MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 891/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 891         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

117. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2010

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.297/2010

 - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.494/2010

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României prin adoptarea măsurii de abrogare a sistemului de impozitare minim si în concordantă cu directiile de actiune ale Programului de guvernare 2009-2012, care vizează simplificarea cadrului legislativ si aplicarea noului cadru de politici al Comisiei Europene în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, se impune implementarea unui sistem simplificat de impozitare a microîntreprinderilor.

Având în vedere necesitatea asigurării unui tratament nediscriminatoriu între persoanele juridice rezidente si persoanele juridice nerezidente în domeniul impunerii veniturilor din dividende, precum si a mentinerii în anul 2011 a limitării deducerii cheltuielilor privind combustibilul, în anumite conditii, la calculul bazei impozabile pentru impozitul pe profit si pentru impozitul pe venit,

întrucât se impune revizuirea sistemului actual referitor la impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice pe baza normelor de venit pentru a răspunde exigentelor privind administrarea eficientă a sistemului fiscal,

având în vedere necesitatea îmbunătătirii administrării impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, pentru eliminarea unor dificultăti de natură tehnică apărute în aplicarea prevederilor existente în domeniul fiscal, având în vedere obligatia adoptării si publicării până la 1 ianuarie 2011 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislatia natională a:

- Directivei 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată;

- prevederilor art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor;

- Directivei 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE,

având în vedere, de asemenea, obligatia statelor membre de a comunica fără întârziere Comisiei Europene textele actelor normative, împreună cu tabelele de concordantă fată de dispozitiile noilor directive privind TVA si regimul accizelor pentru tutunul prelucrat,

tinând seama de necesitatea perfectionării continue a legislatiei fiscale, conjunctura economică actuală, principalele caracteristici ale politicii bugetare a României în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice, precum si de necesitatea promovării unor modificări ca urmare a solicitărilor mediului de afaceri,

având în vedere faptul că, potrivit Directivei 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea optională si temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă, statele membre pot aplica până la 30 iunie 2015 si pentru o perioadă minimă de 2 ani taxarea inversă pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum si pentru transferul altor unităti care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeasi directivă,

având în vedere importanta obtinerii unor date absolut necesare calculării bazei TVA pentru resursele proprii comunitare,

tinând seama de faptul că procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea în timp util, sub forma unui proiect de lege, a transpunerii directivelor europene,

luând în considerare faptul că neadoptarea si nepublicarea până la 31 decembrie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislatia natională a directivelor mentionate conduc la:

- declansarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României pentru netranspunerea în termenul legal a prevederilor directivelor în domeniul fiscal cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011;

- imposibilitatea operatorilor economici de a duce la îndeplinire obligatiile ce derivă din noile prevederi legale, ca urmare a modificărilor directivelor comunitare;

- imposibilitatea elaborării în timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, în ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,

în contextul în care este necesară, pe de o parte, implementarea de măsuri pentru lărgirea bazei de calcul a contributiilor sociale si perfectionarea colectării prin metoda stopajului la sursă, inclusiv asupra unor venituri cum sunt cele provenind din drepturi


de autor si contracte/conventii civile, iar, pe de altă parte, corelarea prestatiilor de asigurări sociale cu sumele plătite de contribuabili pentru asigurările sociale obligatorii, cu respectarea principiului solidaritătii sociale,

având în vedere necesitatea introducerii declaratiei unice pentru impozitul pe venit si contributiile sociale începând cu anul fiscal 2011,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, precizează contribuabilii care au obligatia să plătească aceste impozite, taxe si contributii sociale, precum si modul de calcul si de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finantelor Publice să elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine în aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Impozitele, taxele si contributiile sociale reglementate de Codul fiscal

Art. 2. - (1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:

a) impozitul pe profit;

b) impozitul pe venit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti;

e) impozitul pe reprezentante;

f) taxa pe valoarea adăugată;

g) accizele;

h) impozitele si taxele locale.

(2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:

a) contributia individuală de asigurări sociale si contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) contributia individuală de asigurări sociale de sănătate si contributia datorată de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

d) contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj si contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj;

e) contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat;

f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorată de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu completările si modificările ulterioare.”

3. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

“51. autoritate fiscală centrală - Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a coordona aplicarea unitară a prevederilor legislatiei fiscale;”.

4. La articolul 11, alineatele (11) si (12) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(11) Autoritătile fiscale nu vor lua în considerare o tranzactie efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu exceptia livrărilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

(12) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritătile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Ordinul si lista contribuabililor declarati inactivi se comunică contribuabililor cărora le sunt destinate si persoanelor interesate, prin afisarea pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

5. La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV1;”.

6. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică si va avea următorul cuprins:

“t) în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăsească 3.500 kg si care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, aflate în proprietatea sau în folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, pază si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfăsurare a activitătii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzări si de agenti de recrutare a fortei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăsurarea activitătii de instruire în cadrul scolilor de soferi.”

7. La articolul 34, alineatul (18) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.”

8. La articolul 36, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor detine, la data plătii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani împliniti până la data plătii acestora inclusiv.”

9. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor distribuite/plătite de o persoană juridică română:

a) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;

b) organelor administratiei publice care exercită, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice române.”

10. La articolul 41, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 si 79V

11. La articolul 42, litera e) se abrogă.

12. La articolul 48 alineatul (7), litera I1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“l1) în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăsească 3.500 kg si care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, cu exceptia situatiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, pază si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfăsurare a activitătii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzări si de agenti de recrutare a fortei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăsurarea activitătii de instruire în cadrul scolilor de soferi.”

13. Titlul articolului 49 se modifică după cum urmează: “Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit”

14. La articolul 49, alineatele (1), (21), (3), (4), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) în cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale definite la art.46 alin. (2), venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăsurării activitătii.

(21) Norma de venit pentru fiecare activitate independentă desfăsurată de contribuabil care generează venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmultit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică si în cazul în care activitatea se desfăsoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

(3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmultirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti sunt cele prevăzute în normele metodologice.

(4) în cazul în care un contribuabil desfăsoară o activitate independentă, care generează venituri comerciale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităti se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăsurată activitatea respectivă.

(5) Dacă un contribuabil desfăsoară două sau mai multe activităti care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activităti se stabileste prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităti.

(6) în cazul în care un contribuabil desfăsoară o activitate desemnată conform alin. (2) si o altă activitate independentă, venitul net anual se determină pe baza contabilitătii în partidă simplă, conform art. 48.”

15. La articolul 52 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) venitul obtinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV, care nu generează o persoană juridică;”.

16. La articolul 52 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. e1), aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;”.

17. La articolul 52, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Impozitul ce trebuie retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. e1), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV.”


18. La articolul 52, alineatul (4) se abrogă.

19. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins:

“Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităti independente

Art. 521. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activitătile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Optiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract si este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activitătii desfăsurate pe baza acestuia.

(2) Impozitul pe venit se calculează prin retinere la sursă la momentul plătii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

(3) Impozitul calculat si retinut reprezintă impozit final.

(4) Impozitul astfel retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.”

20. Articolul 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Plăti anticipate ale impozitului pe veniturile din activităti independente

Art. 53. - Contribuabilii care realizează venituri din activităti independente au obligatia să efectueze plăti anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevăzute la art. 52, pentru care plata anticipată se efectuează prin retinere la sursă sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. 52V

21. La articolul 66, alineatul (51) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(51) Câstigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, se determină ca diferentă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului, si este egal/egală cu câstigul net determinat/pierderea netă determinată la sfârsitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv. Câstigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusă potrivit prevederilor art. 83.”

22. La articolul 66, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Veniturile obtinute sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezintă diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, în momentul încheierii operatiunii si evidentierii în contul clientului. Câstigul net anual se determină ca diferentă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv din astfel de operatiuni. Câstigul net anual se determină de către contribuabil pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusă potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau plătitor de venit, după caz, are următoarele obligatii:

a) calcularea câstigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;

b) transmiterea informatiilor privind câstigul anual/pierderea anuală, precum si impozitul calculat si retinut ca plată anticipată, în formă scrisă către acesta, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui pentru care se face calculul.”

23. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) câstigul net determinat la sfârsitul fiecărui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, se impune cu o cotă de 16%. Obligatia calculării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere trimestrială depusă până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru. Termenul de declarare constituie si termen de plată a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială către bugetul de stat. Obligatia declarării si plătii impozitului revine contribuabilului. Impozitul de plată reprezentând plată anticipată trimestrială, respectiv impozitul de restituit trimestrial se calculează ca diferentă între impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare precedente;”.

24. La articolul 67 alineatul (3), litera a1) se abrogă.

25. La articolul 67 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cotă de 16% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentând plată anticipată, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.”

26. La articolul 67, alineatele (5), (9) si (10) se abrogă.

27. După articolul 671 se introduce un nou articol, articolul 672, cu următorul cuprins:

“Impozitarea câstigului net anual impozabil/câstigului net anual

Art. 672. - Câstigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, si câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen se impozitează potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.”

28. La articolul 78 alineatul (1), litera e) se abrogă.

29. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 791, cu următorul cuprins:

“Definirea si impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată

Art. 791. - Orice venituri constatate de organele fiscale, în conditiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.”

30. La articolul 80, alineatele (1) si (31) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursă din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

(31) Pierderile din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) provenind din străinătate se reportează si se compensează cu veniturile de aceeasi natură si sursă, realizate în străinătate, pe fiecare tară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali.”

31. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu următorul cuprins:

“Stabilirea câstigului net anual impozabil

Art. 801. - (1) Câstigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, se determină ca diferentă între câstigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori.

(2) Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, stabilită prin declaratia privind venitul realizat, se recuperează din câstigurile nete anuale obtinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

a) reportul se efectuează cronologic, în functie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;

b) dreptul la report este personal si netransmisibil;

c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

(4) Pierderile nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise provenind din străinătate se reportează si se compensează cu veniturile de aceeasi natură si sursă, realizate în străinătate, pe fiecare tară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali.”

32. La articolul 81, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior depun, odată cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia estimativă de venit.”

33. La articolul 82, alineatele (2), (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Plătile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuării plătilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent si suma reprezentând plăti anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăti anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârsitul anului urmând să fie supus impozitării, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Plătile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel:

a) pe baza contractului încheiat între părti; sau

b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit optiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

(3) Plătile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determină venitul net din activităti agricole, potrivit art. 72 si 73, datorează plăti anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit până la data de 15 noiembrie inclusiv.

(5) Pentru stabilirea plătilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost depusă o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plătilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1).”

34. La articolul 82, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) si (9), cu următorul cuprins:

“(8) Contribuabilii care realizează venituri din activităti independente si/sau venituri din activităti agricole si care în cursul anului fiscal îsi încetează activitatea, precum si cei care intră în suspendare temporară a activitătii, potrivit legislatiei în materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie, însotită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plătilor anticipate.

(9) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”


35. Titlul articolului 83 se modifică după cum urmează: “Declaratia privind venitul realizat”

36. La articolul 83, alineatele (1), (11), (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităti independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activităti agricole, determinate în sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă si categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

(11) Declaratia privind venitul realizat se completează si pentru contribuabilii prevăzuti la art. 63 alin. (2), caz în care plătile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).

(2) Declaratia privind venitul realizat se completează si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câstigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de:

a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare, în cazul societătilor închise;

b) operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

(3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate, conform legii;

b) venituri din activităti mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate, conform legii;

d) venituri sub formă de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse în fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuti la art. 60;

e) venituri din investitii, cu exceptia celor prevăzute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

f) venituri din pensii;

g) venituri din activităti agricole, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);

h) venituri din transferul proprietătilor imobiliare; i) venituri din alte surse.”

37. Titlul articolului 84 se modifică după cum urmează: “Stabilirea si plata impozitului anual datorat”

38. La articolul 84, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 84. - (1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecăruia din următoarele:

a) venitul net anual impozabil;

b) câstigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare, în cazul societătilor închise;

c) câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.”

39. La articolul 84, alineatul (11) se abrogă.

40. La articolul 84, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul realizat si emite decizia de impunere, la termenul si în forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(8) Diferentele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează si nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creantelor bugetare.”

41. La articolul 86 alineatul (1), după ultima liniută se introduce o nouă liniută, cu următorul cuprins:

“- asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociati realizează venituri stabilite potrivit art. 49.”

42. La articolul 86, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) si (10), cu următorul cuprins:

“(9) Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităti independente, din care se deduc contributiile obligatorii în vederea obtinerii venitului net anual.

(10) Impozitul retinut de persoana juridică în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoană juridică română care nu generează o persoană juridică, reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual pe venit. Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului, determinat conform metodologiei stabilite în legislatia privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, revine persoanei juridice române.”

43. La articolul 90, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Contribuabilii care obtin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligatia să le declare, potrivit declaratiei specifice, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului.”

44. La articolul 90, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(6) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, în intervalul si în forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.


(7) Diferentele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează si nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creantelor bugetare.”

45. La articolul 94, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Venitul net anual impozabil, câstigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare, în cazul societătilor închise, precum si câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, realizate de persoanele fizice în anul 2010, se declară în declaratia privind venitul realizat, iar stabilirea si plata impozitului se efectuează pe baza deciziei de impunere.”

46. După titlul IV se introduce un nou titlu, titlul IV1 “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, cuprinzând articolele 1121-11211, cu următorul cuprins:

“TITLUL IV1

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 

Definitia microîntreprinderii

Art. 1121. - În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineste cumulativ următoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 1122 alin. (6);

b) are de la 1 până la 9 salariati inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depăsit echivalentul în lei al 100.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decât statul si autoritătile locale.

Optiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii

Art. 1122. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.

(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1121 si dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.

(3) Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu dacă îndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, conditiile prevăzute la art. 1121.

(4) O persoană juridică română care este nou-înfiintată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă conditia prevăzută la art. 1121 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comertului si conditia prevăzută la art. 1121 lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării.

(5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevăzute la art. 1121.

(6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:

a) desfăsoară activităti în domeniul bancar;

b) desfăsoară activităti în domeniile asigurărilor si reasigurărilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfăsoară activităti de intermediere în aceste domenii;

c) desfăsoară activităti în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;

d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajati.

(7) Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Optiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Aria de cuprindere a impozitului

Art. 1123. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor din orice sursă, cu exceptia celor prevăzute la art. 1127.

Anul fiscal

Art. 1124. - (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.

(2) în cazul unei microîntreprinderi care se înfiintează sau îsi încetează existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare

Art. 1125. - Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro

Art. 1126. - Prin exceptie de la prevederile art. 1122 alin. (5) si ale art. 1128 alin. (2) si (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăsit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Baza impozabilă

Art. 1127. - (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de executie;

c) veniturile din productia de imobilizări corporale si necorporale;

d) veniturile din subventii de exploatare;

e) veniturile din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi si/sau penalităti de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societătile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.


(2) În cazul în care o microîntreprindere achizitionează case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în functiune, potrivit legii.

Procedura de declarare a optiunii

Art. 1128. - (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform prevederilor art. 1122, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteste impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

(2) Persoanele juridice care se înfiintează în cursul unui an fiscal înscriu optiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.

(3) în cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligatia de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineste conditiile prevăzute la art. 1121.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Art. 1129. - (1) Calculul si plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

(2) Microîntreprinderile au obligatia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

(3) Obligatia fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

Art. 11210. - În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere si o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare

Art. 11211. - Microîntreprinderile sunt obligate să tină evidenta amortizării fiscale, conform art. 24 al titlului II.”

47. La articolul 115 alineatul (2), partea introductivă si litera e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Următoarele venituri impozabile obtinute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impozitează conform titlului II , III sau IV1, după caz:

e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituită în România, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microîntreprindere.”

48. La articolul 116 alineatul (2), litera b) se abrogă.

49. La articolul 118, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Macheta certificatului de rezidentă fiscală pentru persoane rezidente în România, precum si termenul de depunere de către nerezidenti a documentelor de rezidentă fiscală, emise de autoritatea din statul de rezidentă al acestora, se stabilesc prin norme.”

50. La articolul 1251 alineatul (1), punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul si băuturile alcoolice, precum si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite la titlul VII din prezenta lege, cu exceptia gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitătii sau prin orice retea conectată la un astfel de sistem;”.

51. La articolul 128 alineatul (8), literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfăsurarea activitătii economice, în conditiile stabilite prin norme;

f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în conditiile stabilite prin norme.”

52. La articolul 128 alineatul (12), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitătii sau prin orice retea conectată la un astfel de sistem, livrarea de electricitate, livrarea de energie termică sau agent frigorific prin intermediul retelelor de încălzire sau de răcire, în conformitate cu conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrării acestor bunuri;”.

53. La articolul 129, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată următoarele:

a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activitătii economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăsurarea activitătii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau partial;

b) serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăsurarea activitătii sale economice.

(5) Nu constituie prestare de servicii efectuată cu plată în sensul alin. (4), fără a se limita la acestea, operatiuni precum:

a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activitătii economice a persoanei impozabile sau prestarea de servicii în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, în conditiile stabilite prin norme;

b) serviciile care fac parte din activitatea economică a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor;


c) serviciile prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garantie de către persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.”

54. La articolul 132 alineatul (1), literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) în cazul livrării de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitătii sau prin orice retea conectată la un astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific prin intermediul retelelor de încălzire ori de răcire către un comerciant persoană impozabilă, locul livrării se consideră a fi locul în care acel comerciant persoană impozabilă îsi are sediul activitătii economice sau un sediu fix pentru care se livrează bunurile ori, în absenta unui astfel de sediu, locul în care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuită. Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveste cumpărările de gaz, de energie electrică si de energie termică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de astfel de produse si al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;

f) în cazul livrării de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitătii sau prin orice retea conectată la un astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific prin intermediul retelelor de încălzire ori de răcire, în situatia în care unei astfel de livrări nu i se aplică lit. e), locul livrării reprezintă locul în care cumpărătorul utilizează si consumă efectiv bunurile. Atunci când cumpărătorul nu consumă efectiv gazul, energia electrică, energia termică sau agentul frigorific ori le consumă doar partial, se consideră că bunurile în cauză neconsumate au fost utilizate si consumate în locul în care cumpărătorul îsi are sediul activitătii economice ori un sediu fix pentru care se livrează bunurile. În absenta unui astfel de sediu, se consideră că acesta a utilizat si a consumat bunurile în locul în care îsi are domiciliul sau resedinta obisnuită.”

55. La articolul 132 alineatul (4), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitătii sau prin orice retea conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul retelelor de încălzire ori de răcire;”.

56. La articolul 132 alineatul (7), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitătii sau prin orice retea conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul retelelor de încălzire ori de răcire;”.

57. La articolul 133 alineatul (4), litera c) se abrogă.

58. La articolul 133 alineatul (5) litera e), punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitătii sau la o retea conectată la un astfel de sistem, la reteaua de energie electrică ori la retelele de încălzire sau de răcire, transportul si distributia prin intermediul acestor sisteme ori retele, precum si alte prestări de servicii legate direct de acestea;”.

59. La articolul 133 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) locul în care activitătile se desfăsoară efectiv, în cazul serviciilor principale si auxiliare legate de activităti culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de activităti similare, cum ar fi târgurile si expozitiile, inclusiv în cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activităti, prestate către persoane neimpozabile;”.

60. La articolul 133, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), locul următoarelor servicii este considerat a fi:

a) în România, pentru serviciile constând în activităti accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale si evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunitătii, dacă utilizarea si exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România;

b) locul în care evenimentele se desfăsoară efectiv, pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi târgurile si expozitiile, precum si pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile.”

61. La articolul 133, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunitătii, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România, locul prestării se consideră a fi în afara Comunităti, dacă utilizarea si exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Comunitătii. În aplicarea prezentului alineat serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunitătii sunt serviciile de transport al cărui punct de plecare si punct de sosire se află în afara Comunitătii, acestea fiind considerate efectiv utilizate si exploatate în afara Comunitătii.”

62. La articolul 1342, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de bază care a generat aceste evenimente.”

63. La articolul 1343, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevăzute la art. 155 alin. (1) sau, după caz, la emiterea autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (4), dacă factura sau autofactura este emisă înainte de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.”

64. La articolul 135, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1) sau, după caz, la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (4), dacă factura sau autofactura este emisă înainte de cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.”

65. La articolul 142 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

“ei) importul de bunuri de către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investitii sau de către organismele instituite de Comunităti cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitătile Comunitătilor Europene, în limitele si în conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere în aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurentei.”

66. La articolul 142 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) importul de bunuri efectuat în România de organismele internationale, altele decât cele mentionate la lit. e1), recunoscute ca atare de autoritătile publice din România, precum si de către membrii acestora, în limitele si în conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;”.

67. La articolul 142 alineatul (1), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) importul de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice retea conectată la un astfel de sistem ori importul de gaz introdus de pe o navă care transportă gaz într-un sistem de gaze naturale sau într-o retea de conducte cu alimentare din amonte, importul de energie electrică, importul de energie termică ori agent frigorific prin intermediul retelelor de încălzire sau de răcire;”.

68. La articolul 143 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:

,,j1) livrările de bunuri si prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investitii sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitătile Comunitătilor Europene, în limitele si în conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurentei;”.

69. La articolul 143 alineatul (1), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea organismelor internationale, altele decât cele mentionate la lit. ji), recunoscute ca atare de autoritătile publice din România, precum si a membrilor acestora, în limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;”.

70. La articolul 143 alineatul (1), literele I) si m) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,l) livrările de bunuri netransportate în afara României si/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie fortelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către fortele în cauză ori de către personalul civil care le însoteste, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când fortele respective participă la o actiune comună de apărare;

m) livrările de bunuri si/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate fortelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinatie, pentru utilizarea de către fortele în cauză ori de către personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când fortele respective participă la o actiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către fortele armate ale Regatului Unit stationate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiintare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forte sau personalului civil care le însoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;”.

71. La articolul 145, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) în conditiile stabilite prin norme se acordă dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate în cadrul procedurii de executare silită de către o persoană impozabilă de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, potrivit art. 11, sau de la o persoană impozabilă în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comertului, potrivit legii.”

72. La articolul 1451, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv.”

73. La articolul 1473, alineatele (3)-(5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Suma negativă a taxei, cumulată, se determină prin adăugarea la suma negativă a taxei, rezultată în perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat, si a diferentelor negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.

(4) Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală de raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, până la data depunerii decontului de taxă prevăzut la art. 1562, din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare, si a sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din diferentele de TVA de plată stabilite de organele de inspectie fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.

(5) Prin decontul de taxă prevăzut la art. 1562, persoanele impozabile trebuie să determine diferentele dintre sumele prevăzute la alin. (3) si (4), care reprezintă regularizările de taxă, si stabilirea soldului taxei de plată sau a soldului sumei negative a taxei. Dacă taxa de plată cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei cumulată, rezultă un sold de taxă de plată în perioada fiscală de raportare. Dacă suma negativă a taxei cumulată este mai mare decât taxa de plată cumulată, rezultă un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare.”

74. La articolul 1512 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1512. - (1) Beneficiarul este tinut răspunzător individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5):”.

75. La articolul 152, alineatele (1), (2), (5)-(7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 152. - (1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României la data aderării si se rotunjeste la următoarea mie, poate aplica scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveste drept referintă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situatia prevăzută la alin. (7) si (71), a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăsurate de o mică întreprindere, a operatiunilor rezultate din activităti economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), dacă acestea nu sunt accesorii activitătii principale, cu exceptia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(5) Pentru persoana impozabilă nou- Înfiintată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) se determină proportional cu perioada rămasă de la înfiintare si până la sfârsitul anului, fractiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire si a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) ori, după caz, la alin. (5) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăsirii plafonului. Data atingerii sau depăsirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăsit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligatii privind taxa de plată si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă conform art. 153.

(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul unui an calendaristic nu depăseste plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita până la data de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire. Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidentă, respectiv din data de 1 februarie. Pe baza informatiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operatiunilor efectuate în cursul unui an calendaristic, persoanele impozabile stabilesc dacă cifra de afaceri determinată conform alin. (2) este inferioară plafonului de scutire. Până la anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile si obligatiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidentă în termenul stabilit de prezentul alineat are obligatia să depună decontul de taxă prevăzut la art. 1562 pentru operatiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. În ultimul decont depus, persoana impozabilă are obligatia să evidentieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.”

76. La articolul 152, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) si (72), cu următorul cuprins:

“(71) Dacă, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, potrivit alin. (7), persoana impozabilă realizează în cursul unui an calendaristic o cifră de afaceri, determinată conform alin. (2), mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1), are obligatia să respecte prevederile prezentului articol si, după înregistrarea în scopuri de taxă conform art. 153, are dreptul să efectueze ajustările de taxă conform prezentului titlu. Ajustările vor fi reflectate în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

(72) Persoana impozabilă care solicită, conform alin. (7), scoaterea din evidenta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, dar are obligatia de a se înregistra în scopuri de taxă, conform art. 1531, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 1531, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153. Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 1531, va fi valabilă începând cu data de 1 februarie a anului respectiv. Prevederile prezentului alineat se aplică si în cazul în care persoana impozabilă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 1531, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.”

77. La articolul 153, alineatele (7) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5). Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pe baza cărora să fie conditionată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intentia si are capacitatea de a desfăsura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA.

(9) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11, precum si al persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidentă este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA, au obligatia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situatia care a condus la scoaterea din evidentă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 în anul calendaristic respectiv.”

78. La articolul 153, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

“(91) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în situatia prevăzută la art. 152 alin. (7).”

79. La articolul 1551, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

“(91) în situatia bunurilor livrate în regim de consignatie sau pentru stocuri puse la dispozitia clientului de către o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, persoana impozabilă care este destinatarul bunurilor în România va emite documentele prevăzute la alin. (8) si (9) numai dacă se aplică măsuri de simplificare.”

80. La articolul 1561, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Persoana impozabilă care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent, obtinută sau, după caz, recalculată, si o mentiune referitoare la faptul că nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care, în conformitate cu prevederile art. 152 alin. (7), solicită scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, în vederea aplicării regimului special de scutire.”

81. La articolul 1563, alineatele (2)-(5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Decontul special de taxă trebuie întocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la alin. (1). Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531, sunt obligate să depună decontul special de taxă pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 1531, si care au obligatia plătii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 1251 alin. (3), au obligatia să depună decontul special de taxă pentru respectivele achizitii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

(3) în aplicarea alin. (2), organele fiscale competente în administrarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, vor elibera, în scopul înmatriculării mijlocului de transport nou, un certificat care să ateste plata taxei, ale cărui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3), efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 1531, în vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un certificat care să ateste plata taxei în România sau din care să rezulte că nu se datorează taxa în România, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data aderării si rotunjită la următoarea mie, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care apartin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informatii:

a) suma totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente;

b) suma totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente.

(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152, dar excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data aderării si rotunjită la următoarea mie, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informatii:

a) suma totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;


b) suma totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

c) suma totală si taxa aferentă achizitiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

d) suma totală a achizitiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.”

82. La articolul 1563, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Persoana impozabilă care este beneficiar al transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7), care nu este înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, si nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc transferul, o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustărilor taxei pe valoarea adăugată efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161.”

83. La articolul 157, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

(6) în cazul în care persoana impozabilă nu este stabilită în România si este scutită, în conditiile art. 154 alin. (3), de la înregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie să emită o decizie în care să precizeze modalitatea de plată a taxei pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.”

84. La articolul 1582, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

“(121) Persoanele impozabile înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari îsi păstrează această calitate, în cazul modificării tipului de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 sau 1531, cu actualizarea corespunzătoare a informatiilor din acest registru.”

85. La articolul 160 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum si transferul altor unităti care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeasi directivă.”

86. La articolul 176, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 176. - (1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul titlu.”

87. Articolul 177 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Calculul accizei pentru tigarete

Art. 177. - (1) Pentru tigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem.

(2) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra pretului de vânzare cu amănuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, procent prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Acciza specifică exprimată în echivalent euro/1.000 de tigarete se determină anual, pe baza pretului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 6. Această acciză specifică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice. Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel putin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale.

(4) Acciza datorată determinată potrivit alin. (1) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în echivalent euro/1.000 de tigarete, prevăzută în anexa nr. 6.

(5) Pretul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se calculează în functie de valoarea totală a tuturor tigaretelor eliberate pentru consum, pe baza pretului de vânzare cu amănuntul incluzând toate taxele, împărtit la cantitatea totală de tigarete eliberate pentru consum. Acest pret mediu ponderat se stabileste până la data de 1 martie în fiecare an, pe baza datelor privind cantitătile totale de tigarete eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent.

(6) Pretul de vânzare cu amănuntul pentru orice marcă de tigarete se stabileste si se declară de către persoana care eliberează pentru consum tigaretele în România sau care importă tigaretele si este adus la cunostinta publică, în conformitate cu cerintele prevăzute de normele metodologice.

(7) Este interzisă vânzarea de către orice persoană a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi de vânzare cu amănuntul.

(8) Este interzisă vânzarea de tigarete de către orice persoană la un pret ce depăseste pretul de vânzare cu amănuntul declarat.”

88. La articolul 20615, alineatele (3), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Se consideră tigări sau tigări de foi, dacă, având în vedere proprietătile acestora si asteptările obisnuite ale clientilor, pot si au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare, după cum urmează:

a) rulourile de tutun cu un învelis exterior din tutun natural;

b) rulourile de tutun cu umplutură mixtă măruntită si cu învelis exterior de culoarea obisnuită a unei tigări de foi, din tutun reconstituit, care acoperă în întregime produsul, inclusiv, după caz, filtrul, cu exceptia vârfului în cazul tigărilor de foi cu vârf, dacă masa unitară, fără a include filtrul sau mustiucul, nu este mai mică de 2,3 g si nici mai mare de 10 g si circumferinta a cel putin o treime din lungime nu este mai mică de 34 mm;

c) produsele alcătuite partial din substante altele decât tutun si care îndeplinesc criteriile prevăzute la lit. a) si b);

(5) Se consideră tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în tigarete:

a) tutunul de fumat asa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lătime de tăiere sub 1,5 mm;

b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun care au o lătime de tăiere mai mare de 1,5 mm sau mai mult, dacă tutunul de fumat este vândut ori destinat vânzării pentru rularea în tigarete.


(6) Un rulou de tutun prevăzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca două tigarete, atunci când are o lungime, excluzând filtrul sau mustiucul, mai mare de 8 cm, fără să depăsească 11 cm, ca 3 tigarete, excluzând filtrul sau mustiucul, când are o lungime mai mare de 11 cm, fără să depăsească 14 cm, si asa mai departe.”

89. La articolul 20615 alineatul (4), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) deseuri de tutun puse în vânzare cu amănuntul care nu intră sub incidenta alin. (2) si (3) si care pot fi fumate. În sensul prezentului articol, deseurile de tutun sunt considerate ca fiind resturi de foi de tutun si produse secundare obtinute la prelucrarea tutunului sau fabricarea produselor din tutun;”.

90. La articolul 20615, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Toti operatorii economici plătitori de accize pentru tutunul prelucrat, potrivit prezentului capitol, au obligatia de a prezenta autoritătii competente liste cuprinzând date cu privire la produsele accizabile eliberate pentru consum, în conformitate cu prevederile din normele metodologice.”

91. Articolul 20659 se abrogă.

92. La articolul 20665 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoarele prevăzute la lit. a) se predau în custodie de către organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizati pentru productia si depozitarea de tutun prelucrat, inclusiv persoanelor afiliate acestora, a căror cotă de piată reprezintă peste 5%.”

93. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

94. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, în anexa nr. 2, coloana aferentă nivelului accizelor pentru anul 2011 se modifică si se înlocuieste cu coloana 2 din tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza euro/tonă

0

1

2

1.

Cafea verde

153

2.

Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori

225

3.

Cafea solubilă

900

 

95. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, după anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

96. La articolul 2961 alineatul (1), literele b), c), f), i), j) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenta regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;

c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate în vrac de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii înregistrati de astfel de produse, potrivit titlului VII;

f) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără detinerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitătii ce urmează a fi facturată;

i) refuzul sub orice formă al accesului autoritătilor competente cu atributii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale.

j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;

k) achizitionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;”.

97. La articolul 2961 alineatul (1), literele d), e) si g) se abrogă.

98. La articolul 2961 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cu închisoare de la un an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), i), I) si m);”.

99. După titlul 1X1 se introduce un nou titlu, titlul IX? “Contributii sociale obligatorii”, cuprinzând articolele 2962-29620, cu următorul cuprins:

“TITLUL IX2

Contributii sociale obligatorii

 

Sfera contributiilor sociale

Art. 2962. - În sensul prezentului titlu, contributiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contributii sociale obligatorii.

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale

Art. 2963. - Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:

a) persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăsurarea unor activităti în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, atât pe perioada în care desfăsoară activitate, cât si pe perioada în care beneficiază de concedii medicale si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, precum si cele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 55 alin. (2);

b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care România este parte;

c) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, si pentru care, potrivit art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, există obligatia plătii contributiei individuale de asigurări sociale si asigurări pentru somaj;

d) pensionarii cu venituri din pensii care depăsesc 740 lei;

e) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitătile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităti dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) si b) desfăsoară activitate, cât si pe perioada în care acestea beneficiază de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate;

f) institutiile publice care calculează, retin, plătesc si, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contributii sociale obligatorii, în numele asiguratului, respectiv:

1. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pentru persoanele care beneficiază de indemnizatie de somaj sau, după caz, de alte drepturi de protectie socială ori de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevăd plata de contributii sociale din bugetul asigurărilor pentru somaj;

2. Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, care administrează si gestionează prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, pentru persoanele care beneficiază de indemnizatie pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiază de indemnizatie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

3. autoritătile administratiei publice locale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

4. Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele judetene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăsesc 740 lei;

5. entitătile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele care sunt plătite de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăsesc 740 lei;

6. Ministerul Justitiei, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum si pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;

7. Ministerul Administratiei si Internelor, pentru străinii aflati în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii;

8. Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;

9. Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 339/2006, cu modificările si completările ulterioare;

10. unitătile trimitătoare, pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru sotul/sotia care însoteste personalul trimis în misiune permanentă în străinătate si căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu si pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăseste 90 de zile calendaristice;

11. autoritătile administratiei publice locale, pentru persoanele, cetăteni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;

g) orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Baza de calcul al contributiilor sociale individuale

Art. 2964. - (1) Baza lunară de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), reprezintă câstigul brut realizat din activităti dependente, în tară si în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care România este parte, care include:

a) veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1). În situatia personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariile de bază corespunzătoare functiilor în care persoanele respective sunt încadrate în tară, la care se adaugă, după caz, sporurile si adaosurile care se acordă potrivit legii;

b) indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

c) indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

d) drepturile de soldă lunară, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

e) indemnizatia lunară brută, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăti nationale, societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

f) remuneratia obtinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societătilor comerciale;

g) sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si în comisia de cenzori;

h) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii;

i) indemnizatia lunară a asociatului unic;

j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societătilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a actionarilor;

k) sumele reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoresti rămase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;

l) indemnizatiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurentă, stabilite conform contractului individual de muncă;

m) indemnizatiile primite pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial si de alte entităti neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordată salariatilor din institutiile publice;

n) remuneratia primită de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

o) orice alte sume de natură salarială sau avantaje asimilate salariilor în vederea impunerii.

(2) în situatia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câstigul salarial mediu brut, contributia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.

(3) Câstigul salarial mediu brut prevăzut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entităti asimilate angajatorului si orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

Art. 2965. - (1) în sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prevăzuti la art. 2963 lit. e) si g), baza lunară de calcul o reprezintă suma câstigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguratilor pentru care angajatorul datorează contributie diferentiată în functie de conditiile de muncă, din luna pentru care se calculează această contributie datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, si valoarea corespunzătoare a de 5 ori câstigul salarial mediu brut. În situatia depăsirii acestui plafon, în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. e) si g), care datorează contributie la bugetul asigurărilor sociale de stat, diferentiată în functie de conditiile de muncă, baza de calcul la care se datorează această contributie, corespunzătoare fiecărei conditii de muncă, se stabileste proportional cu ponderea, în total bază de calcul, a câstigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre conditiile de muncă.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) si g), baza lunară de calcul pentru contributia de asigurări sociale de sănătate si contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă suma câstigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b). La contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguratilor din luna pentru care se calculează contributia si valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe tară garantate în plată.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) si g), baza lunară de calcul pentru contributia de asigurări pentru somaj prevăzută de lege reprezintă suma câstigurilor brute acordate persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), asupra cărora există, potrivit legii, obligatia de plată a contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj.

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e), care pot să angajeze fortă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, care au, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, obligatia de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, baza lunară de calcul a acestei contributii reprezintă suma câstigurilor brute realizate de salariatii încadrati cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumulează pensia cu salariul, în conditiile legii, cu exceptia veniturilor de natura celor prevăzute la art. 29615.

(5) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) si g), baza lunară de calcul al contributiei de asigurare la accidente de muncă si boli profesionale reprezintă suma câstigurilor brute realizate lunar de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), respectiv salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1

Art. 2966. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al contributiei datorate bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă cuantumul drepturilor bănesti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu exceptia situatiilor în care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1, baza lunară de calcul pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizatii de somaj.

(3) Prevederile art. 2964 alin. (2) si (3), respectiv cele ale art. 2965, referitoare la plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurări sociale si contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, se aplică în mod corespunzător si în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1.

(4) Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, în cazul somerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru somaj, se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizatia de somaj.

(5) Contributia de asigurări sociale pentru somerii care beneficiază de indemnizatie de somaj se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de muncă.

(6) Pe perioada în care somerii beneficiază de concedii medicale si de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, cu exceptia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câstigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 2964 alin. (3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contributia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de muncă.

(7) Contributia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăti compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurărilor pentru somaj se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit legii, la nivelul cotei contributiei individuale de asigurări sociale, cu exceptia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 2

Art. 2967. - Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 2, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizatia pentru cresterea copilului. Contributia se suportă de la bugetul de stat.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 3

Art. 2968. - Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 3, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se stabileste asupra ajutorului social acordat. Contributia se suportă de la bugetul de stat.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 si 5

Art. 2969. - Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăsesc 740 de lei. Contributia lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 si 8

Art. 29610. - Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 si 8, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea a două salarii minime brute pe tară. Contributia se suportă de la bugetul de stat.

Baza de calcul al contributiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate

Art. 29611. - Pe perioada în care persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), precum si cele prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 339/2006, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de concedii medicale si de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, cu exceptia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câstigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 2964 alin. (3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10

Art. 29612. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10, baza lunară de calcul al contributiei individuale de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă:

a) câstigul salarial brut lunar în lei, corespunzător functiei în care personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, de către persoanele juridice din România, este încadrat în tară;

b) ultimul salariu avut înaintea plecării, care nu poate depăsi plafonul de 3 salarii de bază minime brute pe tară, în cazul sotului/sotiei care însoteste personalul trimis în misiune permanentă în străinătate si căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu;

c) totalitatea drepturilor salariale corespunzătoare functiei de încadrare în cazul membrilor corpului diplomatic si consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăseste 90 de zile calendaristice.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat este totalitatea sumelor care reprezintă baza de calcul al contributiei individuale de asigurări sociale, asa cum este prevăzută la lit. a)-c). Prevederile art. 2964 alin. (2) si (3), respectiv cele ale art. 2965 alin. (1), referitoare la plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurări sociale, se aplică si în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10, exceptie fiind în cazul sotului/sotiei care însoteste personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurări sociale se face la 3 salarii de bază minime pe tară.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 11

Art. 29613. - Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 11, baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea a două salarii minime brute pe tară. Contributia se suportă de la bugetul de stat.

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c)

Art. 29614. - Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c), baza de calcul al contributiei individuale de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si a contributiei individuale datorate bugetului asigurărilor pentru somaj este cea stabilită potrivit art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare.

Exceptii generale

Art. 29615. - Nu se cuprind în baza lunară a contributiilor sociale obligatorii, prevăzută la art. 2964, următoarele:

a) sumele primite de membrii fondatori ai societătilor comerciale constituite prin subscriptie publică;


b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de muncă al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihnă, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului si a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăseste 150 lei;

c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitătii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitătii activitătii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si compensarea diferentei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;

d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitătilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucrează în afara tării, în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislatiei în vigoare;

f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea în care angajatii îsi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile în care nu se asigură locuintă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;

g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia primită pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului, în limita a 2,5 ori indemnizatia acordată salariatilor din institutiile publice;

h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

i) indemnizatiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care îsi stabilesc domiciliul în localităti din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îsi au locul de muncă;

j) sumele sau avantajele primite de către persoane fizice rezidente din activităti dependente desfăsurate într-un stat străin, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care România este parte;

k) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională si perfectionarea angajatului în legătură cu activitatea desfăsurată de acesta pentru angajator;

l) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

m) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării si la momentul exercitării acestuia;

n) diferenta favorabilă dintre dobânda preferentială stabilită prin negociere si dobânda practicată pe piată, pentru credite si depozite;

o) tichetele de masă, tichetele de vacantă, tichetele cadou si tichetele de cresă, acordate potrivit legii;

p) avantajele primite în legătură cu o activitate dependentă, fără însă a fi limitate la:

1. utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu exceptia deplasării pe distantă dus- Întors de la domiciliu la locul de muncă;

2. cazarea, hrana, îmbrăcămintea, personalul pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decât pretul pietei;

3. abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;

4. permisele de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;

5. primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plătii primei respective, altele decât cele obligatorii.

Exceptii specifice

Art. 29616. - (1) Suma cuvenită pentru participarea salariatilor la profit, potrivit legii, nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale, respectiv al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(2) Contributia de asigurare la accidente de muncă si boli profesionale, precum si drepturile ce se cuvin din această asigurare nu se aplică personalului militar si civil angajat pe bază de contract si personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si în sistemul Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor si Directia generală de protectie si anticoruptie.

(3) Sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate următoarele venituri:

a) drepturile de soldă lunară, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale cadrelor militare în activitate si ale functionarilor publici cu statut special, acordate potrivit legii;

b) veniturile prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. g), h), i), I), m), n), precum si lit. j), cu exceptia indemnizatiilor primite de administratori;

c) veniturile reprezentând plăti compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de muncă, realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) si g);

d) indemnizatiile de sedintă primite de consilierii locali si judeteni.

(4) Contributiile de asigurări pentru somaj prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu se datorează pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporară de muncă, în care plata indemnizatiei se suportă de unitate, conform legii, precum si asupra:

a) veniturilor în bani si/sau în natură, prevăzute la art. 2964, acordate persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), care au calitatea de pensionari;

b) veniturilor în bani prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. d), e), i), j), I) si n), precum si lit. g), cu exceptia remuneratiilor primite de membrii directoratului;

c) compensatiilor acordate, în conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor sau care, potrivit legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere;

d) veniturilor realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) si g), dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior încetării raporturilor juridice, cu exceptia sumelor reprezentând salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra cărora există obligatia plătii contributiei de asigurare pentru somaj stabilite în baza unor hotărâri judecătoresti rămase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;

e) prestatiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul national unic pentru asigurări de sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă si boli profesionale;

f) veniturilor acordate conform prevederilor legale sub formă de participare a salariatilor la profit;

g) sumelor primite de reprezentantii în cadrul consiliilor de administratie, consiliilor consultative si comisiilor constituite conform legii;

h) indemnizatiilor de sedintă pentru consilierii locali si judeteni.

(5) Contributiile sociale prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) si e) nu se datorează asupra:

a) indemnizatiilor de sedintă pentru consilierii locali si judeteni;

b) avantajelor sub forma suportării de către angajator a contributiilor plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii.

c) veniturilor în bani prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. e) si j).

(6) Prestatiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de muncă si boli profesionale, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurări sociale si a contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c), plătitorul de venit asimilat angajatorului în conditiile art. 29618 alin. (2) nu datorează contributia de asigurări sociale si contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj în calitatea sa de angajator.

(8) Persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c) nu datorează contributia individuală de asigurări sociale si contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru veniturile de natură profesională, altele decât cele de natură salarială definite potrivit art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare, în conditiile în care se încadrează în situatia prevăzută la art. III alin. (5), (6) sau (15) din aceeasi ordonantă de urgentă.

Alte sume pentru care se calculează si se retine contributia de asigurări sociale de sănătate

Art. 29617. - (1) Se datorează si se retine contributie de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

(2) Contributia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale constituit în conditiile legii.

Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale

Art. 29618. - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, precum si entitătile prevăzute la art. 2963 lit. f) si g) au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar contributiile de asigurări sociale obligatorii.

(2) Sub aspectul calculării, retinerii si plătii contributiilor individuale de asigurări sociale si a contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj, în situatia persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. c), plătitorul de venit este asimilat angajatorului.

(3) Cotele de contributii sociale obligatorii sunt următoarele:

a) pentru contributia de asigurări sociale:

a1) 31,3% pentru conditii normale de muncă, din care 10,5% pentru contributia individuală si 20,8% pentru contributia datorată de angajator;

a2) 36,3% pentru conditii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contributia individuală si 25,8% pentru contributia datorată de angajator;

a3) 41,3% pentru conditii speciale de muncă, din care 10,5% pentru contributia individuală si 30,8% pentru contributia datorată de angajator;

b) pentru contributia de asigurări sociale de sănătate:

b1) 5,5% pentru contributia individuală;

b2) 5,2% pentru contributia datorată de angajator;

c) 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate;

d) pentru contributia la bugetul asigurărilor de somaj:

d1) 0,5% pentru contributia individuală;

d2) 0,5% pentru contributia datorată de angajator;

e) 0,15%-0,85% pentru contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, diferentiată în functie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;

f) 0,25% pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorată de angajator.

(4) Cotele prevăzute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat si prin legea bugetului de stat, după caz, cu exceptia cotei contributiei de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale în cazul somerilor, prevăzută la art. 2966, care se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru somaj si se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată.

(5) Calculul contributiilor sociale individuale se realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 2964, corectată cu veniturile specifice fiecărei contributii în parte, cu exceptiile prevăzute la art. 29615 si, după caz, la art. 29616.

(6) în cazul în care din calcul rezultă o bază de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câstigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 2964 alin. (3), cota contributiei individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câstigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.

(7) în situatia persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. c), calculul contributiei individuale de asigurări sociale si al contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj se realizează prin aplicarea cotelor contributiilor sociale individuale respective, prevăzute la alin. (3), asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare.

(8) Calculul contributiilor sociale datorate de angajator si de entitătile prevăzute la art. 2963 lit. f) si g) se realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 2965-29613, după caz.

(9) Contributiile sociale individuale se retin si se virează la bugetele si fondurile cărora le apartin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.

Depunerea declaratiilor

Art. 29619. - (1) Persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îsi desfăsoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), si entitătile prevăzute la art. 2963 lit. f) si g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contributiile, Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate.

(2) în situatia persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. c), declararea contributiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea declaratiei prevăzute la alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.

(3) Plătitorii de venit nu au obligatia depunerii declaratiei în cazul persoanelor pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare, nu există obligatia declarării, calculării, retinerii si plătii contributiilor individuale de asigurări pentru somaj si de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor profesionale plătite acestor persoane.

(4) Declaratia prevăzută la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distantă, pe portalul e-România.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), până la data de 1 iulie 2011, declaratia prevăzută la alin. (1) se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, în format hârtie, semnat si stampilat, conform legii, însotit de declaratia în format electronic, pe suport electronic.

(6) Răspunderea în gestionarea informatiilor din declaratia prevăzută la alin. (1), modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare, precum si conditiile de acreditare a oficiilor prevăzute la alin. (5) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care se va supune spre aprobare Guvernului până la data de 31 decembrie 2010.

(7) Evidenta obligatiilor de plată a contributiilor sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscală, iar cea privind contributiile sociale individuale, pe baza codului numeric personal.

(8) Declaratia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel putin:

a) codul numeric personal;

b) numele si prenumele;

c) date privind calitatea de asigurat;

d) date referitoare la raporturile de muncă si activitatea desfăsurată;

e) date privind conditiile de muncă;

f) date privind venituri/indemnizatii/prestatii;

g) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declaratia.

(9) Datele cu caracter personal cuprinse în declaratia prevăzută la alin. (1) sunt prelucrate în conditiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile competente, furnizează gratuit date cu caracter personal necesare punerii în aplicare a prezentului titlu, actualizate, pentru cetătenii români, cetătenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European, Elvetia si pentru străinii care au înregistrată rezidenta/sederea în România.

(11) Continutul, modalitătile si termenele de transmitere a informatiilor prevăzute la alin. (9) se stabilesc prin protocoale încheiate între beneficiarii acestora si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date sau Oficiul Român pentru Imigrări, după caz.

Prevederi speciale

Art. 29620. - (1) Persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) si g), precum si institutia publică prevăzută la art. 2963 lit. f) pct. 1 sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, până la 15 februarie 2011, Declaratia-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la 31 decembrie 2010 si neachitată până la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) va cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care au fost depuse cereri de restituire în termen, si care nu au fost restituite până la 31 ianuarie 2011.

(3) Modelul si continutul declaratiei prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(4) Dispozitiile prezentului titlu referitoare la contribuabilii prevăzuti la art. 2963 lit. c) si obligatiile de plată a contributiilor individuale de asigurări pentru somaj si de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor profesionale, altele decât cele de natură salarială, plătite acestor persoane, se completează cu prevederile art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - La calculul câstigului net si al impozitului pe venit aferent în cazul transferului titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, pentru anul 2010, se aplică următoarele reguli:

1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 se determină câstigul net/pierderea netă aferent/aferentă acestei perioade în functie de perioada de detinere si se asimilează câstigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determină prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si, respectiv, 16% la câstigul net aferent perioadei, asimilat câstigului net anual.

2. Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale se compensează cu câstigul net asimilat câstigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010.

Dacă în urma compensării rezultă pierdere, aceasta se reportează numai asupra câstigului net anual aferent anului 2011.

3. Pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se determină câstigul net/pierderea netă aferent/aferentă acestei perioade si se asimilează câstigului net anual/pierderii nete anuale.

Impozitul aferent perioadei se determină prin aplicarea cotei de 16% la câstigul net aferent perioadei, asimilat câstigului net anual din care se deduce pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010.

Pierderea netă aferentă perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se asimilează pierderii nete anuale si se reportează potrivit prevederilor art. 801 alin. (2) si (3).”

2. Alineatele (13) si (27) ale articolului III vor avea următorul cuprins:

“(13) Plătitorii de venit, în vederea declarării evidentei nominale a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială si a contributiilor individuale de asigurări sociale si asigurări pentru somaj corespunzătoare veniturilor respective, au obligatia de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale si evidenta nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 29619 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(27) Sumele reprezentând contributii achitate în plus fată de obligatia fiscală, cele plătite ca urmare a unei erori de calcul, precum si cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale se restituie sau se compensează, la cererea asiguratului, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Sintagma “de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat” din cuprinsul art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu sintagma “de 5 ori câstigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si taxa de acces prevăzută la alin. (4) constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1,5% la Fondul cinematografic si 3,5% pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor.”

2. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

“(4) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor, permit accesul în locatiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore în intervalul 8,00- 8,00, pentru fiecare persoană, iar organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine încasează biletul de intrare numai de la jucători.

(5) Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite si se încasează la receptie pentru fiecare persoană care intră în cazinou, indiferent dacă aceasta participă sau nu la jocurile de noroc.

(6) Persoanele cărora li s-a eliberat bilet de intrare au obligatia să-l păstreze, pe toată perioada cât se află în incinta locatiei în care se eliberează astfel de bilete.

(7) Biletele de intrare se vor emite în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.”

3. La articolul 14, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc si a taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum si nivelul minim al capitalului social subscris si vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă si pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.”

4. La articolul 14 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevăzută la art. 13 alin. (4) se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.”


5. La articolul 17, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, în mod repetat, de către organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7), pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea participantilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc în cazurile pentru care s-a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă măsura de suspendare a autorizatiei, după caz.”

6. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7) constituie contraventie si se pedepseste cu amendă de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.”

7. La anexă, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activitătii cazinourilor si pentru jocurile tip slot-machine:

A. Pentru jocurile de noroc caracteristice activitătii cazinourilor: 20 lei;

B. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei.”

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 26, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligatii fiscale este contribuabilul, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care îsi desfăsoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor.”

2. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 34

Competenta în cazul sediilor secundare

Competenta pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află situate.”

3. La articolul 97, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) în situatia în care organele de inspectie fiscală constată că evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate în cursul inspectiei fiscale/verificării situatiei fiscale personale sunt incorecte, incomplete, false, precum si în situatia în care acestea nu există sau nu sunt puse la dispozitie, organele de inspectie vor ajusta baza impozabilă si, respectiv, vor stabili obligatia fiscală prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor, reglementate potrivit legii.”

4. După articolul 109 se introduce un nou capitol, capitolul III “Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit”, cuprinzând articolele 1091-1094, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

 

ARTICOLUL 1091

Reguli privind verificarea persoanelor fizice

 

(1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de titlul III din Codul fiscal, în conditiile prezentului cod, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Prin situatie fiscală personală se întelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată.

(3) Verificarea prevăzută la alin. (1) constă în compararea între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit si, pe de altă parte, situatia fiscală personală a contribuabilului.

(4) Dacă organul fiscal constată o diferentă semnificativă între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit si, pe de altă parte, situatia fiscală personală, acesta continuă verificarea prevăzută la alin. (1) prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute la alin. (6). Diferenta este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferentă mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

(5) în situatia în care organul fiscal constată diferente semnificative conform alin. (4), acesta solicită contribuabilului prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situatia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

(6) Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt următoarele:

a) metoda sursei si cheltuirii fondului. Metoda constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada supusă verificării;

b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda constă în analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscările de disponibilităti bănesti si asocierea acestora cu sursele de venit si utilizarea lor;

c) metoda patrimoniului. Metoda constă în determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârsitul perioadei.

(7) Procedura de aplicare a metodelor indirecte prevăzute la alin. (6) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


(8) Obligatia de păstrare a secretului fiscal prevăzută la art. 11 se aplică functionarilor publici implicati în procedura de verificare a situatiei fiscale personale.

 

ARTICOLUL 1092

Locul desfăsurării verificării

 

Verificarea se desfăsoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistentă potrivit art. 106 alin. (3) din prezentul cod.

 

ARTICOLUL 1093

Avizul de verificare

 

Avizul de verificare prevăzut la art. 1091 alin. (4) va cuprinde:

a) temeiul juridic al verificării;

b) data de începere a verificării;

c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării. Amânarea se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate;

e) solicitarea de informatii si înscrisuri relevante pentru verificare.

 

ARTICOLUL 1094

Raportul de verificare si decizia de impunere

 

Rezultatul verificării va fi consemnat într-un raport scris în care se vor prezenta constatările din punct de vedere faptic si legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza impozabilă.”

5. La articolul 111, alineatele (7)-(9) se abrogă.

Art. V. - (1) Prevederile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia pct. 11, 18-28, 30, 31, 35-40 si 43-45, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. I pct. 99 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

(3) Prevederile art. I pct. 29 si ale art. IV se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2011.

Art. VI. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VII. - Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se abrogă:

a) art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) art. 85 si 89 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009;

d) art. III alin. (14) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. VIII. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 213 alineatul (2), literele c), d), f), i) si j) vor avea următorul cuprins:

,,c) se află în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani;

d) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum si cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, respectiv cele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;

f) străinii aflati în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum si cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii;

i) persoanele cetăteni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;

j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.”

2. Articolul 215 va avea următorul cuprins:

“Art. 215. - (1) Obligatia virării contributiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum si persoanelor fizice, după caz.

(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum si persoanele asimilate angajatorilor au obligatia să depună lunar declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale si evidenta nominală a persoanelor asigurate.

(3) Persoanele fizice care realizează venituri din activităti independente, venituri din agricultură si silvicultură, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare declaratii privind obligatiile fată de fond.”


3. La articolul 257 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri realizate din desfăsurarea unei activităti dependente;”.

4. La articolul 257, alineatul (21) se abrogă.

5. La articolul 257 alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) lunar, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. a) si d);”.

6. Articolul 258 va avea următorul cuprins:

“Art. 258. - (1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligatia să calculeze si să vireze la fond contributia stabilită de lege datorată pentru asigurarea sănătătii personalului din unitatea respectivă.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 257 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de bază, potrivit prevederilor art. 220. Diminuarea pachetului de servicii de bază are loc după 3 luni de la ultima plată a contributiei.

(3) Pentru perioada în care angajatorii suportă indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, acestia au obligatia de a plăti contributia stabilită de lege, pentru salariatii aflati în această situatie.”

Art. IX. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera A se modifică si va avea următorul cuprins:

“A. desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum si orice alte activităti dependente;”.

2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se abrogă.

3. La articolul 6, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a depune lunar declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale si evidenta nominală a persoanelor asigurate.

(4) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative si actele de evidentă necesare în vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.”

4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) si b) sunt obligate să depună la casele de asigurări sociale de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îsi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai în conditiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizatii plătite asiguratilor, care depăsesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.”

5. La articolul 32, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în situatia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată functia publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfăsurat activitate în functii elective sau în functii numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti.”

6. La articolul 38, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele reprezentând indemnizatii plătite de către angajatori asiguratilor, care depăsesc suma contributiilor datorate de acestia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinatie, în conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contributii de asigurări sociale de sănătate.”

Art. X. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) alte persoane care realizează venituri din activităti desfăsurate potrivit legii si care nu se regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)-e), în conditiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective există obligatia, potrivit legii, de plată a contributiei de asigurări pentru somaj.”

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Angajatorii la care îsi desfăsoară activitatea persoanele prevăzute la art. 19 sunt obligati să depună, potrivit prevederilor legale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează veniturile persoanelor respective, declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale si evidenta nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege.”

3. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, stabilit potrivit legii, si mai mare decât echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteste contributia de asigurare pentru somaj.”

4. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor la care îsi desfăsoară activitatea asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. b)-f), asimilate angajatorului, potrivit legii;”.

5. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Angajatorii au obligatia de a calcula si de a plăti lunar o contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, stabilită potrivit legii, în situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.”

6. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Angajatorii au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar, conform legii, contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj, stabilită potrivit legii, în situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizatiei se suportă de unitate, conform legii.”

7. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Cotele contributiilor prevăzute la art. 26 si 27, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si cota contributiei prevăzută la art. 28, stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se pot modifica, în functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

8. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Termenul de depunere a declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale si evidenta nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege, este si termen de plată a contributiilor prevăzute la art. 26 si 27.”

9. La articolul 34 alineatul (11), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizatiei se suportă de unitate, conform legii;”.

10. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de muncă sau de serviciu suspendate, cu exceptia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizatiei se suportă de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizate înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activitătii.”

Art. XI. - Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) angajator- persoana fizică sau persoana juridică, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ce poate să angajeze fortă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;”.

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Angajatorii au obligatia de a plăti lunar o contributie la Fondul de garantare în cota prevăzută de lege, aplicată asupra veniturilor care constituie, potrivit legii, baza de calcul al acestei contributii, realizate de salariatii încadrati cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumulează pensia cu salariul, în conditiile legii.”

3. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

Art. XII. - Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 33, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

“(2) Plătile contributiilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane se fac de către autoritătile administratiei publice locale din bugetele locale, din sumele primite cu această destinatie de la bugetul de stat.

(3) Sumele necesare plătii contributiilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane de către autoritătile administratiei publice locale se alocă, anual, integral, prin legea bugetului de stat din unele venituri ale bugetului de stat, prin cuprinderea distinctă în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(4) Procedura privind virarea către bugetele locale a sumelor prevăzute la alin. (3), precum si plata contributiilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane către Casa Natională de Asigurări de Sănătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. XIII. - Prevederile art. X se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia pct. 2, 5, 6, 7 si 8, care se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Art. XIV. - Perioadele de incapacitate temporară de muncă prevăzute de art. 34 alin. (11) lit. a) si de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, modificate potrivit art. X pct. 9 si 10, sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

Art. XV. - Prevederile art. XI pct. 2 si 3 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Art. XVI. - Prevederile alin. (13) al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, modificate potrivit art. II, se aplică începând cu veniturile plătite în cursul lunii ianuarie 2011.


Art. XVII. - Prevederile art. I pct. 99 si ale art. VII nu se aplică pentru calculul, plata si declararea contributiilor sociale obligatorii si contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011.

Art. XVIII. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) declaratie nominală de asigurare - declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;”.

2. La articolul 6 alineatul (1), punctul I, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si din contracte/conventii încheiate potrivit Codului civil.”

3. La articolul 6 alineatul (1), punctul VI se abrogă.

4. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care îsi desfăsoară activitatea asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite în continuare angajatori, institutiile care efectuează plata drepturilor de somaj pentru somerii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. III, precum si institutiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să întocmească si să depună declaratia nominală de asigurare.

(2) în situatia în care se constată erori în cuprinsul declaratiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească si să depună o declaratie nominală de asigurare rectificativă.

(3) Termenele si modalitătile de depunere a declaratiilor prevăzute la alin. (1) si (2) sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La articolul 11, alineatele (5), (6) si (7) se abrogă.

6. La articolul 27 alineatul (1), literele c) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) persoanele juridice la care îsi desfăsoară activitatea asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) si pct. II, asimilate angajatorului în conditiile prezentei legi;

e) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2).” 7. La articolul 27, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Cotele de contributii de asigurări sociale, respectiv cota contributiei individuale de asigurări sociale si cota contributiei de asigurări sociale datorată de angajator, sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Cotele de contributii de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

8. La articolul 31, alineatul (9) se abrogă.

9. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.

10. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Baza lunară de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguratilor este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

11. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale datorate de angajator este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

12. La articolul 35, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale pentru someri este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

13. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Nu se datorează contributie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contributia de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.”

14. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Contributia individuală de asigurări sociale prevăzută de lege se virează lunar de către angajator, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat în evidentă ca plătitor de impozite si taxe, împreună cu contributia de asigurări sociale pe care acesta o datorează în calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.

(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaratia nominală de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.

(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaratia nominală de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contributiile individuale datorate acestor fonduri.”

15. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), termenul de plată a contributiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

(2) Pentru ceilalti asigurati ai sistemului public de pensii termenul de plată a contributiei de asigurări sociale este prevăzut în Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

16. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), activitatea de colectare a contributiilor se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, si de casele de pensii sectoriale, după caz.”


17. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) în situatia asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), neplata contributiei de asigurări sociale la termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) generează plata unor dobânzi si penalităti de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

(2) Cota dobânzilor si penalitătilor de întârziere, prevăzute la alin. (1), se stabileste potrivit reglementărilor privind executarea creantelor bugetare.

(3) Sumele reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat si se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.

(4) Calculul dobânzilor si penalitătilor de întârziere se efectuează de către casele teritoriale de pensii.

(5) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurări sociale, se completează cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.”

18. La articolul 48, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator si asigurat sau, după caz, s-a datorat si plătit de către asiguratii prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2).”

19. La articolul 98, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

(5) în situatia asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d), la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obtinută în urma aplicării asupra venitului care a constituit bază de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, a raportului dintre cota de contributie individuală de asigurări sociale si cota de contributie de asigurări sociale aprobată pentru locuri de muncă în conditii normale.”

20. La articolul 129 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.”

21. Articolul 175 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 175. - (1) Evidenta nominală a persoanelor asigurate din luna de raportare se realizează prin declaratia prevăzută la art. 29619 alin. (1).

(2) Modelul declaratiei individuale de asigurare, al contractului de asigurare socială, precum si modelele celorlalte documente necesare în vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se stabilesc de CNPP, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune în legislatia natională:

- art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 44 din 20 februarie 2008;

- Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie

2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 15 ianuarie 2010;

- Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea optională si temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 20 martie 2010; si

- Directiva 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 50 din 27 februarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 117.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal)

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza (echivalent euro/U.M.)

0

1

2

3

 

Alcool si băuturi alcoolice

 

 

1

Bere din care:

hl/1 grad Plato 1)

0,748

 

1.1. Bere produsă de micii producători independenti

 

0,43

2

Vinuri

hl de produs

 

 

2.1. Vinuri linistite

 

0,00

 

2.2. Vinuri spumoase

 

34,05

3

Băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri

hl de produs

 

 

3.1. linistite

 

100,00

 

3.2. spumoase

 

45,00

4

Produse intermediare

hl de produs

165,00

5

Alcool etilic

hl de alcool pur2)

750,00

 

5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii

 

475,00

 

Tutun prelucrat

 

 

6

Tigarete

1.000 tigarete

48,50 + 22%*)

7

Tigări si tigări de foi

1.000 bucăti

64,00

8

Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în tigarete

kg

81,00

9

Alte tutunuri de fumat

kg

81,00

 

Produse energetice

 

 

10

Benzină cu plumb

tonă

547,00

 

 

1.000 litri

421,19

11

Benzină fără plumb

tonă

467,00

 

 

1.000 litri

359,59

12

Motorină

tonă

358,00

 

 

1.000 litri

302,51

13

Păcură

1.000 kg

 

 

13.1. utilizată în scop comercial

 

15,00

 

13.2. utilizată în scop necomercial

 

15,00

14

Gaz petrolier lichefiat

1.000 kg

 

 

14.1. utilizat drept combustibil pentru motor

 

128,26

 

14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire

 

113,50

 

14.3. utilizat în consum casnic3)

 

0,00

15

Gaz natural

GJ

 

 

15.1. utilizat drept combustibil pentru motor

 

2,60

 

15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire

 

 

 

15.2.1. În scop comercial

 

0,17

 

15.2.2. În scop necomercial

 

0,32

16

Petrol lampant (kerosen)4)

 

 

 

16.1. utilizat drept combustibil pentru motor

tonă

469,89

 

 

1.000 litri

375,91

 

16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire

tonă

469,89

 

 

1.000 litri

375,91

17

Cărbune si cocs

GJ

 

 

17.1. utilizat în scop comercial

 

0,15

 

17.2. utilizat în scop necomercial

 

0,30

18

Energie electrică

MWh

 

 

18.1. utilizată în scop comercial

 

0,50

 

18.2. utilizată în scop necomercial

 

1,00


*) Această structură a accizei se aplică până la data de 30 iunie 2011 inclusiv. În perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2017 inclusiv, structura accizei totale va fi prevăzută în hotărârea Guvernului pentru aprobarea accizei specifice ce se aplică începând cu data de 1 iulie a fiecărui an.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, continută în 100 g de solutie măsurată la origine la temperatura de 2074° C.

2) HI de alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20° C, continut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se întelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la titlul VII ..Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal)

 

Data de implementare

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 ianuarie

1 iulie

1 iulie

1 iulie

1 iulie

1 iulie

1 iulie

1 iulie

1 ianuarie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Acciza minimă (euro/1.000 tigarete)

73,54

74,00

76,50

79,00

81,50

84,00

86,50

89,00

90,00

Acciza ad valorem %

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Acciza totală (euro/1.000 tigarete)

76,60

76,60

79,19

81,78

84,37

86,96

89,55

92,14

93,18

Acciza specifică (euro/1.000 tigarete)

48,50

X1)

X1)

X1)

X1)

X1)

X1)

X1)

X1)


1) Se determină în functie de pretul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul aferent anului precedent, acciza ad valorem si acciza totală.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităti ale administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 29 noiembrie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1 “Finantarea unor obiective de investitii ale unor unităti administrativ-teritoriale”, la nr. crt. 8, la coloana a doua “Obiectivul de investitii”, în loc de: “Lucrări de constructie lift pentru Sectia de urgente, Spitalul Municipal Blaj” se va citi: “Lucrări de reparatie lift, Spitalul Municipal Blaj”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.297/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 21 decembrie 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la titlul actului normativ, în loc de: “Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010” se va citi: “Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010”;

- la articolul 1, în loc de:

“Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 200.000 mii lei, la capitolul 54.01, titlul 55, pentru finantarea necesitătilor de plată până la data de 31 decembrie 2010 pentru programul PHARE, respectiv programul ex-ISPA.”se va citi:

“Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 200.000 mii lei, la capitolul 54.01, titlul 55, pentru finantarea necesitătilor de plată până la data de 31 decembrie 2010 pentru programul PHARE, respectiv programul ex-ISPA.”;

- la articolul 2, în loc de:

“Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat pentru pozitia bugetară «Fondul National de Preaderare» pe anul 2010.” se va citi:

“Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale pe anul 2010.”


 

La Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.494/2010 pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 21 decembrie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. I pct. 2 (cu referire la art. 2 pct. 21 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.009/2010), în loc de: “Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Mures.....”se va citi: “Spitalul Clinic Judetean Mures.....”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.