MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 888/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 888         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

276. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

1.266. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

280. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

1.270. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

281. - Lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 

1.271. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 

288. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 

1.283. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele ele credit pentru consumatori

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.612 din 15 decembrie 2010 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) l.c) si IV. e), art. 53 alin. (3) si art. 196 lit. b), e), r) si s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum si a legii în ansamblul său

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

118. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

120. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

123. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

125. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

126. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.036. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

 

2.885. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1), (2), (4) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în sensul prezentei legi, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, aflati în întretinerea acestora, care locuiesc si gospodăresc împreună.

(2) Se consideră familie si persoana care locuieste si gospodăreste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa si se află în una dintre următoarele situatii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divortată;

d) al cărei sot/sotie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) nu a împlinit vârsta de 18 ani si se află în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)-d).

(4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, aflati în întretinerea acestora, care locuiesc si gospodăresc împreună.

(6) Prin termenul persoană singură se întelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieste singură si nu se mai află în întretinerea părintilor.”

2. La articolul 6, alineatele (7) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(7) Primarii au obligatia să întocmească un plan de actiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să tină evidenta efectuării acestor ore si să asigure instructajul privind normele de tehnică a securitătii muncii pentru toate persoanele care prestează actiuni ori lucrări de interes local. Planul de actiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În functie de solicitările venite din partea institutiilor partenere în organizarea si evidenta orelor de muncă, planul de actiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotărâre a consiliului local.

(8) Primarul are obligatia să afiseze planul de actiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmează să efectueze actiuni sau lucrări de interes local.”

3. La articolul 6, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agentiilor pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local.”

4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Agentia teritorială pentru ocuparea fortei de muncă va transmite primarilor, în prima zi a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării fortei de muncă si de formare profesională oferite de aceste agentii.”

5. La articolul 72, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) asigură cresterea si îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani si până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;

b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în conditiile legii;”.

6. La articolul 8, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Listele prevăzute la alin. (2) si (3), precum si limitele prevăzute la alin. (4) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. Consiliile locale, în functie de conditiile specifice, au obligatia de a aproba listele prevăzute la alin. (2)-(4).”

7. La articolul 12, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Primarul si secretarul unitătii administrativ-teritoriale răspund, în conditiile legii, de realitatea si legalitatea operatiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.”

8. Articolul 131 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 131. - (1) Plata ajutorului social se asigură de către agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale, prin decizie a directorului.

(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază dispozitia primarului privind acordarea dreptului, însotită de copia cererii de acordare a ajutorului social si a declaratiei pe propria răspundere, precum si de copia fisei de calcul. Modelul deciziei se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(3) Până la data de 5 a fiecărei luni, primarul are obligatia de a transmite la agentia teritorială, pentru luna anterioară, următoarele:

a) documentele prevăzute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe bază de borderou, al cărui model este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;

b) situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plată;

c) documentele privind situatia lunară cu activitătile realizate din planul de actiuni sau de lucrări de interes local.

(4) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (3) lit. b) reprezintă document de plată si se transmite atât în original, semnat de primar, cât si în format electronic. Modelul situatiei centralizatoare este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.”


9. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 132, cu următorul cuprins:

“Art. 132. - (1) Plata ajutorului social se realizează, după caz, în functie de optiunea beneficiarului, pe bază de mandat postal, în cont curent personal sau în cont de cârd.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) se poate asigura plata ajutorului social prin stat de plată. Modul de organizare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(3) în cazul plătii dreptului de ajutor social prin mandat postal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social si al locuintelor de serviciu, aprobată prin Legea nr. 206/2007.

(4) în cazul achitării ajutorului social în cont curent personal sau în cont de cârd, agentiile teritoriale efectuează plata prin unitătile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(5) Comisionul bancar prevăzut la alin. (4) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul achitat si va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între agentiile teritoriale si unitătile bancare.

(6) Fondurile necesare achitării cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor si a comisionului bancar pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din aceleasi fonduri din care se suportă plata ajutorului social.”

10. Articolul 141 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligatia de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria localitătii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta, o declaratie pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, însotită de o adeverintă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit. Modelul declaratiei pe propria răspundere este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) Personalul prevăzut la art. 11 alin. (3) verifică mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului social pe baza declaratiei pe propria răspundere si a adeverintei eliberate de autoritatea competentă, precum si a informatiilor ce vor fi furnizate de serviciul de specialitate al primăriei cu privire la bunurile mobile si imobile detinute de familia beneficiară.

(3) în vederea urmăririi respectării conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 3 luni sau ori de câte ori este nevoie.

(4) în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informatiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (3), devin aplicabile prevederile art. 11 alin. (6).

(5) Neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligatiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligatiei, prin dispozitie a primarului.

(6) în cazul în care se constată situatii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispozitie scrisă.”

11. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 15. - (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligatia să dovedească cu acte, în fiecare lună, că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Agentia teritorială pentru ocuparea fortei de muncă transmite primarilor, în fiecare lună, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă oferit si, respectiv, care au plecat cu contract de muncă în străinătate.

(3) Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.”

12. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea dreptului ia ajutorul social.”

13. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Dispozitiile primarului prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3) si art. 141 alin. (5) si (6) se comunică agentiei teritoriale în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3), pe bază de borderou.

(2) Pe baza dispozitiei primarului comunicate potrivit alin. (1), directorul agentiei teritoriale emite, după caz, decizia de modificare a cuantumului ajutorului social, de modificare a titularului ajutorului, precum si de suspendare a plătii ajutorului social. Modelul deciziei se stabileste prin normele metodologice.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică titularului în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia si se aplică începând cu luna următoare emiterii.”

14. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) în situatia în care agentia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 131 alin. (3), că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social sau că pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate postale returnate pentru titularul ajutorului social, plata ajutorului social se suspendă începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea, numai prin decizie a directorului.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), directorul agentiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieste familia sau persoana singură verificarea situatiei.

(3) După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, după caz, în acelasi cuantum sau în cuantum modificat, pe bază de cerere înregistrată la agentia teritorială, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului.”

15. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 141 alin. (1) si art. 15 alin. (1), în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plătii, sau efectuarea obligatiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) are ca efect reluarea plătii drepturilor începând cu luna următoare.”

16. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situatii:

a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege;

b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate si, în termen de 3 luni de la data suspendării plătii, nu au fost îndeplinite obligatiile prevăzute la art. 6 alin. (2), art. W alin. (1)si la art. 15 alin.(1);

c) în cazul în care, după verificarea prevăzută la art. 18 alin. (2), se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege;

d) în cazul în care, pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informatii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 141 alin. (4).

(2) încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitie scrisă a primarului.

(3) în situatia prevăzută la alin. (2), primarul, în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3), transmite agentiei teritoriale dispozitiile de încetare a dreptului la ajutor social, pe bază de borderou.

(4) încetarea plătii ajutorului social se face prin decizie a directorului agentiei teritoriale, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3), începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situatiile prevăzute la alin. (1).

(5) Decizia directorului agentiei teritoriale se comunică titularului în termen de 30 de zile de la data emiterii.”


17. Articolul 201 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 201. - (1) în cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, primarul emite dispozitie de suspendare a dreptului pe care o transmite directorului agentiei teritoriale în vederea emiterii deciziei de suspendare a plătii ajutorului social si verifică cauzele care au generat această situatie.

(2) în situatia în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul în continuare la ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere înregistrată la agentia teritorială.

(3) în cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor social în sumă mai mare sau, după caz, mai mică, noul cuantum se stabileste printr-o nouă dispozitie scrisă a primarului.”

18. La articolul 21, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către agentia teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.”

19. Capitolele II1 si III se abrogă.

20. După titlul capitolului IV se introduc două noi articole, articolele 261 si 262, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - (1) Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum si persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare socială de sănătate, cu plata contributiei din alte surse, în conditiile legii.

(2) Contributia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele singure sau persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social se plăteste de către agentiile teritoriale si se stabileste prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului ajutorului social.

(3) Agentiile teritoriale au obligatia, lunar, să vireze caselor de asigurări de sănătate teritoriale contributia individuală de asigurări sociale de sănătate si să transmită evidenta obligatiilor de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 262. - (1) începând cu anul 2011, prima obligatorie pentru asigurarea locuintei în conditiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor, în cazul beneficiarilor de ajutor social, se plăteste de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Prima obligatorie se asigură din ajutorul social cuvenit, stabilit prin dispozitie a primarului.

(3) Procedura de plată a primei obligatorii se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.”

21. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social, precum si pentru plata contributiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii conditiilor si stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activitătile prevăzute la art. 6 alin. (2), se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale.

(3) Lunar, până la data de 15 a lunii, agentiile teritoriale transmit Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, pe baza borderourilor prevăzute la art. 131 alin. (3), fundamentarea necesarului de credite pentru plata ajutorului social.

(4) Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (3), Agentia Natională pentru Prestatii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de credite bugetare centralizat.”

22. Articolul 281 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 281. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, a situatiilor în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 1l alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2) si art. 141 alin. (3);

b) neîndeplinirea de către primar a obligatiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) si alin. (7)-(9), art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2),art. 131 alin. (3) si (4), art. 141 alin. (3), art. 17 alin. (1)si art. 20 alin. (3).

(2) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei următoarele fapte:

a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2) si (3) si art. 141 alin. (3), precum si neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 8 alin. (4);

b) neîndeplinirea de către agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă a obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligatiei prevăzute la art. 14 alin. (1)si art. 141 alin. (1).

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1) si (2);

b) de către primari sau persoanele împuternicite în acest scop de acestia, în cazul contraventiei prevăzute la alin. (3).

(5) Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1)-(3) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(7) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1)-(3), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Procesele-verbale întocmite de către personalul anume împuternicit în conditiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz.”

23. După articolul 281 se introduce un nou articol, articolul 282, cu următorul cuprins:

“Art. 282. - Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.”


24. La articolul 30, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 30. - (1) Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si deciziile corespunzătoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor încasate necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

25. Articolul 31 se abrogă.

26. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale verifică respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Agentia Natională pentru Prestatii Sociale monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi si transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale lunar raportul statistic privind numărul titularilor de ajutor social si plătile efectuate.

(3) în baza controlului intern, Agentia Natională pentru Prestatii Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale, corectitudinea datelor, precum si stabilirea plătii ajutorului social. Neregulile constatate se sanctionează în conditiile legii.”

27. În tot cuprinsul legii, sintagma “directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv Directia generală de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti” se înlocuieste cu sintagma “agentiile teritoriale”.

Art. II. - (1) Plata drepturilor de ajutor social aferente lunii decembrie 2010, precum si a drepturilor restante până la 31 decembrie 2010 se efectuează de către agentiile teritoriale.

(2) în vederea asigurării plătii drepturilor prevăzute la alin. (1), primarii transmit agentiilor teritoriale situatia privind beneficiarii de ajutor social si sumele cuvenite acestora, întocmită potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, până la 25 ianuarie 2011.

(3) Situatia prevăzută la alin. (2) reprezintă document de plată, se semnează de către primar si se transmite obligatoriu agentiei teritoriale atât în scris, cât si în format electronic. Răspunderea asupra corectitudinii datelor înscrise revine în integralitate primarului si personalului care a întocmit situatia.

(4) Situatia prevăzută la alin. (2) va cuprinde si solicitările de ajutor social depuse în perioada noiembrie-decembrie 2010, pentru care primarii au emis dispozitii de acordare.

Art. III. - Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agentia Natională pentru Prestatii Sociale are obligatia de a modifica sistemul informatic integrat pentru administrarea prestatiilor sociale.

Art. IV. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului modificările si completările corespunzătoare ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.

Art. V. - Prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. VI. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VII. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 260 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 3 alin. (4) si ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 decembrie 2010.

Nr. 276.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.266.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 17 alineatul (1), partea introductivă a literei h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Oficiul Român pentru Imigrări. Solicitantul care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru plata taxei aferente eliberării sau prelungirii documentului temporar de identitate este scutit de plata acestei taxe. În lipsa unor documente care să certifice identitatea solicitantului, în documentul temporar de identitate va fi mentionată identitatea declarată. Un astfel de document nu se va elibera:”.

2. La articolul 17 alineatul (1), litera o) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,o) dreptul de a primi acces la piata fortei de muncă în conditiile prevăzute de lege pentru cetătenii români, după expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dacă solicitantul de azil se mai află în procedura de determinare a unei forme de protectie;”.

3. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru a beneficia de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. m)-p), Oficiul Român pentru Imigrări poate atribui solicitantului de azil, la cerere, un cod numeric personal care se înscrie în documentul temporar de identitate.”

4. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să rămână pe teritoriul României si să obtină permis de sedere si document de călătorie pentru trecerea frontierei de stat. Beneficiarului unei forme de protectie i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de sedere si în documentul de călătorie pentru trecerea frontierei de stat;”.

5. La articolul 20, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Permisele de sedere prevăzute la alin. (1) lit. a) se eliberează pentru o perioadă de 3 ani în cazul persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat, respectiv pentru o perioadă de un an, persoanelor cărora li s-a acordat protectie subsidiară. După expirare, se va elibera un nou permis de sedere cu aceeasi valabilitate.”

6. La articolul 20, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

(7) în cazul beneficiarilor unei forme de protectie cărora li se aplică prevederile art. 6 alin. (3), permisul de sedere nu va fi eliberat sau valabilitatea acestuia va înceta.

(8) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) lit. a) se eliberează, la cerere, beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare pentru o perioadă de 2 ani, fără posibilitatea prelungirii valabilitătii. După expirare, se va elibera un nou document de călătorie cu aceeasi valabilitate.

(9) Beneficiarilor statutului de refugiat si ai protectiei subsidiare aflati în străinătate, care nu mai posedă documente de călătorie valabile, li se vor elibera de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu avizul Oficiului Român pentru Imigrări, titluri de călătorie numai pentru revenirea în tară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile si încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României. Forma si continutul titlului de călătorie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.”

7. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Beneficiarul unei forme de protectie, posesor al unui permis de sedere sau, după caz, al unui document de călătorie este obligat:

a) să depună personal, cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea valabilitătii permisului de sedere sau a documentului de călătorie, toate actele necesare în vederea eliberării de noi documente;

b) să declare furtul documentului de călătorie, în termen de 48 de ore, la cea mai apropiată unitate de politie din tară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinte care să ateste declararea evenimentului respectiv;

c) să declare pierderea documentului de călătorie, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de politie sau la autoritatea care l-a eliberat, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României;

d) să declare distrugerea sau deteriorarea documentului de călătorie la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou document;

e) să declare furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii, la formatiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări, caz în care i se va elibera un nou permis de sedere cu aceeasi valabilitate.

(4) în cazul minorilor, obligatiile prevăzute la alin. (3) revin părintilor sau reprezentantului legal, cu exceptia celor cu vârsta cuprinsă între 14 si 18 ani, care pot depune personal actele pentru eliberarea permisului de sedere sau, după caz, a documentului de călătorie, cu acordul părintilor ori al reprezentantului legal.”

8. La articolul 71, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care functionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) apreciază că a fost făcută dovada legăturii de rudenie de către beneficiarul formei de protectie sau, după caz, a încheierii căsătoriei anterior intrării pe teritoriul României, va solicita misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României acordarea vizei de scurtă sedere pentru membrii de familie prevăzuti la alin. (1), care detin documente de călătorie valabile.”

9. La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Pentru membrii de familie prevăzuti la alin. (1) care nu detin documente de călătorie valabile, sunt în imposibilitatea de a le obtine si se află în afara tării de origine, la solicitarea functionarului prevăzut la art. 48 alin. (2), misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României eliberează titluri de călătorie dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (9) si acordă viză de scurtă sedere în vederea intrării în tară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile si încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României.”

Art. II. - Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 decembrie 2010.

Nr. 280.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.270.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare;

c) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările si completările ulterioare;


d) art. 8, 11, 23, 27, 29 si 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 aprilie 2003, cu modificările ulterioare;

f) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.189 din 29 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006;

g) art. 7 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

h) art. 9 alin. (1) lit. f), art. 68 si 69 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu completările ulterioare.

(2) Măsurile adoptate în baza actelor normative prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se finalizează conform dispozitiilor în vigoare la data initierii acestora, dacă respectivele măsuri au fost aplicate anterior datei de 1 ianuarie 2010 si produc efecte si după această dată.

Art. II. - După articolul 20 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Măsurile adoptate în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, se finalizează conform dispozitiilor în vigoare la data initierii acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 decembrie 2010.

Nr. 281.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.271.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică contractelor de credit, cu următoarele exceptii:

a) contracte de închiriere sau de leasing, în cazul în care obligatia de cumpărare a obiectului contractului nu este stabilită nici prin respectivul contract, nici prin alt contract separat;

b) contracte de credit sub forma «descoperitului de cont”», pe baza cărora creditul trebuie rambursat în termen de o lună;

c) contracte de credit pe baza cărora creditul este acordat fără dobândă si fără alte costuri, precum si contracte de credit cu termen de rambursare într-o perioadă de 3 luni si pentru care sunt de plătit numai costuri nesemnificative. Prin costuri nesemnificative se întelege costuri de până la 0,5% din valoarea contractului de credit;

d) contracte de credit acordate de către un angajator angajatilor săi cu titlu accesoriu, ca sprijin pentru acestia, fără dobândă sau cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată pe piată si care nu se oferă în general publicului;

e) contracte de credit încheiate cu firmele de investitii, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. p) si x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare, sau cu institutiile de credit definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în scopul de a permite unui investitor să efectueze o tranzactie referitoare la unul sau mai multe instrumente financiare dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006, atunci când societatea de investitii sau institutia de credit care acordă creditul este implicată într-o astfel de tranzactie;

f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotărâri pronuntate de o instantă sau de o altă autoritate instituită conform prevederilor legale;

g) contracte de credit referitoare la amânarea, cu titlu gratuit, a plătii unei datorii existente, neîntelegându-se prin acestea contractele de restructurare, de reesalonare etc;

h) contracte de credit la încheierea cărora consumatorului i se cere să pună la dispozitia creditorului un bun mobil, cu titlu de garantie, si în cazul cărora răspunderea juridică a consumatorului este strict limitată la respectivul bun mobil oferit drept garantie. Nu se înteleg prin aceasta contractele de credit în temeiul cărora bunul oferit drept garantie este însusi bunul finantat;

i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrâns pe baza unei dispozitii legale de interes general, la rate ale dobânzii mai mici decât cele practicate în mod obisnuit pe piată sau fără dobândă ori în conditii care sunt mai avantajoase pentru consumator decât cele obisnuite de pe piată si cu dobânzi mai mici decât cele practicate în mod normal pe piată.”

2. La articolul 5, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Se aplică numai prevederile art. 1-10, art. 21-29, art. 31-34, art. 45, art. 46 alin. (1) lit. a)-i) si lit. m), art. 48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-78 si ale art. 80-96 contractelor de credit încheiate de o organizatie care îndeplineste următoarele conditii:”.

3. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pe hârtie sau pe alt suport durabil si sunt redactate în scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informatiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;”.

4. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Informatiile precontractuale trebuie redactate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar, prin utilizarea de prescurtări sau initiale ale unor denumiri, cu exceptia celor prevăzute de lege sau de limbajul obisnuit. Termenii tehnici vor fi explicităti la solicitarea consumatorului, în scris, fără costuri suplimentare.”

5. La articolul 14 alineatul (1), literele o) si t) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,o) o avertizare privind consecintele neefectuării plătilor. Avertizarea trebuie să contină, în mod obligatoriu, termenele la care se fac raportările la Biroul de Credit si termenul minim la care creditorul poate declansa procedura de executare silită;

t) dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit în cazul creditelor garantate cu ipotecă, cu o altă garantie comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil. În acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevăzut în anexa nr. 2, se reformulează după cum urmează: «Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveti dreptul să primiti un exemplar al proiectului de contract de credit.» Această dispozitie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;”.

6. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cheltuieli estimative aferente constituirii ipotecii si evaluării garantiilor.”

7. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pe hârtie sau pe alt suport durabil si sunt redactate în scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informatiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;”.

8. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Fără a aduce atingere exceptiei prevăzute la art. 2 lit. b), în cazul contractelor de credit care sunt acordate sub forma «descoperit de cont» si care trebuie rambursate într-o perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel putin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) si i).”

9. La articolul 30, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Creditorul evaluează bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informatii obtinute, inclusiv de la consumator, si, după caz, pe baza consultării bazei de date relevante, înainte de încheierea unui contract de credit.”

10. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.

11. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Contractele de credit sunt redactate în scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p, pe hârtie sau pe un alt suport durabil. În cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

(2) Contractele de credit trebuie să contină informatii complete, clare si usor de înteles, în limba română. Aceste informatii vor fi detaliate sau explicate suplimentar de către bancă, la cererea expresă a consumatorului, înainte de semnarea contractului sub forma unei note, anexă la contract.”

12. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - La momentul semnării contractului, toate părtile contractante primesc câte un exemplar original al contractului de credit, cu exceptia contractelor încheiate la distantă.”

13. La articolul 35 alineatul (1), literele a) si b)se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) se interzice majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor si spezelor bancare, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;

b) se interzic introducerea si perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror alte speze bancare, cu exceptia costurilor specifice unor produse si servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia. Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie;”.

14. La articolul 35 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

,,e) se interzice perceperea unui comision, unui tarif, unei speze bancare sau a oricărui alt cost, în cazul în care consumatorul doreste schimbarea datei de scadentă a ratelor;

f) se interzice perceperea unor comisioane în situatiile în care consumatorii solicită schimbarea garantiilor, în conditiile în care consumatorul plăteste toate costurile aferente constituirii si evaluării noilor garantii.”

15. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor si, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri percepute de terti, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

(2) Comisionul de analiză dosar si cel unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeasi sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit în cadrul aceleiasi institutii de credit.

(3) Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operatiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului. În cazul în care acest comision se calculează ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului.”

16. La articolul 37, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) dobânda va fi compusă dintr-un indice de referintă EURIBOR/ROBOR/LIBOR la o anumită perioadă sau din rata dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, în functie de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului;”.

17. La articolul 37, litera b) se abrogă.

18. La articolul 37, literele c)-e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) în acord cu politica comercială a fiecărei institutii de credit, creditorul poate reduce marja si/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referintă, acesta având dreptul ca, pe parcursul derulării contractului, să revină la valoarea marjei mentionate în contract la data încheierii acestuia si/sau la nivelul real al indicelui de referintă;

d) modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicitătii si/sau a conditiilor în care survine modificarea ratei dobânzii variabile, atât în sensul majorării, cât si în cel al reducerii acesteia;

e) elementele care intră în formula de calcul al dobânzii variabile si valoarea acestora vor fi afisate pe site-urile de internet si la toate punctele de lucru ale creditorilor.”

19. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

“Art. 371. - În cazul în care debitorul solicită refinantarea creditului la aceeasi bancă, în măsura în care acesta s-a dovedit bun-platnic, banca va examina cererea si, în functie de situatia financiară a acestuia, poate acorda creditul de refinantare, respectându-se toate conditiile noii oferte de creditare.”

20. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Rambursarea creditelor se poate face în două moduri: prin rate egale (anuităti) sau prin rate descrescătoare. Consumatorul are dreptul să aleagă modalitatea prin care doreste să ramburseze creditul.”


21. La articolul 38, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Dobânda penalizatoare se calculează pe bază de procent fix si se aplică la sumele restante în conformitate cu prevederile contractului de credit, cu exceptia sumelor provenite din calculul dobânzii.

(3) Rata dobânzii aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăsi cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restantă, în cazul în care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla în una dintre următoarele situatii: somaj, reducere drastică a salariului, deces. Prin reducerea drastică a salariului se întelege o reducere de cel putin 15% din valoarea acestuia. Această dobândă va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.”

22. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:“Art. 39. - În cazul imposibilitătii consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunte unilateral sau să rezilieze contractul. Creditorul trebuie să facă o propunere, transmisă în scris, de reesalonare sau de refinantare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului.”

23. La articolul 40 alineatul (4), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) creditorul poate declara scadent sau denunta unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputatiei creditorului;”.

24. La articolul 40 alineatul (4), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) si d), cu următorul cuprins:

,,c) creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu si-a îndeplinit obligatiile conform altor contracte de credit încheiate cu alti creditori;

d) creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în garantie cu o societate agreată de bancă.”

25. La articolul 40, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat creditul, cu exceptia operatorilor economici care încheie contracte de leasing.”

26. La articolul 41, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel putin 30 de zile înainte de aplicarea acestora, cu exceptia situatiilor în care consumatorul solicită modificări ale contractului care implică schimbarea costurilor, de exemplu prelungirea perioadei de creditare sau modificarea ratelor.”

27. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:“Art. 42. - Creditorii au obligatia de a primi si de a înregistra reclamatiile de la consumatori, de a lua toate măsurile necesare pentru a răspunde la aceste reclamatii în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora si de a depune diligentele necesare în vederea reparării eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor.”

28. La articolul 43, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - La încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, din oficiu, un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligatiile dintre părti decurgând din contractul respectiv, fie indică obligatiile contractuale neîndeplinite. Totodată, se închid si conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator si fără plata unor costuri suplimentare, cu exceptia următoarelor situatii:”.

29. La articolul 46 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) rata dobânzii aferente creditului si tipul acesteia, fixă sau variabilă;”.

30. La articolul 58, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - (1) Consumatorul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive. Acest termen nu se aplică în cazul contractului de credit legat, acordat exclusiv pentru achizitionarea de bunuri sau servicii, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 63-65, precum si în cazul contractului de leasing.”

31. Articolul 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda si costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate si data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

(2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate.”

32. La articolul 71, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70.”

33. La articolul 79, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - (1) Contractele de credit nu pot fi încheiate în afara punctelor de lucru organizate în acest scop în spatii comerciale, în conditiile legii.”

34. Articolul 81 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - Consumatorii beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă în cazul tuturor contractelor pe baza cărora se pot efectua trageri ori operatiuni care intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, indiferent de modul în care contractele sunt intitulate sau formulate ori de obiectul acestora.”

35. Articolul 82 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 82. - În cazul în care, pe baza aceluiasi contract, consumatorului i se prestează atât servicii de creditare, cât si servicii de plată, furnizorii de servicii financiare oferă consumatorilor informatiile si respectă drepturile acestora potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010.”

36. La articolul 88, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Aceste limite pot fi depăsite în cazul unor amenzi cumulative, aplicate pentru reclamatii diferite, până la dublul amenzilor initiale.”

37. Articolul 89 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - (1) Odată cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele măsuri complementare:


a) suspendarea derulării campaniei publicitare care încalcă prevederile art. 8 si 9, până la intrarea în legalitate;

b) aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile.

(2) Măsura complementară propusă pentru a fi aplicată potrivit alin. (1) lit. a) sau b) se dispune prin ordin emis de conducătorul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Ordinul emis în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Creditorii sunt obligati să informeze Banca Natională a României, în termen de două zile lucrătoare, despre sanctiunile ce le-au fost aplicate de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor pentru încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

(5) Banca Natională a României are în vedere, în activitatea de supraveghere prudentială a creditorilor, informatiile primite potrivit alin. (4).”

38. Articolul 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare, se aplică numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu exceptia art. 1, art. 2 lit. a)-g), art. 3-5, 10-12, art. 13 alin. (2), art. 16-25, 27-28 si 33-34, care se aplică si contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.”

39. Articolul 95 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 95. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică contractelor în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia dispozitiilor art. 371, ale art. 66-69 si, în ceea ce priveste contractele de credit pe durată nedeterminată existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ale art. 50-55, ale art. 56 alin. (2), ale art. 57 alin. (1)si (2), precum si ale art. 66-71.”

Art. II. - (1) Actele aditionale încheiate si semnate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în vederea asigurării conformitătii contractelor cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2010 îsi produc efectele în conformitate cu termenii contractuali agreati între părti.

(2) Actele aditionale nesemnate de către consumatori, considerate acceptate tacit până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îsi vor produce efectele în conformitate cu termenii în care au fost formulate, cu exceptia cazului în care consumatorul sau creditorul notifică cealaltă parte în sens contrar, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 288.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.283.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.612

din 15 decembrie 2010

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) I. c) si IV. e), art. 53 alin. (3) si art. 196 lit. b), e), r) si s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum si a legii în ansamblul său

În temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, la data de 8 decembrie 2010, un grup de 53 de deputati a solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii dispozitiilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 17.325 din 8 decembrie 2010 si constituie obiectul Dosarului nr. 4.717A/2010.

Această sesizare a fost semnată de către următorii deputati: Cristian Mihai Adomnitei, Marin Almăjanu, Teodor Atanasiu, Vasile Berci, Viorel-Vasile Buda, Daniel-Stamate Budurescu, Cristian Buican, Mihăită Calimente, Mircea Vasile Cazan, Daniel Chitoiu, Tudor- Alexandru Chiuariu, Horia Cristian, Ciprian Minodor Dobre, Paul Victor Dobre, Mihai- Aurel Dontu, Gheorghe Dragomir, George Ionut Dumitrică, Relu Fenechiu, Gheorghe Gabor, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Andrei Dominic Gerea, Alina-Stefania Gorghiu, Titi Holban, Pavel Horj, Mircea Irimescu, Nicolae Jolta, Mihai Lupu, Dan-Stefan Motreanu, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, Ludovic Orban, Ionel Palăr, Viorel Palască, Cornel Pieptea, Gabriel Plăiasu, Cristina- Ancuta Pocora, Virgil Pop, Octavian-Marius Popa, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Ana Adriana Săftoiu, Nini Săpunaru, Adrian George Scutaru, Ionut-Marian Stroe, Radu Stroe, Gigel-Sorinel Stirbu, Gheorghe-Mirel Talos, Adriana Diana Tusa, Claudiu Taga, Radu Bogdan Tîmpău, Ioan Tintean, Florin Turcanu, Horea-Dorin Uioreanu, Lucia- Ana Varga si Mihai Alexandru Voicu.

La data de 10 decembrie 2010, un grup de 66 de deputati a solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii dispozitiilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 17.416 din 10 decembrie 2010 si constituie obiectul Dosarului nr. 4.735A/2010.

Potrivit listei anexate, sesizarea a fost semnată de următorii deputati: Aurelia Vasile, Adrian Năstase, Ioan Cindrea, Florina Ruxandra Jipa, Rodica Nassar, Florian Popa, Cornel Itu, lordache Florin, Silvestru Mircea Lup, luliu Nosa, Ioan Stan, Cătălin-loan Nechifor, Aurel Vlădoiu, Dan-Mircea Popescu, Marian Neacsu, Carmen Ileana Moldovan, Florin-Costin Pâslaru, Liviu-Bogdan Ciucă, Adrian Solomon, Lucretia Rosea, Doina Burcău, Andrei Dolineaschi, Ioan Damian, Nicolae-Ciprian Nica, Victor Cristea, Horia Grama, Eugen Bejinariu, Doru-Claudian Fruzulică, Dumitru Boabes, Mircea Dusa, Victor Socaciu, Sonia-Maria Drăghici, Vasile Popeangă, Viorel Stefan, Cristian-Sorin Dumitrescu, Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz, Georgian Pop, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea-Gheorghe Drăghici, Dorel Covaci, Sorin Constantin Stragea, Angel Tîlvăr, Mihai Tudose, Florentin Gust Bălosin, Marian Ghiveciu, Costică Macaleti, Oana Niculescu-Mizil Stefănescu Tohme, Claudiu Iulian Manda, Vasile Bleotu, Radu Eugeniu Coclici, Laurentiu Nistor, Cornel-Cristian Resmerită, Ciprian-Florin Luca, Ion Călin, Ioan Sorin Roman, Ion Burnei, Petre Petrescu, Raul-Victor Surdu-Soreanu, Robert Sorin Negoită, Vasile Ghiorghe Gliga si Emil Radu Moldovan.

În sesizarea formulată, care face obiectul Dosarului nr. 4.717A/2010, sunt învederate următoarele motive de neconstitutionalitate:

1. Se sustine că, prin instituirea unui “sistem obligatoriu de contributie diferit pentru bărbati si femei”, se ajunge la o discriminare evidentă a acestora din urmă din moment ce vârsta de pensionare a femeilor este mai mică decât cea a bărbatilor. Or, o vârstă de pensionare mai redusă ar fi trebuit să atragă si un stagiu de cotizare mai redus.

În opinia autorilor sesizării, “prelungirea vârstei de pensionare ar fi trebuit să fie un drept, nu o obligatie”; totodată, “vârsta de pensionare s-ar cuveni flexibilizată suplimentar, inclusiv între femei”, criteriul oferit, în acest sens, fiind categoria profesională din care acestea provin. În sustinerea celor mentionate este invocată Decizia Curtii Constitutionale nr. 258 din 16 martie 2010.

2. Se arată că prevederile legale care reglementează recalcularea pensiilor pentru militari, politisti si functionari publici cu statut special încalcă art. 15 alin. (2) din Constitutie si introduc o falsă premisă că pensiile ocupationale pot fi recalculate ca si cum ar fi fost obtinute în baza principiului contributivitătii, desi, prin lege, persoanele vizate nu au contribuit la sistemul de asigurări sociale. Tot în sesizare, se mentionează, în mod expres, că “persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu li se calculează pensia din sistemul public potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, [...], urmând ca doar diferenta până la cuantumul prevăzut de legea specială să fie suportată de la bugetul de stat”.

Recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice, are caracter retroactiv. Se mai sustine că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, cuantumul pensiei aflat în plată este un drept legal câstigat, astfel încât orice afectare a sa prin recalculare are caracter retroactiv.

3. Se apreciază că pensia, atât ca drept în sine, cât si ca element al proprietătii private, reprezintă o creantă asupra statului, iar diminuarea acesteia pentru militari, politisti si functionari publici cu statut special încalcă art. 44 din Constitutie. Se arată că pensia este un bun în sensul art. 1 din Protocolul aditional la Conventie, iar reducerea acesteia prin recalculare, prevăzută, practic, de art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, reprezintă o expropriere. În sustinerea acestui punct de vedere sunt invocate hotărârile pronuntate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Rafinăriile grecesti Stran si Stratis Andreadis împotriva Greciei, 1994, Gaygusuz împotriva Germaniei, 1997, Buchen împotriva Republicii Cehe, 2002, sau Andreejeva împotriva Letoniei, 2007.

În fine, se sustine că prin afectarea cuantumului pensiilor de serviciu ale militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special este afectat principiul sperantei legitime.

4. Se arată că art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege încalcă art. 47 alin. (1) si art. 135 alin. (2) lit. f) din Constitutie, tocmai prin afectarea cuantumului pensiilor de serviciu ale militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special. În acest sens, sunt invocate si prevederile art. 1 paragraful 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 2 din Pactul international privind drepturile civile si politice, art. 6 din Tratatul Uniunii Europene, precum si Directiva nr. 86/378/CEE. Se sustine că “atât pensiile cadrelor militare din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, cât si pensiile judecătorilor si procurorilor se încadrează în pilonul al doilea privind schemele ocupationale guvernate de Directiva nr. 86/378/ECC”. Totodată, o asemenea măsură aduce atingere principiului protectiei asteptărilor legitime ale cetătenilor cu privire la un anumit nivel al protectiei si securitătii sociale.

Autorii sesizării fac o pledoarie în sensul acordării pensiilor de serviciu în favoarea militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, invocând, în esentă, rolul si importanta activitătii pe care o desfăsoară, precum si faptul că pensia de serviciu este un drept al lor, si nu un privilegiu. Se mai precizează că însăsi Constitutia, la art. 118, acordă o semnificatie deosebită fortelor armate. Totodată, se mentionează situatia de discriminare existentă între categoriile socio-profesionale mai sus enumerate, pe de o parte, si judecătorii si procurorii, pe de altă parte, sub aspectul acordării numai acestora din urmă a pensiei de serviciu. Având în vedere cele precizate mai sus, integrarea în sistemul public de pensii a pensiilor militare de stat, ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale nu este în acord cu principiile constitutionale.

În sensul îndrituirii militarilor de a beneficia de pensie de serviciu, autorii sesizării invocă si avizul Consiliului Legislativ la legea criticată, în care se arată că în alte state pensiile militare un au statut distinct de pensiile reglementate de legea generală.

5. Se sustine, cu referire la militari, politisti si functionari publici cu statut special, că legea criticată încalcă dreptul fundamental de alegere a profesiei si a meseriei sau ocupatiei. Totodată, prin obligarea persoanelor care realizează venituri din activităti profesionale la plata contributiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, spre exemplu, a avocatilor, se încalcă art. 41 alin. (1) din Constitutie, întrucât aceste persoane vor plăti contributii la “case de pensii diferite”, tinând seama de faptul că statutele proprii ale acestora reglementează existenta caselor de pensii proprii ale profesiilor care intră sub incidenta art. 6 alin. (1) pct. IV din lege. În aceste conditii, art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din lege nu poate fi decât neconstitutional.

6. În continuare, autorii obiectiei de neconstitutionalitate consideră că eliminarea pensiilor de serviciu contravine si art. 147 alin. (4) din Constitutie, respectiv jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, fiind mentionată în acest sens Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000.

În concluzie, se arată că pensiile aflate deja în plată constituie drepturi legal câstigate si nu pot fi afectate prin recalculare, întrucât o atare operatiune, prin efectele pe care le-ar produce, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, care, de altfel, este “si opinia Consiliului Superior al Magistraturii”.

În sesizarea formulată, care face obiectul Dosarului nr. 4.735A/2010, sunt învederate următoarele motive de neconstitutionalitate:

1. Cu privire la criticile de constitutionalitate extrinsecă, autorii obiectiei de neconstitutionalitate sustin că Legea privind sistemul unitar de pensii publice este viciată de neconstitutionalitate în ansamblu, întrucât adoptarea acesteia a fost realizată cu încălcarea dispozitiilor art. 1 alin. (5) si art. 64 alin. (1) din Constitutie, coroborate cu art. 135 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor. În acest sens, se arată că raportul comisiei sesizate în fond, împreună cu cererea de reexaminare ar fi trebuit supuse dezbaterii Camerei Deputatilor, si nu proiectul legii criticate.

2. În privinta criticilor de constitutionalitate intrinsecă, se observă că autorii obiectiei de neconstitutionalitate apreciază că legea criticată reglementează un tratament juridic vădit defavorabil asiguratilor de sex feminin prin raportare la asiguratii de sex masculin. Se sustine că, în conditii similare de vârstă, femeile vor avea întotdeauna un punctaj al pensiei mai redus decât bărbatii si, asadar, o pensie mai mică decât a acestora. Rezultă că, în conditiile legii criticate, persoane plasate în situatii juridice identice se bucură de un tratament diferentiat, fără ca aceasta să fie justificată în mod obiectiv si rezonabil, încălcându-se, astfel, prevederile art. 16 alin. (1), art. 41 si art. 47 din Constitutie, precum si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 12 din Carta socială europeană revizuită.

Curtea, având în vedere că obiectiile de neconstitutionalitate care formează obiectul dosarelor sus-mentionate au continut similar, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 4.735A/2010 la Dosarul nr. 4.717A/2010, care este primul înregistrat.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizările au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere.

Presedintele Senatului, în Dosarul nr. 4.717A/2010, a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 12631 din 13 decembrie 2010, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este întemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, în esentă, sunt reluate criticile de neconstitutionalitate formulate de către autorii obiectiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Senatului, în Dosarul nr. 4.735A/2010, a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. I2632 din 13 decembrie 2010, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este întemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, în esentă, sunt reluate criticile de neconstitutionalitate formulate de către autorii obiectiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în Dosarul nr. 4.717A/2010, a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 51/5.933 din 13 decembrie 2010, punctul său de vedere, în care se arată că Legea privind sistemul unitar de pensii publice este constitutională.


În punctul de vedere exprimat, se arată că obiect al controlului de constitutionalitate nu îl pot constitui decât prevederile reexaminate de către Parlament în urma cererii de reexaminare formulate de Presedintele României, precum si cele aflate în corelare directă cu acestea. Or, obiect al cererii de reexaminare l-au constituit prevederile art. 53 alin. (1) din lege, astfel încât obiectia de neconstitutionalitate putea privi numai acest text, precum si celelalte dispozitii legale aflate în corelare directă cu textul reexaminat. În aceste conditii, presedintele Camerei Deputatilor întelege ca, în punctul de vedere transmis, să facă referiri numai la constitutionalitatea art. 53 alin. (1) din lege în raport cu textele constitutionale invocate în obiectia de neconstitutionalitate.

Astfel, în esentă, se arată că art. 53 alin. (1) din lege prevede o discriminare pozitivă a femeilor fată de bărbati în ceea ce priveste conditiile de pensionare. În continuare, sunt făcute largi referiri cu privire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 20 din 2 februarie 2000, nr. 871 din 25 iunie 2010, nr. 872 din 25 iunie 2010 si nr. 1.237 din 6 octombrie 2010.

Presedintele Camerei Deputatilor, în Dosarul nr. 4.735A/2010, a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 51/5.949 din 13 decembrie 2010, punctul său de vedere, în care se arată că Legea privind sistemul unitar de pensii publice este constitutională.

În primul rând, se arată că sesizarea depusă este tardivă, întrucât trebuia depusă până cel târziu pe data de 9 decembrie 2010, ora 24,00.

În al doilea rând, se arată că excedează competentei Curtii Constitutionale analizarea criticii de neconstitutionalitate extrinseci, întrucât o eventuală încălcare a Regulamentului Camerei Deputatilor nu se constituie într-un motiv de neconstitutionalitate.

În al treilea rând, se arată că art. 53 alin. (3) din lege nu încalcă art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât are o justificare obiectivă si ratională, si anume diferentele evidente dintre capacitatea de muncă a bărbatului fată de cea a femeii. Totodată, se sustine că, în ambele cazuri, calculul pe puncte al pensiei se face la fel, astfel, în conditiile unui stagiu complet de cotizare, cu cât nivelul muncii bărbatului sau al femeii este mai înalt cu atât pensia este mai mare.

Guvernul, în Dosarul nr. 4.717A/2010, a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5/9.731 din 13 decembrie 2010, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens sunt reluate considerentele de principiu cuprinse din jurisprudenta Curtii Constitutionale în materia neretroactivitătii legii, protectiei proprietătii private, garantării dreptului de pensie si a dreptului la un trai decent. În acest sens sunt făcute referiri cu precădere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 873 din 25 iunie 2010 si nr. 1.237 din 6 octombrie 2010.

Guvernul, în Dosarul nr. 4.735A/2010, a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5/9.730 din 13 decembrie 2010, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Ca observatie generală, se arată că sesizarea nu a fost depusă în termenul de două zile prevăzut de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ci după expirarea acestuia.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate extrinsecă, se arată că solutionarea acesteia nu este de competenta Curtii Constitutionale din moment ce critica vizează pretinse deficiente care tin de modul de aplicare a Regulamentului Camerei Deputatilor. Cu toate acestea, se arată că procedura legislativă s-a desfăsurat în conformitate cu acesta, pe cale de consecintă, fiind respectate prevederile art. 1 alin. (5) si art. 64 alin. (1) din Constitutie.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate intrinsecă, se sustine că aceasta vizează mai degrabă probleme de strică interpretare si aplicare a legii, astfel încât nu se poate sustine încălcarea art. 16 din Constitutie.

CURTEA,

examinând obiectiile de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale Presedintelui Senatului, Camerei Deputatilor si Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, dovezile depuse, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 1, 10, 15 si 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate.

Obiectul controlului de constitutionalitate, astfel cum rezultă din sesizările formulate, îl constituie dispozitiile Legii privind sistemul unitar de pensii publice. Totusi, din motivarea obiectiilor de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea vizează atât o critică de neconstitutionalitate extrinsecă privind legea în ansamblul său, sub aspectul procedurii de adoptare, cât si o critică de neconstitutionalitate intrinsecă ce priveste, în special, prevederile legale ale art. 6 alin. (1) I. c) si IV. e), ale art. 53 alin. (3) si ale art. 196 lit. b), e), r) si s). În consecintă, Curtea urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor art. 6 alin. (1) I. c) si IV. e), ale art. 53 alin. (3) si ale art. 196 lit. b), e), r) si s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum si asupra legii în ansamblul său.

Textele criticate punctual au următorul cuprins:

- Art. 6 alin. (1) I. c) si IV. e): (1) în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: [...]

I. c) cadrele militare în activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale; [...]

IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin de 4 ori câstigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, si care se află în una din situatiile următoare: [...]

e) alte persoane care realizează venituri din activităti profesionale”.

- Art. 53 alin. (3): “Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât si pentru bărbati. Atingerea acestui stagiu se realizează prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonării prevăzute în anexa nr. 5”.

- Art. 196 lit. b), e), r) si s): “La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: [...]

b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare; [...]

e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare; [...]

r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la alin. (1) si (2) ale art. 11, alin. (3) al art. 21 si art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare;

s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la alin. (3) al art. 19 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare”.

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (5) cu privire la obligativitatea respectării Constitutiei si a suprematiei sale, art. 11 alin. (2) privind dreptul international si dreptul intern, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 alin. (1) si (2) privind nivelul de trai, art. 56 alin. (2) privind asezarea justă a sarcinilor fiscale, art. 64 alin. (1) privind organizarea internă a Camerelor Parlamentului, art. 79 privind Consiliul Legislativ, art. 135 alin. (2) lit. f) privind crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii si art. 147 privind deciziile Curtii Constitutionale. Totodată, sunt considerate ca fiind încălcate si art. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului cu referire la principiul nediscriminării, art. 12 din Carta socială europeană revizuită privind dreptul la securitate socială, art. 6 din Tratatul Uniunii Europene privind recunoasterea drepturilor, libertătilor si principiilor rezultate din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, art. 2 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice - privind recunoasterea de către statele semnatare a tuturor drepturilor garantate de pact persoanelor care se află pe teritoriul lor, art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind interzicerea discriminării, art. 1 din Protocolul aditional la Conventie privind protectia proprietătii, precum si Directiva 86/378/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind punerea în aplicare a principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială si Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalitătii de tratament în ceea ce priveste încadrarea în muncă si ocuparea fortei de muncă.

Examinând obiectia de neconstitutionalitate, Curtea urmează a se pronunta, pe de o parte, asupra unor aspecte de ordin procedural ce se constituie în critici de neconstitutionalitate extrinsecă, iar, pe de altă parte, asupra criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă a legii supuse controlului.

I. Totusi, înainte de a proceda la analiza obiectiei de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

- obiectia de neconstitutionalitate care face obiectul Dosarului nr. 4.717A/2010 îndeplineste conditiile prevăzute de art. 146 lit. a) din Constitutie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta a fost semnată de un număr de 53 de deputati;

- obiectia de neconstitutionalitate care face obiectul Dosarului nr. 4.735A/2010 îndeplineste conditiile prevăzute de art. 146 lit. a) din Constitutie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta a fost semnată de un număr de 61 de deputati, si nu de 66 de deputati, astfel cum se mentionează atât în sesizarea formulată, cât si în adresa de înaintare a acesteia de către Secretariatului general al Camerei Deputatilor. O atare concluzie se impune, întrucât 5 deputati au semnat sesizarea formulată de două ori;

- obiectia de neconstitutionalitate care face obiectul Dosarului nr. 4.735A/2010 nu a fost introdusă tardiv, întrucât, chiar dacă a fost depusă la Curtea Constitutională peste termenul de două zile prevăzut de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 - legea fiind adoptată în procedură de urgentă -, legea criticată nu a fost promulgată; or, în exercitarea controlului a priori de constitutionalitate, esential este fie ca legea să nu fi fost promulgată la data înregistrării sesizării la Curtea Constitutională (a se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, când Curtea Constitutională a fost sesizată la data de 6 ianuarie 2000, desi legea a fost adoptată la 29 decembrie 1999), fie, dacă legea a fost promulgată intempestiv în interiorul termenelor prevăzute de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizarea să fi fost formulată în interiorul acestor termene (a se vedea în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 975 din 7 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 11 august 2010).

Astfel, Curtea constată că termenele cuprinse la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 au un caracter de protectie pentru titularii dreptului de sesizare a instantei constitutionale, astfel încât nu există nicio sanctiune dacă acestia sesizează instanta constitutională după expirarea acestora; în acest caz, asadar, esential este ca legea să nu fi fost promulgată la momentul sesizării Curtii Constitutionale.

II. Cu privire la criticile de neconstitutionalitate extrinseci formulate, Curtea observă că acestea vizează eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Camerei Deputatilor în cadrul procedurii de legiferare. Or, Curtea constată că, prin Decizia nr. 413 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010, sau Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, a stabilit că nu este de competenta sa analizarea eventualelor încălcări ale regulamentului. Prin această ultimă decizie Curtea Constitutională a statuat că, “în lipsa unei competente exprese si distincte, nu îsi poate extinde controlul si asupra actelor de aplicare a regulamentelor, întrucât ar încălca însusi principiul autonomiei regulamentare al celor două Camere, instituit prin art. 64 alin. (1) teza întâi din Legea fundamentală. În virtutea acestui principiu fundamental, aplicarea regulamentului este o atributie a Camerei Deputatilor, asa încât contestatiile deputatilor privind actele concrete de aplicare a prevederilor regulamentului sunt de competenta exclusivă a Camerei Deputatilor, aplicabile, în acest caz, fiind căile si procedurile parlamentare stabilite prin propriul regulament, după cum si desfăsurarea procedurii legislative parlamentare depinde hotărâtor de prevederile aceluiasi regulament, care, evident, trebuie să concorde cu normele si principiile fundamentale.

Analiza Curtii este una în drept, fără a viza aspecte de fapt ale procedurii parlamentare. Mai mult, Curtea a arătat că nu este de competenta instantei constitutionale să controleze modalitatea în care sunt puse în aplicare regulamentele celor două Camere ale Parlamentului în procesul legislativ; a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 786 din 13 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009, Decizia nr. 1.466 din 10 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 21 decembrie 2009, sau Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009”.


Astfel, în cauza de fată, Curtea retine că solutionarea unei atari critici de neconstitutionalitate excedează competentei Curtii Constitutionale.

III. În vederea analizării criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă formulate, Curtea, mai întâi, observă următoarele:

- Prin Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 11 mai 2007, Curtea a admis obiectia de neconstitutionalitate formulată, arătând că, “cu prilejul solutionării cererii de reexaminare formulate de Presedintele României, prin legea de modificare supusă controlului de constitutionalitate în prezentul dosar, Parlamentul României, depăsind limitele învestirii, care priveau prevederile art. 5 alin. (4) si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, a modificat si completat si alte dispozitii din această lege”. În consecintă, Curtea a constatat neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului.

Prin urmare, Curtea constată că Parlamentul, în cazul cererii de reexaminare formulate de Presedintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constitutie, nu poate actiona decât în cadrul si în limitele acesteia.

- Prin Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 11 august 2010, Curtea a statuat, în mod expres si neechivoc, că, “în procedura reexaminării reglementată de art. 147 alin. (2) din Constitutie, Parlamentul nu are competenta constitutională de a modifica prevederile legale constatate ca fiind constitutionale, ci va putea numai să pună de acord prevederile neconstitutionale cu decizia Curtii Constitutionale; desigur, asa cum s-a arătat mai sus, Parlamentul poate modifica si alte prevederi legale numai dacă acestea se găsesc într-o legătură indisolubilă cu dispozitiile declarate ca fiind neconstitutionale. Prin urmare, «alte îmbunătătiri» ce ar viza legea criticată se pot face numai prin alte legi sau ordonante de modificare si completare. În conditiile în care critica autorilor obiectiei de neconstitutionalitate vizează un text de lege care nu a făcut obiectul reexaminării în sensul art. 147 alin. (2) din Constitutie, [...] obiectia de neconstitutionalitate nu îndeplineste o conditie de admisibilitate, si anume aceea de a se limita la modificările ce au fost aduse legii în procesul de reexaminare. Întrucât obiectia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, Curtea nu va mai proceda la examinarea criticilor formulate pe fondul reglementării”.

Având în vedere cele două decizii mentionate mai sus, Curtea, în continuare, retine următoarele:

- atât procedura reglementată de art. 77 alin. (2) din Constitutie, cât si cea prevăzută de art. 147 alin. (2) din Constitutie constituie proceduri constitutionale de învestire a Parlamentului în scopul revederii solutiei legislative adoptate fie pentru motive de oportunitate, fie pentru motive de constitutionalitate, după caz;

- prin învestirea realizată, indiferent că a fost întemeiată pe prevederile art. 77 alin. (2) sau art. 147 alin. (2) din Constitutie, rezultă obligatia constitutională corelativă a Parlamentului de a reexamina legea în cauză în limitele învestirii sale;

- în consecintă, în cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul, după caz, fie va analiza cererea de reexaminare a Presedintelui României, fie va putea numai să pună de acord prevederile neconstitutionale cu decizia Curtii Constitutionale;

- însă, în cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul poate modifica si alte prevederi legale numai dacă acestea se găsesc într-o legătură indisolubilă, după caz, fie cu dispozitiile a căror reexaminare a fost cerută de Presedintele României, fie cu dispozitiile declarate ca fiind neconstitutionale.

Plecând în analiza sa de la acest cadru fixat, Curtea constată următoarele:

1. Motivele de neconstitutionalitate cuprinse la punctele 2- 6 ale obiectiei de neconstitutionalitate ce formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.717A/2010 au fost analizate de către Curtea Constitutională prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, precitată. Răspunzând unor critici de neconstitutionalitate similare, prin decizia mentionată Curtea, cu majoritate de voturi, a stabilit că nu există nicio încălcare a prevederilor constitutionale si a celor cuprinse în tratatele internationale la care România este parte. De altfel, în sensul unei libertăti de apreciere a legiuitorului în domeniul pensiilor este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului - a se vedea, spre exemplu, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronuntată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, si Hotărârea din 2 februarie 2010, pronuntată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei.

De asemenea, Curtea constată că dispozitiile art. 6 alin. (1) I. c) si IV. e) si art. 196 lit. b), e), r) si s) din lege, criticate prin obiectia de neconstitutionalitate ce face obiectul Dosarului nr. 4.717A/2010, nu vizează dispozitiile legale reexaminate sau cele aflate într-o legătură indisolubilă cu acestea, astfel încât, în această etapă ulterioară reexaminării, Curtea nu este competentă să verifice constitutionalitatea unor solutii legislative care nu au făcut obiectul reexaminării.

2. Având în vedere cele expuse mai sus, se observă că, în privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinseci, singurele motive noi aduse fată de obiectiile de neconstitutionalitate care au fost solutionate prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, precitată, vizează art. 53 alin. (3) din lege, respectiv egalizarea stagiului de cotizare dintre femei si bărbati la 35 de ani cu începere din anul 2030.

Curtea observă că decizia de pensionare poate privi numai acele persoane care în mod cumulativ îndeplinesc, la data pensionării, două conditii - art. 52 din lege [a se vedea, ca o aplicare a acestui principiu si art. 56 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, sau art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007]:

- au împlinit vârsta standard de pensionare;

- au realizat un stagiu minim de cotizare sau în specialitate, după caz.

Astfel, chiar dacă o persoană a împlinit vârsta standard de pensionare, dar nu are stagiu minim de cotizare, nu poate primi o pensie pentru limită de vârstă si nici invers - stagiu complet de cotizare în absenta vârstei standard de pensionare; astfel, stagiul de cotizare se constituie într-un element distinct de vârstă standard de pensionare în cadrul conditiilor necesare a fi îndeplinite pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Art. 3 alin. (1) lit. p) din lege defineste stagiul de cotizare ca fiind “perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat si plătit contributii de asigurări sociale la sistemul public de pensii”. Potrivit art. 53 alin. (2) si (3) din lege, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet de 35 de ani.


Potrivit art. 95 alin. (1) din lege, “Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6”.

Din coroborarea prevederilor mentionate, rezultă că, în cazul realizării doar a unui stagiu minim de cotizare - 15 ani -, punctajul anual însumat pe cei 15 ani de către asigurat se împarte la 35, si nu la 15. În schimb, în cazul realizării unui stagiu de cotizare mai mare decât cel complet, punctajul anual însumat se împarte la 35, ceea ce înseamnă că asiguratul respectiv va avea un cuantum al pensiei mai ridicat decât cel ce a realizat doar un stagiu complet de cotizare.

În aceste conditii, nu se poate retine că pentru vârste de pensionare mai reduse automat ar corespunde si un stagiu de cotizare complet mai redus. Singura obligatie pozitivă a statului este aceea de a stabili întinderea stagiului complet de cotizare la un nivel rezonabil pentru a putea fi atins de către orice asigurat în perioada activă a vietii sale. De asemenea, Curtea retine că perioada activă a vietii individului în câmpul muncii începe în conditiile reglementate de art. 13 din Codul muncii si nu se încheie la împlinirea vârstei standard de pensionare, ci la un moment cel putin egal cu această vârstă. Împlinirea vârstei standard de pensionare nu echivalează cu pierderea capacitătii de muncă.

Textul criticat stabileste un stagiu de cotizare de 35 de ani pentru femei, durată ce va fi atinsă treptat, până în 2030. O atare întindere a stagiului complet de cotizare este rezonabil, având în vedere că persoana fizică dobândeste capacitate de muncă la vârsta de 16 ani [art. 13 alin. (1) din Codul muncii], iar, în anumite conditii, încadrarea în muncă se poate face încă de la 15 ani [art. 13 alin. (2) din Codul muncii]. Astfel, chiar până la împlinirea vârstei standard de pensionare, pentru momentul 2030, persoana de sex feminin în cauză, în mod virtual, avea posibilitatea de a realiza un stagiu de cotizare de 47-48 de ani; întrucât viata activă a individului nu se confundă cu perioada cuprinsă între momentul dobândirii capacitătii de muncă si cel al împlinirii vârstei de pensionare, orice persoană poate realiza stagii de cotizare si după împlinirea vârstei standard de pensionare.

De asemenea, Curtea observă că stagiul minim de cotizare este egal atât pentru femei, cât si pentru bărbati, indiferent de vârsta standard de pensionare stabilită de lege. Această solutie legislativă se regăseste si în art. 41 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, în care, la vârste standard diferite de pensionare pentru femei si bărbati (60, respectiv 65 de ani), stagiul minim de cotizare este identic pentru ambele sexe (15 ani).

Prin urmare, este evident că tine de optiunea legiuitorului stabilirea duratei efective atât a stagiului minim de cotizare, cât si a celui complet de cotizare, desigur, cu respectarea unei conditii de rezonabilitate, astfel cum s-a arătat mai sus. Astfel, la vârste diferite de pensionare nu corespund, în mod automat, si stagii diferite de cotizare, fie minime, fie complete.

Totodată, Curtea observă că art. 56 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii prevede că: “(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: [...]

d) la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârstă standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare”.

Acest lucru nu înseamnă că persoanei căreia i-a încetat de drept contractul individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 nu mai poate încheia un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată [a se vedea, spre exemplu, art. 81 lit. d3) din Codul muncii]. Din contră, dacă va încheia un astfel de contract, va contribui activ la mărirea stagiului său de cotizare, ce va avea efecte directe asupra cuantumului pensiei sale.

Toate cele de mai sus demonstrează că stagiul de cotizare este un aspect distinct fată de vârsta standard de pensionare, între acestea existând, însă, anumite interconditionări, dar nu se poate sustine că, modificând vârsta standard de pensionare a femeilor, realizată ca urmare a formulării unei cereri de reexaminare de către Presedintele României, Parlamentul ar fi trebuit să modifice, automat, si întinderea stagiului de cotizare a acestora; o atare operatiune - stabilirea stagiului minim sau complet de cotizare - tine de politica legiuitorului, fiind o optiune pe care o realizează cu respectarea unui criteriu de rezonabilitate.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că dispozitiile art. 6 alin. (1) I. c) si IV. e), art. 53 alin. (3) si art. 196 lit. b), e), r) si s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum si a legii în ansamblul său, sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterile au avut loc la data de 15 decembrie 2010 si la acestea au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Mircea Stefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Kâroly


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

În scopul asigurării protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte menite să asigure îmbunătătirea calitătii aerului, precum si respectarea obligatiilor României privind atingerea tintelor nationale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, asa cum acestea decurg din pachetul legislativ energie - schimbări climatice,

având în vedere faptul că de la 1 ianuarie 2011 intră în vigoare norma Euro 5 pentru înmatricularea, vânzarea si introducerea în circulatie a vehiculelor noi, conform art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor,

tinând cont de faptul că orice întârziere a punerii în aplicare a prevederilor regulamentului sus-mentionat fată de termenul prevăzut, respectiv 1 ianuarie 2011, poate aduce prejudicii importante, prin declansarea procedurii de infringementde către Comisia Europeană împotriva României,

luând în considerare obiectivul Guvernului de a avea un parc national auto cu o performantă de mediu mai ridicată si, în consecintă, o mai bună calitate a aerului, fapt compatibil cu obiectivele si normele de drept europene, prin încurajarea achizitiei de autoturisme electrice, cele cu propulsie hibridă si cele dotate cu tehnologii avansate de reducere a emisiilor poluante,

având în vedere necesitatea intensificării aplicării principiului “poluatorul plăteste” în scopul atingerii obiectivelor de mediu stabilite la nivelul Uniunii Europene,

în considerarea faptului că aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată si vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulantă si medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgentă, precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare si stingere a incendiilor;”.

2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

(6) în categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulantă, medicină sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenta statiilor de ambulantă, a serviciilor mobile de urgentă si de reanimare, precum si a inspectoratelor pentru situatii de urgentă. În aceeasi categorie intră si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulantă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, detinute de operatorii economici.”

3. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) la reintroducerea în parcul national a unui autoturism, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 8.”

4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care intentionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă dovada dobândirii autovehiculului, precum si elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

5. La articolul 6, punctele 1 si 2 ale literei a) a alineatului (1), litera c) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (C02) si a taxei specifice exprimate în euro/1 gram C02, prevăzute în anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:

Suma de plată = [ (Ax B x 30%) + (C x D x 70%) ] x (100 - E)%,

unde:

A - valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km;

B - taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E - cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea si introducerea în circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor;


c) formula prevăzută la lit. b) se aplică si pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu detin omologare europeană de tip.

(2) Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de C02, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. Pentru autovehiculele care nu detin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare.”

6. Anexele nr. 1-3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - (1) Pentru autovehiculele achizitionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 si care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011.

(2) Prin autovehicule achizitionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 si care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în sensul prevederilor alin. (1), se întelege:

a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 si pentru care se face dovada plătii integrale sau a unui avans;

b) autovehiculele ce au fost introduse în tară si pentru care se face dovada cu carnet de TI R/CM R/C IM si/sau dovada radierii din tara de provenientă, documente emise înainte de 31 decembrie 2010;

c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autoritătile din tara de provenientă a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010.

(3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana fizică sau juridică pe numele căreia urmează a se înmatricula autovehiculul trebuie să fi efectuat achizitia acestuia în vederea înmatriculării si prezintă autoritătii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidentă, până la data de 31 ianuarie 2011, o cerere însotită de unul dintre documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b), iar în situatia prevăzută la alin. (2) lit. c) documentul va fi însotit si de declaratia pe propria răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achizitionat anterior datei de 31 decembrie 2010 în vederea înmatriculării în România si nu a fost înmatriculat în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) în vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit alin. (1), cererea si documentele prevăzute la alin. (3), înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

(5) Termenele prevăzute la alin. (3) si (4) sunt termene de decădere.

Art. III. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Mediului si Pădurilor împreună cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii vor modifica în mod corespunzător normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008.

Art. IV. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 118.


 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Nivelul taxei specifice în functie de emisia de dioxid de carbon

 

Norma de poluarea sau tipul autovehiculului din categoria M1

Emisia de dioxid de carbon - grame C02/km -

Nivelul taxei specifice - euro/1 gram C02 -

1

2

3

Hibride, electrice

-

0

Euro6

-

0

Euro 5, Euro 4, Euro 3

</= 120

0

 

121-150

0,5

 

151-180

1,0

 

181-210

2,0

 

211-240

4,0

 

241-270

6,0

 

>/= 271

8,0

 


1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

- directivele 98/69/CE si 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare

 

Norma de poluare 1) sau tipul autovehiculului din categoria M1

Cilindree

Capacitatea cilindrică

- cmc -

Nivelul taxei specifice - euro/1 cmc -

1

2

3

Hibride, electrice

 

0

Euro 6

 

2)

Euro 5

</= 1.200

0,065

 

1.201-1.400

0,13

 

1.401-1.600

0,195

 

1.601-2.000

0,26

 

2.001-3.000

0,325

 

>3.000

0,39

Euro 4

</= 1.200

0,60

 

1.201-1.400

0,9

 

1.401-1.600

1,20

 

1.601-2.000

2,40

 

2.001-3.000

3,00

 

>3.000

3,60

Euro 3

</= 1.200

1,50

 

1.201-1.400

3,00

 

1.401-1.600

4,50

 

1.601-2.000

6,00

 

2.001-3.000

7,50

 

>3.000

9,00

Euro2

</= 1.200

3,00

 

1.201-1.400

6,00

 

1.401-1.600

9,00

 

1.601-2.000

12,00

 

2.001-3.000

15,00

 

>3.000

18,00

Euro 1

</= 1.200

6,60

 

1.201-1.400

13,20

 

1.401-1.600

19,80

 

1.601-2.000

26,40

 

2.001-3.000

33,00

 

>3.000

39,60

Non-Euro

</= 1.200

15,80

 

1.201-1.400

31,70

 

1.401-1.600

47,50

 

1.601-2.000

63,40

 

2.001-3.000

79,10

 

>3.000

95,10

 


1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

- Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4;

- directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2;

- directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1.

2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea si introducerea în circulatie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 si M3

 

Norma de poluare a autovehiculului1)

Nivelul taxei specifice - euro/1 cmc -

1

2

Euro 6/VI 2)

0

Euro 5/V

0,05

Euro 4/IV

0,25

Euro 3/III

0,5

Euro 2/II

2

Euro 1/1

4

Non-Euro

9


1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- directivele 1999/96/CE si 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;

- directivele 91/542/CEE si 96/1/CE pentru Euro II;

- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea si introducerea în circulatie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

Având în vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare în vederea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale si asigurării capacitătii de absorbtie a acestor fonduri, precum si prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria Lnr. 210 din 31 iulie 2006, se impune elaborarea în regim de urgentă a acestor reglementări.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al instrumentelor structurale, precum si coordonarea managementului financiar al contributiei publice nationale totale, putând emite în acest sens instructiuni/ghiduri aferente gestionării financiare a instrumentelor structurale, cu caracter obligatoriu pentru autoritătile de management/organismele intermediare.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) La propunerea Ministerului Finantelor Publice, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiar-bugetară, în scopul accelerării absorbtiei instrumentelor structurale.”

3. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12.

(2) în bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 si a prevederilor legislatiei nationale si comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, precum si sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor ai căror beneficiari sunt:

a) Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R» - S.A., Regia Autonomă «Administratia Fluvială a Dunării de Jos» Galati, Compania Natională «Administratia Porturilor Maritime» - S.A. Constanta, Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galati, Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, Compania Natională «Administratia Canalelor

Navigabile» - S.A., Compania Natională «Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti» - S.A., Societatea Natională «Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu» - S.A., Societatea Natională «Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta» - S.A., Societatea Natională «Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia» - S.A, Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER;

b) Autoritatea Feroviară Română- AFER, pentru realizarea proiectelor de importantă natională, precum si cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) Autoritatea Navală Română, pentru realizarea proiectelor finantate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române, cu modificările ulterioare;

d) Compania Natională de Radiocomunicatii Navale «Radionav» - S.A., pentru realizarea proiectelor finantate conform prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 525/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale «Radionav» - S.A. Constanta.”

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Beneficiarii prevăzuti la art. 5 au obligatia de a depune la autoritătile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru anumite tipuri de cheltuieli detaliate în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, cererile de rambursare pot fi depuse de beneficiari în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora.”

5. La articolul 8, literele a) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finantate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt altii decât cei prevăzuti la art. 5 alin. (1)-(3) si, după caz, la art. 241;

.................................................................................

f) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plătilor de către Autoritatea de certificare si plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;”.

6. La articolul 8, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achizitie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c).”

7. La articolul 9, literele a) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finantate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt altii decât cei prevăzuti la art. 5 alin. (1)-(3) si, după caz, la art. 241;

.................................................................................

g) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plătilor de către Autoritatea de certificare si plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;”.

8. La articolul 9, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achizitie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c).”

9. La articolul 10, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plătilor de către Autoritatea de certificare si plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;”.

10. La articolul 10, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achizitie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. a).”

11. La articolul 11, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) sumele reprezentând cofinantare publică din bugetul de stat pentru programele operationale care utilizează mecanismul plătii directe, în cazul proiectelor ai căror beneficiari sunt altii decât cei prevăzuti la art. 5 alin. (1)-(3) si, după caz, la art. 241;”.

12. La articolul 15 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) administratiile parcurilor, reprezentând unităti cu personalitate juridică din structura Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare.”

13. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Autoritătile de management/Organismele intermediare au obligatia de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate si declarate de beneficiari pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel national si comunitar.”

14. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

“Art. 241. - În cazul proiectelor proprii implementate în parteneriat, prin exceptie de la prevederile art. 5 si 6, liderul si partenerii care sunt finantati integral sau partial din fonduri publice cuprind în bugetul propriu numai sumele pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, anexă la contractul de finantare.”

15. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagma “taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate” se înlocuieste cu sintagma “taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate”.

Art. II. - În cazul beneficiarilor prevăzuti la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare, care au efectuat cheltuieli pentru care nu au fost depuse cereri de rambursare, termenele prevăzute la art. 51 din aceeasi ordonantă de urgentă încep să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aprobă modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 120.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

Întrucât, potrivit prevederilor art. 298 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogă dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificările ulterioare,

având în vedere faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare, s-a stabilit ca, începând cu data de 1 septembrie 2006, registrul general de evidentă a salariatilor să se depună în formă electronică,

în considerarea faptului că, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006, cu modificările si completările ulterioare, registrul general de evidentă a salariatilor se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, iar evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, se tine într-o bază de date organizată la nivelul Inspectiei Muncii, nu mai este necesară mentinerea obligatiilor angajatorilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, referitoare la înregistrarea contractelor individuale de muncă la inspectoratele teritoriale de muncă.

Tinând cont de necesitatea asigurării protectiei drepturilor salariatilor, în sensul gestionării registrelor generale de evidentă a salariatilor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, prin intermediul bazei de date organizate la nivelul Inspectiei Muncii,

având în vedere faptul că România doreste să implementeze principiile Strategiei pentru o mai bună reglementare (Better regulation),

întrucât cele mentionate mai sus vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare ce nu suferă amânare, este obligatorie reglementarea unor măsuri de natură a proteja drepturile salariatilor si a reduce birocratia, neadoptarea acestora având drept consecintă negativă afectarea unui interes public, ceea ce impune promovarea prezentei ordonante de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2011 se abrogă Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 20 martie 2007, cu exceptia art. 2-16, care se abrogă la data de 1 februarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 123.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Având în vedere faptul că Agentia Domeniilor Statului, cu toate că este institutie publică finantată integral din bugetul de stat, este condusă de către un consiliu de administratie, organism colectiv de conducere, care hotărăste asupra modului de utilizare a creditelor bugetare, fapt care intră în contradictie cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, care stabileste că gestionarea creditelor bugetare se face de către ordonatorul de credite, care este conducătorul institutiei publice,

tinând cont că, într-un stat de drept, respectarea legilor constituie o obligatie fundamentală, iar orice demers în sensul îndeplinirii acestei obligatii constituie o situatie de urgentă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Agentia Domeniilor Statului este condusă de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte.

(2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(3) Presedintele si vicepresedintele îsi desfăsoară activitatea pe baza unor criterii de performantă stabilite de ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.

(4) Activitatea presedintelui si a vicepresedintelui este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(5) Presedintele Agentiei Domeniilor Statului are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(6) Presedintele reprezintă Agentia Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si în justitie.

(7) în exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

(8) Presedintele si vicepresedintele sunt remunerati potrivit reglementărilor legale referitoare la salarizarea unitară a personalului contractual plătit din fonduri publice, încadrat în institutii publice centrale, fără a putea depăsi nivelul de salarizare al secretarului de stat, respectiv al subsecretarului de stat.”

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Privatizarea societătilor comerciale agricole care detin în exploatare terenuri cu destinatie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare si concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică si privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare si arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul Agentiei Domeniilor Statului.

(2) Din Comitet fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Finantelor Publice si ai Agentiei Domeniilor Statului. Atributiile, componenta si numărul membrilor Comitetului se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.”

3. În tot cuprinsul legii, sintagma “Consiliul de administratie” se înlocuieste cu sintagma “Comitetul de privatizare, concesionare si arendare”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului prin care se stabilesc atributiile, componenta si numărul membrilor Comitetului de privatizare, concesionare si arendare din cadrul Agentiei Domeniilor Statului se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, activitătile de privatizare a societătilor comerciale agricole care detin în exploatare terenuri cu destinatie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare, de administrare a acestora până la privatizare si de concesionare sau arendare a terenurilor proprietate publică si privată a statului, aflate în exploatarea acestora, sunt coordonate de către presedintele Agentiei Domeniilor Statului.

Art. IV. - Termenele prevăzute la art. 18 si art. 19 alin. (2), la nr. crt. 3 coloana a 5-a si la nr. crt. 8 coloana a 5-a din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se prorogă până la data de 1 februarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 125.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

 

Având în vedere necesitatea armonizării prevederilor cuprinse în actele normative care reglementează vânzarea către salariati a pachetelor de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica”- S.A. la filialele sale, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004,

întrucât la data de 31 decembrie 2010 expiră termenul până la care persoanele îndreptătite mai pot achizitiona actiuni la Societatea Comercială “E.ON Moldova Distributie” - S.A. si la Societatea Comercială “E.ON Moldova Furnizare” - S.A., succesoare legale ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A., iar prin imposibilitatea achizitionării actiunilor în termenul legal prevăzut categoriile de persoane mentionate pierd acest drept, creându-se astfel o diferentă nejustificată de tratament între salariatii societătilor comerciale foste filiale ale “Electrica” - SA,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatele (2) si (4) ale articolului 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (1) actiunile detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. la Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica Moldova» - S.A., care urmează să fie achizitionate până la data de 31 decembrie 2011 de către salariati, membri ai consiliului de administratie al fiecărei societăti si al «Electrica» - S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale «Distrigaz Sud» - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale «Distrigaz Nord» - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.

.................................................................................

(4) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (3) actiunile care urmează să fie achizitionate până la data de 31 decembrie 2011 de către salariati, membri ai consiliului de administratie al «Electrica Moldova» - S.A. si al «Electrica» - S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 126.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

 

Pentru fluidizarea traficului si limitarea intensitătii acestuia, precum si pentru protectia unor sectoare de drumuri, în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone se introduce restrictia temporară de circulatie, în perioada 1 ianuarie 2011- 31 decembrie 2011, în zilele de luni până vineri, între orele 6,00-22,00, pe următoarele sectoare din drumul national DN 1 (E60):

a) de la Bucuresti (DN 1, km 7+418, aflat la intersectia str. Ion Ionescu de la Brad cu Bd. Aerogării) până la Bărcănesti (intersectia DN 1, km 53+650, cu DN 1A, km 70+550);

b) de la Ploiesti (intersectia DN 1, km 67+248, cu DN 1B) până la Brasov (DN 1, km 159+600, intrare în municipiu).

(2) în sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, se întelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel putin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta.

(3) Semnalizarea rutieră a restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si semnalizarea rutieră de orientare a participantilor la trafic se realizează prin grija Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR -S.A.

(4) CNADNR - S.A. va aduce la cunostinta participantilor la trafic introducerea restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

Art. 2. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, circulatia vehiculelor este permisă pe baza autorizatiei nominale de circulatie, eliberată pentru fiecare vehicul de CNADNR - S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Autorizatia nominală de circulatie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul si în conditiile înscrise în aceasta. Autorizatia nominală de circulatie nu este transmisibilă.

(3) Autorizatia nominală de circulatie nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

Art. 3. - (1) Autorizatia nominală de circulatie se păstrează, în original, la bordul vehiculului si se prezintă la controlul organelor abilitate. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării detinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, cu exceptia cazurilor de leasing, autorizatia nominală de circulatie se consideră nulă si nu se înlocuieste. În acest caz, detinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, în conditiile prezentului ordin.

(2) Autorizatia nominală de circulatie îsi păstrează valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, pentru acelasi detinător, cu mentinerea celorlalte înscrisuri din autorizatia nominală de circulatie.

Art. 4. - Prevederile art. 1 nu se aplică pentru:

a) vehiculele detinute de unitătile Ministerului Apărării Nationale;

b) vehiculele detinute de unitătile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;

c) vehiculele detinute de CNADNR - S.A. si de subunitătile acesteia;

d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulantă;

e) vehiculele detinute de serviciile de urgentă, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau pentru Parteneriatul pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a Protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, cu modificările ulterioare;

g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta natională;

h) vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire, în baza contractelor încheiate cu CNADNR - S.A.;

i) vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2, în conditiile stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. -Transporturile prevăzute la lit. A-l din anexa nr. 2 se pot efectua dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin documente de însotire a mărfii, în cazul persoanelor juridice;

b) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice;

c) conducătorul auto detine ordinul de interventie, semnat de conducătorul unitătii sau de persoana desemnată, dacă este cazul;

d) se realizează fără încărcătură, de la locul descărcării sau până la locul încărcării, în cazul în care acesta se află pe unul dintre sectoarele restrictionate, până la prima intersectie cu un drum national.

Art. 6. - Transporturile prevăzute la lit. J din anexa nr. 2 se pot efectua pe unul dintre sectoarele restrictionate numai dacă au punctul de origine/destinatie sau efectuează controlul vamal pe acel sector, făcând dovada astfel:

a) pentru circulatia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport în original sau vizată în original de operatorul de transport;

b) pentru circulatia fără încărcătură, după descărcare - cu C.M.R., în original;

c) pentru circulatia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza C.M.R., în original;

Art. 7. - (1) Transporturile prevăzute la lit. K din anexa nr. 2 se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restrictionat pe care acestia îsi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului.

(2) în sensul prezentului ordin, prin riveran se întelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1 ori în localitătile la care singura cale de acces la un drum national este pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1.

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie stampilată si semnată în original de către conducătorul unitătii, cu înscrisul “Conform cu originalul”, în cazul persoanelor juridice.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit prevederilor legale.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2010.

Nr. 1.036.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie

 

1. Eliberarea autorizatiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentatiei prezentate.

2. Documentatia cuprinde următoarele:

2.1. memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numărul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare, perioada pentru care se solicită autorizarea;

2.2. certificatul de înmatriculare, în copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv semiremorcile si/sau remorcile;

2.3. copia documentelor care atestă plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta), valabilă pe perioada pentru care se solicită autorizarea;

2.4. autorizatia specială de transport pentru depăsiri de limite masice si/sau dimensiuni maxime admise, dacă este cazul, sau declaratie pe propria răspundere că nu se depăsesc în circulatie limitele masice si/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2.5. dovada achitării tarifului pentru utilizarea zonei drumurilor nationale, dacă este cazul;

2.6. copie a contractului de închiriere/leasing, în cazul în care solicitantul autorizatiei nominale de circulatie nu este detinătorul vehiculelor;

2.7. dovada necesitătii efectuării transportului pe sectorul de drum restrictionat (contracte, comenzi de transport etc).

Fiecare pagină a documentelor, transmise în copie, va purta înscrisul “Subsemnatul, ......................., administrator al ........................................, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul în declaratii, că prezentul act este conform cu originalul.”, semnătura administratorului si stampila unitătii, în original.

3. Analiza documentatiilor:

3.1. analiza documentatiei se realizează de către o comisie formată din reprezentanti ai CNADNR - S.A.;

3.2. comisia se întruneste periodic, în raport cu numărul si importanta solicitărilor.

4. Concluziile comisiei privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemnează într-un proces-verbal.

5. Conditii pentru acordarea autorizatiilor nominale de circulatie:

5.1. punctul de origine sau de destinatie al transportului se află situat pe traseul restrictionat;

5.2. nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinatie al transportului;

5.3. sectorul de drum pentru care se autorizează transportul trebuie să fie cât mai scurt, prin folosirea în principal a traseelor alternative;

5.4. caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;

5.5. autorizatia se eliberează pe o perioadă maximă egală cu perioada de valabilitate a rovinietei, dar care nu poate depăsi data de 31 decembrie 2011;

5.6. comisia îsi rezervă dreptul de a nu elibera autorizatii persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentatia completă, care nu au respectat cele declarate în documentatie referitoare la circulatia cu depăsiri ale limitelor maxime admise ori care nu au respectat conditiile impuse la autorizare.

6. Autorizarea efectuării transportului:

6.1. În cazul avizării documentatiei, autorizatia de circulatie se completează si se semnează conform competentelor;

6.2. În cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentatia nu se restituie solicitantului.

7. Depunerea documentatiilor se realizează în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9,00-16,00, la Registratura generală a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

8. Autorizatiile se pot ridica de la Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR - S.A.), în fiecare zi de marti si joi, între orele 13,30-16,00.

9. CNADNR - S.A. va tine evidenta tuturor autorizatiilor de circulatie eliberate.

10. Documentatiile se arhivează o perioadă de 6 luni la sediul CNADNR -S.A.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 din ordin

 

A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animală si vegetală:

I. Animale vii din toate speciile:

1. bovine;

2. porcine;

3. ovine;

4. cabaline, măgari;

5. iepuri;

6. vânat;

7. animale de menajerie;

8. păsări, inclusiv pui de o zi;

9. păsări exotice;

10. colonii de albine;

11. broaste, melci vii;

12. faună acvatică;

13. animale de companie (câini, pisici, maimute).

II. Carne si preparate din carne:

1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată si congelată;

2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.

III. Lapte si produse lactate:

1. lapte lichid;

2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smântână si altele);

3. brânzeturi;

4. unt, margarina;

5. Înghetată.

IV. Ouă si produse din ouă:

1. ouă de consum;

2. ouă pentru incubatie;

3. produse din ouă (melanj, maioneză).

V. Peste si produse din peste:

1. peste refrigerat si congelat;

2. icre de peste;

3. ouă embrionate de peste;

4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;

5. fructe de mare în stare proaspătă.

VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele în stare proaspătă

VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică

VIII. Pâine si produse de panificatie proaspete

IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar

X. Material seminal

XI. Produse vegetale perisabile:

1. fructe si legume proaspete;

2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);

3. flori tăiate;

4. plante ornamentale în ghivece.

B. Deplasarea vehiculelor care participă la interventii în caz de fortă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national

C. Transporturi funerare

D. Transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamităti sau dezastre naturale

E. Transporturi postale

F. Transporturi pentru distribuirea de carburanti

G. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată

H. Transporturi cu vehicule destinate prin constructie tractării vehiculelor avariate

I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizării

J. Transporturile de mărfuri în trafic international, efectuate de operatorii de transport români si/sau străini, cu puncte de descărcare/încărcare pe sectorul restrictionat

K. Transporturile efectuate cu vehicule detinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, precum si al Conventiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna ianuarie 2011, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.800 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 2.885.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna ianuarie 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Codul ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1112CTN019

04.01.2011

06.01.2011

05.01.2012

364

1.000.000.000

RO1112CTN027

10.01.2011

12.01.2011

11.01.2012

364

800.000.000

RO1112CTN035

17.01.2011

19.01.2011

18.01.2012

364

1.000.000.000

RO1111CTN045

24.01.2011

26.01.2011

26.08.2011

212

1.000.000.000

 

Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P= 1 -  [d x r  ]/ 360

Y = r/P, în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - număr de zile până la scadentă;

r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;

V = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip de stat si refinantării datoriei publice în luna ianuarie benchmark cu scadenta la 3 ani si la 5 ani, cu 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă următoarele caracteristici:

 

Codul ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1013DBN023

06.01.2011

10.01.2011

25.07.2013

3

6,25

289,38

500.000.000

RO1015DBN010

20.01.2011

24.01.2011

30.04.2015

5

6,00

442,19

500.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani si la 5 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

V7V = valoarea nominală;

R - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilorde pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.