MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 834/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 decembrie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.522 din 18 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) si art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 69 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.213. - Hotărâre privind necesarul de efective de politie militară pentru paza sediilor instantelor si parchetelor militare, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii

 

1.216. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 

1.220. - Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016 - 772.01.04.02, Lot 2 - Dotarea Consiliului Superior al Magistraturii cu facilităti adecvate

 

1.222. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

1.224. - Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Turda, judetul Cluj

 

1.242. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război si văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

1.247. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.558. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a imobilului Calea ferată forestieră îngustă “Valea Vaserului” din orasul Viseu de Sus, judetul Maramures

 

2.569. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa “B”, a imobilului Ansamblul fostului seminar evanghelic din Bd. Victoriei nr. 40, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.570. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa “B”, a imobilului “Casă de locuit” din str. Andrei Saguna nr. 23, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.571. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa “B”, a imobilului “Conacul din Murani”, satul Murani, comuna Pischia, judetul Timis

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

24. - Ordin pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 15/2009 privind întocmirea de către institutiile de credit, în scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.522

din 18 noiembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) si art. 16

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 69

din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) si art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 69 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de Cristian Anghel în Dosarul nr. 1.790/100/2010al Tribunalului Maramures - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece legiuitorul este liber să stabilească regimul căilor de atac.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 1.503 din 1 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 899/33/2010, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, admitând recursul împotriva încheierii din 26 mai 2010, pronuntate în Dosarul nr. 1.790/100/2010 al Tribunalului Maramures - Sectia contencios administrativ si fiscal, a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) si art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 69 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Exceptia a fost ridicată de Cristian Anghel în cadrul solutionării unei cauze de contencios administrativ, prin care a atacat Ordinul prefectului judetului Maramures nr. 94 din 19 martie 2010 referitor la constatarea încetării de drept a mandatului de primar al acestuia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 37 privind dreptul de a fi ales, precum si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil. În acest sens, arată că a fost condamnat pentru o faptă care nu există, printr-o hotărâre nedreaptă, pronuntată cu nesocotirea probelor administrate, cu nesocotirea Legii nr. 215/2001, încălcând si prezumtia de nevinovătie. Pentru a înlătura consecintele condamnării nedrepte, a formulat contestatie în anulare împotriva deciziei de condamnare, în cadrul căreia a formulat cerere de strămutare, iar, în pofida acestei cereri, Curtea de Apel Cluj i-a respins calea de atac extraordinară, ulterior, formulând cerere de revizuire a hotărârii de condamnare si sesizând totodată Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru “gravele erori de drept material si procesual săvârsite de instanta de recurs”. În concluzie, sustine că atât timp cât căile extraordinare de atac se pot finaliza cu desfiintarea hotărârii de condamnare, încetarea de drept a mandatului de primar nu poate si nu trebuie să intervină înainte de solutionarea acestor căi de atac, iar normele legale care prevăd contrariul sunt neconstitutionale si neconventionale.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 436/1997 si nr. 38/1998, prin care instanta de contencios constitutional a statuat că accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Totodată, instanta de judecată apreciază că prevederile art. 126 alin. (6) din Constitutie, care garantează controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, sunt respectate, întrucât dispozitiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 contin norme de procedură specială, derogatorie de la dreptul comun.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu contravin principiilor constitutionale privind accesul liber la justitie, dreptului la apărare sau dreptului la un proces echitabil. Astfel, prin textele de lege criticate, legiuitorul stabileste situatiile în care calitatea de primar, respectiv calitatea de presedinte al consiliului judetean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, precum si obligatiile care îi revin prefectului în astfel de situatii. Totodată, dispozitiile de lege criticate reglementează procedura aplicabilă în aceste situatii, conferind posibilitatea persoanei aflate în ipoteza normei legale de a ataca ordinul prefectului la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Cât priveste prevederile art. 37 din Constitutie, apreciază că acestea nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:


Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 15 aiin. (2) lit. e) si art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, modificate prin Legea nr. 58/2009 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, precum si ale art. 69 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.

Textele de lege criticate au în prezent următorul continut:

- Art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004: “Calitatea de primar si, respectiv, de presedinte al consiliului judetean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: [...] e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;”;

- Art. 16 din Legea nr. 393/2004: (1) în toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului.

(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al orasului, precum si actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.”;

- Art. 69 din Legea nr. 215/2001: “(1) Mandatul primarului este de 4 ani si se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

(2) Mandatul primarului încetează de drept în conditiile legii statutului alesilor locali, precum si în următoarele situatii:

a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării functiei datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfăsurarea activitătii în bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

b) dacă acesta nu îsi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp c/e 45 de zile consecutiv.

(3) în cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primăria instanta de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

(5) Instanta de contencios administrativ este obligată să se pronunte în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instante este definitivă si irevocabilă.

(6) Data organizării alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) sau de la data pronuntării hotărârii instantei, în conditiile alin. (5).”

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 37 privind dreptul de a fi ales, precum si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Referitor la dispozitiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitătii acestora, sub aspectul unor critici raportate la prevederile art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 129 din Constitutie, prin Decizia nr. 239 din 4 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 1 aprilie 2008, statuând că în contextul reglementat de prevederile legale criticate, si anume modalitatea de contestare în justitie a ordinului prefectului de constatare a încetării de drept a mandatului de primar, procedura specifică de contestare si de solutionare a acestor litigii este în mod firesc caracterizată prin celeritate, natura cauzelor supuse controlului judecătoresc impunând o rezolvare promptă si definitivă pentru trecerea la etapa următoare, cea a declansării procedurii pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale. Totodată, Curtea a observat că pe parcursul solutionării contestatiei de către instanta de contencios administrativ ambele părti din litigiu - atât primarul, cât si prefectul - îsi pot exercita neîngrădit drepturile si garantiile procesuale specifice procesului echitabil într-un stat democratic, astfel că nu se poate sustine încălcarea accesului liber la justitie sub toate aspectele sale.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care acestea se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Cu privire la dispozitiile art. 15 alin. (2) lit. e) si art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, Curtea observă că acestea sunt criticate din aceeasi perspectivă ca cele ale art. 69 din Legea nr. 215/2001 si, prin urmare, pentru aceleasi motive, Curtea constată că si acestea sunt constitutionale.

În final, referitor la prevederile art. 37 “Dreptul de a fi ales” din Constitutie, invocate de autorul exceptiei, Curtea retine că acestea nu au incidentă în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) si art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 69 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de Cristian Anghel în Dosarul nr. 1.790/100/2010 al Tribunalului Maramures - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind necesarul de efective de politie militară pentru paza sediilor instantelor si parchetelor

militare, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii

interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 122 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Apărării Nationale pune în serviciul instantelor si parchetelor militare, gratuit, efective de politie militară necesare pentru paza sediilor institutiilor, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii, denumit în continuare serviciul.

Art. 2. - (1) Politistii militari destinati pentru serviciu se asigură prin detasare, pe principiul teritorial, din efectivele structurilor de politie militară din subordinea Statului Major General, nominalizate prin dispozitie a sefului Statului Major General.

(2) Detasarea la structurile unde desfăsoară serviciul se face conform competentelor prevăzute în actele normative specifice Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. - Efectivele destinate executării serviciului se subordonează presedintilor instantelor militare, prim-procurorilor parchetelor militare, respectiv procurorului general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel unde sunt repartizate si sunt asigurate din punct de vedere logistic de unitătile la care sunt încadrate.

Art. 4. - Serviciul se execută cu un număr de 65 de politisti militari.

Art. 5. - Functiile pe care se detasează politistii militari nu fac parte din necesarul de efective al Ministerului Apărării Nationale si se prevăd în anexă la statele de functii ale instantelor si parchetelor militare la care acestia execută serviciul.

Art. 6. - (1) Modul de executare a serviciului se stabileste prin protocol încheiat între comandantii sau sefii structurilor nominalizate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) si presedintii instantelor militare, prim-procurorii parchetelor militare, respectiv procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel.

(2) Organizarea si executarea serviciului de pază se face în conformitate cu prevederile actelor normative specifice emise la nivelul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 7. - Planurile de cooperare cu structurile Politiei si Jandarmeriei Române se elaborează de către reprezentantii instantelor si parchetelor militare, se avizează de către reprezentantii structurilor de politie militară care asigură efectivele pentru serviciu si se aprobă de către presedintele instantei militare sau, după caz, de conducătorul parchetului militar.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.213.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare a unor imobile

aflate în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.


Art. 2. - Imobilele prevăzute la art. 1 se transmit fără plată în proprietatea unitătilor de cult detinătoare, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.216.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit, fără plată, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

si în proprietatea unitătilor de cult detinătoare

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Caracteristicile tehnice

Adresa imobilului

Unitatea de cult

care detine bunul

în folosintă gratuită

1.

Imobil

Constructie (bloc P.5B - UNIRII asupra PI/1):

Suprafată desfăsurată = 9.117 m2

Suprafată teren = 830 m2

Suprafată construită (la sol) = 830 m2, conform C.F. nr. 65.484/2010

Municipiul Bucuresti, bd. Regina Maria nr. 1, sectorul 4

Patriarhia Română

2.

Imobil

Clădire + teren

Suprafată construită = 913 m2

Suprafată desfăsurată = 3.478 m2

Suprafată teren = 1.451 m2, conform C.F. nr. 132.344/2010

Municipiul Iasi,

str. Agatha Bârsescu

nr. 9, judetul lasi

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

3.

Imobil

Clădire + teren

Suprafată construită = 2.322 m2

Suprafată desfăsurată = 2.322 m2

Suprafată teren = 8.242 m2, conform C.F. nr. 606/2010

Localitatea Alesd, judetul Bihor

Mănăstirea “Sfintei Cruci” din Oradea

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru finalizarea proiectului

PHARE RO 2004/016 - 772.01.04.02, Lot 2 - Dotarea Consiliului Superior al Magistraturii cu facilităti adecvate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă suma de 233 mii lei, inclusiv TVA, necesară pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016 - 772.01.04.02, Lot 2 - Dotarea Consiliului Superior al Magistraturii cu facilităti adecvate, pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a avut calitatea de autoritate de implementare.


(2) Suma prevăzută la alin. (1) este inclusă în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2010, la capitolul 51.01 - .Autorităti publice si actiuni externe”, titlul “Alte transferuri”, alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.220.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai municipiului Sfântu Gheorghe” la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 si 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitată de str. Vâradi Jozsef si Str. Spitalului, lungimea străzii: 670 m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “716.500 lei”;

- pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitată de str. Kriza Jânos si str. Grof Miko Imre, lungimea străzii: 261 m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “94.941,40 lei”;

- pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitată de str. Petofi Sândor si Str. Podetului, lungimea străzii: 324 m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “170.309,24 lei”;

- pozitia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitată de Str. Stadionului si str. I.L. Caragiale, lungimea străzii 1.116 m, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic si pământ stabilizat”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “198.154 lei”;

- pozitia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “delimitată de Str. Stadionului si str. Panorama Lumii, lungimea străzii 1.087 m, cu îmbrăcăminte din beton de ciment si pământ stabilizat”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “570.932 lei”;

b) după pozitia nr. 574 se introduc douăzeci si cinci de noi pozitii, pozitiile nr. 575-599, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.222.


 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii,

sau, după

caz, al

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

575.

1.3.7.2.

Piata Fântânii

Situată la confluenta străzilor Kossuth Lajos - Podetului - 1 Mai - Konsza Samu - Horea, Closca si Crisan

Lungimea pietei: 67 m

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

2004

7.425,23

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

576.

1.3.7.2.

Str. Balázs Márton

Delimitată de str. Godri Ferenc si str. Tavaszy Sándor Lungimea străzii: 110 m

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

1980

101.060,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

577.

1.3.7.2.

Str. Tavaszy Sándor

Delimitată de str. Bânki Donâth si bloc nr. 1, str. Grof Miko Imre

Lungimea străzii: 210 m

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

1980

441.530,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

578.

1.3.7.1.

Str. Potsa Jozsef

Delimitată de str. Grof Miko Imre si str. Iozef Bem Lungimea străzii: 161 m

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

2005

219.300,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

579.

1.3.7.2.

Str. Erege

Delimitată de Piata Kalvin si str. Voican Nr. top. 1324/2, însuprafatăde 2.243 m2 Lungimea străzii: 180 m

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

sec. XV

297.799,91

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

580.

1.3.7.2.

Str. Lăcrămioarei

Delimitată de str. Nicolae lorga si str. Lunca Oltului Lungimea străzii: 830 m

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

1979

757.072,96

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

581.

1.3.7.1.

Str. Ad râd Sâmuel

Delimitată de Str. Vânătorilor si Str. Salcâmilor Lungimea străzii: 166 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

3.320,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

582.

1.3.7.1.

Str. Cserey Jânosne

Delimitată de Str. Ghioceilor si str. Panorama Lumii Lungimea străzii: 561 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

11.220,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

583.

1.3.7.1.

Str. Dioszeghy Lâszlo

Delimitată de Str. Ghioceilor si str. Losy-Schmidt Ede Lungimea străzii: 150 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

3.000,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010


0

1

2

3

4

5

6

584.

1.3.7.1.

Str. I. L. Caragiale

Delimitată de Str. Mileniului si str. Cserey Jánosne

Lungimea străzii: 146 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

2.920,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

585.

1.3.7.1.

Str. Losy-Schmidt Ede

Delimitată de Str. Salcâmilor si str. Varga Nándor

Lungimea străzii: 324 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

6.480,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

586.

1.3.7.1.

Str. Mikszáth Kálmán

Delimitată de str. Panorama Lumii si Str. Mileniului Lungimea străzii: 119 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

2.380,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

587.

1.3.7.1.

Str. Mileniului

Delimitată de Str. Ghioceilor si str. Panorama Lumii Lungimea străzii: 1.018 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

20.360,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

588.

1.3.7.1.

Str. Panorama Lumii

Delimitată de Str. Ghioceilor si str. Mileniului

Lungimea străzii: 1.044 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

20.880,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

589.

1.3.7.1.

Str. Varga Nándor

Delimitată de Str. Ghioceilor si str. Panorama Lumii Lungimea străzii: 211 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

4.220,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

590.

1.3.7.1.

Str. Gáll Lajos

Delimitată de str. Vasile Goldis si terenul proprietatea Parohiei romano-catolice Sfântu Gheorghe

Lungimea străzii: 215 m

Îmbrăcăminte din macadam

2009

9.675,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

591.

1.3.7.2.

Str. Cimitirului

Delimitată de str. Gábor Áron si Cimitirul romano-catolic

Lungimea străzii: 100 m

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

sec. XVIII

33.900,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

592.

1.3.7.1.

Str. Ferencváros

Delimitată de str. Romulus Cioflec si imobilul situat pe Str. Arcusului nr. 17 Lungimea străzii: 560 m Îmbrăcăminte din macadam

2000

25.200,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

593.

1.3.7.1.

Str. Koreh Endre

Delimitată de str. Gâll Lajos si Str. Garoafei Lungimea străzii: 131 m

Îmbrăcăminte din macadam

2009

5.895,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

594.

1.3.7.1.

Retea de străzi

din cartierul rezidential Borvîz

Delimitată de str. Borvîz si păsunile cu nr. cad. 26312, nr. cad. 9206si teren Municipiului Sfântu Gheorghe C.F. nr. 27486 Sfântu Gheorghe nr. cad. 27486, în suprafată de 11.795 m2

Lungimea retelei de străzi: 890 m

Îmbrăcăminte din macadam

2009

40.050,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010


0

1

2

3

4

5

6

595.

1.3.7.1.

Str. Groapa Lupului

Delimitată de str. Panorama Lumii

si Str. Mileniului

C.F. nr. 29424 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 29424, în suprafată de 720 m2

Lungimea străzii: 112 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

2.240,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

596.

1.3.7.1.

Str. Visky Árpád

Delimitată de str. Panorama Lumii

si Str. Mileniului

C.F. nr. 29426 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 29426, în suprafată de 653 m2

Lungimea străzii: 106 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

2.120,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

597.

1.3.7.1.

Str. Toroczkai Wigand Ede

Delimitată de Str. Câmpului si perimetrul

construibil al municipiului Sfântu Gheorghe

C.F. nr. 29421 Sfântu Gheorghe

nr. cad. 29421, în suprafată de 2.133 m2

Lungimea străzii: 458 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

1997

9.160,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

598.

1.3.7.1.

Retea de străzi

din cartierul

rezidential

Ciucului Nord

Delimitată de terenuri proprietăti private

Segmentul 1:

C.F. nr. 26409 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 26409, în suprafată de 2.156 m2

Segmentul 2: C.F. nr. 26597 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 26597, în suprafată de 14.022 m2

Lungimea retelei de străzi: 1.741 m

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat

2010

34.820,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

599.

-

Teren aferent

rezervorului de

apă potabilă de

50 rri3

Delimitat de str. Panorama Lumii,

Str. Mileniului

Teren identificat prin C.F. nr. 29422 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 29422

Suprafata terenului: 1.500 m2

2010

96.300,00

Domeniul public

al municipiului Sfântu

Gheorghe, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 328/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Turda, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9, art. 12 alin. (1) si (2), al art. 20 si art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Cluj a imobilului situat în municipiul Turda, judetul Cluj, identificat potrivit pozitiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 159/2010.

Art. 2. - Se aprobă trecerea a două imobile situate în municipiul Turda, judetul Cluj, identificate potrivit pozitiilor nr. 2 si nr. 3 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public almunicipiului Turda, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se realizează pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Justitiei si Consiliul Local al Municipiului Turda vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al

 judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Iulia Adriana Oana Badea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.224.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care fac obiectul schimbării titularilor dreptului de proprietate si de administrare

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Turda, Piata Romană nr. 12,  judetul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda

Ministerul Justitiei - Tribunalul Cluj

Suprafată clădire = 957 m2

Suprafată teren = 9.020 m2

Lungime împrejmuire = 250 ml

2.

Municipiul Turda,

Piata 1 Decembrie 1918

tir. 27, judetul Cluj

Ministerul Justitiei

Consiliul Local al Municipiului Turda

Suprafată construită = 2.399 m2

Suprafată construită desfăsurată = 6.570 m2

Terenul aferent constructiei = 7.752 m2

Număr M.F.: 155290

3.

Municipiul Turda, Piata Republicii nr. 5,  judetul Cluj

Ministerul Justitiei

Consiliul Local al Municipiului Turda

Regim de înăltime: D + P + 1E

Suprafată construită = 2.051,4 m2

Suprafată desfăsurată = 4.160,8 m2

Număr Ivi.F.: 39083

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei,

energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război

si văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 16 lit. g) si al art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi aleinvalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. -Veteranii de război, văduvele de război, precum si accidentatii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2010 de un ajutor anual în cuantum de 150 lei/persoană pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. - Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.242.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.,

în calitate de agentie de implementare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.247.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 

SISTEM INTEGRAT DE REABILITARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE, A STATIILOR DE TRATARE AAPEI POTABILE SI STATIILOR DE APE UZATE ORAS MACIN, JUDETUL TULCEA

 

Cuprins în Proiectul: “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului Beneficiar: Consiliul Local Macin

Amplasament: Unitatea administrativ-teritorială Macin, judetul Tulcea

 

Indicatori tehnico-economici

 

 

 

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi 1 euro = 3,5995 la 8 septembrie 2008), din care:

 

mii lei

 

17.509

- constructii+montaj

 

mii lei

 

14.590

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

- Anul I

INV

C+M

mii lei

mii lei

 

8.533

7.109

- Anul II

INV

C+M

mii lei

mii lei

 

5.474

4.562

- Anul III

INV

C+M

mii lei

mii lei

 

3.502

2.919

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

30

 


- Capacităti (aprobate initial conform Hotărârii Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de

până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare):

 

 

Extindere conducta de aductiune apă potabilă

850

ml

Reabilitare retea distributie apă potabilă

11.094

ml

Extindere retea de distributie apă potabilă

6.450

ml

Extindere retea de canalizare menajeră

17.892

ml

- Capacităti aferente lucrărilor de refacere a infrastructurii si suprastructurii drumurilor si a retelelor de canalizare determinate de ploile torentiale înregistrate în data de 17 august 2010

 

 

Refacere transee deteriorată la reteaua de canalizare

2.167,00

ml

Refacere pavaj din piatră cubică

3.469,00

m2

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”,

a imobilului Calea ferată forestieră îngustă “Valea Vaserului” din orasul Viseu de Sus,

judetul Maramures

 

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1)si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Calea ferată forestieră îngustă “Valea Vaserului” din orasul Viseu de Sus, judetul Maramures, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice MM-II-a-B-21017.

Art. 2. - Componentele ansamblului mentionat la art. 1 sunt nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Maramures pentru ducere la îndeplinire.

Art. 4. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Maramures va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2010.

Nr. 2.558.


 

ANEXA

 

Componentele ansamblului Calea ferată forestieră îngustă “Valea Vaserului” din orasul Viseu de Sus, judetul Maramures

 

Nr. crt.

Cod în Lista monumentelor istorice

Denumirea

Localitatea

Adresa

 

MM-II-a-B-21017

Calea ferată forestieră îngustă “Valea Vaserului”

Orasul Viseu de Sus

Judetul Maramures

 

1.

MM-II-m-B-21017.01

Clădirea de călători - Gara Viseu de Sus

Orasul Viseu de Sus

La km 3+035

2.

MM-II-m-B-21017.02

Atelierul mecanic - Gara Viseu de Sus

 

La km 3+479

3.

MM-II-m-B-21017.03

Depoul de locomotive - Gara Viseu de Sus

 

La km 3+397

4.

MM-II-m-B-21017.04

Casa elefant - Gara Viseu de Sus

 

La km 3+040

5.

MM-II-m-B-21017.05

Depoul vechi - Gara Viseu de Sus

 

La km 2+960

6.

MM-II-m-B-21017.06

Linia ferată forestieră îngustă - Viseu de Sus - Comanu

 

De la km 3+020 la km 43+500

7.

MM-II-m-B-21017.07

Clădirea Haltei Ihoasa - Delta Novat

 

La km 5+700

8.

MM-II-m-B-21017.08

Racord Novat - Betigi

 

La km 0(12+201) -6,8

9.

MM-II-m-B-21017.09

Podul de beton Novat - 25 ml

 

La km 12+648

10.

MM-II-m-B-21017.10

Podul de beton/metal Rosu - 22 ml

 

La km 17+025

11.

MM-II-m-B-21017.11

Clădirea Haltei Cozia

 

La km 18+547

12.

MM-II-m-B-21017.12

Pod de fier beton/metalic - 23 ml

 

La km 19+071

13.

MM-II-m-B-21017.13

Podul de beton Novicior - 23 ml

 

La km 20+699

14.

MM-II-m-B-21017.14

Clădirea Haltei Bardau

 

La km 24+298

15.

MM-II-m-B-21017.15

Dormitor personal - Halta Bardau

 

La km 24+340

16.

MM-II-m-B-21017.16

Tunel săpat în piatră - 31 ml

 

La km 25+100

17.

MM-II-m-B-21017.17

Tunel săpat în piatră - 31 ml

 

La km 25+800

18.

MM-II-m-B-21017.18

Pod de beton/metalic între tuneluri - 25 ml

 

La km 25+900

19.

MM-II-m-B-21017.19

Tunel săpat în piatră - 30 ml

 

La km 26+100

20.

MM-II-m-B-21017.20

Clădirea Haltei Suligu

 

La km 29+300

21.

MM-II-m-B-21017.21

Clădirea Haltei Faina

 

La km 31+660

22.

MM-II-m-B-21017.22

Dormitor personal - Halta Faina

 

La km 31+660

23.

MM-II-m-B-21017.23

Clădirea Haltei Lostun

 

La km 33+764

24.

MM-II-m-B-21017.24

Clădirea Haltei Miraj

 

La km 35+740

25.

MM-II-m-B-21017.25

Racordul Gura Stevioara - Stevioara

 

La km 0 (37+600) - 3

26.

MM-II-m-B-21017.26

Pod de beton/metalic Gura Stevioara - 20 ml

 

La km 37+986

27.

MM-II-m-B-21017.27

Clădirea Haltei Valea Babei

 

La km 38+723


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa “B”,

a imobilului Ansamblul fostului seminar evanghelic din Bd. Victoriei nr. 40, Sibiu, judetul Sibiu

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. b) si alin. (3), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Ansamblul fostului seminar evanghelic din Bd. Victoriei nr. 40, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa “B”, cod în Lista monumentelor istorice SB-II-a-B-21005, cu următoarele componente:

- corpul A, cod SB-II-m-B-21005.01

- corpul B, cod SB-II-m-B-21005.02

- corpul C, cod SB-II-m-B-21005.03

- corpul D, cod SB-II-m-B-21005.04

- corpul E, cod SB-II-m-B-21005.05

- parcul, cod SB-II-m-B-21005.06.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kaitor Mihaela-Ioana,

secretar general

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 2.569.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa “B”,

a imobilului “Casă de locuit” din str. Andrei Saguna nr. 23, Sibiu, judetul Sibiu

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) si alin. (3), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul “Casă de locuit” din str. Andrei Saguna nr. 23, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa “B”, cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-21003.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kaitor Mihaela-Ioana,

secretar general

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 2.570.

 


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa “B”,

a imobilului “Conacul din Murani”, satul Murani, comuna Pischia, judetul Timis

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul “Conacul din Murani”, satul Murani, comuna Pischia, judetul Timis, se clasează ca monument istoric, grupa “B”, cod în Lista monumentelor istorice TM-II-m-B-21014.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Timis pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Timis va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kaitor Mihaela-Ioana,

secretar general

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 2.571.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 15/2009

privind întocmirea de către institutiile de credit, în scop informativ, de situatii financiare anuale

individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 4 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 15/2009 privind întocmirea de către institutiile de credit, în scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 24 decembrie 2009, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevăzute la art. 1, precum si situatiile mentionate la art. 2 si 3 se întocmesc în limba română si în moneda natională si se publică pe pagina proprie de internet a fiecărei institutii de credit.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 24.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.