MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 585/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 585         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

824. - Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

209. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

210. - Decizie privind numirea domnului Tănăsescu Gabriel în functia publică de secretar general la Ministerul Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

144/1.115/1.041. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si pădurilor privind actualizarea listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

1.953. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

2.057. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

1. - Hotărâre privind aprobarea Registrului consultantilor fiscali si al societătilor comerciale de consultantă fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 si art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia cu nr. MFP 105183, reevaluat conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures, situată în judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei mentionate la art. 2 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acesteia, în conditiile legii.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si desfiintarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 824.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului la care se modifică valoarea contabilă ca urmare a reevaluării

 

Numărul MFP

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea contaona actualizată

105183

49 - 337

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures

Localitatea Sarasău, Str. Principală nr. 2, DN 19, judetul Maramures

407296,38

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului

Numărul MFP

Localitatea Sarasău, Str. Principală nr. 2, DN 19, judetul Maramures, carte funciară nr. 1180 nr. cadastral 2237

Ministerul Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures

Pavilion nr. 49-337-07 Suprafata construită = 174,6 m2 Valoarea contabilă = 51.973,03 lei

105183

- partial -


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justitiei prin Adresa nr. 81.712/2010, precum si prevederile art. 13 alin. (2) si (3) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Bica Alina Mihaela, secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei, se numeste în calitatea de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor în locul doamnei Rodica Constantinovici.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 august 2010.

Nr. 209.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Tănăsescu Gabriel în functia publică de secretar general la Ministerul Justitiei

 

Având în vedere propunerea de numire în functia de secretar general la Ministerul Justitiei, înaintată prin Adresa nr. 82.330/2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 lit. b) si al art.19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tănăsescu Gabriel se numeste în functia publică de secretar general la Ministerul Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 august 2010.

Nr. 210.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 144 din 16 iunie 2010

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.115 din 12 august 2010

MINISTERUL MEDIULUI Sl PĂDURILOR

Nr. 1.041 din 1 iulie 2010

 

ORDIN

privind actualizarea listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 80.295 din 15 iunie 2010 al Directiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în temeiul:

- prevederilor art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si ministrul mediului si pădurilor emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 26 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Numărul curent. 121, privind tolilfluanidul, se elimină.

2. Certificatele de omologare pentru produsele de protectie a plantelor care contin tolilfluanid se retrag până la 30 noiembrie 2010.

3. Certificatele de omologare pentru produsele de protectie a plantelor care contin tolilfluanid nu se mai acordă sau nu se mai reînnoiesc începând cu 1 decembrie 2010.

4. În conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, perioada de gratie acordată detinătorului omologării trebuie să fie cât mai scurtă posibil si expiră cel târziu la 31 mai 2011.

5. În lista cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României, după numărul curent 280 se introduc douăzeci de noi numere curente, numerele curente 281-2973, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile următoarelor directive care modifică anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului referitoare la plasarea pe piată a produselor de protectie a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), seria L, nr. 230 din 19 august 1991:

- Directiva Comisiei 2009/37/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii clormequat, compusilor de cupru, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron si zeta-cipermetrin ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 104 din 24 aprilie 2009;

- Directiva Comisiei 2009/70/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii difenacumului, clorurii de didecildimetil amoniu si sulfului ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 164 din 26 iunie 2009;

- Directiva Comisiei 2009/77/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii clorsulfuron, ciromazin, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat si triflusulfuron ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 2 iulie 2009;

- Directiva Consiliului 2009/82/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substantei tetraconazol ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 196 din 28 iulie 2009;

- Directiva Consiliului 2009/116/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru a include uleiurile parafinice CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 si CAS 97862-82-3 ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 237 din 9 septembrie 2009;

- Directiva Consiliului 2009/117/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru a include uleiul de parafină CAS 8042-47-5 ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 237 din 9 septembrie 2009;

- Directiva Comisiei 2010/2/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveste extinderea utilizării substantei active clormequat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 24 din 28 ianuarie 2010;

- Directiva Comisiei 2010/20/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru a elimina tolilfluanidul ca substantă activă si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin această substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 10 martie 2010;

- Directiva Comisiei 2010/34/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveste extinderea domeniului de utilizare a substantei active penconazol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 134 din 1 iunie 2010.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul sănătătii,

Attila Cseke

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely


ANEXA

 

Substante active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

Nr. crt.

Denumirea comună, numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate 1)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

281.

Clormequat

Nr. CAS 7003-89-6

(clormequat) Nr. CIPAC 143 (clormequat)

 

Nr. CAS 999-81-5 (clorură de clormequat)

 

Nr. CIPAC 143.302 (clorură de clormequat)

2-clor-etil trimetil amoniu (clormequat)

 

 

 

Clorură de 2-clor-etil trimetil amoniu (clorură de clormequat)

> 636 g/kg

 

Impurităti:

1,2-dicloretan: maximum 0,1 g/kg (din continutul uscat de clorură de clormequat)

Cloretilenă (clorură de vinii): maximum 0,0005 g/kg (din continutul uscat de clorură de clormequat)

1.12.2009

30.11.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca regulator de crestere a plantelor, pentru

cereale si culturi hecomestibile.

Partea B:

La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protectie a plantelor care contin clormequat, pentru alte utilizări decât cele referitoare la secară si triticale, în special în legătură cu expunerea consumatorilor,

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor acordă o atentie deosebită criteriilor prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură că fnainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele si informatiile necesare unei astfel de omologări. Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la clormequat, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 ianuarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorului;

Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare.

- protejării păsărilor si mamiferelor; Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de studiisuplimentare privind comportamentul si evolutia (studii de absorbtie care săfie efectuate la 20°C, recalcularea concentratiilor estimate în apele subterane, în apele de suprafată si în sedimente), metodele de monitorizare pentru determinarea substantei în produsele de origine animală si în ape, precum si riscurile pentru organismele acvatice, păsări si mamifere. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul, la cererea căruia substanta clormequat a fost inclusă în prezenta anexă, furnizează aceste informatii Comisiei Europene până la 30 noiembrie 2011 cel târziu.


1

2

3

4

5

6

7

282.

Compusi de cupru

 

 

1.12.2009

30.11.2016

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca bactericid si fungicid.

Partea B:

La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protectie a plantelor care contin cupru, pentru alte utilizări decât cele referitoare la rosiile cultivate în seră, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor acordă o atentie deosebită criteriilor prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură că înainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele si informatiile necesare unei astfel de omologări. Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la compusii de cupru, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 ianuarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- specificatiei materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată si sustinută prin date analitice adecvate. Materialul testat, utilizat în dosarele de toxicitate, trebuie comparat si verificat avându-se în vedere această specificatie a materialului tehnic;

- sigurantei operatorilor si lucrătorilor;

 

Hidroxid de cupru Nr. CAS 20427-59-2 Nr. CIPAC 44.305

Hidroxid de cupru (II)

> 573 g/kg

 

 

 

Oxiclorură de cupru

Nr. CAS 1332-65-6 sau

1332-40-7

Nr. CIPAC 44.602

Trihidroxiclorură dicuprică

> 550 g/kg

 

 

 

Oxid de cupru Nr. CAS 1317-39-1 Nr. CIPAC 44.603

Oxid de cupru

> 820 g/kg

 

 

 

Amestec Bordeaux Nr. CAS 8011-63-0 Nr. CIPAC 44.604

Nealocat

> 245 g/kg

 

 

 

Sulfat de cupru tribazic Nr. CAS 12527-76-3 Nr. CIPAC 44.306

Nealocat

> 490 g/kg

Următoarele impurităti prezintă riscuri toxicologice si nu trebuie să depăsească nivelele de mai jos: Rumb maximum 0,0005 g/kg de continut de cupru

 

 

 

 

 

 

Cadmiu maximum 0,0001 g/kg de continut de cupru

 

Atsen maximum 0,0001 g/kg de continut de cupru

 

 


 

 

 

 

 

 

Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- protejării apei si organismelor netintă. În ceea ce priveste aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi zonele-tampon;

- cantitătii de substantă activă care se aplică. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să se asigure că toate cantitătile omologate, ca doze si număr de aplicatii, reprezintă minimul necesar pentru a obtine efectele dorite.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie solicită furnizarea de informatii ulterioare referitoare la:

- riscurile în caz de inhalare;

- evaluarea riscurilor pentru organismele netintă, precum si pentru sol si apă. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul, la cererea căruia compusii de cupru au fost inclusi în prezenta anexă, furnizează aceste informatii Comisiei Europene până la 30 noiembrie 2011 cel târziu.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor initiază programe de monitorizare în zonele vulnerabile, în care contaminarea solului cu cupru reprezintă o problemă, pentru a stabili, după caz, limite cum ar fi dozele maxime de aplicare.

283.

Propaquizafop

Nr. CAS 111479-05-1

Nr. CIPAC 173

2-izopropiliden-amino-oxietil

(R)-2-[4-(6-clor-quinoxalin-2-iloxi) fenoxi] propionat

> 920 g/kg

 

Continut maxim de toluen: 5 g/kg

1.12.2009

30.11.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru propaquizafop, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 ianuarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- specificatiei materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată si sustinută prin date analitice adecvate. Materialul testat, utilizat în dosarele de toxicitate, trebuie comparat si verificat avându-se în vedere această specificatie a materialului tehnic;

- sigurantei operatorilor;

Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- protejării organismelor acvatice si plantelor netintă. Conditiile de omologare trebuie să includă, după caz, măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele-tampon;

- protejării artropodelor netintă. Conditiile de omologare trebuie să includă, după caz, măsuri de reducere a riscului. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene următoarelor date:

- informatii suplimentare privind impuritatea relevantă 2-izopropiliden amino-oxietil (R)-2-[4-(7clorquinoxalin-2-iloxi) fenoxi] propionat (Ro 41-5259);

- informatii pentru evaluarea ulterioară a riscului pentru organisme acvatice si artropode netintă.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul furnizează aceste informatii Comisiei Europene până la data de 30 noiembrie 2011.


1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

284.

Quizalofop-P

Quizalofop-P-etil

Nr. CAS 100646-51-3

Nr.CIPAC 641.202

 

Quizalofop-P-tefuril

Nr. CAS 119738-06-6 Nr.CIPAC 641.226

Etil (R)-2-[4-(6-clorquinoxalin-2-iloxi)fenoxi] propionat

 

 

 

 

(RS)-tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorquinoxalin-2-iloxi) fenoxi] propionat

> 950 g/kg

 

 

 

 

 

> 795 g/kg

1.12.2009

30.11.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la quizalofop-P, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 ianuarie 2009.

 

 

 

 

 

 

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- specificatiei materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată si sustinută prin date analitice adecvate. Materialul testat, utilizat în dosarele de toxicitate, trebuie comparat si verificat avându-se în vedere această specificatie a materialului tehnic;

- sigurantei operatorilor si lucrătorilor; Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- protejării plantelor netintă; Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi zonele-tampon.

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene informatii suplimentare privind riscurile pentru artropodele netintă. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii până la 30 noiembrie 2011.

285.

Teflubenzuron

Nr. CAS 83121-18-0

Nr. CI PAC 450

1-(3,5-diclor-2,4-difluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil) uree

> 970 g/kg

1.12.2009

30.11.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid în sere (sisteme cu substrat artificial sau sisteme hidroponice închise). Partea B:

La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protectie a plantelor care contin teflubenzuron, pentru alte utilizări decât cele referitoare la rosiile cultivate în sere, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor acordă o atentie deosebită criteriilor prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură că înainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele si informatiile


1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

necesare unei astfel de omologări. Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la teflubenzuron, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 ianuarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si lucrătorilor; Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- protejării organismelor acvatice. Degajările rezultate din aplicarea în sere trebuie să fie reduse la minimum si, în orice caz, să nu aibă potentialul de a ajunge în cantităti semnificative în masele de apă din vecinătate;

- protejării albinelor, care trebuie împiedicate să intre în sere;

- protejării populatiei de albine polenizatoare plasate intentionat în sere;

- eliminării în conditii de sigurantă a apei de condensare, a apei de drenare si a substratului, pentru a înlătura riscurile pentru organismele netintă si contaminarea apelor de suprafată si a apelor subterane. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.

286.

Zeta-cipermetrin Nr. CAS 52315-07-8

Nr. CI PAC 733

Amestec de stereoizomeri (S)-a-ciano-3-fenoxibenzil

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorvinil)-2,2 dimetil-ciclopropan carboxilat în care proportia între perechea izomerică (S); (1RS.3RS) si perechea izomerică (S); (1RS.3SR) se situează în intervalul de la 45-55 la 55-45.

> 850 g/kg

 

Impurităti:

toluen: maximum 2g/kg

gudroane: maximum 12,5 g/kg

1.12.2009

30.11.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.

Partea B:

La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protectie a plantelor care contin zeta-cipermetrin, pentru alte utilizări decât cele referitoare la cereale, în special în legătură cu expunerea consumatorilor la meta-fenoxibenzaldehidă, un produs de degradare care s-ar putea forma în timpul prelucrării, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor acordă o atentie deosebită criteriilor prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură că înainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele si informatiile necesare unei astfel de omologări.

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la zeta-cipermetrin, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 ianuarie 2009. Tn această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor;

Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- protejării păsărilor, organismelor acvatice, albinelor, artropodelor netintă si macroorganismelor netintă din sol. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de informatii suplimentare privind comportamentul si evolutia (degradarea aerobă în sol) si riscurile pe termen lung pentru păsări, organismele acvatice si artropodele netintă. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul, la cererea căruia substanta zeta-cipermetrin a fost inclusă în prezenta anexă, furnizează aceste informatii Comisiei Europene până la 30 noiembrie 2011 cel târziu.

287.

Clorsulfuron

Nr. CAS 64902-72-3

Nr. CIPAC 391

1-(2-clorfenil sulfonil)-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-

triazin-2-il) uree

> 950 g/kg

 

Impurităti: 2-clorbenzen sulfonamidă (IN- A4097) maximum 5 g/kg si 4-metoxi-6metil-1,3,5-triazin-2-amină (IN- A4098) maximum 6 g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la clorsulfuron, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării organismelor acvatice si plantelor netintă. În ceea ce priveste aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon;

- protejării apelor subterane, dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene studii suplimentare privind specificatiile până la 1 ianuarie 2010. În cazul în care clorsulfuronul este clasificat cancerigen categoria 3, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008, care transpune Directiva 67/548/CEE, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită informatii suplimentare cu privire la relevanta metabolitilor 2-clorbenzen sulfonamidă (IN- A4097), 4-metoxi-6 metil-1,3,5-triazin-2-amină (IN- A4098), N-[ (N-carbamoil carbamimidoil) carbamoil]-2-clorbenzen sulfonamidă (IN-JJ998), 4- amino -6-metil-1,3,5-triazin-2-ol (IN-B5528) si 1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) ureea (IN-V7160) în ceea ce priveste cancerul. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul prezintă Comisiei Europene informatiile respective în termen de 6 luni de la notificarea deciziei de clasificare cu privire la această substantă.


1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

288.

Ciromazin

Nr. CAS 66215-27-8

Nr. CI PAC 420

N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamină

> 950g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid în sere.

Partea B:

La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protectie a plantelor care  contin ciromazin, pentru alte utilizări decât cele referitoare la rosii, în special în legătură cu expunerea consumatorilor, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor acordă o atentie deosebită criteriilor prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură că înainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele si informatiile necesare unei astfel de omologări. Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la ciromazin, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării apelor subterane, dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice;

- protejării organismelor acvatice;

- protejării polenizatorilor.

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de informatii suplimentare privind comportamentul si evolutia metabolitului N-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il) alanina (NOA 435343) prezent în sol si riscurile pentru organismele acvatice. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul, la cererea căruia substanta ciromazin a fost inclusă în prezenta anexă, furnizează aceste informatii Comisiei Europene până la 31 decembrie 2011 cel târziu.


1

2

3

4

5

6

7

289.

Dimetaclor

Nr. CAS 50563-36-5 Nr. CI PAC 688

2-clor-N-(2-metoxi-etil) acet-2,6-xilidură

> 950 g/kg

 

Impuritate 2,6-dimetil-anilină: maximum 0,5g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid, în doze de aplicare de maximum 1,0 kg/ha, numai o dată la 3 ani pe acelasi teren. Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la dimetaclor, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorului; Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- protejării organismelor acvatice si plantelor netintă. În ceea ce priveste aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele-tampon;

- protejării apelor subterane, dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice.

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului si trebuie initiate programe de monitorizare pentru a verifica o potentială contaminare a apelor subterane cu metabolitii acid N-(2,6-dimetil- fenil)-N-(2-metoxi-etil) oxalamic (CGA 50266), sarea de sodiu a acidului [(2,6-dimetil-fenil)-(2-metoxi-etil)carbamoil] metan sulfonic (CGA 354742), acidul N-carboximetil-N-(2,6-dimetil-fenil) oxalamic (CGA 102935) si acid 3-{2-[(2,6-dimetil-fenil)-(2-hidroxi-acetil)amino]etil-sulfuril}-2-hidroxipropionic (SYN 528702) în zonele vulnerabile, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene studii suplimentare privind specificatiile până la 1 ianuarie 2010. În cazul în care dimetaclorul este clasificat cancerigen categoria 3, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008, care transpune Directiva 67/548/CEE, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită informatii suplimentare cu privire la relevanta metabolitilor CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 si SYN 528702 în ceea ce priveste cancerul. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul prezintă Comisiei Europene informatiile respective în termen de 6 luni de la notificarea deciziei de clasificare cu privire la această substantă.


290.

Etofenprox

Nr. CAS 80844-07-1

Nr. CIPAC 471

2-(4-etoxifenil)-2-metil-propil-3-fenoxibenzil eter

> 980 g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.

Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile  raportului de evaluare cu privire la etofenprox, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de

Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si lucrătorilor; Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- protejării organismelor acvatice; în ceea ce priveste aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele-tampon;

- protejării albinelor si artropodelor netintă; În ceea ce priveste aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele-tampon. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene:

- informatii suplimentare privind riscurile pentru organismele acvatice, inclusiv riscurile pentru organismele prezente în sediment si riscurile de bioamplificare;

- studii suplimentare privind potentialul de dereglare a sistemului endocrin al organismelor acvatice (studiu asupra întregului ciclu de viată pentru pesti). Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul prezintă Comisiei Europene aceste studii până la 31 decembrie 2011.


1

2

3

4

5

6

7

291.

Lufenuron

Nr. CAS 103055-07-8

Nr. CI PAC 704

(RS)-1-[2,5-diclor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluor-pro poxi)-fenil]-3-(2,6-difluorbenzoil)-uree

> 970 g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid în interior sau în statii cu momeli otrăvite în exterior. Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la lufenuron, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- persistentei îndelungate în mediu si riscului ridicat de bioacumulare si se asigură că utilizarea lufenuronului nu are efecte adverse pe termen lung asupra organismelor netintă;

- protejării păsărilor, mamiferelor, organismelor netintă din sol, albinelor, artropodelor netintă, apelor de suprafată si organismelor acvatice în situatii vulnerabile. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene informatiile suplimentare privind specificatiile până la 1 ianuarie 2010.


292.

Penconazol

Nr. CAS 66246-88-6

Nr. CI PAC 446

(RS) 1-[2-(2,4-diclorfenil)-pentil]-1H-[1,2,4] triazol

> 950 g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid. Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la penconazol, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării apelor subterane, dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de informatii suplimentare privind comportamentul si evolutia metabolitului acid 2-(2,4-diclor-fenil)-3-[1,2,4]triazol-1 -il-propionic (CGA 179944) în soluri acide. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul, la cererea căruia substanta penconazol a fost inclusă în prezenta anexă, furnizează aceste informatii Comisiei Europene până la 31 decembrie 2011 cel târziu.

293.

Trialat

Nr. CAS 2303-17-5

Nr. CIPAC 97

S-2,3,3-tricloralil di-izopropil (tiocarbamat)

> 940 g/kg

 

NDIPA(nitrozo-diizopropil amină) maximum 0,02 mg/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi

luate în considerare concluziile raportului

de evaluare cu privire la trialat, în special

apendicele I si II din acesta, asa cum au

fost finalizate în Comitetul Permanent

pentru Lantul Alimentar si Sănătatea

Animală la 26 februarie 2009.

În această evaluare globală, Comisia

Natională de Omologare a Produselor de

Protectie a Plantelor trebuie să acorde o

atentie deosebită:

- sigurantei operatorului;

Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- expunerii alimentare a consumatorilor la reziduurile de trialat din culturile tratate, precum si din rotatia culturilor succesive si din produsele de origine animală;

- protejării organismelor acvatice si a plantelor netintă;

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi zonele-tampon;

- potentialului de contaminare a apelor subterane de către produsul de degradare acid 2,3,3-triclorprop-2-en-sulfonic (TCPSA), dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene:

- informatii suplimentare pentru evaluarea metabolismului primar al plantelor;

- informatii suplimentare privind evolutia si comportamentul metabolitului diizopropil amină, prezent în sol;

- informatii suplimentare privind potentialul de bioamplificareîn lanturile alimentare acvatice;

- informatii suplimentare privind riscurile pentru mamiferele care se hrănesc cu pesti si riscurile pe termen lung pentru râme. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii până la 31 decembrie 2011.


1

2

3

4

5

6

7

294.

Triflusulfuron

Nr. CAS 126535-15-7

Nr. CIPAC 731

Acid 2-[4-dimetilamino-6-(2,2,2-trifluoretoxi)-1,3,5-

triazin-2-il-carbamoil-sulfamoil]-m toluic

> 960 g/kg

N,N-dimetil-6-(2,2,2-trifluoretoxi)-1,3,5-triazin -2,4-diamină maximum 6g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid

pentru sfecla de zahăr si sfecla furajeră, aplicat în doze maxime de 60 g/ha numai o dată la 3 ani pe acelasi teren. Frunzele culturilor tratate nu pot fi utilizate în hrana animalelor. Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la triflusulfuron, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009.

în această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- expunerii alimentare a consumatorilor la reziduurile metabolitilor N, N-bis-desmetil triazin amina (IN-M7222) si N-desmetil triazin amina (IN-E7710) din culturile tratate, precum si din rotatia culturilor succesive si din produsele de origine animală;

- protejării organismelor acvatice si a plantelor acvatice împotriva riscului determinat de triflusulfuron si de metabolitul N-desmetil trisulfuron-metil (IN-66036) Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi zonele-tampon;

- potentialului de contaminare a apelor subterane de către produsi de degradare N, N-bis-desmetil triazin amina (IN-M7222) si metil zaharina (IN-W6725), dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. În cazul în care triflusulfuronul este clasificat cancerigen categoria 3, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008, care transpune Directiva 67/548/CEE, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită informatii suplimentare cu privire la relevanta metabolitilor N, N-bis-desmetil triazin amina (IN-M 7222), triazin amina (IN-D 8526) si N-desmetil triazin amina (IN-E 7710) în ceea ce priveste cancerul. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul prezintă Comisiei Europene informatiile respective în termen de 6 luni de la notificarea deciziei de clasificare cu privire la această substantă.

295.

Difenacum

Nr. CAS 56073-07-5

Nr. CIPAC 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicumarină

> 905 g/kg

1.01.2010

30.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca rodenticid sub formă de momeli gata de utilizare, plasate în statii de intoxicare special construite, inviolabile si bine închise. Concentratia nominală a substantei active în produse nu trebuie să depăsească 50 mg/kg. Omologările trebuie limitate la utilizatorii profesionisti.

Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la difenacum, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării păsărilor si mamiferelor netintă de otrăvirea primară si secundară. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene informatii suplimentare privind metodele de determinare a reziduurilor de difenacum în lichidele organice. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii până la 30 noiembrie 2011. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene informatii suplimentare privind specificatia substantei active, asa cum a fost produsă. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii până la 31 decembrie 2009.


1

2

3

4

5

6

7

296.

Clorură de didecildimetil

amoniu

Nr. CAS nealocat

Nr. CIPAC nealocat

Clorura de didecildimetil

amoniu este un amestec de săruri alchil cuaternare de amoniu cu lungimi normale ale lantului alchil deC8, C10siC12, cumai mult de 90% din C10.

> 70%

 

(concentrat tehnic)

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa doar utilizările în interior ca bactericid, fungicid, erbicid si algicid pentru plantele ornamentale. Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la clorura de didecildimetil amoniu, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 12 martie 2009.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentiedeosebită:

- protejării sigurantei operatorului si lucrătorului;

Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare si măsuri de reducere a riscului pentru a diminua expunerea.

- protejării organismelor acvatice; Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene informatii suplimentare privind specificatia substantei active, asa cum a fost produsă, până ia 1 ianuarie 2010 si informatii privind riscul pentru organismele acvatice până la 31 decembrie 2011.

297.

Sulf

Nr. CAS 7704-34-9

Nr. CIPAC 18

Sulf

> 990 g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid si acaricid. Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la sulf, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 12 martie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice si artropodelor netintă. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene informatii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pentru păsări, mamifere, organisme care trăiesc în sediment si artopode netintă. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul, la cererea căruia sulful a fost inclus în prezenta anexă, furnizează aceste informatii Comisiei Europene până la 30 iunie 2011 cel târziu.


1

2

3

4

5

6

7

2971.

Tetraconazol

Nr. CAS 112281-77-3 Nr. CIPAC 726

Eter (RS)-2-(2,4-

diclorfenil)-3-(1 H-1,2,4-

triazol-1-il)-propil-1,1,2,2-tetrafluor etilic

> 950 g/kg

(amestec racemic)

Impuritatea toluen: maximum 13 g/kg

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid pentru culturile de câmp, în doze de aplicare de maximum 0,100 kg/ha, numai o dată la 3 ani pe acelasi teren. Nu se omologhează utilizarea pentru mere si struguri. Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la tetraconazol, în special apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 26 februarie 2009. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării organismelor acvatice si plantelor netintă. În ceea ce priveste aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele-tampon;

- protejării apelor subterane, dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită:

- transmiterea de informatii suplimentare privind o evaluare mai detaliată a riscurilor pentru consumator;

- informatii suplimentare referitoare la specificatiile privind ecotoxocologia;

- informatii suplimentare privind comportamentul si evolutia metabolitilor potentiali din toate compartimentele relevante;

- evaluarea mai detaliată a riscurilor acestor metaboliti asupra păsărilor, mamiferelor acvatice si artropodelor netintă;

- informatii suplimentare privind efectele potentiale  de perturbare a sistemului endocrin la păsări, mamifere si pesti. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii până la 31 decembrie 2011.


2972.

Ulei de parafină Nr. CAS 8042-47-5 Nr. CIPAC nealocat

Ulei de parafină

Farmacopeea europeană 6.0

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca acaricid sau insecticid.

Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uleiul de parafină 8042-47-5, în special apendicele I si II din acesta.

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită:

- transmiterea specificatiei materialului tehnic, asa cum a fost produs pentru

comercializare, pentru a se verifica respectarea criteriilor de puritate din farmacopeea europeană 6.0.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii până la 30 iunie 2010.

2973.

Uleiuri parafinice Nr. CAS 64742-46-7 Nr. CAS 72623-86-0 Nr. CAS 97862-82-3 Nr. CIPAC nealocat

Ulei de parafină

Farmacopeea europeană 6.0

1.01.2010

31.12.2019

Partea A:

Se pot omologa numai utilizările ca acaricid sau insecticid.

Partea B:

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uleiurile parafinice CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 si CAS 97862-82-3, în special apendicele I si II din acesta. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită:

- transmiterea specificatiei materialului tehnic, asa cum a fost produs pentru

comercializare, pentru a se verifica respectarea criteriilor de puritate din farmacopeea europeană 6.0.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorii transmit Comisiei Europene aceste informatii până la 30 iunie 2010.

 


1) Mai multe detalii privind identitatea si specificatia substantelor active sunt oferite în raportul de evaluare.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor românecare transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, precum si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.524/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 1 iunie 2010, se abrogă.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 9 august 2010.

Nr. 1.953.

 

ANEXĂ

 

LISTA*

cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul standardului armonizat înlocuit

Data punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistentă**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

SREN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

01.01.2008

01.01.2009

SREN1:2001/A1:2007

 

01.01.2008

01.01.2009

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat si beton precomprimat

 

01.10.2006

01.10.2007

SR EN 40-4:2006/AC:2007

 

01.01.2007

01.01.2007

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stâlpi de otel

 

01.02.2003

01.02.2005

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

01.02.2003

01.02.2005

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

01.10.2003

01.10.2004

6.

SR EN 54-2 + AC:2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare

 

01.01.2008

01.08.2009

SR EN 54-2 + AC:2000/A1:2007

 

01.01.2008

01.08.2009

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

01.04.2003

01.06.2009

SREN54-3:2002/A1:2003

 

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-3:2002/A2:2006

 

01.03.2007

01.06.2009

8.

SR EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

01.10.2003

01.08.2009

SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003

 

01.10.2003

01.08.2009

SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007

 

01.06.2007

01.08.2009

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale 

 

01.04.2003

30.06.2005

SREN54-5:2002/A1:2003

 

01.04.2003

30.06.2005

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea   

 

01.04.2003

01.08.2009

SREN54-7:2002/A1:2003

 

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-7:2002/A2:2007

 

01.05.2007

01.08.2009

11.

SREN 54-10:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

 

01.09.2006

01.09.2008

SREN54-10:2002/A1:2006

 

01.09.2006

01.09.2008

12.

SREN 54-11:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarmare

 

01.09.2006

01.09.2008

SREN 54-11:2002/A1:2006

 

01.09.2006

01.09.2008

13.

SREN 54-12:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

 

01.10.2003

31.12.2005

14.

SREN 54-16:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control si semnalizare vocală a alarmei

 

01.01.2009

01.04.2011

15.

SREN 54-17:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 

 

01.10.2006

01.12.2008

SREN 54-17:2006/AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

16.

SREN 54-18:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire 

 

01.10.2006

01.12.2008

SREN 54-18:2006/AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare

 

01.04.2007

01.07.2009

SR EN 54-20:2006/AC:2009

 

01.08.2009

01.08.2009

18.

SREN 54-21:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu si a semnalului de deranjament

 

01.03.2007

01.06.2009

19.

SREN 54-23: 2010***

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare vizuală

 

01.12.2010

01.03.2013

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

01.01.2009

01.04.2011

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care folosesc undele radio

 

01.01.2009

01.04.2011

22.

SREN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinte si metode de încercare

SREN 179:2004

01.01.2009

01.01.2010


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

23. 

SREN 197-1:2002

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale   

 

01.04.2001

01.04.2002

SREN 197-1:2002/A1:2004

 

01.02.2005

01.02.2006

SREN 197-1:2002/A3:2007

 

01.04.2008

01.04.2009

24.

SR EN 197-4:2004

Ciment. Partea 4: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistentă initială mică

 

01.02.2005

01.02.2006

25.

SREN 295-10:2006

Tuburi si accesorii de gresie si îmbinarea acestora la racorduri si retele de canalizare. Partea 10: Cerinte de performantă

 

01.01.2006

01.01.2007

26.

SREN 413-1:2004

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

 

01.12.2004

01.12.2005

27.

SREN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

01.12.2009

01.12.2010

28.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răsini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte si compozite HPL pentru finisarea peretilor si tavanelor interioare si exterioare

 

01.11.2005

01.11.2006

29.

SREN 442-1:2000

Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice 

 

01.12.2004

01.12.2005

SREN 442-1:2000/A1:2004

 

01.12.2004

01.12.2005

30.

SREN 450-1 +A1:2008

Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

SREN 450-1:2006

01.01.2009

01.01.2010

31.

SREN 459-1:2003

Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de conformitate 

 

01.08.2002

01.08.2003

SREN 459-1:2003/AC:2003

 

01.01.2010

01.01.2010

32.

SR EN 490:2005

Tigle si accesorii de beton pentru învelitori de acoperis si placări de pereti. Specificatii de produse 

 

01.09.2005

01.06.2007

SREN490:2005/A1:2006

 

01.01.2009

01.01.2009

33. 

SR EN 492:2005

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de încercare   

 

01.01.2006

01.01.2007

SREN492:2005/A1:2006

 

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 492:2005/A2:2007

 

01.07.2007

01.07.2008

34.

SR EN 494+A3:2007

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatii de produs si metode de încercare

SR EN 494:2005

01.01.2008

01.01.2009

35.

SREN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Instalatii pentru acces pe acoperis. Pasarele, podine si trepte

 

01.11.2006

01.11.2007

36.

SREN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Cârlige de sigurantă

 

01.12.2006

01.12.2007

37.

SREN520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de încercări

SR EN 520:2005

01.06.2010

01.12.2010

38.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, conditii, control de calitate

 

01.06.2004

01.06.2005

39.

SR EN 534+A1: 2010***

Foi bitumate ondulate. Specificatii de produse si metode de încercări

SR EN 534:2006

01.01.2011

01.01.2011

40.

SR EN 544:2006

Sindrile bituminoase cu armături minerale si/sau sintetice. Specificatie de produs si metode de încercare

 

01.10.2006

01.10.2007

41.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

42.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibrociment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare si cămine de inspectie

 

01.10.2002

01.10.2003

43.

SREN598:+A1:2009

Tuburi, racorduri si accesorii din fontă ductilă si asamblările lor pentru lucrări de canalizare. Conditii si metode de încercare

SR EN 598:2008

01.04.2010

01.04.2011

44.

SREN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât locuintele, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300 kW, fără transportul aerului de ardere si/sau evacuarea produselor de ardere cu ventilator

 

01.08.2010

01.08.2011

45.

SREN 671-1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide 

 

01.02.2002

01.04.2004

SREN 671-1:2002/AC:2003

 

01.01.2007

01.01.2007

46.

SREN 671-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate 

 

01.02.2002

01.04.2004

SREN671-2:2002/A1:2004

 

01.03.2007

01.03.2008

47.

SREN 681-1:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat     

 

01.01.2003

01.01.2009

SREN 681-1:2002/A1:2002

 

01.01.2003

01.01.2004

SREN 681-1:2002/A2:2003

 

01.01.2003

01.01.2004

SREN 681-1:2002/A3:2006

 

01.01.2008

01.01.2009

48.

SREN 681-2:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici   

 

01.01.2003

01.01.2004

SREN681-2:2002/A1:2003

 

01.01.2003

01.01.2004

SREN681-2:2002/A2:2006

 

01.01.2010

01.01.2010

49.

SREN 681-3:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 

 

01.01.2003

01.01.2004

SREN681-3:2002/A1:2003

 

01.01.2003

01.01.2004

50.

SREN 681-4:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat 

 

01.01.2003

01.01.2004

SREN681-4:2002/A1:2003

 

01.01.2003

01.01.2004

51.

SR EN 682:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Conditii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transportă gaze si hidrocarburi fluide

 

01.10.2002

01.12.2003

52.

SREN 771-1:2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă 

 

01.04.2005

01.04.2006

SREN 771-1:2003/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

53.

SREN771-2[2003]:2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar 

SR EN 771 -222000] :2003

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-2[2003]:2003/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

54.

SREN 771-3:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele si usoare) 

 

01.04.2005

01.04.2006

SREN771-3:2004/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

55.

SREN 771-4:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat 

 

01.04.2005

01.04.2006

SREN771-4:2004/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

56.

SREN 771-5:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

 

01.04.2005

01.04.2006

SREN771-5:2004/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

57.

SREN 771-6:2006

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

 

01.08.2006

01.08.2007

58.

SREN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

59.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

60.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

61.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

62.

SREN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor de locuit, care au putere termică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere si/sau al produselor de ardere

 

01.08.2010

01.08.2011

63.

SREN 845-1+A1:2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si console

SREN 845-1:2004

01.01.2009

01.01.2010

64.

SR EN 845-2:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

 

01.02.2004

01.04.2006

65.

SREN845-3+A1:2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845-3:2004

01.01.2009

01.01.2010

66.

SREN 858-1:2002

Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii 

 

01.09.2005

01.09.2006

SREN 858-1:2002/A1:2005

 

01.09.2005

01.09.2006

67.

SR EN 877:2004

Tuburi si racorduri de fontă, asamblările lor si accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Conditii, metode de încercare si asigurarea calitătii   

 

01.01.2008

01.09.2009

SREN877:2004/A1:2007

 

01.01.2008

01.09.2009

SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

68.

SR EN 934-2:2009

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

SR EN 934-2:2003

01.03.2010

01.03.2011

69.

SREN 934-3:2010

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

SR EN 934-3:2004

01.05.2010

01.05.2011

70.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

SR EN 934-4:2002

01.03.2010

01.03.2011

71.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

 

01.01.2009

01.01.2010

72.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri si accesorii de fontă ductilă si asamblarea lor pentru conducte de gaz. Cerinte si metode de încercare

 

01.01.2010

01.01.2011

73.

SR EN 997:2004

Vase WC si vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat 

 

01.12.2004

01.12.2006

SREN997:2004/A1:2007

 

01.01.2008

01.01.2009


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

74.

SREN 998-1:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire 

 

01.02.2004

01.02.2005

SREN 998-1:2004/AC:2006

 

01.06.2006

01.06.2006

75.

SR EN 998-2:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

 

01.02.2004

01.02.2005

76.

SREN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă si convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât cele casnice, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere si/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

01.08.2011

77.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru constructii - Oglinzi din geam peliculizat cu argint folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

01.01.2009

01.01.2010

78.

SREN 1051-2:2008

Sticlă pentru constructii. Cărămizi de sticlă si dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

01.01.2009

01.01.2010

79.

SREN 1057:+A1:2010***

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă si gaz utilizate la instalatii sanitare si de încălzire

SREN 1057:2006

01.12.2010

01.12.2010

80.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

81.

SREN 1123-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate 

 

01.06.2005

01.06.2006

SREN 1123-1:2002/A1:2005

 

01.06.2005

01.06.2006

82.

SREN 1124-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate 

 

01.06.2005

01.06.2006

SREN 1124-1:2002/A1:2005

 

01.06.2005

01.06.2006

83.

SREN 1125:2008

Accesorii pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală. Cerinte si metode de încercare

SREN 1125:2001

01.01.2009

01.01.2010

84.

SREN 1154:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitiv cu închidere automată pentru usi. Conditii si metode de încercare   

 

01.10.2003

01.10.2004

SREN1154:2001/A1:2003

 

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1154:2001/A1:2003/AC:2006

 

01.01.2010

01.01.2010

85.

SREN 1155:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru usi batante. Conditii si metode de încercare   

 

01.10.2003

01.10.2004

SREN1155:2001/A1:2003

 

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1155:2001/A1:2003/AC:2006

 

01.01.2010

01.01.2010

86.

SREN 1158:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Conditii si metode de încercare   

 

01.10.2003

01.10.2004

SREN1158:2001/A1:2003

 

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1158:2001/A1:2003/AC:2006

 

01.06.2006

01.06.2006

87.

SREN 1168+A2:2009

Produse prefabricate de beton. Fâsii cu goluri

SREN 1168:+A1:2008

01.12.2009

01.12.2010

88.

SREN 1279-5+A1:2009

Sticlă pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformitătii

SREN 1279-5:2005

01.09.2009

01.09.2010

89.

SR EN 1304:2005

Tigle si accesorii de argilă arsă. Definitii si specificatii de produse

 

01.02.2006

01.02.2007

90.

SREN1317-5+A1:2008

Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte pentru produse si evaluarea conformitătii pentru parapete de sigurantă

SREN 1317-5:2007

01.04.2009

01.01.2011


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

91.

SREN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convectie fortată care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea locuintelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator cu putere termică mai mică sau egală cu 70 kW

 

01.10.2010

01.10.2011

92.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

01.01.2006

01.01.2007

93.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 

 

01.02.2005

01.02.2006

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

94.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

01.01.2006

01.01.2007

95.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

01.02.2005

01.02.2006

96.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice si cilindrice din PTFE

SREN 1337-7:2003

01.12.2004

01.06.2005

97.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem de ghidare si aparate de reazem blocate

 

01.01.2009

01.01.2010

98.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Conditii si metode de încercări 

 

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1338:2004/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

99.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Conditii si metode de încercări 

 

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1339:2004/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

100.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de încercări 

 

01.02.2004

01.02.2005

SR EN 1340:2004/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

101.

SREN 1341:2002

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

01.10.2002

01.10.2003

102.

SR EN 1342:2002

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

01.10.2002

01.10.2003

103.

SR EN 1343:2002

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

01.10.2002

01.10.2003

104.

SR EN 1344:2003

Pavele de argilă arsă. Conditii si metode de încercare

 

01.01.2003

01.01.2004

105.

SREN 1423:1999

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante si amestecul celor două componente 

 

01.05.2004

01.05.2005

SREN 1423:1999/A1:2004

 

01.05.2004

01.05.2004

106.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si încercare, marcare si evaluarea conformitătii 

 

01.08.2003

01.08.2004

SREN1433:2003/A1:2006

 

01.01.2006

01.01.2006

107.

SR EN 1457:2003

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de încercare     

 

01.08.2003

01.08.2004

SREN1457:2003/A1:2003

 

01.08.2003

01.08.2004

SR EN 1457:2003/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

SREN 1457:2003/A1:2003/AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

108.

SREN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performantă

SREN 1463-1:1999

01.01.2010

01.01.2011

109.

SR EN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereti. Conditii

 

01.07.2005

01.07.2006


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

110.

SR EN 1504-2:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafată pentru beton

 

01.09.2005

01.01.2009

111.

SR EN 1504-3:2006

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 3: Reparatie structurală si nestructurală

 

01.10.2006

01.01.2009

112.

SR EN 1504-4:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 4: Lipire structurală

 

01.09.2005

01.01.2009

113.

SR EN 1504-5:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 5: Produse de injectie în beton

 

01.10.2005

01.01.2009

114.

SR EN 1504-6:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

01.06.2007

01.01.2009

115.

SR EN 1504-7:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 7: Protectia armăturii împotriva coroziunii

 

01.06.2007

01.01.2009

116.

SR EN 1520:2003

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate usoare cu structură deschisă 

 

01.09.2003

01.09.2004

SR EN 1520:2003/AC:2004

 

01.08.2009

01.08.2009

117.

SREN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

118.

SREN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

119.

SR EN 1806:2007

Cosuri de fum. Blocuri speciale de argilă/ceramică pentru realizarea cosurilor de fum. Conditii si metode de încercare

 

01.05.2007

01.05.2008

120.

SREN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performante si încercări, marcare si controlul calitătii 

 

01.09.2005

01.09.2006

SREN 1825-1:2005/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

121.

SREN 1856-1:2009

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum

SREN 1856-1:2004

01.03.2010

01.03.2011

122.

SR EN 1856-2:2009

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice

SREN 1856-2:2004

01.03.2010

01.03.2011

123.

SREN1857+A1:2008

Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SREN 1857:2004

01.01.2009

01.01.2010

124.

SR EN 1858:2009

Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti

SREN 1858:2004

01.09.2009

01.09.2010

125.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

126.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificatie de produs si metode de încercare

 

01.10.2006

01.10.2009

127.

SREN 1916:2003

Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat 

 

01.08.2003

23.11.2004

SREN1916:2003/AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

128.

SREN 1917:2003

Cămine de vizitare si cămine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat 

 

01.08.2003

23.11.2004

SREN1917:2003/AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

129.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru constructii. Balama cu ax simplu. Cerinte si metode de încercare 

 

01.10.2002

01.12.2003

SR EN 1935:2003/AC:2004

 

01.01.2007

01.01.2007

130.

SREN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

 

01.09.2005

01.09.2006

131.

SR EN 10088-4:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 4: Conditii tehnice de livrare pentru table/table groase si benzi din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

 

01.02.2010

01.02.2011

132.

SR EN 10088-5:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile si produse formate la rece din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

 

01.01.2010

01.01.2011

133.

SREN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

 

01.02.2007

01.02.2008

134.

SREN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

 

01.02.2007

01.02.2008

135.

SR EN 10224:2003

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile. Conditii tehnice de livrare 

 

01.04.2006

01.04.2007

SREN10224:2003/A1:2005

 

01.04.2006

01.04.2007

136.

SREN10255+A1:2007

Tevi din otel nealiat pentru sudare si filetare. Conditii tehnice de livrare

 

01.01.2010

01.01.2011

137.

SREN 10311:2005