MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 862/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 862         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 decembrie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

115. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

1.282. - Hotărâre privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

1.283. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2010 si la Washington la 12 iulie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre Rortiânia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

 

1.284. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 5 martie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006

 

1.292. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 

1.293. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 15 Reghin-Toplita km 109+940-km 182+800”

 

1.294. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 12 Chichis-Toplita km 0+000-kni 166+625”

 

1.299. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.920. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru abrogarea prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 904/2010

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Tinând cont de situatia extraordinară constând în necesitatea conformării Retelei Nationale de Monitorizare a Calitătii Aerului cu prevederile legislatiei europene si aplicării măsurilor necesare pentru optiniizarea si dezvoltarea acestei structuri în vederea satisfacerii noilor cerinte apărute în domeniul calitătii aerului, precum si de faptul că acestea reprezintă obiective de interes public prin care se realizează obligatiile de monitorizare continuă a calitătii aerului la nivelul întregii tări si furnizarea datelor necesare întocmirii rapoartelor solicitate de organismele europene,

având în vedere respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008, contributia pentru deseuri de ambalaje fiind scăzută de la 2 lei/kg la o taxă de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata natională de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate si de ambalaje de desfacere, si că impactul asupra veniturilor la bugetul Fondului pentru mediu este semnificativ, în sensul că, pe de o parte, se diminuează încasările cu suma de 25.000.000 lei, deoarece valoarea contributiei scade de la 2 lei/kg la 1 leu/kg de ambalaje, iar, pe de altă parte, plata de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere poate crea confuzie în ceea ce priveste notiunea de operator economic importator care în acceptiunea Codului fiscal se referă la operatorul economic care realizează 6 achizitie extracomunitară, iar potrivit legislatiei de mediu, obligatii privind evidenta cantitătilor de ambalaje introduse pe piata natională, de colectare/valorificare si reciclare a cantitătilor de deseuri de ambalaje generate pe piata natjonală revin tuturor operatorilor (atât celor care fac achizitii intracomunitare, cât si celor care fac achizitii extracomunitare).

În vederea luării de măsuri imediate cu impact asupra bugetului Fondului pentru mediu, respectiv modificarea contributiei aferente introducerii ambalajelor pe piata natională, în scopul reducerii impactului diminuării veniturilor la acest fond si a stabiiirii obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, pentru anul 2010,

întrucât nepromovarea prezentei ordonante de urgentă ar avea consecinte negative asupra finantării mai multor categorii de programe si proiecte pentru protectia mediului, printre care se numără două programe de succes ale Guvernului României, menite să antreneze si sectorul privat în vederea relansării economice - Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national din anul 2010, cunoscut sub denumirea Programul “Rabla”, si Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, cunoscut sub denumirea Programul “Casa Verde”,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată.

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

“d) o contributie de 2 lei/kg, datorată de către operatorii economici care introduc pe piata natională ambalaje de desfacere si bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitătile de deseuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 si cantitătile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;”.

2. La articolul 9 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

“s) sumele încasate ca urmare a aplicării penalitătii de lOOeuro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Nationale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

3. La articolul 11, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (2^), cu următorul cuprins:

“(22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) se stabilesc prin decizie si se plătesc în functie de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.”

4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Formularele si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si pădurilor.”

5. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Deciziile si declaratiile privind stabilirea creantelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creantă si devin executorii la data scadentei.”

6. La articolul 12, alineatele (1)-(3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Contributiile, taxele, penalitătile si alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administratia Fondului si urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Administrarea contributiilor, taxelor, penalitătilor si a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, verificarea, colectarea, solutionarea contestatiilor, precum si îndeplinirea măsurilor asigurătorii si procedura de executare silită se realizează de Administratia Fondului în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadentă de către debitori a obligatiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi si penalităti de întârziere, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

7. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (3^), cu următorul cuprins:

“(31) Pentru sumele de restituit din finantările acordate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. I) se datorează dobânzi si penalităti de întârziere de la data acordării finantării până la data stingerii debitului.

(32) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), nu se datorează dobânzi si penalităti de întârziere pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. k),m)-o), r) si s).”

8. La articolul 13 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:

“v) Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitătii Aerului.”

9. La articolul 13, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Categoriile de beneficiari si metodologia de finantare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor si/sau programelor pentru protectia mediului prevăzute la alin. (1), cu exceptia celor prevăzute la lit. m), o), p) si v), se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administratia Fondului si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si pădurilor.

(5) Categoriile de lucrări si/sau proiecte pentru protectia mediului care se pot finanta conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p) si v), precum si sumele destinate finantării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si pădurilor.”

10. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Beneficiarul studiilor si cercetărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) poate fi si Administratia Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.”

11. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

Ion Ariton

Ministrul transporturilor si infrastructurii.

Anca Daniela Boagiu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 115.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005)

 

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, pentru operatorii economici, pentru anul 2010 si începând cu anul 2011

 

 

Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip de material (%)

 

 

Anul

Hârtie si carton

Plastic

sticlă

Metal

Lemn

Obiectivele globale de valorificare prin

reciclare 1)  (%)

Obiectivele globale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie 2) (%)

 

 

 

 

Total

din care:

pentru PET

 

 

Total

din care:

pentru aluminiu

 

 

 

 

 

 

2010

60

14

-

44

50

-

12

42

48

2011

60

22,5

42

54

50

17

15

50

57

2012

60

22,5

55

60

50

21

15

55

60


1) Procentajul minim din greutatea tuturor deseurilor de ambalaje introduse pe piata natională.

2) Procentajul minim din greutatea totală a tuturor materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje introduse pe piata natională.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 18februarie2010si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii.

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.282.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Bucuresti

18 februarie 2010

 

Către: Banca Europeană de Investitii

Bd. Konrad Adenauer 100, Luxemburg

Fax: 00352-43 79 72 90

 

În atentia:

Domnului Cormac Murphy

Director Departament - România si Cipru

Ce: Dl Thomas Timme, ofiter de proiect - România si Cipru

Directia Europa de Sud-Est

 

Referitor la: Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare nr. 21.489 dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor (în prezent Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - CNADNR)

 

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

Stimati domni.

Ulterior primirii ratei dobânzii indicative care urma să fie aplicată contractului de finantare mentionat anterior, rezultatele la care s-a ajuns prin analiza făcută în cadrul Ministerului Finantelor Publice în cazul noilor conditii referitoare la potentiala extindere a datei de rambursare solicitate anterior de CNADNR, vă rugăm să considerati forma finală a solicitării de amendare ca referindu-se la următoarele aspecte:

- extinderea datei-limită de tragere a sumelor din împrumut, de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011 (art. 1.02B);


- modificarea datei după care Banca poate să anuleze, integral sau partial, orice parte netrasă din împrumut, de la 30 aprilie 2010 la 30 aprilie 2012 (art. 1.05);

- modificarea datei estimate de finalizare a proiectului, de la “mijlocul anului 2009” la “mijlocul anului 2011” (anexa A), în conditiile păstrării aceleiasi date-limită de rambursare de 15 septembrie 2021 pentru tragerile viitoare care se vor efectua din suma de 157.590.000,00 euro.

Dată fiind importanta Amendamentului nr. 3 anterior prezentat, asteptăm primirea cât mai curând posibil a opiniei dumneavoastră.

Multumim pentru cooperarea si întelegerea dumneavoastră.

 

Cu sinceritate.

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Prin DHL

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

70060 Bucuresti

România

 

În atentia domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bd. Dinicu Goiescu nr. 38, sectorul 1

RO -77113 Bucuresti

România

 

JUOPSEE/AIA nr. 007941/20 iulie 2010

 

Luxemburg, 19 iulie 2010

 

Subiect: Reabilitarea drumurilor V (FI No 21.489)

Contractul de finantare semnat la data de 8 martie 2002 cu amendările ulterioare (Contractul de finantare) dintre România (împrumutatul), Banca Europeană de Investitii (Banca) si Administratia Natională a Drumurilor (în prezent Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - CNADNR)

 

Amendamentul nr. 3

 

Stimati domni.

Facem referire la scrisoarea Ministerului Finantelor Publice datată 18 februarie 2010, prin care Banca a fost solicitată să: (i) extindă datele-limită contractuale în cadrul Contractului de finantare; si (ii) să modifice graficul de amortizare pentru suma de 157.590.000,00 euro nedisponibilizată din împrumut.

Avem plăcerea să vă informăm că Banca acceptă solicitarea de mai sus privind amendarea Contractului de finantare.

În consecintă, următoarele prevederi ale Contractului de finantare se vor amenda după cum urmează:

a) la articolul 1.02B, data “31 decembrie 2009” se va citi din acest moment “31 decembrie 2011”;

b) la articolul 1.05, data “30 aprilie 2010” se va citi din acest moment “30 aprilie 2012”;

c) articolul 4.01 va fi amendat si se va citi după cum urmează:

“Împrumutatul va rambursa: (i) fiecare transă disponibilizată la sau după 27 iunie 2007, în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa B; (ii) fiecare transă disponibilizată după 27 iunie 2007 si înainte de 19 iulie 2010, în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa C; si (iii) fiecare transă disponibilizată lăsau după data de 19 iulie 2010, în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa D.”;

d) primul paragraf al articolului 12.03 va fi amendat si se va citi după cum urmează: “Preambulul si următoarele anexe reprezintă parte a prezentului contract:

- anexa A «Descrierea tehnică»;

- anexa B «Graficul de amortizare» (pentru toate transele disponibilizate la sau înainte de 27 iunie 2007);

- anexa C «Graficul de amortizare» (pentru toate transele disponibilizate după data de 27 iunie 2007 si înainte de 19 iulie 2010); si

- anexa D «Graficul de amortizare» (pentru transele disponibilizate la data sau ulterior datei de 19 iulie 2010).”;

e) în cadrul Descrierii tehnice prezentate în anexa A, propozitia “Data de finalizare estimată este mijlocul anului 2009” se va amenda si se va citi după cum urmează: “Data de finalizare estimată este mijlocul anului 2011.”;

f) se va insera o nouă anexă, anexa D, de forma celei prezentate în anexa I la prezenta scrisoare. Pentru evitarea oricărui dubiu:

(i) anexa B va fi aplicabilă transelor disponibilizate odată cu sau înaintea semnării amendamentului nr. 1 datat 27 iunie 2007 (Amendamentul nr. 1);

(ii) anexa C, de forma prezentată în anexa la Amendamentul nr. 1, se va aplica transelor disponibilizate ulterior datei Amendamentului nr. 1 si înainte de data prezentului amendament nr. 3;

(iii) anexa D va fi aplicabilă portiunii de 157.590.000,00 euro nedisponibilizate din împrumut.


Restul termenilor si conditiilor din Contractul de finantare va rămâne nemodificat.

Termenii din Contractul de finantare vor avea acelasi înteles când vor fi utilizati în prezentul context, cu exceptia cazului în care este mentionat altfel, în mod expres.

Se va plăti Băncii un comision de amendare de 5.000 euro (cinci mii euro) din partea împrumutatului.

Această sumă va fi plătită către Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxembourg (BCEELULL), număr de cont IBAN LU30 0019 0050 6105 6000, în termen de 15 zile de la semnarea prezentului amendament nr. 3, mentionându-se numărul facturii ca referintă.

Factura justificativă urmează a fi transmisă prin curier separat.

În scopul confirmării acordului dumneavoastră la cele de mai sus, vă rugăm să initializati prima pagină a tuturor originalelor acestei scrisori si să semnati, indicând de asemenea si data semnării, toate cele patru (4) originale.

Vă rugăm ca ulterior să transmiteti toate cele 4 originale la CNADNR pentru acord si contrasemnare.

Prezentul amendament va intra în vigoare la data primirii de către noi a două (2) originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător de dumneavoastră.

 

Cu stimă.

Banca Europeană de Investitii

C. Murphy F.                          Bruni Roccia

 

Agreat si acceptat pentru si

din partea României, reprezentată

de Ministerul Finantelor Publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

..................................................

 

 

Data.............................................

Agreat si acceptat pentru si

din partea Companiei Nationale

de Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A.,

Dorina Tiron

..................................................

 

 

Data.............................................

ANEXA I

Anexa D

 

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

GRAFICUL DE AMORTIZARE

aferent transelor disponibilizate la data sau ulterior datei de 19 iulie 2010

 

 

Data scadentă a transei de rambursat

Fractie de capital

1.

15.03.2012

1/20

2.

15.09.2012

1/20

3.

15.03.2013

1/20

4.

15.09.2013

1/20

5.

15.03.2014

1/20

6.

15.09.2014

1/20

7.

15.03.2015

1/20

8.

15.09.2015

1/20

9.

15.03.2016

1/20

10.

15.09.2016

1/20

11.

15.03.2017

1/20

12.

15.09.2017

1/20

13.

15.03.2018

1/20

14.

15.09.2018

1/20

15.

15.03.2019

1/20

16.

15.09.2019

1/20

17.

15.03.2020

1/20

18.

15.09.2020

1/20

19.

15.03.2021

1/20

20.

15.09.2021

1/20


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2010 si la Washington la 12 iulie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2010 si la Washington la 12 iulie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii, ratificat prin Legea nr. 4/2004, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.283.


*) Traducere.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIAINTERNATIONALÂ PENTRU DEZVOLTARE

 

1818 H Street N.W.

Washington D.C., 20433

S.U.A.

 

(202) 473-6048

Telegraf: INTBAFRAD

Telegraf: INDEVAS

 

12 iulie 2010

 

Domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

Referitor la: România - Proiectul privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii (împrumutul nr. 4.717 RO)

 

În urma scrisorii dumneavoastră, datată 7 aprilie 2010, prin care ne solicitati extinderea datei de finalizare a proiectului mentionat mai sus, am plăcerea de a vă confirma faptul că Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) este de acord cu solicitarea dumneavoastră.

În consecintă. Banca a stabilit data de 31 martie 2012 drept termen-limită în întelesul sectiunii 2.03 a Acordului de împrumut dintre România si Bancă, datat 26 august 2003.

 

Cu sinceritate,

Peter Harold,

Director

Europa Centrală si Statele Baltice Regiunea Europa si Asia Centrală

(semnătură indescifrabilă)

 

CC: Ruud Treffers

Director executiv

Banca Mondială


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 597 896/07.04.2010

 

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

Tel:+021 319 97 39

Fax:+021 312 20 11

 

Biroul Băncii Mondiale din România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Domnului Frangois Rantrua, director de tară

 

Referitor la: Împrumutul nr. 4.717 RO “Proiectul privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii”

 

Stimate domnule Rantrua,

În urma solicitării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, datată 24 martie 2010, vă rugăm să aveti amabilitatea de a agrea extinderea cu un an a datei de finalizare a proiectului mentionat mai sus, de la 31 martie 2011 la 31 martie 2012.

Această extindere este necesară pentru finalizarea reabilitării sectorului de irigatii în două locatii (Terasa Brăilei si Terasa Viziru), care se estimează că va dura 18 luni, depăsind cu aproximativ 6-7 luni data curentă de finalizare.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 5 martie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 5 martie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii.

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.284.


*) Traducere.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Cabinet secretar de stat

 

Bucuresti, 5 martie 2010

 

Către: Banca Europeană de Investitii

Bd. Konrad Adenauer 100, Luxemburg

Fax: 00352-43 79 72 90

 

În atentia:

Domnului Cormac Murpiny

Director Departament - România si Cipru

Cc: Dl Thomas Timme, ofiter de proiect - România si Cipru

Directia Europa de Sud-Est

 

Referitor la: Amendamentul nr. 2 la Contractul de finantare nr. 23.840 dintre România, Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor (în prezent Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - CNADNR)

 

România - Proiectul privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a

 

Stimati domni.

La solicitarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - CNADNR, aprobată si înaintată de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) Ministerului Finantelor Publice (MFP) la data de 2 februarie 2010, dorim să vă transmitem următoarea propunere cu privire la Amendamentul nr. 2 la Contractul de finantare la care se face referire:

- extinderea datei-limită de tragere pentru sumele împrumutului, de la 28 februarie 2010 la 28 februarie 2013 (art. 1.02B si anexa C - Formular cerere de tragere);

- modificarea datei estimate de finalizare a proiectului în cadrul anexei A.1 (Descrierea tehnică) prin înlocuirea sintagmei “mijlocul (anului) 2011” cu “mijlocul (anului) 2014”;

- modificarea anexei E (Tabel de amortizare) în sensul păstrării plătii transelor aferente sumelor deja disponibilizate, la care, cu începere de la 15 iunie 2015, urmează să fie adăugate transele din împrumut aferente sumelor nedisponibilizate, corespunzător majorate, astfel încât suma totală rambursată să fie aceeasi si ultima dată de rambursare să rămână neschimbată (15 decembrie 2026).

Dată fiind importanta Amendamentului nr. 2 anterior prezentat, asteptăm primirea cât mai curând posibil a opiniei dumneavoastră.

 

Cu sinceritate.

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Prin DHL

 

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

70060 Bucuresti

România

 

În atentia domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bd. Dinicu Goiescu nr. 38, sectorul 1

RO -77113 Bucuresti

România

 

Luxemburg, 19 iulie 2010

JUOP/SEE/AIAnr. 007942/20 iulie 2010

 

Subiect: Reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a (FI No 23.840)

Contractul de finantare dintre România (împrumutatul), Banca Europeană de Investitii (Banca) si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR), semnat la 22 decembrie 2006, cu amendamentele ulterioare

 

Amendamentul nr. 2

 

Stimati domni.

Facem referire la scrisoarea Ministerului Finantelor Publice datată 5 martie 2010, prin care Banca a fost solicitată: (i) să extindă datele-limită contractuale în cadrul Contractului de finantare; si (ii) să modifice graficul de amortizare în legătură cu suma de 388.600.000,00 euro nedisponibilizată din împrumut.


Avem plăcerea să vă informăm că Banca acceptă solicitarea de mai sus privind amendarea Contractului de finantare, în consecintă, următoarele prevederi ale Contractului de finantare se vor amenda după cum urmează:

a) la articolul 1.02A, data “30 iunie 2010” se va citi “30 iunie 2013”;

b) la primul paragraf al articolului 1.02B, data “28 februarie 2010” se va citi “28 februarie 2013”;

c) articolul 4.01 A va fi amendat si se va citi după cum urmează: “4.01A Grafice de amortizare

A. Împrumutatul va rambursa fiecare transă a împrumutului disponibilizată înainte de 19 iulie 2010 în treizeci (30) de transe semestriale egale din împrumut; prima rată din cadrul unei astfel de transe va fi scadentă la 15 iunie 2012 si ultima rată din cadrul unei astfel de transe va fi scadentă la 15 decembrie 2026, în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa E.

B. Împrumutatul va rambursa fiecare transă a împrumutului disponibilizată lăsau ulterior datei de 19 iulie 2010 în douăzeci si patru (24) de transe semestriale egale de capital; prima rată din cadrul unei astfel de transe va fi scadentă la 15 iunie 2015 si ultima rată din cadrul unei astfel de transe va fi scadentă la 15 decembrie 2026, în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa R”;

d) se va insera o nouă anexă, anexa F, în lista anexelor din cadrul articolului 12.03, după cum urmează: “Anexa F Graficul de amortizare (pentru transele disponibilizate la data sau ulterior datei de 19 iulie 2010).”;

e) în sectiunea Calendar a Descrierii tehnice prezentate în anexa Al, propozitia “Data estimată de finalizare este mijlocul anului 2011.” se va amenda si se va citi după cum urmează: “Data de finalizare estimată este mijlocul anului 2014.”;

f) în sectiunea nr. 4 din anexa A.2, data transmiterii raportului de finalizare a Proiectului “30/09/2012” se va citi: “30/09/2015”;

g) în anexa C: (i) data “28 februarie 2010” se va citi: “28 februarie 2013”, iar (ii) prima dată de rambursare si ultima dată de rambursare se vor citi: “15 iunie 2015” si, respectiv, “15 decembrie 2026”, în legătură cu suma nedisponibilizată din credit;

h) o nouă anexă, anexa F, va fi inserată după anexa E, având forma prezentată în anexa la această scrisoare.

Pentru evitarea oricărui dubiu:

(i) prezenta anexă E va fi aplicabilă transelor disponibilizate înaintea datei prezentului amendament nr. 2; si

(ii) noua anexă F va fi aplicabilă portiunii nedisponibilizate din creditul în valoare de 388.600.000,00 euro.

Restul termenilor si conditiilor din Contractul de finantare va rămâne nemodificat.

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea acelasi înteles când vor fi utilizati în prezentul context, cu exceptia cazului în care este mentionat altfel, în mod expres.

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legile Marelui Ducat de Luxemburg.

Se va plăti Băncii un comision de amendare de 5.000 euro (cinci mii euro) din partea împrumutatului.

Această sumă ar trebui plătită către Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxemburg (BCEELULL), număr de cont IBAN LU30 0019 0050 6105 6000, în termen de 15 zile de la semnarea prezentului amendament nr. 2, mentionându-se numărul facturii ca referintă.

Factura justificativă este anexată la prezenta scrisoare.

În scopul confirmării acordului dumneavoastră la cele de mai sus, vă rugăm să initializati prima pagină a tuturor originalelor acestei scrisori si să semnati, indicând de asemenea si data semnării, toate cele patru (4) originale.

Vă rugăm ca ulterior să transmiteti toate cele patru (4) originale la CNADNR pentru acord si contrasemnare.

Prezentul amendament nr. 2 va intra în vigoare la data primirii de către Bancă a două (2) originale ale acestei scrisori, semnate în mod corespunzător de dumneavoastră.

 

Cu stimă.

Banca Europeană de Investitii

C. Murphy                              F. Bruni Roccia

 

Agreat si acceptat pentru si

din partea României, reprezentată

de Ministerul Finantelor Publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

..................................................

 

 

Data.............................................

Agreat si acceptat pentru si

din partea Companiei Nationale

de Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A.,

Dorina Tiron

..................................................

 

 

Data.............................................

 

ANEXA Anexa F

 

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a VI-a

 

GRAFICUL DE AMORTIZARE

aferent transelor disponibilizate la data sau ulterior datei de 19 iulie 2010

 

Data scadentă a transei de rambursat

Sumele de rambursat exprimate ca fractie din împrumut

1.

15 iunie 2015

1/24

2.

15 decembrie 2015

1/24

3.

15 iunie 2016

1/24

4.

15 decembrie 2016

1/24

5.

15 iunie 2017

1/24

6.

15 decembrie 2017

1/24

7.

15 iunie 2018

1/24

8.

15 decembrie 2018

1/24

9.

15 iunie 2019

1/24

10.

15 decembrie 2019

1/24

11.

15 iunie 2020

1/24

12.

15 decembrie 2020

1/24

13.

15 iunie 2021

1/24

14.

15 decembrie 2021

1/24

15.

15 iunie 2022

1/24

16.

15 decembrie 2022

1/24

17.

15 iunie 2023

1/24

18.

15 decembrie 2023

1/24

19.

15 iunie 2024

1/24

20.

15 decembrie 2024

1/24

21.

15 iunie 2025

1/24

22.

15 decembrie 2025

1/24

23.

15 iunie 2026

1/24

24.

15 decembrie 2026

1/24

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (2), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“b) deseuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr. 3;

c) deseuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) si care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite potrivit anexei nr. 3; aceste deseuri periculoase nu se depozitează în spatii destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase.”

2. La articolul 13 alineatul (2), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

“k) în cazul în care este necesară evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, titularul proiectului este obligat să completeze documentatia de solicitare cu informatiile prevăzute la art. 11-13 din acelasi act normativ.”

3. La articolul 13 alineatul (5), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

“d) obligatia operatorului depozitului de a raporta anual autoritătii competente pentru protectia mediului tipurile si cantitătile de deseuri eliminate si rezultatele programului de monitorizare potrivit cerintelor prevăzute la art. 17-25 si în anexa nr. 4;”.

4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Fără a aduce atingere dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, atunci când deseurile nu sunt acceptate în depozitul de deseuri, operatorul are obligatia de a informa imediat autoritătile competente pentru protectia mediului cu privire la refuzul de a accepta deseurile.”

5. La anexa nr. 4 punctul 2.1.2, tabelul nr. 4.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Date meteorologice

În faza de functionare

În faza de urmărire postînchidere

1.

Cantitatea de precipitatii

Zilnic

Zilnic, dar si ca valori lunare medii

2.

Temperatura minimă, maximă, lacra 15,00

Zilnic

Medie lunară

3.

Directia si viteza dominantă a vântului

Zilnic

Nu este necesar

4.

Evaporare (lisimetru) (1)

Zilnic

Zilnic, dar si ca valori lunare medii

5.

Umiditatea atmosferică, la ora 15,00

Zilnic

Medie lunară


(1) Sau prin alte metode adecvate.”

 

6. La anexa nr. 4, punctul 2.2.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2.2.1. Controlul calitătii apei de suprafată, a levigatului, a gazului de depozit si frecventa de prelevare si analizare se realizează conform tabelului nr. 4.2.”

7. La anexa nr. 4, după punctul 2.2.5 se introduce un nou punct, punctul 2.2.6, cu următorul cuprins:

“2.2.6. Pentru levigat si pentru apă se va preleva pentru supraveghere o probă reprezentativă pentru compozitia medie.”

Art. II. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completările ulterioare, sintagma “acord/acord integrat de mediu” se înlocuieste cu sintagma “acord de mediu”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traiah Igas

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.292.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 15 Reghin-Toplita km 109+940-km 182+800”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România -S.A. priri reorganizarea Regiei Autonome ,Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 581/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 15 Reghin-Toplita km 109+940- km 182+800”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va face din fonduri B.E.I. - etapa a VI-a si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie si/sau din alte surse legal constituite conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii.

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului.

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.293.


 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 581/2008)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE

ale indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 15 Reghin—Toplita km 109+940—km 182+800”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Amplasament: în judetele Harghita si Mures

Indicatori telinico-economici

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA:

 

 

(în preturi la data de 1 mai 2010: 1 euro = 4,127 lei)

475.395 *)

mii lei

- din care constructii-montaj (C+M)

432.857

mii lei

- Esalonarea investitiei

INV

C+M

 

Anul I

mii lei

213.930

 

mii lei

194.786

Anul II

mii lei

261.465

 

mii lei

238.071

Capacităti (în unităti fizice):

 

 

- Lungime drum

72,860 km

 

- Lătime platformă

8,00 m (60,840 km)

 

- Lătime carosabil

7,00 m

 

- Acostamente

2x0,50 m

 

- Lătime platformă profil de stradă

7,50-14,50 m (12,02 km)

 

- Poduri reabilitate (clasa de încărcare E)

17 buc.

 

- Poduri noi (clasa de încărcare E)

3 buc.

 

Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone.

 

 

Durata de realizare a investitiei:

24 de luni

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor

 

Factori de risc

La proiectarea si dimensionarea obiectivelor de investitii se va avea în vedere încărcarea seismică corespunzătoare zonei seismice de tip “E” cu un coeficient seismic ag = 0,20 cm/s2 si perioadei de control Tc=1,00 sec, conform prevederilor Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului se va face din fonduri B.E.I. - etapa a VI-a si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie si/sau din alte surse legal constituite conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROIVIÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 12 Chichis-Toplita km 0+000-km 166+625”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 582/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Reabilitare DN 12 Chichis-Toplita km 0+000-km 166+625”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, se modifică după cum urmează:


1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va face din fonduri B.E.I. - etapa a VI-a si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie si/sau din alte surse legal constituite conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii.

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului.

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.294.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/2008)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE

ale indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 12 Chichis-Toplita km 0+000-km 166+625”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Amplasament: în judetele Covasna si Harghita

 

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA:

 

 

(în preturi la data de 1 mai 2010: 1 euro = 4,127 lei )

728.875*)

mii lei

- din care constructii-montaj (C+M)

651.732

mii lei

- Esalonarea investitiei

INV

C+M

 

Anul I

mii lei

327.994

 

mii lei

293.279

Anul II

mii lei

400.881

 

mii lei

358.453

Capacităti (în unităti fizice):

 

 

- Lungime drum

170,094 km

 

- Lătime platformă

9 m (75,524 km)

 

- Lătime carosabil

7 m (2x3,5 m)

 

- Acostamente

2x1 m

 

- Lătime platformă în localităti

7,50-14,50 m

(8,00 m-11,918 km)

(minimum 7,50-66,470 km)

(14,50 m-16,182 km)

 

- Acostamente

2x0,25

 

- Poduri reabilitate (clasa de încărcare E)

32 buc.

 

- Poduri noi (clasa de încărcare E)

3 buc.

 

Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone.

 

 

Durata de realizare a investitiei:

24 de luni

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor

 

Factori de risc

La proiectarea si dimensionarea obiectivelor de investitii se va avea în vedere încărcarea seismică corespunzătoare zonei seismice de tip “E” cu un coeficient seismic ag = 0,20 cm/s2 si perioadei de control Tc=1,00 sec, conform prevederilor Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului se va face din fonduri B.E.I. - etapa a VI-a si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie si/sau din alte surse legal constituite conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2010 cu suma de 68.000 mii lei, pentru plata arieratelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, astfel:

a) la capitolul 74.01 “Protectia mediului”, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”, alineatul 51.02.14 “Programe multianuale de mediu si gospodărire a apelor”, cu suma de 66.000 mii lei;

b) la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul  55.01.12 “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”, cu suma de 2.000 niii lei.

Art. 2. - Ministerul Mediului si Pădurilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.299.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru abrogarea prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 904/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 205.623 din 22 octombrie 2010 al Directiei politici si strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) si ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare.

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Începând cu data publicării prezentului ordin, prevederile art. 15-20 din Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 904/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 29 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor.

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 1.920.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.