MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 596/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 596         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 23 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

831. - Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societătii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate în derularea acestui proces

 

834. - Hotărâre privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

 

840. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Alexandria”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

23. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă

 

1.112. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010

 

1.117/2.170. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

1.942/C.- Ordin al ministrului justitiei privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgii Ocna si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

2.164. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.933/2010

 

Rectificări la:

- Decizia primului-ministru nr. 201/2010

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societătii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate în derularea acestui proces

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă vânzarea de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, prin ofertă publică secundară initială, a unui pachet de actiuni administrat la Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, reprezentând 15 % din capitalul social al acestei societăti nationale.

Art. 2. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, este mandatat să realizeze, inclusiv prin intermediul mandatelor speciale acordate reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Societătii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, următoarele actiuni, fără a se limita la acestea:

a) aprobarea efectuării de către Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzactionare pe piata operată de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor acesteia si aprobarea modificării actului constitutiv, în vederea respectării prevederilor legislatiei pietei de capital;

b) contractarea de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, cu un intermediar autorizat, a unor servicii de investitii financiare pentru efectuarea, după caz, atât a unor analize-diagnostic preliminare, în vederea identificării problemelor legale si/sau economico-financiare si a modalitătilor de solutionare, în scopul reglementării si/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de ofertă publică, precum si a intermedierii ofertei publice secundare initiale;

c) luarea măsurilor necesare pentru pregătirea si derularea ofertei publice secundare initiale, precum si pentru îndeplinirea formalitătilor necesare admiterii actiunilor societătii la tranzactionare pe piata operată de Bursa de Valori Bucuresti.

Art. 3. - (1) Selectarea intermediarului autorizat care va intermedia oferta publică de vânzare, respectiv vânzarea ca răspuns la ofertă publică de cumpărare, se face prin licitatie, în conditiile stabilite de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, tinându-se seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este mandatat să efectueze prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie plăti către intermediarul autorizat, conform contractului încheiat cu intermediarul.

(3) Intermediarul selectat va trebui să detină, inclusiv prin participare în cadrul unui consortiu, capacitatea tehnică pentru a realiza evaluarea necesară stabilirii pretului de ofertă mentionat la art. 4.

Art. 4. - Pretul actiunilor care se vând potrivit prevederilor art. 1, determinat si recomandat de către intermediarul autorizat prevăzut la art. 2 lit. b), este aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - (1) În vederea realizării si monitorizării procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială se constituie o comisie de coordonare a procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială si o comisie de pregătire si de urmărire a procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială, formate din membrii titulari si supleanti, si secretariate tehnice aferente acestora.

(2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială are următoarea componentă:

a) ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, având functia de presedinte;

b) ministrul finantelor publice;

c) un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, numit de primul-ministru;

d) seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

e) un secretar de stat numit prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri;

f) un secretar de stat numit prin ordin al ministrului finantelor publice;

g) directorul general al Societătii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias.

(3) Fiecare institutie prevăzută la alin. (2), reprezentată în comisia pentru coordonarea procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială, îsi va desemna câte un membru supleant.

(4) Comisia de coordonare a procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială are, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii principale:

a) coordonarea activitătii comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială. Din comisia de pregătire si urmărire a procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială vor face parte reprezentanti ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si ai Societătii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias;

b) analiza/aprobarea informărilor/rapoartelor primite din partea comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială cu privire la stadiul procesului;


c) avizarea pretului actiunilor, determinat si recomandat potrivit prevederilor art. 4, care este supus aprobării prin hotărâre a Guvernului;

d) luarea măsurilor care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială.

(5) Numărul membrilor, membrilor supleanti si componenta comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială, precum si ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), drepturile si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, la propunerea sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

(6) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) si secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea procesului de vânzare de actiuni prin ofertă publică secundară initială, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând pretul actiunilor conform contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 831.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se reorganizează Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” ca institutie publică, cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Agentie.

(2) Agentia este autoritatea natională competentă în domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproductia, conservarea si managementul resurselor genetice.

(3) Sediul Agentiei este în sos. Bucuresti - Ploiesti, km 18,2, comuna Balotesti, judetul Ilfov.

Art. 2. - Agentia are următoarele atributii principale:

a) coordonează la nivel national activitatea de ameliorare, reproductie, conservare si managementul resurselor genetice la animale;

b) asigură implementarea legislatiei comunitare în legislatia natională pentru domeniul de activitate al Agentiei;

c) coordonează într-un sistem unitar programele nationale de ameliorare genetică a efectivelor de animale;

d) organizează si efectuează inspectia de stat în domeniul de activitate al Agentiei;

e) organizează si efectuează activitatea de individualizare, identificare, înregistrare, constituire si actualizare a bazei de date, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite si eliberează pasapoartele la ecvidee;

f) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare si înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare;

g) este responsabilă de întreaga activitate de control oficial al productiei, de metodele de monitorizare a performantelor si de evaluarea valorii genetice a animalelor; autorizează organizatiile pentru efectuarea controlului oficial al productiilor, cantitativ si calitativ, si pentru calcularea si publicarea rezultatelor;

h) organizează si efectuează inspectia controlului oficial al productiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performante proprii si

descendenti, pe diferite etape de selectie, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă;

i) acreditează organizatii si asociatii care înfiintează si conduc registre genealogice la animalele de fermă;

j) mentine conducerea registrelor genealogice la animale până în momentul acreditării asociatiilor sau organizatiilor, în conformitate cu prevederile legislatiei europene în acest domeniu;

k) monitorizează la nivel national activitatea de reproductie, organizată si desfăsurată prin montă naturală, însământări artificiale si embriotransfer;

l) autorizează din punct de vedere zootehnic statiunile de însământări artificiale, centrele de colectare, prelucrare si depozitare a materialului seminal, autorizează reproducătorii masculi utilizati la însământări artificiale;

m) autorizează operatorii economici care depozitează si comercializează embrioni si material seminal congelat;

n) efectuează analize, teste si expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

o) autorizează organizatiile, asociatiile si alte unităti implicate în desfăsurarea activitătilor de reproductie, prin însământări artificiale, montă dirijată si embriotransfer;

p) autorizează statiunile si punctele de montă publică, herghelii si depozite de  armăsari, verifică existenta reproducătorilor pentru montă naturală si îi autorizează din punct de vedere zootehnic;

q) organizează si desfăsoară cursuri de perfectionare a pregătirii profesionale si instruire a personalului propriu si a operatorilor de specialitate din domeniul de activitate, autorizează operatorii de însământări artificiale;

r) coordonează si îndrumă tehnic organizarea si desfăsurarea activitătii de informatizare si computerizare a retelei nationale de ameliorare si reproductie în zootehnie;

s) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selectie, de reproductie si statiile de incubatie, controlează respectarea normelor tehnice


privind producerea si comercializarea ouălor pentru incubatie si a puilor de păsări de fermă;

s) autorizează stupinele de elită si stupinele de multiplicare;

t) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate si aprobă programele de conservare si utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de disparitie, vulnerabile si a celor nesigure, asigură functionarea băncii de gene;

t) atestă asociatiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare si utilizare a resurselor genetice animale: porumbei, câini, pisici si alte animale de companie;

u) emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor si noilor creatii biologice în baza normelor tehnice;

v) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte-masculi, conform reglementărilor europene;

w) verifică corectitudinea datelor înscrise în cărtile de rasă, în scopul îmbunătătirii genetice a populatiilor de ecvidee si al conservării patrimoniului genetic, si autorizează armăsarii pepinieri din herghelii si de montă publică;

x) avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, pentru întretinerea cabalinelor din categoria „Herghelia Natională”;

y) verifică respectarea conditiilor privind acordarea de ajutoare de stat pentru ameliorarea raselor de animale;

z) avizează importul-exportul de animale vii pentru reproductie, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubatie pentru reproductie, certifică prin buletine oficiale de analiză si expertiză calitatea materialului seminal;

aa) participă prin laboratoarele proprii la controlul de rutină pentru verificarea parametrilor fizico-chimici si de calitate a laptelui;

bb) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor;

ce) constată si dispune sanctiuni conform legislatiei zootehnice si actelor normative în vigoare, retrage acreditările si autorizările oricărei asociatii sau organizatii care refuză sau ignoră deliberat conditiile stabilite initial;

dd) propune Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative si elaborează norme tehnice si metodologice în vederea îndeplinirii atributiilor specifice;

ee) îndeplineste orice alte atributii ce rezultă din prezenta hotărâre si din reglementările legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Agentia este condusă de un director general, numit, în conditiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(2) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(3) Directorul general conduce activitatea Agentiei si o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si în justitie.

(4) În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) Directorul general poate da mandat de reprezentare unor persoane din cadrul Agentiei.

Art. 4. - Agentia are acces gratuit de consultare a bazei de date, proprietate publică a statului privind individualizarea si înregistrarea animalelor.

Art. 5. - Personalul din cadrul Agentiei este constituit din functionari publici si personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Agentie si pentru oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie se reduce de la 854 la 302.

(2) Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile deja data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor si a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de functii.

(4) Salarizarea personalului Agentiei se face potrivit legislatiei în vigoare privind salarizarea functionarilor publici si a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 7. - (1) Atributiile de autoritate competentă ale Agentiei sunt îndeplinite la nivel judetean de către oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, structuri fără personalitate juridică în subordinea Agentiei, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfiintează centrele regionale pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, cu personalitate juridică, organizate în teritoriu la: lasi, Constanta, Bucuresti, Dolj, Arad, Cluj si Brasov.

(3) Patrimoniul centrelor regionale pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, precum si patrimoniul oficiilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie se preiau de Agentie pe baza bilantului contabil de închidere al institutiei care predă, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Preluarea/Transferul personalului de la centrele regionale pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, precum si de la oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie la Agentie se face în limita numărului de posturi aprobat.

Art. 8. - Normele tehnice pentru desfăsurarea activitătii inspectiei de stat, modelul legitimatiilor, al stampilelor si al proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.403/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 834.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Alexandria

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”,aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Alexandria”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie mentionat la art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în proportie de 69,25% si 30,75% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 840.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

 

Varianta de ocolire Alexandria

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Amplasament: Varianta de ocolire a municipiului Alexandria se desprinde din DN6 în apropierea kilometrului 84, ocoleste prin partea de nord municipiul si localitatea Nanov, traversează râul Vedea, ocoleste prin nord localitatea Buzescu si revineîn DN6 la kilometrul 98+785.

 

Indicatori tehnico-economici:

 

 

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

 

mii

lei

199.859

(în preturi lună/an/1 euro = 4,0958 lei din 1 aprilie 2010),

 

 

 

 

din care C+M

 

mii

lei

110.448

Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

Anul I

 

INV

 

mii

lei

79.944

 

 

C+M

 

mii

lei

44.179

Anul II

 

INV

 

mii

lei

119.915

 

 

C+M

 

mii

lei

66.269

Durata de realizare a investitiei: 24 de luni

 

 

 

 

Capacităti:

 

 

 

 

Lungime

 

 

13,28 km

 

Lătime platformă

 

 

10 m

 

Lătime carosabil

 

 

7m

 

Poduri noi

 

 

1 buc

 

Podete noi

 

 

22 buc.

 

Parcări de odihnă

 

 

2 buc

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitie se va face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în proportie de 69,25% si 30,75% de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a) si h), ale art. 73 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b) si i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă, precum si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici care detin sau exploatează comercial unităti de cogenerare, furnizorii consumatorilor casnici si Compania Natională „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 23.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă

pentru semestrul II al anului 2010

 

în temeiul:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelorde masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare;

- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul II al anului 2010, începând cu luna septembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, se mentine la nivelul ultimei valori nominale indexate de 8,72 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 13 august 2010.

Nr. 1.112.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.117 din 17 august 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.170 din 20 august 2010

ORDIN

pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) În întelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

b) beneficiar - are întelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. În cadrul prezentului ordin, pentru proiectele implementate în parteneriat, termenul beneficiar semnifică parteneriatul, compus din două sau mai multe entităti cu personalitate juridică, înregistrate în România si/sau în statele membre ale Uniunii Europene;

c) subcontractare (externalizare) - în cazul finantărilor nerambursabile acordate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (POSDRU) în baza unui contract de finantare, externalizarea (subcontractul) reprezintă acel acord scris/contract încheiat în baza legislatiei relevante, prin care beneficiarul încredintează o activitate sau o parte limitată a unei activităti asumate prin cererea de finantare unei terte persoane juridice, alta decât entitătile partenere;

d) diurna - suma forfetară zilnică primită de personalul beneficiarului care participă la o activitate din proiect, acoperind cheltuielile cu hrana si alte cheltuieli diverse, cu exceptia cheltuielilor de cazare;

e) cheltuieli eligibile - au întelesul prevăzut în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

f) subventii (ajutoare, premii) - suport acordat de către beneficiar grupului-tintă eligibil, sub formă financiară sau în natură;

g) personalul administrativ - membri ai echipei de implementare, cu atributii de audit intern, secretariat, casier;

h) personalul auxiliar - persoane care desfăsoară activităti de suport pentru activitătile principale ale beneficiarului, cum ar fi: sofer, personal pentru curătenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil resurse umane;

i) onorariu - contravaloarea unei munci prestate de o persoană fizică în favoarea beneficiarului, în afara unui raport juridic de muncă, pe o durată determinată, care nu presupune subordonare fată de beneficiar, precum si contravaloarea muncii prestate în cazul profesiunilor liberale.

(2) Termenul operatiune are întelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului si în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.

(3) Termenul leasing are întelesul prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În contextul implementării POSDRU, categoria „Cheltuieli cu personalul” cuprinde cheltuielile cu expertii angajati de către beneficiar aferente salariilor si asimilate acestora, cheltuieli cu contributii sociale aferente salariilor si asimilate acestora, respectiv cheltuielile aferente onorariilor.

(5) În functie de dimensiunea finantării acordate din POSDRU si de nivelul de implementare, se definesc următoarele tipuri de proiecte:


a) proiecte implementate la nivel national, sectorial sau multiregional (cu valori echivalente în lei cuprinse între 500.000 si 5.000.000 euro);

b) proiecte implementate la nivel multiregional, regional sau local (cu valori echivalente în lei cuprinse între 50.000 si 499.999 euro);

c) proiecte depuse în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru întreprinderi - proiecte cu o valoare eligibilă echivalentă în lei cuprinsă între 10.000-200.000 euro;

d) proiecte depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru întreprinderi - proiecte cu o valoare eligibilă echivalentă în lei cuprinsă între 10.000-2.000.000 euro.

Art. 2. - (1) În vederea implementării POSDRU se definesc următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

A. Pentru axele prioritare 1-6:

a) cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului;

b) cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna;

c) cheltuieli pentru derularea proiectului;

d) cheltuieli aferente activitătilor subcontractate (externalizate);

e) taxe;

f) cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activitătilor proiectului;

g) subventii (ajutoare) si burse;

h) cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie; i) cheltuieli de informare si publicitate; j) cheltuieli de tip FEDR.

B. Pentru axa prioritară 7:

a) cheltuieli cu personalul;

b) cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna;

c) cheltuieli aferente managementului de program;

d) cheltuieli financiare si juridice;

e) cheltuieli pentru închirieri, amortizări si leasing;

f) cheltuieli generale de administratie;

g) cheltuieli de informare si publicitate;

h) cheltuieli aferente organizării de evenimente;

i) cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/Organismul intermediar si a potentialilor beneficiari;

j) cheltuieli de tip FEDR.

(2) Categoriile de cheltuieli enumerate la alin. (1), cu exceptia celei de la lit. A lit. h), reprezintă costuri directe, în întelesul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, precum si următoarele conditii cu caracter specific:

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finantare/deciziei de finantare sau de la data mentionată în contractul de finantare/decizia de finantare;

b) să nu fi făcut obiectul altor finantări din fonduri publice, cu exceptia prevederilor art. 7 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cheltuielile efectuate, în calitate de beneficiar, de către Autoritatea de management, organismele intermediare si/sau alte structuri din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu rol de control si audit, pentru implementarea operatiunilor finantate în cadrul POSDRU, sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007 sau de la data înfiintării/desemnării, dacă aceasta este ulterioară datei de 1 ianuarie 2007.

Art. 4. - Contributia beneficiarului la realizarea operatiunii trebuie să fie realizată sub formă financiară.

Art. 5. - (1) Cheltuielile referitoare la următoarele subcontracte (externalizări) nu sunt eligibile pentru cofinantarea din POSDRU:

a) subcontractele (externalizările) care determină o crestere a costului de executare a operatiunii, fără a aduce o valoare adăugată;

b) subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se defineste în procente din costul total al proiectului.

(2) Pentru toate subcontractele (externalizările), subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit si de control toate informatiile necesare privind activitătile subcontractate.

(3) Procentul maxim de subcontractare (externalizare) este după cum urmează:

a) maximum 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în cazul proiectelor din cadrul schemelor de ajutor de stat/schemelor de minimis;

b) maxim 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în cazul altor proiecte decât cele care cad sub incidenta ajutorului de stat/schemelor de minimis.

(4) Următoarele tipuri de activităti pot fi subcontractate (externalizate):

- diverse servicii specializate, achizitionate de pe piată pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului si consultantă juridică;

- contractele încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii, cum ar fi: organizarea de evenimente, pachete complete continând transport si cazare pentru participanti si/sau personalul propriu, sonorizare, interpretariat, audit financiar extern, expertiză contabilă, editarea si tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, editarea si tipărirea de materiale publicitare.

Art. 6. - (1) Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finantate din POSDRU în functie de localizarea activitătilor sunt prezentate în anexa nr. 1.

(2) Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finantate din POSDRU în functie de localizarea activitătilor se aplică doar proiectelor finantate la nivel regional sau multiregional.

Art. 7. -în cadrul unei operatiuni, cheltuielile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. A lit. h) pot fi declarate în una dintre următoarele modalităti, după cum este mentionat în contractul de finantare:

a) cheltuieli declarate pe baza costurilor reale, dovedite prin documente justificative, în conformitate cu metodologia elaborată de Autoritatea de management;

b) cheltuieli declarate în mod forfetar, ca procent din costurile directe declarate de beneficiar, si sustinute de documente justificative, în conformitate cu metodologia elaborată de Autoritatea de management si aprobată de Comisia Europeană.

Art. 8. - (1) În cazul activitătilor de cooperare transnatională, cheltuielile prezentate în anexa nr. 6 sunt eligibile în cadrul următoarelor tipuri de activităti:

a) organizarea si/sau managementul reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experientă, retelelor de vizitare;

b) desfăsurarea activitătilor de organizare si/sau de management al reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experientă, retelelor de vizitare;

c) activitătile de realizare si diseminare a studiilor si/sau a analizelor necesare pentru pregătirea si implementarea operatiunilor;

d) alte activităti aferente proiectului.

(2) Totalul cheltuielilor cu activitătile transnationale va include:

- cheltuielile efectuate de partenerii transnationali, indiferent de locatia unde a fost efectiv plătită cheltuiala;

- cheltuielile efectuate de beneficiar în tările din care provin partenerii transnationali sau în statele membre ale Uniunii Europene, în cazul în care parteneriatul nu include un partener transnational.

Art. 9. - Pentru cheltuielile cu cazarea, transportul si diurna se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate:

1. În cazul personalului autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de finantarea acestora, pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii, în interesul serviciului, drepturile acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare.

2. Pentru personalul beneficiarilor, altii decât cei prevăzuti la pct. 1, se aplică următoarele reguli:

a) Pentru cheltuielile de transport se aplică următoarele reguli:

(i) avionul, pe orice distantă, clasa economică;

(ii) trenul, după tariful clasei a II-a, pe distante de până la 300 km, si după tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km;

(iii) navele de călători, după tariful clasei I;

(iv) mijloace de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acele mijloace;

(v) mijloace de transport auto, maximum 7,5 litri combustibil/100 km;

(vi) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum si comisioanele percepute de agentiile de voiaj/turism intră în cheltuielile eligibile;

(vii) sunt eligibile cheltuielile pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distante de peste 300 km;

(viii) sunt considerate eligibile si:

- cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, la si de la aeroport, gară, autogara sau port si locul delegării ori locul de cazare;

- cheltuielile de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun pe distanta dintre locul de cazare si locul delegării;

- taxele pentru trecerea podurilor;

- taxele de traversare cu bacul;

- taxele de aeroport, gară, autogara sau port;

- alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

b) Pentru cheltuielile aferente diurnei se aplică următoarele reguli:

(i) numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data si ora plecării până la data si ora înapoierii mijlocului de transport în localitatea unde îsi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;

(ii) pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum si pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel putin 12 ore;

(iii) maxime de referintă:

- 350 lei pe zi/persoană pentru deplasările externe;

- 200 lei pe zi/persoană pentru deplasările interne.

c) Pentru cheltuielile de cazare se aplică următoarele reguli:

(i) sunt eligibile cheltuielile de cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire turistice. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalow-uri, cabane, campinguri, sate de vacante, pensiuni, popasuri turistice;

(ii) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de statiune si alte taxe prevăzute de dispozitiile legale în vigoare;

(iii) în situatia în care în costul cazării este inclus si micul dejun, se decontează si contravaloarea acestuia;

(iv) maxime de referintă:

- 600 lei pe zi/persoană pentru deplasările externe;

- 300 lei pe zi/persoană pentru deplasările interne.

Art. 10. - Pentru cheltuielile financiare si juridice (notariale) se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate:

a) Atunci când proiectul necesită deschiderea unui/unor cont/conturi separat/separate pentru punerea în aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea, gestionarea si operarea contului/conturilor sunt eligibile.

b) Cheltuielile aferente eliberării garantiilor bancare sunt eligibile în măsura în care garantiile sunt cerute de Autoritatea de management/organismele intermediare POSDRU la acordarea prefinantării.

Art. 11. - Pentru cheltuielile privind închirierile, amortizările si leasingul se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate:

a) Cheltuielile cu amortizarea bunurilor sau echipamentelor constituie o cheltuială eligibilă cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, cu conditia ca finantările nerambursabile din fonduri publice să nu fi contribuit la achizitionarea acestor bunuri sau echipamente.

b) Regulile de eligibilitate privind leasingul sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 12. - Regulile de eligibilitate privind cheltuielile aferente managementului si implementării POSDRU sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 13. - (1) Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achizitionarea de terenuri sunt prezentate în anexa nr. 4.

(2) Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achizitionarea de bunuri imobile sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 14. - Se aprobă lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-6, prevăzute în anexa nr. 6, si lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 7 „Asistenta tehnică”, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 15. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenta comunitară, precum si din cofinantarea natională pentru operatiunile derulate în cadrul POSDRU în următoarele axe prioritare:

a) axa prioritară 1 „Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere”;

b) axa prioritară 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”;

c) axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”;

d) axa prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”;

e) axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

f) axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”;

g) axa prioritară 7 „Asistentă tehnică”.

Art. 16. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

            Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULI DE ELIGIBILITATE

a cheltuielilor finantate din POSDRU în functie de localizarea activitătilor

 

1. Normă generală

Activitătile finantate din POSDRU se desfăsoară în mod normal în regiunea/regiunile eligibilă/eligibile.

2. Exceptie

2.1. În cazul în care regiunea/regiunile unde se implementează proiectul beneficiază total sau partial de o activitate executată în afara acestei/acestor regiuni, Autoritatea de management/Organismul intermediar poate accepta cofinantarea operatiunii în cazul în care este îndeplinită conditia stabilită la pct. 2.2. Prevederile pct. 2.2 nu sunt aplicabile cheltuielilor aferente activitătilor de cooperare transnatională.

2.2. Pentru fiecare proiect, cheltuielile eligibile acceptate în temeiul pct. 2.1 nu trebuie să depăsească 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

ANEXA Nr. 2

REGULI DE ELIGIBILITATE

privind leasingul

 

1. Normă generală

Cheltuielile efectuate în cadrul operatiunilor de leasing sunt eligibile pentru finantarea din POSDRU în conditiile stabilite la pct. 2.

2. Ajutorul acordat locatarului

2.1. Utilizatorul de leasing este beneficiarul finantării din POSDRU.

2.2. Ratele de leasing (exclusiv avansul si valoarea reziduală) plătite de utilizatorul de leasing locatorului, însotite de o factură achitată sau de un document contabil cu valoare justificativă echivalentă, constituie o cheltuială eligibilă pentru finantarea din POSDRU.

2.3. Celelalte costuri legate de contractul de leasing (taxe, marja locatorului, costuri de refinantare, cheltuieli generale, cheltuieli de asigurare) sunt excluse din cheltuielile eligibile, rata de leasing fiind eligibilă pentru finantare din POSDRU.

2.4. Asistenta financiară nerambursabilă legată de contractele de leasing se plăteste utilizatorului de leasing în una sau mai multe transe, în functie de ratele de leasing plătite efectiv. Atunci când durata contractului de leasing depăseste data finală prevăzută pentru luarea în calcul a plătilor cu titlu de asistentă financiară nerambursabilă, numai cheltuielile legate de ratele de leasing datorate si achitate de utilizatorul leasingului până la data finală a plătilor cu titlu de asistentă financiară nerambursabilă pot fi considerate eligibile.

2.5. În cazul unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care nu contine o clauză de răscumpărare si a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de viată utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de leasing sunt eligibile pentru finantare din POSDRU proportional cu perioada operatiunii eligibile. Cu toate acestea, utilizatorul de leasing trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că leasingul a fost metoda cea mai rentabilă pentru a obtine folosinta bunului. În cazul în care se dovedeste că preturile ar fi fost mai mici dacă s-ar fi utilizat o metodă alternativă (de exemplu, închirierea de echipamente), cheltuielile aditionale se deduc din cheltuielile eligibile.

ANEXA Nr. 3

REGULI DE ELIGIBILITATE

privind cheltuielile aferente managementului si implementării POSDRU

 

Normă generală

1.1. Sunt considerate eligibile cheltuielile cu personalul încadrat, în baza unor raporturi de serviciu sau contract individual de muncă, cu normă partială sau întreagă de lucru, având atributii în procesul de gestionare a POSDRU în următoarele structuri:

a) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane;

b) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est;

c) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Est;

d) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia;

e) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

f) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest;

g) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest;

h) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru;

i) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov;

j) Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;


k) Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

I) Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic;

m) structuri din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse cu rol de control si/sau audit.

1.2. Sunt considerate eligibile cheltuielile cu personalul care realizează activităti adiacente de natură tehnică, financiară, contabilă, juridică sau audit încadrat în structurile precizate la pct. 1.1.

1.3. Cheltuielile cu personalul prevăzute la pct. 1.1 si 1.2 se decontează conform contractului de muncă/raportului de serviciu sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaia de prezentă aferent atributiilor specifice gestionării POSDRU sau activitătilor adiacente gestionării POSDRU.

1.4. Sunt considerate eligibile cheltuielile privind interventiile expertilor si ale altor participanti la reuniunile comitetelor de monitorizare, inclusiv participanti provenind din state membre, în cazul în care presedintele acestor comitete consideră necesară prezenta acestora (cazare, transport si diurnă/onorarii).

1.5. Sunt considerate eligibile cheltuielile detaliate în anexa nr. 7 la ordin.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULI DE ELIGIBILITATE

pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achizitionarea de terenuri

 

Normă generală

1.1. Costul achizitionării de terenuri virane este eligibil pentru cofinantarea din POSDRU numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele 3 conditii, fără a aduce atingere aplicării normelor interne mai stricte:

a) trebuie să existe o legătură directă între achizitionarea de terenuri si obiectivele operatiunii cofinantate;

b) partea din suma totală a cheltuielilor eligibile legate de operatiune, reprezentată de achizitionarea terenului, să nu depăsească 10% din costul total eligibil al proiectului;

c) trebuie să se obtină o certificare din partea unui expert calificat independent sau a unui organism oficial desemnat, care să confirme faptul că pretul de achizitie nu este superior valorii de piată.

1.2. În cazul operatiunilor de ajutor de stat care intră sub incidenta art. 87 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, eligibilitatea achizitionării de terenuri trebuie să fie evaluată luând în considerare ansamblul regimului de ajutoare.

 

ANEXA Nr. 5

 

REGULI DE ELIGIBILITATE

pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achizitionarea de bunuri imobile

 

1. Normă generală

Costul achizitionării de bunuri imobile, adică de clădiri deja construite si terenuri pe care se află acestea, este eligibil pentru cofinantarea din POSDRU în cazul în care există o legătură directă între achizitie si obiectivele operatiunii în cauză, cu respectarea conditiilor enumerate la pct. 2.

2. Conditii de eligibilitate

2.1. Trebuie să se obtină o certificare din partea unui expert calificat independent sau a unui organism desemnat oficial, care să confirme că pretul de achizitie nu depăseste valoarea de piată. În plus, această certificare atestă conformitatea clădirii cu legislatia internă sau precizează aspectele care nu sunt

conforme si pentru care este prevăzută o rectificare din partea beneficiarului în cadrul operatiunii.

2.2. Clădirea nu trebuie să fi făcut în ultimii 10 ani obiectul unei finantări nationale sau comunitare care ar putea da nastere unui ajutor dublu în caz de cofinantare a achizitiei din POSDRU.

2.3. Bunul imobil este utilizat în scopul formulat în cadrul cererii de finantare, anexa la contractul de finantare si avizat de către Autoritatea de management, pentru perioada prevăzută de aceasta.

2.4. Clădirea poate fi utilizată numai în conformitate cu obiectivele operatiunii. Aceasta poate găzdui servicii ale administratiei publice numai în cazul în care această utilizare este conformă cu activitătile eligibile ale POSDRU.

 

ANEXA Nr. 6

 

LISTA

cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-6

 

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului1:

1.1. Salarii si asimilate acestora:

a) salarii

b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare (conform legislatiei în vigoare)

1.2. Onorarii (inclusiv taxele si contributiile sociale aferente conform legislatiei în vigoare)

1.3. Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):

a) contributii de asigurări sociale de stat

b) contributii de asigurări de somaj

c) contributii de asigurări sociale de sănătate

d) contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

e) alte contributii.


2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna:

2.1. Transport de persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)

2.2. Transport de materiale si echipamente

2.3. Cazare

2.4. Diurnă (pentru personalul propriu).

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului:

3.1. Servicii de sonorizare

3.2. Traducere si interpretare

3.3. Prelucrare date

3.4. Întretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice

3.5. Achizitionare de publicatii, cărti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, în format tipărit si/sau electronic

3.6. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare

3.7. Materiale consumabile:

a) cheltuieli cu materii prime si materiale necesare derulării cursurilor practice

b) cheltuieli cu hrana

c) materiale direct atribuibile sustinerii activitătilor de educatie si formare

d) papetărie.

4. Cheltuieli aferente activitătilor subcontractate (externalizate):

4.1. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului si consultantă juridică

4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:

a) organizarea de evenimente

b) pachete complete continând transport, cazarea si/sau hrana participantilor/personalului propriu

c) audit financiar extern

d) expertiză contabilă

e) editarea si tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare

f) editarea si tipărirea de materiale publicitare.

5. Taxe:

5.1. Taxe de certificare a competentelor (inclusiv taxe de certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale)

5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educatie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)

5.3. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare

5.4. Taxe de autorizare pentru angajatorii care organizează ucenicia la locul de muncă

5.5. Taxe de atestare pentru persoanele din întreprinderi care au rol de maistri de ucenicie

5.6. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competente

5.7. Taxe de participare la programe de formare/educatie

5.8. Taxe pentru înfiintarea întreprinderilor sociale.

6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activitătilor proiectului:

6.1. Închiriere (locatii, bunuri):

a) închiriere sedii, inclusiv depozite

b) închiriere spatii pentru desfăsurarea diverselor activităti ale operatiunii

c) închiriere echipamente

d) închiriere vehicule

e) închiriere diverse bunuri

6.2. Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru:

a) echipamente

b) vehicule

c) diverse bunuri mobile si imobile.

7. Subventii (ajutoare, premii) si burse:

7.1. Subventii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenti, tineri absolventi, ucenici si însotitorii acestora

7.2. Subventii (ajutoare, premii) pentru angajatori:

a) subventii (ajutoare, premii) pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolventi

b) subventii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajati, pe o perioadă stabilită în Ghidul solicitantului

c) alocatii financiare pentru întreprinderile ai căror angajati sunt implicati în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absentei acestora în perioada de formare

d) subventii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor angajatilor din întreprinderile sociale

7.3. Subventii (ajutoare, premii) pentru angajatii care fac parte din grupuri vulnerabile si au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care apartin minoritătilor etnice, persoane cu dizabilităti, persoane care trăiesc în comunităti izolate/sărace, alte persoane dezavantajate)

7.4. Subventii (ajutoare, premii) pentru participanti someri si persoane inactive

7.5. Subventii (ajutoare, premii) pentru persoane apartinând grupurilor vulnerabile

7.6. Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derulării cursurilor

7.7. Subventii (ajutoare, premii) pentru înregistrarea drepturilor de autor

7.8. Subventii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităti)

7.9. Premii în cadrul unor concursuri

7.10. Burse de studii pentru elevi, studenti, doctoranzi

7.11. Burse postdoctorat

7.12. Burse sociale

7.13. Burse de merit.

8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administratie:

8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar

8.1.1. Salarii si asimilate acestora:

a) salarii

b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare (conform legislatiei în vigoare)

8.1.2. Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):

a) contributii de asigurări sociale de stat

b) contributii de asigurări de somaj

c) contributii de asigurări sociale de sănătate

d) contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

e) alte contributii

8.1.3. Onorarii (inclusiv taxele si contributiile sociale aferente conform legislatiei în vigoare)

8.1.4. Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sănătatea si securitatea în muncă

8.2. Utilităti:

a) apă si canalizare

b) servicii de salubrizare

c) energie electrică

d) energie termică si/sau gaze naturale

e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date

f) servicii postale si/sau servicii curierat

8.3. Servicii de administrare a clădirilor:

a) întretinerea curentă

b) asigurarea securitătii clădirilor

c) salubrizare si igienizare


8.4. Servicii de întretinere si reparare echipamente si mijloace de transport:

a) întretinere echipamente

b) reparatii echipamente

c) întretinere mijloace de transport

d) reparatii mijloace de transport

8.5. Arhivare documente

8.6. Amortizare active

8.7. Cheltuieli financiare si juridice (notariale):

a) prime de asigurare bunuri (mobile si imobile) si asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate

b) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării si operării contului/conturilor bancare al/ale proiectului

c) cheltuielile aferente garantiilor oferite de bănci sau alte institutii financiare

d) taxe notariale

8.8. Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate

8.9. Conectare la retele informatice

8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică

8.11. Abonamente la publicatii de specialitate

8.12. Materiale consumabile:

a) cheltuieli cu materialele auxiliare

b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat

c) cheltuieli cu alte materiale consumabile

9. Cheltuieli de informare si publicitate:

a) productia materialelor publicitare si de informare

b) tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare

c) difuzarea materialelor publicitare si de informare

d) dezvoltare/adaptare pagini web

e) închirierea de spatiu publicitar

f) alte activităti de informare si publicitate

10. Cheltuieli de tip FEDR

10.1. Terenuri

10.2. Amenajări de terenuri:

a) defrisări

b) demontări

c) evacuări materiale rezultate

d) devieri retele de utilităti din amplasament

e) drenaje

f) amenajări pentru protectia mediului

g) refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare copaci, reamenajare spatii verzi

10.3. Constructii:

a) achizitie de clădiri

b) reabilitare/modernizare clădiri

c) constructie de clădiri

10.4. Instalatii tehnice

10.4.1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru):

- utilaje si echipamente tehnologice si functionale

10.4.2. Alte echipamente:

a) echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul

b) cablare retea internă

c) achizitionare si instalare de sisteme si echipamente pentru persoane cu dizabiiităti

10.4.3. Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare

10.5. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

10.6. Alte cheltuieli pentru investitii

10.6.1. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii:

a) taxe pentru obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism

b) taxe pentru obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de constructie

c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie

d) obtinerea acordului de mediu

e) obtinerea avizului PSI

f) obtinerea avizelor sanitare de functionare

10.6.2. Cheltuieli privind proiectarea si ingineria:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie)

b) plata verificării tehnice a proiectului

c) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament

10.6.3. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotog ram metri ce, topografice si de stabilitate a terenului

10.6.4. Cheltuieli pentru organizarea de santier:

a) cheltuieli pentru lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier

b) cheltuieli conexe organizării de santier

10.6.5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor si/sau reabilitarea si modernizarea utilitătilor:

a) alimentare cu apă, canalizare

b) alimentare cu gaze naturale

c) agent termic d)căi de acces

e) facilităti de acces pentru persoane cu dizabiiităti

f) energie electrică

 

1 Cu exceptia celor încadrate la pct. 8 „Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administratie”

 

 

ANEXA Nr. 7

 

LISTA

cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 7 „Asistentă tehnică”

 

1. Cheltuieli cu personalul

1.1. Salarii si asimilate:

a) salarii

b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislatiei în vigoare)

1.2. Contributii sociale aferente remuneratiilor, cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):

a) contributii de asigurări sociale de stat

b) contributii de asigurări de somaj

c) contributii de asigurări sociale de sănătate

d) contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

e) alte contributii

1.3. Sporuri pentru complexitatea muncii (pentru audit/control financiar preventiv propriu)

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

2.1. Transport de persoane (personal propriu, alte persoane)

2.2. Transport de materiale si echipamente

2.3. Cazare


2.4. Diurnă

3. Cheltuieli aferente managementului de program

3.1. Multiplicare

3.2. Traducere si interpretare

3.3. Servicii de sonorizare

3.4. Prelucrarea datelor

3.5. Conectarea la retele informatice

3.6. Întretinerea, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice

3.7. Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică

3.8. Achizitionarea de publicatii, cărti, reviste de specialitate, în format tipărit si/sau electronic

3.9. Abonamente la publicatii de specialitate

3.10. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare

3.11. Materiale consumabile:

a) cheltuieli cu materialele auxiliare

b) cheltuieli cu combustibilul

c) cheltuieli cu materialele pentru ambalat

d) cheltuieli cu piesele de schimb

e) cheltuieli cu hrana

f) cheltuieli cu alte materiale consumabile

3.12. Materiale de natura obiectelor de inventar: - birotică, papetărie

3.13. Studii, analize, rapoarte si strategii

4. Cheltuieli financiare si juridice

4.1. Asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate

4.2. Cheltuieli aferente deschiderii, administrării si operării conturilor dedicate proiectelor

4.3. Consultantă si expertiză tehnică, financiară, contabilă si juridică

4.4. Servicii de evaluare

4.5. Taxe notariale 4.6.Audit

5. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări si leasing

5.1. Închiriere (locatii, bunuri):

a) închiriere sedii administrative si/sau operative, inclusiv depozite

b) închiriere spatii pentru desfăsurarea diverselor activităti ale operatiunii

c) închiriere echipamente

d) închiriere vehicule

e) închiriere diverse bunuri

5.2. Amortizare active

5.3. Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru:

a) echipamente

b) vehicule

c) diverse bunuri

6. Cheltuieli generale de administratie

6.1. Salarii si asimilate acestora aferente personalului administrativ si personalului auxiliar

6.1.1. Salarii si asimilate acestora:

a) salarii

b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislatiei în vigoare)

6.1.2. Contributii sociale aferente remuneratiilor, cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):

a) contributii de asigurări sociale de stat

b) contributii de asigurări de somaj

c) contributii de asigurări sociale de sănătate

d) contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

e) alte contributii

6.2. Utilităti:

a) apă si canalizare

b) servicii de salubrizare

c) energie electrică

d) energie termică si/sau gaze naturale

e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date

f) servicii postale

g) servicii de curierat

6.3. Servicii de administrare a clădirilor:

a) întretinere curentă

b) asigurarea securitătii clădirilor

c) salubrizare si igienizare

6.4. Servicii de instalare, întretinere si reparare echipamente si mijloace de transport:

a) instalare echipamente

b) întretinere echipamente

c) reparatii echipamente

d) întretinere mijloace de transport

e) reparare mijloace de transport

6.5. Arhivarea documentelor

7. Cheltuieli de informare si publicitate

7.1. Cheltuieli de informare si publicitate pentru program:

a) productia materialelor publicitare si de informare

b) tipărirea/multiplicarea, productia materialelor publicitare si de informare

c) difuzarea materialelor publicitare si de informare

d) dezvoltare/adaptare pagini web

e) productie, tipărire/multiplicare si distributie de materiale promotionale

f) închirierea spatiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinte, workshop-uri, inclusiv campanii de mediatizare si constientizare (difuzarea si productia spoturilor publicitare radio si TV)

g) publicitate prin intermediul presei

7.2. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect

8. Cheltuieli aferente organizării de evenimente

9. Cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/organismele intermediare si a potentialilor beneficiari

10. Cheltuieli de tip FEDR

10.1. Reabilitarea/Modernizarea clădirilor

10.2. Echipamente:

a) echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul

b) cablare retea internă

c) achizitionarea si instalarea de sisteme si echipamente pentru persoane cu dizabilităti

10.3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor materiale si a informatiei

10.4. Reabilitarea/Modernizarea utilitătilor:

a) alimentare cu apă, canalizare

b) alimentare cu gaze naturale

c) agent termic d)căi de acces

e) facilităti de acces pentru persoane cu dizabilităti

f) energie electrică

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (3) si (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 4, literele g) si h) vor avea următorul cuprins:

,,g) să nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de învătământ si să fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media pe fiecare an de studiu minimum 8,00;

h) să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniti în anul concursului de admitere; candidatii îsi asumă, prin angajament, riscul de a nu putea beneficia de pensie la încetarea raporturilor de serviciu pentru limită de vârstă, dacă nu vor îndeplini, în totalitate, conditiile pentru obtinerea pensiei;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Radu Constantin Ragea

 

Bucuresti, 30 iulie 2010.

Nr. 1.942/C.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.933/2010

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - După articolul 2 din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.933/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 12 iulie 2010, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Prin exceptie de la prevederile art. 2, Banca Natională a României virează la bugetul de stat sumele prevăzute la art. 1, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se plătesc drepturile de natură salarială, fără a avea obligatia de a declara la organul fiscal competent obligatiile de plată respective.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 august 2010.

Nr. 2.164.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Deciziei primului-ministru nr. 201/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în titlu deciziei, în loc de: „...constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu...” se va citi: „...constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu...”;

- la articolul unic, în loc de: „Se constată suspendarea de drept...”se va citi: „Se constată suspendarea, la cerere,...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.