MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 889/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 889         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

277. - Lege privind alocatia pentru sustinerea familiei

 

1.267. - Decret pentru promulgarea Legii privind alocatia pentru sustinerea familiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.350. - Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Inspectiei Muncii si al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

44. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

45. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

1.533. - Ordin al ministrului sănătătii privind revocarea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

 

1.534. - Ordin al ministrului sănătătii privind numirea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

 

2.870. - Ordin al ministrului finantelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

 

2.871. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 

2.872. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

965. - Decizie privind mentinerea sanctiunii cu interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Birex Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind alocatia pentru sustinerea familiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Alocatia pentru sustinerea familiei

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta lege se instituie alocatia pentru sustinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în crestere si îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocatie.

(2) Acordarea alocatiei prevăzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor conditii mai bune pentru cresterea, îngrijirea si educarea copiilor, precum si stimularea frecventării de către copiii de vârstă scolară, aflati în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învătământ, organizate potrivit legii.

Art. 2. - (1) Beneficiază de alocatia prevăzută la art. 1 familia formată din sot, sotie si copiii aflati în întretinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.

(2) Beneficiază de alocatie si familia formată din persoana singură si copiii aflati în întretinerea acesteia si care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.

(3) Se consideră familie în întelesul prevederilor alin. (1) si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.

Art. 3. - Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se întelege persoana care se află în una dintre următoarele situatii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divortată;

d) are sotul/sotia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) are sotul/sotia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate si nu participă la întretinerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani si se află în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredintat ori i s-au dat în plasament unul sau mai multi copii si se află în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)-c).

Art. 4. - (1) Sunt considerati ca făcând parte din familia definită la art. 2 si copiii încredintati în vederea adoptiei, cei aflati în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

(2) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocatie doar pentru copiii săi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu exceptia celor provenite din alocatiile de plasament si alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit după cum urmează:

a) 30 lei pentru familia cu un copil;

b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit după cum urmează:

a) 25 lei pentru familia cu un copil;

b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Art. 6. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit după cum urmează:

a) 50 lei pentru familia cu un copil;

b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit după cum urmează:

a) 45 lei pentru familia cu un copil;

b) 90 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 135 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Art. 7. - (1) Beneficiază de alocatie familiile ai căror membri sunt cetăteni români care au domiciliul sau resedinta în România, precum si cetăteni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legislatiei române.

(2) Beneficiază de alocatie si persoanele fără domiciliu sau resedintă si fără locuintă, pe baza declaratiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocatia de la alte primării.

Art. 8. - (1) Familiile definite la art. 2, care au în întretinere copii de vârstă scolară, beneficiază de alocatie în conditiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învătământ organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le întrerup din motive medicale, si nu înregistrează absente nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

(2) Pentru familiile care au în întretinere copii de vârstă scolară cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventează o formă de învătământ, organizată în conditiile legii, alocatia se acordă cu conditia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap si a dovezii eliberate de către secretariatele comisiilor pentru protectia copilului din cadrul directiilor generale de asistentă socială pentru protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii de asistentă socială, sau de către Serviciul de evaluare complexă din cadrul directiilor de asistentă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevăzută de lege.


Art. 9. - Anual, limitele de venituri până la care se acordă alocatiile se corectează cu indicele de crestere a câstigului salarial comunicat de Comisia Natională de Prognoză, iar cuantumurile acestora se actualizează în functie de evolutia preturilor de consum si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea si plata drepturilor de alocatie

 

Art. 10. - Alocatia se acordă pe bază de cerere si declaratie pe propria răspundere însotită de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, după caz, privind frecventarea cursurilor scolare de către copiii aflati în întretinere.

Art. 11. - (1) Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiei se întocmesc de reprezentantul familiei si se înregistrează la primăria comunei, orasului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta familia.

(2) Pentru cetătenii altor state sau apatrizi, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, orasului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta familia.

(3) în cazul familiilor care nu au locuintă de domiciliu sau resedintă stabilită ori fără locuintă, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, orasului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială acestea trăiesc.

(4) în sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuintă de domiciliu sau resedintă stabilită ori fără locuintă se întelege persoanele care nu detin o locuintă principală sau, după caz, o locuintă secundară, în conditiile legii.

(5) Locuinta de domiciliu sau resedinta este constructia aflată în proprietate personală sau închiriată ori asupra căreia titularul sau un membru al familiei exercită un drept de folosintă în conditiile legii, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă conditiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educatie si igienă ale persoanei singure sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Se asimilează locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiasi legi.

Art. 12. - (1) în cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabileste de către soti sau, în caz de neîntelegere între acestia, de către autoritatea tutelară.

(2) în cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singură.

(3) în cazul persoanei prevăzute la alin. (2) care are copii în întretinere si nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exercitiu, sau, după caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.

(4) în cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Art. 13. - (1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridică fată de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.

(2) Pentru situatiile în care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidentiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.

Art. 14. - (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocatia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, asa cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatia în care familia definită la art. 2 locuieste si gospodăreste împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocatie se iau în considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie, precum si sumele reprezentând obligatii legale de întretinere fată de copiii pentru care se solicită dreptul si/sau, după caz, fată de părintii acestora.

Art. 15. - Formularul de cerere, declaratia pe propria răspundere pentru solicitarea alocatiei, precum si lista actelor doveditoare privind membrii familiei si veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 16. - (1) în vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

(2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.

(3) Răspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta socială si primarului.

(4) în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informatiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineste conditiile de acordare a alocatiei.

Art. 17. - (1) Stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului acesteia se face prin dispozitie scrisă a primarului.

(2) în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia să comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.

Art. 18. - Dreptul la alocatie se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Art. 19. -Titularul alocatiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

Art. 20. - Plata drepturilor pentru alocatie se asigură de către agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale, prin decizie a directorului.

Art. 21. - Emiterea deciziei directorului agentiei teritoriale are la bază dispozitia primarului privind acordarea dreptului la alocatie, însotită de cererea prevăzută la art. 11 alin. (1).

Art. 22. - Pentru familiile care îndeplinesc conditiile de acordare a alocatiei, primarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 21.

Art. 23. - (1) Plata alocatiei se realizează de către agentiile teritoriale pe bază de mandat postal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de cârd.

(2) în cazul achitării drepturilor la alocatie în cont curent personal sau cont de cârd, agentiile teritoriale efectuează plata prin unitătile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agentiile teritoriale si unitătile bancare.

(3) în cazul achitării drepturilor la alocatie prin mandat postal, agentiile teritoriale efectuează plata prin intermediul Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decât cel utilizat în cazul altor drepturi de asistentă socială.

(4) Pentru situatia prevăzută la alin. (3), Agentia Natională pentru Prestatii Sociale încheie conventie cu Compania Natională “Posta Română” - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.


(5) Fondurile necesare achitării comisionului prevăzut la alin. (2) si (3) se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, din aceleasi fonduri din care se suportă plata drepturilor la alocatie.

Art. 24. - (1) în cazul în care intervin modificări cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

(2) în situatia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatie, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însotită de actele doveditoare privind modificările intervenite.

(3) Primarul are obligatia să dispună verificarea, prin anchetă socială, a modificărilor intervenite si să emită dispozitie scrisă referitoare la noul cuantum.

(4) Primarul transmite agentiei teritoriale documentele prevăzute la art. 21, în termenul prevăzut la art. 22.

(5) Acordarea noului cuantum al alocatiei se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Art. 25. - Titularul alocatiei depune la primăria comunei, orasului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta familia, din 6 în 6 luni după stabilirea dreptului la alocatie, o declaratie pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, al cărei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 26. - (1) în vederea urmăririi respectării conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.

(2) în situatia în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocatiei sau, după caz, la încetarea dreptului la alocatie, primarul emite dispozitie scrisă, pe care o comunică agentiei teritoriale, însotită de ancheta socială.

(3) în situatia modificării cuantumului alocatiei, în conditiile prevăzute la alin. (2), acesta se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială sau, după caz, celei în care au intervenit modificările.

(4) în situatia în care în urma efectuării anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se constată modificări cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în conditiile prevăzute la art. 24 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocatiei, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Art. 27. - Ancheta socială prevăzută la art. 16 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1)i si art. 29 alin. (2) se întocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si constituie probă legală pentru instantele judecătoresti, în legătură cu dreptul la alocatie.

Art. 28. - (1) Pentru copiii de vârstă scolară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul scolar are obligatia să transmită agentiei teritoriale, în luna următoare încheierii semestrului scolar, situatia privind frecventarea cursurilor de către acesti copii. Situatia se transmite electronic în formatul convenit cu agentiile teritoriale si va contine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor si reprezentantilor familiei, adresa de domiciliu sau resedintă si numărul de absente înregistrate.

(2) în cazul în care se constată absente nemotivate pe parcursul unui semestru scolar, cuantumul alocatiei se diminuează proportional cu numărul absentelor, după cum urmează:

a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 10 absente;

b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 20 de absente.

(3) Diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea conditiei si se mentine pe o perioadă de 3 luni. După perioada de 3 luni, alocatia se acordă în cuantumul aprobat anterior.

(4) Agentia teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care se aplică diminuarea prevăzută la alin. (2).

Art. 29. - (1) Plata alocatiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situatii:

a) pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgentă într-un serviciu de tip rezidential;

b) agentia teritorială constată că dreptul la alocatie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;

c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate postale returnate pentru titularul alocatiei;

d) absentele înregistrate si nemotivate de un copil din familia beneficiară depăsesc numărul de 20.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1) lit. b) si c), directorul agentiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieste familia verificarea situatiei, prin anchetă socială. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la agentia teritorială.

(3) în situatia prevăzută la alin. (1) lit. d) plata alocatiei se suspendă până la următoarea situatie transmisă de inspectoratul scolar. Dacă din situatia transmisă de inspectoratul scolar se constată un număr mai mic de 20 de absente, plata alocatiei se reia în conditiile prevăzute la art. 28 alin. (2) si (3). Agentia teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocatiei.

Art. 30. - Dreptul la alocatie încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 31. - (1) Diminuarea cuantumului alocatiei în conditiile prevăzute la art. 28 alin. (2) si (3), precum si suspendarea plătii alocatiei prevăzute la art. 29 se fac prin decizie a directorului agentiei teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileste prin dispozitie scrisă a primarului.

(2) Decizia directorului agentiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.

Art. 32. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocatie se recuperează de la titularul dreptului la alocatie în termenul de prescriptie, stabilit de lege pentru creantele bugetare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocatie se face de către agentia teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.

(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.

(4) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului.

(5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârsirii unei infractiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 33. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (3) si (4), art. 26 alin. (1) si (2), art. 31 alin. (2) si ale art. 32 alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin organele de control.


(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1)se modifică prin hotărâre a Guvernului.

Art. 34. - Prevederilor art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 35. - În baza controlului intern Agentia Natională pentru Prestatii Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse si stabilirea plătii drepturilor la alocatie. Neregulile constatate se sanctionează în conditiile legii.

Art. 36. - Alocatia este o formă de sprijin cu destinatie specială, acordată din bugetul de stat, si nu se ia în considerare la stabilirea obligatiilor legale de plată si se supune executării silite, în conditiile dispozitiilor privind executarea silită a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Art. 37. - (1) Fondurile pentru plata alocatiei, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea dreptului la alocatie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii conditiilor si stabilirea drepturilor la alocatie se suportă din bugetul local al unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 38. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 39. - (1) Dispozitia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocatie si decizia directorului de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererile, actiunile si căile de atac privind dreptul la alocatie sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 40. - (1) Familiile care au stabilit până la 31 decembrie 2010 dreptul la alocatia familială complementară ori alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, în vederea asigurării plătii începând cu anul 2011 a alocatiei prevăzute de prezenta lege, au obligatia să depună cererea si documentele doveditoare pentru stabilirea dreptului, în perioada 1-30 ianuarie 2011.

(2) Pentru familiile prevăzute la alin. (1) primarii nu au obligatia să dispună efectuarea anchetei sociale.

(3) Pentru familiile prevăzute la alin. (1), veniturile care se iau în calcul la stabilirea dreptului la alocatia prevăzută de prezenta lege sunt cele realizate în luna anterioară depunerii cererii.

Art. 41. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 42. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 43. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 decembrie 2010.

Nr. 277.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind alocatia pentru sustinerea familiei

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind alocatia pentru sustinerea familiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.267.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Inspectiei Muncii si al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

În temeiul art. 108 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2011 se suplimentează cu 131 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, prin preluarea a 131 de posturi de la Inspectia Muncii, institutie care se reorganizează prin reducere de posturi.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) si, după caz, personalul care ocupă aceste posturi se consideră preluate, respectiv transferate în interesul serviciului, în conditiile legii.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr.  1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

2. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Inspectia Muncii functionează cu un număr de 3.105 posturi, functionari publici si personal contractual.”

3. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) La nivelul Inspectiei Muncii functionează o structură specializată de interventie în sensul prevăzut la art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legeanr. 160/2008.”

4. În anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1) punctul A, litera p) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,p) achizitionează centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme si servicii de comunicatii, în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;”.

5. În anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1) punctul C, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

,,s) Inspectia Muncii preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă si organizează sistemul de directionare a acestora către inspectoratele teritoriale de muncă.”

Art. 3. - Alineatul (1) al articolului 8 din Statutul propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8 - (1) Agentia functionează cu un număr maxim de 1.163 de posturi, finantate de la bugetul de stat, functionari publici si personal contractual, din care 52 de posturi pentru aparatul central si 1.111 de posturi pentru agentiile teritoriale.”

Art. 4. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, punctele 1 si 3 de la litera Ase modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. Inspectia Muncii (3.105 posturi);

3. Agentia Natională pentru Prestatii Sociale (1.163 posturi)”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.350.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) si (2) lit. a) si e), ale art. 74 lit. b), ale art. 76 alin. (1), ale art. 79 si ale art. 80 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie a energiei electrice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distributie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în functie de nivelul de tensiune în punctul de delimitare cu consumatorul, stabilit conform contractului de distributie a energiei electrice.

Art. 3. - Obligatiile privind programele de investitii asumate de către operatorii principali de distributie a energiei electrice pentru anul 2011 rămân neschimbate.

Art. 4. - Reducerile suplimentare de venit, avute în vedere la stabilirea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice aplicate de Societatea Comercială “Enel Distributie Banat” - S.A., Societatea Comercială “Enel Distributie Dobrogea” - S.A. si Societatea Comercială “Enel Distributie Muntenia” - S.A., nu pot constitui subiectul unei solicitări de ajustare anuală a veniturilor, până la finalul perioadei de reglementare 2008-2012.

Art. 5. - Operatorii principali de distributie a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2009 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 29 decembrie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 44.

 

ANEXA

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată

 

Tabelul nr. 1

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “Enel Distributie Banat” - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

129,66

 

Tabelul nr. 2

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “Enel Distributie Dobrogea” - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

123,72


Tabelul nr. 3

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “Enel Distributie Muntenia” - S.A.

IT

8,92

MT

26,44

JT

115,85

 

Tabelul nr. 4

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “E.ON Moldova Distributie” - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

133,15

 

Tabelul nr. 5

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “CEZ Distributie” - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

139,00

 

Tabelul nr. 6

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

IT

15,30

MT

38,49

JT

136,28

 

Tabelul nr. 7

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” - S.A.

IT

20,96

MT

42,00

JT

88,64

 

Tabelul nr. 8

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

IT

21,00

MT

38,53

JT

114,77


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) si (9), ale art. 11 alin. (1) si (2) lit. e), ale art. 74 lit. b) si g), ale art. 76 alin. (1) si ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2007 si ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si tarifele zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2009 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 29 decembrie 2009.

Art. 3. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 45.

 

 

ANEXĂ

 

Tabelul 1. - Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem si tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta

 

Operatorul economic

Tariful (Lei/MWh)

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

18,77

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

- pentru servicii functionale de sistem

20,75

1,07

Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică “OPCOM” - S.A.

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta

0,30

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).


 

Tabelul 2. - Tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în retea (TG)

 

Zone de introducere a energiei electrice în retea (G)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul de distributie/noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în retea - TG (Lei/MWh)

Muntenia

1G

Doicesti, Târgoviste

Societatea Comercială “FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

Târgoviste

7,01

Brazi Vest, Teleajen

Ploiesti

Stâlpu

Buzău

Arefu, Bradu, Pitesti Sud

Societatea Comercială “CEZ Distributie” - S.A.

Pitesti

Râureni, Stupărei

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Ghizdaru

Societatea Comercială “Enel Distributie Muntenia” - S.A.

Giurgiu

Bucuresti Sud, Fundeni

Bucuresti

Domnesti

Ilfov

Transilvania de Nord

2G

Oradea Sud

Societatea Comercială “FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord” - S.A.

Oradea

4,97

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floresti, Gădălin, Somes Măriselu

Cluj-Napoca

Baia Mare 3, Rosiori

Baia Mare

Vetis

Satu Mare

Sălaj, Tihău

Zalău

Gheorgheni

Societatea Comercială “FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

Miercurea-Ciuc

Fântânele, lernut, Ungheni

Târgu Mures

Transilvania Centrală

3G

Lotru

Societatea Comercială “CEZ Distributie” - S.A.

Râmnicu Vâlcea

7,34

Arad, Nădab

Societatea Comercială “Enel Distributie Banat” - S.A.

Arad

laz, Resita

Resita

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestis, Râul Mare Retezat, Paroseni

Deva

Săcălaz, Timisoara

Timisoara

Alba Iulia, Gâlceag, Sugag

Societatea Comercială “FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

Alba lulia

Brasov, Dârste

Brasov

Sibiu Sud

Sibiu

Oltenia

4G

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Isalnita

Societatea Comercială “CEZ Distributie” - S.A.

Craiova

10,22

Sărdănesti, Târgu Jiu Nord, Urechesti, Tântăreni

Târgu Jiu

Portile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Drăgănesti Olt, Grădiste, SIatina

SIatina

Moldova

5G

Bacău Sud, Gutinas

Societatea Comercială “E.ON Moldova Distributie” - S.A.

Bacău

6,36

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Piatra-Neamt

FAI

lasi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Focsani Vest

Societatea Comercială “FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

Focsani

Dobrogea

6G

Cernavodă, Constanta Nord, Medgidia Sud

Societatea Comercială “Enel Distributie Dobrogea” - S.A.

Constanta

8,32

Pelicanu, Mostistea

Călărasi

Gura lalomitei

SIobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Lacu Sărat

Societatea Comercială “FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

Brăila

Bărbosi, Filesti, Smârdan

Galati

Tarif mediu de introducere

 

 

 

8,60

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

* Nodurile din reteaua electrică de distributie exploatată de operatorul de distributie, incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în retea.

 

Tabelul 3. - Tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din retea (TL)

 

Zone de extragere

a energiei electrice

din retea (L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED*

Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din retea - TL (Lei/MWh)

Muntenia de Nord

1L

Doicesti, Târgoviste

Târgoviste

11,87

Brazi, Teleajen

Ploiesti

Stâlpu

Buzău

Focsani Vest

Focsani

Bărbosi, Filesti, Smârdan

Galati

Lacu Sărat

Brăila

Muntenia de Sud

2L

Bucuresti Sud, Fundeni

Bucuresti

11,11

Domnesti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Pitesti Sud

Pitesti

8,14

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Isalnita

Craiova

Drăgănesti Olt, Grădiste, SIatina

SIatina

Portile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Sărdănesti, Târgu Jiu Nord, Urechesti, Tântăreni

Târgu Jiu

Banat

4L

Arad, Nădab

Arad

10,55

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestis, Râul Mare Retezat, Paroseni

Deva

Săcălaz, Timisoara

Timisoara

Iaz, Resita

Resita

Transilvania de Sud

5L

Fântânele, lernut, Ungheni

Târgu Mures

11,08

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

Alba lulia, Gâlceag, Sugag

Alba lulia

Brasov, Dârste

Brasov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania de Nord

6L

Baia Mare 3, Rosiori

Baia Mare

11,13

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floresti, Gădălin, Somes Măriselu

Cluj-Napoca

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetis

Satu Mare

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinas, Borzesti

Bacău

11,60

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamt

FAI

lasi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanta Nord, Medgidia Sud

Constanta

8,73

Pelicanu, Mostistea

Călărasi

Gura lalomitei

SIobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere

 

 

10,18

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

* Nodurile din reteaua electrică de distributie exploatată de operatorul de distributie, incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din retea.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind revocarea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. Cs.A. 13.453 din 22 decembrie 2010,

având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se revocă doamna Neluta Mihaela Petrescu din calitatea de administrator special al Societătii Comerciale SANEVIT 2003 - S.A. Arad.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează contractul de mandat încheiat între doamna Neluta Mihaela Petrescu si Ministerul Sănătătii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 1.533.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind numirea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. Cs.A. 13.132 din 22 decembrie 2010,

având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se numeste domnul Mircea Sicra în calitate de administrator special al Societătii Comerciale SANEVIT 2003 - S.A. Arad.

Art. 2. - Pe perioada administrării speciale, administratorul special are atributiile stabilite prin contractul de mandat încheiat cu Ministerul Sănătătii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 1.534.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, 28 si 37 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, persoanele prevăzute la art. 1 din aceeasi lege au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, inclusiv în situatia fuziunii, divizării sau încetării activitătii acestora, în conditiile legii.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) si (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, exercitiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situatiile financiare anuale si, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către entitătile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Persoanele al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia să întocmească si să depună situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în conditiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

(2) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, se aprobă Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie pentru entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Sistemul de raportare anuală mentionat la alin. (2) se aplică societătilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

(4) Entitătile prevăzute la alin. (3) întocmesc raportări anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

(5) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale întocmite de entitătile al căror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

(6) La întocmirea situatiilor financiare anuale prevăzute la alin. (5) sunt avute în vedere atât prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, cât si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind întocmirea situatiilor financiare anuale de către entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 3, precum si sucursalele cu sediul în România, care apartin unei persoane juridice străine, respectiv filialele unei societăti-mamă străine sau filialele filialelor unei societăti-mamă străine care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, sunt denumite în întelesul prezentului ordin entităti.

Art. 6. - (1) Se aprobă machetele formularelor “Date informative” (cod 30) si “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situatiile financiare anuale la 31 decembrie, întocmite de entitătile prevăzute la art. 3 al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, respectiv raportările anuale la 31 decembrie, întocmite de entitătile prevăzute la art. 4 al căror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, vor fi însotite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - (1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. 1.1.3 si la pct. 1.1.4 din anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 2.870.


 

ANEXA Nr. 1

 

Principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie de către entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic

 

I. Prevederi generale

1.1. Entitătile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

1.2. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru acestea.

1.3. Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, societătile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, brokerii de asigurare si/sau de reasigurare si entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată. Situatiile financiare anuale vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), în formatul stabilit de aceste institutii cu atributii de reglementare în domeniul contabilitătii.

1.4. La întocmirea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Natională a României sunt avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, si prevederile cap. 5 “Aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate” si cap. 6 “Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de către sucursalele din România ale institutiilor de credit sau institutiilor financiare nebancare străine” din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare. Pentru aceste entităti, termenul de depunere la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale, a documentelor si informatiilor prevăzute de reglementările mentionate mai sus este cel prevăzut la pct. III. Formatul electronic, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistentă este pus la dispozitie gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

1.5. Entitătile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementările contabile aplicabile, au obligatia să depună situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Situatiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si de formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), în formatul cuprins în anexa nr. 3 la ordin.

II. Cerinte privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entitătile care la data bilantului depăsesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, si anume:

- total active: 3.650.000 euro;

- cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

- număr mediu salariati: 50,

întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant (cod 10);

2. cont de profit si pierdere (cod 20);

3. situatia modificărilor capitalului propriu;

4. situatia fluxurilor de numerar;

5. note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si de formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

2.2 Societătile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, astfel cum este definită de legislatia în vigoare privind piata de capital, întocmesc situatii financiare anuale cuprinzând cele 5 componente prevăzute la pct. 2.1, indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariati.

2.3. Entitătile care la data bilantului nu depăsesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

1. bilant prescurtat (cod 10);

2. cont de profit si pierdere (cod 20);

3. note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, acestea pot întocmi situatia modificărilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

Acestea vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si de formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

2.4. În vederea raportării unitare a informatiilor, bilantul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere - simbolul cod 20.

2.5. În cazul entitătilor nou- Înfiintate, acestea pot întocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entităti analizează indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la sfârsitul exercitiului financiar curent, întocmind situatii financiare anuale în functie de criteriile de mărime înregistrate.

2.6. Pentru întocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează la sfârsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate pentru sfârsitul exercitiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil la data încheierii exercitiului financiar.


2.7. Prevederile de mai sus referitoare la componentele situatiilor financiare anuale se aplică si subunitătilor înregistrate în România care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate si al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

În cazul acestor subunităti, în scopul întocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 “Decontări între unitate si subunităti” si 482 “Decontări între subunităti” se transferă în contul 461 “Debitori diversiVanalitic distinct sau 462 “Creditori diversiVanalitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercitiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

2.8. Notele explicative cuprinse în cap. II sectiunea 9 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să contină cel putin informatiile cerute de această sectiune.

2.9. Formularele din cadrul situatiilor financiare anuale sunt prevăzute în cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

2.10. Situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

2.11. Entitătile vor completa datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea entitătii.

Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Prevederile de la acest punct referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere si de subunitătile înregistrate în România care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Bilant” a datelor prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entitătii ori a situatiei economico-financiare si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

2.12. Persoanele juridice înscriu în formularul “Contul de profit si pierdere”, la rândul 19 “Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

La acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic “Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 30 din formularul “Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelorde masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelorde masă, cu modificările si completările ulterioare.

2.13. Situatiile financiare anuale se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.14. În formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

2.15. În formularul “Date informative”, la rândurile 01 si 02, coloana 1, entitătile care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul exercitiului financiar care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

2.16. Entitătile prevăzute de prezentul ordin pot depune situatiile financiare anuale la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

2.17. Entitătile care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la sfârsitul exercitiului financiar nu întocmesc situatii financiare anuale, urmând să depună o declaratie în acest sens, pe propria răspundere, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entitătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul fiscal/codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

III. Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

3.1. Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societătile comerciale, societătile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Subunitătile din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

3.2. Entitătile vor depune, potrivit legii, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Situatiile financiare anuale depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si de formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

3.3. Entitătile care de la constituire nu au desfăsurat activitate, precum si cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

3.4. Potrivit art. 29 si 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, “Situatiile financiare anuale vor fi însotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale


vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate”.

IV. Completarea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie de către entităti se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare

 

V Nomenclator - forme de proprietate

 

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăti comerciale cu capital integral de stat

13

Alte unităti economice de stat netransformate în societăti comerciale sau regii autonome

14

Companii si societăti nationale

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

 

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ- PRIVATĂ

(cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin, societăti agricole)

31

Societăti comerciale în nume colectiv

32

Societăti comerciale în comandită simplă

33

Societăti comerciale în comandită pe actiuni

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată

36

Societăti agricole

37

Societăti comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

40

PROPRIETATE COOPERATISTA

41

Cooperative de consum

42

Cooperative mestesugăresti

43

Cooperative si asociatii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBSTEASCA (societăti comerciale apartinând organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

 

VI. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale

6.1. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale întocmite de entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

6.2. Programul de asistentă este pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

 

ANEXA Nr. 2

 

Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie pentru entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată

 

I. Prevederi generale

1.1. Entitătile prevăzute la art. 4 din ordin care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia să întocmească si să depună raportări anuale la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

1.2. Entitătile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările anuale direct la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si fn mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

II. Cerinte privind întocmirea si depunerea raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entitătile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc si depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;


c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

2.2. Formularele “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, “Situatia veniturilor si cheltuielilor”, “Date informative” si “Situatia activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

2.3. Entitătile completează datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, numărul de telefon si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum  si datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea entitătii.

2.4. Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, a datelor prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entitătii sau a situatiei economico-financiare si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

2.5. Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situatiile financiare anuale.

2.6. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie, aplicabil entitătilor prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistentă este pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistentă aplicabil pentru întocmirea situatiilor financiare anuale de către entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

2.7. Entitătile depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportările anuale la 31 decembrie, pe suport magnetic, însotite de raportările anuale listate cu ajutorul programului de asistentă, semnate si stampilate.

2.8. Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie se completează în lei.

2.9. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelasi nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entitătilor pentru care exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

III. Termenul de depunere a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

3.1. Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie, întocmite de entitătile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic.

3.2. Entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 31 decembrie, precum si cele aflate în lichidare,potrivit legii, nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria răspundere a persoanei care are obligatia gestionării entitătii, care să cuprindă toate datele de identificare a entitătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărulde înregistrare la registrul comertului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitătilor care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până ladata raportării, precum si ale celor care se află în curs de lichidare, potrivit legii, se efectuează în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic.

3.3. Nedepunerea raportărilor anuale la 31 decembrie sau a declaratiilor mentionate la pct. 3.1 si 3.2, după caz, se sanctionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor anuale la 31 decembrie de către entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

4.2. Structura formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

 

Judetul .............................................. |_|_|

Entitatea ...................................................

Adresa: localitatea ...................................,

sectorul ....., str. .................. nr. ..............,

bl. ........, sc. .........., ap ............................

Telefon ..............., fax ..............................

Număr în registrul comertului ....................

Forma de proprietate ............................................. |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) .................................................

Cod clasă CAEN .............................................. |_|_|_|_|

 

Cod unic de înregistrare ..................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie.....

 

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold an curent la:

01 ianuarie

31 decembrie

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)

01

 

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

02

 

 

 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

 

 

 

4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)

04

 

 

 

5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)

05

 

 

 

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

 

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

 

1. Terenuri si constructii (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

 

 

 

2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223-2813-2913)

08

 

 

 

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

 

 

 

4. Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231 +232-2931)

10

 

 

 

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

 

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

 

 

 

2. Împrumuturi acordate entitătilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

 

 

 

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

 

 

 

4. Împrumuturi acordate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

 

 

 

5. Investitii detinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

 

 

 

6 Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

 

 

 

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)

19

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

 

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351+358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

 

 

 

2. Productia în curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

 

 

 

3. Produse finite si mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

 

 

 

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

 

 

 

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

 

 

 

II. CREANTE

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

 

 

 

 

1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* -2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

 

 

 

2. Sume de încasat de la entitătile afiliate (ct. 451** - 495*)

26

 

 

 

3. Sume de încasat de la entitătile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct 453 - 495*)

27

 

 

 

4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473**-496+ 5187)

28

 

 

 

5. Capital subscris si nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

 

 

 

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

 

 

 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

 

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501 - 591)

31

 

 

 

2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

 

 

 

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

 

 

 


1 Sumele înscrise la acest rând si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 


A

B

1

2

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

 

 

C.

CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

36

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

 

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

 

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

 

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

 

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

41

 

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

42

 

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

43

 

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale

(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581+462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

 

 

 

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36-45-63)

46

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

48

 

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

 

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

 

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

 

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

52

 

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)

53

 

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

 

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687+ 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

 

 

 

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

 

 

H.

PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)

57

 

 

 

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

 

 

 

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

 

 

 

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

 

 

I.

VENITURI IN AVANS

 

 

 

 

1. Subventii pentru investitii (ct. 475)

61

 

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:

62

 

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

63

 

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

64

 

 

 

Fond comercial negativ (ct. 2075)

65

 

 

 

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

 

 


A

B

1

2

J.

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

1. CAPITAL

 

 

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

 

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

 

 

 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

 

 

 

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

 

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

 

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

 

 

 

IV. REZERVE

 

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

 

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

 

 

 

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

 

 

 

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

 

 

 

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

 

 

 

Actiuni proprii (ct. 109)

78

 

 

 

Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

 

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

 

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)

SOLD C

81

 

 

 

 

SOLD D

82

 

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

83

 

 

 

 

SOLD D

84

 

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

 

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

 

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

 

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

 

 


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

Administrator,

Numele si prenumele..............

Semnătura............

Stampila unitătii

Întocmit,

Numele si prenumele.................

Calitatea...................

Semnătura...........

Nr. de înregistrare în organismul profesional”


4.3. Structura formularului “Situatia veniturilor si cheltuielilor” (cod 20)*), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

 

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31 decembrie.........

 

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

An precedent

An curent

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

01

 

 

 

Productia vândută (ci. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

 

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

 

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entitătile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct, 766*)

05

 

 

 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

06

 

 

2.

Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct. 711 +712)

Sold C

07

 

 

 

Sold D

08

 

 

3.

Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct. 721 + 722)

09

 

 

4.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)

10

 

 

 

- din care, venituri din fondul comercial negativ

11

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08 + 09 + 10)

12

 

 

5.

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)

13

 

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

14

 

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă) (ct. 605 - 7413)

15

 

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

16

 

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

 

 

6,

Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:

18

 

 

 

a) Salarii si indemnizatii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)

19

 

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645 - 7415)

20

 

 

7.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22 - 23)

21

 

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813)

22

 

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

23

 

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

 

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

25

 

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

26

 

 

8.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

 

 

 

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

28

 

 

 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)

29

 

 

 

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)

30

 

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitătile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

31

 

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd, 33 - 34)

32

 

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

33

 

 

 

-Venituri (ct. 7812)

34

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17 + 18+ 21 +24 + 27 + 32)

35

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 12-35)

36

 

 

 

- Pierdere (rd. 35-12)

37

 

 

 


1 La acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic “Colaboratori persoane fizice”.

*) Formularul “Situatia veniturilor si cheltuielilor” este reprodus în facsimil.

 


 

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

 

 

An precedent

An curent

A

B

1

2

9.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)

38

 

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

39

 

 

10

Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

40

 

 

 

-din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

41

 

 

11

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

42

 

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

43

 

 

 

Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

44

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

 

 

12

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

 

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

47

 

 

 

- Venituri (ct. 786)

48

 

 

13

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)

49

 

 

 

- din care, cheltuielile în relatia cu entitătile afiliate

50

 

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

51

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

53

 

 

 

- Profit (rd. 45 - 52)

 

 

 

 

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

 

 

14

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

 

 

 

 

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

 

 

 

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

 

 

15

Venituri extraordinare (ct. 771)

57

 

 

16

Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

58

 

 

17

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

 

 

 

 

- Profit (rd. 57 - 58)

59

 

 

 

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

 

 

 

 

- Profit (rd. 61 - 62)

63

 

 

 

- Pierdere (rd. 62-61)

64

 

 

18

Impozitul pe profit (ct. 691)

65

 

 

19

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

66

 

 

20

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 63 - 65 - 66)

67

 

 

 

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)

68

 

 


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

Administrator,

Numele si prenumele..............

Semnătura............

Stampila unitătii

Întocmit,

Numele si prenumele.................

Calitatea...................

Semnătura...........

Nr. de înregistrare în organismul profesional”

 

ANEXA Nr. 3

 

Machetele formularelor “Date informative” (cod 30) si “Situatia activelor imobilizate” (cod 40) si modul de completare a acestora

 

1. Formularele care compun situatiile financiare anuale la 31 decembrie si raportările anuale la 31 decembrie vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si de formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

2. În formularul “Date informative” (cod 30), la rândurile 01 si 02, coloana 1, entitătile care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

3. La rândurile privind plătile restante din formularul “Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

4. La rândul 30 din formularul “Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare.

5. În formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la “Situatia ajustărilor pentru depreciere” se înscriu informatiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

 

DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie......*)

 

30

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr. unităti

Sume

A

B

1

2

Unităti care au înregistrat profit

01

 

 

Unităti care au înregistrat pierdere

02

 

 

II. Date privind plătile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3

Din care:

Pentru activitatea

curentă

Pentru activitatea de investitii

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:

03

 

 

 

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:

04

 

 

 

- peste 30 de zile

05

 

 

 

- peste 90 de zile

06

 

 

 

- peste 1 an

07

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

 

 

 

- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

 

 

 

contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

 

 

 

- contributia pentru pensia suplimentară

11

 

 

 

- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj

12

 

 

 

- alte datorii sociale

13

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

 

 

 

Obligatii restante fată de alti creditori

15

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

 

 

 

 


30

 

 

 

 

 

A

B

1

2

3

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21), din care:

18