MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 593/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 593         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 20  august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

845. - Hotărâre privind modificarea unui parametru tehnic al unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

860. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale

 

861. - Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale din data de 26 septembrie 2010

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

211. - Decizie pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor

 

212. - Decizie privind stabilirea atributiilor doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.130/688. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de platăale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la 31 martie 2010

 

2.160. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii Financiare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

737. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale REAL LEASING - IFN S.A.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea unui parametru tehnic al unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale imobilului având numărul de inventar M.F. 101531, compus din teren si constructiile aferente, din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se modifică potrivit datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului -Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, prin Directia pentru Sport a Judetului Cluj, înregistrat la pozitia cu numărul M.F.P. 101531, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 845.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului din domeniul public al statului care îsi modifică parametrul tehnic din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Descrierea tehnică

Denumirea imobilului

Adresa

Administratorul

Descrierea tehnică la 27 iulie 2010

101531

Sală de jocuri cu tribună de 2.700 de locuri, sală de tenis de masă, birouri si anexe.

Suprafată de 5.000 m2 teren, din care

Constructie 3.434 m2

Sala Sporturilor H. Damian

Municipiul Cluj-Napoca, Splaiul

Independentei,

judetul Cluj

Ministerul Educatiei, Cercetării,

Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, prin Directia

pentru Sport a Judetului Cluj

A1 Teren 11.477

A1.1 Sala sporturilor, constructie cu structură din beton armat, acoperis terasă, la parter cu sala polivalentă de sport cu capacitatea de 2.000 de locuri, cu două tribune, 3 cabine transmisii RTV, hol principal cu bufet, birou administrativ cu grup sanitar, încăpere pentru oficiali, cabină vânzare bilete, spatiu tehnic (electricitate), două grupuri sanitare, spălători, 6 vestiare pentru sportivi, cu dusuri si grup sanitar, cabină de pauză, depozit, încăpere de protocol cu grup sanitar, cabinet medical, 11 depozite echipamente si materiale, două coridoare, două holuri la vestiare, atelier, două grupuri sanitare pentru public, cu acces din exterior; la etaj: hol, vestiar pentru spectatori, protocol cu 3 încăperi, băi si grup sanitar, 3 birouri administrative cu grup sanitar, statie amplificare, vestibul personal serviciu

A1.2 Sală de tenis de masă, constructie cu structură de rezistentă din beton armat, ziduri din cărămidă, acoperis, terasă, compusă din sală de competitie, sală de antrenament, două holuri, două grupuri sanitare, două vestiare, un birou cu un grup sanitar

A1.3 Obelisc - constructie din beton armat


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 26 septembrie 2010, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primari în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 860.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari

 

1. Orasul Baia de Aramă, judetul Mehedinti

2. Comuna Râmnicelu, judetul Buzău

3. Comuna Gălbinasi, judetul Călărasi

4. Comuna Schela, judetul Galati

5. Comuna Sârbeni, judetul Teleorman

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale din data de 26 septembrie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 125 alin. (1) si al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale din data de 26 septembrie 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 861.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primari din data de 26 septembrie 2010

 

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

(articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 35 de zile înaintea votării 20 august 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea si aducerea la cunostinta publică a datei desfăsurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

21 august 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscriptiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

28 august 2010

Art. 24 alin. (5) si (7)

Întocmirea listelor cu magistrati si alti juristi care participă la tragerea la sorti pentru desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia.

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic si au cel putin studii medii

Presedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentantilor partidelor politice Prefectul, la propunerea primarului

 

4.

Cu cel putin 24 de ore înainte de data sedintei

28 august 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Anunt în presă si afisare la usa instantei

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

29 august 2010
Art. 12 si 15

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare; aducerea la cunostinta publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a numerotării circumscriptiei electorale

Primarul

Prin dispozitie Prin afisare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la

29 august 2010

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

29 august 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale presedintelui biroului electoral de circumscriptie si ale loctiitorului acestuia, pentru a fi contactati, precum si adresa si numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscriptie.

Presedintele tribunalului împreună cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

30 august 2010

Art. 27

Aducerea la cunostinta publică a sediului biroului electoral de circumscriptie si a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate


0

1

2

3

4

9.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

30 august 2010

Art. 34 alin. (2)

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid

10.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, dar nu mai târziu de

30 august 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare

Primarul

În scris

11.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

30 august 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

12.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

31 august 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Persoanele interesate

În scris

13.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

31 august 2010

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

14.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 septembrie 2010

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

15.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de

circumscriptie, dar nu mai târziu de

2 septembrie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea semnelor electorale de către partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale biroului electoral de circumscriptie

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

16.

în următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

3 septembrie 2010 Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate

17.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

6 septembrie 2010

Art. 16 alin. (1) si art. 221

Punerea la dispozitia primarului a listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor, dar nu mai târziu de 6 septembrie 2010 Art. 44 si 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare


0

1

2

3

4

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

6 septembrie 2010

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune si televiziune publice si private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, candidatii independenti si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

7 septembrie 2010

Art. 50 alin. (3)

Afisarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie

21.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

7 septembrie 2010

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva respingerii candidaturilor

Candidatii, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 septembrie 2010

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de cel mult 24 de ore de la afisarea candidaturii, dar nu mai târziu de

8 septembrie 2010

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

9 septembrie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul respingerii candidaturii

Candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

9 septembrie 2010

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

10 septembrie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul acceptării candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 septembrie 2010

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

10 septembrie 2010

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscriptie

În scris


0

1

2

3

4

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

10 septembrie 2010

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Primarul

Prin dispozitie

30.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente si complementare, dar nu mai târziu de

10 septembrie 2010

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare

Primarul

În scris

31.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

11 septembrie 2010

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

11 septembrie 2010

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

33.

Cu 15 zile înainte de data desfăsurării alegerilor

11 septembrie 2010

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

12 septembrie 2010

Art. 55 alin. (8) si (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care depun candidaturi

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin tragere la sorti

35.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

12 septembrie 2010

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si comunicarea situatiei centralizate către Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscriptie

În scris

36.

Cel mai târziu până la

13 septembrie 2010

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de ponderea detinută în Parlament

37.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de

13 septembrie 2010

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a candidatilor la functia de primar, precum si a ordinii pentru candidatii independenti

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

38.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

13 septembrie 2010

Art. 65 alin. (1) si (2)

Calcularea timpilor de antenă acordati partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti la serviciile de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de situatia listelor complete prezentate


0

1

2

3

4

39.

Cel mai târziu în data de

20 septembrie 2010

Art. 28 alin. (2) si (4)

Întocmirea listei cu juristi si alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel putin studii medii si nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnati presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

40.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de

20 septembrie 2010

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefectul

 

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

21 septembrie 2010

Art. 57 alin. (1)si(4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscriptie, prin grija prefectului

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

21 septembrie 2010

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

43.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, dar nu mai târziu de

22 septembrie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral de circumscriptie a reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare.

Organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

În scris

44.

De îndată ce primeste comunicarea

reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare, dar nu mai târziu de

22 septembrie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare.

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

45.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui, dar nu mai târziu de

22 septembrie 2010

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal în ordine descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid

46.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 22 septembrie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

22 septembrie 2010

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prefectul, primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

48.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

23 septembrie 2010

Art. 39 alin. (1) si art. 34 alin. (4)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Persoanele interesate

În scris


0

1

2

3

4

49.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

23 septembrie 2010

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară

Primarul

În scris

50.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

23 septembrie 2010

Art. 59

Afisarea unui buletin de vot, vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscriptie si al biroului electoral al sectiei de votare

Primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

51.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 23 septembrie 2010

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

52.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 24 septembrie 2010

Art. 39 alin. (2) si art. 34 alin. (4)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

24 septembrie 2010

Art. 16 alin. (6) si art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, în două exemplare, precum si a listelor electorale suplimentare, birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al sectiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

În scris

55.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de 24 septembrie 2010

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către presedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestatia privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

25 septembrie 2010 - ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

57.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

25 septembrie 2010

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

58.

În ajunul zilei alegerilor

25 septembrie 2010 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) si (4)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 


0

1

2

3

4

59.

În ziua alegerilor

26 septembrie 2010 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) si (2)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, stampile, tusiere eto), sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

60.

În data de

26 septembrie 2010 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

61.

În data de

26 septembrie 2010 - ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

62.

După încheierea votării

26 septembrie 2010 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, membri ai biroului

 

63.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării:

cel mai târziu în

27 septembrie 2010 - ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază

64.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor

Art. 31 alin.(4)

Solutionarea cererilor pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă si irevocabilă

65.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

27 septembrie - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) si (2)

Predarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscriptie

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

66.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale sectiilor de votare

28 septembrie 2010 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) si art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor si atribuirea mandatelor. Înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie.

Biroul electoral de circumscriptie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Începând cu

27 septembrie 2010 - ora 21,00, respectiv

28 septembrie 2010 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunostinta publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de publicitate

 

NOTĂ:

Dacă este cazul organizării turului al ll-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână, în data de 3 octombrie 2010.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prin Adresa nr. 53.439/I.A. din 12 august 2010, înregistrată sub nr. 20/12.347/D.N.A. din 16 august 2010,

în temeiul art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constituie Comitetul interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor, având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 19 august 2010.

Nr. 211.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor

 

Nr. crt.

Institutia

Membru titular

Membru supleant

1.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Ioan Andreica Secretar de stat

Anca Ileana Ginavar , Director general, Directia generală dezvoltare teritorială

2.

Ministerul Administratiei si Internelor

Gheorghe Emacu Secretar de stat

Liviu Grădinaru, Director general, Directia generală pentru relatia cu comunitătile locale

3.

Ministerul Culturii si Patrimoniului National

Vasile Timis Secretar de stat

Mircea Angelescu, Director general, Directia generală patrimoniu cultural national

4.

Ministerul Mediului si Pădurilor

Marin Anton Secretar de stat

Dorina Mocanu, Director, Directia controlul poluării si evaluare impact

5.

Ministerul Finantelor Publice

Gheorghe Gherghina Secretar de stat

Julien Dorin Zamfir, Director, Directia de programare a investitiilor publice, Directia generală de programare bugetară

6.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Eusebiu Pistru Secretar de stat

Rodica Ionică, Director, Directia management, strategie si mediu

7.

Ministerul Justitiei

Alina Mihaela Bica Secretar de stat

Gabriel Tănăsescu Consilier al ministrului

8.

Secretariatul General al Guvernului

Andrei Todea Secretar de stat

Cristian Vorvoreanu Consilier Directia logistică


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească, la nivelul municipiului Bucuresti, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul municipiului Bucuresti. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 19 august 2010.

Nr. 212.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.130 din 19 august 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 688 din 19 august 2010

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la 31 martie 2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 8.865/2010 si nr. 1.881/2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul art. 38 si 50 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, al art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la 31 martie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la 30 iunie 2010 si neachitate până la data prezentului ordin"


2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la 30 iunie 2010 si neachitate până la data prezentului ordin".

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

„METODOLOGIE

privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la 30 iunie 2010 si neachitate până la data prezentului ordin"

4. În anexă, la punctele 1, 2, 3 si 14, sintagma 31 martie 2010 se modifică si se înlocuieste cu sintagma 30 iunie 2010.

5. În anexele nr. 1 si 2 la metodologie, sintagma 31 martie 2010 se modifică si se înlocuieste cu sintagma 30 iunie 2010.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii Financiare

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, si ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind solutionarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii Financiare, cu modificările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. III „Solutionarea plângerilor" din Normele metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 889/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 13 iulie 2005.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 august 2010.

Nr. 2.160.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind solutionarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii Financiare

 

1. Împotriva procesului-verbal de control financiar se poate formula plângere prealabilă în conditiile si în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

2. Plângerea prealabilă formulată împotriva procesului-verbal de control financiar reprezintă calea administrativă de atac.

3. Plângerea prealabilă se formulează în scris si va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul plângerii;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului, reprezentantului legal sau a împuternicitului, după caz, precum si stampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calitătii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

3.1. Plângerea prealabilă nu poate avea ca obiect alte sume si măsuri decât cele stabilite prin actul atacat.

3.2. Contestatorul poate depune în dovedirea plângerii formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control financiar.

4. Plângerea prealabilă se depune la directia din care face parte organul de control financiar al cărui act este atacat.


4.1. In cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

4.2. Introducerea plângerii prealabile nu suspendă executarea actului atacat. Aceste dispozitii nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executării actului atacat, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

5. Contestatorul poate renunta la plângerea prealabilă, până la solutionarea acesteia.

5.1. Cererea de renuntare trebuie să fie semnată de contestator, reprezentantul legal sau împuternicit, după caz, iar în cazul contestatorului persoană juridică, cererea trebuie să poarte stampila persoanei juridice. Dovada calitătii de împuternicit se face potrivit legii.

5.2. Persoanele fizice vor anexa la cererea de renuntare copia actului de identitate.

5.3. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la plângere.

5.4. Prin renuntarea la plângerea prealabilă nu se pierde dreptul contestatorului de a înainta o nouă plângere în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

6. Plângerea prealabilă formulată împotriva procesului-verbal de control financiar se solutionează de către directia/structura din care face parte organul de control financiar al cărui act este atacat, printr-un colectiv special constituit, denumit în continuare organ de solutionare competent. Organul de solutionare competent este format din specialisti care nu au participat la întocmirea procesului-verbal de control financiar atacat, desemnati prin act administrativ al directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti/directorului general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/Directiei generale de control financiar, după caz.

7. Pentru solutionarea plângerii prealabile se emite decizie. Decizia emisă în solutionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

7.1. Decizia de solutionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

a) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu solutionarea, numele sau denumirea contestatorului, sediul social al contestatorului, numărul de înregistrare a plângerii prealabile la organul de control financiar, obiectul cauzei, precum si sinteza sustinerilor părtilor.

b) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare competent în emiterea deciziei.

c) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată si instanta competentă.

7.2. Decizia se semnează de către conducătorul directiei din care face parte organul de control financiar al cărui act a fost atacat.

8. Analiza plângerii prealabile se face în raport de sustinerile părtilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.

8.1. Pentru lămurirea cauzei organul de solutionare competent poate solicita directiilor de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si Ministerului Finantelor Publice puncte de vedere.

8.2. Prin solutionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului în propria cale de atac.

9. Organul de solutionare competent se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedură si asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

9.1. Exceptiile de procedură pot fi următoarele: nerespectarea termenului de depunere a contestatiei, lipsa calitătii procesuale, lipsa capacitătii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume si măsuri decât cele care au făcut obiectul actului atacat.

9.2. Exceptiile de fond în procedura de solutionare a plângerilor prealabile pot fi următoarele: necompetenta organului care a încheiat actul contestat, prescriptia, autoritatea de lucru judecat etc.

9.3 Pentru exceptiile de procedură si exceptiile de fond, plângerea prealabilă poate fi respinsă ca:

a) tardivă, în situatia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege;

b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situatia în care aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;

c) fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exercitiu, potrivit legii;

d) lipsită de interes, în situatia în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau interesul său legitim;

e) prematur formulată, în situatia în care măsurile sau sumele contestate nu sunt stabilite cu titlu definitiv în sarcina acestuia.

10. Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, solutionarea cauzei atunci când organul care a efectuat controlul financiar a sesizat organele în drept cu privire la existenta indiciilor săvârsirii unei infractiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra solutiei ce urmează să fie dată în procedură administrativă.

10.1. La solutionarea plângerii prealabile, organul de solutionare competent se va pronunta si în raport cu motivarea rezolutiilor organelor de urmărire penală/hotărârilor instantelor judecătoresti, precum si a expertizelor efectuate în cauză, în măsura în care le detine.

11. Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă în totalitate sau în parte ori respinsă.

11.1. În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau partială a actului atacat.

11.2. Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul atacat, situatie în care urmează să se încheie un nou proces-verbal de control financiar care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare.

12. Plângerea prealabilă poate fi respinsă ca:

a) neîntemeiată, în situatia în care argumentele de fapt si de drept prezentate în sustinerea plângerii nu sunt de natură să modifice constatările din actul atacat;

b) nemotivată, în situatia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt si de drept în sustinerea plângerii prealabile sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionării;

c) fiind fără obiect, în situatia în care sumele si măsurile contestate nu au fost stabilite prin procesul-verbal de control financiar atacat sau dacă prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de solutia pronuntată de instanta penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect.

12.1. Aceste solutii nu sunt prevăzute limitativ.

12.2. În cazul în care plângerea prealabilă poartă o denumire gresită, însă cuprinde elementele prevăzute la pct. 3, organul de solutionare competent va proceda la solutionarea acesteia.

13. Decizia privind solutionarea plângerii prealabile se comunică contestatorului în conditiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

14. Decizia emisă în solutionarea plângerii prealabile poate fi atacată de către contestator, la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă, în conditiile legii.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale REAL LEASING - IFN S.A.

 

Având în vedere imposibilitatea desfăsurării de către Societatea Comercială REAL LEASING - IFN S.A. a activitătii de creditare conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, ca urmare a intrării în faliment,

în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale REAL LEASING - IFN S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Ariesul Mare nr. 5, bl. 112, se. C, ap. 36, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/7812/2001, cod unic de înregistrare 14176270, înscrisă în Registrul general la sectiunea h) „Leasing financiar" sub nr. RG-PJR-41-080129.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 august 2010.

Nr. 737.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.