MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 828/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 828         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

240. - Lege privind transmiterea unui imobil, clădire si teren, din proprietatea Băncii Nationale a României în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi a României

 

1.187. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil, clădire si teren, din proprietatea Băncii Nationale a României în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi a României

 

241. - Lege pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

 

1.188. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

 

242. - Lege pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică

 

1.189. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică

 

243. - Lege pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

1.190. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

244. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale

 

1.191. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale

 

245. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecintelor restructurării si reorganizării unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

 

1.192. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecintelor restructurării si reorganizării unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

 

1.143. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.421 din 2 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.430 din 2 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 322 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.240. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru un consiliu local si un primar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.053. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea modelului, continutului si procedurii de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1.194. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A.


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unui imobil, clădire si teren, din proprietatea Băncii Nationale a României în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi a României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea în proprietatea statului a imobilului monument istoric, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, transmis fără plată de către Banca Natională a României, din proprietatea acesteia.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) intră în domeniul public al statului si se atribuie în administrarea Curtii de Conturi a României, pentru a fi folosit de către Camera de Conturi a Judetului Harghita, cu obligatia de a-l proteja conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face prin protocol încheiat între transmitător, Banca Natională a României, si dobânditor, statul român, prin Curtea de Conturi a României, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, care se transmite din proprietatea Băncii Nationale a României în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi a României

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Miercurea-Ciuc,

Str. Libertătii nr. 14,

judetul Harghita

Banca Natională a României

Statul român, în administrarea Curtii de Conturi a României

Teren în suprafată de 1.291 m2,

nr. topografic 430/1, 431, 432/1, 433/1,434

Clădire P + etaj si pavilion

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil, clădire si teren, din proprietatea Băncii Nationale a României în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi a României

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unui imobil, clădire si teren, din proprietatea Băncii Nationale a României în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.187.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 33 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectuează în cote egale pentru fiecare fond de pensii administrat privat, la data la care se face repartizarea.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 241.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.188.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele solutii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite si structurate în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătătirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale si în Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare.”

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - Dispozitiile prezentei legi se aplică si documentelor de politici publice elaborate de autoritătile administratiei publice centrale, asa cum sunt acestea prevăzute la art. 4 lit. a).”

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritătile administratiei publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate si înaintate în scris de cetăteni si asociatiile legal constituite ale acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 242.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.189.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în caz de nesupunere la control sau de nesupunere fată de dispozitiile legate de domeniul nuclear, Comisia poate cere autoritătilor competente fie să procedeze la executarea silită, fie să întreprindă o anchetă. Comisia poate cere interventia reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei Române si unitătilor subordonate acestuia pentru asigurarea exercitării mandatului de control prevăzut la art. 31 alin. (1).”

2. La anexa nr. 3, punctul 6 va avea următorul cuprins:

“6. Inspectoratul General al Politiei Române si unitătile subordonate acestuia.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 243.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.190.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 17 din 26 august 2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 244.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.191.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecintelor restructurării si reorganizării unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri pentru diminuarea consecintelor restructurării si reorganizării unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 245.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecintelor restructurării si reorganizării unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecintelor restructurării si reorganizării unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.192.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, maistrului militar si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, maistrului militar prevăzut în anexa nr. 3* la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 1.143.


Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.421

din 2 noiembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marcela-Livia Rus si Petrică-Lică Mihăilă în Dosarul nr. 600/85/2009 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 11 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 600/85/2009, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Marcela-Livia Rus si Petrică-Lică Mihăilă cu ocazia solutionării apelurilor formulate împotriva unei sentinte penale pronuntate într-o cauză penală având ca obiect infractiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală încalcă dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, secretul corespondentei, dreptul la respectarea vietii private si de familie, precum si conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, deoarece interceptările si înregistrările audio sau video se pot dispune si înainte de începerea urmăririi penale, respectiv înainte de declansarea procesului penal, si chiar înainte de săvârsirea unei infractiuni.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile de lege criticate nu aduc nicio atingere dispozitiilor din Legea fundamentală invocate. Face trimitere în acest sens la Decizia Curtii Constitutionale nr. 962/2009.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: “Interceptarea si înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare se realizează cu autorizarea motivată a judecătorului, la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, în conditiile prevăzute de lege, dacă sunt date ori indicii temeinice privind pregătirea sau săvârsirea unei infractiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, iar interceptarea si înregistrarea se impun pentru stabilirea situatiei de fapt ori pentru că identificarea sau localizarea participantilor nu poate fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, ale art. 28 privind secretul corespondentei si ale art. 53 referitoare la conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si a prevederilor art. 8 privind dreptul la respectarea vietii private si de familie din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 182 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2010, Curtea a respins ca neîntemeiată o critică similară referitoare la dispozitiile art. 911 din Codul de procedură penală, retinând că dispozitiile din Codul de procedură penală referitoare la interceptarea si înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare prevăd suficiente garantii, prin reglementarea în detaliu a justificării emiterii autorizatiei, a conditiilor si a modalitătilor de efectuare a înregistrărilor, a instituirii unor limite cu privire la durata măsurii, a consemnării si certificării autenticitătii convorbirilor înregistrate, a redării integrale a acestora, a definirii persoanelor care sunt supuse interceptării, iar eventuala nerespectare a acestor reglementări nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare, ceea ce însă excedează competentei Curtii Constitutionale, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]”.

De asemenea, Curtea a mai statuat că nu poate fi primită nici sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 28 si 53, deoarece însesi textele invocate oferă legiuitorului libertatea unei astfel de reglementări, secretul corespondentei nefiind un drept absolut, ci susceptibil de anumite restrângeri, justificate la rândul lor de necesitatea instructiei penale. Astfel, societătile democratice sunt amenintate de un fenomen infractional din ce în ce mai complex, motiv pentru care statele trebuie să fie capabile de a combate în mod eficace asemenea amenintări si de a supraveghea elementele subversive ce actionează pe teritoriul lor. Asa fiind, asemenea dispozitii legislative devin necesare într-o societate democratică, în vederea asigurării securitătii nationale, apărării ordinii publice ori prevenirii săvârsirii de infractiuni.

Totodată, Curtea a arătat că anumite aspecte invocate într-o cauză ori alta referitoare la modul de aplicare a dispozitiilor legale criticate nu constituie o problemă de constitutionalitate, sens în care a retinut că nu se poate admite însă ideea înfrângerii prezumtiei de constitutionalitate ca urmare a aplicării unor dispozitii legale în contradictie cu legea ori cu principiile fundamentale.

În plus, însăsi instanta europeană a validat prevederile legale contestate, prin Hotărârea din 26 aprilie 2007 pronuntată în Cauza Dumitru Popescu versus România. Astfel, după ce a retinut existenta unei încălcări a art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, motivată de împrejurarea că la data comiterii faptelor legislatia în materie era alta, a afirmat că în noul cadru legislativ [prin modificările aduse de Legea nr. 281/2003 si Legea nr. 356/2006] există numeroase garantii în materie de interceptare si de transcriere a comunicatiilor, de arhivare a datelor pertinente si de distrugere a celor nepertinente. Asa fiind, dispozitiile legale criticate oferă protectie împotriva amestecului arbitrar în exercitarea dreptului la viată privată al persoanei, legea folosind termeni cu un înteles univoc.

În acelasi sens este si Decizia nr. 102 din 4 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2010.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele de mai sus, prevederile art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală nu încalcă nici dispozitiile art. 24 din Legea fundamentală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marcela-Livia Rus si Petrică-Lică Mihăilă în Dosarul nr. 600/85/2009 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 noiembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.430

din 2 noiembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 322 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 322 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Călin Mocanu în Dosarul nr. 5.239/1/2009 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 19 octombrie 2010, în prezenta autorului exceptiei de neconstitutionalitate si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 2 noiembrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.239/1/2009, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 322 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Călin Mocanu în cadrul solutionării cererii de revizuire formulate împotriva Deciziei nr. 3.272 din 11 iunie 2009 a înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal, prin care s-a respins ca nefondat recursul declarat de acesta împotriva sentintei civile nr. 3.373 din 3 decembrie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal, prin care s-a admis exceptia inadmisibilitătii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile si, în consecintă, s-a respins actiunea în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile criticate din Legea nr. 317/2004 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 61 privind rolul si structura Parlamentului, ale art. 129 privind folosirea căilor de atac si ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană, precum si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv si art. 14 privind interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, arată că i s-au restrâns în mod injust si nerezonabil dreptul de acces la instantă si posibilitatea analizării efective, în fond, a cererii de către o instantă natională, desi a exercitat în termen legal calea de atac a recursului întemeiat pe dispozitiile art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004. Invocă, de asemenea, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la dreptul la un proces echitabil si la dreptul la acces efectiv la o instantă de judecată.

Cu privire la dispozitiile art. 322 din Codul de procedură civilă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că acestea contravin art. 21 si art. 129 din Constitutie, precum si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în măsura în care “ar putea fi invocate, interpretate si aplicate în sensul că examinarea pe fond a unei cereri de revizuire îndreptate împotriva unei hotărâri pronuntate de o instantă de recurs si întemeiată pe dispozitiile art. 21 din Legea nr. 554/2004, este conditionată de evocarea fondului”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, având următorul continut:

- Art. 29 alin. (5) si (7): “(5) Hotărârile plenului privind cariera si drepturile judecătorilor si procurorilor se redactează în cel mult 20 de zile si se comunică de îndată.

[...]

(7) Hotărârile prevăzute la alin. (5) pot fi atacate cu recurs, de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a înaltei Curti de Casatie si Justitie.”

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, îl mai reprezintă si prevederile art. 322 alin. 1 din Codul de procedură civilă însă art. 322 din Codul de procedură civilă nu are alineate. Prin urmare, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile art. 322 din Codul de procedură civilă, cu următorul cuprins: “Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotărâri dată de o instantă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:

1. dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispozitii potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire;

2. dacă s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

3. dacă obiectul pricinii nu se află în fiintă;

4. dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecătii ori dacă un magistrat a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea-credintă sau gravă neglijentă în acea cauză. În cazul în care, în ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanta de revizuire se va pronunta mai întâi, pe cale incidentală, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate. La judecarea cererii va fi citat si cel învinuit de săvârsirea infractiunii;

5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfătisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa părtilor, ori dacă s-a desfiintat sau s-a modificat hotărârea unei instante pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;

6. dacă statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publică, dispărutii, incapabilii sau cei pusi sub curatelă sau consiliul judiciar nu au fost apărati deloc sau au fost apărati cu viclenie de cei însărcinati să-i apere;

7. dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite, în una si aceeasi pricină, între aceleasi persoane, având aceeasi calitate. Aceste dispozitii se aplică si în cazul când hotărârile potrivnice sunt date de instante de recurs. În cazul când una dintre instante este Curtea Supremă de Justitie, cererea de revizuire se va judeca de această instantă;

8. dacă partea a fost împiedicată să se înfătiseze la judecată si să înstiinteze instanta despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de vointa sa;

9. dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertătilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoresti, iar consecintele grave ale acestei încălcări continuă să se producă si nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronuntate;

10. dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra exceptiei invocate în acea cauză, declarând neconstitutională legea, ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau dintr-o ordonantă care a făcut obiectul acelei exceptii ori alte dispozitii din actul atacat, care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate de prevederile mentionate în sesizare”.

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 61 privind rolul si structura Parlamentului, ale art. 129 privind folosirea căilor de atac si ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană, precum si dispozitiile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul ia un recurs efectiv si art. 14 privind interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Referitor la critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate având ca obiect dispozitiile art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004, raportate la art. 21 din Constitutie, Curtea s-a pronuntat prin mai multe decizii, de exemplu, prin Decizia nr. 634 din 26 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 22 august 2007, si prin Decizia nr. 485 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 10 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a retinut că textele de lege criticate prevăd că persoana interesată are posibilitatea de a formula recurs la Sectia de contencios administrativ si fiscal a înaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la hotărârea pronuntată de plenul Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera si drepturile judecătorilor si procurorilor si de a beneficia pe tot parcursul acestei proceduri de toate garantiile necesare asigurării unui proces echitabil.

Având în vedere că dispozitiile de lege criticate prevăd o cale de atac împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera si drepturile judecătorilor si procurorilor, nu se poate sustine că acestea îngrădesc accesul liber la justitie, garantat de art. 21 din Legea fundamentală.

În ceea ce priveste critica referitoare la interpretarea sintagmei “orice persoană interesată”, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită, deoarece Curtea se pronuntă numai asupra constitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate, iar nu asupra interpretării date de către instanta de judecată unei norme de lege în vederea determinării dispozitiilor legale aplicabile litigiului. Or, Curtea observă că, în realitate, autorul exceptiei critică solutia pronuntată de către înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, si anume faptul că aceasta a calificat cererea sa ca fiind o actiune în contencios administrativ, căreia i se aplică regulile (inclusiv obligativitatea procedurii prealabile) prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, iar nu ca fiind un recurs întemeiat pe dispozitiile art. 29 din Legea nr. 317/2004, recurs care - asa cum a stabilit instanta de judecată - se poate formula numai împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera si drepturile judecătorilor si procurorilor, iar nu împotriva hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii de validare a examenului de capacitate sustinut de personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor.

Cu privire la dispozitiile art. 322 din Codul de procedură civilă, prin Decizia nr. 258 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 20 mai 2008, Curtea a retinut că revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată în scopul îndreptării erorilor de fapt si numai din acest motiv, ce tine de specificul căii de atac, textul de lege criticat se referă la hotărâri pronuntate în recurs prin care se evocă fondul. Nu poate fi retinută, asadar, critica privind încălcarea accesului liber la justitie, întrucât, asa cum a statuat Curtea în jurisprudenta sa, acesta nu presupune accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Prin aceeasi decizie, Curtea a mai retinut că interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoresti definitive, precum si a raporturilor juridice la care se referă impune ca legea să stabilească riguros si limitativ cazurile si motivele pentru care se poate exercita calea de atac a revizuirii.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutiile adoptate în precedent, precum si considerentele pe care acestea se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Referitor la sustinerea autorului exceptiei de neconstitutionalitate potrivit căreia art. 322 din Codul de procedură civilă contravine art. 21 din Constitutie, în măsura în care “ar putea fi invocate, interpretate si aplicate în sensul că examinarea pe fond a unei cereri de revizuire îndreptate împotriva unei hotărâri pronuntate de o instantă de recurs si întemeiată pe dispozitiile art. 21 din Legea nr. 554/2004, este conditionată de evocarea fondului” - Curtea constată că nici aceasta nu poate fi primită, deoarece art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 contine norme de procedură prin care se instituie, în mod exceptional, un nou motiv de revizuire, în considerarea unei situatii speciale, si anume “pronuntarea hotărârilor rămase definitive si irevocabile prin încălcarea principiului prioritătii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constitutia României”. Asadar, în materia revizuirii hotărârilor, dreptul comun îl reprezintă dispozitiile Codului de procedură civilă, iar prevederile art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 au caracter special si, potrivit regulii specialia generalibus derogant, derogă de la normele dreptului comun si, totodată, se completează cu acestea, în măsura în care nu este prevăzută în mod expres o altă reglementare. Totodată, Curtea retine că aplicarea acestor norme la litigiul dedus judecătii intră în competenta de solutionare a instantei de judecată.

Cu privire la invocarea art. 61 din Constitutie, Curtea constată că acesta se referă la rolul si structura Parlamentului si nu are relevantă asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 322 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Călin Mocanu în Dosarul nr. 5.239/1/2009 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 noiembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru un consiliu local si un primar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 16 ianuarie 2011, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Surduc, judetul Sălaj, si primarul comunei Baru, judetul Hunedoara.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.240.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului, continutului si procedurii de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 191.274 din 12 octombrie 2010 al Directiei păduri si dezvoltare forestieră, în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si

Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Registrului national al asociatiilor de proprietari de păduri, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul de certificat de înscriere a asociatiei de proprietari de păduri în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri, prevăzut la anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Certificatele emise în baza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea continutului, modelului si procedurii de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri, cu modificările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea continutului, modelului si procedurii de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 2.053.

 

ANEXA Nr. 1

 

- Model –

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

STEMA

 

 

Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri

 

Nr. si data înscrierii asociatiei în RNAPP*)

Denumirea asociatiei

Sediul asociatiei

Durata de

functionare

a asociatiei

Nr. Încheierii prin care s-a dispus înscrierea asociatiei în RAF”)

Nr. certificatului de înscriere

în RAF

Scopul si obiectivele

asociatiei

Numele presedintelui

în functie

Nr. de membri

ai asociatiei

Nr. si data actului prin care s-a constatat

sau, după caz, s-a hotărât dizolvarea, cu

indicarea organului care l-a emis

Observatii

Data radierii asociatiei

din RAF

Data radierii

asociatiei

din RNAPP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) RNAPP = Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri.

**) RAF = Registrul asociatiilor si fundatiilor.


 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri

 

Art. 1. - (1) înscrierea asociatiilor de proprietari de păduri în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri se face pe baza următoarelor documente:

a) cererea de înscriere semnată de presedinte, în care să se precizeze numărul de membri;

b) actul constitutiv;

c) statutul;

d) încheierea judecătorească prin care s-a dispus înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

e) certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se depun în copie certificată, pentru conformitate cu originalul.

Art. 2. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (1) se analizează în termen de 30 de zile de la data depunerii, de către personalul directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) După analiza documentelor prevăzute la art. 1 alin. (1), personalul directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, efectuează înscrierea asociatiei de proprietari de păduri în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri si eliberează certificatul de înscriere al asociatiei de proprietari de păduri sau refuză înscrierea acesteia în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri, cu precizarea motivului acesteia, si returnează documentele depuse.

(3) Certificatul de înscriere a asociatiei de proprietari de păduri în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri se întocmeste potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Art. 3. - (1) în cazul pierderii sau distrugerii certificatului de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri, presedintele asociatiei de proprietari de păduri poate solicita eliberarea unui duplicat.

(2) Eliberarea duplicatului se face pe baza următoarelor documente:

a) cererea presedintelui asociatiei de proprietari de păduri de eliberare a unui duplicat;

b) dovada publicării anuntului pierderii sau distrugerii în Monitorul Oficial al României, Partea a lII-a. Art. 4. - (1) Presedintele asociatiei de proprietari de păduri/formei asociative are obligatia de a transmite autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură un extras din Registrul asociatiilor si fundatiilor la zi, în următoarele cazuri:

a) modificarea actului constitutiv al asociatiei;

b) modificarea statutului asociatiei;

c) schimbarea sediului asociatiei;

d) dizolvarea asociatiei;

e) radierea asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) Pe lângă extrasul prevăzut la alin. (1), presedintele asociatiei de proprietari de păduri are obligatia de a transmite autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si copii de pe actele care au stat la baza înscrierii mentiunilor prevăzute la lit. a)-d) în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 5. - După primirea documentelor prevăzute la art. 4, personalul directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură va opera în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri modificările care rezultă din aceste documente.

Art. 6. - Data radierii asociatiei din Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri este data primirii de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a extrasului din Registrul asociatiilor si fundatiilor, în care se mentionează radierea asociatiei si a copiei de pe actul care a stat la baza înscrierii acestei mentiuni în Registrul asociatiilor si fundatiilor.


 

ANtXA Nr. Jl

 

- Model -

 

Certificat de înscriere

în Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri

nr. ……… din …….

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin scrisorile înregistrate la Banca Natională a României sub numerele 23.867 din 6 octombrie 2010 si 24.935 din 19 octombrie 2010, si îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucuresti, bd. Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 3, sectorul 5, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/4763/2008, cod de înregistrare fiscală nr. RO23505100, înscrisă în Registrul general la sectiunea h) “Leasing financiar” sub nr. RG-PJR-41-080228.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 1.194.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.