MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 609/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 609         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 27 august 2010

 

SUMAR

 

DECIZII

 

16. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

826. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. prin metode specifice pietei de capital

 

827. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias prin metode specifice pietei de capital

 

828. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale a unor suprafete de teren concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanta si Sucursala de Transport Pitesti

 

833. - Hotărâre pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009

 

875. - Hotărâre pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

 

881. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Craiova Sud"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.102.- Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M. 129/2009 privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale

 

1.173. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii strict protejate

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

11. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 22 august 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în unele circumscriptii electorale


 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1)si (3) din Constitutia României, republicată, si ale art. 80 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul în a doua sesiune ordinară a anului 2010, în ziua de 1 septembrie 2010, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 august 2010.

Nr. 16.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. prin metode specifice pietei de capital

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 si al art. 13 alin. (1)lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând 15% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, administrat prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin metode specifice pietei de capital, respectiv ofertă publică.

Art. 2. - (1) Oferta publică de vânzare se derulează printr-un intermediar autorizat, selectat conform prevederilor legale. Intermediarul selectat trebuie să detină, inclusiv prin participare în cadrul unui consortiu, capacitatea tehnică pentru a realiza evaluarea necesară determinării pretului prevăzut la art. 3.

(2) Selectarea intermediarului autorizat care va intermedia oferta publică de vânzare se face prin licitatie, în conditiile stabilite de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, tinând seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor.

(3) Onorariul intermediarului autorizat va fi achitat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

Art. 3. - Pretul actiunilor care se vând conform art. 1, determinat si recomandat de către intermediarul autorizat, este aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) în vederea realizării si monitorizării procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare, precum si o comisie de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului, formate din membri titulari si supleanti, si secretariate tehnice aferente acestora.

(2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare are următoarea componentă:

a) ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri - presedinte;

b) ministrul finantelor publice;

c) un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, numit de primul-ministru;

d) seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

e) un secretar de stat numit prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(3) Fiecare institutie prevăzută la alin. (2), reprezentată în comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare, îsi va desemna câte un supleant.

(4) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului;

b) analizează informările primite din partea comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului cu privire la stadiul procesului;

c) avizează pretul actiunilor, determinat si recomandat conform art. 3, care este supus aprobării Guvernului;

d) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare.

(5) Din comisia de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publica de vânzare si de selectare a intermediarului vor face parte reprezentanti ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

(6) Numărul membrilor, supleantilor si componenta comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului si ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum si drepturile si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, la propunerea sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) si a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând pretul actiunilor conform contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 826.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias prin metode specifice pietei de capital

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, alart. 41 si al art. 13 alin. (1)lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând 15% din capitalul social al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias, administrat prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin metode specifice pietei de capital, respectiv ofertă publică.

Art. 2. - (1) Oferta publică de vânzare se derulează printr-un intermediar autorizat, selectat conform prevederilor legale. Intermediarul selectat trebuie să detină, inclusiv prin participare în cadrul unui consortiu, capacitatea tehnică pentru a realiza evaluarea necesară determinării pretului prevăzut la art. 3.

(2) Selectarea intermediarului autorizat care va intermedia oferta publică de vânzare se face prin licitatie, în conditiile stabilite de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, tinând seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor.

(3) Onorariul intermediarului autorizat va fi achitat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

Art. 3. - Pretul actiunilor care se vând conform art. 1, determinat si recomandat de către intermediarul autorizat, este aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) în vederea realizării si monitorizării procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare, precum si o comisie de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului, formate din membri titulari si supleanti, si secretariate tehnice aferente acestora.

(2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare are următoarea componentă:

a) ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, având functia de presedinte;

b) ministrul finantelor publice;

c) un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, numit de primul-ministru;

d) seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

e) un secretar de stat numit prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(3) Fiecare institutie prevăzută la alin. (2), reprezentată în comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare, îsi va desemna câte un supleant.

(4) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului;

b) analizează informările primite din partea comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului cu privire la stadiul procesului;

c) avizează pretul actiunilor, determinat si recomandat conform art. 3, care este supus aprobării Guvernului;

d) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare.

(5) Din comisia de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului vor face parte reprezentanti ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

(6) Numărul membrilor, supleantilor si componenta comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare si de selectare a intermediarului si ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum si drepturile si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, la propunerea sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.


(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) si a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea procesului de vânzare a actiunilor prin ofertă publică de vânzare,

certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând pretul actiunilor conform contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 827.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale a unor suprafete de teren concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanta si Sucursala de Transport Pitesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al orasului Isaccea si în administrarea Consiliului Local al Orasului Isaccea a terenurilor în suprafată de 333 m2, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Constanta, terenuri rămase libere ca urmare a dezafectării stâlpilor nr. 15 si 16 apartinând LEA400 kV Vulcănesti-Dobrudja, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Priseaca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Priseaca a terenurilor în suprafată de 953,17 m2, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Pitesti, terenuri rămase libere ca urmare a dezafectării stâlpilor nr. 246 - 248 apartinând LEA 400 kV Tântăreni-Slatina si a stâlpului nr. 525 apartinând LEA 400 kV Portile de Fier-Slatina, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Băiculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băiculesti a terenului în suprafată de 16,23 m2, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Pitesti, teren rămas liber ca urmare a dezafectării stâlpului nr. 95 apartinând LEA 220 kVArefu-Bradu, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 4. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina a terenurilor în suprafată de 2.239,33 m2, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Pitesti, terenuri rămase libere ca urmare a dezafectării stâlpului nr. 241 apartinând LEA 400 kV SC Tântăreni-Slatina, stâlpului nr. 157 apartinând LEA 220 kV DC Craiova Nord-Slatina, stâlpilor nr. 76 - 79 apartinând LEA 220 kV Grădiste-Slatina, stâlpilor nr. 1 - 3 apartinând LEA 220 kV Slatina 220 kV - Slatina 400 kV L1 AT1, stâlpului nr. 4 apartinând LEA 220 kV Slatina - SR A2, stâlpilor nr. 1 - 3 apartinând LEA220 kV Slatina 220 kV - Slatina 400 kV L2 AT2, stâlpului nr. 8 apartinând LEA 400 kV SC Slatina-Drăgănesti-Olt, stâlpului nr. 8 apartinând LEA 400 kV Slatina-Bucuresti Sud si stâlpilor nr. 519 + 524 apartinând LEA 400 kV SC Portile de Fier- Slatina, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 5. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Valea Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mare a terenurilor în suprafată de 4.433,6 m2, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Pitesti, terenuri rămase libere ca urmare a dezafectării stâlpului nr. 526apartinând LEA 400 kV SC Portile de Fier - Slatina, stâlpilor nr. 4 - 7 apartinând LEA 220 kV Slatina 220 kV - Slatina 400 kV L1 AT1, stâlpilor nr. 4 - 8 apartinând LEA 220 kV Slatina 220 kV - Slatina 400 kV L2 AT2, stâlpilor nr. 1 - 7 apartinând LEA400 kV SC Slatina-Drăgănesti-Olt, stâlpilor nr. 1 - 7 apartinând LEA 400 kV Slatina-Bucuresti Sud si stâlpului nr. 249 apartinând LEA 400 kV SC Tântăreni-Slatina, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 6. - Trecerea terenurilor prevăzute la art. 1-5 din domeniul public al statului în domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol de predâre-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. si consiliile locale Isaccea, Priseaca, Băiculesti, Slatina, Valea Mare vor efectua operatiunile prevăzute în prezenta hotărâre prin actualizarea evidentelor contabile, inclusiv actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului.

Art. 8. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 828.

 

ANEXA

 

Situatia terenurilor aflate în domeniul public al statului concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanta si Sucursala de Transport Pitesti, si dezafectate, pentru care s-au obtinut acordurile de preluare ale unitătilor administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Sucursala

Aprobarea consiliilor locale

Nr. MFP

Denumirea mijlocului fix

Numărul stâlpului dezafectat

Suprafata măsurată de teren

dezafectat (m2)

1.

Pitesti

Hotărârea Consiliului Local Priseaca nr. 7/23.07.2008

62101/partial

LEA400 kV SC Tântăreni-Slatina

de la nr. 246 la nr. 248

732,00

Hotărârea Consiliului Local Priseaca nr. 16/2008

62106/partial

LEA400 kV SC Portile de Fier-Slatina

nr. 525

221,17

Total S teren Consiliul Local Priseaca

953,17

2.

Hotărârea Consiliului Local Băiculesti nr. 14/27.03.2008

62124/partial

LEA 220 kV SC Arefu - Bradu

nr. 95

16,23

Total S teren Consiliul Local Băiculesti

16,23

3.

Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 21/2008

62101/partial

LEA400 kV SC Tântăreni-Slatina

nr. 241 SN

55,12

62125/partial

LEA 220 kV DC Craiova Nord-Slatina

nr. 157

38,00

62126/partial

LEA 220 kV SC Grădiste-Slatina

de la nr. 76 la nr. 79

147,00

99913/partial

LEA 220 kV Slatina 220 kV-Slatina 400 kV L1 AT1

de la nr. 1 la nr. 3

75,00

99915/partial

LEA 220 kV SC Slatina-SR A 2

nr. 4

16,00

99918/partial

LEA 220 kV Slatina 220 kV-Slatina 400 kV L2 AT2

de la nr. 1 la nr. 3

297,00

99857/partial

LEA 400 kV SC Slatina-Drăgănesti-Olt

nr. 8

143,00

99835/partial

LEA 400 kV SC Slatina-Bucuresti Sud

nr. 8

108,00

Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 65/2008

62106/partial

LEA 400 kV SC Portile de Fier-Slatina

de la nr. 519 la nr. 524

1.360,21

Total S teren Consiliul Local Slatina

2.239,33

4.

Hotărârea Consiliului Local Valea Mare nr. 17/2008

62106/partial

LEA 400 kV SC Portile de Fier-Slatina

nr. 526

211,60

Hotărârea Consiliului Local Valea Mare nr. 33/2007

99913/partial

LEA 220 kV Slatina 220 kV-Slatina 400 kV L1AT1

de la nr. 4 la nr. 7

723,00

99918/partial

LEA 220 kV Slatina 220 kV-Slatina 400 kV L2 AT2

de la nr. 4 la nr. 8

729,00

99857/partial

LEA 400 kV SC Slatina-Drăgănesti-Olt

de la nr. 1 la nr. 7

1.326,00

99835/partial

LEA 400 kV Slatina-Bucuresti Sud

de la nr. 1 la nr. 7

1.246,00

62101/partial

LEA 400 kV SC Tântăreni-Slatina

nr. 249

198,00

Total S teren Consiliul Local Valea Mare

4.433,60

5.

Constanta

Hotărârea Consiliului Local Isaccea nr. 23/2008

62221/partial

LEA 400 kV Vulcănesti-Dobrudja

nr. 15 si 16

333,00

Total S teren Consiliul Local Isaccea

333,00


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 26 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul 1 „Cadrul general", expresia „în conformitate cu obligatiile asumate în raporturile cu Uniunea Europeană, Guvernul României a decis implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel national si finalizarea procesului de eliminare a serviciilor de televiziune analogică din banda de frecvente UHF, până la 1 ianuarie 2012." se înlocuieste cu „în conformitate cu obligatiile asumate în raporturile cu Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor (ITU) Guvernul României a decis implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel national si finalizarea procesului de eliminare a serviciilor de televiziune analogică din banda de frecvente UHF, până la 1 ianuarie 2015.", iar sintagma „finalizarea procesului de eliminare a serviciilor de televiziune analogică pentru banda de frecvente UHF până la data de 1 ianuarie 2012" se înlocuieste cu „finalizarea procesului de eliminare a serviciilor de televiziune analogică pentru banda de frecvente UHF până la data de 1 ianuarie 2015".

2. La capitolul 2 „Prezentarea sistemelor de tip DVB-T si DVB-H", termenul „1 ianuarie 2012" se înlocuieste cu „1 ianuarie 2015".

3. La capitolul 3 „Obiective strategice", termenul „1 ianuarie 2012" se înlocuieste cu „1 ianuarie 2015".

4. Capitolul 4 „Plan de măsuri pentru implementarea strategiei" se modifică după cum urmează:

a) punctul 4.1 va avea următorul cuprins:

„4.1. Măsuri de implementat până la data de 1 ianuarie 2015:";

b) subpunctele 4.1.2.1 si 4.1.2.2 vor avea următorul cuprins:

„4.1.2.1. Pentru finalizarea procesului de tranzitie, primele două multiplexe digitale nationale, cu reguli de utilizare conditionate din punct de vedere tehnic, se acordă cu obligatia ca acestea să retransmită programele publice nationale de televiziune transmise în sistem analogic, pe cale radio terestră, precum si posturile private de televiziune, potrivit criteriilor si modalitătilor stabilite de CNA.

4.1.2.2. Restul de 4 multiplexe digitale vor avea posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de televiziune după data de 1 ianuarie 2015.";

c) subpunctul 4.1.3.1 va avea următorul cuprins:

„4.1.3.1.Cele două multiplexe cu acoperire natională vor trebui să asigure până la data stabilită pentru finalizarea procesului de tranzitie o acoperire pentru programele de televiziune nationale publice si pentru cele cu acoperire si indici de audiente semnificative de minimum 90% din populatie si 80% din teritoriu, iar până la sfârsitul anului 2015, o acoperire de peste 95% din populatie;";

d) subpunctele 4.1.4.1 si 4.1.4.2 vor avea următorul cuprins: „4.1.4.1. Celelalte 4 multiplexe vor fi acordate în baza propunerilor formulate de Grupul interdepartamental prezentat ia cap. 5, astfel încât fiecare multiplex va permite retransmisia a cel putin 7 posturi de televiziune Standard Definition cu parametri tehnici de transmisie identici pentru fiecare post sau a unei combinatii de posturi Standard Definition, High Definition, precum si a unor servicii multimedia;

4.1.4.2. În cazul în care rămân disponibile multiplexe regionale/locale în urma procesului de tranzitie, altele decât cele ce urmează a prelua posturile regionale/locale de televiziune, acestea vor fi acordate după data de 1 ianuarie 2015.";

e) subpunctele 4.1.6.2, 4.1.6.3, 4.1.6.4 si 4.1.6.5 vor avea următorul cuprins:

„4.1.6.2. Cel târziu la data de 30 iunie 2014: realizarea unei acoperiri de minimum 60% din populatie si 50% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la subpct. 4.1.1.3;

4.1.6.3. Cel târziu la data de 31 decembrie 2014: realizarea unei acoperiri de minimum 80% din populatie si 70% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la subpct. 4.1.1.3;

4.1.6.4. Cel târziu la data de 1 ianuarie 2015: realizarea unei acoperiri de minimum 90% din populatie si 80% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la subpct. 4.1.1.3;

4.1.6.5. Cel târziu la data de 1 ianuarie 2015: încetarea oricărei emisii analogice de televiziune terestră în banda de frecvente UHF alocată emisiei digitale.";

f) subpunctele 4.3.1, 4.3.2 si 4.3.3 vor avea următorul cuprins:

„4.3.1. În conformitate cu obiectivele strategice prevăzute la pct. 3.2, 3.4 si 3.8, începând cu anul 2015 toate receptoarele noi de televiziune vândute vor trebui să aibă încorporate decodoare DVB-T la standardul solicitat (cel putin MPEG-4).

4.3.2. Multiplexele regionale/locale disponibile în urma procesului de tranzitie, altele decât cele ce au preluat posturile regionale/locale de televiziune, vor fi acordate după data de 1 ianuarie 2015.

4.3.3. Niciun emitător analogic de televiziune din banda de frecvente UHF nu va mai emite pe teritoriul României după data de 1 ianuarie 2015."

Art. II. - Operatorilor economici care deja s-au angajat în procedura achizitionării unei licente, începută în baza Hotărârii Guvernului nr. 464/2010 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune si pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009, li se restituie, din bugetul Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, echivalentul sumei depuse pentru achizitionarea caietelor de sarcini.

Art. III. - Până la data de 1 ianuarie 2015, când niciun emitător analogic de televiziune din banda de frecvente UHF nu va mai emite pe teritoriul României, serviciile analogice si digitale pot functiona în paralel.

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 464/2010 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune si pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 mai 2010.

Art. V. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri va fi emisă o nouă hotărâre a Guvernului privind stabilirea calendarului de implementare a Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 833.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 653 alineatul (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, litera c) se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 875.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Craiova Sud"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Craiova Sud", prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, si/sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berce a nu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 881.

 

ANEXĂ

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Varianta de ocolire Craiova Sud"

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Amplasament: judetul Dolj

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA:

 

102.108*) mii lei

în preturi la 2 iulie 2010 (1 euro = 4,3048)

 

23.719.577 euro

- din care C+M:

 

53.648 mii lei 12.462.351 euro

Esalonarea investitiei:

 

 

Anul I

INV

 

66.370 mii lei

 

 

C+M

 

 

34.871 mii lei

 

Anul II

INV

 

35.738 mii lei

 

 

C+M

 

 

18.777 mii lei

 

Durata de realizare a investitiei:

 

18 luni

Capacităti:

 

 

- lungime traseu

6,285 km;

 

- lătime platformă

10,00 m;

 

- lătime parte carosabilă

7,00 m (2 x 3,50 m);

 

- lătime acostamente

2 x 1,50 m (din care benzi de

încadrare 2 x 0,75 m);

- pasaj rutier (clasa de încărcare E)

1 buc.

 

- intersectii la nivel:

2 buc.

 

- structură rutieră dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone

 

 

 

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei: Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, si/sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.129/2009 privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale

 

Având în vedere Avizul Ministerului Sănătătii nr. 8.480 din 4 august 2010,

pentru aplicarea prevederilor cap. III „Conducerea spitalelor" al titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.129/2009 privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), literele d) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) să fie absolvent al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, ori să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o institutie de învătământ superior acreditată, potrivit legii;

e) să nu se afle în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese;".

2. La articolul 4, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este stabilită prin ordin al ministrului apărării nationale, la propunerea sefului Directiei medicale.

(4) La încetarea mandatului, în situatia în care nu devin aplicabile prevederile alin. (3), ministrul apărării nationale împuterniceste prin ordin, la propunerea sefului Directiei medicale, un comandant interimar pe o perioadă de cel mult 6 luni, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului."

3. La articolul 4, alineatul (6) se abrogă.

4. La articolul 7, literele c) si e) se abrogă.

5. La articolul 10, alineatele (7) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(7) Indicatorii specifici de performantă prevăzuti în contractul de administrare se stabilesc de către comandantul unitătii sanitare cu paturi.

(9) La încetarea mandatului, în situatia în care nu devin aplicabile prevederile alin. (8), seful Directiei medicale împuterniceste prin ordin, la propunerea comandantului unitătii sanitare cu paturi, un membru interimar, pe o perioadă de cel mult 6 luni, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului."

6. Articolele 12-14 se abrogă.

7. La articolul 18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către comitetul director al unitătii sanitare cu paturi, iar numirea membrilor consiliului etic se face prin ordin al comandantului unitătii sanitare cu paturi respective."

8. Articolele 19 si 24 se abrogă.

9. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) În cadrul unitătilor sanitare cu paturi functionează un consiliu de administratie, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a unitătii sanitare cu paturi.

(2) Consiliul de administratie este format din:

a) un reprezentant desemnat de Directia medicală;

b) un reprezentant desemnat de Directia management resurse umane;

c) un reprezentant desemnat de Directia financiar-contabilă;

d) un reprezentant al consiliului judetean sau local, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

e) un reprezentant al universitătii sau facultătii de medicină, pentru spitalele clinice;

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

g) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(3) Membrii consiliului de administratie al unitătii sanitare cu paturi se numesc prin ordin al ministrului apărării nationale."

10. Articolul 26 se abrogă.

11. La articolul 27, alineatul (5) se abrogă.

12. La articolul 27, alineatele (6)-(8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(6) Sefii de sectie/laborator/serviciu medical care au ocupat postul prin concurs încheie cu unitatea sanitară cu paturi, reprezentată prin comandant, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti indicatorii specifici de performantă.

(7) Indicatorii specifici de performantă prevăzuti în contractul de administrare se aprobă anual de către comandant.

(8) Contractul de administrare poate înceta înainte de termen, în principal în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performantă."

13. La articolul 27, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, contractul de administrare al sefilor de sectie/laborator/serviciu medical poate fi prelungit, succesiv, pe perioade de 3 ani."

14. La articolul 27, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(9) La încetarea contractului de administrare, în situatia în care nu devin aplicabile dispozitiile alin. (81), la propunerea comandantului unitătii sanitare cu paturi, seful Directiei medicale împuterniceste/deleagă, după caz, prin ordin un sef de sectie/laborator/serviciu medical interimar, pe o perioadă de cel mult 6 luni, conform reglementărilor din domeniul resurselor umane din Ministerul Apărării Nationale."

15. Articolul 28 se abrogă.


16. La articolul 29, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator sau de serviciu, precum si membrii consiliului de administratie depun declaratiile prevăzute la alin. (1) la structura de resurse umane a unitătii sanitare cu paturi în care îsi desfăsoară activitatea în această calitate."

17. Anexele nr. 1, 4 si 5 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

18. Anexa nr. 3 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 23 august 2010.

Nr. M.102.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. M. 129/2009)

 

NORME

privind organizarea si desfăsurarea concursului/examenului în vederea încadrării functiei de comandant în unitătile sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale

 

I. Organizarea concursului/examenului

1. Ofiterii care îsi exprimă optiunea pentru încadrarea functiei de comandant în unitătile sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale întocmesc rapoarte care se înaintează comisiei de selectie competente, potrivit reglementărilor specifice din domeniul managementului resurselor umane.

2. Comisia de selectie analizează solicitările candidatilor si avizează participarea la concurs/examen a celor care îndeplinesc criteriile minimale si conditiile prevăzute de lege. Hotărârea comisiei de selectie se comunică unitătii sanitare cu paturi respective.

3. Candidatul/candidatii avizat/avizati de către comisia de selectie depune/depun la structura de resurse umane a unitătii sanitare cu paturi respective dosarul de concurs/examen cu cel putin 15 zile înainte de data desfăsurării acestuia.

4. Concursul/examenul se desfăsoară la sediul unitătii sanitare cu paturi, în termen de maximum 60 de zile de la data comunicării hotărârii comisiei de selectie, fiind organizat de către consiliul de administratie.

5. Dosarul de concurs/examen trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) fisa cu principalele date;

c) copia actului de identitate;

d) copia diplomei de licentă;

e) copia certificatului de absolvire a cursului postuniversitar de conducere în domeniul sanitar, pentru functiile prevăzute cu gradul de colonel, respectiv copia certificatului de absolvire a cursului postuniversitar de conducere strategică ori a Colegiului National de Apărare sau documentul care atestă detinerea titlului stiintific de doctor, după caz, pentru functiile prevăzute cu gradul de general;

f) copia certificatului de absolvire a unui curs de perfectionare în management sau management sanitar, agreat de Ministerul Sănătătii si stabilit prin ordin al ministrului sănătătii, respectiv copii ale documentelor care atestă absolvirea unui masteratsau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o institutie de învătământ superior acreditată, potrivit legii, după caz;

g) fisa medicală din care să rezulte că este apt medical;

h) dovada/adeverinta din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de către Colegiul Medicilor din România;

i) curriculum vitae;

j) proiectul de management realizat de candidat.

6. Documentele din dosarul de concurs/examen se certifică „în conformitate cu originalul" de către structura de resurse umane a unitătii sanitare cu paturi.

7. Bibliografia de concurs/examen se elaborează de către consiliul de administratie al unitătii sanitare cu paturi si se aprobă de către presedintele de sedintă. Bibliografia, precum si alte detalii organizatorice se comunică candidatilor prin grija structurii de resurse umane a unitătii sanitare cu paturi, cu cel putin 15 zile înainte de sustinerea concursului/examenului.

8. Concursul/examenul constă în:

a) testul-grilă de verificare a cunostintelor - eliminatoriu;

b) sustinerea proiectului de management;

c) interviul de selectie.

9. Pentru promovarea concursului/examenului, candidatii trebuie să obtină media finală de cel putin 8,00, iar la fiecare probă minimum nota 7,00.

10. Comisia de concurs/examen este numită de ministrul apărării nationale, la propunerea consiliului de administratie al unitătii sanitare cu paturi, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru sustinerea concursului/ examenului.

11. Presedintele comisiei de concurs/examen este unul dintre reprezentantii Ministerului Apărării Nationale în consiliul de administratie al unitătii sanitare cu paturi respective.

12. Din comisia de concurs nu pot face parte persoane care declară sau despre care sunt informatii certe că au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidatilor.

13. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de 1 - 2 persoane din cadrul unitătii sanitare cu paturi.

14. După constituire, comisia de concurs îsi desfăsoară activitatea în încăperi special destinate, dotate cu mijloace birotice si de securitate a informatiilor.

15. Presedintele comisiei de concurs/examen poartă întreaga răspundere pentru buna organizare si desfăsurare a concursului/examenului, asigurarea legalitătii evaluării candidatilor si a egalitătii de sanse pentru acestia, securitatea continutului probelor de concurs si a documentelor elaborate în vederea evaluării candidatului sau a ierarhizării candidatilor.

16. Comisia de concurs/examen asigură:

a) luarea în evidentă a candidatilor avizati de către comisia de selectie;

b) studierea dosarelor depuse si stabilirea pentru fiecare a rezultatului prin înscrierea mentiunii „Admis" sau „Respins", cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii concursului/examenului;

c) instruirea candidatilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăsurării concursului/examenului;

d) organizarea si desfăsurarea probelor de concurs/examen;

e) elaborarea variantelor de întrebări/itemi pentru testul de verificare a cunostintelor;

f) elaborarea documentelor organizatorice pentru derularea operativă a probelor si pentru finalizarea concursului/ examenului;

g) primirea si înaintarea contestatiilor depuse la secretariatul comisiei de concurs/examen la comisia de solutionare a contestatiilor.

17. Comisia de solutionare a contestatiilor se numeste de către ministrul apărării nationale, la propunerea consiliului de administratie al unitătii sanitare cu paturi, simultan cu numirea comisiei de concurs/examen, si este formată din presedinte si 2 membri, altii decât cei care au făcut parte din comisia de concurs/examen.

18. Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor asigură:

a) pregătirea comisiei;

b) înregistrarea contestatiilor;

c) repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru al comisiei;

d) comunicarea deciziei de solutionare a contestatiilor.

19. Comisia solutionează contestatiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă si la rezultatul final al concursului. Deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

II. Desfăsurarea concursului/examenului

20. Presedintele comisiei de concurs/examen are următoarele atributii:

a) verifică sala de concurs/examen, îndepărtând toate materialele care pot influenta candidatii în rezolvarea testului;

b) verifică prezenta si identitatea candidatilor/candidatului si o consemnează în documentele de evidentă;

c) distribuie candidatilor testul-grilă, la ora stabilită pentru începerea probei;

d) precizează si verifică modul de identificare a fiecărei lucrări si ia măsuri de secretizare a acestora, aplicând stampila pe fiecare test-grilă, până la finalizarea probei;

e) verifică existenta unor semne distinctive pe testele-grilă, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne, prin înscrierea pe lucrare „ANULAT" cu semnătura proprie, si asigură un nou test-grilă candidatului în cauză, cu respectarea transparentei acestei activităti. Se procedează în mod similar în cazul în care unii candidati doresc să îsi transcrie testul-grilă, fără să depăsească timpul afectat probei.

21. Candidatii au acces în sala de sustinere a testului-grilă cu 30 de minute înainte de deschiderea plicurilor cu testele-grilă,

dar nu cu mai putin de 15 minute, pe baza tabelului cu candidatii aflat la secretariatul comisiei.

22. Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de a participa la concurs/examen.

23. În sala de concurs/examen nu se admite accesul cu telefoane mobile, aparatură de înregistrare audio/video.

24. Testul-grilă se desfăsoară pe durata a două ore.

25. Testul-grilă contine un număr de 50 de întrebări/itemi, din care 40% din domeniul legislatiei specifice activitătii unitătii sanitare si 60% din domeniul managementului sanitar.

26. Întrebările prevăzute la pct. 25 sunt de două tipuri, astfel:

a) 40% din total sunt itemi tip complement simplu, cu un singur răspuns corect din 4, care se notează cu 0,2 puncte;

b) 60% din total sunt itemi tip complement multiplu, cu 2 răspunsuri corecte din 4, care se notează cu 0,1 puncte fiecare.

27. Pentru elaborarea testului-grilă membrii comisiei de concurs/examen se întrunesc cu cel mult 12 ore înaintea sustinerii probei, în spatii special destinate, care să asigure confidentialitatea activitătii, în conditii optime de lucru.

28. La elaborarea întrebărilor se au în vedere următoarele:

a) continutul să fie clar exprimat, fără ambiguităti;

b) formularea să fie în strictă concordantă cu bibliografia stabilită pentru concurs;

c) să aibă o cuprindere echilibrată a bibliografiei stabilite pentru concurs si să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

29. Testul-grilă se elaborează în două variante, se redactează într-un singur exemplar si se introduce fiecare într-un plic care se sigilează.

30. Testul-grilă este ales prin tragere la sorti, din cele două variante, de către candidat sau, după caz, de către un candidat desemnat pentru această activitate. Testul-grilă ales se multiplică, în prezenta presedintelui comisiei de concurs/ examen, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidatilor prezenti în sală.

31. Din momentul deschiderii plicului cu testul-grilă, candidatii pot părăsi sala de concurs/examen numai după predarea lucrării. Pentru necesităti fiziologice candidatii pot părăsi sala de concurs/examen numai însotiti de 2 membri ai comisiei, iar timpul absentei din sală nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.

32. Pe timpul desfăsurării probei, membrii comisiei nu dau indicatii privind rezolvarea itemilor si nu permit intrarea în sală a altor persoane.

33. După expirarea timpului, lucrările candidatilor se preiau de către secretarul comisiei si se evaluează de fiecare membru al comisiei.

34. Rezultatul testului-grilă se comunică prin afisare, în termen de cel mult 24 de ore, la sediul unitătii sanitare cu paturi.

35. Candidatul care a obtinut un număr de puncte mai mic de 7,00 este declarat „Respins" si este eliminat din concurs/ examen.

36. Sustinerea proiectului de management urmăreste modul în care candidatul analizează si propune solutii de rezolvare a temei alese, utilizând aparatul stiintific si conceptual specific.

37. Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul militar pentru care candidează. Informatiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare si obtinute în conformitate cu prevederile legale.

38. La cererea candidatilor, unitatea sanitară cu paturi la sediul căreia se organizează concursul/examenul pune la dispozitia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, structurii organizatorice aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale si structurii de personal la data solicitării, aferente spitalului.

39. Temele-cadru si bibliografia pentru proiectul de management, alese dintre cele propuse de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si publicate pe site-urile oficiale ale acesteia, sunt stabilite de către consiliul de administratie al unitătii sanitare cu paturi si aprobate de către presedintele de sedintă.

40. Candidatii îsi aleg tema pentru proiectul de management, pe care îl depun la sediul unitătii sanitare cu paturi odată cu dosarul de concurs/examen.

41. Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat si să rezolve problemele solicitate într-un volum de 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.

42. Proiectele de management sunt evaluate de către membrii comisiei de concurs, până la data sustinerii orale a acestora de către candidati.

43. Fiecare proiect este notat independent de către membrii comisiei de concurs, conform grilei de punctare stabilite de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si publicate pe site-urile oficiale ale acesteia. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

44. Grila de punctare a proiectelor de management va fi afisată la sediul unitătii sanitare cu paturi, după încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs/examen ale candidatilor.

45. Sustinerea proiectului se face în fata comisiei de concurs/examen pe durata a maximum 15 minute, la care se adaugă 5 minute acordate pentru răspunsurile la întrebările adresate de membrii comisiei de concurs/examen.

46. Nota acordată initial de fiecare membru al comisiei de concurs/examen poate fi mărită sau micsorată în functie de modul de sustinere a proiectului de management si de răspunsurile date de candidati.

47. Comunicarea notelor definitive, cu două zecimale, obtinute la proiectul de management, calculate ca medii aritmetice ale notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs/examen, se face prin afisare, la sfârsitul zilei de concurs, la sediul unitătii sanitare cu paturi.

48. Interviul de selectie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând si rezultatele obtinute la testul-grilă sustinut anterior, dacă respectivul candidat poate îndeplini atributiile în noua functie.

49. Interviul de selectie se desfăsoară pe durata a maximum 15 minute, în fata comisiei de concurs/examen.

50. În cadrul interviului de selectie se pot adresa candidatilor următoarele categorii de întrebări:

a) întrebări deschise: cu scopul de a atrage mai multe informatii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: „Ce puteti să spuneti despre.....?");

b) întrebări închise: cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situatii (de exemplu: „Ati condus un colectiv de muncă/o echipă vreodată?");

c) întrebări ipotetice: cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situatii sau evenimente ipotetice (de exemplu: „în cazul în care sunteti numit, cum ati proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?");

d) întrebări de probă: cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: „Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneati că ...?").

51. Nu se adresează candidatilor întrebări referitoare la opiniile lor politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială si originea socială.

52. Fiecare membru al comisiei de concurs/examen, după finalizarea interviului, întocmeste „Fisa interviului de selectie", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Nota finală, cu două zecimale, este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs/examen.

53. Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obtinute la testul-grilă, proiectul de management si interviul de selectie, care se consemnează apoi în „Fisa cu rezultatele concursului", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

54. În termen de 24 de ore de la finalizarea concursului/examenului, la sediul unitătii sanitare cu paturi se afisează rezultatele obtinute de candidati în ordinea descrescătoare a mediilor finale obtinute sau, după caz, rezultatele obtinute de candidat.

55. La medii egale, departajarea candidatilor se face după media obtinută la testul-grilă, iar la mentinerea egalitătii, după nota obtinută la interviul de selectie.

56. Candidatii au dreptul să conteste rezultatul obtinut după fiecare probă, în termen de 24 de ore de la momentul afisării acestuia.

57. În cazul candidatilor care au obtinut la una dintre probe o notă mai mare de 7,00, dar depun contestatie, acestia continuă să sustină celelalte probe, urmând ca nota acordată în urma analizării contestatiei să fie luată în calcul la stabilirea notei finale.

58. Candidatii care au obtinut la una dintre probe o notă mai mică de 7,00 si depun contestatie continuă să sustină celelalte probe numai dacă, în urma analizării contestatiei, obtin o notă cel putin egală cu 7,00.

59. Contestatia se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii.

60. În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului/examenului si rezolvarea eventualelor contestatii depuse, presedintele comisiei de concurs/examen prezintă sefului Directiei medicale procesul-verbal cu rezultatele concursului/examenului si candidatul desemnat câstigător.

61. Pe baza documentelor primite, seful Directiei medicale propune ministrului apărării nationale numirea în functie a candidatului clasat pe primul loc.

62. Documentele rezultate în urma organizării si desfăsurării concursului/examenului se păstrează în arhiva unitătii sanitare cu paturi respective.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. M. 129/2009)

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

U.M...........................................................

Comisia de concurs/examen

FISA

interviului de selectie

Candidat........................................................................................

Postul............................................................................................

Data interviului..............................................................................

 

Aptitudini

Calificative/Note

Media obtinută

1. Aptitudini de comunicare

Excelente

10-9,50

 

 

Foarte bune

9,49-9,00

 

 

Bune

8,99-7,00

 

 

Corespunzătoare

6,99-5,00

 

 

Necorespunzătoare

4,99-1,00

 

2. Aptitudini si cunostinte manageriale

Excelente, capabil să îsi asume postul fără o pregătire prealabilă

10-9,50

 

 

Foarte bune, este necesară putină pregătire

9,49-9,00

 

 

Bune, are cunostinte elementare, dar este capabil să învete

8,99-7,00

 

 

Corespunzătoare, necesită mai multă pregătire

6,99-5,00

 

 

Necorespunzătoare, nu are aptitudini manageriale

4,99-1,00

 

3. Ambitii profesionale

Fixează obiective foarte ambitioase

10-9,50

 

 

Scopuri de nivel înalt

9,49-9,00

 

 

Obiective de nivel mediu

8,99-7,00

 

 

Obiective limitate, nu este foarte ambitios

6,99-5,00

 

 

Se bazează pe altii prea des, obiective minime

4,99-1,00

 

4. Motivare

Motivare excelentă, dorintă puternică de a munci

10-9,50

 

 

Foarte interesat de post, pune multe întrebări

9,49-9,00

 

 

Dorintă de a munci

8,99-7,00

 

 

Putin interesat de post

6,99-5,00

 

 

Nu este interesat de post, impasibil

4,99-1,00

 

5. Potrivire pe post

Excelent, pentru acest post

10-9,50

 

 

Foarte bun pentru acest post

9,49-9,00

 

 

Bun pentru acest post

8,99-7,00

 

 

Corespunzător pentru acest post

6,99-5,00

 

 

Necorespunzător pentru acest post

4,99-1,00

 

6. Autocontrol

Are o excelentă abilitate de a se autocontrola

10-9,50

 

 

Sigurantă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele

9,49-9,00

 

 

Autocontrol mediu

8,99-7,00

 

 

Pare solicitat, nervos

6,99-5,00

 

 

Greoi, prea preocupat, îngrijorat

4,99-1,00

 

7. Impresie generală

Excelentă

10-9,50

 

 

Foarte bună

9,49-9,00

 

 

Bună

8,99-7,00

 

 

Corespunzătoare

6,99-5,00

 

 

Necorespunzătoare

4,99-1,00

 

MEDIA GENERALĂ:


Solicitantul este un candidat*

... FOARTE POTRIVIT (10-9,50)

... POTRIVIT (9,49-9,00)

... DESTUL DE POTRIVIT (8,99-7,00)

... POSIBIL, DAR PENTRU ALT POST (6,99-5,00)

... NEPOTRIVIT (4,99-1,00)

Presedintele/Membrul comisiei de concurs/de examen

Gradul.....................................................................

Numele si prenumele..............................................


* Se trece nota finală a interviului de selectie calculată, cu două zecimale, ca media aritmetică a notelor la fiecare dintre cei 8 indicatori.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. M. 129/2009)

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

U.M...........................................................

Comisia de concurs/examen

FISA

cu rezultatele concursului/examenului

Denumirea postului...........................................................

.......................................................................................

Data................................................................................

 

Nr. crt.

Gradul, numele si prenumele candidatului

Rezultatele obtinute la probele de concurs/de examen

Media

Clasificare

Test-grilă

Proiectul de management

Interviul de selectie

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele comisiei de concurs/de examen

Gradul......................................................

Numele si prenumele..............................

Membri:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

 

Secretari:

.......................................................................................

.......................................................................................

 


MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii strict protejate

 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare si Avizul Academiei Române nr. 3.458/CJ din 5 iulie 2010,

tinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protectie a speciilor de floră si faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează capturarea în scop stiintific a exemplarelor din specii de reptile si amfibieni, aflate în mediul natural.

Art. 2. - Se aprobă capturarea unui număr de exemplare din specii de reptile si amfibieni de pe raza judetelor Hunedoara, Tulcea si Constanta pentru care se aplică prevederile art. 1, după cum urmează:

- Testudo graeca - 100 de exemplare;

- Rana temporaria - 80 de exemplare;

- Pelobates fuscus - 80 de exemplare;

- Pelobates syriacus - 80 de exemplare;

- Bufo bufo - 80 de exemplare;

- Eremias arguta - 80 de exemplare;

- Podarcis taurica - 80 de exemplare;

- Lacerta agilis - 80 de exemplare;

- Bombina variegata - 80 de exemplare.

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileste de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 octombrie 2010.

(2) Recoltarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 2 se va face prin capturare cu capcane selective cu eliberare ulterioară.

(3) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 2 în conditiile alin. (2) se realizează numai de către Universitatea „Ovidius" Constanta - Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita si se va obtine autorizatia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) Beneficiarul prezentului ordin are obligatia să transmită agentiei judetene pentru protectia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăsurat actiunea de capturare un raport asupra actiunii derulate în baza derogării obtinute, în termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului asupra actiunii derulate în baza derogării obtinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Agentiile judetene pentru protectia mediului transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se exercită de către personalul împuternicit si care răspunde pentru silvicultură din cadrul structurilor proprii ale autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în limitele competentei.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 3 august 2010.

Nr. 1.173.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra actiunii derulate în baza derogării obtinute

- model -

 

Solicitant..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

............................................................................................................................................................................................

Numărul exemplarelor............................................................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare.............................................................................................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare.................................................................................................................................

Starea exemplarelor după prelevare........................................................................................................................................

Locul de prelevare.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Data prelevării.......................................................................................................................................................................

Mijloace, instalatii si metode avute în vedere............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Stocarea si destinatia specimenelor........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Motivul recoltării/derogării

□ În interesul protejării faunei si florei sălbatice, precum si al conservării habitatelor naturale


□ Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor si altor bunuri

□ În interesul sănătătii si al securitătii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, si pentru consecinte benefice de importantă fundamentală pentru mediu

□ În scopuri de repopulare si reintroducere a acestor specii, precum si pentru operatiuni de reproducere necesare în acest scop

□ Pentru a permite, în conditii strict controlate, într-o manieră selectivă si într-o măsură limitată, prinderea sau detinerea unui număr limitat si specificat de exemplare

(Atasati documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data.....................................................................

Semnătura................................................................

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 22 august 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în unele circumscriptii electorale

 

Judetul Satu Mare, comuna Sanislău

- Forumul Democrat al Germanilor din România

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- Uniunea Democrată Maghiară din România

- Uniunea Natională pentru Progresul României

- Partidul Democrat Liberal

- candidati independenti:

- Kocze Daniel

- Sabău Stefan

- Bereczki Zoltan

- Mates Claudia Ramona

 

Bucuresti, 26 august 2010.

Nr. 11.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.