MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 581/2010

 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 581         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 august 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 944 din 6 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 978 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) si (10), precum si a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Decizia nr. 986 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 991 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

815. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre fortele aeriene, semnat la Bucuresti la 29 martie 2010

 

Protocol între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre fortele aeriene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.954. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

26. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la nasterea lui August Treboniu Laurian

 

28. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2010

 

29. - Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august- 23 septembrie 2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

594. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare"- S.R.L.

 

595. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare"- S.A.

 

596. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 944

din 6 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Awa Oil" - S.R.L. din Sibiu în Dosarul nr. 8.445/306/2009 al Judecătoriei Sibiu - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 29 iunie 2010, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu dispozitiile art. 14 si ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amânat pronuntarea pentru data de 6 iulie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 27 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 8.445/306/2009, Judecătoria Sibiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Awa Oil" - S.R.L. din Sibiu într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că din moment ce a fost suspendată solutionarea contestatiei pe cale administrativă introdusă în temeiul art. 205 si următoarele din Codul de procedură fiscală ca urmare a sesizării organului de urmărire penală de către organele fiscale, instituirea măsurilor prevăzute de art. 129 din acelasi cod este discriminatorie. O atare concluzie se impune, întrucât solutionarea acestei sesizări se întinde pe o perioadă îndelungată de timp, ceea ce împiedică si solutionarea contestatiei formulate împotriva deciziei de impunere. În aceste conditii, măsurile asigurătorii dispuse nu fac altceva decât să afecteze întregul patrimoniu al societătii.

Judecătoria Sibiu - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care au următorul cuprins:

„(1) Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul capitol se dispun si se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente.

(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii si sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îsi ascundă ori să îsi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

(3) Aceste măsuri pot fi luate si înainte de emiterea titlului de creantă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât si de instantele judecătoresti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiintate în conditiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităti. Odată cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadentă, în cazul neplătii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

(4) Măsurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal va preciza debitorului că prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate".

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma popririi sau a sechestrului impus asupra bunurilor debitorului, însă autorul exceptiei este nemultumit de faptul că, desi parcurge procedura administrativă prevăzută de art. 205 si următoarele din Codul de procedură fiscală, procedura de executare silită îndreptată împotriva sa nu se suspendă. În aceste conditii, măsurile asigurătorii, potrivit textului de lege criticat, „rămân valabile pe toată perioada executării silite" si, mai mult, „odată cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadentă, în cazul neplătii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii".

Această viziune a legiuitorului a fost determinată de imperativul eficientizării procedurilor de recuperare a debitelor pe care operatorii economici le înregistrează la bugetul de stat. În acest sens, art. 215 alin. (1) din Codul de procedură fiscală prevede in terminis că introducerea contestatiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. Acest lucru echivalează cu continuarea procedurilor de executare silită de către organele fiscale împotriva debitorului. În aceste conditii, pentru a se recupera creantele fiscale pe care acesta le are la bugetul de stat, legiuitorul a prevăzut ca măsurile asigurătorii să rămână valabile pe toată durata executării silite, ca o garantie pentru recuperarea creantei fiscale datorate. Faptul că odată cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadentă, în cazul neplătii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii nu este decât o aplicare a imperativului mai sus enuntat.

De altfel, Curtea observă că, în dosarul de fată, autorul exceptiei a constituit o cautiune, ceea ce a si dus, în temeiul art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, la suspendarea executării silite si care, indirect, a stopat transformarea măsurilor asigurătorii în măsuri executorii. Totusi, aceste măsuri sunt mentinute în continuare, întrucât valoarea cautiunii nu acoperă întreaga creantă fiscală datorată, constituindu-se, astfel cum s-a arătat mai sus, în garantia executării întru totul de către debitor a obligatiilor sale fiscale. În caz contrar, ar exista pericolul nerecuperării creantelor la bugetul de stat si ar demonstra o lipsă de diligentă atât a legiuitorului, cât si a organelor de executare. Or, finalitatea oricărei proceduri de executare silită este recuperarea debitelor datorate, indiferent de creditorul obligatiei.

Distinct de cele arătate, Curtea retine că art. 129 alin. (4) din Codul de procedură fiscală prevede că măsurile asigurătorii vor fi ridicate în cazul în care debitorul constituie o garantie la nivelul creantei stabilite sau estimate, după caz.

În aceste conditii, nu se poate retine încălcarea textelor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Awa Oil" - S.R.L. din Sibiu în Dosarul nr. 8.445/306/2009 al Judecătoriei Sibiu - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 978

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1396alin. (2), (3), (4), (9) si (10), precum si a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) si (10), precum si a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Attila Carol Fodor în Dosarul nr. 5.953/30/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentatului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens arată că stabilirea infractiunilor, a pedepselor si a regimului executării acestora este atributul exclusiv al legiuitorului, astfel că aspectele criticate de autorul exceptiei vizează o problemă de legiferare, si nu de constitutionalitate, ceea ce excedează competentei instantei de contencios constitutional.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.953/30/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) si (10), precum si a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Attila Carol Fodor într-o cauză civilă având ca obiect infractiuni la Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că sanctiunile stabilite prin prevederile de lege criticate sunt foarte mari în raport cu consecintele cauzate prin faptele incriminate, precum si cu pericolul social al acestora.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, nemultumirile inculpatului având în vedere modul de aplicare al acestor reglementări de către organele judiciare, si nu aspecte de conformitate a acestora cu Legea fundamentală.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. Totodată, arată că revine instantei de judecată să stabilească dacă fapta cu care a fost sesizată constituie infractiune, activitatea de apreciere a probelor, de interpretare, de aplicare a prevederilor legale la situatii concrete si de calificare a faptei deduse judecătii fiind de competenta acesteia.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) si (10), precum si cele ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, prevederi care au următorul continut:

Art. 1396 [...]: „(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, în scopul distribuirii de mărfuri-pirat, precum si detinerea acestora în scopul utilizării prin comunicare publică la punctele de lucru ale persoanelor juridice.

(3) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt săvârsite în scop comercial, acestea se sanctionează cu închisoare de la 3 ani la 12 ani.[...]

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sanctionează si închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri-pirat.f...]

(9) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se întelege urmărirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material.

(10) Scopul comercial se prezumă dacă marfa-pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.";

- Art. 1399: „Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalităti: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea internă."

Autorul exceptiei sustine că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 4 alin. (2) referitoare la unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (1) referitoare la libertatea individuală si art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii unora dintre textele de lege criticate, prilej cu care a statuat că acestea nu contravin Legii fundamentale.

Astfel, prin Decizia nr. 291 din 3 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2009, si Decizia nr. 16 din 12 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 5 februarie 2010, Curtea a retinut că „art. 1396 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 instituie un regim sanctionator mai sever pentru săvârsirea infractiunilor prevăzute la alin. (1) si (2) ale aceluiasi articol, dacă sunt săvârsite «în scop comercial», iar art. 1396 alin. (10) din lege reglementează prezumtia de comercialitate numai pentru operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe, si doar pentru marfa pirat care este identificată la sediul, în punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de acesti operatori economici.

Prezumtia de comercialitate, reglementată în aceste conditii, este o prezumtie relativă, părtile având la dispozitie toate mijloacele procedurale pentru a o răsturna, în conditiile legii, fiind astfel garantat dreptul la un proces echitabil."

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a reglementărilor legale, raportată la art. 4 alin. (2) si art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că normele supuse controlului de constitutionalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Legiuitorul este unica autoritate competentă să stabilească, prin lege organică, faptele care constituie infractiuni, în scopul apărării valorilor statului de drept, precum si a garantării efective a exercitării, potrivit legii, a drepturilor si libertătilor fundamentale.

De altfel, prevederile legale criticate sunt în concordantă cu art. 73 alin. (1) lit. h) din Constitutie, potrivit cărora stabilirea infractiunilor, a pedepselor si a regimului executării acestora este atributul exclusiv al legiuitorului. Textele de lege criticate nu contin nici norme contrare dreptului părtilor interesate de a beneficia de un proces echitabil si de judecarea cauzei într-un termen rezonabil, sau care să aducă atingere libertătii individuale ori restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Deoarece în cauza de fată nu sunt relevate aspecte noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei în materie a Curtii, atât solutia pronuntată prin deciziile mentionate, cât si considerentele care le-au fundamentat îsi păstrează valabilitatea si în acest dosar.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) si (10), precum si a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Attila Carol Fodor în Dosarul nr. 5.953/30/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 986

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Floarea Pop în Dosarul nr. 10.674/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentatului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece aceasta nu a fost motivată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.674/3/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Floarea Pop într-o cauză având ca obiect revizuire - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia nu critică textul de lege cu care instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională, ci alte texte de lege din Codul de procedură civilă, si anume prevederile art. 317 si art. 319 referitoare la contestatia în anulare, în conditiile în care obiectul cauzei îl constituie revizuirea.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse ia dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum a fost stabilit prin încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, îl constituie prevederile art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „Cererea de revizuire se îndreaptă la instanta care a dat hotărârea rămasă definitivă si a cărei revizuire se cere."

Autorul exceptiei sustine că reglementarea criticată contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, cu referire la art. 2, 6, 10 si 15 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu a formulat nicio critică concretă prin prisma căreia să se poată analiza constitutionalitatea textului de lege ce formează obiectul exceptiei.

Astfel, din examinarea notelor scrise ale autorului exceptiei, Curtea observă că acesta nu critică textul de lege cu care a fost sesizată instanta de contencios constitutional, ci alte texte de lege din Codul de procedură civilă, si anume prevederile art. 317 si art. 319 referitoare la contestatia în anulare, în conditiile în care obiectul prezentei cauze îl constituie revizuirea.

În aceste conditii, Curtea constată că sesizarea din prezenta cauză nu îndeplineste exigentele cuprinse în art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate", astfel încât exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Floarea Pop în Dosarul nr. 10.674/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 991

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Dumitru Pavel si Măria Pavel în Dosarul nr. 7.778/302/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că Tatiana Manolache Onofrei, avocatul autorilor exceptiei, a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, având în vedere împrejurarea că la acest termen se află în deplasare la Paris, pentru a asigura asistentă juridică unei societăti comerciale.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii pentru amânarea judecării cauzei, având în vedere timpul scurs de la sesizarea Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecării cauzei.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.778/302/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Dumitru Pavel si Măria Pavel într-o cauză având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textele de lege criticate aduc atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1)si (2) si art. 44, în măsura în care acestea sunt interpretate ca oferind protectie doar chiriasilor-cumpărători în temeiul Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, nu si în temeiul altor acte normative, printre care si Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie, desi toti se află în situatii juridice identice, cumpărând bunuri de la stat, în temeiul unor acte normative si a unor contracte de vânzare-cumpărare care, ulterior, au fost desfiintate. De asemenea, apreciază că art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 instituie o limitare legală a dreptului de proprietate, ca o obligatie a proprietarilor recunoscuti de justitie de a încheia contracte de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, limitare instituită însă numai în beneficiul exclusiv al unei categorii limitate de persoane, si anume acelea care au dobândit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 112/1995 si ale căror contracte au fost anulate de către instantă, fapt ce aduce atingere art. 44 din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, fiind în concordantă cu normele constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse ia dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, care au următorul continut:

- Art. 6: În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, si desfiintate prin hotărâre judecătorească, proprietarul recunoscut de justitie va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 si care o ocupă efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani.";

- Art. 7: „Prelungirea contractelor de închiriere, realizată în baza prevederilor art. 1, rămâne valabilă si în cazul redobândirii imobilelor respective de către fostii proprietari sau de mostenitorii acestora după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

Autorii exceptiei sustin că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1)si (2) referitoare la egalitatea în drepturi si art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 742 din 26 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 7 decembrie 2006, că nu se poate retine o încălcare a principiului egalitătii în fata legii, deoarece situatiile juridice diferite impun reglementări legale diferite.

Totodată, Curtea a retinut că prin stabilirea continutului si limitelor dreptului de proprietate, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, legiuitorul a tinut seama nu numai de interesele proprietarilor recunoscuti prin hotărâri judecătoresti, ci si de interesele persoanelor care au cumpărat locuintele în baza Legii nr. 112/1995, realizând astfel un echilibru între cele două categorii de persoane. În acest sens, legiuitorul a statuat că dreptul de a cere încheierea unui contract de închiriere este, în acest caz, un drept personal recunoscut numai titularilor contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 si ulterior anulate. În acest fel, i se oferă cumpărătorului locuintei o protectie împotriva unor eventuale abuzuri, cu asigurarea dreptului la o locuintă pe durata unei perioade rezonabile, iar proprietarului i se recunoaste dreptul său de proprietate, în limitele determinate de lege. Împrejurarea că autorii exceptiei au dobândit dreptul de proprietate în temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 impune un tratament juridic diferit, în conditiile în care cele două acte normative, respectiv Decretul-lege nr. 61/1990 si Legea nr. 112/2005, aveau domenii de aplicare diferite.

Astfel, primul reglementează situatia vânzării imobilelor construite din fondurile statului sau întreprinderilor de stat, iar cel de-al doilea, situatia imobilelor nationalizate de stat de la persoane fizice, ca atare două situatii juridice diferite.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 44 din Constitutie, observăm că invocarea lor de către autorii exceptiei este pur formală, întrucât nu detin calitatea de proprietari, astfel încât aceste norme nu au incidentă în cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Dumitru Pavel si Măria Pavel în Dosarul nr. 7.778/302/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre fortele aeriene, semnat la Bucuresti la 29 martie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre fortele aeriene, semnat la Bucuresti la 29 martie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 815.

 

PROTOCOL

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre fortele aeriene

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova, denumite în continuare părti contractante,

dorind să dezvolte relatiile de colaborare dintre fortele aeriene ale celor două părti contractante,

având la bază principiile si prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Apărării al Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 14 decembrie 1992,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezentul protocol se încheie în scopul stabilirii cadrului juridic necesar colaborării dintre Fortele Aeriene ale României si Fortele Aeriene Militare ale Republicii Moldova, în conformitate cu competentele stipulate în legislatia celor două state.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de colaborare

 

Colaborarea bilaterală se va realiza în următoarele domenii:

a) informarea reciprocă despre zborurile aeronavelor militare în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

b) schimbul de date radar cu privire la situatia aeriană;

c) acordarea reciprocă de ajutor echipajelor aeronavelor militare aflate în pericol în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

d) participarea la activităti comune.

 

ARTICOLUL 3

Forme de colaborare

 

Colaborarea dintre părtile contractante se va realiza în următoarele forme:

a) organizarea si realizarea schimbului de informatii privind zborurile aeronavelor militare în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

b) întâlniri periodice ale echipelor de experti ale fortelor aeriene, pentru analizarea si solutionarea problemelor legate de punerea în aplicare a prevederilor prezentului protocol;

c) schimb de experientă pe linia pregătirii personalului de specialitate si a exploatării tehnicii de aviatie si apărare antiaeriană;

d) participarea cu observatori si/sau subunităti la aplicatiile si exercitiile organizate de părtile contractante;

e) recunoasterea aerodromurilor de ajutor stabilite de părtile contractante;


f) organizarea si executarea, pe bază de reciprocitate, a unor activităti de recuperare a personalului navigant, folosind facilitătile militare de care dispun părtile contractante.

 

ARTICOLUL 4

Structuri care colaborează

 

(1) Pentru organizarea si coordonarea activitătilor de colaborare, părtile contractante stabilesc următoarele autorităti responsabile:

a) pentru Ministerul Apărării Nationale din România: Statul Majorai Fortelor Aeriene;

b) pentru Ministerul Apărării al Republicii Moldova: Comandamentul Forte Aeriene.

(2) Pentru aplicarea măsurilor privind informarea reciprocă cu privire la zborurile aeronavelor militare si acordarea reciprocă de ajutor echipajelor aeronavelor militare aflate în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state, autoritătile responsabile stabilesc următoarele puncte de contact:

a) pentru Statul Major al Fortelor Aeriene din România: Componenta Operatională a Fortelor Aeriene - Bucuresti;

b) pentru Comandamentul Forte Aeriene al Republicii Moldova: Centrul de Operatii Aeriene - Chisinău.

 

ARTICOLUL 5

Informarea reciprocă

 

(1) Zborurile aeronavelor militare în spatiul aerian al celor două state se execută pe baza reglementărilor aeronautice internationale si a legislatiei nationale a statelor părtilor contractante.

(2) Părtile contractante se informează reciproc, prin punctele de contact, cu privire la aeronavele militare care execută zboruri în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state, fără survolarea acesteia, la distante mai mici de 10 km pentru avioane si 5 km pentru elicoptere, ia toate înăltimile de zbor.

(3) Pentru realizarea informării se vor preciza: data, ora si scopul executării zborului, zona, traiectul si înăltimea de zbor, numărul si tipul aeronavelor.

(4) În cazul aparitiei în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state a unor mijloace aeriene sau a unor semnale pe ecranele statiilor radar care nu pot fi identificate, punctele de contact se informează reciproc, iau măsuri de identificare a acestora si îsi acordă reciproc sprijin pentru clarificarea situatiei aeriene.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de date radar

 

(1) Părtile contractante se obligă să întreprindă demersurile necesare pentru interconectarea sistemelor de radiolocatie si realizarea schimbului de date radar.

(2) Procedurile care vor fi folosite la realizarea schimbului de date vor fi stabilite de comun acord de către autoritătile responsabile ale părtilor contractante si vor fi cuprinse într-un plan, special destinat acestui scop.

 

ARTICOLUL 7

Acordarea de ajutor reciproc

 

(1) În cazul aparitiei unor situatii de fortă majoră la bordul aeronavelor militare aflate în zbor în apropierea frontierei dintre cele două state, părtile contractante asigură, la cerere, prin punctele de contact, predarea-primirea dirijării aeronavelor respective si aterizarea acestora pe unul dintre aerodromurile militare de ajutor.

(2) Aerodromurile militare de ajutor vor fi stabilite, de comun acord, de către autoritătile responsabile ale părtilor contractante.

(3) Pentru predarea-primirea dirijării aeronavelor, punctul de contact al autoritătii responsabile a cărei aeronavă se află în pericol va comunica următoarele date: pozitia în care se află aeronava, tipul aeronavei, înăltimea si directia de zbor, indicativul pilotului, natura pericolului, timpul de zbor calculat până la consumarea combustibilului si ultimul ordin de dirijare transmis.

(4) Autoritatea responsabilă pe teritoriul căreia aterizează aeronava aflată în pericol va asigura paza acesteia si va acorda ajutor echipajului.

(5) Autoritătile responsabile vor organiza si vor desfăsura, anual, activităti de recunoastere de către personalul navigant a aerodromurilor de ajutor stabilite, cu aeronave militare.

 

ARTICOLUL 8

Căutarea si salvarea aeronavelor

 

(1) Părtile contractante organizează, pe teritoriul statului propriu, serviciul de căutare-salvare.

(2) În cazul producerii unor catastrofe sau accidente de zbor în care sunt implicate aeronavele militare ale uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, aceasta din urmă va initia operatiuni de căutare-salvare, va desfăsura activităti specifice pentru salvarea vietii personalului, prevenirea amplificării daunelor si conservarea dovezilor materiale.

 

ARTICOLUL 9

Activitătile comune

 

(1) Anual, în sedintele de lucru organizate alternativ în România si în Republica Moldova, autoritătile responsabile ale părtilor contractante vor analiza modul de îndeplinire a prevederilor prezentului protocol si vor propune activităti care să fie incluse în Planul bilateral de cooperare pentru anul următor.

(2) Propunerile de activităti comune vor cuprinde: schimb de experientă pe linia pregătirii personalului de specialitate si a exploatării tehnicii de aviatie si apărare antiaeriană, participarea cu observatori si/sau subunităti la aplicatiile si exercitiile organizate de părtile contractante, recunoasterea aerodromurilor de ajutor, participarea la activităti de recuperare a personalului navigant.

 

ARTICOLUL 10

Legăturile de transmisiuni

 

(1) Pentru asigurarea colaborării, părtile contractante vor organiza si vor realiza legături fir si radio.

(2) Între punctele de contact ale autoritătilor responsabile se va realiza o legătură fir directă. Zilnic, la orele 05,00 si 17,00 GMT, punctele de contact vor verifica functionarea acestei legături. Apelurile vor fi initiate prin grija sefilor turelor de serviciu din punctele de contact, în zilele pare de către partea contractantă română, iar în zilele impare de către partea contractantă moldoveana.

(3) În cazul întreruperii circuitului fir direct destinat colaborării, vor fi utilizate legăturile de telecomunicatii internationale instalate la punctele de contact.

(4) Detaliile privind organizarea legăturilor de transmisiuni, numerele de apel si caracteristicile de lucru ale mijloacelor utilizate vor fi incluse în Dispozitia comună de transmisiuni încheiată între părtile contractante, care va putea fi actualizată, la nevoie, prin consultări între structurile de specialitate.

(5) Schimbul de date si informatii privind aplicarea prezentului protocol se va face în limba părtilor contractante.


 

ARTICOLUL 11

Solutionarea divergentelor

 

Orice divergentă cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi solutionată prin consultări între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica, în scris, reciproc, că au fost îndeplinite procedurile legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului.

(2) Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pentru noi perioade de câte 5 ani, dacă nu este denuntat de niciuna dintre părtile contractante. Prezentul protocol poate fi denuntat de oricare dintre părtile contractante. Denuntarea va produce efecte după 6 luni de la data primirii de către cealaltă parte contractantă a notificării prin care se exprimă intentia de denuntare.

(3) Fiecare parte contractantă poate propune, în orice moment, amendamente la prezentul protocol. Amendamentele convenite vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1) si vor constitui parte integrantă a acestui protocol.

Semnat la Bucuresti la 29 martie 2010. În două exeirmlare originale.

 

Pentru

Ministerul Apărării Nationale din România,

Gabriel Oprea,

ministrul apărării nationale

Pentru

Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Vitalie Marinută,

ministrul apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Societătii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 77 din 15 iulie 2010 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) si art. 24 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, cu completările ulterioare, cu prevederile art. 27 alin. (2) si art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, precum si cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societătii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informatii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformitătii si functia organismului, precum si specificatiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociatia de Acreditare din România - RENAR si evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 9 august 2010.

Nr. 1.954.


ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială „Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L.

 

Adresa:

Sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucuresti Tel:+40(21) 255.31.49; fax:+40(21) 255.31.49 Notificarea valabilă până la: 12 iulie 2013

Competenta organismului a fost evaluată folosind ca referential standardul: SR EN 45011: 2001.

 

Numărul deciziei CE

Familiile/Subfamiliile de produse (utilizările preconizate)

Sistemul de atestare a

conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

95/467/CE

Îmbinări structurale (1/1):

. Îmbinări structurale (în clădiri si lucrări de inginerie civilă unde cerintele asupra îmbinărilor individuale sunt critice)

Sistem 1

SREN 15129:2010

CP

99/93/CE

Usi, ferestre, obloane, jaluzele, porti si feronerie aferentă (1/1):

. Usi si porti (cu sau fără feronerie aferentă) (compartimentări antifoc/fum si pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 1

SREN 13241-1:2004

CP

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane si textile), geotextile, geocompozite, georetele, geomembrane si geoplase folosite: ca bariere pentru fluide sau gaze (la drumuri, căi ferate, fundatii si pereti, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare si baraje, canale, tuneluri si structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deseurilor lichide, pentru depozitarea deseurilor solide sau evacuarea deseurilor)

Sistem 2+

SREN 15381:2009

CPF

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne si produse auxiliare pentru acoperis (2/6):

. Foi plane si profilate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reactia la foc)

Sistem 1

SR EN 534: 2006

CP

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne si produse auxiliare pentru acoperis (2/6):

. Luminatoare (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reactia la foc)

Sistem 1

SREN 14351-1:2006

CP

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne si produse auxiliare pentru acoperis (2/6):

. Panouri compozite sau panouri sandvis fabricate industrial (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reactia la foc)

Sistem 1

SREN 14509:2007

SREN 14509:2007/ AC: 2009

CP

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne si produse auxiliare pentru acoperis (2/6):

. Lucarne (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reactia la foc)

Sistem 1

SREN 1873:2006 SREN 14963:2007

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată si produse din sticlă turnată (1/6):

. Panouri de sticlă plană si curbată (pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protectie la foc)

Sistem 1

SREN 1051-2:2008

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată si produse din sticlă turnată (1/6):

. Cărămizi de sticlă (pentru utilizări ca vitraj antiglont sau antideflagrant)

Sistem 1

SREN 1051-2:2008

CP


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la nasterea lui August Treboniu Laurian

 

Art.1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 9 august 2010, o monedă din argint, dedicată aniversării a 200 de ani de la nasterea lui August Treboniu Laurian.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103g

Calitate

proof

Margine

zimtată

 

Aversul prezintă, de sus în jos, reprezentarea monumentului roman „Lupa capitolina" - simbol al latinitătii poporului si limbii române, stema României, inscriptia „ROMÂNIA", valoarea nominală a monedei „10 LEI" si anul de emisiune „2010".

Reversul prezintă, în prim plan, portretul filologului si istoricului August Treboniu Laurian; în plan secund, în partea dreaptă, un fragment din coperta revistei Magazin Istoric pentru Dacia; în partea de jos, anii „1810" si „1881", iar la exterior, inscriptia circulară „AUGUST TREBONIU LAURIAN".

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint din emisiunea numismatică „Aniversarea a 200 de ani de la nasterea lui August Treboniu Laurian" au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 6 august 2010.

Nr. 26.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2010, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,88% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,09% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,93% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 august 2010.

Nr. 28.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si ale art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2010, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:

- 13,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 13,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 august 2010.

Nr. 29.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în Bd. Victoriei nr. 47A, bl. CF8, ap. 1, localitatea Alba lulia, judetul Alba, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J01/711/23.10.2009, cod unic de înregistrare 5247231, număr de înmatriculare în Registrul brokerilor RBK-085, reprezentată legal de domnul Balsan Valentin Petru, în calitate de administrator - persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

Au fost transmise cu întârziere si incomplet situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010.

Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, si ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.17.866 din 2 iunie 2010, Societatea Comercială „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Balsan Valentin Petru, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii până la data depunerii raportărilor restante, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în Bd. Victoriei nr. 47A, bl. CF8, ap. 1, localitatea Alba lulia, judetul Alba, J01/711/23.10.2009, CUI 5247231, autorizat prin Decizia nr. 85 din 6 decembrie 2001, RBK-085, reprezentată legal de domnul Balsan Valentin Petru, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la depunerea raportărilor restante.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. are obligatia să depună raportările restante, în forma prevăzută de actele normative în vigoare.

Art. 3. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 594.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A., cu sediul în str. Aurel Vlaicu nr. 21, bl. V11, ap. 31, localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J12/4.295/12.12.2005, cod unic de înregistrare 18206837, număr de înmatriculare în Registrul brokerilor RBK-339, reprezentată legal de doamna Maier Simona Codruta si doamna Tolas Andreea, în calitate de administratori - persoane semnificative,

a constatat următoarele:

Au fost transmise cu întârziere si incomplete situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2009 (nefiind transmise situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare, raportul de verificare a situatiilor financiare, declaratia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea si conducerea contabilitătii) care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel, au fost încălcate prevederile pct. 3 lit. d) si e), pct. 11 si pct. 12 alin. (1) lit. c)din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010 si ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.17.866 din 2 iunie 2010, Societatea Comercială „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A., reprezentată legal de doamna Maier Simona Codruta si doamna Tolas Andreea, în calitate de administratori - persoane semnificative, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii până la data depunerii raportărilor restante, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I,

drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar exercitarea activitătii Societătii Comerciale „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A., cu sediul în str. Aurel Vlaicu nr. 21, bl. V11, ap. 31, localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, J12/4295/12.12.2005, CUI 18206837, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 114.317/2006, RBK-339, reprezentată legal de doamna Maier Simona Codruta si doamna Tolas Andreea, în calitate de administratori - persoane semnificative, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, până la depunerea raportărilor restante.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A. are obligatia să depună raportările restante, în forma prevăzută de actele normative în vigoare.

Art. 3. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 595.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Miron Costin nr. 68, et. 1, ap. birou nr. 2, localitatea Constanta, judetul Constanta, reprezentată legal de domnul Serban Mihai, în calitate de administrator - persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Nu au fost transmise situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel, au fost încălcate prevederile pct. 3 si pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010 si ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009.

2. Au fost transmise incomplet raportările aferente trimestrului 1/2010, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 30 aprilie 2010. Astfel, au fost încălcate prevederile art. 3 alin. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.


Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.17.592 din 31 mai 2010, Societatea Comercială „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Serban Mihai, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data depunerii complete a situatiilor financiare aferente anului 2009 si a raportărilor aferente trimestrului 1/2010, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar exercitarea activitătii Societătii Comerciale „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Miron Costin nr. 68, et. 1, ap. birou nr. 2, localitatea Constanta, judetul Constanta, J13/1.329/21.04.2005, CUI 17515133, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 114.333/2006, RBK-347, reprezentată legal de domnul Serban Mihai, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, până la data depunerii complete a situatiilor financiare aferente anului 2009 si a raportărilor aferente trimestrului 1/2010.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. are obligatia să depună situatiile financiare aferente anului 2009 si raportările aferente trimestrului 1/2010, în forma prevăzută de actele normative în vigoare.

Art. 3. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilorde asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 596.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.