HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 836/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 836         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.210. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

334. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice

 

1.447. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman

 

1.449. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Procedurii de eliberare a autorizatiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.962/2008

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1.191. - Ordin pentru completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 18/2010 cu privire ia rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.210.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

Codul unic de înregistrare: 11054529

 

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE ( rd.2 1rd.19)

1

3.553.065.00

I.

A.l

VENITURI TOTALE (rd.3+ rd. 1 3+rd.18)

2

2.331.821.00

 

I

Venituri din exploatarc-total, din care:

3

1.336.821,00

 

 

a) productia vândută

4

293.63

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

1.568,80

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

72.300.00

 

 

- subventii, conform prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

- transferuri pentru reparatii curente la infrastructura feroviară publică din care:

8

72.300,00

 

 

- pentru calamităti conform H.G.280/3 1.03.20 1 0

9

1.300.00

 

 

- pentru calamităti conform 1 LG.891/25.08.201 0

10

1 1.000,00

 

 

d) productia imobilizată

1 1

3.69

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

12

L .262.654.88

 

 

- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice

13

885.576,50

 

 

- alte venituri din exploatare

14

377.078.38

 

2

Venituri financiare -total.din care:

15

995.000,00

 

 

a) venituri din imobilizări financiare

16

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

17

 

 

 

c) venituri din dobânzi

18

2.260,28

 

 

d) alte venituri financiare

19

992.739.72

 

3

Venituri extraordinare

20

 

 

A.2

SURSE PENTRU REABILITARH- total, din care:

21

1.22 1.244.00

 

 

alocatii de la buget pentru rambursări credite externe

22

101.716.00

 

 

alocatii de la buget pentru plăti dobânzi aferente creditelor externe

23

47.721.00

 

 

alocatii de la buyet pentru bunuri si servicii

24

435,00

 

 

programe cu finantare rambursabilă (Contrib. Oliv.)

25

1.000,00

 

 

Programe PI IARH si alle programe cu finantare nerambursabilă

26

2.654.00

 

 

Programe ISPA.din care:

27

138.520.00

 

 

- cheltuieli neeligîbilc

28

5 1.348.00

 

 

- cheltuieli eligibile

29

87.172,00

 

 

cheltuieli neeligibile ISPA

30

45.675.00

 

 

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:

31

144.743,00

 

 

- programe din lEDR

32

71.743.00

 

 

- programe din FC

33

73.000,00

 

 

cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

34

227.320.00

 

 

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PI IARH)

35

5 1 1.460,00

 

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZĂRI-: A SURSELOR II>L REABILITARE ( rd.35+rd.78)

36

4.315.965,00

II.

Ii.]

CHELTUIELI TOTALE ( rd.36 » rd.74 I rd.77)

37

3.094.72 L00


0

1

2

3

4

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

38

2.099.721,00

 

 

a)cheltuieli materiale

39

75.000,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (eu energia si apa)

40

79.000.00

 

 

c) cheltiiieli privind mărfurile

41

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

42

946.933,22

 

 

dl) -cheltuieli cu salariile

43

726.081,00

 

 

d2) -cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

44

206.330.60

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

45

151.048,55

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj

46

3,630.97

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

47

43.934,79

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care:

48

7.716.29

 

 

- fond accidente de muncă si boli profesionale

49

2.156,80

 

 

- fond de garantare creante salariale

50

1.815.49

 

 

- fond solidaritate handicapati

 

3.744.00

 

 

d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care :

51

14.521,62

 

 

d3.1) - cheltuieli sociale prevăzute prin ari. 2} din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările si completările ulterioare.din care:

52

14.521,62

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

53

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

54

 

 

 

d3.2) - tichete de masă

55

 

 

 

d3.3) - tichete de vacantă

56

 

 

 

e) cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

57

 

 

 

Qcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

58

400,00

 

 

g) eheltuicli cu amortizarea imobilizărilor corporale si neeorporale

59

130.000.00

 

 

h) cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

60

452.168,78

 

 

- din transferuri pentru reparatii curente la infrastructura feroviară publică din care:

61

44.149.00

 

 

- pentru calamităti conform H.G.280/3 1.03.201 0

62

1.300,00

 

 

- pentru calamităti conform H.G.891/25.08.2010

63

l l .000.00

 

 

- cheltuieli cu întretinea si reparatiile

64

28.302,00

 

 

- cheltuieli cu permise CFR

65

70.000,00

 

 

- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

66

4.000,00

 

 

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ( inclusiv filialele cf)

67

239.500,00

 

 

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

68

416.219,00

 

 

ii) - contract de mandat

69

80.30


0

1

2

3

4

 

 

i 2) - cheltuieli de protocol ,din care:

70

44,68

 

 

- lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cit modificările .ti completările ulterioare

71

 

 

 

i 3) - cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

72

 

 

 

- lichele cadou pentru cheltuieli ele reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cit modificările si completările ulterioare

73

 

 

 

- lichele cadou pentru campanii de marketing .studiul pielei .promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

74

 

 

 

i 4) - cheltuieli cu sponsorizarea

75

 

 

 

i 5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

76

 

 

 

i 6) - cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

77

 

 

2

Cheltuieli financiare- total, din care:

78

995.000,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

79

7.741,68

 

 

- alte cheltuieli financiare

80

987.258.32

 

3

Cheltuieli extraordinare

81

 

 

B.2

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:

82

1.221.244.00

 

 

alocatii de la buget pentru rambursări credite externe

83

101.716.00

 

 

alocatii de la buget pentru plăti dobânzi aferente creditelor externe

84

47.721,00

 

 

alocatii de la buget pentru bunuri si servicii

85

435,00

 

 

programe cu finantare rambursabilă

86

1.000.00

 

 

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă

87

2.654,00

 

 

Programe ISPA.din care:

88

138.520,00

 

 

- cheltuieli neeligibile

89

51.348.00

 

 

- cheltuieli eligibile

90

87.172.00

 

 

cheltuieli necligibile ISPA

91

45.675,00

 

 

proiecte cu finantare din fonduri externe ncrambursabilc, din care:

92

144.743,00

 

 

- programe din FEDR

93

71.743,00

 

 

- programe din PC

94

73.000,00

 

 

cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă

95

227.320.00

 

 

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)

96

511.460.00

III.

REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

97

-762.900,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

98

 

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

99

 

 

1

Rezerve legale

100

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

101

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

102

 


0

1

2

3

4

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofînantate din împrumuturi externe,precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

103

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

104

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor

105

 

 

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de

rpfprintS

106

 

 

8

Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

107

 

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

108

 

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

109

315.796,00

 

1

Surse proprii, din care:

110

130.000.00

 

 

- investitii surse proprii

111

2.000.00

 

2

Alocatii de la buget-investitii ale agentilor ec. cu capital de stat

1 12

180.796.00

 

3

Credite bancare - intrări credite externe

l 13

5.000,00

 

 

- interne

l 14

 

 

 

- externe

1 15

5.000.00

 

4

Alte surse

l 16

 

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

117

315.796,00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la linele anului

1 18

187.796,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

l 19

128.000,00

 

 

- interne

120

 

 

 

- externe

121

128.000.00

VIII.

REZERVE, din care:

122

 

 

1

Rezerve legale

123

 

 

2

Rezerve statutare

124

 

 

3

Alte rezerve

125

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

126

 

 

1

Venituri totale

127

2.331.821,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

128

3.094.721,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

129

26.000

 

4

Nr.mediu de salariati total

130

25.880

 

5

Fond de salarii, din care:

131

726.081.00

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

132

726.059,00


 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

133

22,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

134

2.337.90

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in preturi curente

135

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in preturi comparabile

136

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe tota! personal mediu (unităti fizice/persoană)

137

4.544,30

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000]

138

1.327,17

 

11

Plăti restante-tota!

139

3.158.344.00

 

 

- preturi curente

140

3.158.344,00

 

 

- preturi comparabile

141

3.158.344.00

 

12

Creante restante-tota 1

142

1.229.160.00

 

 

- preturi curente

143

1.229.160,00

 

 

- preturi comparabile

144

1.229.160,00

 

Productivitatea muncii în unităti fizice = tren km conventional /număr mediu de personal


 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

Sediul: Bucuresti, sectorul 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Codul unic de înregistrare: 13863739

 

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

582.236,80

IA.

 

VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)

2

578.837,80

 

1

 

Venituri din exploatare, din care;

3

572.837,80

 

 

a)

din productia vândută

4

159.044,80

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

6

349.293,00

 

 

 

 

subventii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:

6a

349.293,00

 

 

 

 

- subventii pentru mentenantă mat.rulant - contract Alstom (datorii restante plătite în anul curent pentru anul precedent)

6a1

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

64.500,00

 

 

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50 % ptr. elevi si studenti, a gratuitătilor ptr. Revolutionari si veterani de război)

9a

8 500,00

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare (venituri din subventii pentru investitii)

9b

56.000,00

 

 

 

 

- venituri din alte surse

9c

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

6 000,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

6 000,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

I.B.

 

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE

 

 

 

 

PENTRU REABILITARE, din care:

16

3.399,00

 

 

 

 

- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe APEX

17

 

 

 

 

 

- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe APEX

18

 

 

 

 

 

- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM

19

2.265,00

 

 

 

 

- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane

 

 

 

 

 

 

credite externe ptr.repar REM cf.contract ALSTOM

20

1 134,00

II.

 

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR

 

 

 

 

PENTRU REABILITARE, din care:

21

615.236,80

II.A.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57}

22

611.837,80

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

23

610.801,59

 

 

a)

cheltuieli materiale

24

10.991,56

 

 

b)

alte cheltuieli externe {cu energie si apă)

25

50.000,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

26

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

27

269.883,75

 

 

 

d1

eh. cu salariile

28

189.756,90

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

29

69.624,80

 

 

 

 

eh. privind contributia la asigurări sociale

30

55.593,58

 

 

 

 

eh. privind contributia la asigurări pt.somaj

31

949,17

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

32

9.872,76

 

 

 

 

eh privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

33

3.209,29

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

34

10.502,05


 

 

 

 

d3 1).ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

35

2.776,05

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

36

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

37

 

 

 

 

 

d3 2) tichete de masă

38

7.726,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

39

 

 

 

e)

eh. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

40

 

 

 

f)

eh. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

41

 

 

 

g)

eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

42

56 215,34

 

 

h)

eh. cu prestatiile externe, din care:

43

223.604,49

 

 

 

- chelt. cu mentenantă mat. rulant (contract ALSTOM)

43a

189.932,75

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

44

106,45

 

 

 

i1) contract de mandat

45

103,75

 

 

 

i2) eh, de protocol, din care:

46

2,70

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

i3) eh. de reclamă si publicitate, din care:

48

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Leg nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

49

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

i4) eh. cu sponsorizarea

51

 

 

 

 

i5) eh. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

52

 

 

 

 

i6) eh. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

53

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

54

1.036,21

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

55

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

56

1.036,21

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

57

 

II. B.

 

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE

 

 

 

 

EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care:

58

3.399,00

 

 

 

- rambursări credite externe APEX

59

 

 

 

 

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX

60

 

 

 

 

- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM

61

2.265,00

 

 

 

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe ptr.repar.

 

 

 

 

 

REM cf contract ALSTOM

62

1.134,00

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

63

-33.000,00

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

64

 

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

66

 

 

1

 

Rezerve legale

67

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

68

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

69

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

70

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

71

 

 

6

 

Prof tul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.67,68,69,70

si 71.

72

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

73

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

74

 


 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

75

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

76

220.560,00

 

1

 

Surse proprii

77

11.160,00

 

2

 

Alocatii de la buget

78

209.400,00

 

 

 

 

- Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

79

75.000,00

 

 

 

 

- Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă

80

134.400,00

 

3

 

Credite bancare

81

 

 

 

a)

- interne

82

 

 

 

b)

- externe

83

 

 

4

 

Alte surse

84

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

85

220.560,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

86

220.560,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

87

 

 

 

a)

interne

88

 

 

 

b)

externe

89

 

VIII.

 

SURSE PENTRU ALOCATII, PLĂTI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITII.dincare:

90

464,00

 

 

 

 

- pentru rambursare credite externe(BEI)

91

271,00

 

 

 

 

- pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe (BEI)

92

193,00

IX.

 

UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE, PENTRU INVESTITII, din care:

93

464,00

 

 

 

 

- pentru rambursare credite externe(BEI)

94

271,00

 

 

 

 

- pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe (BEI)

95

193,00

X.

 

REZERVE, din care:

96

 

 

1

 

Rezerve legale

97

 

 

2

 

Rezerve statutare

98

 

 

3

 

Alte rezerve

99

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

100

 

 

1

 

Venituri totale

101

578.837,80

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

102

611.837,80

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

103

4.255

 

4

 

Nr mediu de salariati total

104

4.180

 

5

 

Fond de salarii, din care:

105

189.756,90

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

106

189.420,81

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

107

336,09

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

108

3.776,33

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.101/104)

109

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.101/104 x ICP)

110

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) - prestatii desfăsurate în cadrul activitătii de exploatare a metroului (nr.tren km conventionali)/nr. mediu de personal

111

963,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.22/rd.2)x1000

112

1.057,01

 

11

 

Plăti restante

113

188.200,00

 

 

a)

preturi curente

114

188.200,00

 

 

b)

preturi comparabile

115

188.200,00

 

12

 

Creante restante

116

20.200,00

 

 

a)

preturi curente

117

20.200,00

 

 

b)

preturi comparabile

118

20.200,00

 

Indicator fizic = nr. tren km conventionali


 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Codul unic de înregistrare: 16054368

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

BVC2010 Rectificat

1

2

3

4

5

A.

VENITURI SI SURSE (l+ll+lll)

1

7.362.224,29

I.

VENITURI TOTALE

2

2.013.015,10

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

3

1.839.462,00

 

 

a)

venituri proprii

4

934.388,00

 

 

b)

transferuri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere

5

710.552,00

 

 

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

118.500,00

 

 

d)

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009

7

76.022,00

 

 

e)

sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparatii capitale

8

 

 

2

Venituri financiare - total, din care:

9

173.553,10

 

 

a)

venituri proprii din dobânzi si din imobilizări financiare

10

1.000,00

 

 

b)

diferente de curs valutar si alte venituri financiare

11

172.553,10

 

3

Venituri extraordinare

12

 

 

 

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

13

 

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

14

3.832.177,00

 

1

Transferuri interne

15

2.423.989,00

 

 

a)

cofinantare împrumuturi rambursabile

16

169.000,00

 

 

b)

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila)

17

71.950,00

 

 

c)

cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile si neeligibile)

18

83.143,00

 

 

d)

investitii (investitii ale agentilor economici cu capital de stat)

19

2.099.896,00

 

2

Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investitii

20

 

 

3

Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

21

197.306,00

 

 

a)

Rambursări de credite

22

143.697,00

 

 

b)

Plăti de dobânzi

23

52.963,00

 

 

c)

Comisioane

24

646,00


 

4

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: contributia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

25

704.082,00

 

5

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:

26

506.800,00

 

 

a)

Programe FEDR

27

227.800,00

 

 

b)

Programe FC

28

279.000,00

 

 

c)

Alte facilităti si instrumente postaderare (ITHACA)

29

 

III.

ALTE SURSE

30

1.567.172,19

 

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului (nepreluate de MFP incepând cu 01.01.2009)

31

30.325,00

 

2

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01 2009

32

776.180,00

 

3

Fonduri externe nerambursabile

33

558.341,00

 

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

34

 

 

5

Credite contractate pentru exploatare

35

36.423,50

 

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA si FC)

36

115.762,69

 

7

Alte surse proprii pentru investitii*

37

50.140,00

B.

CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE{IV+V+VI)

38

7.303.542,64

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

39

1.793.090,10

 

1

Cheltuieli din exploatare - total, din care:

40

1.513.117,84

 

 

a)

cheltuieli materiale

41

87.871,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

42

7.681,00

 

 

c)

cheltuieli cu personalul, din care:

43

217.592,00

 

 

 

d) salarii

44

157.598,00

 

 

 

c2) cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

45

41.798,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

46

32.807,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

47

789,00

 

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

48

8.202,00

 

 

 

c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

49

18.196,00

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

49a

3.112,00


 

 

 

1 - tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

49 a1

6,00

 

 

 

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

49 a2

1.704,00

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

49b

2.924,00

 

 

 

- fond accidente de muncă si boli profesionale

49b1

265,00

 

 

 

- fond garantare creante salariati

49b2

394,00

 

 

 

- fond persoane cu handicap

49b3

924,00

 

 

 

- contributii pentru concedii si indemnizatii

49b4

1.341,00

 

 

 

- tichete de masă

49 c

12.160,00

 

 

 

- tichete de vacantă

49 d

 

 

 

d)

cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

50

43,86

 

 

e)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

51

247,34

 

 

f)

amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

52

50.140,00

 

 

g)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

53

1.149.542,64

 

 

 

-cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

54

1.149.542,64

 

 

 

g1) contracte de mandat

55

80,30

 

 

 

g2) cheltuieli de protocol, din care:

56

55,00

 

 

 

- tichete de cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

56a

 

 

 

 

g3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

57

5,00

 

 

 

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

57a

 

 

 

 

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

57b