MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 868/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 868         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

43. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

1.236. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.307. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Sibiu de către domnul Răcuciu Horatiu-Dumitru

 

1.308. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Vaslui

 

1.309. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.310. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Bacău

 

1.311. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

1312. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 

1.313. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 

1.314. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru finantarea unor cheltuieli pentru finalizarea constructiei si amenajării Centrului Social Pietricica din municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

1.315. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

1.316. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 

1.317. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Covasna

 

1.318. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

1.319. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru premierea sportivelor care au obtinut locul III la Campionatul European de Handbal Feminin, desfăsurat în Norvegia si Danemarca în anul 2010

 

1320. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

1.321. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

1.323. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 

1.325. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu sumele necesare reprezentării României de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.800. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea directă a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si a sectiilor pe ramuri de sport care functionează în cadrul acestora

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor

nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a

comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 40 alin. (4) si al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Mariana Câmpeanu, apartinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru muncă si protectie socială.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 43.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de înaltă apreciere pentru serviciile deosebite pe care le-a adus institutiei militare, pentru rezultatele remarcabile obtinute pe durata îndeplinirii mandatului de sef al Statului Major General,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului amiral doctor Marin Gh. Gheorghe, sef al Statului Major General.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.236.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii,

a functiei publice de prefect al judetului Sibiu

de către domnul Răcuciu Horatiu-Dumitru

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Răcuciu Horatiu-Dumitru exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de prefect al judetului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.307.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 2.600 mii lei, pentru judetul Vaslui, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Negresti, judetul Vaslui, pentru achitarea datoriilor înregistrate către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.308.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în sumă totală de 60.600 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pe anul 2010, familiilor si persoanelor singure, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale căror locuinte au fost afectate de explozia produsă în data de 21 decembrie 2010 în blocul situat în str. Martir Horia nr. 22, sc. A, municipiul Bacău, judetul Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.309.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Persoana care va ridica ajutorul

Adresa persoanei care va ridica ajutorul de urgentă

Suma aprobată

- lei -

1.

Luca Marian

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 1, judetul Bacău

11.000

2.

Mihai Petre

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 2, judetul Bacău

11.000

3.

Leonte Ion

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 4, judetul Bacău

11.000

4.

Uricaru Emil

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 5, judetul Bacău

3.500

5.

Simon Florentina

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 6, judetul Bacău

5.000

6.

Visan loan

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 7, judetul Bacău

6.000

7.

Gavriliu Cristina

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 8, judetul Bacău

3.500

8.

Bratu Cătălin

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 9, judetul Bacău

1.500

9.

Barnea Mihai

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 10, judetul Bacău

3.100

10.

Hazu Costache

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 11, judetul Bacău

1.000

11.

Nită Dorel

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 12, judetul Bacău

1.000

12.

Năstrut Daniel

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 13, judetul Bacău

1.000

13.

Boiangiu Sorin

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 14, judetul Bacău

1.000

14.

Rotaru Bogdan

Bacău, str. Martir Horia nr. 22, sc. A, ap. 15, judetul Bacău

1.000

 

 

TOTAL:

60.600


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

pe anul 2010, pentru judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 1.000 mii lei, pentru judetul Bacău, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Bacău, judetul Bacău, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din municipiul Bacău.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.310.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul

de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 23.000 mii iei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", articolul 59.04 „Sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate pentru destinatiile si în conditiile reglementate de anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2010 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Marko Attila Gábor,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.311.

 


ANEXĂ

 

Nr. crt.

Organizatia

Sume aprobate

- mii lei -

1.

Asociatia Italienilor din România (RO.AS.IT.)

610,00

2.

Asociatia Liga Albanezilor din România

240,00

3.

Asociatia Macedonenilor din România

380,00

4.

Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa"

10,00

5.

Forumul Democrat al Germanilor din România

960,00

6.

Uniunea Democrată Maghiară din România

5.700,00

7.

Uniunea Armenilor din România

220,00

8.

Uniunea Bulgară din Banat - România

1.140,00

9.

Uniunea Croatilor din România

510,00

10.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

190,00

11.

Uniunea Democrată Turcă din România

1.910,00

12.

Uniunea Democratică a Slovacilor si Cehilor din România

10,00

13.

Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din România

2.480,00

14.

Uniunea Elenă din România

1.040,00

15.

Uniunea Polonezilor din România

870,00

16.

Uniunea Sârbilor din România

1.400,00

17.

Uniunea Ucrainenilor din România

5.330,00

 

TOTAL:

23.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010 cu suma de 90.000 mii lei, pentru plata arieratelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială", titlul 57 „Asistentă socială", alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata obligatiilor restante al căror termen de plată depăseste 90 de zile.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.312.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul

de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010,

pentru plata arieratelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010 cu suma de 16.940 mii lei, pentru plata arieratelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială", titlul 57 „Asistentă socială", alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata obligatiilor restante al căror termen de plată depăseste 90 de zile.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.313.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010,

pentru finantarea unor cheltuieli pentru finalizarea constructiei si amenajării Centrului Social

Pietricica din municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu suma de 500 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială", titlul 57 „Asistentă socială", articolul 02 „Ajutoare sociale", alineatul 01 „Ajutoare sociale în numerar", pentru finantarea unor cheltuieli pentru finalizarea constructiei si amenajării Centrului Social Pietricica din municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt.

(2) Suma se acordă pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate si prezentate de Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului Neamt la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 2. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului Neamt.

Art. 3. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice si sarcina obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale revin autoritătii administratiei publice locale care înfiintează si administrează unitatea de asistentă socială beneficiară.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.314.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale,

Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune pe anul 2010

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 6.511 mii lei, la capitolul 85.01 „Comunicatii", titlul 71 „Active nefinanciare", pentru plata proiectului eRomania 2 din cadrul Programului „Trecerea României la guvernarea electronică (e-Government)".

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Societătii Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 15.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, religie si recreere", titlul „Bunuri si servicii", pentru plata închirierii statiilor si circuitelor datorată operatorilor economici din sistemul comunicatiilor.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 15.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, religie si recreere", titlul „Bunuri si servicii", pentru plata închirierii statiilor si circuitelor datorată operatorilor economici din sistemul comunicatiilor.

Art. 4. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 2.

(3) Societatea Română de Televiziune răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 3.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.315.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2010 cu suma de 48.000 mii lei, pentru plata arieratelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, la capitolul 74.01 „Protectia mediului", titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice", alineatul 51.02.14 „Programe multianuale de mediu si gospodărire a apelor".

Art. 2. - Ministerul Mediului si Pădurilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.316.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 600 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Covasna, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru finantarea unor cheltuieli de investitii.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.317.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul

de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului cu suma de 90.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2010, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică", astfel:

- la titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", cu suma de 88.000 mii lei;

- la titlu 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", cu suma de 2.000 mii lei.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pe anul 2010.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.318.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe

anul 2010, pentru premierea sportivelor care au obtinut locul III la Campionatul European

de Handbal Feminin, desfăsurat în Norvegia si Danemarca în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret să efectueze premierea pentru locul III la Campionatul European de Handbal Feminin, desfăsurat în Danemarca si Norvegia în anul 2010, obtinut de către echipa natională de handbal a României, în sumă de 1.500.000 lei.

(2) Cuantumul premiilor individuale pentru sportivi si colectivul tehnic se acordă la propunerea Federatiei Române de Handbal.

Art. 2. - (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, cu suma de 1.500.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", în vederea acordării premiilor pentru performantele sportive obtinute la Campionatul European de Handbal Feminin din Norvegia si Danemarca în anul 2010 de către echipa de handbal feminin a României.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.319.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2010 cu suma de 42.790 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 „Sănătate" la titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice", alineatul 51.01.25 „Programe de sănătate" suma de 18.148 mii lei, alineatul 51.02.08 „Aparatură medicală si echipamente de comunicatii în urgentă" suma de 5.215 mii lei, alineatul 51.02.11 „Transferuri pentru reparatii capitale la spitale" suma de 945 mii lei, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finantarea investitiilor

la spitale" suma de 199 mii lei, alineatul 51.02.23 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sănătate" suma de 1.862 mii lei, alineatul 51.02.24 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sănătate" suma de 156 mii lei; titlul 20 „Bunuri si servicii" suma de 13.958 mii lei, la titlul 71 „Active nefinanciare" articolul 71.03 „Reparatii capitale aferente activelor fixe" suma de 2.307 mii lei.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.320.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2010 cu suma de 107.000 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare", la titlul 40 „Subventii", articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli", din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata arieratelor înregistrate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale la finele lunii noiembrie 2010 la formele de sprijin acordate producătorilor agricoli.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2010.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispozitiile legale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.321.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adorjtă Drezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 3.500 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea sustinerii cultelor.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează potrivit dispozitiilor Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010.

Art. 4. - Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.323.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu sumele necesare

reprezentării României de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în fata Curtii

de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative

la Investitii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 si al art. 18 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 2.700.000 lei aferentă cheltuielilor necesare reprezentării României în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe", titlul II „Bunuri si servicii", articolul 20.25 „Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale", pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.


Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în

structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.325.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Sl SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti

din subordinea directă a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

si a sectiilor pe ramuri de sport care functionează în cadrul acestora

 

În temeiul prevederilor art. 40 si 140 alin. (5) lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea directă a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă sectiile pe ramuri de sport care functionează în cadrul cluburilor sportive studentesti, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 6.226/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 29 decembrie 2009.

Art. 4. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Directia generală economic, finante, resurse umane, din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, si cluburile sportive studentesti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 5.800.

 


ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti

din subordinea directă a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Cluburile sportive studentesti sunt structuri sportive, persoane juridice de drept public, în subordinea directă a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 2. - Cluburile sportive studentesti au următoarele atributii:

a) asigură selectia, pregătirea si instruirea studentilor, elevilor, absolventilor,cetăteni românisi/sau străini;

b) asigură participarea acestora la competitii nationale si internationale;

c) asigură organizarea si desfăsurarea activitătilor sportive de performantă.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea si organizarea cluburilor sportive studentesti

 

Art. 3. - Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului poate emite ordin pentru înfiintarea cluburilor sportive studentesti, respectiv a sectiilor pe ramuri de sport, aflate în directa subordonare a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 4. - (1) Cluburile sportive studentesti asigură conditii de participare, organizare si desfăsurare a activitătii lor specifice în sectii pe ramură de sport, afiliate la federatiile nationale de specialitate.

(2) Cluburile sportive studentesti asigură participarea sportivilor si echipelor proprii în sistemul competitional national si international.

Art. 5. - Structura organizatorică si statele de functii ale cluburilor sportive studentesti se aprobă anual de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 6. - (1) Cluburile sportive studentesti au stampilă proprie, rotundă, pe care sunt inscriptionate următoarele date: „ROMÂNIA - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - denumirea clubului sportiv studentesc si localitatea".

(2) Pe hârtiile cu antet, pe clădirile si anexele în care functionează cluburile sportive studentesti se scriu următoarele date: „ROMÂNIA— Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - clubul sportiv (denumirea clubului, astfel cum se regăseste în Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare).

Art. 7. - Cluburile sportive studentesti sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv. în urma înregistrării primesc număr de identificare si Certificatul de identitate sportivă, în baza cărora se pot afilia la federatiile nationale de specialitate.

Art. 8. - Cluburile sportive studentesti sunt evaluate si îndrumate metodic de către Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

CAPITOLUL III

Conducerea cluburilor sportive studentesti

 

Art. 9. - Activitatea cluburilor sportive studentesti este condusă de către un consiliu de administratie si de către un director care este de drept membru al consiliului.

Art. 10. - (1) Consiliul de administratie este format din 5-9 membri, numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pe baza propunerilor Directiei generale învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, cu consultarea institutiilor de învătământ superior din centrul universitar în care fiintează clubul. Dintre membrii consiliului de administratie pot face parte cadre didactice, specialisti în domeniul sportului de performantă, precum si reprezentantii studentilor în senatele universitare. De asemenea, pot face parte si reprezentanti ai administratiei locale. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea înlocuirii înainte de expirarea acestei perioade.

(2) Presedintele consiliului de administratie este ales de către membrii consiliului de administratie si este numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(3) Consiliul de administratie controlează activitatea managerială a clubului sportiv studentesc si are rol de decizie asupra bunei desfăsurări a activitătii clubului, asupra valorificării resurselor umane, materiale, financiare, informationale si a veniturilor obtinute din contracte de asociere, colaborări, sponsorizări, donatii etc, în conditiile legii.

(4) Consiliul de administratie adoptă hotărâri privind activitatea specifică cluburilor sportive studentesti.

Art. 11. - Consiliul de administratie are în principal următoarele atributii:

a) propune numărul de posturi, structura organizatorică, statele de functii si înfiintarea sau desfiintarea sectiilor pe ramură de sport, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

b) aprobă programul managerial anual, calendarul sportiv, precum si repartizarea bugetară pe ramuri de sport;

c) aprobă fisele posturilor privind personalul clubului sportiv studentesc.

Art. 12. - (1) Consiliul de administratie este condus de presedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii consiliului, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar dintre membrii consiliului de administratie.

(2) Consiliul de administratie se întruneste la sediul clubului o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu 5 zile înaintea sedintei.

(3) Deciziile consiliului de administratie se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenti, dacă numărul lor reprezintă cel putin două treimi din totalul membrilor.

(4) Dezbaterile si deciziile Consiliului de administratie se consemnează în procesul-verbal de sedintă, într-un registru stampilat si semnat de presedinte. Procesul-verbal se semnează de fiecare dintre cei prezenti, iar în situatia când există obiectii, acestea se consemnează distinct.

(5) Presedintele consiliului de administratie prezintă anual Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor un raport de activitate a clubului sportiv studentesc.

Art. 13. - (1) Postui de director al clubului sportiv studentesc se ocupă prin concurs organizat de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, de către absolventi ai institutiilor de învătământ superior, având competentă managerială în domeniul educatiei fizice si sportului.

(2) Directorul clubului sportiv studentesc este numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, în baza rezultatului concursului sustinut.

(3) Anual directorul prezintă spre aprobare consiliului de administratie si apoi Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor un raport care să includă rezultatele finale pe ramuri sportive, în vederea evaluării activitătii clubului.


(4) Directorul clubului sportiv studentesc asigură conducerea curentă a activitătii si duce la îndeplinire deciziile consiliului de administratie.

Art. 14. - Directorul clubului sportiv studentesc are următoarele atributii:

a) întocmeste programul managerial anual, bugetul anual si le supune spre aprobare consiliului de administratie;

b) răspunde de activitatea clubului sportiv studentesc;

c) reprezintă clubul sportiv studentesc în relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice;

d) îndrumă, coordonează si controlează activitatea personalului din subordine;

e) face propuneri consiliului de administratie pentru premierea personalului din subordine.

 

CAPITOLUL IV

Baza materială si finantarea

cluburilor sportive studentesti

 

Art. 15. - Baza materială a cluburilor sportive studentesti este formată din clădiri, terenuri, săli, bazine de înot, anexele lor, utilaje, mijloace de transport etc.

Art. 16. - (1) Cluburile sportive studentesti sunt finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile extrabugetare pot proveni din: reclamă, publicitate, donatii, sponsorizări, închirierea de bunuri mobile si imobile din patrimoniul propriu, transferul sportivilor către alte unităti sportive din tară si străinătate, încasări din vânzarea biletelor, programelor, materialelor publicitare, dreptul de televiziune, prestări servicii; cotizatii-taxe etc, precum si alte venituri, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

(3) Veniturile extrabugetare sunt utilizate pentru: realizarea de investitii patrimoniale proprii, sporirea bazei materiale proprii în vederea cresterii performantelor sportive, organizarea si desfăsurarea activitătii în cadrulcluburilor sportive studentesti si alte destinatii în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 17. - Finantarea sportivilor elevi în cluburile sportive universitare se poate efectua în următoarele conditii:

1. dacă federatiile nationale de specialitateimpun prin statutul lor obligativitatea echipelor de seniori să participe în competitiile înscrise în calendarul competitional si cu echipe de juniori;

2. dacă se aplică dubla legitimare cu sportivii elevi din cluburile sportive studentesti, conditie care impune o raportare de 50% atât în ceea ce priveste rezultatele transformate în puncte, cât si finantarea de la buget;

3. dacă în structura echipelor de seniori se regăsesc integrati si sportivi de valoare elevi.

Art. 18. - Activitatea financiar-contabilă a cluburilor sportive studentesti se desfăsoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Fiecare club sportiv studentesc întocmeste trimestrial si anual dări de seamă contabile, care se depun la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 19. - Contabilul-sef al clubului sportiv studentesc ocupă postul pe bază de concurs organizat în conditiile legii. La concurs pot participa absolventi de învătământ superior cu profil economic. Contabilul-sef poate face parte din consiliul de administratie al clubului sportiv studentesc.

 

CAPITOLUL V

Transferul sportivilor

 

Art. 20. - (1) Transferul sportivilor din cluburile sportive studentesti se face în baza reglementărilor federatiilor sportive nationale.

(2) Transferul sportivilor între cluburi sportive studentesti si între cluburile sportive scolare si cluburile sportive studentesti se realizează în baza dezlegării pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv, fără a se pretinde niciun fel de taxe sau bunuri materiale.

(3) Transferul studentilor de la cluburile sportive studentesti la cluburi sportive din afara sistemului de învătământ se poate realiza numai în baza dezlegării pe linie sportivă, pe perioadă determinată sau definitiv, cu achitarea obligatiilor financiare de către clubul care solicită transferul.

(4) Negocierea financiară a transferului se face de către o comisie numită de consiliul de administratie si este condusă de director. Rezultatul negocierii trebuie validat de consiliul de administratie.

(5) Sumele sau alte bunuri provenite din transferul sportivilor se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 21. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului exercită coordonarea si controlul asupra cluburilor sportive studentesti.

 

ANEXA Nr. 2

 

SECTIILE PE RAMURI DE SPORT

care functionează în cadrul cluburilor sportive studentesti

 

Nr. crt.

Clubul sportiv studentesc

Sectii nominalizate pe ramură de sport

1.

Clubul „Sportul Studentesc" din Bucuresti

Baschet, rugby, hochei pe gheată, polo, caiac-canoe, badminton, modelism, yachting, gimnastică ritmică, gimnastică aerobică, tenis, dans sportiv, baseball si softball, karate modern, bob-sanie, taekwondo

2.

Clubul Sportiv „Academia Natională de Educatie Fizică si Sport" din Bucuresti

Atletism, arte martiale de contact, culturism-fitness, gimnastică aerobică, gimnastică ritmică, handbal, judo, orientare sportivă, scrimă, tenis, tir, schi—biatlon, taekwondo WTF

3.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Timisoara

Atletism, alpinism, escaladă, canotaj, handbal, karate modern, parasutism, natatie, pentatlon, karate, rugby, volei, gimnastică (artistică si aerobică), sporturi ecvestre, tir, scrimă, natatie

4.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Cluj-Napoca

Atletism, handbal, judo, rugby, scrabble, tir, tenis, volei, culturism, baschet

5.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Craiova

Atletism, baschet, bridge, handbal, orientare sportivă, sah, tenis de masă, volei, lupte, badminton, dans sportiv, scrimă, judo, karate

6.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Galati

Atletism, baschet, handbal, modelism, volei, haltere, judo

 

7.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Brasov

Alpinism, baschet, gimnastică ritmică, orientare, scrimă, sah, tir, atletism, culturism, handbal, lupte, natatie, pentatlon modern, patinaj, radioamatorism, schi, tenis, volei, rugby, karate, bob, sanie

 

8.

Clubul Sportiv „Politehnica" din lasi

Atletism, badminton, handbal, judo, rugby, sah, tir, baschet, tenis de masă

 

9.

Clubul Sportiv „Stiinta" din Bacău

Atletism, gimnastică, badminton, handbal, volei, karate, înot

 

10.

Clubul Sportiv „Stiinta" din Petrosani

Rugby, schi alpin, taekwondo

 

11.

Clubul Sportiv „Stiinta" din Constanta

Canotaj, yachting, tenis, atletism, gimnastică ritmică, gimnastică aerobică, culturism-fitness, biliard, baschet

 

12.

Clubul Sportiv „Stiinta" din Baia Mare

Orientare sportivă, rugby, volei, atletism, handbal, natatie, taekwondo ITF, box

 

13.

Clubul Sportiv Universitar din Sibiu

Atletism, karate, sah, alpinism, baschet

 

14.

Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti

Atletism, aeromodelism si navomodelism, sah, baschet, fotbal-tenis, volei, aikido

 

15.

Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mures

Volei, scrimă, culturism-fitness, tenis, orientare, înot, polo, atletism, caiac-canoe, judo, arte martiale de contact, karate, arte martiale simple, taekwondo, gimnastică aerobică, sah, lupte, tenis de masă

 

16.

Clubul Sportiv Universitar din Oradea

Atletism, baschet, volei, gimnastică, fitness, tir, karate (kyokushi), handbal

 

17.

Clubul Sportiv Universitar din Pitesti

Atletism, baschet, gimnastică, înot, judo, volei, caiac-canoe, box, lupte, aeromodelism, radioamatorism, tenis, schi, bob, canotaj, karate traditional, arte martiale, oină, sah, handbal, dans sportiv, schi fond, biatlon

 

18.

Clubul Sportiv „Medicina" din Timisoara

Sah

 

19.

Clubul Sportiv Universitar din Suceava

Atletism, handbal, volei, înot

 

20.

Clubul Sportiv Universitar din Resita

Atletism, handbal, baschet, înot, tenis, judo, lupte, volei

 

21.

Clubul Sportiv Universitar din Târgoviste

Handbal, atletism, sah, gimnastică, badminton, natatie, tenis de masă, judo

 

22.

Clubul Sportiv Universitar din Arad

Rugby, gimnastică, sah, judo, atletism, volei

 

23.

Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia

Atletism, baschet, rugby, volei, sah, power lifting, tenis, tenis de masă, handbal, orientare

 

24.

Clubul Sportiv Politehnica din Cluj-Napoca

Karate WKC, bridge, polo, natatie, aeronautică, aeromodelism

 

25.

Clubul Sportiv Stiinta Bucuresti

Aeronautică, atletism, baschet, rugby, tenis, handbal, motociclism, sah, volei

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.