitatea de contractare si decontare a produselor achizitionate la nivel national se aprobă prin normele tehnice. Până la finalizarea procedurii de achizitie publică la nivel national prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati câstigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate, se achizitionează de unitătile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiei publice, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat în conditiile legii.

(3) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în programele nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează proceduri de achizitie publică la nivel national, achizitionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altora asemenea se face de institutiile/unitătile sanitare care derulează programele respective, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

(4) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, se suportă la nivelul pretului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii. Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internatională (DCI), cu exceptia cazurilor justificate medical în fisa medicală a pacientului, când prescrierea se face pe denumire comercială, cu mentionarea în prescriptie si a denumirii comune internationale.

(5) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligatia de a elibera medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea la nivelul pretului de decontare prevăzut la alin. (4), fără a încasa contributie personală pentru acestea de la asigurati.

(6) Pentru medicamentele utilizate în cadrul programelor nationale de sănătate care se importă cu avizul Ministerului Sănătătii, pretul de decontare se stabileste în conditiile legii.

(7) Medicamentele care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, precum si celor care au efectuat transplant si pacientilor cu unele boli rare aprobate prin normele tehnice se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(8) Medicamentele pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacientii cu transplant hepatic se asigură prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează programul.

(9) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice inclusi în Programul national de oncologie se eliberează după cum urmează:

a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală;

b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unitătilor sanitare aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, începând cu data la care se finalizează procedurile de achizitie publică. Până la data finalizări procedurii, eliberarea se face în aceleasi conditii ca medicamentele nominalizate la lit. a), în vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, prescriptiile se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator si cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice.

(10) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinsi în Programul national de boli transmisibile se eliberează prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează acest program, pe bază de prescriptie medicală în conditiile prevăzute în normele tehnice. În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, aceste prescriptii se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator si cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice.

(11) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în programele nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii pentru care se organizează achizitii publice la nivel national, unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare din reteaua administratiei publice locale, precum si unitătile sanitare din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie pot beneficia de produsele achizitionate la nivel national în baza contractelor încheiate cu directiile de sănătate publică, transferate în conditiile actelor normative în vigoare, pe bază de procese-verbale de predare-primire.

Art. 12. - (1) Testele pentru automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(2) Pentru asigurarea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati, casele de asigurări de sănătate încheie acte aditionale la contractele pentru furnizare de medicamente cu si fără contributie personală cu farmaciile cu circuit deschis.

(3) Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să elibereze testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat la pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

(4) Conditiile de acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se stabilesc prin normele tehnice.

Art. 13. - Acordarea gratuită de lapte praf, formulă pentru sugari, copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, în cadrul Programului national de sănătate a femeii si copilului, se realizează până la epuizarea stocurilor existente la directiile de sănătate publică si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 14. - (1) Valabilitatea contractelor de comodat încheiate între directiile de sănătate publică si cabinetele de medicină de familie, prin care au fost atribuite în folosintă gratuită tehnica de calcul si programele informatice necesare derulării Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, se prelungeste până la data de 31 decembrie 2012, prin acte aditionale încheiate în termenul de valabilitate a contractelor.


(2) Tehnica de calcul si programele informatice atribuite în folosintă gratuită cabinetelor de medicină de familie în conditiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele nationale de sănătate, precum si pentru derularea unor programe nationale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.

Art. 15. - (1) Pentru realizarea atributiilor si activitătilor prevăzute în cadrul programelor nationale de sănătate, unitătile de specialitate care derulează programe nationale de sănătate pot încheia contracte/conventii civile cu medici, asistenti medicali si alte categorii de personal, după caz, precum si cu persoane juridice, potrivit dispozitiilor Codului civil si în conditiile stabilite prin normele tehnice.

(2) Activitătile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice.

(3) Contractele/Conventiile civile încheiate în conditiile alin. (1) de către unitătile de specialitate stabilite la alin. (1) prevăd actiuni multianuale, sunt de natură civilă si se încheie pentru toată perioada de derulare a programelor nationale de sănătate.

(4) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în fondurile alocate programelor nationale de sănătate.

Art. 16. - În sumele prevăzute pentru derularea programelor nationale de sănătate se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora.

Art. 17. - (1) Ministerul Sănătătii poate încheia contracte cu unitătile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, în conditiile prevăzute de legislatia din domeniul achizitiilor publice.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1), încheiate între Ministerul Sănătătii si unitătile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, precum si contractele încheiate pentru produsele si serviciile necesare realizării obiectivelor si activitătilor cuprinse în unele programe nationale de sănătate pentru care Ministerul Sănătătii organizează licitatii la nivel national sunt atribuite de compartimentul intern specializat în domeniul achizitiilor publice. Monitorizarea si derularea contractelor se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, în conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate multianuale pentru anii 2011 si 2012.

Art. 18. - (1) Realizarea imunizării copiilor din grupele eligibile pentru vaccinare, stabilite conform calendarului national de imunizare, precum si realizarea campaniilor de vaccinare suplimentare decise de Ministerul Sănătătii sau directiile de sănătate publică, ca măsuri de sănătate publică sau în situatii epidemiologice cu risc crescut de îmbolnăvire, sunt obligatorii pentru toti medicii de familie si medicii care deservesc unitătile sanitare si unitătile de învătământ, în conditiile legii.

(2) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în cadrul Programului national de imunizare si al Programului national de sănătate a femeii si copilului finantate de la bugetul de stat si/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, pentru care se organizează achizitii publice la nivel national, directiile de sănătate publică încheie contracte cu furnizorii de servicii din asistenta medicală primară, aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau, după caz, cu autoritătile administratiei publice locale pentru medicii care deservesc unitătile de învătământ în baza cărora pot primi produsele achizitionate.

Art. 19. - Cheltuielile angajate, lichidate si ordonantate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele nationale de sănătate în anul precedent si neplătite până la sfârsitul acestuia se vor plăti în anul curent din creditele bugetare aprobate pentru programele nationale de sănătate.

Art. 20. - Sumele alocate în anii 2011 si 2012 din bugetul de stat si veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează după cum urmează:

a) pentru realizarea obiectivelor si activitătilor desfăsurate în anii 2011 si 2012 în cadrul unor programe nationale de sănătate, aprobate în conditiile legii;

b) pentru stingerea obligatiilor de plată înregistrate până la data de 31 decembrie a anului precedent si rămase neachitate până la data de 31 decembrie a anului următor;

c) medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis în trimestrul IV al anului precedent, sunt considerate cheltuieli în anul curent din creditele bugetare aprobate, dar nu mai mult decât la nivelul cheltuielii trimestrului III al anului precedent.

Art. 21. - În vederea derulării în bune conditii a programelor nationale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici si în functie de realizarea obiectivelor si activitătilor propuse se stabileste modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.

Art. 22. - În cadrul programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, modalitatea de plată a serviciilor de dializă efectuate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate sau cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate este, după caz, tarif pe sedintă de hemodializă conventională, tarif pe sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, tarif/pacient cu dializă peritoneală continuă/an si tarif/pacient cu dializă peritoneală automată/an, tarife care sunt exprimate în lei si sunt prevăzute în normele tehnice.

Art. 23. - Unitătile de specialitate care derulează programe nationale de sănătate au obligatia să respecte prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 24. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.388.


 

ANEXA

 

STRUCTURA

programelor nationale de sănătate si obiectivele acestora pentru anii 2011 si 2012

 

A. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂTII

 

STRUCTURĂ:

I. Programele nationale privind bolile transmisibile

1. Programul national de imunizare

Obiectiv:

Protejarea sănătătii populatiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare

2. Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infectie HIV, tuberculoză, infectii cu transmitere sexuală)

Obiectiv:

Depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora

Structură:

2.1. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare;

2.2. Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV;

2.3. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei;

2.4. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuală.

3. Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizării antibioticelor si a antibioticorezistentei

Obiectiv:

Cresterea calitătii serviciilor medicale în unitătile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infectie nosocomială

II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă

Obiectiv:

Protejarea sănătătii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viată si muncă

Structură:

1. Subprogramul privind protejarea sănătătii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viată si muncă;

2. Subprogramul privind protejarea sănătătii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie.

III. Programul national de hematologie si securitate transfuzională

Obiectiv:

Asigurarea cu sânge si componente sanguine, în conditii de maximă sigurantă si cost-eficientă

IV. Programele nationale privind bolile netransmisibile

1. Programul national de boli cardiovasculare

Obiective:

a) tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare prin:

- proceduri de cardiologie interventională;

- proceduri de chirurgie cardiovasculară;

- proceduri de chirurgie vasculară;

- interventie coronariană percutană în infarctul miocardic acut;

b) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli cardiovasculare. Structură:

1.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;

1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.

2. Programul national de oncologie

Obiective:

a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populatiei feminine eligibile;

b) diagnosticarea în stadii incipiente a cancerului de col uterin, cancerului mamarsi cancerului colorectal;

c) tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice;

d) monitorizarea evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice;

e) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de cancer.

Structură:

2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*);

2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

2.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar;

2.4. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului colorectal;

2.5. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;

2.6. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT.

3. Programul national de sănătate mintală

Obiective:

a) asigurarea accesibilitătii, continuitătii si calitătii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sănătate mintală;

b) asigurarea accesibilitătii, continuitătii si calitătii serviciilor pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de substante psihoactive;

c) prevenirea consumului de droguri si asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependentă;

d) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de psihiatrie.

Structură:

3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială;

3.2. Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor.


*) Se derulează în anul 2011.


 

4. Programul national de diabet zaharat

Obiective:

a) preventia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicatiilor acestuia [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];

b) tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat;

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati;

d) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de diabet zaharat.

5. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Obiective:

a) cresterea numărului de donatori vii, donatori aflati în moarte cerebrală, precum si de donatori fără activitate cardiacă;

b) coordonarea activitătilor de transplant;

c) asigurarea testării imunologice si virusologice a potentialilor donatori, precum si a receptorilor;

d) asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficientă cronică ireversibilă si/sau înlocuirea tesuturilor nefunctionale prin transplant de organe, tesuturi si/sau celule;

e) evaluarea periodică a pacientilor transplantati;

f) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant;

g) crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stern hematopoietice;

h) tratamentul infertilitătii cuplului. Structură:

5.1. Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană;

5.2. Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice si centrale;

5.3. Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer.

6. Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performantă

Obiective:

a) asigurarea investigatiilor diagnostice si a tratamentului chirurgical al unor afectiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performantă;

b) tratamentul surditătii prin proteze auditive implantabile. Structură:

6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minimum invazivă asistată robotic;

6.2. Subprogramul de radiologie interventională;

6.3. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia generală;

6.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietală abdominală deschisă si laparoscopică;

6.5. Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive).

7. Programul national de boli endocrine

Obiective:

Prevenirea si depistarea precoce a afectiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei, în scopul

scăderii morbiditătii prin gusă datorată carentei de iod si complicatiilor sale

8. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare

Obiective:

a) diagnosticarea precoce si prevenirea complicatiilor la bolnavii cu unele boli rare;

b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru perioada 2011-2012;

c) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli rare.

9. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever*)

Obiectiv:

Asigurarea tratamentului pentru bolnavii cu sepsis sever

10. Programul national de urgentă prespitalicească

Obiective:

Cresterea accesului populatiei la servicii medicale de urgentă adecvate, indiferent de zona de resedintă

11. Programul national de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităti de ambulatie (copii si adulti)

Obiectiv:

Realizarea, implementarea si managementul Registrului national al bolnavilor cu dizabilităti de ambulatie (copii si adulti)

V. Programul national de evaluare si promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

Obiectiv:

Îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei prin promovarea unui stil de viată sănătos si combaterea principalilor factori de risc

Structură:

1. Subprogramul de promovare a unui stil de viată sănătos;

2. Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun;

3. Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populatiei.

VI. Programul national de sănătate a femeii si copilului

Obiective:

a) cresterea accesului si a calitătii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbiditătii si mortalitătii materne;

b) regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la nastere sau alte patologii grave în perioada perinatală;

c) realizarea screeningului la nastere al unor afectiuni cu un potential invalidantsi posibilităti de preventie a handicapului;

d) ameliorarea stării de nutritie a gravidei si a copilului;

e) depistarea precoce si prevenirea secundară a unor complicatii la unele boli cronice ale copilului.

Structură:

1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutritie a gravidei si copilului;

2. Subprogramul de sănătate a copilului;

3. Subprogramul de sănătate a femeii;


4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sănătate a femeii si copilului.

VII. Programul national de tratament în străinătate

Obiectiv:

Asigurarea accesului la tratament în străinătate pentru bolnavii cu afectiuni care nu pot fi tratate în tară

VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

Obiectiv:

Asigurarea fondurilor necesare compensării în cuantum de 40% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor


*) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligatiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010.

 

B. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

STRUCTURĂ:

I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ

1. Programul national de boli transmisibile

Obiective:

a) tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere;

b) tratamentul bolnavilor cu tuberculoză. Structură:

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere;

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.

2. Programul national de boli cardiovasculare*)

Obiectiv:

Tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare prin:

a) proceduri de cardiologie interventională;

b) proceduri de chirurgie cardiovasculară;

c) proceduri de chirurgie vasculară;

d) interventie coronariană percutană în infarctul miocardic acut.

Structură:

2.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;

2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.

3. Programul national de oncologie

Obiective:

a) tratamentul pacientilor cu afectiuni oncologice;

b) monitorizarea evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice.

Structură:

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;

3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT.

4. Programul national de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlearsi proteze auditive)

Obiectiv:

Tratamentul surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

5. Programul national de diabet zaharat

Obiective:

a) preventia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];

b) tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat;

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati.

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice

7. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever*)

Obiectiv:

Asigurarea tratamentului pentru bolnavii cu sepsis sever.

8. Programul national de boli endocrine Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gusă datorată carentei de iod si proliferări maligne

9. Programul national de ortopedie

Obiectiv:

Asigurarea tratamentului:

a) bolnavilor cu afectiuni articulare prin endoprotezare;

b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoproteze articulare tumorale;

c) bolnavilor cu diformităti de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană.

10. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Obiective:

a) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant;

b) tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacientii cu transplant hepatic.

11. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Obiectiv:

- asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati prin hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la si la domiciliul pacientilor, transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacientilor.

12. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

Obiectiv:

Tratamentul pacientilor cu insuficientă hepatică prin epurare extrahepatică

II. Programele nationale de sănătate profilactice

Programul national de depistare precoce activă a afectiunilor oncologice

Obiectiv:

Diagnosticarea în stadii incipiente a afectiunilor oncologice

Structură:

1.1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

1.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar;

1.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului colorectal.


*) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligatiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.492 din 14 decembrie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.027 din 8 decembrie 2010

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. Cs.A 13.104 din 14 decembrie 2010 al Ministerului Sănătătii si nr. DG3.626 din 8 decembrie 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa 17 b II din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 si 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna decembrie 2010.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.