MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 587/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 587         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 august 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 992 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 993 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

857. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor apartinătoare victimelor incendiului survenit la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”

 

858. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

591. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 992

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Varga Zsolt în Dosarul nr. 10.302/320/2009 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 5 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.302/320/2009, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de inculpatul Varga Zsolt cu ocazia solutionării unei cereri de recuzare a unui judecător.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si ale art. 24, deoarece instanta care este investită cu solutionarea unei cereri de recuzare nu este obligată să încunostinteze si părtile despre termenul la care se solutionează această cerere, în conditiile în care trebuie, în mod obligatoriu, să încunostinteze procurorul.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Examinarea declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare se face de îndată, ascultându-se procurorul când este prezent în instantă, iar dacă se găseste necesar, si părtile, precum si persoana care se abtine sau a cărei recuzare se cere.”

Autorul exceptiei consideră aceste dispozitii de lege ca fiind contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că procedura de solutionare a cererilor de recuzare face parte integrantă din procedura de judecată.

Potrivit Constitutiei, legiuitorul este unica autoritate competentă să reglementeze procedura de judecată, cazurile în care sedintele de judecată nu sunt publice, precum si căile de atac si conditiile exercitării acestora.

Reglementarea procedurii de solutionare a cererilor de recuzare reflectă preocuparea legiuitorului pentru asigurarea celeritătii acestei proceduri. Astfel, potrivit art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, examinarea cererii de recuzare se face „de îndată”, iar părtile sunt ascultate numai „dacă se găseste necesar”, în vederea împiedicării tergiversării solutionării cererii de recuzare si, implicit, a cauzei în care aceasta a fost formulată.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală în raport cu art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate referitoare la procedura recuzării în materie penală nu instituie privilegii sau discriminări pentru părtile cărora li se aplică aceste prevederi legale.

De asemenea, aceste dispozitii legale nu aduc atingere dreptului persoanei ca, în tot cursul procesului, să fie asistată de un avocat, ales sau numit din oficiu, si de a se prevala neîngrădit de toate garantiile pe care le presupune un proces echitabil, astfel încât nu poate fi retinută nici pretinsa încălcare a prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si ale art. 24.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală prin Decizia nr. 241 din 27 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 24 iunie 2004, si prin Decizia nr. 306 din 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 27 august 2004, respingând exceptia ca fiind neîntemeiată.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, solutia adoptată în aceste decizii, precum si considerentele pe care se întemeiază sunt valabile si în cauza de fată.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Varga Zsolt în Dosarul nr. 10.302/320/2009 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 993

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vacnoc Cons” - S.R.L. din Ploiesti, judetul Prahova, în Dosarul nr. 10.387/281/2009 al Judecătoriei Ploiesti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde administratorul pentru partea Societatea Comercială „Nosotroses Group” - S.R.L. din Blejoi, fiind lipsă celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Societatea Comercială „Nosotroses Group” - S.R.L. din Blejoi solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că reglementarea criticată nu contravine normelor constitutionale invocate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.387/281/2009, Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vacnoc Cons” - S.R.L. din Ploiesti, judetul Prahova, într-o cauză civilă având ca obiect ordonantă de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 aduc atingere impartialitătii judecătorului si încalcă dreptul la un proces echitabil, precum si dreptul la apărare, prin nerespectarea egalitătii de tratament a părtilor, respectiv a egalitătii de arme procesuale. Astfel, apreciază că această reglementare favorizează creditorul prin instituirea unui termen scurt înlăuntrul căruia judecătorul este obligat să ceară explicatii/lămuriri si să stăruie în efectuarea plătii sumei datorate de debitor înainte de a se cunoaste actele si mijloacele de probă ale acestuia.

Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă nu si-a exprimat opinia în legătură cu exceptia de neconstitutionalitate formulată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, ordonantă aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 118/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008.

Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 7 alin. (1): „ Pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o întelegere a părtilor asupra modalitătilor de plată. Citatia va fi înmânată părtii cu 3 zile înaintea termenului de judecată.”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare si art. 124 alin. (2) potrivit cărora justitia este unică, impartială si egală pentru toti. De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care statuează dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, exemplu fiind Decizia nr. 210 din 4 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 10 mai 2010, Decizia nr. 1.001 din 7 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, sau Decizia nr. 1.116 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 noiembrie 2008.

Cu acele prilejuri, Curtea a statuat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 a fost adoptată pentru a stabili măsuri pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată asumate prin contracte comerciale si pentru stabilirea unei proceduri simplificate de solutionare a actiunilor în justitie având ca obiect asemenea obligatii.

Prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului care, la solutionarea pricinilor în primă instantă, are obligatia de a încerca împăcarea părtilor. Împrejurarea că, potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, judecătorul citează părtile pentru explicatii si lămuriri si stăruie în efectuarea plătii sumei datorate înseamnă că hotărârea se va pronunta numai după ce judecătorul va analiza toate probele aflate la dosar, inclusiv pe cele propuse de debitor. Mai mult, art. 2 din ordonantă prevede că procedura reglementată de acest act normativ vizează exclusiv creantele certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, iar art. 10 dispune că ordonanta de plată se va emite numai în urma verificării cererii, pe baza înscrisurilor depuse potrivit art. 6 alin. (2), a declaratiilor părtilor, precum si a celorlalte probe administrate, instanta constatând că cererea este întemeiată.

Pe de altă parte, prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 dau posibilitatea contestării de către debitor a ordonantei de plată si reglementează procedura pentru exercitarea căii de atac. Asa fiind, Curtea constată că prevederile legale criticate de autorul exceptiei nu numai că nu încalcă dispozitiile constitutionale si conventionale invocate, ci, dimpotrivă, dau expresie acestora.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vacnoc Cons” - S.R.L. din Ploiesti, judetul Prahova, în Dosarul nr. 10.387/281/2009 al Judecătoriei Ploiesti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor apartinătoare victimelor incendiului survenit la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor apartinătoare victimelor incendiului survenit la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”.

(2) Cuantumul ajutoarelor prevăzute la alin. (1) se stabileste după cum urmează:

a) câte 5.000 lei pentru fiecare persoană decedată;

b) câte 3.000 lei pentru fiecare persoană grav afectată.

Art. 2. - (1) Sumele care se acordă cu titlu de ajutoare de urgentă potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi ridicate de către un membru al familiei cu capacitate deplină de exercitiu al drepturilor civile stabilit prin anchetele sociale efectuate de agentiile judetene pentru prestatii sociale în a căror rază teritorială locuiesc familiile persoanelor decedate.

(2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pe anul 2010.

Art. 3. - Ajutoarele de urgentă se acordă în baza aprobării ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pe măsură ce sunt primite anchetele sociale efectuate de agentiile judetene pentru prestatii sociale în a căror rază teritorială locuiesc familiile persoanelor decedate, care vor efectua si plata acestora.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 857.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctele 2, 5, 7, 9, 11 si 13 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 26 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„2. Gheorghe Emacu - Ministerul Administratiei si Internelor;

......................................................................................

5. Alexandru Nazare - Ministerul Finantelor Publice;

......................................................................................

7. Borbely Károly - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

......................................................................................

9. Eusebiu Pistru - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

......................................................................................

11. Marin Anton - Ministerul Mediului si Pădurilor;

......................................................................................

13. Bárna Tanczos - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 858.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor decadastru si publicitate imobiliară

 

Având în vedere:

- referatul Directiei informatice nr. 786/VII din 12 august 2010, aprobat de directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară;

- prevederile art. 9 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 18 lit. c) coroborate cu cele ale art. 34 din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, si ale art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1.  - Se aprobă organigrama Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă organigrama oficiilor de cadastru sI publicitate imobiliară, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Ca urmare a reorganizării oficiilor de cadastru sI publicitate imobiliară, Agentia Natională de Cadastru sI Publicitate Imobiliară preia activitatea specifică tehnologiei informatiei si comunicatiilor si personalul aferent.

Art. 3.  - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 69/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice si Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 martie 2010.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 13 august 2010.

Nr. 591.

ANEXA Nr. 1

 

ORGANIGRAMA

Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie

 

ANEXA Nr. 2

 

ORGANIGRAMA

oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară

 


* În cazul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară Bucuresti, Ilfov, lasi, Timisoara, Constanta si Cluj, Compartimentul juridic si relatii cu publicul si Biroul economic functionează la nivel de serviciu.


 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 39/1996

privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 44/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002 si ulterior a mai fost modificată si completată prin:

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

- Legea nr. 178/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iunie 2004 si rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004;

- Legea nr. 238/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 martie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008, aprobată prin Legea nr. 146/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2009;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2010.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se înfiintează Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin statut propriu aprobat de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, cu avizul consultativ al Asociatiei Române a Băncilor.

(3) Sediul Fondului este în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Fondul, în calitate de schemă de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României, are ca scop garantarea depozitelor si efectuarea plătii compensatiilor către deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite în prezenta ordonantă.

(2) Fondul poate desfăsura si activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al institutiilor de credit.

(3) În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) depozit - orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situatii tranzitorii derivând din operatiuni bancare curente si pe care institutia de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, precum si orice obligatie a institutiei de credit evidentiată printr-un titlu de creantă emis de aceasta, cu exceptia obligatiunilor prevăzute la alin. (6) al art. 159 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare;

b) depozit garantat - orice depozit aflat în evidenta institutiei de credit, care nu se încadrează în categoriile prevăzute în anexă si aferent căruia Fondul asigură plata compensatiei;

c) depozit indisponibil - depozit datorat si exigibil care nu a fost plătit potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile de către o institutie de credit aflată în oricare din următoarele situatii:

(i) Banca Natională a României a constatat că institutia de credit în cauză nu este capabilă, din motive legate direct de situatia sa financiară, să plătească depozitul si nu are perspective imediate de a putea să o facă;

(ii) a fost pronuntată o hotărâre judecătorească de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit, înainte ca Banca Natională a României să constate situatia prevăzută la pct. (i);

d) compensatie - suma pe care Fondul o plăteste fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare si în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă;

e) deponent garantat - titularul depozitului garantat sau, după caz, persoana îndreptătită la sume din respectivul depozit;

f) plafon de garantare - nivelul maxim al garantării per deponent garantat si per institutie de credit, stabilit conform legii;

g) contributie - suma nerambursabilă datorată Fondului de către institutiile de credit participante la Fond, conform prevederilor prezentei ordonante;

h) cont comun - contul deschis în numele a două sau mai multe persoane ori contul asupra căruia au drepturi două sau mai multe persoane si asupra căruia se pot dispune operatiuni sub semnătura a cel putin uneia dintre aceste persoane;

i) institutie de credit - entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si în acordarea de credite în cont propriu; pentru scopul prezentei ordonante, în cazul unei retele cooperatiste de credit este considerată institutie de credit casa centrală;

j) institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României - institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele din România ale institutiilor de credit din state terte.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a), pentru calculul soldului creditor se aplică regulile privind compensarea conform conditiilor legale si contractuale aplicabile depozitului.

(5) Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul prezentei ordonante si care nu au fost definite la alin. (3) au semnificatia prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Toate institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României sunt obligate să participe la Fond în conditiile prezentei ordonante, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele acestora din străinătate. În cazul organizatiilor cooperatiste de credit, casa centrală participă la Fond inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta.

(2) Depozitele plasate la institutiile de credit cu sediul în alte state membre, care operează în România, sunt garantate în conditiile prevăzute de legislatia aplicabilă din statul membru de origine. Sucursala din România a unei institutii de credit având sediul într-un alt stat membru poate avea calitatea de participant la Fond, la cerere, în cazul în care schema de garantare, oficial recunoscută în statul membru de origine, la care participă institutia de credit în cauză prevede un plafon de garantare inferior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai restrânsă decât cea stabilită prin prezenta ordonantă; participarea se efectuează numai pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile de credit persoane juridice române nu participă la Fond pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise în state terte care impun obligatia participării la o altă schemă de garantare a depozitelor, recunoscută oficial de respectivul stat tert.

(4) Institutiile de credit persoane juridice române pot participa pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise în alte state membre la o schemă de garantare a depozitelor recunoscută oficial în statul membru gazdă, dacă aceasta asigură un plafon de garantare superior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai extinsă decât cea stabilită prin prezenta ordonantă, pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de Fond potrivit prezentei ordonante.

(5) Fondul trebuie să depună diligentele necesare pentru a încheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare la care participă institutiile de credit care functionează în România printr-o sucursală participantă la Fond, în care vor fi stabilite cel putin procedurile aplicabile pentru plata compensatiilor deponentilor respectivelor sucursale, pentru respectarea termenelor si conditiilor stabilite de prezenta ordonantă.

(6) Fondul poate încheia acorduri de cooperare si cu alte scheme de garantare decât cele prevăzute la alin. (5).

 

CAPITOLUL II

Depozitele indisponibile

 

Art. 4. - (1) Institutia de credit căreia i s-a solicitat rambursarea unui depozit datorat si exigibil si nu a fost în măsură să îsi îndeplinească obligatia de plată conform conditiilor contractuale si legale aplicabile trebuie să notifice Băncii Nationale a României acest fapt în maximum două zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(2) Notificarea va cuprinde informatii cu privire la motivele neefectuării plătii si cu privire la perspectivele imediate de îndeplinire a acestei obligatii.

Art. 5. - (1) Banca Natională a României analizează dacă institutia de credit se regăseste în situatia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care s-a încredintat pentru întâia dată că institutia de credit nu a plătit depozite datorate si exigibile si, în cazul în care se confirmă încadrarea institutiei de credit în situatia mentionată, informează în aceeasi zi institutia de credit în cauză si Fondul referitor la constatarea faptului că depozitele au devenit indisponibile.

(2) În scopul aplicării alin. (1) se consideră că Banca Natională a României s-a încredintat pentru întâia dată că institutia de credit nu a plătit depozite datorate si exigibile, în următoarele situatii:

a) Banca Natională a României a fost notificată de institutia de credit conform prevederilor art. 4;

b) Banca Natională a României, în cursul propriilor investigatii, desi nu a fost notificată conform prevederilor art. 4, constată că institutia de credit se regăseste în situatia descrisă la art. 4;

c) autoritatea competentă din statul membru de origine a unei institutii de credit care functionează în România printr-o sucursală participantă la Fond în conditiile art. 3 alin. (2) a notificat Banca Natională a României cu privire la faptul că depozitele institutiei de credit din statul membru de origine au devenit indisponibile.

(3) În situatia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Natională a României poate institui măsura de administrare specială a institutiei de credit în cauză, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, fiind aplicate în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Compensatiile

 

Art. 6. - (1) Fondul garantează, în limitele si conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, depozitele, în orice monedă, la o institutie de credit participantă, cu exceptia depozitelor care se încadrează în categoriile de depozite prevăzute în lista din anexa la prezenta ordonantă.

(2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care depozitele constituite la o institutie de credit participantă devin indisponibile, Fondul asigură plata compensatiilor, în limita plafonului de garantare.

(3) Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

(4) Echivalentul în lei al plafonului de garantare si, respectiv, al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensatiilor se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Natională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.

(5) Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Natională a României comunică cursurile de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensatiilor se calculează pe baza ultimului curs de schimb practicat de institutia de credit în cauză pentru valuta respectivă, anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile.

Art. 7. - (1) Nivelul compensatiei se determină prin deducerea din suma tuturor depozitelor garantate detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi dată ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Compensatia de plătit este limitată la nivelul plafonului de garantare aplicabil potrivit prezentei ordonante.

(2) În cazul unui cont comun, nivelul compensatiei se determină, conform dispozitiilor alin. (1), pentru fiecare deponent garantat ce detine o cotă-parte din soldul contului, luându-se în calcul cota la care acesta este îndreptătit conform prevederilor contractuale si/sau legale. În absenta unor astfel de prevederi, pentru scopul determinării compensatiilor, soldul contului comun va fi divizat în părti egale între deponentii în cauză.

(3) În situatia în care un deponent nu este îndreptătit la sume aflate într-un cont, sumele pentru care acesta nu este îndreptătit se includ în calculul compensatiei datorate persoanei îndreptătite la acestea, cu conditia ca persoana îndreptătită să fie identificată sau identificabilă anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile. Dacă există mai multe persoane îndreptătite, pentru determinarea compensatiei datorate fiecăreia se aplică prevederile alin. (2), în mod corespunzător.

(4) În cazul unui cont comun, asupra căruia au drepturi mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupări de aceeasi natură, fără personalitate juridică, pentru determinarea nivelului compensatiei, depozitul aflat în contul comun va fi tratat ca si când ar apartine unui singur deponent.

(5) Dacă un deponent garantat se află sub urmărire penală pentru infractiunea de spălare a banilor sau pentru o infractiune legată de spălarea banilor, la solicitarea organelor abilitate legal, Fondul suspendă plata compensatiei până la data la care primeste dovada scoaterii de sub urmărire penală, a încetării urmăririi penale, a achitării sau, după caz, a încetării procesului penal referitor la dosarul în cauză.

Art. 8. - (1) Institutiile de credit participante la Fond sunt obligate să dispună de sisteme informatice adecvate, care să asigure existenta în permanentă a unei evidente complete si exacte cuprinzând toate datele referitoare la deponentii garantati, depozitele garantate ale acestora, creantele exigibile ale institutiei de credit fată de acestia, precum si orice alte informatii necesare determinării valorii compensatiei datorate fiecărui deponent garantat si întocmirii listei compensatiilor de plătit.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la sfârsitul fiecărui semestru, institutiile de credit participante raportează Fondului informatiile prevăzute la alin. (1), pe structura stabilită în reglementările emise de acesta.

(3) Suplimentar fată de raportările mentionate la alin. (2), Fondul, în exercitarea competentelor sale legale, poate solicita unei institutii de credit participante informatiile prevăzute la alin. (1).

(4) Sumele aferente depozitelor si obligatiilor unui deponent garantat fată de institutia de credit înregistrate în evidentele acesteia se iau în considerare la stabilirea valorii compensatiilor de plată, fiind prezumate a fi corecte si exacte, în măsura în care deponentul interesat nu probează contrariul.

 

CAPITOLUL IV

Resursele financiare si îndatorarea Fondului

 

Art. 9. - (1) Fondul are următoarele resurse financiare:

a) contributiile initiale, anuale si speciale ale institutiilor de credit;

b) încasările din recuperarea creantelor Fondului;

c) împrumuturi:

1. de la institutii de credit, de la societăti financiare si de la alte institutii, cu exceptia Băncii Nationale a României;

2. Împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului;

3. de la Guvern, potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (2);

d) alte resurse - donatii, sponsorizări, asistentă financiară;

e) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;

f) alte venituri, stabilite conform legii.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate în conditiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.

(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.

(4) În vederea stabilirii necesarului optim de resurse financiare, Fondul, cu aprobarea Băncii Nationale a României, va stabili anual gradul-tintă de acoperire a expunerii sale,

calculat ca raport între volumul resurselor financiare necesare ale Fondului si suma totală a depozitelor garantate.

(5) Pentru asigurarea resurselor financiare ale Fondului fiecare institutie de credit autorizată de Banca Natională a României este obligată să acorde anual, la cererea Fondului, o linie de credit stand-by în lei. Conventiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate, de regulă, până la sfârsitul lunii februarie a fiecărui an. Fondul va plăti din resursele sale financiare, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordată linia de credit stand-by, un comision de maximum 0,5% pentru sumele neutilizate.

(6) Ordinea utilizării resurselor se stabileste de Fond, pornind de la principiul optimizării costurilor.

Art. 10. - (1) Institutiile de credit plătesc Fondului contributiile prevăzute la art. 9 alin. (1) în moneda natională - leu.

(2) Plata contributiilor initiale, anuale, si a celor speciale ale institutiilor de credit se efectuează prin creditarea conturilor curente ale Fondului.

(3) Contributia initială se plăteste în termen de 30 de zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României, respectiv, în cazul sucursalelor institutiilor de credit cu sediul în alte state membre, de la data obtinerii calitătii de participant la Fond. Cuantumul contributiei initiale ce trebuie plătită de către institutiile de credit se stabileste după cum urmează:

a) institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României plătesc o contributie initială echivalentă cu 1% din capitalul initial reglementat aplicabil;

b) sucursalele institutiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond în conditiile art. 3 alin. (2) plătesc o contributie initială al cărei nivel va fi determinat conform criteriilor stabilite prin reglementările emise de Fond;

c) casele centrale ale cooperativelor de credit plătesc o contributie initială de 1% din capitalul agregat reglementat al retelei.

(4) În cazul în care o institutie de credit nu plăteste contributia initială în intervalul de timp stabilit prin prezenta ordonantă, la cererea Fondului, Banca Natională a României va debita contul curent al institutiei de credit în cauză cu sumele datorate.

(5) În cazul sucursalelor prevăzute la art. 3 alin. (2), dobândirea calitătii de participant este conditionată de plata contributiei.

(6) Contributia initială plătită de institutiile de credit va fi recunoscută drept cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal.

(7) Institutiile de credit rezultate dintr-o fuziune, precum si institutiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare sunt scutite de la plata contributiei initiale.

Art. 11. - (1) Fiecare institutie de credit participantă plăteste Fondului o contributie anuală a cărei valoare se obtine prin aplicarea cotei procentuale stabilite de către Fond, cu aprobarea Băncii Nationale a României, asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul în lei al soldului depozitelor garantate de Fond, aflate în evidenta institutiei de credit participante, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contributiei. În cazul sucursalelor ce dobândesc această calitate în conditiile art. 3 alin. (2), prevederile se aplică în mod corespunzător. În cazul organizatiilor cooperatiste de credit, soldul depozitelor garantate se calculează pe baza situatiei agregate a soldurilor reprezentând depozitele garantate aflate în


evidenta casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.

(2) Cota procentuală anuală se comunică institutiilor de credit de către Fond până cel târziu la sfârsitul lunii februarie a anului de plată si nu poate depăsi nivelul maxim de 0,5%.

(3) Contributia anuală a fiecărei institutii de credit se determină pe baza declaratiilor transmise de către aceasta Fondului prin intermediul unui formular, ale cărui format si dată de raportare se stabilesc de către Fond.

(4) Prima contributie anuală datorată Fondului de către o institutie de credit nou-participantă se va calcula prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României, respectiv de la data acceptării ca participant în cazul sucursalelor din state membre, până la sfârsitul anului. Prin exceptie de la această regulă, institutiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achizitionează după constituire un portofoliu de depozite plătesc prima contributie anuală determinată conform prevederilor alin. (1). În cazul în care pentru o institutie de credit a fost pronuntată o hotărâre judecătorească de declansare a procedurii falimentului sau a început lichidarea institutiei de credit la initiativa actionarilor/membrilor acesteia potrivit dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ori ca urmare a hotărârii Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei, potrivit dispozitiilor art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, baza de calcul a contributiei pentru acel an se stabileste potrivit evidentelor institutiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a fost pronuntată hotărârea judecătorească de declansare a procedurii falimentului, respectiv în care Banca Natională a României a confirmat încetarea valabilitătii autorizatiei institutiei de credit sau a hotărât retragerea autorizatiei acesteia. Contributia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată prin aplicarea cotei procentuale stabilite potrivit alin. (2) la baza de calcul stabilită în conditiile acestui alineat cu numărul de zile de la începutul anului până la data la care a fost pronuntată hotărârea judecătorească de declansare a procedurii falimentului, respectiv până la data la care Banca Natională a României a confirmat încetarea valabilitătii autorizatiei institutiei de credit sau a hotărât retragerea autorizatiei acesteia. Contributiile datorate si neachitate Fondului de către institutiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea respectivelor institutii de credit.

(5) Fiecare institutie de credit participantă este obligată să plătească, până cel târziu la data de 30 aprilie a anului de plată, contributia anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond. În conditiile în care plata contributiei anuale nu se efectuează în termenul stabilit, prevederile art. 10 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) Contributiile anuale efectuate de institutiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 12. - (1) În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României apreciază că resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor de plată, acesta poate stabili plata unei contributii speciale de către fiecare institutie de credit, egală cu până la nivelul contributiei anuale aferente exercitiului financiar respectiv. În conditiile în care plata contributiei speciale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 10 alin. (4).

(2) Cuantumul efectiv al contributiei speciale, precum si termenul de plată a acesteia se stabilesc de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

(3) Contributiile speciale plătite de institutiile de credit în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 13. - (1) În situatia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat fată de totalul depozitelor garantate, aflate în evidenta institutiilor de credit participante la Fond, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate decide, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, suspendarea plătii contributiilor anuale.

(2) În situatiile în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata contributiilor anuale va fi reluată.

Art. 14. - Contributiile făcute de institutiile de credit nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau dizolvării unei institutii de credit.

Art. 15. - (1) Fondul poate cere Guvernului să garanteze împrumuturile sale, acesta din urmă fiind obligat să ia o decizie în această privintă în termen de 15 zile de la data cererii.

(2) În situatii exceptionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plătii compensatiilor, Guvernul pune la dispozitia Fondului, sub formă de împrumut, sumele necesare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către Fond. Sursa fondurilor este reprezentată de veniturile din privatizare înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, iar conditiile de acordare/rambursare a împrumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL V

Conturi bancare si utilizarea resurselor Fondului

 

Art. 16. - (1) Fondul poate să deschidă conturi, după caz, la institutii de credit si institutii financiare din tară si din străinătate.

(2) Resursele financiare disponibile, prevăzute la art. 9 alin. (1), pot fi investite de Fond în:

a) titluri de stat, titluri garantate de stat si titluri de valoare emise de Banca Natională a României;

b) depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente financiare ale institutiilor de credit;

c) titluri de stat emise de statele membre ale Uniunii Europene, titluri emise de băncile centrale ale acestora si titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii, investitii care pot fi efectuate începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) La stabilirea instrumentelor financiare si a emitentilor acestora, prevăzuti la alin. (2), se au în vedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficientei si a lichiditătii plasamentelor respective. Strategia privind expunerea Fondului, atât pentru fiecare dintre instrumentele financiare, cât si pentru fiecare emitent, se stabileste, anual, de către Consiliul de administratie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

(4) Profitul Fondului, obtinut ca diferentă între veniturile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) si cheltuielile acestuia, este neimpozabil si este repartizat pentru constituirea unui fond anual de participare la profit, în limita unei cote de până la 1% din profit, cu aprobarea Consiliului de administratie al Fondului, iar diferenta va fi utilizată pentru reîntregirea resurselor Fondului, destinate plătii depozitelor garantate, precum si pentru finantarea investitiilor corporale si necorporale ale acestuia, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL VI

Plata compensatiilor

 

Art. 17. - (1) Fondul asigură efectuarea plătii compensatiilor către deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite în prezenta ordonantă.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (2), nu se datorează compensatii pentru depozitele rezultate din tranzactii în legătură cu care au fost pronuntate hotărâri judecătoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spălare a banilor, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor.

(3) Stabilirea încadrării depozitelor în categoria celor prevăzute la alin. (2) se realizează de Fond, pe baza informatiilor primite de la autoritătile competente, de la institutia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instantă, după caz.

(4) Deponentii garantati sunt exceptati de la aplicarea oricăror comisioane, taxe ori impozite pentru compensatiile primite.

Art. 18. - (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, conform art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau (ii), Fondul stabileste data începerii plătii compensatiilor, durata efectuării plătilor si modalitatea de plată a compensatiilor si asigură publicarea în cel mai scurt timp a acestor informatii pe website-ul Fondului si în cel putin două ziare de circulatie natională.

(2) Obligatia de a publica informatiile prevăzute la alin. (1) la sediul tuturor unitătilor teritoriale revine institutiei de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile, precum si institutiei de credit ce a fost mandatată pentru efectuarea plătii compensatiilor.

(3) Plata compensatiilor trebuie să înceapă, conform datei stabilite de Fond potrivit dispozitiilor alin. (1), în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), Banca Natională a României poate aproba, la solicitarea Fondului în circumstante absolut exceptionale, prelungirea cu maximum 10 zile lucrătoare a termenului pentru începerea plătii compensatiilor.

(5) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să includă cel putin următoarele elemente:

a) institutiile de credit care vor fi mandatate să efectueze plata compensatiilor, inclusiv unitătile teritoriale ale acestora;

b) perioada în care plata compensatiilor poate fi efectuată prin unitătile institutiilor de credit mandatate;

c) procedura de obtinere a compensatiilor neachitate în perioada prevăzută la lit. b);

d) modalitătile de plată, documentele, conditiile si formalitătile necesare pentru obtinerea compensatiei;

e) procedura de solutionare a contestatiilor referitoare la datele cuprinse în listele în baza cărora se realizează plata compensatiilor.

(6) Termenele prevăzute pentru începerea plătii compensatiilor si pentru durata efectuării plătilor, mentionate în prezentul articol, nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza plata compensatiei unui deponent garantat care nu a fost în măsură să îsi valorifice acest drept în termenele de mai sus.

Art. 19. - (1) Deponentii garantati care au nemultumiri legate de compensatii pot sesiza Fondul, în scris, pentru solutionarea situatiei lor.

(2) Fondul este obligat să răspundă acestor sesizări în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii lor.

(3) În situatia în care persoanele mentionate la alin. (1) nu sunt multumite cu solutia continută de răspunsul Fondului, se pot adresa instantei judecătoresti competente.

Art. 20. - (1) Institutia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau, după caz, lichidatorul desemnat de instantă transmite Fondului în ziua următoare constatării indisponibilitătii depozitelor informatiile prevăzute la art. 8 alin. (1).

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, institutia de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat de instantă transmite Fondului orice informatii rectificative sau suplimentare de natură să contribuie la asigurarea acuratetei informatiilor transmise potrivit alin. (1).

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), institutia de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat de instantă poate transmite Fondului informatiile de care nu a avut cunostintă în termenul prevăzut la alin. (2) si după expirarea acestui termen.

Art. 21. - În baza informatiilor prevăzute la art. 20, Fondul verifică lista compensatiilor de plătit transmisă de institutia de credit sau de lichidatorul desemnat si întocmeste lista finală, pe care o transmite institutiei de credit mandatate să efectueze plătile către deponentii garantati cu cel putin 24 de ore anterior datei începerii plătii compensatiilor.

Art. 22. - (1) În vederea efectuării plătii compensatiilor, Fondul mandatează una sau mai multe institutii de credit, selectate pe baza unor criterii stabilite prin reglementările emise de acesta.

(2) Până la sfârsitul lunii februarie a fiecărui an, Consiliul de administratie al Fondului stabileste pentru perioada următoarelor 12 luni, cu aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, institutiile de credit mandatate potrivit alin. (1).

Art. 23. - (1) Fără a aduce atingere altor drepturi ale deponentilor garantati, Fondul se subrogă în drepturile acestora pentru o sumă egală cu suma compensatiei datorate potrivit listei finale a compensatiilor de plătit, prevăzută la art. 21.

(2) În situatia în care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (ii), Fondul înregistrează, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, în registrul grefei tribunalului suma compensatiilor pe care urmează a le plăti deponentilor garantati, rezultată din situatia întocmită conform art. 21.

(3) În situatia în care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), a fost instituită măsura administrării speciale si, ulterior, Banca Natională a României a dispus încetarea administrării speciale si reluarea activitătii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare, indisponibilizarea depozitelor încetează de la data la care Banca Natională a României a dispus reluarea activitătii institutiei de credit, aceasta, prin exceptie de la prevederile alin. (1), fiind obligată fată de Fond la plata imediată a sumei corespunzătoare plătilor efectuate de acesta pentru compensarea depozitelor garantate.


Art. 24. - Obligatia institutiei de credit fată de deponentii săi se reduce cu suma corespunzătoare plătilor efectuate de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.

Art. 25. - Fondul va informa periodic institutia de credit sau, după caz, lichidatorul desemnat asupra compensatiilor plătite deponentilor.

Art. 26. - (1) Pentru realizarea obiectivelor procedurii de lichidare, Fondul poate angaja prin contract persoane fizice, firme sau institutii specializate în activitatea de lichidare ori consultantă în acest domeniu. Desemnarea institutiei sau firmei se va face prin licitatie publică.

(2) În cazul persoanelor fizice, plata contravalorii prestatiilor se va stabili prin negociere, sub forma unei sume forfetare ori a unor procente din valoarea recuperată, procente ce pot fi diferentiate în functie de conditiile stabilite de Fond pentru prestatiile respective.

Art. 27. - Creantele deponentilor, altele decât cele plătite de Fond, vor fi compensate din averea institutiei de credit în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Conducerea si administrarea Fondului

 

Art. 28. - (1) Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din 7 membri.

(2) Consiliul de administratie este compus din:

a) 3 membri numiti de Banca Natională a României, dintre care unul va fi numit presedintele Consiliului de administratie al Fondului;

b) 2 membri numiti de Asociatia Română a Băncilor;

c) un membru numit de Ministerul Finantelor Publice;

d) un membru numit de Ministerul Justitiei.

(3) Membrii Consiliului de administratie al Fondului sunt numiti pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.

(4) Membrii consiliului de administratie ale căror mandate au expirat vor rămâne în functie până la numirea succesorilor lor.

(5) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absentă sau de imposibilitate temporară de a participa, de un membru al consiliului de administratie numit de el sau, în absenta acestei numiri, de cel mai în vârstă membru al consiliului de administratie.

(6) În caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului, numirea înlocuitorului se face în conditiile alin. (2) pentru durata rămasă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.

(7) Membrii Consiliului de administratie al Fondului primesc o indemnizatie în limita a 20% din salariul directorului Fondului.

Art. 29. - Membrii Consiliului de administratie al Fondului trebuie să fie rezidenti în România, licentiati în domeniul economic sau juridic, cu o bună reputatie si onorabilitate si cu experientă profesională de minimum 5 ani în domeniul financiar-bancar, să nu li se fi retras în ultimii 5 ani aprobarea de conducători, în cazul celor care au fost numiti anterior conducători de institutii financiare.

Art. 30. - (1) Membrii consiliului de administratie:

a) nu pot fi soti, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;

b) nu trebuie să fi fost declarati faliti;

c) nu trebuie să aibă cazier judiciar.

(2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului nu pot lua parte la luarea deciziilor privind o institutie de credit unde este angajată una dintre persoanele mentionate la alin. (1) lit. a).

Art. 31. - (1) Calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului încetează în următoarele situatii:

a) la încheierea mandatului;

b) prin demisie;

c) în caz de incompatibilitate;

d) prin înlocuire, conform art. 28 alin. (6); e)în cazurile prevăzute la art. 30 alin. (1); f) prin revocare.

(2) Revocarea din functie a oricărui membru al Consiliului de administratie al Fondului se face în aceleasi conditii ca si la numirea acestora, caz în care conducătorul institutiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.

Art. 32. - (1) Consiliul de administratie trebuie să se întrunească cel putin o dată pe lună în sedintă ordinară.

(2) Consiliul de administratie poate fi convocat în sedintă extraordinară de către presedinte din proprie initiativă sau ia cererea oricărui membru al consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administratie trebuie să fie convocat în scris, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei.

(4) Convocarea trebuie să contină ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfăsurare a sedintei.

(5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc unde s-a convenit.

(6) În situatia care solicită actiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată verbal.

(7) Consiliul de administratie deliberează în mod valabil în prezenta a cel putin 5 din numărul membrilor săi.

(8) Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritate simplă de voturi din totalul membrilor acestuia.

(9) Procesul-verbal al sedintei, care contine ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toti membrii prezenti la sedintă.

Art. 33. - Atributiile Consiliului de administratie al Fondului sunt următoarele:

a) analizează, avizează si propune Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României spre aprobare:

1. statutul Fondului si reglementările elaborate de Fond în aplicarea legii;

2. structura organizatorică si de personal, precum si politica salarială;

3. bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului;

4. suspendarea si reluarea contributiilor, în conformitate cu art. 13;

5. stabilirea contributiilor speciale, nivelul acestora si termenul de plată, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) si (2);

6. Împrumuturile Fondului, inclusiv cele de tipul liniilor de credit stand-by, precum si emiterea de titluri de valoare de către acesta;

7. raportul anual de activitate si situatiile financiare anuale;

8. strategia anuală privind expunerea Fondului, care are ca obiective principale minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora; criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate si ierarhizate în functie de aceste trei obiective;

9. stabilirea anuală a gradului-tintă de acoperire a expunerii Fondului în vederea determinării necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum si stabilirea cotei contributiei anuale a institutiilor de credit;

b) analizează si aprobă:

1. numirea si eliberarea din functie a membrilor conducerii executive;

2. propuneri cu privire la modalitătile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare stabilite în cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;

3. desemnarea Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la institutiile de credit;

4. contractarea, cu persoane fizice si juridice, române sau străine, de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistentă si consultantă de specialitate, pe bază de licitatie publică;

5. cererile de ofertă si ofertele institutiilor de credit, în cazul tranzactiilor privind achizitionarea de active si asumarea de pasive, conform reglementărilor legale privind procedura falimentului institutiilor de credit;

6. propunerile din rapoartele întocmite, conform prevederilor legale, în calitatea Fondului de lichidator, rapoartele întocmite, dacă este cazul, în calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care contin solutii si propuneri care necesită aprobarea consiliului de administratie si care tin atât de calitătile mentionate, cât si de cea de creditor la institutii de credit în faliment, alte materiale ce tin de aplicarea reglementărilor Fondului, de buna desfăsurare a activitătii acestuia;

7. raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari pe bază de licitatie;

8. sistemul de control intern, inclusiv auditul intern;

9. implicatiile asupra Fondului ale hotărârii judecătoresti privind începerea procedurii falimentului si stabilirea măsurilor de luat, pe baza propunerilor directorului, cu privire la modalitătile de lichidare a institutiilor de credit declarate în stare de faliment, respectiv cu privire la plata compensatiilor către deponenti;

10. solicitările Fondului cu privire la primirea de la Banca Natională a României si de la institutiile de credit participante a documentelor si informatiilor necesare functionării în bune conditii a acestuia;

11. reglementările interne ale Fondului, precum si reglementări emise în aplicarea procedurilor de lichidare în cazul institutiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;

12. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;

13. alte informări si rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;

14. exercită orice alte sarcini prevăzute de lege sau date de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

Art. 34. - (1) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului are următoarele atributii:

a) stabileste ordinea de zi si convoacă consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legii;

b) conduce lucrările sedintelor Consiliului de administratie al Fondului;

c) solicită directorului sau, în lipsa acestuia, înlocuitorilor săi, prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

d) numeste un membru al Consiliului de administratie al Fondului, care îl înlocuieste în cazul imposibilitătii temporare de participare;

e) face propuneri de numire în functie a membrilor conducerii executive;

f) semnează contractele de muncă cu membrii conducerii executive si le stabileste salariile de încadrare, precum si indemnizatiile respective;

g) acordă prime si alte stimulente conducerii executive si aprobă propunerile de premiere a personalului, prezentate de director;

h) asigură prezentarea la Consiliul de administratie al Fondului a bugetului de venituri si cheltuieli, situatiilor financiare anuale, raportului anual de activitate, precum si a propunerii privind alocarea profitului Fondului;

i) controlează activitatea directorului;

j) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României. De asemenea, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administratie al Fondului si informarea acestuia asupra modului de realizare a hotărârilor;

k) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale sau date de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României ori Consiliul de administratie al Fondului.

(2) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului împreună cu directorul înaintează si prezintă, după caz, Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României materialele prevăzute la art. 33 lit. a). Propune spre aprobare Consiliului de administratie al Fondului măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

Art. 35. - Directorul Fondului conduce operativ activitatea curentă a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României si Consiliului de administratie al Fondului si informează asupra modului de realizare a acestora. Directorul Fondului are următoarele atributii:

a) reprezintă Fondul în raporturile cu Banca Natională a României, institutiile de credit, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritătile administratiei publice locale, alte persoane fizice si juridice, române sau străine, precum si în fata instantelor judecătoresti si arbitrale;

b) propune Consiliului de administratie al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 33 lit. a) si b);

c) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmărind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum si randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, precum si potrivit hotărârilor Consiliului de administratie al Fondului, care va fi informat lunar asupra aplicării strategiei anuale;

d) asigură efectuarea investitiilor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare si în limita plafoanelor aprobate;

e) asigură publicarea listei institutiilor de credit ai căror clienti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor si a modificărilor ulterioare ale acesteia;

f) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plătilor prevăzute de lege, în cazul indisponibilizării depozitelor;

g) monitorizează si supraveghează activitatea Fondului de administrare si lichidare la institutii de credit, precum si cea de plată a compensatiilor deponentilor garantati; dispune asupra măsurilor de luat în activitatea Fondului în situatiile enumerate; monitorizează activitatea lichidatorilor la institutiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor;


h) încheie, modifică si desface contractele individuale de muncă ale salariatilor Fondului;

i) angajează cheltuielile legate de functionarea Fondului în limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

j) asigură organizarea si exercitarea controlului intern si auditului intern, în conformitate cu normele emise de Fond;

k) încheie contracte de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistentă si de consultantă de specialitate cu persoane fizice si juridice române si străine;

l) îndeplineste orice altă atributie dată în aplicarea prevederilor legale ori dată în sarcina sa de Consiliul de administratie al Fondului.

 

CAPITOLUL VIII

Situatii financiare anuale si controlul acestora

 

Art. 36. - Fondul are obligatia organizării si conducerii contabilitătii, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor proprii în domeniu avizate de Banca Natională a României si de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 37. - În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Fondul trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern si audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în concordantă cu reglementările legale.

Art. 38. - (1) În scopul auditării situatiilor financiare, Fondul va încheia contract cu un auditor financiar, persoană juridică autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.

(2) Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, va fi prezentat Consiliului de administratie al Fondului, respectiv Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

Art. 39. - Exercitiul financiar al Fondului începe la data de 1 ianuarie si se termină la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Fondului.

Art. 40. - (1) Situatiile financiare anuale se aprobă de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului.

(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, precum si raportul auditorului financiar vor fi făcute publice.

 

CAPITOLUL IX

Informatii care se vor comunica Fondului

 

Art. 41. - (1) La cererea Consiliului de administratie al Fondului, Banca Natională a României va comunica orice informatii disponibile pe care le apreciază ca necesare pentru îndeplinirea atributiilor Fondului.

(2) La cererea Consiliului de administratie al Fondului, institutiile de credit vor comunica orice informatii necesare pentru îndeplinirea atributiilor Fondului si care nu sunt disponibile la Banca Natională a României.

(3) Informatiile obtinute vor fi utilizate de către Fond, exclusiv pentru îndeplinirea atributiilor sale.

(4) Fondul este obligat să efectueze periodic teste cu privire la capacitatea propriilor sisteme de a asigura colectarea informatiilor necesare determinării compensatiilor de plată, verificarea si transmiterea lor către institutiile de credit mandatate în termenele aplicabile potrivit prezentei ordonante.

(5) Banca Natională a României informează Fondul, atunci când este cazul, cu privire la situatiile în care identifică la nivelul unei institutii de credit aspecte care pot conduce la indisponibilizarea depozitelor.

Art. 42. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Fondul verifică la institutiile de credit atât realitatea datelor înscrise în declaratiile privind calculul si plata contributiilor datorate, cât si respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponentilor de către institutiile de credit. De asemenea, Fondul va putea să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru verificarea evidentelor contabile ale unei institutii de credit. Desemnarea auditorilor si necesitatea verificării care urmează să fie efectuată de acestia vor fi supuse aprobării Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

(2) În cadrul examinării mentionate la alin. (1) Fondul sau persoana mandatată de acesta poate să solicite membrilor consiliului de administratie si salariatilor institutiei de credit, precum si auditorilor acestei institutii orice informatii necesare pentru calculul depozitelor garantate.

Art. 43. - Membrii Consiliului de administratie al Fondului, salariatii Fondului, precum si celelalte persoane angajate de către Fond au obligatia de a nu dezvălui secretul profesional asupra informatiilor obtinute în cursul activitătii lor, decât în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL X

Informatii pentru deponenti

 

Art. 44. - (1) Institutiile de credit participante la Fond sunt obligate să pună la dispozitia deponentilor existenti si potentiali informatii privind garantarea depozitelor, care să se refere cel putin la următoarele:

a) tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensatiilor - depozite negarantate;

b) nivelul plafonului de garantare.

(2) Institutiile de credit prevăzute la alin. (1) sunt obligate să pună la dispozitia deponentilor existenti si potentiali, la cererea acestora, informatiile referitoare la:

a) modul de calcul al compensatiei;

b) documentele, conditiile si formalitătile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensatiile plătite de către Fond.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie disponibile la toate sediile institutiilor de credit, iar prezentarea acestora trebuie să fie formulată clar, fluent si usor de înteles, fără pasaje echivoce, potrivit reglementărilor elaborate de Fond.

(4) Atunci când depozitul unui deponent nu se încadrează în categoria celor garantate, institutia de credit are obligatia de a-l informa în mod expres cu privire la acest fapt.

(5) În scopul aplicării prevederilor alin. (4), la initierea unei relatii de afaceri sau a unei tranzactii ocazionale din care ar rezulta un depozit, institutiile de credit participante trebuie să obtină, de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse, informatii relevante pentru a putea stabili dacă respectiva persoană juridică se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Orice modificări în situatia unei persoane juridice care ar putea conduce la schimbarea încadrării mentionate la alin. (5) trebuie notificate în cel mai scurt timp posibil institutiei de credit de persoana juridică în cauză.


Art. 45. - Institutiile de credit participante la Fond nu vor pune la dispozitia deponentilor existenti si potentiali informatii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare conform prezentei ordonante, respectiv cele oferite de schema/schemele de garantare oficial recunoscută/recunoscute la care participă.

 

CAPITOLUL XI

Sanctiuni

 

Art. 46. - (1) Dacă o institutie de credit autorizată de Banca Natională a României nu se conformează obligatiilor ce îi revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si reglementărilor date în aplicarea ei, Fondul va notifica acest lucru Băncii Nationale a României, în vederea luării măsurilor necesare.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), Banca Natională a României poate dispune măsurile prevăzute la art. 226 alin. (2) lit. d) si/sau aplica sanctiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Depozitele constituite la o institutie de credit căreia Banca Natională a României i-a retras autorizatia de functionare rămân garantate de către Fond.

(4) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.

(5) În cazul în care o sucursală participantă la Fond în conditiile art. 3 alin. (2) nu se conformează obligatiilor ce îi revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si reglementărilor date în aplicarea ei, Fondul va notifica acest fapt autoritătii competente din statul membru de origine. Dacă aplicarea măsurilor dispuse de autoritatea competentă nu conduce la încadrarea sucursalei respective în cerintele impuse, Fondul poate, cu acordul expres al acestei autorităti competente, după o perioadă de preaviz de cel putin 12 luni, să retragă calitatea de participant a sucursalei respective. Depozitele atrase de sucursală înainte de retragerea calitătii de participant continuă să fie garantate de Fond până la data scadentei lor.

(6) Sucursala în cauză va informa deponentii în legătură cu măsura retragerii calitătii de participant la Fond.

(7) În cazul în care o schemă de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă o sucursală a unei institutii de credit persoană juridică română, în conditiile art. 3 alin. (3) sau alin. (4), notifică Banca Natională a României cu privire la neîndeplinirea obligatiilor ce revin sucursalei în cauză, în calitatea acesteia de participant la respectiva schemă de garantare a depozitelor, Banca Natională a României aplică institutiei de credit măsurile si/sau sanctiunile prevăzute la alin. (2), cooperând în acest sens cu respectiva schemă de garantare.

Art. 47. - Institutia de credit căreia i s-au aplicat sanctiunile prevăzute la art. 46 nu este exceptată de la plata obligatiilor corespunzătoare pentru exercitiul financiar în cursul căruia i s-au aplicat aceste sanctiuni.

Art. 48. - Fondul si Banca Natională a României, după caz, sunt împuternicite să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare si a impune respectarea prevederilor legislatiei referitoare la activitatea Fondului. Reglementările elaborate de Fond pot fi sub formă de regulamente, norme, ordine, circulare si comunicate si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Reglementările sub formă de regulamente si norme se aprobă de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL XII

Infractiuni

 

Art. 49. - (1) Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1), referitoare la obligatia notificării incapacitătii de rambursare, si/sau ale art. 20 alin. (1), referitoare la obligatia transmiterii informatiilor către Fond, constituie infractiune si se pedepseste cu amendă de la 10.000 la 100.000 lei.

(2) Fapta persoanei fizice care detinea atributii în asigurarea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) si/sau la art. 20 alin. (1) si care nu Ie-a îndeplinit sau Ie-a îndeplinit defectuos constituie infractiune si se pedepseste cu închisoarea de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 50. - (1) Fără a aduce atingere dispozitiilor alin. (2) al prezentului articol, prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), ale art. 4 si ale art. 5 intră în vigoare de la data de 30 august 2009.

(2) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 5 alin. (1), referitor la constatarea indisponibilitătii depozitelor de către Banca Natională a României, va fi de cel mult 21 de zile calendaristice.

(3) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 8 alin. (2) este de 20 de zile calendaristice.

Art. 51. - (1) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 18 alin. (1), referitor la perioada în care Fondul stabileste data începerii plătii compensatiilor, durata efectuării plătilor si modalitatea de plată a compensatiilor si publică aceste informatii, nu poate depăsi 30 de zile calendaristice de la data la care depozitele devin indisponibile.

(2) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 18 alin. (3) pentru începerea plătii compensatiilor nu poate depăsi 3 luni de zile de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

(3) Prevederile alin. (4) al art. 18 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

Art. 52. - (1) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 20 alin. (1), referitor la transmiterea către Fond a informatiilor prevăzute la art. 8 alin. (1), este de 20 de zile calendaristice.

(2) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) este de 30 de zile calendaristice.

Art. 53. - Fondul este scutit de plata oricăror comisioane pentru operatiunile efectuate de Banca Natională a României în contul său.

Art. 54. - Prima întrunire a Consiliului de administratie al Fondului se va tine în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de modificare si completare a prezentei ordonante.

Art. 55. - Fondul va elabora statutul său si reglementări în aplicarea prevederilor legii de modificare si completare a prezentei ordonante, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 56. - (1) Orice intentie de modificare a prevederilor privind nivelul plafonului de garantare sau a dispozitiilor anexei cuprinzând lista depozitelor negarantate trebuie notificată Băncii Nationale a României, care informează Comisia Europeană si Comitetul Bancar European referitor la aceste intentii.

(2) Banca Natională a României informează Comisia Europeană si Comitetul Bancar European despre dificultătile întâmpinate de România în cooperarea cu alte state membre pe problema schemelor de garantare a depozitelor.


ANEXA

 

LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

 

1. Depozite, altele decât cele care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (3), ale unei institutii de credit făcute în nume si cont propriu

2. Instrumente care se încadrează în definitia fondurilor proprii, conform reglementărilor Băncii Nationale a României privind fondurile proprii ale institutiilor de credit

3. Depozite ale institutiilor financiare, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia institutiilor financiare nebancare din categoria caselor de ajutor reciproc

4. Depozite ale asigurătorilor si reasiguratorilor si ale intermediarilor în asigurări, asa cum sunt acestia definiti în legislatia privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor

5. Depozite ale autoritătilor publice centrale, locale si regionale

6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, asa cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital

7. Depozite ale fondurilor de pensii

8. Depozite la institutia de credit apartinând, după caz, administratorilor acesteia, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor semnificativi

9. Depozitele deponentilor cu statut similar celor de la pct. 8 în cadrul altor societăti din grupul institutiei de credit

10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice mentionate la pct. 8 si 9, respectiv sot/sotie, si rudele si afinii de gradul întâi, precum si ale tertelor persoane care actionează în numele deponentilor mentionati la pct. 8 si 9

11. Depozitele la institutia de credit ale companiilor din grupul din care face parte institutia de credit

12. Depozite nenominative

13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care izvorăsc din acceptări proprii si bilete la ordin

14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

*

Reproducem mai jos mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2010:

„Prezenta ordonantă de urgentă transpune dispozitiile art. 1 pct. 3 lit. (i) din Directiva 94/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 135 din 31 mai 1994, si ale Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind modificarea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plată a compensatiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 13 martie 2009.”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.