MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 580/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 580         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 august 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

849. - Decret privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

852. - Decret privind conferirea unor decoratii

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 808 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedura civilă

 

Decizia nr. 809 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 si ale art. 3191 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 813 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. a) si lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 815 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

813. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Sanevit 2003" - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

466. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a personalului de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009

 

4.576. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Motanul încăltat" din Pitesti

 

4.577. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu

 

4.578. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Zalău

 

4.590 - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar „Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe

 

4.591. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar Economic Administrativ „Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

50. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2010 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Mandatul domnului Bogdan Tătaru-Cazaban de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român încetează ca urmare a demisiei sale din această functie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 august 2010.

Nr. 849.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. 1, ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

cu ocazia Zilei Fortelor Aeriene, în semn de apreciere a serviciilor deosebite pe care le-au adus aviatiei si a rezultatelor remarcabile obtinute în activitatea profesională,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului comandor Cimpoca Sandu Emil.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Comandor, cu însemn pentru civili, domnului Condor Gavril Gavril.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului general de flotilă aeriană Găluscă Nicolae Alexandru-Petru.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter, cu însemn pentru civili:

- doamnei Bescucă Florea Elena-Carmen;

- doamnei Brad Vasile Adriana-Elena.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general de flotilă aeriană Dobre Ilie Constantin;

- domnului comandor Tudor Ion Florin.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Constantin Filip Gabriela.

Art. 7. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Mocanu Constantin Valeriu;

- domnului maistru militar principal Slabu Vasile Gheorghe.

Art. 8. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier-adjutant Negulici Vasile Vasile;

- domnului caporal Botezatu Gheorghe Valerică.

Art. 9. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică, clasa I, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar principal Laslău lanos Augustin.

Art. 10. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică, clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Hădărean Ioan Ioan;

- domnului maistru militar, clasa I, Tănase Florea George-Germis;

- domnului plutonier-adjutant Enache-Pavel Mirea Ion;

- domnului plutonier-adjutant Toma Gheorghe Gheorghe.

Art. 11. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar, clasa I, Bozoancă loan loan;

- domnului maistru militar, clasa a III-a, Chicos Ion Constantin-Cornel.

Art. 12. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică, clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Caraivan Ion Adriana;

- doamnei Dogaru Mircea Cornelia;

- domnului Neicu Vasile Gheorghe.


Art. 13. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier-major Merfu Ion Dănut;

- doamnei sergent-major Catargiu Valerică Mariana-Daniela;

- domnului sergent-major Călescu Alexandru Stefănită;

- doamnei sergent-major Dorobantu Iulian Ana-Iuliana.

Art. 14.  - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Frone Constantin Maria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 12 august 2010.

Nr. 852.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 808

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de George Secarea si de Maria Secarea în Dosarul nr. 468/36/2009 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 23 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 468/36/2009, Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de George Secarea si de Maria Secarea într-un dosar având ca obiect o contestatie în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii consideră că textul de lege criticat nu precizează în ce conditii se apreciază luarea la cunostintă a termenului, iar problema nu poate fi rezolvată prin aplicarea Codului de procedură civilă, referitoare la comunicarea actelor de procedură. În aceste conditii, judecătorul este constrâns să stabilească el însusi pe calejurisprudentială, în afara legii, substituindu-se legiuitorului, regulile necesare pentru a se pronunta asupra contestatiei în anulare cu judecarea căreia a fost învestit. În felul acesta, se încalcă dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie privind separatia puterilor în stat. Datorită impreciziei sale, textul criticat contravine si prevederilor art. 21 si 24 din Constitutie. Textul criticat nu prevede expres dacă termenul de 15 zile are în vedere data la care contestatorul a luat cunostintă de hotărâre în întregul ei sau doar de dispozitivul acesteia, ceea ce încalcă prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, prevederi care au următorul continut: „[...] Împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, contestatia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunostintă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei puterilor în stat, art. 21 alin. (3) privind liberul acces la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare si art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 184 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 5 iunie 2003, constatând că sunt constitutionale. Cu acel prilej, instanta de contencios constitutional a retinut că fată de împrejurarea că hotărârile irevocabile nu se comunică în cazul acelora care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, art. 319 alin. 2 din Codul de procedură civilă instituie două termene pentru exercitarea căii extraordinare de atac a contestatiei în anulare, si anume un termen subiectiv de 15 zile, care începe să curgă de la data când contestatorul a luat cunostintă de hotărâre, si un termen obiectiv de un an, care curge de la data când hotărârea a rămas irevocabilă.

În această materie, ca de altfel oriunde legiuitorul a conditionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul unui anumit termen, nu s-a procedat în acest fel cu intentia de a restrânge accesul liber la justitie, de care, în mod evident, cel interesat a beneficiat în cadrul termenului legal instituit, ci exclusiv pentru a instaura un climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constitutional prevăzut de art. 21, prevenind astfel abuzurile si asigurând protectia drepturilor si intereselor legitime ale celorlalte părti. De altfel, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual -, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

Asa fiind, termenele instituite prin textul de lege criticat au în vedere solutionarea procesului cu celeritate, în absenta lor, contestatia în anulare putând fi formulată oricând, fapt ce ar fi de natură a genera o stare de perpetuă incertitudine cât priveste raporturile juridice stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, afectând astfel grav stabilitatea si securitatea care trebuie să le caracterizeze.

De altfel, art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", precum si art. 129, care prevede că „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii", atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a căilor de atac. Prin urmare, termenele procedurale instituite de textul de lege criticat reprezintă expresia aplicării dispozitiilor constitutionale invocate mai sus.

Departe de a îngrădi drepturi consacrate constitutional, reglementarea prevăzută de art. 319 alin. 2 din Codul de procedură civilă constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de George Secarea si de Maria Secarea în Dosarul nr. 468/36/2009 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

augustIn zegrean

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 809

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 si ale art. 3191 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 si ale art. 3191 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Sucpi" - S.A. Craiova în Dosarul nr. 19.669/63/2008 al Tribunalului Dolj - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 19.669/63/2008, Tribunalul Dolj - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 si ale art. 3191 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Sucpi" - S.A. Craiova într-un dosar având ca obiect o contestatie în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că textul art. 318 ultima teză din Codul de procedură civilă încalcă prevederile art. 16 din Constitutie, deoarece permite accesul la calea extraordinară de atac a contestatiei în anulare numai recurentului nu si intimatului. Titularul contestatiei pentru motivele prevăzute de art. 318 alin. 1 teza finală poate fi doar recurentul, ceea ce este contrarăti. 16 si 21 din Constitutie. Cu toate că intimatul se află într-o situatie identică cu cea a recurentului, nu i se permite accesul la calea de atac extraordinară a contestatiei în anulare. În ceea ce priveste art. 3191 din Codul de procedură civilă, autorul consideră că asigurându-se posibilitatea suspendării executării hotărârii a cărei anulare se cere, în aceleasi conditii de discriminare si inegalitate ca si art. 318 alin. 1 teza finală, se încalcă, de asemenea, prevederile constitutionale mentionate.

Tribunalul Dolj - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 318 alin. 1 si ale art. 3191 din Codul de procedură civilă, prevederi care au următorul continut:

- Art. 318 alin. 1: „Hotărârile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie când dezlegarea dată este rezultatul unei greseli materiale sau când instanta, respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greseală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.";

- Art. 3191: „Instanta poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere, sub conditia depunerii unei cautiuni. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplică în mod corespunzător."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si art. 21 privind liberul acces la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 318 din Codul de procedură civilă s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.551 din 17 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 22 ianuarie 2010, constatând că sunt constitutionale. Cu acel prilej, Curtea a retinut că dispozitiile art. 318 din Codul de procedură civilă reglementează contestatia în anulare specială, care este o cale de atac extraordinară, ce se poate exercita în cazurile limitativ prevăzute de lege numai împotriva hotărârilor pronuntate de instantele de recurs. Asa cum rezultă în mod univoc din textul de lege criticat, calea procedurală a contestatiei în anulare specială poate fi utilizată de părtile care au participat la solutionarea recursului si este limitată la cazurile în care dezlegarea dată este rezultatul unei greseli materiale sau al omisiunii instantei de a cerceta vreunul dintre motivele de modificare sau de casare invocate de recurent. În ceea ce priveste obiectul contestatiei în anulare specială, acesta este format dintr-o singură categorie de hotărâri, respectiv doar hotărârile pronuntate de instantele de recurs.

Prin aceeasi decizie, Curtea a mai constatat că pretinsa încălcare a art. 16 din Constitutie privind egalitatea în drepturi a cetătenilor nu poate fi retinută, deoarece reglementarea este aplicabilă în cazul tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de ipoteza normei, fără nicio distinctie, si anume părtilor care au participat la solutionarea recursului a cărui dezlegare este rezultatul unei greseli materiale sau al omisiunii instantei de a cerceta vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.

Textul de lege criticat nu încalcă nici prevederile art. 21 din Constitutie, întrucât, potrivit jurisprudentei constante a instantei constitutionale, dacă legiuitorul este suveran în a reglementa diferit în situatii diferite accesul la o cale ordinară de atac, fără ca prin aceasta să fie afectat liberul acces la justitie, a fortiori o atare concluzie se impune atunci când în discutie este accesul la o cale extraordinară de atac, care, prin definitie, are caracter de exceptie si deci poate fi valorificată numai în cazurile expres si limitativ prevăzute de lege, în caz contrar existând riscul producerii unor perturbări majore ale stabilitătii si securitătii raporturilor juridice.

De altfel, art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, precum si art. 129, care prevede că împotriva hotărârilor judecătoresti părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii, atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a căilor de atac.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 3191 din Codul de procedură civilă, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 636 din 26 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 1 august 2007, constatând că sunt constitutionale. Astfel, Curtea a retinut că dispozitiile din Codul de procedură civilă care reglementează calea de atac a contestatiei în anulare respectă prevederile si principiile Legii fundamentale, fiind norme de procedură, care, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, sunt în competenta legiuitorului.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în deciziile de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 si ale art. 3191 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Sucpi" - S.A. Craiova în Dosarul nr. 19.669/63/2008 al Tribunalului Dolj - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTJN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 813

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. a) si lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Avocatul Poporului.

La apelul nominal se prezintă pentru Avocatul Poporului doamna Bianca Drăghici, expert pentru probleme juridice în cadrul institutiei Avocatul Poporului. Aceasta a sustinut admiterea exceptiei de neconstitutionalitate asa cum a fost formulată.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Adresa nr. 1.394 din 11 februarie 2010, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului începe prin a face o prezentare a evolutiei notiunii „f/f/tv"în legislatia românească. Autorul arată că, în contradictie cu principiul securitătii raporturilor juridice care trebuie să caracterizeze exercitarea dreptului de proprietate, prin art. 2 alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 10/2001 au fost declarate abuzive si preluările de imobile care au respectat legislatia în vigoare la data adoptării lor, adică imobilele preluate cu titlu valabil potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. Însă, în opinia sa, ne aflăm în situatia, creată după aparitia Legii nr. 10/2001, în care pot exista două titluri de proprietate cu privire la acelasi imobil, fapt generat, de obicei, prin recunoasterea implicită a dreptului de proprietate al fostului proprietar fără anularea titlului de proprietate al tertului. Practic, dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) si e) deschid calea unei veritabile exproprieri, care are loc în afara cadrului constitutional prin încălcarea dreptului de proprietate al unei noi categorii de proprietari, fostii chiriasi, deveniti între timp proprietari. Art. 44 alin. (3) din Constitutie stabileste că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire. În continuare, autorul face o trecere în revistă a practicii Curtii Europene a Drepturilor Omului în legătură cu apărarea dreptului de proprietare si restituirea fostelor proprietăti. Autorul arată că dispozitiile art. 2 lit. a) si e) determină instantele să procedeze la compararea titlurilor de proprietate, aducând prin aceasta atingere dreptului de proprietate privată prevăzut de art. 44 din Constitutie. Analizând art. 2 lit. a) si e) din lege, autorul apreciază că dispozitiile legale criticate aduc atingere egalitătii cetătenilor în fata legii prevăzut de art. 16 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând sesizarea Avocatului Poporului, punctele de vedere ale părtilor prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 2 alin. (1) lit. a) si e): „(1) În sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se întelege:

a) imobilele nationalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere si de transporturi, precum si prin alte acte normative de nationalizare; [...]

e) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispozitii administrative sau a unei hotărâri judecătoresti pronuntate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără mostenitori sau fără stăpân, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;".

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 136 alin. (5) privind proprietatea, precum si în art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate asa cum a fost formulată, Curtea constată că principala critică se referă la faptul că fostii chiriasi ai caselor nationalizate, deveniti proprietari în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, riscă să-si piardă dreptul de proprietate prin admiterea unor actiuni în comparare de titluri introduse de fostii proprietari cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra imobilelor în baza Legii nr. 10/2001.

Curtea retine însă că, în urma aparitiei Legii nr. 1/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele care au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995, cu respectarea conditiilor cerute de lege. De asemenea, nu se restituie în natură nici terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispozitiilor Legii nr. 112/1995. Mai mult, în baza aceleiasi legi, actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, considerate astfel anterior intrării în vigoare a Legii nr. 213/1998, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă, iar contractele de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice si constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora.

În plus, în prezenta cauză, fată de sustinerile autorului exceptiei privind jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate si previzibilitate ale normelor juridice, Curtea constată că aceeasi instantă europeană a statuat, de exemplu, prin hotărârile pronuntate în cauzele Cantoni contra Frantei, 1996 si Rekvenyi contra Ungariei, 1999, că previzibilitatea consecintelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi aceasta, ea ar da nastere la o rigiditate excesivă a reglementării. Astfel, rămâne în sarcina judecătorilor ca, în cadrul actului de justitie, să decidă cu privire la interpretarea si aplicarea unor norme legale.

De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut în jurisprudenta sa (Dumitru Popescu contra României, 2007, Vermeire contra Belgiei, 1991) faptul că prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale fac parte integrantă din ordinea juridică internă a statelor semnatare, acest aspect implicând obligatia pentru judecătorul national de a asigura efectul deplin al normelor acesteia, asigurându-le preeminenta fată de orice altă prevedere contrară din legislatia natională.

În realitate însă, în cauza de fată autorul exceptiei nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci este preocupat mai mult de definitia dată notiunii „titlu"in legislatia privind restituirea proprietătilor si de confuzia pe care această definitie a creat-o, în opinia sa, în aplicarea acestei legislatii de către instantele judecătoresti. Faptul că cei chemati să aplice legislatia în materia restituirii este posibil să fi înteles diferit, de la caz la caz, termenii folositi în legislatie nu face ca legislatia respectivă să fie contrară art. 16 sau art. 44 din Constitutie.

Prin urmare, aspectele invocate de autorul exceptiei tin, în realitate, de modul de interpretare si aplicare a legii, care revin competentei instantei de judecată, iar nu competentei instantei de contencios constitutional.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. a) si lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Avocatul Poporului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 815

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan" - S.A. Galati în Dosarul nr. 1.086/121/2008 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 12 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.086/121/2008, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Galmopan" - S.A. Galati într-un dosar având ca obiect o cerere de anulare a unor acte.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că nu există egalitate de tratament în procesul civil fată de reclamant, deoarece potrivit art. 61 alin. 2 din Codul de procedură civilă, reclamantul poate să depună cerere de chemare în garantie până la închiderea dezbaterilor, înaintea primei instante. În schimb, pârâtul are posibilitatea să formuleze cererea de chemare în garantie doar până la prima zi de înfătisare. Autorul consideră că această diferentiere a posibilitătilor pe care le are reclamantul în defavoarea pârâtului este o îngrădire a accesului la justitie.

Tribunalul Galati - Sectia civilă nu si-a exprimat opinia cu privire la dispozitiile legale criticate prin încheierea din 12 ianuarie 2010, încheiere prin care a sesizat Curtea Constitutională.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedură civilă, prevederi care au următorul cuprins: „Cererea făcută de pârât se va depune o dată cu întâmpinarea; când întâmpinarea nu este obligatorie, cererea se va depune cel mai târziu la prima zi de înfătisare.

Cererea de chemare în garantie făcută de reclamant se poate depune, până la închiderea dezbaterilor, înaintea primei instante."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în fata legii, art. 21 privind liberul acces la justitie si art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la critici asemănătoare, constatând că sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 913 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 27 noiembrie 2007, Curtea a retinut că, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) si art. 128 din Constitutie, stabilirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură. Sub acest aspect, principiul liberului acces la justitie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a le utiliza, în formele si în modalitătile instituite de lege.

În consecintă, prin reglementările cuprinse în art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedură civilă, referitoare la termenele până la care reclamantul, respectiv pârâtul poate depune cererea de chemare în garantie, legiuitorul nu a înteles să stabilească un tratament discriminatoriu, ci un regim legal diferit, impus de existenta unor situatii procesuale diferite. În aceste conditii, părtilor interesate nu li se încalcă nici accesul liber la justitie atâta vreme cât pot sesiza instantele judecătoresti, în termenul legal, cu cererea de chemare în garantie.

Mai mult, obligatia părtilor de a-si exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil si într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, instituirea unor termene procesuale servind unei mai bune administrări a justitiei, precum si necesitătii aplicării si respectării drepturilor si garantiilor procesuale ale părtilor.

Considerentele si solutia acestei decizii sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan" - S.A. Galati în Dosarul nr. 1.086/121/2008 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Sanevit 2003" - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul devenituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Sanevit 2003" - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Societătii Comerciale „Sanevit 2003" - S.A. Arad, cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale „Sanevit 2003" - S.A. Arad, mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Sanevit 2003" - S.A. Arad va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 813.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Operatorul economic: Societatea Comercială „Sanevit 2003" - S.A. Arad

Sediul/Adresa: Arad, str. Petru Rares nr. 129

Cod unic de înregistrare: 15973541

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Aprobat

BVC2010 Rectificat

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

6160

6160

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

6141

6141

 

 

a)

din productia vândută

3

6131

6131

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

10

10

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

19

19

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

19

19

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

1

 

CHELTUIELI TOTALE (RD.17+48+51) Cheltuieli de exploatare, din care:

16

6160

6044

 

 

 

 

17

6130

6014

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2226

2226

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

789

789

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

10

10

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1152

1152

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

907

907

 

 

 

d2

cheltuieli cu asugurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

245

245

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

189

189

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

4

4

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

47

47

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

5

5

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

 

 

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf.Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

e)

ch.cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 


 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărîri judecătoresti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1250

1250

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

 

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

703

587

 

 

 

i1) contract de mandat

39

71

71

 

 

 

\2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu moidificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care :

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

2

 

cheltuieli financiare, din care:

48

30

30

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

20

20

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

10

10

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

 

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

11

19

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzutede lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor / companiilor natonale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

 


VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care:

64

500

500

 

1

 

Surse proprii

65

500

500

 

2

 

Alocatii de buget

66

 

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

 

4

 

Alte surse

70

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

500

500

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

500

500

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

 

b)

externe

75

 

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

1543

1543

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

 

3

 

Alte rezerve

79

1543

1543

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

 

1

 

Venituri totale

81

6160

6160

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

6160

6144

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

50

50

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

48

48

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

907

907

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

907

907

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

 

 

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1575

1575

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

128

128

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

128

128

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu {unităti fizice/persoană)

91

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri tota Ie)x1000=(rd.16/rd.1 )x1000

92

1000

981

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a personalului de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) RSL - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;

f) RTS - personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;".

2. La articolul 2 alineatul (2), litera i) se abrogă.

3. La articolul 2 alineatul (2), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) si k), cu următorul cuprins:

,,j) RTEND - responsabil tehnic pentru examinări nedistructive - sef laborator;

k) RTED - responsabil tehnic pentru examinări distructive."

4. La articolul 3 tabelul 1, pozitiile 9,10 si 11 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„9. Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalatii sub presiune (RSL)

10. Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalatii de ridicat (RSL)

11. Responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat (RTS)".

5. La articolul 3 tabelul 1, pozitia 12 se abrogă.

6. La articolul 3 tabelul 1, după pozitia 12 se introduc două noi pozitii, respectiv pozitiile 13 si 14, cu următorul cuprins:

„13. Responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND) - sef laborator

14. Responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED)".

7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Atestarea se efectuează pentru unul sau mai multe dintre modulele prezentate în tabelul 2.

 

Tabelul 2

 

Nr. crt.

Instalatii/Echipamente

Modulele pentru atestarea formatorilor

1.

Instalatii sub presiune

1.1. Clasice

2.

Instalatii de ridicat

2.1. Clasice

3.

Instalatii sub presiune si instalatii de ridicat

3.1. Sudare clasice

3.2. Examinări nedistructive

3.3. Examinări distructive"

 

8. La articolul 7 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) să aibă o vechime în specialitate într-un domeniu de activitate reglementat de prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR de minimum 8 ani;".

9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Pentru organizarea unui program de instruire a personalului tehnic de specialitate persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel putin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:

a) adresa de anuntare a organizării unui program de instruire, în care trebuie să se precizeze denumirea si tipul programului, numărul cursantilor, perioada de organizare, locul de desfăsurare a programului, precum si numărul adresei de avizare a persoanei juridice;

b) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile si ore;

c) tabelul cu numele si prenumele formatorilor, precum si copii ale atestatelor acestora."

10. Articolul 10 se modificasi va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Până la data începerii programului de instruire, persoana juridică avizată depune la ISCIR tabelul cu numele si prenumele cursantilor, precum si codul numeric personal."

11. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani functia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sau care au coordonat activitatea si îndeplinesc conditiile de vechime în specialitate stabilite în prezenta metodologie au dreptul de a participa la examinarea pentru dobândirea calitătii de personal tehnic de specialitate, în urma achitării tarifului de examinare si eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.


(3) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani functia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sunt atestati ca formatori, conform prevederilor legale de către ISCIR, si au dreptul de a dobândi calitatea de personal tehnic de specialitate în domeniul pentru care este valabil atestatul de formator, în urma achitării tarifului de eliberare a atestatului fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire si examinare."

12. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Atestarea responsabilului tehnic pentru examinări nedistructive si a responsabilului tehnic pentru examinări distructive"

13. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 13 din tabelul 1 este examinat si atestat de ISCIR după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată care respectă programa analitică prevăzută la alin. (3).

(2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil tehnic pentru examinări nedistructive trebuie să fie autorizate conform prescriptiei tehnice aplicabile, minimum nivel 2.

(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND) se desfăsoară conform următoarei programe analitice:

 

Tema

Numărul orelor de predare

Legislatie, normative specifice activitătii

4

Atributii si responsabilităti specifice activitătii de examinări nedistructive, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile Standarde europene aplicabile metodelor de examinare nedistructivă:

- examinare vizuală (VT);

- examinare cu lichide penetrante (PT);

- examinare cu particule magnetice (MT);

- examinare cu ultrasunete (UT);

- examinare cu radiatii penetrante (RT);

- examinare prin curenti turbionari (ET);

- examinare pentru etanseitate (LT);

- examinare magnetoinductivă (MRT).

8

Aplicatii practice, studii de caz

4"

 

14. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 14 din tabelul 1 este examinat si atestat de ISCIR după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată care respectă programa analitică prevăzută la alin. (3).

(2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil tehnic pentru examinări distructive trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată si o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician si o vechime în specialitate de minimum 5 ani în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, constructii, instalatii ori în alte domenii conexe

 

Tema

Numărul orelor de predare

Legislatie, normative specifice activitătii

4

Atributii si responsabilităti specifice activitătii de examinări distructive, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile. Standarde europene aplicabile metodelor de examinare distructivă:

- încercări mecanice (IM);

- încercări tehnologice (IT);

- analize chimice (AC);

- analize metalografice (AM);

- măsurări de eforturi sub actiunea sarcinilor de încărcare (măsurări tensometrice - ME). Elemente de mecanica ruperii

8

Aplicatii practice, studii de caz

4"

 

15. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Formatorii care participă la aceste programe de instruire trebuie să fie atestati pentru modulul 3.2 sau 3.3, după caz."

16. La articolul 42, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Personalul tehnic de specialitate RADTI/RADTP/RADTA poate să presteze serviciile/lucrările pentru care este atestat conform prezentei metodologii si ca activitate independentă, în conditiile legii."

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 22 iulie 2010.

Nr. 466.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Motanul încăltat" din Pitesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Motanul încăltat", cu sediul în municipiul Pitesti, Str. Făgetului nr. 33, judetul Arges, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal si prelungit".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Motanul încăltat" din Pitesti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Motanul încăltat" din Pitesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Motanul încăltat" din Pitesti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Motanul încăltat" din Pitesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Motanul încăltat" din Pitesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială „Universul Copiilor" - S.R.L. din Pitesti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Motanul încăltat" din Pitesti, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 4.576.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării,Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu, cu sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 109, judetul Sibiu, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „germană", program „normal".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „GLO România" din localitatea Tălmaciu, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu program normal din localitatea Tălmaciu, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 4.577.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular

Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Zalău

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana", cu sediul în municipiul Zalău, Str. Torentului nr. 13-15, judetul Sălaj, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de farmacie", „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Zalău, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Zalău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Zalău revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Zalău.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Zalău este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Sălaj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia Filantropică Medicală Crestină „Christiana" - filiala Zalău, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Zalău, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Sălaj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 4.578.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar „Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar „Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Str. Pescarilor nr. 35, judetul Covasna, pentru nivelul 2 de învătământ, domeniul „mecanică", calificarea profesională „mecanic auto", domeniul „electronică automatizări", calificarea profesională „electronist aparate si echipamente", nivelul „liceal", profilul „tehnic", domeniul „electric", calificarea profesională „tehnician electrotehnist", domeniul „mecanică", calificările profesionale „tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii", „tehnician prelucrări pe masini cu comandă numerică", respectiv pentru nivelul „postliceal", domeniul „transporturi", calificarea profesională „tehnician electromecanic auto", limba de predare „română/maghiară", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Calificările profesionale „mecanic auto", „electronist aparate si echipamente", „tehnician electrotehnist", „tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii", „tehnician prelucrări pe masini cu comandă numerică", „tehnician electromecanic auto" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar „Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe, acreditate conform art. 1, devin parte a sistemului national de învătământ începând cu anul scolar 2010-2011.


Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii la calificările profesionale „mecanic auto", „electronist aparate si echipamente", „tehnician electrotehnist", „tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii", „tehnician prelucrări pe masini cu comandă numerică", „tehnician electromecanic auto", se preia la unitatea de învătământ preuniversitar de stat acreditată Grup Scolar „Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe.

Art. 4. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar „Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar „Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe, Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 4.590.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar Economic Administrativ „Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar Economic Administrativ „Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Str. Crângului nr. 30, judetul Covasna, pentru nivelul de învătământ „an de completare", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „lucrător hotelier", respectiv pentru nivelul „liceal", profilul „servicii", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „organizator banqueting", limba de predare „română/maghiară", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Calificările profesionale „lucrător hotelier" si „organizator banqueting" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar Economic Administrativ „Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe, acreditate conform art. 1, devin parte a sistemului national de învătământ începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic angajat conform prevederilor legii la calificările profesionale „lucrător hotelier" si „organizator banqueting", se preia la unitatea de învătământ preuniversitar de stat acreditată Grup Scolar Economic Administrativ „Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe.

Art. 4. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar Economic Administrativ „Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar Economic Administrativ „Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe, Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 4.591.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2010 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât în sedinta din data de 5 august 2010 emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 3/2010 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 5 august 2010.

Nr. 50.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNEA NR. 3/2010

de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Art. I. - Instructiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta instructiune.

2. În anexa nr. 2, formularul „Date informative" (cod 30) se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta instructiune.

3. În anexa nr. 4, corelatiile din cadrul formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv vor avea următorul cuprins:

„Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv:

 

Rd. 06 = rd. 01 la 05 

(col. 1 si 2)

Rd. 11 =rd. 07 la 10 

(col. 1 si 2)

Rd. 18 = rd. 12 1a 17 

(col. 1 si 2)

Rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 

(col. 1 si 2)

Rd. 23 = rd. 20 la 22 

(col. 1 si 2)

Rd. 29 = rd. 24 la 28 

(col. 1 si 2)

Rd. 32 = rd. 30 la 31 

(col. 1 si 2)

Rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 

(col. 1 si 2)

Rd. 44 = rd. 36 la 43 

(col. 1 si 2)

Rd. 45 = rd. 34 + 35 - 44 - 60.2 

(col. 1 si 2)

Rd. 46 = rd. 19 + 45-60.1 

(col. 1 si 2)

Rd. 55 = rd. 47 la 54  

(col. 1 si 2)

Rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 

(col. 1 si 2)

Rd. 60 = rd. 60.1+60.2 

(col. 1 si 2)

Rd. 61 = rd. 62 la 63 

(col. 1 si 2)

Rd. 67 = rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 - 75

(col. 1 si 2)

Rd. 81 = rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 76 - 77 + 78 - 79 - 80

(col. 1 si 2)

 

4. În anexa nr. 4, corelatiile din cadrul formularului „Date informative" (cod 30) vor avea următorul cuprins:

 

„Rd. 01 + 02 = 1

(col. 1)

Totaluri pe orizontală:

 

col. 1 = col. 2 + 3

(se repetă de la rd.03

Totaluri pe verticală:

 

Rd. 03 = rd. 04 + 08 + 14 1a 18 + 22

(col. 1,2 si 3)

Rd.04 = rd. 05 la 07

(col. 1,2 si 3)

Rd. 08 = rd. 09 la 13

(col. 1,2 si 3)

Rd. 18 = rd. 19 la 21

(col. 1,2 si 3)

Rd.31 = rd. 32 + 33

(col. 1 si 2)

Rd.34 = rd. 35 la 37

(col. 1 si 2)

Rd. 38 = rd. 39 + 46

(col. 1 si 2)

Rd. 39 = rd. 40 la 45

(col. 1 si 2)

Rd. 46 = rd. 47 + 48

(col. 1 si 2)

Rd. 55 = rd. 56 la 61

(col. 1 si 2)

Rd. 63 = rd. 64 + 65

(col. 1 si 2)

Rd. 66 = rd. 67 + 68

(col. 1 si 2)

Rd. 69 = rd. 70 + 71

(col. 1 si 2)

Rd.72 = rd. 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 88 + 89 + 92 la 96

(col. 1 si 2)

Rd. 73 = rd. 74 + 75

(col. 1 si 2)

Rd. 76 = rd. 77 + 78

(col. 1 si 2)

Rd. 79 = rd. 80 + 81

(col. 1 si 2)

Rd.82 = rd. 83 + 84

(col. 1 si 2)

Rd. 85 = rd. 86 + 87

(col. 1 si 2)

Rd. 89 = rd. 90 + 91

(col. 1 si 2)

Rd. 97 = rd. 98 la 100

(col. 1 si 2)"

 

Art. II. - Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., precum si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).


 

ANEXA Nr. 1

 la instructiune

 

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

la data de 30 iunie..................

(cod 10)

 

 

-lei-

 

Nr. rd.

Sold

Începutul anului

Sfârsitul perioadei de raportare

A

B

1

2

 

 

 

 

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)

01

 

 

2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

02

 

 

3. concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

 

 

4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)

04

 

 

5. avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)

05

 

 

TOTAL: (rd. 01 la 05)

06

 

 

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

1. terenuri si constructii (ct. 211 +212 --2811 -2812-2911 -2912)

07

 

 

2. instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)

08

 

 

3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)

09

 

 

4. avansuri si imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)

10

 

 

TOTAL: (rd. 07 la 10)

11

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. actiuni detinute la entităti afiliate (ct. 261-2961)

12

 

 

2. Împrumuturi acordate entitătilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)

13

 

 

3. interese de participare (ct. 263 - 2963)

14

 

 

4. Împrumuturi acordate entitătilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)

15

 

 

5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 -2964)

16

 

 


6. alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 -- 2966-2969)

17

 

 

TOTAL: (rd. 121a 17)

18

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + + 351-392-395)

20

 

 

2. lucrări si servicii în curs de executie (ct. 332 - 394)

21

 

 

3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

22

 

 

TOTAL: (rd. 20 la 22)

23

 

 

II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

 

 

 

1. Creante comerciale*

(ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 +413+418-491)

24

 

 

2. sume de încasat de la entitătile afiliate (ct. 4511+4518-4951)

25

 

 

3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)

26

 

 

4. alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + + 5187)

27

 

 

5. creante privind capitalul subscris si nevărsat (ct. 456-4953)

28

 

 

TOTAL: (rd. 24 la 28)

29

 

 

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501-591)

30

 

 

2. alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 -598+5113 + 5114)

31

 

 

TOTAL: (rd. 30 la 31)

32

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 +5122 + 5123 +5124 + + 5125 + 5311 +5314+5321 +5322 + 5323 + + 5328 + 5411 +5412+542)

33

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)

34

 

 

 

* Sumele inscrise la acest rând si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

 


C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

35

 

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+ 1615+ 1617+ 1618+ 1681 - 169)

36

 

 

2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192+5198)

37

 

 

3. avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)

38

 

 

4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)

39

 

 

5. efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

40

 

 

6. sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685+2691+4511+4518)

41

 

 

7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)

42

 

 

8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + + 4381 + 441 +4423+4428 + 444 + 446 + 447 + + 4481+4551+4558 + 456 + 457 + 4581 + + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + + 5195 + 5196 + 5197)

43

 

 

TOTAL: (rd. 36 la 43)

44

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)

45

 

 

F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45-60.1)

46

 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)

47

 

 

2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

48

 

 

3. avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)

49

 

 

4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)

50

 

 

5. efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

51

 

 

6. sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685+2691+4511+4518)

52

 

 

7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + + 4521+4528)

53

 

 


8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 +1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + + 426 + 427 + 4281 +431 +437 + 4381 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + + 5197)

54

 

 

TOTAL: (rd. 47 la 54)

55

 

 

H. PROVIZIOANE

 

 

 

1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 15 15)

56

 

 

2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)

57

 

 

3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)

58

 

 

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)

59

 

 

I. VENITURI IN A VANS(rd.60.1+60.2) din care:

60

 

 

1. subventii pentru investitii (ct. 131)

60.1

 

 

2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)

60.2

 

 

J. CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:

61

 

 

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

62

 

 

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

63

 

 

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

64

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

 

 

 

SoldC

65

 

 

SoldD

66

 

 

IV. REZERVE (rd. 68 -69+70+71+72+73+74-75)

67

 

 

1. rezerve legale (ct. 1061)

68

 

 

2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)

69

 

 

3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

70

 

 

4. rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)

71

 

 

5. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct. 1066)

72

 

 

6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)

73

 

 

7. alte rezerve (ct. 1068)

74

 

 

8. actiuni proprii (ct.109)

75

 

 

V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)

 

 

 

 

Sold C

 

76

 

 

 

Sold D

 

77

 

 

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

 

 

 

 

Sold C

 

78

 

 

 

Sold D

 

79

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

80

 

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)

81

 

 

 

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele .........................................

 

Semnătura .............................................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele  ......................................... *1)

Calitatea ............................................................. *2)

Semnătura  ..........................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora,

*2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii..


 

ANEXA Nr. 2

la instructiune

 

Date informative

la data de 30 iunie..................

 

30

 

 

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. Rd.

Nr. Unităti

Sume (lei)

1

2

Unităti care au înregistrat profit

01

 

 

Unităti care au înregistrat pierdere

02

 

 

11. Date privind plătile restante

Nr. Rd.

Total Col.2+3

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investitii

A

B

1

2

3

Plăti restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:

03

 

 

 

Furnizori restanti -total (rd. 05 la 07), din care:

04

 

 

 

- peste 30 de zile

05

 

 

 

- peste 90 de zile

06

 

 

 

- peste 1 an

07

 

 

 

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

 

 

 

- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

 

 

 

- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

 

 

 

- contributia pentru pensia suplimentară

11

 

 

 

- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj

12

 

 

 

- alte datorii sociale

13

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

 

 

 

Obligatii restante fată de alti creditori

15

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la buaetele locale

17

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21), din care:

18

 

 

 

- restante după 30 de zile

19

 

 

 

- restante după 90 de zile

20

 

 

 

 


30

 

 

 

-lei-

- restante după 1 an

21

 

 

 

Dobânzi restante

22

 

 

 

III. Număr mediu de salariati

Nr. Rd.

Sfârsitul perioadei precedente de raportare

Sfârsitul perioadei curente de raportare

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

 

 

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii

Europene, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

V. Tichete de masă

Nr. Rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)

Nr. Rd.

Sfârsitul perioadei precedente de raportare

Sfârsitul perioadei curente de raportare

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

31

 

 

- din fonduri publice

32

 

 

- din fonduri private

33

 

 


30

 

 

 

- lei -

 

 

Nr. Rd.

Sfârsitul perioadei precedente de raportare

Sfârsitul perioadei curente de raportare

VII. Cheltuieli de inovare ***) - total (rd. 35 la 37), din care:

34

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

35

 

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

36

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

37

 

 

VIII. Alte informatii

Nr. Rd.

Sfârsitul perioadei precedente de raportare

Sfârsitul perioadei curente de raportare

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 46), din care:

38

 

 

Actiuni detinute la entitătile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 45), din care:

39

 

 

- actiuni cotate

40

 

 

- actiuni necotate

41

 

 

- părti sociale

42

 

 

- obligatiuni

43

 

 

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

44

 

 

- unităti de fond emise de organismele de plasament colectiv

45

 

 

Creante imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care:

46

 

 

- creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)

47

 

 

- creante imobilizate în valută (din ct. 267)

48

 

 

Creante imobilizate scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni (din ct.267)

49

 

 

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411+413 + 418)

50

 

 

Creante în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

51

 

 


30

 

 

 

-lei-

Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

52

 

 

Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 +473)

53

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

54

 

 

Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+ 505 + 506 + 507+ din ct.508) (rd. 561a 61), din care:

55

 

 

- actiuni cotate

56

 

 

- actiuni necotate

57

 

 

- părti sociale

58

 

 

- obligatiuni

59

 

 

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

60

 

 

- unităti de fond emise de organismele de plasament colectiv

61

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

62

 

 

Casa în lei si în valută (rd. 64 + 65), din care: