MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 826/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 826         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

231. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative

 

1.178. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative

 

239. - Lege privind modificarea si completarea Legii plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003

 

1.186. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.202. - Hotărâre privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

922. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere” - volumul I “Mijloace de radionavigatie”, editia 1/2010

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

11.516/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Bacău

 

11.518/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianta Socialistă - Organizatia Judeteană Bacău

 

11.520/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Prahova

 

11.522/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Prahova

 

11.524/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Croatilor din România - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

11.526/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Covasna

 

11.527/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj

 

11.582/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 6

 

11.680/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 6

 

11.681/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - sediul central

 

13.210/2. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu următoarele completări:

1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

“- La articolul 1, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(5) Nu intră sub incidenta prezentei ordonante de urgentă băncile centrale din statele membre. Alte institutii permanent excluse de la aplicarea Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate si desfăsurarea activitătii de către institutiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute la art. 2 al acestei directive, nu beneficiază de regimul institutiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonante de urgentă. Pentru scopurile dispozitiilor cuprinse în cap. II din titlul III, partea I, aceste institutii, cu exceptia băncilor centrale din statele membre, sunt considerate institutii financiare

2. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 24. - (1) Fiecare institutie de credit trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activitătii riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase si politici si practici de remunerare care să promoveze si să fie în concordantă cu o administrare sănătoasă si eficace a riscurilor.

(2) Cadrul de administrare, procesele si mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea activitătii desfăsurate de institutia de credit. Principiile, criteriile tehnice si alte cerinte care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel putin organizarea functiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformitătii si de audit intern.

(3) Banca Natională a României este abilitată să colecteze informatii cu privire la numărul persoanelor pe institutie de credit care se încadrează în categorii de remuneratie de minimum 1 milion de euro sau echivalent, inclusiv informatii cu privire la domeniul de activitate în care sunt implicate aceste persoane si la principalele elemente ale remuneratiei, incluzând, fără a se limita la: salarii, bonusuri, compensatii pe termen lung, contributii la pensii, si comunică aceste informatii Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni.

(4) Banca Natională a României utilizează informatiile cantitative agregate cu privire la remunerare, defalcate pe domenii de activitate, furnizate de institutiile de credit potrivit cerintelor de transparentă si de publicare, pentru a determina evolutia politicilor si practicilor în materie de remunerare, si comunică aceste informatii Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni.»“

3. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:

“101. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) în scopul evaluării calitătii persoanelor si entitătilor implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare prezentat, la cererea Băncii Nationale a României, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor furnizează acesteia informatii cu privire la riscul de spălare a banilor sau de finantare a terorismului, referitoare la persoanele sau entitătile în cauză.»“

4. La articolul I, după punctul 12 se introduc două noi puncte, punctele 121 si 122, cu următorul cuprins:

“121. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător si în ceea ce priveste solicitarea de informatii referitoare la persoanele si entitătile implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare a sucursalei institutiei de credit din statul tert.»

122. La articolul 72, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 72. - (1) La evaluarea calitătii institutiei de credit din statul tert, inclusiv a persoanelor care detin participatii calificate la respectiva institutie de credit, se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum si cel putin următoarele:».”

5. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 131 si 132, cu următorul cuprins:

“131. Articolul 104 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 104. - Cadrul de administrare al unei institutii de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum si politicile si practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive si reglementările sale interne, în conformitate cu legislatia aplicabilă societătilor comerciale si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.»


132. Articolul 106 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 106. - Fără ase aduce atingere principiilor, regulilor si practicilor agreate la nivelul Uniunii Europene în materie de guvernantă corporatistă în institutiile de credit, asa cum rezultă acestea din reglementările emise de Banca Natională a României, consiliul de administratie si directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere si directoratul institutiei de credit au competentele si atributiile prevăzute de legislatia aplicabilă societătilor comerciale si sunt responsabili de ducerea la îndeplinire a tuturor cerintelor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de reglementările emise în aplicarea acesteia.»“

6. La articolul I, după punctul 15 se introduc sapte noi puncte, punctele 151-157, cu următorul cuprins:

“151. Articolul 123 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 123. - În scopul asigurării stabilitătii si sigurantei activitătii desfăsurate si/sau a îndeplinirii obligatiilor asumate, fiecare institutie de credit trebuie să mentină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii, potrivit art. 126.»

152. La articolul 143, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică cu respectarea dispozitiilor art. 122.»

153. La articolul 148, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea dispozitiilor art. 122.»

154. Articolul 149 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 149. - Institutiile de credit sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc propriu.»

155. La articolul 150, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică si în privinta solicitării de informatii referitoare la persoanele sau entitătile implicate ori având legătură cu modificările operate în situatia institutiei de credit fată de conditiile care au stat la baza autorizării.»

156. La articolul 159, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Institutiile de credit trebuie să adopte politici formale pentru a se conforma cerintelor de transparentă si de publicare stabilite si trebuie să dispună de politici de evaluare a gradului de adecvare a datelor si informatiilor publicate, inclusiv în ceea ce priveste verificarea si frecventa lor. De asemenea, institutiile de credit trebuie să adopte politici pentru a evalua dacă informatiile publicate oferă participantilor la piată o imagine completă asupra profilului lor de risc; în caz contrar, institutiile de credit trebuie să publice informatiile necesare suplimentar fată de informatiile obligatorii publicate potrivit alin. (1), obligatie care priveste însă numai informatii semnificative si care nu sunt considerate ca fiind proprietatea institutiei de credit sau confidentiale, potrivit criteriilor tehnice stabilite prin reglementările prevăzute la alin. (1).»

157. După articolul 163 se introduce un nou articol, articolul 1631, cu următorul cuprins:

«Art. 1631. - Prevederile art. 159-163 se aplică cu respectarea dispozitiilor art. 122.»“

7. La articolul I, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 281 si 282, cu următorul cuprins:

“281. La articolul 225, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

«(2) Măsurile si sanctiunile prevăzute la alin. (1), de natură pecuniară sau de altă natură, trebuie să fie eficace si proportionale cu faptele si deficientele constatate, avându-se în vedere gravitatea si consecintele acestora, precum si circumstantele personale si reale ale săvârsirii faptei, si să fie de natură a avea un efect descurajant.»

282. La articolul 226 alineatul (2), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) si e2), cu următorul cuprins:

«e1) să dispună institutiei de credit limitarea componentei variabile a remuneratiei la un procentaj din veniturile totale nete, dacă nivelul acesteia nu este în concordantă cu mentinerea unei baze de capital sănătoase;

e2) să dispună institutiei de credit să utilizeze profiturile nete pentru întărirea bazei de capital;».”

8. La articolul I, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:

“291. La articolul 226, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

«(31) în scopul determinării nivelului adecvat al fondurilor proprii, pe baza verificării si evaluării efectuate conform art. 166, Banca Natională a României determină dacă este necesară impunerea unei cerinte specifice de fonduri proprii, peste nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor la care institutia de credit este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele elemente:

a) aspectele cantitative si calitative ale procesului intern de evaluare al institutiei de credit, prevăzut la art. 148;

b) cadrul de administrare, procesele si mecanismele institutiei de credit, prevăzute la art. 24;

c) rezultatele verificărilor si evaluărilor efectuate conform art. 166.»“

9. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:

“301. La articolul 229, alineatul (3) se abrogă.”

10. La articolul I, după punctul 32 se introduc două noi puncte, punctele 321 si 322, cu următorul cuprins:

“321. La articolul 231, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Suspendarea exercitării drepturilor de vot încetează de la data la care achizitionarea unei participatii calificate sau majorarea acesteia este aprobată în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la art. 25 alin. (3)-(9).»

322. După articolul 231 se introduce un nou articol, articolul 2311, cu următorul cuprins:

«Art. 2311. -(1) Dispozitiile art. 231 alin. (1)si (3) se aplică si în cazul unui achizitor potential care, desi s-a conformat obligatiei de notificare, potrivit art. 25 alin. (1), procedează la achizitionare înainte ca achizitia propusă să fie aprobată în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Natională a României se opune în scris achizitiei propuse, devin incidente prevederile art. 232 alin. (1)-(3).»“

11. La articolul I punctul 36, la articolul 24015, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Expertul autorizat independent prevăzut la alin. (3) si la art. 24014 alin. (2) lit. a) trebuie să aibă experientă corespunzătoare în domeniul evaluării activelor bancare, să fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România si să fie agreat de Banca Natională a României; se prezumă că îndeplinesc aceste conditii auditorii financiari aprobati de Banca Natională a României conform prevederilor art. 155 alin. (1). Nu poate îndeplini sarcinile specifice ale expertului autorizat independent auditorul financiar care a desfăsurat, în ultimii 5 ani, activităti specifice profesiei la institutia de credit aflată în administrare specială.”


12. La articolul I, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 381, cu următorul cuprins:

“381. La articolul 367, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 367. - (1) în cazul organizării la nivelul cooperativelor de credit a unor structuri care privesc activitătile de administrare a riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum si orice alte activităti care pot expune cooperativa de credit unor riscuri semnificative, persoanele desemnate să asigure conducerea acestor structuri trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilitătilor, în conditiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de aceasta.»“

13. După articolul III se introduce un nou articol, articolul III1, cu următorul cuprins:

“Art. III1. - Până la data de 31 decembrie 2012, termenele prevăzute la art. 1822 alin. (1) si art. 1823 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările si completările ulterioare, sunt de 6 luni.”

Art. II. - Institutiile de credit trebuie asigure respectarea principiilor si regulilor în materie de politici de remunerare, stabilite prin reglementările emise în aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta lege, inclusiv în cazul:

a) remuneratiilor stabilite în temeiul contractelor încheiate înainte de data de 31 decembrie 2010 inclusiv, dar care sunt datorate sau efectiv plătite după această dată;

b) remuneratiilor datorate, dar neplătite, înainte de data de 31 decembrie 2010 inclusiv, pentru activităti prestate în anul 2010.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele exceptii:

a) prevederile art. I pct. 2, pct. 5, în ceea ce priveste modificarea introdusă la pct. 131, si pct. 7, 8 si 9 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011;

b) prevederile art. I pct. 6, în ceea ce priveste modificarea introdusă la pct. 156, intră în vigoare la data de 31 decembrie 2011.

Prezenta lege transpune dispozitii cuprinse în directive ale Uniunii Europene, după cum urmează:

1. dispozitiile art. 1 din Directiva Comisiei 2010/16/UE din 9 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste excluderea unei anumite institutii din domeniul de aplicare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 60 din 10 martie 2010;

2. dispozitiile art. 1 pct. 3, 4, 10 si 11 si ale art. 3 paragrafele 1 si 2 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48 si 2006/49 în ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 231.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.178.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 26 noiembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică si va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul general privind productia, procesarea si organizarea pietei plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului, relatiile dintre producători, procesatori si comercianti.”

3. La articolul 1 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) produsele stupului sunt rezultatul activitătii albinelor, reprezentând polenul, propolisul, mierea si lăptisorul de matcă.”

4. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În sensul prezentei legi, autoritatea administratiei publice centrale în domeniul plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului este Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare autoritate competentă.”

5. La articolul 3, alineatele (1)-(3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Pentru plantele medicinale si aromatice care se comercializează în stare proaspătă si procesată, precum si pentru produsele stupului se stabilesc norme tehnice de producere si comercializare. Normele tehnice de producere si comercializare a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului se elaborează de autoritatea competentă.

(2) Pentru stabilirea normelor tehnice de producere si comercializare a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului se au în vedere prevederile Ghidului de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale si aromatice, ale Ghidului de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale si aromatice din flora spontană si ale Ghidului de bună practică pentru apicultură.

(3) Ghidurile de bună practică prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(5) Introducerea pe piată si supravegherea produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice si produse ale stupului, care se încadrează în definitia prevăzută în titlul XVII - Medicamentul, art. 695 pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, se fac în conformitate cu prevederile acesteia.”

6. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins:

“(51) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice si produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu si se încadrează ca alimente, suplimente alimentare si produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice, se introduc pe piată conform normelor stabilite de autoritatea competentă.

(52) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice si produse ale stupului care se notifică de operatorii din domeniu ca medicamente si se încadrează ca medicamente se autorizează/avizează pentru introducerea pe piată de către Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.

(53) Serviciul Notificări din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucuresti se reorganizează în Serviciul National pentru Plante Medicinale, Aromatice si Produse ale Stupului, denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ca institutie de drept public, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. S.N.PM.A.PS. asigură notificarea, supravegherea si controlul suplimentelor alimentare si produselor de uz extern obtinute din plante medicinale, aromatice si produse ale stupului, cu exceptia produselor cosmetice.”

7. La articolul 3, alineatele (6) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(6) Supravegherea pe piată a produselor prevăzute la alin. (51) se realizează de organismele cu atributii de control ale S.N.PM.A.PS. si se aplică liniilor de productie si depozitare a materiilor prime si produselor finite.

(7) Supravegherea pe piată a produselor prevăzute la alin. (52) se realizează de către organismele cu atributii de control ale Ministerului Sănătătii si se aplică liniilor de productie si depozitare a materiilor prime si produselor finite.”

8. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Atributiile S.N.PM.A.PS. sunt următoarele:

a) notifică, în vederea comercializării, produsele prevăzute la alin. (51) prin intermediul Compartimentului «Notificări» din cadrul S.N.PM.A.PS.;

b) supraveghează si controlează pe piată produsele prevăzute la alin. (51), prin intermediul Compartimentului «Supraveghere si control» din cadrul S.N.PM.A.PS.;

c) gestionează propunerile de utilizare a mentiunilor nutritionale si de sănătate de către operatorii din domeniu pentru produsele prevăzute la alin. (51), prin intermediul Compartimentului «Notificări» din cadrul S.N.PM.A.PS.”

9. Articolul 5 se abrogă.

10. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Se înfiintează Comitetul tehnic al plantelor medicinale si aromatice si al produselor stupului, denumit în continuare Comitetul, format din 11 persoane, din care 2 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si câte un reprezentant al Ministerului Sănătătii, Ministerului Mediului si Pădurilor, Academiei Române, Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti”, Academiei de Stiinte Medicale, Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucuresti, Patronatului “Planta Romanica” si al organizatiei interprofesionale a plantelor medicinale si aromatice.


(2) Componenta nominală a comitetului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, ministrului sănătăjii si ministrului mediului si pădurilor.

(3) În prima sa sedintă comitetul îsi aprobă regulamentul de organizare si functionare si îsi alege organele de conducere formate din presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar. Presedintele va fi ales dintre cei 2 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(4) Comitetul îsi desfăsoară activitatea pe lângă S.N.P.M.A.P.S., cu care se află în relatii de colaborare si consultare si îndeplineste următoarele atributii principale:

a) arbitrează, din punct de vedere stiintific, evaluarea mentiunilor nutritionale si de sănătate formulate pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (51);

b) întocmeste Lista natională a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului;

c) actualizează periodic, la intervale de un an calendaristic, Lista natională a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului care sunt folosite ca materii prime vegetale pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (51) de către operatorii din domeniu;

d) arbitrează problemele tehnice si stiintifice apărute în cadrul activitătii de notificare si control ale S.N.P.M.A.P.S.;

e) elaborează liniile directoare ale programelor nationale privind producerea, procesarea, promovarea plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului.”

11. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Activitatea de producere si comercializare a produselor prevăzute la art. 3 alin. (51) va fi introdusă în Clasificarea CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, actualizată, ca activitate distinctă.”

12. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Autoritatea competentă întocmeste anual lista programelor referitoare la producerea, procesarea si promovarea plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului si tine evidenta programelor de interes national.”

13. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Autoritatea competentă împreună cu Comitetul, cu patronatele si cu organizatiile profesionale si interprofesionale din domeniu întocmesc Strategia natională în sectorul plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

14. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Plantele medicinale si aromatice în stare proaspătă si procesate, precum si produsele stupului care provin din tări terte Uniunii Europene pot fi comercializate în România dacă se supun regulilor comunitare si/sau nationale.”

15. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

“Art. 121. - Plantele medicinale si aromatice din flora spontană, cele cultivate si produsele stupului pot fi achizitionate de operatorii economici, în conditiile legii, cu respectarea normelor privitoare la protectia mediului.”

Art. II. - Comitetul tehnic al plantelor medicinale si aromatice si al produselor stupului, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 491/2003, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta lege, se înfiintează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va elabora normele tehnice, de producere, promovare, comercializare a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului, potrivit normelor comunitare în vigoare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - Legea plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 26 noiembrie 2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 239.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.186.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă

 

În baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cuantumul contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, actualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.202.

 

ANEXĂ

 

CUANTUMUL

contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă

 

Denumirea contributiei

U.M.

Nivelul contributiei (lei/U.M.)

0

1

2

A. Contributii pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse si utilizatori

 

 

A.1. Resurse de apă de suprafată (Marea Neagră, Dunăre, râuri, lacuri naturale si lacuri de acumulare amenajate, indiferent de detinător)

 

 

1.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), institutii publice, unităti de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial si altii

mii m3

50,00

1.2. Operatori economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale, prin centrale nucleare

mii m3

24,00

1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

mii m3

1,10

1.4. Irigatii si acvacultura

Irigatii

mii m3

3,00

Acvacultura

mii m3

0,50

A.2. Resurse de apă din subteran

 

 

2.1. Operatori economici industriali

mii m3

57,52

2.2. Operatori economici de gospodărie comunală, institutii publice, unităti de cult si altii care folosesc apa în scop potabil

mii m3

57,52

2.3. Irigatii si acvacultura

Irigatii

mii m3

57,52

Acvacultura

mii m3

11,00

2.4. Operatori economici agrozootehnici

mii m3

57,52

B. Contributii pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*

 

 

a) Indicatori chimici generali

 

 

- Materii totale în suspensie (MTS)

mii kg

11,38

- Cloruri (CI-), sulfati (S04-2)

mii kg

46,65

- Sodiu, potasiu, calciu, magneziu

mii kg

46,65

- Azotati

mii kg

46,65

- Clor rezidual liber (CI2)

mii kg

46,65

- Amoniu, azot, azotiti

mii kg

186,10

- Consum biochimic de oxigen (CBO5)

mii kg

46,53

- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu)

mii kg

46,53

- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu)

mii kg

46,53

- Fosfati (P043)

mii kg

9,20

- Fosfor (P)

mii kg

186,10

- Mangan (Mn2+)

mii kg

465,39

- Aluminiu, fier total ionic

mii kg

558,44

- Substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere

mii kg

348,94

- Detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili

mii kg

186,10

- Reziduu filtrabil uscat la 105°C

mii kg

42,43

b) Indicatori chimici specifici

 

 

- Sulfiti, fluoruri, fenoli antrenabili cu vapori de apă

mii kg

186,10

- Nichel, crom

mii kg

11.637,40

- Amoniac

mii kg

11.637,40

- Bariu, zinc, cobalt

mii kg

558,44

- Sulfuri, hidrogen sulfurat

mii kg

581,83

c) Indicatori chimici toxici si foarte toxici

 

 

- Arsen

mii kg

36.196,13

- Cianuri

mii kg

36.196,13

- Mercur, cadmiu

mii kg

46.549,74

- Plumb, argint, crom, cupru, molibden

mii kg

11.637,40

d) Indicatori bacteriologici

 

 

- Bacterii coliforme totale

109 bacterii/100 cm3

3,84

- Bacterii coliforme fecale

107 bacterii/100 cm3

67,35

- Streptococi fecali

5 x 106 streptococi/100 cm3

173,31

e) Indicatori fizici

 

 

- Temperatură**

mii m3x °C

0,52

Pentru evacuările în soluri permeabile si în depresiuni cu scurgere asigurată natural, contributiile mentionate se triplează.

 

 

C. Contributii pentru potentialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

 

C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW

(metri cădere/lună) x ore functionare

230,07

C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW si 8 MW

(metri cădere/lună) x ore functionare

293,99

C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW

(metri cădere/lună) x ore functionare

370.67

D. Contributii pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă si cuvetele lacurilor de acumulare

m3

4,47

 

Contributiile nu contin TVA.


* Contributia pentru substantele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul propriu al utilizatorului, în limitele autorizate.

** Contributia pentru temperatură se aplică prin diferenta dintre temperatura de la evacuarea apei uzate evacuate si temperatura apei prelevate din sursă, în perioada de iarnă, între 15 noiembrie si 15 martie, temperatura apei receptorului natural - sursei se consideră egală cu 4°C.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere” - volumul I “Mijloace de radionavigatie”, editia 1/2010

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere” - volumul I “Mijloace de radionavigatie”, editia 1/2010, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 120 de zile de la data publicării prezentului ordin, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va emite procedurile si instructiunile de aplicare (PIAC-CNS) si le va publica pe site-ul propriu (www.caa.ro).

Art. 3. - Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, precum si agentii aeronautici certificati/autorizati să furnizeze servicii de navigatie aeriană vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2010.

Nr. 922.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-15 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2009.

Constatări:

Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Bacău nu a avut surse de venit provenite din cotizatii, donatii si alte venituri. Materialele de propagandă electorală folosite în alegerile desfăsurate în cursul anului 2009 au fost suportate de către organizatia centrală a partidului.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.516/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianta Socialistă – Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-29 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Alianta Socialistă - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2009.

Constatări:

Partidul Alianta Socialistă - Organizatia Judeteană Bacău nu a avut surse de venit provenite din cotizatii, donatii si alte venituri. Materialele de propagandă electorală folosite în alegerile desfăsurate în cursul anului 2009 au fost suportate de către organizatia centrală a partidului.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.518/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Prahova

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat


de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-15 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Prahova pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Prahova au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 396.103,00 lei, donatii în valoare de 1.460.860,62 lei si alte venituri în sumă de 39,57 lei.

Contabilitatea a fost organizată cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

În ceea ce priveste respectarea încadrării în plafonul maxim a cotizatiilor nominale pe membru de partid s-a constatat că au fost respectate prevederile legale, în sensul că nu au fost înregistrate cotizatii plătite într-un an de un membru de partid în sumă mai mare de 28.800 lei.

În ceea ce priveste donatiile s-a constatat că nu au fost depăsite plafoanele privind cuantumul donatiilor atât de la persoane fizice, cât si de la persoanele juridice, acestea încadrându-se în limitele prevăzute de lege.

S-a constatat respectarea prevederilor legale privind finantarea partidului în timpul campaniilor electorale.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.520/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator – Organizatia Judeteană Prahova

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-29 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Prahova pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Prahova au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 10.217,07 lei, donatii în valoare de 1.000 lei si venituri din dobânzi în valoare de 2,07 lei.

Contabilitatea a fost organizată cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

În ceea ce priveste respectarea încadrării în plafonul maxim a cotizatiilor nominale pe membru de partid s-a constatat că au fost respectate prevederile legale, în sensul că nu au fost înregistrate cotizatii plătite într-un an de un membru de partid în sumă mai mare de 28.800 lei.

În ceea ce priveste donatiile s-a constatat că nu au fost depăsite plafoanele privind cuantumul donatiilor atât de la persoane fizice, cât si de persoanele juridice, acestea încadrându-se în limitele prevăzute de lege.

În urma controlului efectuat de controlorii financiari se constată că au fost respectate prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.522/1.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Croatilor din România – Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-15 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Croatilor din România - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2009.

Constatări:

Uniunea Croatilor din România - Organizatia Judeteană Caras-Severin nu a avut surse de venit provenite din cotizatii si donatii, iar alte venituri au fost în valoare de 19.368,53 lei.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.524/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Covasna

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-15 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Covasna pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Covasna au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 7.986,00 lei si donatii în valoare de 3.180,00 lei.

Documentele care au stat la baza efectuării controlului au fost: balantele de verificare lunare ale anului 2009 si documentele justificative pe baza cărora s-au efectuat înregistrările contabile din balantă.

Organizarea si conducerea contabilitătii se realizează în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007.

Filiala Covasna a Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Covasna are organizată contabilitate proprie, conform art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările si completările ulterioare, si Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Au fost întocmite formularele pentru evidenta cotizatiilor (FC1, FC2, FC5siFC7).

Au fost întocmite formularele pentru evidenta donatiilor (FD1, FD2 si FD6).

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.526/1.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 11 octombrie-3 noiembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 361.447,02 lei, donatii în valoare de 100.500 lei si alte venituri în sumă de 9.151,41 lei.

Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj nu a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 martie 2010, lista persoanelor care au cotizat sume a căror valoare a depăsit suma de 10 salarii minime brute pe tară, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Pentru neregulile constatate Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj a fost sanctionat contraventional cu amendă.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanaente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.527/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Sectorului 6

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-29 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 6 pentru anul 2009.

Constatări:

În perioada controlată Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 6 a avut ca surse de venit sume de bani provenite din cotizatii, donatii si alte venituri conform bilantului contabil.

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 6 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 38.026,00 lei, donatii în valoare de 144.860,00 lei si alte venituri în sumă de 2.135,35 lei.

În ceea ce priveste respectarea încadrării în plafonul maxim a cotizatiilor nominale pe membru de partid, s-a constatat că au fost respectate prevederile legale în sensul că nu au fost înregistrate cotizatii plătite într-un an de un membru de partid în sumă mai mare de 28.800 lei.


În ceea ce priveste donatiile, s-a constatat că nu au fost depăsite plafoanele privind cuantumul donatiilor atât de la persoane fizice, cât si de la persoane juridice, acestea încadrându-se în limitele prevăzute de lege.

Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 6 a respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, potrivit căruia persoanele juridice fără scop patrimonial au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si pasiv cel putin o dată pe an.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.582/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Sectorului 6

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 19 octombrie-5 noiembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 6 pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 6 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 200.811,00 lei, donatii în valoare de 1.629.710,00 lei (donatii încasate de la persoane fizice în valoare de 1.140.620,00 lei si de la persoane juridice în valoare de 489.090,00 lei) si alte venituri în sumă de 30,90 lei.

Echipa de control, în urma verificării documentelor contabile, a identificat 10 persoane fizice care au plătit cotizatii a căror valoare depăseste 10 salarii minime brute pe tară, în acest sens Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 6, publicând în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 31 martie 2010 Lista persoanelor care au cotizat o sumă mai mare de 10 salarii minime brute pe tară.

Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 6 a respectat prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

II. Recomandări:

1. actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. completarea documentelor contabile de sinteză, asa cum prevede Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.680/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor


electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-29 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Democrate Maghiare din România, sediul central, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - sediul central au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 636.607,75 lei, donatii în sumă de 2.184.683,64 lei, alte venituri în sumă de 21.777 lei si venituri din dobânzi în valoare de 3.690 lei.

Din donatiile totale de 2.184.683,64 lei cele confidentiale au fost în sumă de 378.554,77 lei si cele neconfidentiale în sumă de 1.806.128,87 lei (de la persoane fizice în sumă de 1.614.728,87 lei si de la persoane juridice în sumă de 191.400 lei).

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- întocmirea situatiilor care trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 11.681/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-22 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 95.079,00 lei, donatii în valoare de 1.300,00 lei si alte venituri din dobânzi bancare în sumă de 4,00 lei.

Sumele provenite din cotizatii s-au încasat numai în numerar, pe bază de chitantă.

Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea a respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, potrivit căruia persoanele juridice fără scop patrimonial au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si pasiv cel putin o dată pe an.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 13.210/2.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.