MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 615/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 615         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Marti, 31 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

874. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

878. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

893. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

919. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru autoritătile administratiei publice locale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

215. - Decizie privind detasarea domnului Doru Marius Nechiti din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv al Directiei integrare europeană din cadrul Consiliului Judetean Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.190. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2010

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

708. - Ordin pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

Având în vedere necesitatea îmbunătătirii implementării programelor operationale finantate din instrumente structurale si asigurarea capacitătii de absorbtie a acestor fonduri, precum si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finantelor publice,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) recuperarea sumelor reprezentând plăti în avans si nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate, până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, în conditiile prevederilor art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 54 alin. (91) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare."

2. Sintagma „beneficiar contractual" se înlocuieste cu sintagma „contractor" în cadrul alineatului (1) al articolului 4, precum si în cadrul alineatelor (3) si (4) ale articolului 7.

3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 54 alin. (91) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, se admit plăti efective pe parcursul derulării contractului, în conditiile si cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu conditia recuperării din fiecare astfel de plată a unei cote-părti cel putin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia."

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care avansul se acordă în transe, acordarea unei noi transe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate."

5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Sumele reprezentând plăti în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri si nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la sfârsitul anului, în conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către persoana juridică care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate."

6. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), în implementarea programelor, proiectelor si actiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 54 alin. (91) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinatiilor stabilite prin respectivele contracte."

7. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internationale, acordarea avansurilor se va putea realiza în conditiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părtile contractante, precum si în alte documente relevante în aplicarea acestora.

(2) Pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, acordarea avansurilor se va putea realiza în conditiile prevăzute în memorandumurile de finantare."

8. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat si de la care avansurile nu au fost recuperate."

9. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru actiunile si categoriile de cheltuieli finantate din fonduri publice, prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinatiei pentru care au fost alocate."

10. La anexa nr. 1, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V, cu următorul cuprins:

„V. Programe, proiecte si actiuni prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 54 alin. (91) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

1. Lucrări de investitii

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

2. Livrări de bunuri

a) existenta unor contracte ferme sau prestări de servicii încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 10% din valoarea contractului".


Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 874.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 878.

 

ANEXA

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

COMPANIA NATIONALĂ „POSTA ROMÂNĂ" - S.A.

Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, Bucuresti

Cod fiscal RO 427410

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.675.017

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.630.517

 

 

a)

din productia vândută, din care:

3

1.575.281

 

 

 

 

venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor

3 bis

521.400

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

31.600

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

productia de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

23.636

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

44.500

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

17.000

 

 

d)

alte venituri financiare

14

27.500

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.651.254

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.634.664

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

66.176

 

 

b)

alte cheltuieli externe {cu energie si apă)

19

11.200

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

21.554


 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

908.176

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

637.600

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

181.626

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

133.628

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

3.189

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

33.170

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

11.639

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

88.950

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea din nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

21.450

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

67.500

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

0

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

1.550

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

56.875

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

456.725

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

112.408

 

 

 

i1) contract de mandat Director General si contributii aferente

39

220

 

 

 

i1 bis) contracte de management/ mandat si contributii aferente

39 bis

3.796

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

190

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0


 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

0

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

200

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

127

 

 

 

i7) ch. cu impozite, taxe si alte vărsăminte asimilate

47 bis

87.530

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

16.590

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

4.590

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

12.000

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

52

23.763

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

5.194

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

18.569

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

18.569

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59.

60

0

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0


 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

183.078

 

1

 

Surse proprii

65

89.675

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0

 

3

 

Credite bancare

67

93.403

 

 

a)

- interne

68

85.000

 

 

b)

- externe

69

8.403

 

4

 

Alte surse

70

0

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

183.078

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

183.078

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

0

 

 

b)

externe

75

0

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

797.864

 

1

 

Rezerve legale

77

11.674

 

2

 

Rezerve statutare

78

0

 

3

 

Alte rezerve

79

786.190

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

*

 

1

 

Venituri totale

81

1.675.017

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.651.254

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

36.048

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

35.600


 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

637.600

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

637.591

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori)

87

9

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)

88

1.492,5

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/ persoană) (rd.81/84)

89

47.051

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/ persoană) (rd.81/84 x ICP)

90

47.051

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoană)

91

*

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000 = (rd.16/ rd.1)x1000

92

985,8

 

11

 

Plăti restante

93

*

 

 

a)

preturi curente

94

50.000

 

 

b)

preturi comparabile

95

50.000

 

12

 

Creante restante

96

*

 

 

a)

preturi curente

97

30.450

 

 

b)

preturi comparabile

98

30.450

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adontă nre7enta hotărâre

 

Art. 1. - Domnul Marius Dragolea se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Sydney, Australia.

Art. 2. - Domnul Marius Dragolea îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 893.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru autoritătile administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 51.500 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli de refacere a infrastructurii locale a cărei capacitate functională a fost afectată de fenomenele hidrometeorologice.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2010.

Nr. 919.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Suma (mii lei)

1.

Alba

Consiliul judetean

720

 

 

Comuna Fărău

50

 

 

Comuna Gârbova

50

 

 

Comuna Hopârta

80

 

 

Comuna Lopadea Nouă

60

 

 

Comuna Metes

40

2.

Arad

Comuna Pilu

300

3.

Arges

Comuna Brădulet

600

4.

Bacău

Comuna Agăs

300

 

 

Comuna Ardeoani

200

 

 

Comuna Blăgesti

200

 

 

Comuna Brusturoasa

300

 

 

Comuna Dofteana

200

 

 

Comuna Filipeni

102

 

 

Comuna Filipesti

43

 

 

Comuna Ghimes-Făget

100

 

 

Comuna Gura Văii

301

 

 

Comuna Horgesti

150

 

 

Comuna Izvoru Berheciului

100

 

 

Comuna Lipova

55

 

 

Comuna Luizi-Călugăra

61

 

 

Comuna Măgura

85

 

 

Comuna Pârjol

208

 

 

Comuna Plopana

30

 

 

Comuna Poduri

50

 

 

Comuna Prăjesti

100

 

 

Comuna Răchitoasa

70

 

 

Comuna Scotieni

120

 

 

Comuna Stănisesti

150

 

 

Comuna Traian

75

5.

Bistrita-Năsăud

Orasul Năsăud

600

 

 

Comuna Bistrita Bârgăului

250

 

 

Comuna Rodna

150

6.

Botosani

Consiliul judetean

180

 

 

Municipiul Botosani

110

 

 

Municipiul Dorohoi

20

 

 

Orasul Darabani

10

 

 

Orasul Flămânzi

50

 

 

Orasul Săveni

100

 

 

Comuna Albesti

40

 

 

Comuna Brăesti

40

 

 

Comuna Broscăuti

39

 

 

Comuna Cordăreni

12

 

 

Comuna Corlăteni

50

 

 

Comuna Corni

50

 

 

Comuna Cotusca

40

 

 

Comuna Cristesti

95

 

 

Comuna Cristinesti

40

 

 

Comuna Dersca

40

 

 

Comuna Dobârceni

100

 

 

Comuna Drăguseni

40

 

 

Comuna George Enescu

56


Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Suma (mii lei)

12.

Constanta

Orasul Cernavodă

50

 

 

Orasul Hârsova

150

 

 

Comuna Ghindăresti

100

 

 

Comuna Oltina

300

 

 

Comuna Ostrov

100

 

 

Comuna Rasova

500

13.

Covasna

Consiliul judetean

1.175

 

 

Comuna Zagon

325

14.

Dâmbovita

Consiliul judetean

2.850

 

 

Comuna Bărbuletu

250

 

 

Comuna Valea Lungă

400

15.

Galati

Comuna Buciumeni

60

 

 

Comuna Certesti

60

 

 

Comuna Cosmesti

60

 

 

Comuna Frumusita

20

 

 

Comuna Fundeni

60

 

 

Comuna Grivita

60

 

 

Comuna Nicoresti

60

 

 

Comuna Piscu

30

 

 

Comuna Poiana

60

 

 

Comuna Suceveni

30

16.

Harghita

Consiliul judetean

1.900

 

 

Orasul Bălan

80

 

 

Orasul Borsec

30

 

 

Orasul Vlăhita

80

 

 

Comuna Atid

90

 

 

Comuna Avrămesti

90

 

 

Comuna Bilbor

100

 

 

Comuna Cârta

10

 

 

Comuna Ciceu

20

 

 

Comuna Corbu

180

 

 

Comuna Cozmeni

10

 

 

Comuna Dănesti

10

 

 

Comuna Dealu

50

 

 

Comuna Feliceni

6

 

 

Comuna Joseni

60

 

 

Comuna Leliceni

40

 

 

Comuna Lueta

10

 

 

Comuna Lunca de Sus

204

 

 

Comuna Lupeni

40

 

 

Comuna Mărtinis

20

 

 

Comuna Meresti

30

 

 

Comuna Mihăileni

80

 

 

Comuna Mugeni

10

 

 

Comuna Ocland

50

 

 

Comuna Plăiesii de Jos

40

 

 

Comuna Porumbeni

60

 

 

Comuna Racu

10

 

 

Comuna Satu Mare

30

 

 

Comuna Sândominic

150

 

 

Comuna Sânsimion

20

 

 

Comuna Sântimbru

70

 

 

Comuna Siculeni

40

 

 

Comuna Simonesti

80

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Suma (mii lei)

 

 

Comuna Hănesti

108

 

 

Comuna Hiliseu-Horia

40

 

 

Comuna Hudesti

83

 

 

Comuna Ibănesti

227

 

 

Comuna Mileanca

48

 

 

Comuna Păltinis

50

 

 

Comuna Pomârla

187

 

 

Comuna Răchiti

40

 

 

Comuna Rădăuti-Prut

100

 

 

Comuna Sulita

40

 

 

Comuna Sendriceni

45

 

 

Comuna Trusesti

100

 

 

Comuna Ungureni

70

 

 

Comuna Unteni

50

 

 

Comuna Văculesti

100

 

 

Comuna Vârfu Câmpului

50

 

 

Comuna Vlăsinesti

50

7.

Brasov

Comuna Bran

100

 

 

Comuna Hărman

70

 

 

Comuna Homorod

70

 

 

Comuna Moieciu

110

 

 

Comuna Sâmbăta de Sus

120

 

 

Comuna Sinca

150

 

 

Comuna Ungra

80

8.

Brăila

Comuna Frecătei

150

 

 

Comuna Mărasu

150

9.

Buzău

Orasul Nehoiu

120

 

 

Orasul Pătârlagele

120

 

 

Comuna Beceni

50

 

 

Comuna Cătina

30

 

 

Comuna Mânzălesti

110

 

 

Comuna Murgesti

30

 

 

Comuna Odăile

600

 

 

Comuna Pardosi

80

 

 

Comuna Pănătău

50

 

 

Comuna Vintilă Vodă

110

10.

Caras-Severin

Consiliul judetean

1.000

 

 

Comuna Armenis

210

 

 

Comuna Bucosnita

250

 

 

Comuna Slatina-Timis

40

11.

Cluj

Consiliul judetean

1.250

 

 

Orasul Huedin

700

 

 

Comuna Apahida

50

 

 

Comuna Borsa

150

 

 

Comuna Ciurila

40

 

 

Comuna lara

150

 

 

Comuna Iclod

70

 

 

Comuna Negreni

60

 

 

Comuna Poieni

100

 

 

Comuna Tritenii de Jos

100

 

 

Comuna Vultureni

30


Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Suma (mii lei)

 

 

Comuna Crăciunesti

184

 

 

Comuna Cuci

80

 

 

Comuna Deda

150

 

 

Comuna Eremitu

40

 

 

Comuna Găiesti

100

 

 

Comuna Gheorghe Doja

50

 

 

Comuna Măgherani

120

 

 

Comuna Sărăteni

300

 

 

Comuna Vărgata

86

22.

Neamt

Consiliul judetean

400

 

 

Municipiul Piatra-Neamt

80

 

 

Comuna Agapia

50

 

 

Comuna Alexandru cel Bun

200

 

 

Comuna Bahna

150

 

 

Comuna Bicaz-Chei

400

 

 

Comuna Bicazu Ardelean

400

 

 

Comuna Gârcina

400

 

 

Comuna Pângărati

120

 

 

Comuna Pipirig

250

 

 

Comuna Podoleni

50

23.

Prahova

Comuna Bătrâni

100

 

 

Comuna Brebu

180

 

 

Comuna Chiojdeanca

100

 

 

Comuna Măgureni

40

 

 

Comuna Păcureti

70

 

 

Comuna Provita de Sus

180

 

 

Comuna Provita de Jos

100

 

 

Comuna Soimari

120

 

 

Comuna Scorteni

70

 

 

Comuna Starchiojd

40

 

 

Comuna Surani

120

 

 

Comuna Valea Doftanei

180

 

 

Comuna Vadu Săpat

100

24.

Sălaj

Orasul Simleu Silvaniei

30

 

 

Comuna Crasna

50

 

 

Comuna Creaca

10

 

 

Comuna Cuzăplac

25

 

 

Comuna Gârbou

15

 

 

Comuna Mesesenii de Jos

20

 

 

Comuna Năpradea

10

 

 

Comuna Plopis

20

 

 

Comuna Românasi

20

 

 

Comuna Somes-Odorhei

20

 

 

Comuna Sărmăsag

50

 

 

Comuna Treznea

30

25.

Suceava

Consiliul judetean

4.000

 

 

Câmpulung Moldovenesc

150

 

 

Dolhasca

50

 

 

Frasin

150

 

 

Liteni

150

 

 

Adâncată

30

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Suma (mii lei)

 

 

Comuna Tomesti

10

 

 

Comuna Tulghes

100

 

 

Comuna Vărsag

90

17.

Hunedoara

Consiliul judetean

130

 

 

Orasul Călan

50

 

 

Comuna Bosorod

50

 

 

Comuna Burjuc

70

 

 

Comuna Gurasada

18

 

 

Comuna Hărău

52

 

 

Comuna Teliucu Inferior

10

 

 

Comuna Vorta

20

18.

lasi

Consiliul judetean

589

 

 

Comuna Aroneanu

45

 

 

Comuna Bals

100

 

 

Comuna Bârnova

92

 

 

Comuna Brăesti

64

 

 

Comuna Cucuteni

296

 

 

Comuna Motca

60

 

 

Comuna Stolniceni-Prăjescu

472

 

 

Comuna Trifesti

245

 

 

Comuna Voinesti

37

19.

Maramures

Orasul Baia Sprie

300

 

 

Orasul Somcuta Mare

100

 

 

Orasul Ulmeni

100

 

 

Orasul Viseu de Sus

400

 

 

Comuna Ciocârlău

100

 

 

Comuna Dumbrăvita

200

 

 

Comuna Fărcasa

100

 

 

Comuna Poienile de sub Munte

500

 

 

Comuna Rona de Sus

100

 

 

Comuna Rozavlea

100

20.

Mehedinti

Consiliul judetean

400

 

 

Orasul Baia de Aramă

400

 

 

Comuna Bâcles

50

 

 

Comuna Ciresu

100

 

 

Comuna Isverna

150