MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 864/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 864         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 decembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.200. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.306. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relatii Interetnice, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

1.143. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

997. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor

 

1.497. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 241/2010 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

42. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2010

 

acte ale ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicalidin românia

 

26. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Programul national de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

177. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 7 lit. B, ale art. 8 lit. Asi B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute în activitatea profesională si pentru înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredintate.

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1*.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2*.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*.

Art. 5. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*.

Art. 6. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6*.

Art. 7. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7*.

Art. 8. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8*.

Art. 9. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 9*.

Art. 10. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIE!

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 decembrie 2010.

Nr. 1.200.


- Anexele nr. 1-9 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr 182/2002.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relatii Interetnice, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 20 mii lei, pentru Departamentul pentru Relatii Interetnice, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.04 “Sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat”, pentru Uniunea Sârbilor din România, în scopul finantării obiectivului de investitii “Finalizarea centrului cultural sârbesc, în cadrul noului sediu al Uniunii Sârbilor din România”, din municipiul Timisoara, judetul Timis.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 200 mii lei, pentru Departamentul pentru Relatii Interetnice, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.04 “Sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat”, pentru Uniunea Culturală a Rutenilor din România, în scopul finantării obiectivului de investitii “înfiintarea Centrului Cultural Rutean”, comuna Peregu Mare, judetul Arad.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Marko Attila Gábor

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.306.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 58 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Societătii Nationale “Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia”- S.A. si Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii.

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.143.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A.

Judetul Timis, localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2

Cod unic de înregistrare 11178217

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

42.895,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

42.630,00

 

 

a)

din productia vândută

3

40.230,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

2.400,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

265,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

15,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

250,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

35.756,10

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

34.956,10

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.980.00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.600,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

8.049,80

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

5.833,13

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.638,40

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.287,53

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări ptsomaj

25

43,47

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

307,40


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

28

578,27

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

116,66

 

 

 

 

-tichetedeeresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

461,61

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibiiizări

34

50,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor liotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

6.600,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

16.504,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care;

38

172,30

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) eh, de protocol, din care:

40

52,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

30,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 


 

 

 

15) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

16) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

10,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

800,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

700,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

100,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT

52

7.138,90

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.142,22

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.996,68

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

5.996,68

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

485,34

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

5.397,01

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

114,33

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

22.145,43

 

1

 

Surse proprii

65

6.600,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

10.441,00

 

3

 

Credite bancare

67

5.104,43

 

 

a)

- interne

68

5.104,43


 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

22.145,43

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

17.041,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

5.104,43

 

 

a)

interne

74

5,104,43

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

42.895,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

35.756,10

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

248

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

248

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

5.833,13

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

5.824,13

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

9.00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.957,03

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84}

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile {lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

4.525,18

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

833,57

 

11

 

Plăti restante

93

4.700,00

 

 

a)

preturi curente

94

4.700.00

 

 

b)

preturi comparabile

95

4.700,00

 

12

 

Creante restante

96

7.400,00

 

 

a)

preturi curente

97

7.400,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

7.400,00


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, str. Calea Bucurestilor nr. 224F

Cod unic de înregistrare: RO 477647

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.651.547,73

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.310.919,69

 

 

a)

din productia vândută

3

1.272.823,44

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

6,610,33

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

31.485,92

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

340.628,04

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

6,460,00

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

27.469,11

 

 

d)

alte venituri financiare

14

306.698,93

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

1.597.980,78

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1,297.373,34

 

 

a)

ciieltuieli materiale

18

371.165,50

 

 

b)

alte cheltuieli externe {cu energie si apă)

19

1,383,83

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

204.714,61

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

149.078,85

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială sl alte obligatii legale, din care:

23

50,850,66

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

39.957,29

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

745,39

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

7,756,26

 

 

 

 

ch. privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2,391,72

 

 

 

d3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

4.785,10

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, din care:

29

1.016,00


 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3.769,10

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

141.752,33

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

540.221,75

 

 

 

 

Cheltuieli cu serviciile aeroportuare

37a

323.871,50

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

38.135,32

 

 

 

11) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

12) ch. de protocol, din care:

40

119,13

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

14.042,21

 

 

 

 

tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, eu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

14) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

15) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

16) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

300.607,44

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

26.057,12

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

274.550,32

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

53.566,95

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

43,00

V.

 

 

PROFITUL C0I4TABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

53,523,95

 

1

 

Rezerve legale

55

2.678,35

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 


 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

50.845,60

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

75.510,96

 

1

 

Surse proprii, din care:

65

15.341,96

 

 

 

 

Proiect upgradare 6 avo ATR - 42/ATR-600

65a

 

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

60.169,00

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

60,169,00

 

 

 

 

Capitalizări cf. Legii nr,136/97, pentru:

70

42.230,99

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe {garantate de MF)

71

37.797,40

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

72

4.433,59

 

 

 

 

Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane - BEI

73

17,938,01

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe

74

13.977,60

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente

75

3.960,41

 

4

 

Alte surse

76

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

77

75.510,96

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

78

15.341,96

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

79

60.169,00

 

 

a)

interne

80

 

 

 

b)

externe

81

60.169,00


 

 

 

 

Rambursări credite si dobânzi din credit BEI

82

17.938,01

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe

83

13,977,60

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane

84

3.960,41

 

 

 

 

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

85

42,230,99

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe [garantate de MF)

86

37.797,40

 

 

 

 

- Plăti dobânzi ti comisioane aferente M.F.

87

4.433,59

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

88

 

 

1

 

Rezerve legale

89

 

 

2

 

Rezerve statutare

90

 

 

3

 

Alte rezerve

91

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

92

 

 

1

 

Venituri totale

93

1,651,547,73

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

94

1.597.980,78

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

95

2.430

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

96

2.450

 

5

 

Fond de salarii, din care:

97

149,078,85

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

98

149.068,85

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul (AGA,CA)

99

10,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

100

5,070,37

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoana)(rd.93/96)

101

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile [lei/persoană)(rd.93/95 x ICP)

102

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu [unităti fizice/persoana)

103

874,28

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000=(rd.94/rd.93)x1000

104

967,57

 

11

 

Plăti restante

105

20.810,00

 

 

a)

preturi curente

106

20,810,00

 

 

b)

preturi comparabile

107

20.810,00

 

12

 

Creante restante

108

33.200,00

 

 

a)

preturi curente

109

33.200,00

 

 

b)

preturi comparabile

110

33.200,00

 

Indicator fizic - număr de pasageri transportati


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul art. 4 lit. y) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 pct. 4.22 din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si al art. 4 pct. 31 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul 7 “Certificarea personalului aeronautic”, la litera B “Conditii de aplicare”, punctele 17 si 18 se abrogă.

2. Capitolul 8 “Supervizarea spatiului aerian national si a operării serviciilor pentru navigatia aeriană” se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL 8

Supervizarea furnizării serviciilor de navigatie aeriană, a managementului spatiului aerian si a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR Bucuresti

 

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tarif

Mod de plată/ Observatii

 

 

 

 

U.M.

Valoarea

 

 

8.1.

Supervizarea furnizării serviciilor de navigatie aeriană de rută, a managementului spatiului aerian si a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR Bucuresti*

Conform conditiilor de aplicare

lunar

8.2.

Supervizarea furnizării serviciilor de navigatie aeriană terminală, a managementului spatiului aerian si a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR Bucuresti în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriană*)

Conform conditiilor de aplicare

lunar

 

*) Include autorizările si avizele acordate furnizorilor de servicii de navigatie aeriană în baza legislatiei nationale pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor si instalatiilor aferente protectiei navigatiei aeriene.

 

B. Conditii de aplicare

1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se stabileste pe baze contractuale, anual, între AACR si ROMATSA si reprezintă un procent rezultat din raportul dintre cheltuielile prevăzute de AACR pentru activitatea de supervizare a furnizării serviciilor pentru navigatia aeriană de rută si totalul bazei de cost nationale pentru stabilirea tarifului de rută al României.

2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se stabileste pe baze contractuale, anual, între AACR si ROMATSA si reprezintă un procent rezultat din raportul dintre cheltuielile prevăzute de AACR pentru activitatea de supervizare a furnizării serviciilor pentru navigatia aeriană pentru zonele terminale din FIR Bucuresti si totalul bazei de cost nationale pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR Bucuresti, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006.

3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 si A.8.2 pot fi recalculate pe baze contractuale între AACR si ROMATSA, în situatia aparitiei unor variatii semnificative ale conditiilor de operare supervizate, ale volumului de trafic sau ale costurilor reale care se justifică, aferente activitătilor care fac obiectul prezentului capitol, în raport cu costurile antecalculate.”

Art. II. - Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii.

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 997.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 241/2010 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

Văzând referatul Directiei politica medicamentului nr. Cs.A. 13.249 din 20 decembrie 2010, având în vedere:

- prevederile art. 851 din titlul XVII “Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 241/2010 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (2^), cu următorul cuprins:

“(22) Se completează Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România cu preturile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 24 septembrie-17 decembrie 2010.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.497.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMAN IEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2010, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,57% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,96% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,48% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2010.

Nr. 42.


 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 6 la Programul national de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. z) si ale art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. x) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 1/2009,

Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, întrunit în sedinta din data de 3 decembrie 2010, emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Anexa nr. 6 la Programul national de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 10/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucuresti, 3 decembrie 2010.

Nr. 26.

 

ANEXA

(Anexa nr. 6 la program)

CATALOG

cu rezultatele examenului de absolvire a programului de pentru ocupatia/competente comune............ organizat în data de...........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Notă proba practică Data

Notă proba teoretică Data..........

Medie examen absolvire

Observatii

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Comisia de examinare

1. Presedinte.............. ................

2. Membru.................. .................

3. Membru.................. .................

4. Membru.................. ..................


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

În temeiul:

- art. 6 alin. (3) si al art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 22 septembrie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, se abrogă.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2010.

Nr. 177.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele proceduri urmăresc instituirea unei proceduri transparente, obiective si flexibile de acreditare a formatorilor de către Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR sau Camera.

Art. 2. - În sensul prezentelor proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) formator- persoana fizică ce are dreptul de a furniza membrilor Camerei si stagiarilor în activitatea de audit financiar servicii de pregătire profesională, în conditiile prevăzute de prezentele proceduri;

b) pregătire profesională continuă - sistem de perfectionare a cunostintelor si aptitudinilor profesionale ale membrilor Camerei, desfăsurat potrivit regulilor specifice, aprobate prin hotărâre a Consiliului CAFR;

c) pregătire profesională - sistem de acumulare si perfectionare a cunostintelor si aptitudinilor profesionale ale stagiarilor în activitatea de audit financiar, desfăsurat potrivit regulilor specifice, aprobate prin hotărâre a Consiliului CAFR.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acreditare si validare

 

Art. 3. - Pot fi acreditate ca formatori următoarele categorii de persoane fizice, care se bucură de o bună reputatie si care nu au adus atingere prestigiului Camerei sau profesiei:

a) auditori financiari în conditiile în care au obtinut calificativul Ala ultima inspectie efectuată de departamentul de specialitate al CAFR, care au respectat obligatiile de membru al Camerei, cerintele codului etic si nu au suferit nicio sanctiune disciplinară aplicată de Cameră;

b) cadre didactice universitare cu titlul de doctor în stiinte economice cu specializarea în domeniul contabilitătii, care predau discipline prevăzute la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

c) specialisti sau cadre didactice universitare în domeniu, specializate în domeniile conexe contabilitătii si auditului, în măsura în care tematica de pregătire implică astfel de domenii;

d) auditori financiari care lucrează la institutii publice sau de utilitate publică din domeniul reglementării contabilitătii si auditului financiar.

Art. 4. - Pentru obtinerea acreditării, persoanele interesate trebuie:

1. să depună la Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari din cadrul Camerei un dosar care să cuprindă:

a) cerere prin care solicită acreditarea ca formator;

b) copie de pe carnetul de auditor financiar, dacă este cazul;

c) copie de pe diploma de doctor în domeniul contabilitătii, însotită de prima si ultima filă a carnetului de muncă, sau adeverintă eliberată de institutia de învătământ superior din care să rezulte îndeplinirea cerintei art. 3 lit. b), după caz;

d) adeverintă eliberată de institutia la care lucrează din care să rezulte îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 3 lit. c), respectiv lit. d);

e) curriculum vitae.

2. să participe la cursurile pentru formatori organizate de Cameră pentru anul respectiv.

Art. 5. - Dosarul prevăzut la art. 4 pct. 1 se va depune la sediul Camerei în perioada ianuarie-mai a fiecărui an.

Art. 6. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va analiza dosarul si prezenta la cursul organizat de către Cameră pentru formatori si va consemna rezultatele verificărilor într-un raport cu propunerea de aprobare/respingere a acreditării, adresat Consiliului Camerei.

Art. 7. - Hotărârea Consiliului se comunică celor interesati de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari.

Art. 8. - Reanalizarea dosarului unui formator acreditat deja de către Cameră se face o dată la 3 ani.

Art. 9. - (1) Anual se va face validarea fiecărui formator. În vederea validării, formatorii trebuie să respecte cumulativ următoarele conditii:

a) să fi sustinut cursuri în domeniul pentru care a obtinut acreditare, cel putin o dată în termenul prevăzut la art. 8;

b) să fi obtinut un calificativ minim, stabilit de Consiliul Camerei, ca urmare a evaluării efectuate pe bază de chestionar de către participantii la cursurile anuale de pregătire profesională unde acesta a sustinut cursuri;

c) să participe anual la cursurile pentru formatori organizate de către Cameră;

d) să nu fi suferit nicio sanctiune disciplinară aplicată de Cameră.

(2) în cazul în care conditiile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b) si c) nu au fost respectate, formatorul rămâne acreditat, dar nu poate fi validat pentru a sustine cursuri în anul respectiv.

Art. 10. - (1) Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va verifica dacă formatorul a îndeplinit cumulativ conditiile stipulate la art. 9 si va propune Consiliului, în baza unui raport, validarea/invalidarea formatorului pentru anul respectiv.

(2) Obtinerea unui calificativ mai mic decât minimul stabilit de Consiliul Camerei conduce la anularea acreditării ca formator a persoanei respective.

Art. 11. - Hotărârea Consiliului de validare/invalidare a formatorului se comunică celor interesati de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 12. - Cursurile pentru formatori pot fi organizate contra cost. Pretul fiecărui curs, stabilit prin hotărâre a Consiliului Camerei, va fi afisat pe site-ul CAFR.

Art. 13. - Lista formatorilor acreditati de Cameră se va actualiza permanent si se publică pe site-ul CAFR.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.