MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 856/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 856         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.251. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

138. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veteririar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

 

139. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

25. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

182. - Hotărâre pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Recensământul populatiei si al locuintelor se efectuează pe întregul teritoriu al României în perioada 22-31 octombrie 2011.

(2) Informatiile care se înregistrează la recensământ au drept moment de referintă ora «0,00» din ziua de 22 octombrie 2011.”

2. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) asigură verificarea si actualizarea denumirii străzilor si numerotarea clădirilor până la data de 31 mai 2011. În perioada ianuarie-octombrie 2011, autoritătile administratiei publice locale nu mai efectuează schimbări de denumiri ale străzilor sau renumerotări ale clădirilor;”.

3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Pentru verificarea practică a continutului formularelor, a instructiunilor, a programului de înregistrare si de prelucrare, precum si a măsurilor organizatorice, în luna mai 2011 se va desfăsura un recensământ de probă.”

4. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) în perioada 5-14 noiembrie 2011 se organizează o anchetă de control pentru verificarea volumului si calitătii informatiilor înscrise în formularele de recensământ, care se efectuează cu recenzori special selectati în acest scop, conform instructiunilor aprobate de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.”

5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Formularele utilizate în înregistrarea datelor si informatiilor în perioada desfăsurării recensământului populatiei si locuintelor, inclusiv cele utilizate în recensământul de probă si ancheta de control, sunt păstrate de directiile teritoriale de statistică, după caz, 12 luni de la publicarea rezultatelor recensământului.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Institutul National de Statistică va preda Arhivelor Nationale arhiva optică a chestionarelor utilizate si va face demersurile prevăzute de Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, pentru selectionarea documentelor utilizate la recensământul populatiei si al locuintelor prevăzute la alin. (1), în vederea predării acestora institutiilor specializate pentru distrugere.

(3) Institutul National de Statistică asigură arhivarea electronică a datelor prevăzute în formularele utilizate în recensământul populatiei si al locuintelor.” 6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Sumele necesare pentru finantarea activitătilor de pregătire, organizare si publicare a rezultatelor recensământului populatiei si al locuintelor sunt prevăzute în anexa nr. 3, defalcate pe ani, ordonatori de credite implicati si tipuri de cheltuieli.

(2) Pentru realizarea activitătilor programate pentru anul 2010, se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, a bugetelor următorilor ordonatori principali de credite:

a) bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010 se suplimentează cu suma de 5.769 mii lei, pentru Institutul National de Statistică, la capitolul 51.01 «Autorităti publice si actiuni externe», din care suma de 807 mii lei la titlul «Cheltuieli de personal», suma de 2.358 mii lei la titlul «Bunuri si servicii» si suma de 2.604 mii lei la titlul «Active nefinanciare»;

b) bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 se suplimentează cu suma de 150 mii lei la capitolul 51.01 «Autorităti publice si actiuni externe», titlul «Bunuri si servicii», cu suma de 3.573 mii lei la capitolul 61.01 «Ordine publică si sigurantă natională», din care suma de 66 mii lei la titlul «Bunuri si servicii» si suma de 3.507 mii lei la titlul «Active nefinanciare», si cu suma de 4.222 mii lei la capitolul 80.01 «Actiuni generale economice, comerciale si de muncă», din care suma de 215 mii lei la titlul «Bunuri si servicii» si suma de 4.007 mii lei la titlul «Active nefinanciare».

(3) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului pe anul 2010 al Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Administratiei si Internelor.


(4) Ordonatorii de credite vor răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexa nr. 3, în conformitate cu dispozitiile legale.”

7. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

8. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergii Voineagu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.251.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009)

 

NUMĂRUL DE POSTURI

aferente personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în vederea efectuării recensământului populatiei si al locuintelor

 

Specificare

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

12 luni

2 luni

12 luni

8 luni

10 luni

12 luni

Institutul National de Statistică

33

 

33

 

 

20

- unităti teritoriale ale Institutului National de Statistică

288

500*

 

500*

288

 


* Operatori calculator.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009)

 

BUGETUL

recensământului populatiei si al locuintelor

 

 

 

 

- mii lei -

 

Institutul National de Statistica

Ministerul Administratiei si Internelor

TOTAL

Recensământul

populatiei ei al

locuintelor

 

 

NATURA CHELTUIELILOR

Institutul

National de

Statistica

TOTAL

2011

2012

2013

Ministerul

Administratiei

si Internelor

TOTAL

2011

2012

Directia pentru Evidenta Persoanelor si

Administrarea

Bazelor de

Date

2011

2012

Agentia nationala de cadastru si publicitate imobiliara TOTAL anul 2011

Ministerul

Administratiei

si Internelor

TOTAL

GENERAL

I. CHELTUIELI CU PERSONALUL ANGAJAT PE PERIOADA DETERMINATĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Salarii de baza si alte drepturi salariale, contributii personal angajat suplimentar la INS si DTS

16.640

8 404

7.464

672

 

 

 

 

 

 

 

 

16.540

B. Salarii de baza si alte drepturi salariale, contributii pentru operatori calculator

7.153

1.431

5 722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.153

C. Indemnizatii recenzori, recenzori sefi si coordonatori

0

 

 

 

94.050

94 050

 

 

 

 

 

94.050

94.050

D. Indernrizati; recerzori ancheta pilot

0

 

 

 

220

220

 

 

 

 

 

220

220

E. Indemnizatii recenzori ancheta de control

0

 

 

 

415

415

 

 

 

 

 

415

415

F. Indemnizatii delegare (diurne)

306

256

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

TOTAL I

23.999

10.091

 13.233

672

94.685

94.355

 

 

 

 

 

94.685

118.684

II. BUNURI SI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hârtie, tipărirea instrumentarului de recensământ, distribuirea acestora in tentonu si tipărirea rezultatelor finale

11.529

12240

2.039

250

 

 

 

 

 

 

 

 

14.529

2. Închirieri spatii pentru depozitarea materialelor de recensământ, pentru instructaj, pentru personal angajat suplimentar si spatii introducere date

 

 

 

 

11.760

3 200

8 560

 

 

 

 

11.760

11.760

3. Carburanti

401

318

83

 

450

450

 

 

 

 

 

450

851

4. Cheltuieli posta, telefoane, transmisii date fax, posta electronica etc

430

320

50

60

410

360

50

27

17

10

 

437

867

5. Cheltuieli popularizare recensământ

4.321

4 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.321

6. Furnituri de birou

270

160

80

30

45

45

 

 

 

 

 

45

315

7. Cheltuieli consumabile pentru prelucrarea datelor

860

680

120

60

 

 

 

 

 

 

 

 

860

8, Bunuri si presan de servicii nenominalizate

144

144

 

 

 

 

 

:r4

49

25

 

74

218

9. Declasări transport si cazare

642

460

182

 

5.400

5 400

 

 

 

 

 

5.400

6.042

10, Aplicatie informatica (OTS)

8 DC

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

11. Aplicatie informatica validare centralizata si generare publicatii

1.130

1.130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.130

12. Aplicatie informatica generare hyper cuburi EUROSTAT si încărcare baza de date serie recensăminte

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

13. Întretinere parc auto

291

130

161

 

160

160

 

 

 

 

 

160

451

14. Cheltuieli energie electrica

465

380

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465

15. Servicii de cartografie spatiala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.504

11.504

11.504

16. Materiale auxiliare pentru recensământ (mape recenzori etichete, legitimatii si altele)

1 815

1.815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.815

17, Suport tehnic si mentenanta licente, inchirieri licente

1 660

440

780

440

 

 

 

 

 

 

 

 

1.660

18. Instruire utilizare aplicatii informatice

330

260

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

19. Asistenta tehnica pe perioada utilizam aplicatiilor informatice

440

180

160

100

 

 

 

 

 

 

 

 

440

20, Cheltuieli servicii de creare suport informatii specifice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

215

215

TOTAL II

28.828

23.878

4.110

940

18 225

9.616

8.610

101

66

35

11.719

30.045

58.973

III. CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tehnica de calcul

6.260

6.260

 

 

 

 

 

3 587

3 587

 

 

3.587

9.847

2. Licente software

 

 

 

 

 

 

 

1.113

890

223

 

1.113

1.113

3. Cheltuieli de capital ANCPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.007

4,007

4.007

TOTAL III

6 260

6.260

 

 

 

 

 

4.700

4.477

223

4.007

8.707

14.967

TOTAL BUGET (I + II + III)

59 187

40.229

17.346

1.612

112.910

104.300

8.610

4.801

4,543

258

15.726

133.437

192.624

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.666 din 16 noiembrie 2010, întocmit de Directia de igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la 31 decembrie 2011.”

2. La articolul 14 din norma sanitară veterinară, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) întocmeste si înaintează rapoarte reprezentantului legal al unitătii si sefului biroului/serviciului de igienă veterinară si epidemiologie ori de câte ori constată deficiente în unitătile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 ca urmare a controalelor oficiale efectuate în conformitate cu prevederile Programului privind actiunile de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor.”

3. După articolul 14 din norma sanitară veterinară se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Personalul de specialitate efectuează controlul oficial sanitar-veterinar al produselor de origine animală destinate consumului uman în unitătile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 si controalele oficiale prevăzute în Programul privind actiunile de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, inclusiv prin recoltarea de probe pentru efectuarea analizelor de laborator din toate tipurile si categoriile de produse de origine animală, în conformitate cu prevederile legislatiei veterinare în vigoare.

(2) în situatia în care identifică o neconformitate, personalul de specialitate care asigură supravegherea si controlul oficial în unitătile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 informează medicul veterinar din circumscriptia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor si biroul/serviciul de igienă veterinară si epidemiologie si dispune în scris măsuri către reprezentantul legal al unitătii în vederea remedierii deficientelor constatate, după cum urmează:

a) impunerea de proceduri de igienizare sau orice alte măsuri considerate necesare pentru asigurarea sigurantei produselor si conformitatea cu prevederile legislatiei în vigoare;

b) restrictionarea sau interzicerea introducerii pe piată, a importului sau exportului de produse de origine animală, atunci când se constată prezenta potentialilor factori de risc pentru siguranta alimentară de natură fizică, chimică, biologică, radiologică etc;

c) dispunerea recuperării, retragerii de pe piată si/sau distrugerii produselor de origine animală neconforme;

d) propunerea de suspendare sau de interzicere a activitătilor pentru unitătile de industrie alimentară prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, în cazul nerespectării prevederilor legislatiei în vigoare;

e) aplicarea oricărei alte măsuri pe care o consideră necesară, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea îndeplinirii obiectivelor privind siguranta alimentară.

(3) Personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unitătile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este obligat să supravegheze modul de aplicare a mărcii de sănătate/identificare, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

(4) în cazul în care sunt efectuate controale, verificări, inspectii sau audituri de către personalul sanitar-veterinar de la nivel superior, personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unitătile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 trebuie să fie prezent pe întreaga perioadă a acestor actiuni si trebuie să semneze documentul întocmit la fata locului.”


4. Articolul 15 din norma sanitară veterinară se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 15. - (1) Personalul de specialitate poartă întreaga răspundere pentru activitatea sanitară veterinară prestată, pentru deciziile luate, precum si pentru documentele si situatiile întocmite.

(2) în urma analizei activitătii personalului de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar al produselor de origine animală destinate consumului uman si a constatării unor abateri de la prevederile legislatiei specifice în vigoare săvârsite de către acesta, seful biroului/serviciului de igienă veterinară si epidemiologie propune directorului executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sanctionarea potrivit legii a personalului respectiv.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 138.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.644 din 30 noiembrie 2010 al Directiei generale siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European si Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformitătii cu legislatia în domeniul alimentelor si furajelor, sănătătii si bunăstării animale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“2) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011 până la data de 31 decembrie 2011.”

2. Anexa nr. 2 la instructiuni se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

TARIFELE

pentru cheltuielile de personal care desfăsoară activitatea de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Nr. crt.

Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar

Cheltuieli pentru salariu /persoană/h

(lei)

Cheltuieli necesare perfectionării/persoană/h

(lei)

Total cheltuieli/h

(lei)

1.

Pregătirea controlului, studierea facilitătilor si documentatiei detinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să îsi îndeplinească atributiile în mod adecvat

19

1

20

2.

Realizarea controlului

19

1

20

3.

Analiza activitătii de control si stabilirea concluziilor

19

1

20

 

TOTAL:

57

3

60”

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010

Nr. 139.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

 

Având în vedere prevederile art. 24, art. 77 alin. (1), art. 101, 104, 106, art. 108 alin. (1), art. 122, 148-149, 159, 161-163, 289, 320, 382, art. 384 alin. (1) si ale art. 385 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Expresiile riscul rezidual, riscul de concentrare si riscul din securitizare au semnificatia prevăzută de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, cu modificările si completările ulterioare, expresiile risc operational si risc legal au semnificatia prevăzută de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru riscul operational ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006, cu modificările si completările ulterioare, expresia risc de credit al contrapartidei are semnificatia prevăzută de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/114/2006, cu modificările si completările ulterioare, iar expresia grup de clienti aflati în legătură are semnificatia prevăzută de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010.”

2. La articolul 2 alineatul (5) litera d), articolul 13 alineatul (2), articolul 32 alineatul (1), articolul 54 alineatul (2) si articolul 220, sintagma “functia de control al riscurilor” se înlocuieste cu sintagma “functia de administrare a riscurilor”.

3. La articolul 2 alineatul (5), literele t), u) si aa) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,t) externalizare - utilizarea de către o institutie de credit a unui furnizor extern, în vederea desfăsurării de către acesta, pe bază contractuală si în mod continuu, a unor activităti efectuate în mod obisnuit de către institutia de credit în cauză;

u) furnizor extern - furnizorul de bunuri si servicii, care poate fi o entitate autorizată sau nu, în functie de activitatea externalizată, respectiv o entitate afiliată în cadrul unui grup ori o entitate în afara grupului;

aa) persoane cu functii-cheie de executie - persoane ale căror activităti profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al institutiei de credit, incluzând membrii organelor cu functie de conducere, personalul care expune institutia de credit unor riscuri - de exemplu persoane cărora li s-au acordat competente individuale sporite în ceea ce priveste derularea tranzactiilor în care este implicată institutia de credit, cum ar fi: dealeri, persoane care au competenta de a aproba credite de valori semnificative -, personalul functiilor sistemului de control intern si orice angajat care primeste o remuneratie totală, inclusiv clauze privind beneficiul discretionar de tip pensie, ce conduce la încadrarea acestuia în aceeasi categorie de remuneratie cu cea a membrilor organelor cu functie de conducere si cu a personalului care expune institutia de credit unor riscuri;”.

4. La articolul 2 alineatul (5), după litera ee) se introduc trei noi litere, literele ff), gg) si hh), cu următorul cuprins:

,,ff) depozite stabile (core deposits) - resursele de finantare care rămân la dispozitia institutiei de credit o perioadă de timp îndelungată, determinate de către aceasta potrivit politicilor interne la care se face referire la art. 154;

gg) operatiuni de înlocuire a expunerilor existente - operatiuni desfăsurate în legătură cu expuneri aflate în portofoliu, concretizate prin noi expuneri sau prin modificarea termenilor contractuali ai acestora;

hh) beneficii discretionare de tipul pensiilor - beneficii suplimentare de tipul pensiilor asigurate pe o bază discretionară de către o institutie de credit unui angajat, ca parte a pachetului de remuneratie variabilă al respectivului angajat, care nu includ beneficiile datorate garantate unui angajat în conformitate cu termenii schemelor de pensionare ale institutiei de credit.”

5. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) cerinte de publicare si transparentă.”

6. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Structura de conducere a unei institutii de credit mamă, persoană juridică română, are responsabilitatea generală pentru existenta unui cadru adecvat de administrare a activitătii în cadrul grupului si pentru asigurarea unor politici si mecanisme privind cadrul de administrare a activitătii corespunzătoare structurii, activitătii si riscurilor aferente grupului si entitătilor acestuia.

(2) în sensul alin. (1), structura de conducere a unei institutii de credit mamă trebuie să constientizeze toate riscurile semnificative si problemele care ar putea afecta grupul, institutia de credit mamă si filialele acesteia. În acest context, institutia de credit mamă este responsabilă pentru determinarea structurii de administrare a filialelor care contribuie cel mai bine la exercitarea functiei de supraveghere la nivelul grupului.

(3) în sensul alin. (2), structura de conducere a unei institutii de credit mamă trebuie:

a) să stabilească o structură a cadrului de administrare a activitătii care să contribuie la supravegherea eficace a filialelor sale si care să ia în considerare natura, dimensiunea si complexitatea diferitelor riscuri la care grupul si filialele acestuia sunt expuse;

b) să evalueze periodic structura cadrului de administrare a activitătii pentru a asigura că aceasta rămâne corespunzătoare, având în vedere cresterea dimensiunilor si complexitătii, extinderea geografică etc;

c) să aprobe o politică privind cadrul de administrare a activitătii la nivelul grupului si pentru filialele acestuia, care să includă angajamentul de a îndeplini toate cerintele aplicabile cadrului de administrare a activitătii;

d) să asigure că sunt disponibile resurse suficiente pentru fiecare filială în scopul îndeplinirii atât a standardelor la nivel de grup, cât si a standardelor locale privind cadrul de administrare a activitătii;

e) să înteleagă rolul si relatiile atât dintre filiale, cât si cu institutia de credit mamă;

f) să dispună de mijloace corespunzătoare pentru a monitoriza ca fiecare filială să se conformeze tuturor cerintelor aplicabile privind cadrul de administrare a activitătii.

(4) în cazul unei institutii de credit filială, persoană juridică română, structura de conducere a acesteia trebuie să adere la valorile si principiile privind cadrul de administrare a activitătii stabilite de societatea-mamă si să aibă în vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc si politicile stabilite de către structura de conducere a institutiei-mamă. În acest sens, structura de conducere a unei institutii de credit filială trebuie să stabilească propriile responsabilităti pe linia cadrului de administrare a activitătii si trebuie să evalueze orice decizii sau practici la nivel de grup pentru a asigura că acestea nu determină ca filiala să încalce prevederile cadrului de reglementare ori regulile prudentiale aplicabile la nivel individual pe teritoriul României. Structura de conducere a unei institutii de credit filială trebuie, de asemenea, să asigure că asemenea decizii sau practici nu aduc atingere:

a) administrării sănătoase si prudente a filialei;

b) soliditătii financiare a filialei;

c) intereselor legale ale detinătorilor de interese în filială.

(5) În cazul în care o institutie de credit desfăsoară activitate în străinătate fie prin intermediul unei sucursale, fie prin intermediul unei filiale, structura de conducere a institutiei de credit este responsabilă pentru implementarea corespunzătoare a strategiilor si a politicilor stabilite, cu respectarea obligatiilor impuse de legislatia din tara în care respectiva sucursală sau filială îsi desfăsoară activitatea.”

7. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Organele cu functie de supraveghere trebuie să asigure că politicile si practicile de remunerare a personalului institutiei de credit, inclusiv a membrilor organelor cu functie de supraveghere si a membrilor organelor cu functie de conducere, corespund culturii institutiei de credit, obiectivelor si strategiei pe termen lung, precum si mediului de control al acesteia.

(2) Personalul aferent functiilor sistemului de control intern si, după caz, personalul departamentelor de resurse umane si expertii externi trebuie, de asemenea, să fie implicati în elaborarea politicilor de remunerare ale unei institutii de credit.

(3) Politica de remunerare a unei institutii de credit trebuie să fie accesibilă tuturor angajatilor, iar procesul de evaluare a personalului trebuie să fie formalizat în mod corespunzător si să fie transparent pentru angajati.

(4) în sensul alin. (1), la stabilirea si aplicarea politicilor de remunerare totală, inclusiv a salariilor si beneficiilor discretionare de tipul pensiilor, pentru categoriile de personal ale căror activităti profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al institutiilor de credit, incluzând membrii organelor cu functie de conducere, personalul care expune institutia de credit unor riscuri, personalul aferent functiilor sistemului de control intern si orice angajat care primeste o remuneratie totală ce conduce la încadrarea acestuia în aceeasi categorie de remuneratie cu cea a membrilor organelor cu functie de conducere si a personalului care expune institutia de credit unor riscuri, institutiile de credit trebuie să respecte următoarele principii în mod corespunzător mărimii, organizării interne si naturii, extinderii si complexitătii activitătilor acestora:

a) politica de remunerare permite si promovează o administrare a riscurilor sănătoasă si eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri care depăseste nivelul tolerantei la risc a institutiei de credit;

b) politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor si intereselor pe termen lung ale institutiei de credit si cuprinde măsuri pentru a evita conflictele de interese;

c) organele cu functie de supraveghere adoptă si revizuiesc periodic principiile generale ale politicii de remunerare si sunt responsabile cu implementarea acesteia;

d) implementarea politicii de remunerare face obiectul, cel putin anual, al unei evaluări interne independente, la nivel centralizat, privind conformitatea cu politicile si procedurile de remunerare adoptate de organele cu functie de supraveghere, în acest sens, la implementarea politicii de remunerare se va conferi o atentie specială prevenirii acordării de stimulente pentru asumarea excesivă a riscurilor si pentru alte comportamente contrare intereselor institutiei de credit;

e) remunerarea coordonatorilor functiilor de administrare a riscurilor si de conformitate este supravegheată direct de către structura de conducere sau de către comitetul de remunerare, în situatia în care acesta există;

f) în cazul în care remuneratia este corelată cu performanta, suma remuneratiei totale se bazează pe o combinatie a evaluării performantei individuale si a structurii în cauză în care se


desfăsoară activitatea, precum si a rezultatelor generale ale institutiei de credit, iar la evaluarea performantei individuale sunt luate în considerare atât criterii financiare, cât si criterii nonfinanciare, cum ar fi: cunostintele acumulate/calificările obtinute, dezvoltarea personală, conformarea cu sistemele si controalele institutiei de credit, implicarea în strategiile de afaceri si în politicile semnificative ale institutiei de credit si contributia la performanta echipei;

g) evaluarea performantei este realizată într-un cadru multianual, pentru a se asigura că procesul de evaluare se bazează pe performanta pe termen lung si că plata efectivă a componentelor remuneratiei bazate pe performantă se întinde pe o perioadă care tine cont de ciclul de afaceri al institutiei de credit si de riscurile specifice activitătii acesteia;

h) remuneratia variabilă totală nu limitează capacitatea institutiei de credit de a-si întări baza de capital;

i) remuneratia variabilă garantată are caracter exceptional si apare doar atunci când se angajează personal, fiind limitată la primul an de activitate al acestuia;

j) în cazul institutiilor de credit care beneficiază de asistentă guvernamentală exceptională:

- remuneratia variabilă este strict limitată ca procent din venitul net atunci când nu este în concordantă cu mentinerea unei baze de capital sănătoase si cu obiectivul de iesire în timp util de sub asistenta guvernamentală;

- Banca Natională a României solicită institutiilor de credit să restructureze remunerarea într-o manieră conformă cu administrarea sănătoasă a riscurilor si cresterea pe termen lung, incluzând, atunci când este cazul, stabilirea de limite privind remuneratia membrilor structurii de conducere;

- nicio remuneratie variabilă nu trebuie plătită membrilor structurii de conducere ai respectivei institutii de credit decât dacă este justificată;

k) componentele fixă si variabilă ale remuneratiei totale sunt echilibrate în mod corespunzător si componenta fixă reprezintă o proportie suficient de mare din remuneratia totală, astfel încât să permită aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele remuneratiei variabile, incluzând posibilitatea de a nu plăti nicio componentă a acesteia. Institutiile de credit trebuie să stabilească un raport adecvat între componenta fixă si cea variabilă a remuneratiei totale, iar structura politicii de remunerare trebuie actualizată în timp, astfel încât să se asigure că aceasta evoluează în sensul adaptării la schimbările intervenite în situatia institutiei de credit respective;

l) plătile referitoare la încetarea anticipată a unui contract reflectă performanta obtinută în timp si sunt proiectate într-o modalitate care să nu recompenseze nereusita;

m) măsurarea performantei utilizate pentru a calcula componentele remuneratiei variabile sau portofoliile de componente ale remuneratiei variabile include o ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente si potentiale si ia în considerare costul capitalului si lichiditatea necesară. Alocarea componentelor remuneratiei variabile în cadrul institutiei de credit trebuie să ia în considerare si toate tipurile de riscuri curente si potentiale;

n) o parte substantială si care reprezintă, în toate cazurile, cel putin 50% din orice remuneratie variabilă trebuie să fie formată dintr-un raport corespunzător între:

(i) actiuni sau titluri din care rezultă drepturi de proprietate echivalente în functie de forma juridică a institutiei de credit în cauză sau instrumente legate de actiuni ori instrumente echivalente de tip non-cash în cazul institutiilor de credit necotate; si

(ii) atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 21 alin. (11) lit. a) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, cu modificările si completările ulterioare, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă institutiei de credit;

o) o parte substantială si care reprezintă, în toate cazurile, cel putin 40% din componenta de remuneratie variabilă, este amânată pe o perioadă de cel putin 3-5 ani si este corelată în mod adecvat cu natura activitătii, riscurile acesteia si activitătile personalului în cauză. Membrii personalului intră în drepturile aferente remuneratiei datorate potrivit acordurilor de amânare nu mai rapid decât ar intra pe o bază proportională. În cazul unei componente a remuneratiei variabile în sumă deosebit de mare, cel putin 60% din sumă este amânată. Durata perioadei de amânare este stabilită în conformitate cu ciclul de afaceri, natura activitătii, riscurile acesteia si activitătile personalului în cauză;

p) membrilor personalului le este plătită sau acestia intră în drepturile aferente remuneratiei variabile, inclusiv ale părtii amânate a acesteia, doar dacă remuneratia variabilă poate fi sustinută în conformitate cu situatia financiară a institutiei de credit în ansamblu si dacă poate fi justificată în conformitate cu performanta institutiei de credit, a structurii în care se desfăsoară activitatea si a angajatului în cauză;

q) politica de pensionare este aliniată la strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale institutiei de credit. Dacă angajatul încetează, din proprie vointă, raporturile contractuale cu institutia de credit înainte de pensionare, beneficiile discretionare de tipul pensiilor trebuie retinute de institutia de credit pe o perioadă de 5 ani sub forma instrumentelor asa cum sunt acestea definite la lit. n). În cazul unui angajat ajuns la pensionare, beneficiile discretionare de tipul pensiilor trebuie plătite angajatului sub forma instrumentelor definite la lit. n), cu obligatia respectivului angajat de a nu le înstrăina timp de 5 ani;

r) personalul se obligă să nu utilizeze strategii personale de acoperire împotriva riscurilor sau polite de asigurare legate de remuneratie si de răspundere pentru a contracara efectele de aliniere la risc prevăzute în acordurile sale de remunerare;

s) remuneratia variabilă nu este plătită prin mijloace sau metode care facilitează eludarea îndeplinirii cerintelor prezentului regulament.

(5) Instrumentele prevăzute la alin. (4) lit. n) fac obiectul unei politici adecvate de retinere proiectată să alinieze stimulentele cu interesele pe termen lung ale institutiei de credit. Banca Natională a României poate impune restrictii cu privire la tipul si la caracteristicile acestor instrumente sau poate interzice utilizarea unor astfel de instrumente atunci când consideră necesar. Prevederile alin. (4) lit. n) se aplică atât părtii componentei de remuneratie variabilă amânată conform lit. o), cât si părtii de remuneratie variabilă care nu este amânată.

(6) în sensul alin. (4) lit. p), fără a aduce atingere principiilor generale de drept national aplicabile în materia contractelor si în raporturile de muncă, remuneratia variabilă totală este în general redusă considerabil în cazul în care se înregistrează o performantă financiară redusă sau negativă la nivelul institutiei de credit în cauză, luându-se în considerare atât remuneratia curentă, cât si reducerile plătilor aferente sumelor cuvenite, determinate anterior, incluzând acorduri de tip malus sau de tip clawback.

(7) în sensul alin. (6), un acord de tip malus reprezintă o practică de ajustare în functie de performantă, care permite ajustarea părtii din bonusul unui angajat pentru care nu s-a intrat încă în drepturi, dar care fusese deja comunicat angajatului, pentru a tine cont de evenimentele ulterioare comunicării bonusului, iar un acord de tip clawback reprezintă o practică de ajustare în functie de performantă, care permite retragerea integrală sau partială a bonusului unui angajat, pentru care s-a intrat deja în drepturi, pentru a lua în considerare evenimentele ulterioare intrării în drepturi. De principiu, un bonus acordat face obiectul retragerii integrale sau partiale numai în cazul unei fraude dovedite ori în cazul în care evaluarea performantei are la bază informatii care se dovedesc ulterior a fi în mod semnificativ eronate.

(8) Principiile stabilite în prezentul articol se aplică de către institutiile de credit la nivel de grup, de institutie-mamă si de filială, incluzând si pe cele înfiintate în centre financiare oîfshore.

(9) Remunerarea membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie, în cazul institutiilor de credit care au adoptat sistemul unitar de administrare, si a membrilor consiliului de supraveghere, în cazul institutiilor de credit care au adoptat sistemul dualist de administrare, nu trebuie corelată într-un mod necorespunzător cu performanta pe termen scurt a institutiei de credit.

(10) în situatia în care membrii organelor cu functie de conducere sunt eligibili pentru acordarea de stimulente corelate cu performanta institutiei de credit, nivelul remunerării acestora trebuie să facă obiectul unor conditii relevante si obiective si nu trebuie corelate în mod excesiv cu performanta pe termen scurt a institutiei de credit.

(11) Institutiile de credit care sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne si naturii, extinderii si complexitătii activitătilor acestora trebuie să înfiinteze un comitet de remunerare.

(12) Comitetul de remunerare trebuie să fie constituit astfel încât să aibă capacitatea de a emite opinii competente si independente asupra politicilor si practicilor de remunerare si asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului si lichiditătii.

(13) Comitetul de remunerare este responsabil cu pregătirea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicatii din perspectiva riscului si administrării riscului în institutia de credit în cauză si care trebuie luate de organele cu functie de supraveghere. Presedintele si membrii comitetului de remunerare trebuie să fie membri ai structurii de conducere care nu exercită nicio functie executivă în cadrul institutiei de credit în cauză. La pregătirea unor astfel de decizii, comitetul de remunerare trebuie să ia în considerare interesele pe termen lung ale actionarilor, investitorilor si ale altor detinători de interese în institutia de credit.”

8. La articolul 22, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) referitor la actionariat - pozitiile ocupate de reprezentantii actionarului majoritar în organele cu functie de supraveghere si în cele cu functie de conducere;”.

9. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Organele cu functie de supraveghere si organele cu functie de conducere ale institutiilor de credit trebuie

să înteleagă structura operatională a acestora, inclusiv în situatia în care institutiile de credit desfăsoară în numele clientilor activităti în jurisdictii în care este redusă transparenta - cum ar fi centre financiare de tip oîfshore - sau prin intermediul unor structuri care reduc transparenta - cum ar fi structurile complexe de tipul entitătilor special constituite în scopul securitizării, în sensul prevăzut în cadrul Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010.”

10. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) în sensul alin. (1), functia de administrare a riscului trebuie să aibă în componentă functia de control al riscurilor pe fiecare linie de activitate.”

11. La articolul 32, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

(4) în sensul prezentului regulament, centralizarea functiilor sistemului de control intern la institutia de credit mamă nu se consideră externalizare din perspectiva unei institutii de credit filială, persoană juridică română.

(5) în situatia centralizării functiilor sistemului de control intern, institutiile de credit vor asigura respectarea prevederilor art. 10.

(6) Institutiile de credit filiale, persoane juridice române, care fac parte dintr-un grup pentru care institutia de credit mamă centralizează functiile sistemului de control intern, trebuie să se conformeze cu prevederile prezentului regulament în ceea ce priveste organizarea functiilor sistemului de control intern.

(7) Casa centrală a cooperativelor de credit asigură coordonarea functiilor de administrare a riscurilor, de conformitate si de audit intern si pentru cooperativele de credit afiliate.”

12. La articolul 33 alineatul (1), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) functia sistemului de control intern este separată din punct de vedere organizational de activitătile atribuite pentru monitorizare si control, iar coordonatorul functiei sistemului de control intern este subordonat unei persoane care nu are nicio responsabilitate pe linia conducerii activitătilor care urmează să fie monitorizate si controlate;

c) coordonatorul functiei sistemului de control intern raportează direct structurii de conducere si comitetului de audit si participă, cel putin o dată pe an, la sedintele structurii de conducere căreia îi raportează;”.

13. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Institutiile de credit trebuie să decidă dacă riscul de conformitate se referă strict la conformitatea cu cadrul de reglementare, normele si standardele aferente activitătilor bancare sau vizează conformitatea cu un cadru de reglementare mai larg (de exemplu, conformitatea cu legislatia muncii, legislatia privind protectia si securitatea muncii, legislatia privind asigurările sociale de sănătate, legislatia privind calitatea în constructii si legislatia privind prevenirea incendiilor).”


14. La articolul 35, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Functia de conformitate a unei institutii de credit evaluează, după caz, posibilul impact al oricăror schimbări ale elementelor prevăzute la alin. (2) asupra activitătilor institutiei de credit.”

15. La articolul 45, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Personalul functiei de conformitate trebuie să elaboreze si să aplice metodologii de evaluare a riscului de conformitate, prin utilizarea unor indicatori de performantă (cum ar fi: numărul de reclamatii ale clientilor, numărul de derogări înregistrate, numărul de încălcări ale politicii de conformitate, rapiditatea în remedierea deficientelor constatate, activităti atipice privind tranzactionarea sau plătile).”

16. La articolul 51 alineatul (2), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) aprobarea sau propunerea de aprobare adresată organelor cu functie de supraveghere sau actionarilor privind numirea, remunerarea si revocarea auditorului financiar;

c) avizarea sferei de cuprindere a auditului si frecventei angajamentelor de audit;”.

17. La capitolul II, după sectiunea a 3-a se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 4-a, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 4-a

Cerinte de publicare si transparentă

Art. 621. - (1) în desfăsurarea activitătii lor, institutiile de credit trebuie să îndeplinească cerintele de transparentă stabilite de cadrul de reglementare.

(2) în sensul alin. (1), pentru a permite părtilor interesate să efectueze o evaluare credibilă si fidelă a institutiilor de credit, acestea trebuie să facă publice informatii referitoare la:

a) organizarea structurii de conducere (atât organele cu functie de supraveghere, cât si organele cu functie de conducere);

b) structura organizatorică;

c) structura stimulentelor/remuneratiei practicate;

d) natura si extinderea tranzactiilor cu persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit;

e) informatii referitoare la organizarea functiilor sistemului de control intern.

Art. 622. - (1) Fiecare institutie de credit trebuie să îsi prezinte pozitia curentă si estimările viitoare într-o manieră echilibrată, credibilă si oportună.

(2) în sensul alin. (1), informatiile privind pozitia curentă a institutiei de credit trebuie să fie conforme cu orice cerinte ale cadrului de reglementare privind publicarea unor astfel de informatii. În acest sens, informatiile publicate trebuie să aibă un nivel ridicat de acuratete, să fie relevante, oportune si accesibile, astfel încât să satisfacă necesitătile de informare ale Băncii Nationale a României, investitorilor, clientilor, agentiilor de rating, institutiilor externe de evaluare a creditului si publicului.

(3) în situatiile în care asigurarea unui nivel ridicat de acuratete ar conduce la întârzierea publicării de informatii care sunt sensibile în timp, institutiile de credit trebuie să asigure un echilibru corespunzător între oportunitatea prezentării informatiilor la timp si acuratetea acestora, având în vedere cerinta de a furniza o imagine fidelă si justă a situatiei lor.

(4) Informatiile publicate trebuie să includă, dar fără a se limita la, informatii semnificative privind rezultatele financiare si operationale ale unei institutii de credit, factorii de risc care pot fi previzionati, organizarea structurii de conducere si politicile privind cadrul de administrare a activitătii institutiei de credit.”

18. La articolul 63, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în sensul alin. (1), procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al unei institutii de credit trebuie să asigure structurii de conducere posibilitatea să evalueze în mod continuu profilul de risc al institutiei de credit si gradul de adecvare a capitalului intern în raport cu acesta.”

19. La articolul 63, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri institutiile de credit trebuie să realizeze:

a) identificarea, măsurarea, diminuarea si raportarea riscurilor la care institutia de credit este sau poate fi expusă, pentru calcularea si evaluarea continuă a necesitătilor de capital intern;

b) planificarea si mentinerea surselor de capital intern necesare realizării adecvării capitalului la profilul de risc al institutiei de credit.”

20. La articolul 64, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) ipotezele utilizate pentru determinarea disponibilului de capital intern, inclusiv orizontul de timp avut în vedere la planificarea capitalului intern.”

21. Partea introductivă a articolului 65 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) Pentru evaluarea adecvării capitalului intern la riscuri, institutia de credit trebuie să identifice si să evalueze toate riscurile semnificative la care este sau poate fi expusă, incluzând:”.

22. La articolul 65 alineatul (1), partea introductivă a literei b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) riscurile pentru care cerintele de capital reglementate nu sunt integral acoperitoare:”.

23. La articolul 65 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în conformitate cu principiul proportionalitătii prevăzut de art. 148 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de credit trebuie să stabilească modalitatea si măsura în care riscurile semnificative sunt tratate în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului. În acest sens institutiile de credit trebuie să stabilească riscurile pentru care vor determina o cerintă de capital intern pentru acoperirea lor, precum si cele pentru care vor fi utilizate alte metode pentru administrarea si reducerea lor.”

24. La articolul 68, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în sensul alin. (2), o institutie de credit poate utiliza propriile definitii pentru capitalul intern si elementele componente ale acestuia, sub rezerva furnizării de clarificări Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, specificând metodologia utilizată pentru determinarea capitalului intern disponibil institutiei de credit.”

25. La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31)în cadrul planului privind capitalul, institutiile de credit îsi stabilesc ca obiectiv un nivel intern al cerintei de capital având în vedere profilul de risc, mediul economic în care îsi desfăsoară activitatea, calitatea proceselor de control intern si de administrare a riscurilor, planurile strategice, calitatea capitalului intern disponibil etc.”

26. La articolul 70, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Institutiile de credit trebuie să utilizeze rezultatele simulărilor de criză atât în procesul de planificare a capitalului intern disponibil, cât si în determinarea cerintelor interne de capital adecvate profilului de risc.”

27. La articolul 71 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) utilizarea de metodologii diferite pentru diferitele tipuri de riscuri si calcularea unei sume a cerintelor de capital rezultate, în acest sens, pentru un anumit tip de risc, institutiile de credit pot utiliza alte metodologii decât cele utilizate în scopurile determinării cerintelor minime reglementate de capital;”.

28. La articolul 75, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 75. - (1) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al unei institutii de credit trebuie să aibă ca rezultat determinarea si mentinerea capitalului intern disponibil al institutiei de credit la un nivel adecvat în raport cu necesitătile interne aferente profilului de risc al acesteia.”

29. La articolul 75, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“( 11) În sensul alin. (1), institutiile de credit raportează Băncii Nationale a României nivelul excedentului/deficitului de capital rezultat în urma procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. Modul de raportare, precum si frecventa transmiterii se stabilesc prin ordin emis de Banca Natională a României.”

30. La articolul 78, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) De principiu, functia de administrare a riscurilor trebuie organizată la nivel centralizat în cadrul unei institutii de credit.”

31. La articolul 78, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Institutiile de credit de dimensiuni mici si cu activitate mai putin complexă pot să nu aplice, cu aprobarea Directiei supraveghere, prevederile art. 32 alin. (11).”

32. La articolul 81, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Casa centrală a cooperativelor de credit asigură că politicile si obiectivele strategice ale fiecărei cooperative de credit afiliate sunt conforme cu cele ale casei centrale si cu apetitul la risc si obiectivele generale stabilite de casa centrală, în acest sens, casa centrală a cooperativelor de credit defineste politicile si principiile pentru evaluarea si măsurarea riscurilor si stabileste procedurile de control al riscurilor la nivelul retelei cooperatiste si pentru fiecare cooperativă de credit afiliată.”

33. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 851, cu următorul cuprins:

“Art. 851. - (1) Organele cu functie de supraveghere pot constitui un comitet de administrare a riscurilor care să le asiste în îndeplinirea atributiilor ce le revin pe linia administrării riscurilor.

(2) în sensul alin. (1), institutiile de credit trebuie să dispună de un regulament al comitetului de administrare a riscurilor, care să indice componenta, responsabilitătile si modul de raportare către organele cu functie de supraveghere.”

34. La articolul 90, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(3) în scopul alin. (2), coordonatorul functiei de administrare a riscurilor trebuie să poată comunica direct cu membrii organelor cu functie de conducere cu privire la evolutiile contrare tolerantei la risc stabilite si strategiei de afaceri ale institutiei de credit.

(4) în scopul alin. (2), coordonatorul functiei de administrare a riscurilor trebuie să poată raporta direct structurii de conducere sau, după caz, comitetului de audit sau altui comitet, cum ar fi comitetul de administrare a riscurilor.”

35. La articolul 94, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - (1) Structura de conducere a institutiilor de credit aprobă si revizuieste periodic (cel putin o dată pe an) strategia de administrare a riscului de credit, precum si politicile si procesele semnificative de asumare, identificare, măsurare, control si raportare pentru riscul de credit - inclusiv riscul de credit al contrapartidei. Strategia, politicile si procesele respective trebuie să acopere activitătile institutiei de credit pentru care expunerea din credite conduce la înregistrarea unui risc semnificativ.”

36. La articolul 96, litera b) se abrogă.

37. La articolul 96, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

e) politici si procese pentru identificarea activelor-problemă - active financiare sau grup de active financiare a căror situatie nu poate fi considerată normală în sensul că sunt depreciate (la nivel individual sau la nivel de portofoliu pentru activele cu caracteristici similare); pentru identificarea activelor financiare sau a grupurilor de active financiare depreciate, institutiile de credit vor avea în vedere prevederile Standardelor internationale de raportare financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.”

38. Articolul 98 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 98. - Institutiile de credit trebuie să asigure că deciziile de creditare sunt luate în mod independent, fără a fi afectate de influente, presiuni sau conflicte de interese.”

39. Articolul 100 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 100. - Institutiile de credit trebuie să dispună de criterii, politici si procese, bine definite, privind aprobarea noilor expuneri, operatiunile de înlocuire a expunerilor existente si identificarea competentei de aprobare corespunzătoare dimensiunii si complexitătii expunerilor.”

40. Articolul 104 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 104. - (1) Institutiile de credit trebuie să dispună de proceduri pentru evaluarea garantiilor reale si pentru verificarea faptului că respectivele garantii sunt si continuă să fie executabile si valorificabile.

(2) în ceea ce priveste garantiile personale, institutiile de credit trebuie să evalueze nivelul de protectie furnizat în relatie cu calitatea de credit a garantului si capacitatea acestuia de a-si asuma obligatii.”

41. După articolul 104 se introduce un nou articol, articolul 1041, cu următorul cuprins:

“Art. 1041. - (1) La evaluarea garantiilor reale corporale pentru recunoasterea calitătii acestora de diminuatori de risc de credit în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României, institutiile de credit trebuie să aibă în vedere Standardele internationale de evaluare, respectiv Ghidul privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor, emis de Asociatia Natională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

(2) Pentru scopul indicat la alin. (1), institutiile de credit trebuie să realizeze evaluarea garantiilor reale corporale cu persoane care detin calificarea, abilitătile si experienta necesare pentru efectuarea unei evaluări si care sunt independente de procesul decizional în ceea ce priveste creditul.”

42. La articolul 109, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 109. - (1) Institutiile de credit trebuie să dispună de sisteme informationale care să permită raportarea la timp a expunerilor la riscul de credit si identificarea neconformării cu limitele de expunere stabilite.”


43. La articolul 112, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Cu ocazia primei clasificări ulterioare operatiunilor de înlocuire de expuneri reprezentând credite din categoria activelor-problemă, care au avut ca rezultat credite care în urma evaluării ia nivel individual au rămas în continuare, după înlocuire, în categoria activelor-problemă si care au implicat diminuarea serviciului datoriei, institutiile de credit vor lua în considerare, în vederea încadrării creditelor respective în categorii de clasificare, performanta financiară a debitorului în conditii mai stricte fată de cele avute în vedere anterior acestor operatiuni, prin revizuirea corespunzătoare a factorilor cantitativi si/sau calitativi, pe baza informatiilor actualizate la data operatiunilor respective1.”

44. După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 1121, cu următorul cuprins:

“Art. 1121. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), institutiile de credit raportează Băncii Nationale a României, periodic, situatii care să permită monitorizarea operatiunilor de înlocuire desfăsurate de acestea, supuse prevederilor art. 112 alin. (5).

(2) Forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitătile de transmitere a situatiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Natională a României.

(3) Pentru scopurile monitorizării operatiunilor de înlocuire a expunerilor existente, desfăsurate de institutiile de credit, acestea raportează orice altă situatie referitoare la operatiunile mentionate, solicitată de Banca Natională a României.”

45. Articolul 113 se abrogă.

46. Articolul 119 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 119. - (1) Pentru scopurile prezentei subsectiuni, termenul filială are semnificatia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010.

(2) în sensul prezentei subsectiuni, sintagma persoane aflate în relatii speciale cu institutia de credit cuprinde cel putin:

a) filialele institutiei de credit, precum si orice entitate asupra căreia institutia de credit exercită controlul;

b) orice entitate în care institutia de credit detine participatii;

c) entitătile care exercită control asupra institutiei de credit;

d) actionarii care detin participatii calificate la capitalul institutiei de credit;

e) membrii structurii de conducere ai institutiei de credit, precum si persoanele care detin functii-cheie de executie relevante în contextul art. 120 alin. (1), împreună cu:

(i) entitătile în care acestia au/prezintă interese directe sau indirecte; si

(ii) membrii apropiati ai familiei acestora, care se anticipează să influenteze sau să fie influentati de acestia în raport cu institutia de credit; acestia pot include: partenerul de viată si copiii persoanei; copiii partenerului de viată al persoanei; dependenti ai persoanei sau ai partenerului de viată al acestuia.”

47. La articolul 120, alineatele (1)-(4) se abrogă.

48. La articolul 123, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 123. - (1) Orice operatiune care conduce la înregistrarea sau la derecunoasterea unei expuneri fată de o persoană aflată în relatii speciale, care depăseste un prag prevăzut de normele interne ale institutiei de credit, precum si orice operatiune de acest tip care prezintă în alt fel un risc deosebit vor fi efectuate numai cu aprobarea prealabilă a structurii de conducere a institutiei de credit.”

49. La capitolul III sectiunea a 3-a, după subsectiunea 3.2 se introduce o nouă subsectiune, subsectiunea 3.21, cu următorul cuprins:

“3.21. Operatiuni în conditii de favoare

Art. 1271. - (1) Pentru scopurile prezentei subsectiuni, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) grup - mai multe entităti (membri), reunite după un anumit criteriu. Prin grupul institutiei de credit se va întelege grupul de clienti aflati în legătură, din care face parte institutia de credit însăsi. Pentru scopurile acestei definitii, va fi luat în considerare si cazul particularîn care există o singură/un singur entitate/membru;

b) entitate sau membru din cadrul unui grup - orice entitate sau membru, persoană fizică ori juridică, care face parte dintr-un grup; în cazul grupului institutiei de credit, se va întelege si institutia de credit însăsi;

c) control comun - împărtirea controlului asupra unei activităti economice;

d) influentă semnificativă - autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politică financiară si de exploatare ale unei activităti economice, dar care nu reprezintă controlul sau controlul comun asupra politicilor respective;

e) grup de persoane fizice cu influentă semnificativă asupra unei/unor entităti din cadrul grupului institutiei de credit - orice grup format din membrii, persoane fizice, ai unui grup de clienti aflati în legătură care are/exercită o influentă semnificativă asupra grupului institutiei de credit. În scopul aplicării acestei definitii vor fi luate în considerare numai acele grupuri de persoane fizice cu influentă semnificativă, care au în componenta lor cel putin un membru care are calitatea de salariat al unei/unor entităti din cadrul grupului institutiei de credit. Pentru scopurile acestei definitii va fi luat în considerare si cazul particular în care există un singur membru;

f) operatiune în conditii de favoare (non-arms length transaction) - orice operatiune care este încheiată de către părti de pe alte pozitii decât cele care reprezintă interese economice diferite.

(2) Unele dintre cele mai întâlnite cazuri de grupuri de persoane fizice cu influentă semnificativă sunt:

(i) cazul unui grup reprezentat de membrii unei familii din care un membru este persoană care detine functie executivă; totodată pot exista cazuri în care între un membru al familiei si o altă persoană există, în sensul că se exercită, o relatie similară celei de control, în aceste cazuri membrii familiei împreună cu persoana respectivă constituind un grup de persoane fizice cu influentă semnificativă;

(ii) cazul unui grup reprezentat de membrii unei familii din care un membru este administrator sau actionar semnificativ în una dintre entitătile grupului institutiei de credit, iar alt membru are calitatea de salariat în aceeasi/altă entitate din acest grup.

(3) La aprecierea caracterului unei operatiuni în conditii de favoare pot fi avute în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele aspecte:

(i) disponibilitatea institutiei de credit de a efectua o operatiune identică sau similară cu orice altă persoană, probată prin accesul larg la acest tip de operatiune;

(ii) termenii în care au fost încheiate operatiuni similare si care predomină la momentul efectuării operatiunii în cauză;

(iii) tranzactionarea unui activ sau decontarea unei datorii la o altă valoare decât valoarea sa justă.


1 În acest context, notiunile “credit”, “serviciul datoriei”, “performantă financiară” si “clasificare” au sensul definit în cadrul Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările ulterioare.


 

(4) Dintre termenii luati în considerare la alin. (3) lit. (ii) se pot mentiona:

1. În cazul operatiunilor de acordare de credite: evaluarea creditului, durata creditului, rata dobânzii, graficul de rambursare, garantiile solicitate etc;

2. În cazul operatiunilor de atragere de depozite - dobânda bonificată.

Art. 1272. - (1) Institutia de credit nu va efectua alte operatiuni în conditii de favoare decât cele prevăzute de pachetele de măsuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii entitătilor membre ale grupului institutiei de credit, în conditiile în care pachetele respective prevăd operatiuni în conditii de favoare care, dacă sunt efectuate cu un membru al unui grup de persoane fizice cu influentă semnificativă, în calitatea sa de salariat:

a) sunt larg disponibile pentru salariatii entitătii/entitătilor din cadrul grupului institutiei de credit, în care acel grup de persoane fizice cu influentă semnificativă are sau exercită o asemenea influentă; si

b) nu favorizează niciun membru al grupului de persoane fizice cu influentă semnificativă fată de salariatii entitătilor în care acel grup de persoane fizice cu influentă semnificativă are sau exercită o asemenea influentă.

(2) Operatiunile în conditii de favoare prevăzute de pachetele de măsuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii entitătilor membre ale grupului institutiei de credit vor putea fi efectuate numai după analizarea acestora si obtinerea aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.

(3) Banca Natională a României poate stabili, diferit fată de institutia de credit, dacă o operatiune prezintă caracteristici care conduc la încadrarea acesteia în categoria operatiunilor în conditii de favoare.

(4) Expunerile2 (altele decât cele aferente persoanelor care, la momentul determinării nivelului fondurilor proprii, beneficiază, în calitate de salariati, de drepturi oferite prin pachetele de măsuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii entitătilor membre ale grupului institutiei de credit) care prezintă caracteristici ce reflectă efectuarea unei operatiuni în conditii de favoare vor fi deduse, în cadrul calculului fondurilor proprii ale institutiei de credit, din nivelul fondurilor proprii de nivel 1.

(5) Respectarea obligatiilor prevăzute la alin. (1)-(4) va fi monitorizată de către Banca Natională a României, pe bază individuală si consolidată.”

50. Articolul 129 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 129. - (1) în sensul art. 128, institutiile de credit trebuie să evalueze dacă, la calcularea cerintelor interne de capital, recunosc în întregime valoarea diminuatorului de risc avută în vedere la determinarea cerintelor minime reglementate de capital si trebuie să demonstreze că respectivele politici si proceduri sunt adecvate în raport cu nivelul reducerii cerintelor de capital pe care institutiile de credit îl obtin.

(2) în cazul în care Banca Natională a României - Directia supraveghere apreciază că institutiile de credit nu îndeplinesc cerinta prevăzută la alin. (1), aceasta poate solicita institutiilor de credit să ia măsuri de remediere, ca de exemplu:

a) să modifice ipotezele cu privire la perioadele de detinere, ajustările de volatilitate reglementate sau volatilitate (în cadrul abordării bazate pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate);

b) să nu recunoască în întregime elementele diminuatoare de risc de credit - cu privire la întregul portofoliu de credite sau pe linii specifice de produse;

c) să detină capital suplimentar specific pentru acoperirea riscului rezidual.”

51. La articolul 132, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 132. - (1) Institutiile de credit trebuie să monitorizeze, să administreze si să diminueze riscul de concentrare, pe baza politicilor si limitelor stabilite.”

52. La articolul 154, litera m) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,m) dacă toate fluxurile de numerar viitoare sunt incluse sau doar soldul principalului.”

53. La articolul 177, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(2) în sensul alin. (1), institutiile de credit vor stabili în norme interne nivelul de semnificatie de la care operatiunile suspecte si incidentele de fraudă pot afecta siguranta, soliditatea si reputatia acestora.

(3) Forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitătile de transmitere a situatiilor mentionate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Natională a României.”

54. Articolul 208 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 208. - Nu se consideră externalizare cumpărarea de către o institutie de credit de bunuri si servicii, care nu implică accesul furnizorului la informatii confidentiale cu privire la clienti sau alte informatii cu privire la activitătile desfăsurate de institutia de credit.”

55. La articolul 209 alineatul (1), literele g) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,g) stabilirea în sarcina furnizorului extern a obligatiei de a permite accesul complet la datele/informatiile sale în legătură cu serviciile externalizate, functiei de audit intern si functiei de conformitate din cadrul institutiei de credit, respectiv de a permite, fără restrictii, inspectarea si auditarea respectivelor date de către auditorul financiar al institutiei de credit;

h) stabilirea în sarcina furnizorului extern a obligatiei de a permite, în legătură cu serviciile externalizate, accesul direct al Băncii Nationale a României la datele acestuia, precum si efectuarea de către Banca Natională a României de inspectii la fata locului;”.

56. La articolul 213, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), notificarea va fi efectuată cu o lună anterior datei la care se preconizează încheierea noului contract de externalizare, astfel încât Banca Natională a României să poată efectua evaluarea noilor circumstante si, dacă este cazul, să poată dispune măsurile necesare. În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c), notificarea se realizează în cel mai scurt timp.”

57. La articolul 215, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Institutiile de credit notifică semestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere evolutiile semnificative înregistrate la nivelul riscurilor asociate activitătilor externalizate.”

58. La articolul 221, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 221. - (1) Institutiile de credit trebuie să întocmească anual un raport referitor la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, ce trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 64, inclusiv identificarea aspectelor care necesită îmbunătătiri si măsurile planificate în acest sens la nivelul institutiei de credit. Respectivul raport va fi întocmit la nivel individual si, după caz, la nivel consolidat.”

 

2 Se au în vedere, în principal, expunerile înregistrate, în baza drepturilor oferite prin pachetele de măsuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii entitătilor membre ale grupului institutiei de credit, fată de persoanele care, la momentul determinării nivelului fondurilor proprii, nu mai fac parte dintre salariatii proprii.

 


59. În anexa “Metodologia standardizată de calcul al modificării potentiale a valorii economice a unei institutii de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii”, la punctul 1, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) toate activele si datoriile din afara portofoliului de tranzactionare si toate elementele extrabilantiere din afara portofoliului de tranzactionare care sunt senzitive la schimbări ale ratelor dobânzii - inclusiv toate instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii -, mai putin activele, datoriile si elementele extrabilantiere a căror excludere a fost stabilită de institutia de credit în cadrul politicilor interne la care se face referire la art. 154, sunt încadrate pe benzile de scadentă prevăzute în tabel. Încadrarea pe benzi de scadentă se face separat pentru fiecare monedă în care sunt exprimate mai mult de 5% din activele sau datoriile din afara portofoliului de tranzactionare;”.

60. În anexa “Metodologia standardizată de calcul al modificării potentiale a valorii economice a unei institutii de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii”, coloana 1 a tabelului se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Banda de scadentă

1

Până la 1 lună inclusiv

Între 1 si 3 luni inclusiv

Între 3 si 6 luni inclusiv

Între 6 si 12 luni inclusiv

Între 1 si 2 ani inclusiv

Între 2 si 3 ani inclusiv

Între 3 si 4 ani inclusiv

Între 4 si 5 ani inclusiv

Între 5 si 7 ani inclusiv

Între 7 si 10 ani inclusiv

Între 10 si 15 ani inclusiv

Între 15 si 20 ani inclusiv

Peste 20 ani”

 

Art. II. - (1) Activitătile semnificative externalizate înainte de data de 30 iunie 2010, inclusiv activitătile semnificative potrivit definitiei prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. v) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, externalizate în baza unor contracte încheiate potrivit Normelor Băncii Nationale a României nr. 17/2003*) privind organizarea si controlul intern al activitătii institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern a institutiilor de credit, se notifică Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(2) Notificarea va fi însotită de contractul de externalizare, precum si de documentele si informatiile prevăzute la art. 211 alin. (3) lit. a)-d) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în termen de 3 luni de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), însotită de documentatia si informatiile complete aferente, Banca Natională a României - Directia supraveghere evaluează în ce măsură sunt respectate cerintele de natură prudentială si dispune, dacă este cazul, măsurile necesare.

Art. III. - (1) Institutiile de credit vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile art. 19 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(2) Conformarea cu prevederile art. 19 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile alin. (1) din prezentul articol se va face cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 231/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Art. IV. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010, cu exceptia prevederilor art. I pct. 7, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. V. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezentul regulament transpune dispozitiile pct. (1) din anexa I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2010.

Nr. 25.


*) În prezent Normele Băncii Nationale a României nr. 17/2003 sunt abrogate prin Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009.


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

 

Având în vedere dezbaterile pe marginea materialelor prezentate în sedinta Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 22 septembrie 2010, în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) si art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 26 din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 22 septembrie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă procedurile privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, prevăzute în anexele nr. 1-9*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în anexe.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 73/2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 8 noiembrie 2006, cu completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2010.

Nr. 182.


*) Anexele nr. 1-9 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.