MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 574/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 574         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 august 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 979 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, art. 135, art. 217 alin. 4 si art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si art. 10 alin. (5) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

Decizia nr. 981 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Decizia nr. 982 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 9 alin. (1) si (5), art. 12 alin. (1) si (5), art. 15 si art. 181 alin. (1) si (6) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Decizia nr. 988 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului si a celor ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

758. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică

 

783. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.659/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava

 

814. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

835. - Hotărâre privind modificarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

174. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 979

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, art. 135, art. 217 alin. 4 si art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si art. 10 alin. (5) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, art. 135, art. 217 alin. 4 si art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, art. 10 alin. (5) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, exceptie ridicată de Mihai Udrea în Dosarul nr. 40.244./3/CA/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, arătând că aceste dispozitii au fost abrogate prin art. 48 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 330/2009, solutia legislativă criticată nefiind preluată în actul abrogator. Cât priveste celelalte dispozitii de lege criticate ca fiind neconstitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, sens în care arată că cele două categorii de politisti comparate se află în situatii diferite prin prisma atributiilor si responsabilitătilor ce le revin, astfel că este justificată instituirea unui tratament juridic diferentiat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 august 2009, pronuntată în Dosarul nr. 40.244./3/CA/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, art. 135, art. 217 alin. 4 si art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, art. 10 alin. (5) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, exceptie ridicată de Mihai Udrea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (1), art. 41, 53, 131 si art. 148 alin. (2) din Constitutie, întrucât creează o discriminare între politistii de politie judiciară aflati sub autoritatea procurorului general care sunt detasati la Directia Natională Anticoruptie si cei care nu sunt detasati la această directie, dar care muncesc la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit dispozitiilor obligatorii ale procurorului general, în aceeasi măsură ca si cei din Directia Natională Anticoruptie. De asemenea, consideră că nu există o motivatie obiectivă care să justifice acest tratament diferentiat.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal consideră că dispozitiile de lege criticate sunt conforme prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 2 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 364/2004, ale art. 10 alin. (5) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, ale art. 135, art. 217 alin. 4 si art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală si ale art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 sunt constitutionale. În ceea ce priveste dispozitiile lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, arată că acestea au fost abrogate prin dispozitiile Legii nr. 330/2009, astfel că exceptia de neconstitutionalitate cu privire la aceste dispozitii de lege este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, înscrisurile depuse la dosar de părti, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 2 alin. (3) si (5): „(3) Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functionează lucrători specializati din Ministerul Administratiei si Internelor anume desemnati de ministrul administratiei si internelor, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie sau sunt desemnati si functionează în alt mod, potrivit unor legi speciale. [...]

(5) Politia judiciară a Parchetului National Anticoruptie se organizează si functionează potrivit legii speciale a Parchetului National Anticoruptie.";

- Art. 8 alin. (2): „(2) Sefii ierarhici pot da politistilor care fac parte din politia judiciară dispozitii si îndrumări în efectuarea activitătilor de constatare a infractiunilor si de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infractiunilor si începerii urmăririi penale.";

- Art. 10: „Lucrătorilor politiei judiciare li se aplică prevederile Statutului politistului si ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea structurilor din care fac parte."

De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si dispozitiile art. 135, art. 217 alin. 4 si art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 135: „Organul de urmărire penală sau instanta de judecată poate dispune, în conditiile arătate în art. 132, efectuarea unui act de procedură si prin delegare. Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instante de judecată ierarhic inferioare.

Dispozitiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător si în caz de delegare.";

- Art. 217 alin. 4: „în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, acesta poate dispune prin ordonantă ca anumite acte de cercetare penală să fie efectuate de către organele politiei judiciare.";

- Art. 219 alin. 1: „Procurorul poate să dea dispozitii cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală. În cazul organelor de cercetare ale politiei judiciare, organele ierarhic superioare ale acestora nu pot să le dea îndrumări sau dispozitii privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens."

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, dispozitii potrivit cărora: „(2) Detasarea se poate dispune dacă pregătirea profesională a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitătilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei si gradului profesional al functionarului public. Detasarea se poate dispune si pe o functie publică de conducere, cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (2), dacă functionarul public îndeplineste conditiile de studii si vechime în specialitatea studiilor si dacă nu există în cadrul autoritătii sau institutiei publice functionari publici care să exercite cu caracter temporar functia publică. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publică inferioară, numai cu acordul său scris."

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 10 alin. (5) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, dispozitii potrivit cărora: „(5) Detasarea ofiterilor si a agentilor de politie judiciară în cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se face, la propunerea nominală a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, iar numirea acestora în functii se face prin ordin al procurorului sef al acestei directii. [...]

(8) Ofiterii si agentii de politie judiciară, pe perioada numirii în cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, au drepturile si obligatiile prevăzute de lege pentru ofiterii de politie si agentii de politie, cu exceptiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă. Atributiile prevăzute de lege pentru ministrul administratiei si internelor privind drepturile si răspunderile ce revin ofiterilor si agentilor de politie judiciară se exercită de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Atributiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii si agentii de politie judiciară se exercită de ministrul administratiei si internelor, la propunerea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie."

În sfârsit, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora: „A. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile îndeplinite, specifice politistilor: [...]

4. Functionari publici de executie

 

Nr. crt.

Denumirea functiei

Categoria

Coeficientul de ierarhizare

 

 

 

minim

maxim

1.

Consilier al ministrului

A

-

6,40

2.

Consilier al secretarului de stat

A

-

5,50

3.

Ofiter specialist principal

A

4,70

4,90

4.

Ofiter specialist

A

4,20

4,70

5.

Ofiter principal

A

3,80

4,60

6.

Ofiter

A

2,90

3,70

7.

Ofiter debutant

A

-

2,80"

 

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate sunt contrare următoarelor texte din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 41 referitor la muncă si protectia socială a muncii, art. 148 alin. (2) referitor la integrarea în Uniunea Europeană si art. 131 privind rolul Ministerului Public. De asemenea, consideră că sunt încălcate dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind interzicerea discriminării si art. 23 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului care consacră dreptul la un salariu egal pentru muncă egală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 au fost abrogate prin art. 48 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Actul abrogator reglementează salarizarea politistilor, însă într-o manieră diferită de cea a dispozitiilor de lege criticate, astfel că solutia legislativă criticată nu se mai regăseste în Legea nr. 330/2009. Asa fiind, Curtea retine că, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 potrivit căruia instanta de contencios constitutional se pronuntă numai asupra dispozitiilor dintr-o lege sau ordonantă în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 a devenit inadmisibilă.

În continuare, examinând criticile de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 2 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 364/2004, ale art. 135,art. 217 alin. 4 si art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, ale art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 si ale art. 10 alin. (5) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, Curtea constată că aceste critici au în vedere, în esentă, diferenta de tratament juridic instituită de lege între ofiterii si agentii de politie din cadrul politiei judiciare care functionează în cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si cei care functionează în cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Astfel, autorul exceptiei este nemultumit de faptul că reglementarea organizării si functionării politiei judiciare a Directiei Nationale Anticoruptie se face printr-o lege specială, precum si de faptul că există o diferentă de tratament juridic sub aspectul salarizării între cele două categorii de ofiteri si agenti de politie.

Fată de acestea, Curtea retine că problema instituirii unei reglementări speciale în ceea ce priveste personalul Directiei Nationale Anticoruptie în raport cu persoanele care ocupă aceleasi functii, dar care nu sunt încadrate în această directie, a fost dezbătută în mai multe rânduri în jurisprudenta Curtii Constitutionale. Astfel, având în vedere chiar dispozitiile prin care Legea nr. 330/2009 reglementa salarizarea personalului Directiei Nationale Anticoruptie, Curtea, prin Decizia nr. 243 din 16 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, a retinut că „stabilirea salariilor politistilor se face tinând cont de o serie de criterii, precum responsabilitătile avute, atributiile, rolul, complexitatea si importanta socială a functiei exercitate, gradul de efort si risc, pregătirea si competenta profesională, precum si interdictiile si restrângerea unor drepturi prevăzute de lege. Aprecierea tuturor acestor criterii revine competentei legiuitorului. Rolul instantei de contencios constitutional este acela de a veghea la respectarea principiilor constitutionale în reglementarea salarizării, printre acestea regăsindu-se si principiul egalitătii în drepturi, care presupune un salariu egal pentru o muncă egală, în situatia pusă în discutie în spetă, este evident însă că se are în vedere compararea unor situatii diferite, respectiv cea a unei categorii socioprofesionale cu atributii si responsabilităti specifice privind infractiuni cu un anume grad de pericol social si un anume impact asupra societătii, respectiv infractiunile grave de coruptie si crimă organizată, în raport cu cea a celorlalti politisti din politia judiciară, având o competentă generală. A proceda la analizarea tuturor aspectelor de fapt care pun în discutie aprecierea complexitătii responsabilitătilor, a atributiilor si a pericolului la care sunt supuse cele două categorii de politisti pentru a decide dacă tratamentul juridic diferentiat se impune sau nu ar însemna o substituire a Curtii Constitutionale în rolul legiuitorului, cu încălcarea principiului separatiei puterilor în stat."

Curtea consideră că cele retinute în decizia amintită mai sus îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, impunându-se, în consecintă, respingerea criticilor de neconstitutionalitate ca neîntemeiate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, exceptie ridicată de Mihai Udrea în Dosarul nr. 40.244./3/CA/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, art. 135, art. 217 alin. 4 si art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si art. 10 alin. (5) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 981

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Societatea Comercială „G&S Tours" - S.R.L., Federatia Natională Patronală a Transporturilor din România si Societatea Comercială „Drimo Inter Trans" - S.R.L. În Dosarul nr. 1.761/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 a fost respinsă prin Legea nr. 191/2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.761/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Societatea Comercială „G&S Tours" - S.R.L., Federatia Natională Patronală a Transporturilor din România si Societatea Comercială „Drimo Inter Trans" - S.R.L. Într-o cauză având ca obiect despăgubiri.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că reglementarea criticată este neconstitutională, întrucât „prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 au fost introduse dispozitii profund nelegale, care sfidează, în mod evident, concurenta între agentii economici, aducând acestora grave prejudicii materiale".

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, iar prevederile de lege criticate nu contravin normelor constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 a fost respinsă prin Legea nr. 191/2009, astfel încât, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 septembrie 2008.

Autorii exceptiei consideră că reglementarea criticată contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 45 privind libertatea economică, art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si celor ale art. 115 alin. (4) si (6) privind delegarea legislativă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, anterior sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 septembrie 2008, a fost respinsă prin Legea nr. 191 din 27 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 1 iunie 2009.

Asa fiind, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, conform cărora Curtea Constitutională „decide asupra exceptiilor [...] privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare", exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Societatea Comercială „G&S Tours" - S.R.L., Federatia Natională Patronală a Transporturilor din România si Societatea Comercială „Drimo Inter Trans" - S.R.L. În Dosarul nr. 1.761/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 982

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 9 alin. (1) si (5), art. 12 alin. (1) si (5), art. 15 si art. 181 alin. (1) si (6) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 9 alin. (1) si (5), art. 12 alin. (1), art. 15 si art. 181 alin. (1) si (6) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Mirela Eliza Mărginean în Dosarul nr. 4.294/94/2009 al Judecătoriei Buftea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentatului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 910/2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.294/94/2009, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 9 alin. (1) si (5), art. 12 alin. (1), art. 15 si art. 181 alin. (1) si (6) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Mirela Eliza Mărginean într-o cauză având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 3 alin. (2) si (3) din Legea nr. 198/2004 impune o serie de obligatii si interdictii disproportionate proprietarilor imobilelor vizate de expropriere, cele mai importante fiind interdictiile de emitere a oricărui aviz, acord, permis, autorizatie cu privire la imobilele supuse exproprierii. În acest context, apreciază că se creează o încălcare abuzivă si total disproportionată a dreptului de proprietate, prin aceste interdictii operându-se o veritabilă nationalizare, deoarece lipsesc proprietarii de atributul cel mai important al dreptului de proprietate - dispozitia. De asemenea, arată că art. 4 alin. (2) din acelasi act normativ este neconstitutional, deoarece prevede că „expropriatorul întocmeste documentatiile cadastral-juridice pentru fiecare imobil propus spre expropriere". Astfel, apreciază că întocmirea documentatiilor cadastrale reprezintă un atribut exclusiv al proprietarilor imobilelor supuse exproprierii, nicio altă persoană neputând exercita aceste atribute în locul proprietarilor de drept, ceea ce reprezintă un abuz si o ingerintă în dreptul de proprietate. Autorul exceptiei sustine totodată ca art. 5 alin. (5) din Legea nr. 198/2004 dispune că litigiile nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator, acesta operând înainte de plata despăgubirilor, fapt ce contravine dispozitiilor art. 44 alin. (3) din Constitutie ce impun, ca o conditie sine qua non, plata prealabilă a unei despăgubiri juste pentru efectuarea procedurii de expropriere. De altfel, autorul exceptiei apreciază că justa si prealabila despăgubire poate fi dispusă doar de instanta de judecată, singura autoritate abilitată, în sistemul nostru de drept, să determine ce este just. Or, din moment ce norma constitutională obligă mai întâi la o justă despăgubire, prevederile Legii nr. 198/2004 sunt neconstitutionale, întrucât inversează cronologia evocată de Legea fundamentală.

Judecătoria Buftea consideră _ că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sensi invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 910/2009.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că reglementarea criticată este constitutională. Astfel, apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin normelor constitutionale de referintă, iar în sustinerea punctului său de vedere invocă deciziile Curtii Constitutionale nr. 166/2008 si nr. 910/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 9 alin. (1) si (5), art. 12aiin. (1), art. 15 si art. 181 alin. (1) si (6) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 184/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 31 octombrie 2008.

Aceste texte de lege au următorul continut:

- Art. 3: „(2) Detinătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligati, după o prealabilă înstiintare, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricăror operatiuni necesare studiului de fezabilitate.

(3) După avizarea de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale, a fiecărei documentatii cadastral-juridice de expropriere, aceasta are obligatia de a transmite unitătilor administrativ-teritoriale lista imobilelor situate pe coridorul de expropriere. După transmiterea acestei liste se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis, autorizatie cu privire la imobilele supuse exproprierii.";

- Art. 4 alin. (2): „După publicarea hotărârii prevăzute la alin. (1), expropriatorul întocmeste documentatiile cadastral-juridice pentru fiecare imobil propus spre expropriere, având în vedere si dispozitiile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată. Documentatiile vor cuprinde si date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si planuri cu amplasamentul lucrării care se avizează de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale. Planul cu amplasamentul lucrării, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care contine delimitarea imobilelor- teren si/sau constructii - propuse spre expropriere, cu indicarea numelor detinătorilor, precum si a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizati, se aduce la cunostintă publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afisat până la finalizarea procedurii de expropriere, si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.";

- Art. 5 alin. (5): „În cazul în care despăgubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptătite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărtite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice si/sau hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile. Eventualele litigii amână eliberarea despăgubirilor consemnate, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator.";

- Art. 9: „(1) Expropriatul nemultumit de cuantumul despăgubirii consemnate în conditiile art. 5 alin. (4)-(8) si ale art. 6 alin. (2) se poate adresa instantei judecătoresti competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sanctiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra terenului. [...]

(5) Lucrările de utilitate publică privind drumurile care fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.";

- Art. 12 alin. (1): „Actele juridice care se încheie după data comunicării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii sau după data plătii ori, după caz, a consemnării sumelor stabilite ca despăgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absolută, cu exceptia celor care clarifică ulterior exproprierii situatia juridică a imobilelor, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (4)-(8) si art. 6 alin. (2) din prezenta lege.";

- Art. 15: „Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea expropriatorului operează de drept la data plătii despăgubirilor pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora, în conditiile prezentei legi.";

- Art. 181: „(1) Orice avize, acorduri, permise sau autorizatii emise unor terte persoane pentru imobilele supuse exproprierii de la data avizării de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale, a documentatiilor cadastral-juridice sunt lovite de nulitate absolută. [...]

(6) Dispozitia prevăzută la alin. (5) se aplică si în cazul eliberării unui aviz, acord, permis sau a unei autorizatii unor terte persoane pentru imobilele supuse exproprierii."

Autorul exceptiei sustine că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1)-(3) referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor cuprinse în Legea nr. 198/2004, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si cu motivare similară.

Astfel, prin deciziile nr. 910 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009, si nr. 1.648 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 22 ianuarie 2010, Curtea a statuat că Legea nr. 198/2004, în ansamblul său, contine dispozitii care asigură cadrul legal privind procedura de expropriere si stabilire a despăgubirilor, apărarea dreptului de proprietate si a dreptului de a contesta, pe cale judiciară, cuantumul despăgubirilor, în acord cu dispozitiile constitutionale si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că o privare de proprietate trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă normelor de drept intern si să respecte un raport de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul vizat (Cauza James si altii împotriva Marii Britanii, 1986).

De asemenea, Curtea a constatat că normele legale criticate nu operează nicio distinctie între subiectele de drept supuse incidentei lor, astfel încât sustinerea pretinsului lor caracter discriminatoriu este lipsită de temei si nu poate fi primită.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 9 alin. (1) si (5), art. 12 alin. (1), art. 15 si art. 181 alin. (1) si (6) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Mirela Eliza Mărginean în Dosarul nr. 4.294/94/2009 al Judecătoriei Buftea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 988

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului si a celor ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului si a celor ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alcotim Vasalcomit" - S.R.L. din Borsa în Dosarul nr. 156/298/2008 al Judecătoriei Reghin.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentatului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 156/298/2008, Judecătoria Reghin a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului si a celor ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alcotim Vasalcomit" - S.R.L. din Borsa într-o cauză având ca obiect contestatie la executare - opozitia la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin formularea art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 se creează o inegalitate de tratament în cazul unor executări silite care vizează titluri executorii de naturi diferite, inegalitate care se referă, în primul rând, la posibilitatea acordată pretinsului debitor de a se apăra împotriva pretentiilor, care de multe ori pot fi neconforme cu realitatea, înainte de a apărea situatii neplăcute care pot duce la blocarea activitătii acestuia, mai ales că asemenea situatii privesc societăti comerciale. Astfel, autorul exceptiei apreciază că nu este moral ca două persoane care au calitatea de debitori în dosare de executare silită diferite să beneficieze de tratament diferentiat din punctul de vedere al posibilitătilor de a se apăra în fata unor pretentii injuste, în conditiile în care toate titlurile executorii se referă la creante certe, lichide si exigibile.

Prin prisma argumentelor expuse mai sus, consideră că prevederile art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă contravin art. 124 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

Judecătoria Reghin apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, prevederile criticate fiind în concordantă cu normele constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse ia dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934, si cele ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Textele criticate au următorul continut:

- Art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului: „În termen de 5 zile de la primirea somatiei, debitorul poate face opozitie la executare.";

- Art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă: „Poprirea se înfiintează fără somatie, prin adresă însotită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înstiintându-se totodată si debitorul despre măsura luată."

Autorul exceptiei sustine că prevederile art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 si art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi si art. 124 privind înfăptuirea justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu pot fi primite criticile autorului acesteia, deoarece, asa cum, de altfel, instanta de contencios constitutional a statuat prin Decizia nr. 716 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, „procedura instituită prin art. 54 si art. 55 din Legea nr. 59/1934 este o procedură specială în materia executării creantelor, derogatorie de la dreptul comun, prin intermediul căreia se urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a acestor creante. Specificul domeniului supus reglementării, si anume al regimului juridic al cecului ca instrument de plată, a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, legiuitorul având, conform atributiilor stabilite de art. 126 alin. (2) din Constitutie, dreptul exclusiv de a reglementa prin lege procedura de judecată, cu conditia respectării celorlalte dispozitii din Constitutie."

De asemenea, Curtea constată că nu poate fi retinută nici pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă, întrucât, prin Decizia nr. 181 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 martie 2006, instanta de contencios constitutional a statuat că „poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri suple si rapide în vederea recuperării creditului, art. 454 din Codul de procedură civilă având ca finalitate asigurarea celeritătii executării prestatiei la care debitorul este  obligat printr-un titlu executoriu. In considerarea acestor ratiuni si pentru prevenirea unor eventuale abuzuri din partea debitorilor rău-platnici, în sensul tergiversării executării obligatiilor ce le incumbă, legiuitorul a prevăzut în mod expres înfiintarea popririi fără obligatia somării prealabile a debitorului." De asemenea, Curtea a retinut că, „în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, nici critica cu un atare obiect nu este întemeiată".

Asa fiind, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului si a celor ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alcotim Vasalcomit" - S.R.L. din Borsa în Dosarul nr. 156/298/2008 al Judecătoriei Reghin.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 8 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Institutul preia activitatea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, ca urmare a comasării prin absorbtie cu această institutie, care se desfiintează."

2. La articolul 2, după litera h) se introduc patru noi litere, literele i), j), k) si I), cu următorul cuprins:

,,i) organizarea, conducerea, îndrumarea si verificarea din punct de vedere tehnic si metodologic, pe întregul teritoriu al tării, a sistemului informational în domeniul sănătătii;

j) organizarea, conducerea si controlul sistemului informatic în domeniul sanitar;

k) organizarea si administrarea bazei nationale de date privind statisticile de sănătate;

l) elaborarea indicatorilor de evaluare a stării de sănătate si a eficientei retelei sanitare."

3. La articolul 3, după litera m) se introduc sase noi litere, literele n), o), p), q), r) si s), cu următorul cuprins:

,,n) colectează, analizează si diseminează datele privind starea de sănătate a populatiei;

o) elaborează si înaintează Ministerului Sănătătii Raportul anual al stării de sănătate a populatiei, în baza datelor centralizate si analizei acestora;

p) efectuează analize, studii si anchete medicale privind starea de sănătate a populatiei, sondaje de opinie privind calitatea asistentei medicale, precum si prognoze pentru a prezenta Ministerului Sănătătii datele necesare în vederea luării deciziilor bazate pe dovezi;

q) comunică si transmite, cu avizul ministrului sănătătii, datele statistice din domeniul sănătătii către organizatiile internationale din care România face parte, Organizatia Mondială a Sănătătii, EUROSTAT, OECD, sau cele fată de care are angajamente conform legii, la cererea acestora;


r) realizează activităti de informare si documentare medicală, în special în domeniul programelor initiate si derulate de Comisia Europeană si Organizatia Mondială a Sănătătii;

s) realizează evidenta, întretinerea si exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătătii."

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizează prin 4 centre nationale si 6 centre regionale de sănătate publică, organizate în structura acestuia, fără personalitate juridică."

5. La articolul 4 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) Centrul national de statistică si informatică în sănătate publică."

6. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) În cadrul Institutului functionează un consiliu de coordonare format din 13 membri, care are rolul de a aproba principalele directii de actiune în domeniile de strategie, organizare si functionare a Institutului."

8. La articolul 7, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Directorul general este ordonator tertiar de credite si reprezintă Institutul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(5) Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de câte un medic sef centru."

9. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Atributiile directorului general si ale directorilor, precum si ale directorului general adjunct economic, ale consiliului de coordonare si ale medicilor sefi centru sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Institutului."

10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Institutul functionează cu un număr maxim de 540 de posturi, finantate integral de la bugetul de stat."

11. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Institutul National de Sănătate Publică preia în administrare, pe bază de protocol de predare-primire, clădirile, terenurile si toate celelalte bunuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. După semnarea protocoalelor mentionate si finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu mentionarea datelor de identificare a acestora si precizarea numerelor de identificare Ministerului Finantelor Publice.

(2) Institutul National de Sănătate Publică preia, în conditiile legii, pe bază de protocol de predare-primire, personalul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii.

(3) Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se face cu respectarea procedurii si dispozitiilor legale aplicabile personalului contractual.

(4) Institutul National de Sănătate Publică preia drepturile si obligatiile Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, potrivit reglementărilor legale si contractuale, pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.455/2006 privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006.

Art. IV. - Regulamentul de organizare si functionare al Institutului National de Sănătate Publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 758.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului National de Sănătate Publică

 

CNSCBT - Centrul National de Supraveghere si Control Boli Tansmisibile

CNMRMC-Centrul National de Monitorizarea Riscurilor de Mediu Comunitar

CNEPSS-Centrul National de Evaluare si Promovare a Stării de Sănătate

CNSISP-Centrul National de Statistică si Informatică în Sănătate Publică

BFATAM-Buget-Finante- Administrativ-Tehnic si Mentenantă

CRSPB-Centrul Regional de Sănătate Publică Bucuresti

CRSPC-Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj

CRSPI-Centrul Regional de Sănătate Publică lasi

CRSPT-Centrul Regional de Sănătate Publică Timisoara

CRSPM-Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mures

CRSPS-Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu

RSI-IT - Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologică


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

NEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii care se transmit din administrarea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii în administrarea Institutului National de Sănătate Publică

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului care face obiectul actului normativ

Adresa imobilului care face obiectul actului normativ

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Număr de identificare

M.F.

1.

Clădire sediu central

Municipiul Bucuresti,

str. George Vraca nr. 9,

sectorul 1

Ministerul Sănătătii - Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii

Ministerul Sănătătii - Institutul National de Sănătate Publică

28364

2.

Imobil arhivă

Municipiul Bucuresti,

str. Mitropolitul losif nr. 74,

sectorul 4

 

 

28365

3.

Imobil arhivă + biblioteca de documentare medicală

Municipiul Bucuresti,

str. Pitar Mos

nr. 7-15, sectorul 1

 

 

28366


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.659/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturiisi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.659/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Secretarul de stat pentru culte,

Nicolae Adrian Lemeni

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 783.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.659/2008)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se includ în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si care se trec în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava

 

Adresa imobilelor

Identificarea imobilelor

Precizarea vecinătătilor

Numărul cadastral

Comuna Putna,

satul Putna nr. 168 A,

judetul Suceava

Teren în suprafată totală de 140.243 mp, din care:

Top/m2

1 _ 12.444

2/1-218

208 - 17.946

2/2 - 564

3 - 4.121

4 - 2.106 6 - 1.711

177/2-166

182 - 2.354

183 - 10.873

184 - 1.093

185 - 1.176

186 - 968

187 - 1.669 190 - 3.336 192/1 - 11.350

195 - 1.135

197 - 7.167

198 - 6.630 202 - 23.690 223 - 3.131 1430 - 1.090

196 - 2.770 192/2-10.775 210 - 9.481 211-2.279 Constructii:

Mănăstire cu casa nr. 15, cu biserica, curte mănăstire si dependinte A1.1 Top 1: Biserica = 448 m2 Muzeul = 552 m2 Paraclis = 227 m2

Chilii N = 399 m2

Stăretie = 559 m2

Anexe (ateliere) = 270 m2

Clopotnită = 48 m2

Turn intrare = 65 m2

Casa domnească = 1.128 m2

Magazie = 100 m2

Turn tezaur = 109 m2

Zid incintă = 577 m2

Casănr. 175, A1.2, Top 2/1:

Magazin bisericesc = 80 m2

(pf.2/1)

Casă grajduri A1.3, Top 2/2:

Anexe (arhondaric 1) = 385 m2

Casănr. 174, A 1.4, Top 3:

Platformă = 4.121 m2

Grajd A 1.5, Top 4:

Grajd = 2.106 m2

CasăA1.6, Top 6:

Casă + grădină = 1.711 m2

Sură A1.7, Top 177/2:

Gospodărie = 166 m2

Mănăstire-cimitirA1.8, Top 185:

Cimitir = 1.176 m2

Constructii bisericesti vechi:

Chilii si garaje = 381 m2

Anexe (garaje, chilii) = 414 m2

Anexe (grajd) = 267 m2

Chilii = 158 m2

Anexe (chilii, grajd) = 325 m2

Anexe (magazie) = 132 m2

Anexe (magazie) = 443 m2

Anexe (centrală termică) = 305 m2

Anexe (arhondaric 2) = 380 m2

Cabină poartă = 40 m2

Centrală termică = 51 m2

Garaj = 38 m2

Bazin pentru combustibil = 78 m2

Nord - Mănăstirea Putna, proprietăti particulare

Est - Popovici Dumitru, proprietăti particulare

Sud - drum comunal, proprietăti particulare

Vest - drum comunal, Mănăstirea Putna

CFnr. 30.121 Putna:

Nr. top: 1,2/1,208,

2/2,3,4,6, 177/2, 182,

183, 184, 185, 186,

187, 190, 192/1, 195,

197, 198,202,223,

1430, 196, 192/2

CF nr. 30.120 Putna

Nr. top: 210 si 211


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A. Bucuresti, cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A. Bucuresti, mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Compania Natională „Unifarm" - S.A. Bucuresti va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 814.

 

ANEXA

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Compania Natională „Unifarm" - S.A.

Bucuresti str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1, Bucuresti

CUI: RO11653560

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

MII LEI

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 initial

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

9=5+7

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

7.280,00

7.280,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

7.230,00

7.230,00

 

 

a)

din productia vândută

3

l .200,00

1.200,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

5.978,00

5.978,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

52,00

52,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

50,00

50,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

20,(>0

20,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

30,00

30,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

7.060,00

6.995,67

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

7.015,00

6.950,67

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

69,00

69,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

160,00

160,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

5.257,83

5.257,83

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

837,83

837,83

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

601,53

601,53

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

178,48

178,48

 

 

 

 

oh. privind contributia la asigurări sociale

24

126,08

126,08

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

4,00

4,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

36,40

36,40

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

12,00

12,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

57,82

57,82


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

57,82

57,82

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

55,00

55,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

525,00

460,91

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

110,34

110,10

 

 

 

i1) contract de mandat (rd 40 la 46) din care:

39

103,34

103,34

 

 

 

i 1.1) contract de mandat

40

80,89

80,89

 

 

 

i1.2)

premiu anual aferent 2008 cf.art.4(2) din OUG 79/2008

41

0,00

0,00

 

 

 

M.3)

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

42

22,45

22,45

 

 

 

 

Ch. privind contributia la asigurări sociale

43

16,95

16,95

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

44

0,61

0,61

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

45

4,89

4,89

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

46

0,00

0,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

47

1,00

0,89

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

49

1,00

0,87

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

51

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

52

5,00

5,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

 

 


 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

54

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

55

45,00

45,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

57

45,00

45,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

58

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

59

220,00

284,33

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

60

35,20

45,49

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

61

184,80

238,84

 

1

 

Rezerve legale

62

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

63

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

64

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

65

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

66

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

67

184,80

238,84

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 2% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

68

18,48

4,78

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

69

92,40

214,96

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

70

73,92

19,10

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

71

378,43

378,43

 

1

 

Surse proprii

72

178,43

178,43

 

2

 

Alocatii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

150,00

150,00

 

 

a)

- interne

75

150,00

150,00

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Alte surse

77

50,00

50,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

78

378,43

378,43

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

79

378,43

378,43

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

80

 

 


 

 

a)

interne

81

 

 

 

 

b)

externe

82

 

 

VIII..

 

 

REZERVE, din care:

83

73,92

0,00

 

1

 

Rezerve legale

84

0,00

0,00

 

2

 

Rezerve statutare

85

 

 

 

3

 

Alte rezerve

86

73,92

19,10

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

87

 

 

 

1

 

Venituri totale

88

7.280,00

7.280,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

7.060,00

6.995,67

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

90

30,00

30,00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

91

30,00

30,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

92

601,53

601,53

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

93

596,14

596,14

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

9-1

5,39

5,39

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat

95

1.655,94

1.655,94

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.88/91)

96

242.666,67

242.666,67

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile

97

242.666,67

242.666,67

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti

98

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

99

969,78

960,94

 

11

 

Plăti restante

100

628,00

628,00

 

 

a)

preturi curente

101

628,00

628.00

 

 

b)

preturi comparabile

102

 

 

 

12

 

Creante restante

103

146,84

146,84

 

 

a)

preturi curente

104

146,84

146,84

 

 

b)

preturi comparabile

105

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2008

 

Având în vedere situatia economică a României în contextul crizei economice mondiale, precum si constrângerile bugetare pentru anul 2010,

luând în considerare desfiintarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE) si preluarea activitătii acesteia de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în baza dispozitiilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul I punctul 2, teza a 4-a va avea următorul cuprins:

„Pentru finantarea Programului national 2009-2010 se alocă suma de 22,302 milioane lei pentru anul 2009 si, respectiv, 11,762 milioane lei pentru anul 2010."

2. La capitolul IV punctul 3 teza unu, prima liniută va avea următorul cuprins:

„- perioada de transmitere de către beneficiarii proiectelor de investitii a documentelor pentru stabilirea eligibilitătii, conform

Regulamentului de selectie a solicitantilor; data-limită pentru transmiterea acestora este 15 martie 2009 pentru programul pe anul 2009, respectiv 16 august 2010 pentru programul pe anul 2010."

Art. II. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.661/2008 privind aprobarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc următoarele sintagme: „Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE)" cu „Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" si „Ministerul Economiei si Finantelor" cu „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul

Energiei,

Dan lulius Plaveti

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 835.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Organigrama Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 19 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 174.

 

ANEXA Nr. V)

 

ORGANIGRAMA

Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

Aparat propriu


* Corpul de Control este organizat la nivel de serviciu

**  Unitatea de Implementare PH ARE este organizată la nivel de compartiment

 

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agentia, se organizează si functionează ca institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, unică autoritate în domeniile cadastrului, publicitătii imobiliare, geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei si teledetectiei.

Art. 2. - Agentia se finantează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, directorul general al Agentiei având calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 3. - În subordinea Agentiei functionează, ca institutii publice cu personalitate juridică, oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, si Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, denumit în continuare Centrul national.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Agentiei

 

Art. 4. - În cadrul compartimentelor functionale prevăzute în Organigrama Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, directorul general poate înfiinta servicii, respectiv birouri, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Între conducerea Agentiei si compartimentele functionale, pe de o parte, si institutiile subordonate, pe de altă parte, se instituie, după caz, următoarele tipuri de relatii:

a) relatii de autoritate, care se stabilesc între directorul general al Agentiei si directorii generali adjuncti sau sefii compartimentelor functionale, după caz, între functiile de conducere si cele de executie, precum si între Agentie si institutiile subordonate;

b) relatii de coordonare în domeniul de specialitate, care se stabilesc între Agentie, prin intermediul unui compartiment functional, si institutiile subordonate; relatiile de coordonare se stabilesc si în cadrul grupurilor de lucru;

c) relatii de colaborare, care se stabilesc între compartimente functionale ale Agentiei, între Agentie si institutiile subordonate;

d) relatii de control, care se realizează între Agentie, prin intermediul compartimentelor functionale cu atributii de control, si celelalte compartimente functionale sau institutiile subordonate supuse controlului.

(2) Agentia poate stabili relatii de colaborare si cu alte institutii publice sau organizatii private.

Art. 6. - (1) În exercitarea atributiilor, sefii compartimentelor functionale pot mandata pe perioada absentei lor din institutie un salariat din subordine, care îndeplineste conditiile prevăzute de legislatia în vigoare, să exercite atributiile specifice functiei.

(2) Pentru posturile vacante de conducere, directorul general poate delega atributiile aferente acestora unui salariat al Agentiei, care îndeplineste conditiile prevăzute de cadrul normativ, până la ocuparea postului prin concurs.

(3) Conducerea Agentiei poate dispune detasarea sau delegarea salariatilor în conditiile prevăzute de lege.

Art. 7. - Pentru activităti cu caracter temporar se pot constitui comisii si grupuri de lucru.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Agentiei

 

Art. 8. - Agentia exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează strategia proprie, în acord cu obiectivele programului de guvernare si cu legislatia cu incidentă în domeniul său specific de activitate;

b) de reglementare a activitătii, prin care se elaborează cadrul juridic;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si international;

d) de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigură monitorizarea si controlul modului de aplicare a reglementărilor în vigoare;

e) de îndrumare în raport cu persoane fizice si juridice care realizează lucrări de specialitate;

f) de administrare a patrimoniului propriu si al institutiilor subordonate.

Art. 9. - (1) În exercitarea functiilor sale, Agentia are următoarele atributii principale:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară si a Centrului national;

b) elaborează norme, promovează tehnici, standarde, procedee si metodologii în domeniile sale de activitate;

c) reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale în Comunitatea Europeană (Inspire) - Directiva INSPIRE;

d) asigură presedintia si secretariatul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale;

e) monitorizează implementarea si utilizarea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale, realizează geoportalul INSPIRE al României, precum si alte atributii prevăzute de legislatia de transpunere a Directivei INSPIRE;

f) execută, completează, modernizează si întretine reteaua geodezică natională în colaborare cu Ministerul Apărării Nationale;

g) avizează continutul topografic al hărtilor, planurilor, atlaselor, ghidurilorsi al altor documente cartografice necesare uzului public;

h) autorizează persoanele fizice si juridice care pot executa lucrări tehnice de specialitate;

i) realizează si actualizează registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;

j) pune la dispozitie autoritătilor administratiei publice centrale si locale si altor institutii interesate, la cerere, situatii statistice si de sinteză privind reteaua geodezică natională, hărtile oficiale, cadastru si de publicitate imobiliară;

k) îndeplineste sarcinile care rezultă din angajamentele internationale în domeniul său de activitate;

l) furnizează persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si produse conform tarifelor stabilite în conditiile legii;

m) asigură standardizarea în domeniul său de activitate si corelarea cu standardele europene si internationale;

n) avizează documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;


o) furnizează date cu privire la imobile, necesare sistemului de impozite si taxe, pentru stabilirea corectă a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, ca urmare a înregistrării acestora în evidentele cadastrale.

(2) Pe lângă atributiile prevăzute la alin. (1), Agentia îndeplineste si alte atributii specifice activitătii.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Agentiei

 

Art. 10. - (1) Agentia este condusă de consiliul de administratie si de directorul general, care îndeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie.

(2) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai domeniilor de activitate, cu care Agentia are raporturi de colaborare.

(3) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competentă profesională, de către ministrul administratiei si internelor.

(4) Membrii consiliului de administratie, precum si secretarul acestuia sunt obligati să păstreze confidentialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agentiei, cu exceptia celor considerate de interes public.

(5) Membrii consiliului de administratie vor depune o declaratie de avere în termen de 15 zile de la data numirii si la eliberarea din functie la Directia juridică si resurse umane.

(6) Consiliul de administratie îsi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

(7) Consiliul de administratie se întruneste la sediul Agentiei lunar, în sedinte ordinare sau extraordinare, ori de câte ori este convocat de către presedinte.

(8) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenti si se numerotează în ordine cronologică, pe an.

(9) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea cu participarea a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(10) Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate cu cel putin 3 zile înainte de data la care urmează să se tină, la convocator anexându-se ordinea de zi si materialele supuse dezbaterii.

(11) În lipsa presedintelui, sedinta este prezidată de un alt membru al consiliului, desemnat de presedinte.

(12) Membrii consiliului de administratie răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea si gestionarea patrimoniului Agentiei, în functie de votul exprimat.

Art. 11. - Consiliul de administratie al Agentiei are următoarele atributii:

a) analizează si hotărăste colaborarea Agentiei cu persoane fizice si juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniului de activitate al Agentiei;

b) răspunde de administrarea legală si eficientă a întregului patrimoniu;

c) aprobă propunerile de tarife pentru serviciile prestate în conditiile legii;

d) aprobă obiectivele de investitii ce urmează a fi realizate de Agentie sau de institutiile subordonate;

e) propune ministrului administratiei si internelor aprobarea organigramei si a regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei;

Art. 12. - Secretarul consiliului de administratie îndeplineste următoarele atributii:

a) redactează si transmite convocarea, ordinea de zi si documentele de sedintă membrilor consiliului de administratie pentru sedinte;

b) invită reprezentantii organizatiilor sindicale desemnati să participe la sedintele consiliului de administratie în situatiile prevăzute de Legea sindicatelor nr. 54/2003;

c) redactează procesele-verbale de sedintă si hotărârile consiliului de administratie;

d) arhivează documentele de sedintă, hotărârile si completează registrul cu procesele-verbale de sedintă;

e) orice activitate dispusă de presedinte, privitoare la buna desfăsurare a lucrărilor consiliului de administratie.

Art. 13. - Membrii consiliului de administratie pot fi revocati în următoarele situatii:

a) absentează nejustificat la 3 sedinte consecutive ale consiliului de administratie;

b) desfăsoară activităti concurente;

c) sunt implicati în interes personal într-o achizitie publică organizată de Agentie ori institutiile subordonate sau în orice alte activităti care prezintă un conflict de interese real sau potential;

d) sunt condamnati pentru săvârsirea unei infractiuni.

Art. 14. - (1) Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de sedintă, ce se plăteste din bugetul Agentiei, în cuantumul prevăzut de normele legale.

(2) Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedintă în cuantum de 7% din salariul de bază al directorului general.

Art. 15. - Directorul general este desemnat prin ordin al ministrului administratiei si internelor conform prevederilor legale.

Art. 16. - Directorul general reprezintă Agentia pe plan national si international.

Art. 17. - (1) Pentru reglementarea activitătii, directorul general emite ordine cu caracter normativ si individual.

(2) Ordinele directorului general sunt emise în baza referatului de aprobare, initiat de compartimentul/compartimentele functional/functionale de specialitate, după caz, si avizate pentru legalitate.

Art. 18. - Directorul general al Agentiei îndeplineste următoarele atributii:

a) conduce si controlează activitatea Agentiei si a institutiilor subordonate;

b) aprobă înfiintarea serviciilor si birourilor în cadrul compartimentelor functionale prevăzute în organigrama Agentiei;

c) aprobă statul de functii al Agentiei si al institutiilor subordonate, precum si organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale acestora din urmă;

d) aprobă strategia Agentiei si planurile de actiune anuale ale acesteia si ale institutiilor subordonate;

e) supervizează proiectele cu finantare rambursabilă si nerambursabilă contractate de Agentie;

f) numeste si eliberează din functie personalul Agentiei, directorii oficiilor teritoriale, registratorii-sefi si coordonatori, precum si registratorii de carte funciară, în conditiile prevăzute de lege;

g) aprobă proiectele de acte normative promovate de Agentie si propune Ministerului Administratiei si Internelor initierea de proiecte de acte normative în domeniul de specialitate;

h) aprobă angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii;

i) asigură evidenta patrimoniului Agentiei;

j) alte atributii care derivă din activitatea specifică a Agentiei;

k) asigură presedintia Consiliului Infrastructurii Nationale pentru Informatii Spatiale.


Art. 19. - (1) In activitatea sa, directorul general este sprijinit de un compartiment de consilieri.

(2) Consilierii directorului general au următoarele atributii:

a) coordonează realizarea documentelor strategice ale Agentiei si participă la elaborarea actelor normative;

b) monitorizează activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei si îl informează periodic pe directorul general cu privire la stadiul realizării atributiilor acestora;

c) supervizează documentele elaborate în cadrul Agentiei la solicitarea directorului general;

d) coordonează si monitorizează proiectele cu finantare internă si internatională;

e) elaborează documente de sinteză privind activitatea Agentiei;

f) alte atributii stabilite de directorul general.

(3) Conducerea operativă a Agentiei este realizată de:

a) directorii generali adjuncti;

b) directori;

c) sefi de serviciu;

d) sefi de birou.

Art. 20. - Directorii generali adjuncti au următoarele atributii:

a) exercită atributii conform mandatului dat de directorul general;

b) reprezintă Agentia, în limita mandatului dat de directorul general al Agentiei, în raporturile cu tertii;

c) conduc, coordonează si controlează compartimentele functionale din subordine si oficiile teritoriale, după caz;

d) aprobă planurile de actiune ale compartimentelor functionale din subordine;

e) fac propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor functionale din subordine si al institutiilor subordonate Agentiei, după caz;

f) realizează evaluarea profesională individuală a sefilor compartimentelor functionale din subordine si a directorilor institutiilor subordonate, după caz;

g) coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniile de specialitate.

 

CAPITOLUL V

Atributiile compartimentelor functionale ale Agentiei

 

Art. 21. - Directia juridică si resurse umane este subordonată directorului general si îndeplineste următoarele atributii:

a) realizează activităti juridice si de resurse umane la nivelul Agentiei, precum si de coordonare si de control profesional al acestor activităti la nivelul institutiilor subordonate;

b) reprezintă Agentia, pe baza delegatiei date de directorul general, si apără drepturile si interesele acesteia în fata instantelor judecătoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si în raporturile cu alte organe de specialitate, cu persoane fizice sau juridice;

c) redactează si depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, cererile pentru căile de atac, întâmpinările, probele si concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în scopul apărării intereselor Agentiei;

d) oferă asistenta legală, informarea operativă si periodică a conducerii institutiei privind situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor judecătoresti;

e) efectuează demersurile necesare în vederea recuperării sumelor plătite unor terte persoane de Agentie, la sesizarea compartimentelor functionale cu atributii specifice;

f) analizează si avizează din punctul de vedere al legalitătii contractele de achizitii publice si prestări de servicii în care Agentia este parte;

g) informează directorul general si directorii generali adjuncti cu privire la ordinea de zi a sedintelor celor două Camere ale Parlamentului si ale Guvernului;

h) elaborează puncte de vedere si amendamente la proiectele de acte normative;

i) realizează procedura internă de avizare a proiectelor de acte normative si monitorizează, după caz, etapele parcurse de acestea pe circuitul extern de avizare sau aprobare;

j) întocmeste si distribuie ordinele directorului general al Agentiei, cu publicarea sau comunicarea acestora, după caz, si asigură înregistrarea acestora într-un registru special numerotat;

k) gestionează biblioteca electronică a proiectelor de acte normative, acte normative, precum si pe cele interne;

l) initiază si elaborează proiecte de regulamente, norme si instructiuni în domeniul resurselor umane;

m) gestionează procedura de ocupare a posturilor în Agentie si în institutiile subordonate;

n) administrează documentele referitoare la raporturi de muncă;

o) efectuează analize statistice lunare cu privire la situatia posturilor din cadrul Agentiei si institutiilor subordonate;

p) fundamentează fondul de salarii si de premiere al Agentiei;

q) gestionează activitatea de programare a concediilor;

r) tine evidenta carierei personalului Agentiei (promovare, avansare, stagiatură, perioadă de probă, perioadă de delegare de atributii, sanctionare si termen de reabilitare);

s) anual, elaborează planul de actiune în domeniul resurselor umane al Agentiei si al institutiilor subordonate, în colaborare cu compartimentele de specialitate;

s) întocmeste planul anual de formare profesională si gestionează procesul de evaluare profesională.

Art. 22. - Corpul de control este organizat la nivel de serviciu, este subordonat directorului general si îndeplineste următoarele atributii:

a) realizează misiuni de monitorizare si control al activitătii compartimentelor functionale din cadrul Agentiei si institutiilor subordonate, conform planului de control sau din ordinul directorului general, si raportează lunar sau ori de câte ori este nevoie directorului general rezultatele misiunilor realizate;

b) gestionează activitatea de protectie a informatiilor clasificate în cadrul Agentiei si al institutiilor subordonate, inclusiv evidenta beneficiarilor de documente, informatii si date secrete de stat, prin intermediul functionarului de securitate;

c) colaborează cu organele de specialitate ale statului de profil în vederea solutionării sesizărilor primite;

d) verifică modul de aplicare a măsurilor aprobate de conducerea Agentiei ca urmare a controalelor efectuate;

e) colaborează cu Directia generală informatii si protectie internă, cu aprobarea conducerii Agentiei, în temeiul art. 4 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, în vederea solicitării de date si informatii cu privire la salariatii care urmează să ocupe functii care presupun accesul la informatii cu caracter secret de stat sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate ori care urmează să desfăsoare astfel de activităti;

f) actualizează, anual sau ori de câte ori situatia o impune, programul propriu de prevenire a scurgerii de informatii, pe care îl propune conducerii Agentiei spre avizare de către Directia generală informatii si protectie internă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.


Art. 23. - Serviciul audit intern este subordonat directorului general si are următoarele atributii:

a) realizează auditul intern asupra tuturor activitătilor desfăsurate de Agentie si institutiile subordonate;

b) elaborează proceduri sau norme metodologice proprii privind realizarea controlului si exercitarea auditului public intern în cadrul Agentiei, cu avizul Directiei generale audit intern din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

c) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează;

d) întocmeste rapoartele de audit pentru orice activitate auditată cu identificarea neconformitătilor si zonelor deficitare ale sistemului si proceselor de activitate si recomandarea măsurilor preventive sau corective ce trebuie luate pentru cresterea performantelor sistemului;

e) elaborează raportul anual privind activitatea de control;

f) elaborează raportul anual privind activitatea de audit public intern, pe care îl transmite Directiei generale audit intern din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, după avizarea acestuia de către directorul general al Agentiei;

g) auditează, cel putin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: angajamentele financiare si legale din care derivă direct sau indirect obligatii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; constituirea veniturilor, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului si administrate de Agentie; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului si administrate de Agentie; sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;

h) asigură auditarea proiectului de buget si întocmirea referatului de opinie, conform prevederilor legale;

i) elaborează programul de asigurare si îmbunătătire a calitătii activitătii de audit sub toate aspectele si gestionează registrul de riscuri;

j) desfăsoară misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informai si consiliere pentru situatii exceptionale, în conformitate cu Carta auditului intern, care să nu afecteze independenta si obiectivitatea auditorului intern;

k) auditează managementul documentelor secrete si de personal;

l) gestionează managementul calitătii.

Art. 24. - Directia sisteme informationale geografice este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si are următoarele atributii:

a) elaborează actele normative subsecvente Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România;

b) asigură raportarea către Comisia Europeană referitoare la stadiul implementării Directivei INSPIRE;

c) monitorizează punerea în aplicare si utilizarea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale;

d) asigură secretariatul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale;

e) elaborează specificatii tehnice si propune standarde nationale, care să definească continutul, structura, forma, calitatea datelor spatiale componente, care sunt necesare pentru a obtine un format comun si interoperabil al datelor;

f) realizează si întretine geoportalul INSPIRE al României;

g) asigură compatibilitatea geoportalului INSPIRE al României cu geoportalul INSPIRE al Comunitătii Europene;

h) asigură disponibilitatea serviciului de comert electronic;

i) pune la dispozitia autoritătilor publice sau tertilor orice informatii, inclusiv date, coduri si clasificări tehnice, necesare respectării normelor de aplicare ale Directivei INSPIRE, fără a restrictiona utilizarea lor exclusiv în acest scop;

j) recomandă o infrastructură hardware si de comunicatii, care să asigure gestionarea, controlul datelor spatiale, serviciile de date spatiale si să faciliteze accesul publicului la aceste date;

k) initiază servicii si tehnologii de retea, acorduri de punere în comun, accesare si utilizare, precum si mecanisme, procese si proceduri de coordonare si monitorizare;

l) coordonează revizuirea periodică a datelor spatiale componente în vederea asigurării acuratetei si actualitătii acestora.

Art. 25. - Unitatea de implementare PHARE este organizată la nivel de compartiment în subordinea directorului general adjunct, potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, si îndeplineste următoarele atributii:

a) implementează si monitorizează proiectele cu finantare PHARE, cu sprijinul compartimentelor functionale din cadrul Agentiei sau al institutiilor subordonate acesteia, după caz;

b) îndeplineste sarcinile care îi revin pentru organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si încheierea contractelor aferente proiectelor implementate;

c) supraveghează îndeplinirea de către contractor a obligatiilor asumate în conformitate cu termenii de referintă;

d) tine evidenta repartizării si utilizării bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, conform destinatiei si scopului prevăzute în program;

e) arhivează documentele aferente proiectelor finantate din fonduri PHARE potrivit prevederilor legale;

f) asigură legătura cu organele de specialitate abilitate pentru proiectele pe care le implementează si raportează periodic acestora stadiul implementării proiectelor.

Art. 26. - (1) Directia managementul proiectelor este organizată ca unitate de management al proiectelor (UMP), înfiintată potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Directia managementul proiectelor este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si are următoarele atributii:

a) identifică oportunităti de finantare din fonduri externe rambursabile si nerambursabile pentru sustinerea financiară a proiectelor Agentiei si elaborează documentatia necesară în vederea atragerii finantării;

b) asigură managementul integrat al proiectelor, în conformitate cu prevederile contractului de finantare, a acordurilor de împrumut si acordurilor subsidiare de împrumut, după caz, precum si alte reglementări;

c) elaborează caietele de sarcini si alte specificatii tehnice pentru proiectele derulate, cu sprijinul compartimentelor functionale de specialitate, în conformitate cu cererea de finantare sau acordul de împrumut, după caz;


d) asigură gestiunea financiară a proiectelor;

e) asigură relatiile functionale cu institutiile publice implicate în implementarea proiectelor derulate, precum si cu beneficiarii finali ai acestora, după caz;

f) întocmeste rapoartele solicitate de finantator;

g) arhivează documentele elaborate sau primite în legătură cu proiectele implementate sau în curs de implementare, precum si corespondenta cu organismele implicate în mod direct sau indirect;

h) asigură efectuarea auditării proiectelor, conform acordurilor de finantare si legislatiei române în vigoare.

Art. 27. - Serviciul relatii cu publicul este subordonat directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si are următoarele atributii:

a) asigură serviciile de relatii cu publicul la nivelul Agentiei;

b) primeste petitiile adresate Agentiei, le solutionează si comunică răspunsurile către petenti;

c) actualizează baza de date a Agentiei, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, si cu procedurile interne.

Art. 28. - Directia informatică este subordonată directorului general adjunct, potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, si are următoarele atributii:

a) realizează strategia de informatizare a Agentiei si a institutiilor subordonate;

b) realizează, întretine si administrează modelele functionale si de date pentru sistemele informatice ale Agentiei;

c) administrează infrastructura software si hardware la nivelul Agentiei;

d) administrează sistemele informatice instalate în Agentie;

e) participă la realizarea sistemului informatic cartografic national în colaborare cu alte organe de specialitate ale statului;

f) participă la realizarea arhivei digitale a datelor detinute, la nivel national;

g) participă la realizarea infrastructurii de date spatiale la nivel national în colaborare cu alte organe de specialitate ale statului;

h) asigură securitatea sistemelor informatice si a retelelor de date si comunicatii în cadrul Agentiei;

i) asigură activitatea de suport tehnic pentru sistemele informatice centralizate la nivel national;

j) efectuează si/sau coordonează sesiuni de instruire pe probleme de informatică/comunicatii la nivelul Agentiei si al institutiilor subordonate.

Art. 29. - (1) Directia publicitate imobiliară este subordonată directorului general adjunct, potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, si are următoarele atributii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea de publicitate imobiliară;

b) stabileste tipul datelor de publicitate imobiliară ale sistemului informatizat utilizat;

c) verifică activitatea de publicitate imobiliară a oficiilor teritoriale în urma sesizărilor făcute de beneficiari;

d) avizează cercetarea disciplinară si, după caz, sanctionarea registratorilor de carte funciară;

e) elaborează reglementări în domeniul publicitătii imobiliare;

f) avizează propuneri de modificare a legislatiei cu incidentă în domeniul publicitătii imobiliare;

g) elaborează propuneri de stabilire a tarifelor percepute pentru serviciile oferite în domeniul publicitătii imobiliare de către oficiile teritoriale;

h) asigură suport tehnic de specialitate, precum si îndrumare pentru desfăsurarea activitătilor curente;

i) întocmeste periodic analize-diagnostic privind activitatea de publicitate imobiliară a oficiilor teritoriale pentru reducerea sau eliminarea disfunctionalitătilor;

j) monitorizează anual activitatea de publicitate imobiliară a oficiilor teritoriale si întocmeste rapoarte de evaluare cu privire la aceasta.

(2) Directorul Directiei publicitate imobiliară si directorul Directiei cadastru si geodezie pot emite decizii în vederea îndrumării activitătii de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, cu aprobarea directorului general.

Art. 30. - Directia cadastru si geodezie este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si are următoarele atributii:

a) reglementează activitatea de cadastru;

b) organizează, coordonează si controlează activitatea de cadastru, geodezie si cartografie;

c) autorizează persoanele fizice si juridice care realizează lucrări de cadastru, geodezie si cartografie si coordonează activitatea oficiilor teritoriale în acest domeniu;

d) coordonează activitătile pentru introducerea cadastrului;

e) reglementează modul de preluare, validare si integrare a datelor si informatiilor furnizate de persoanele autorizate si gestionarii sistemelor informationale necesare alcătuirii, întretinerii si actualizării bazei de date a cadastrului;

f) standardizează si monitorizează modul de întocmire a documentatiilor cadastrale pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară;

g) verifică documentatia în vederea avizării pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor mai mari de un hectar si a celor deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare;

h) reglementează activitatea de geodezie si cartografie;

i) gestionează administrarea retelei geodezice nationale si sistemul ROMPOS;

j) dezvoltă sisteme de transformare a datelor spatiale (TRANSDAT);

k) desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul geodeziei si cartografiei;

l) realizează si coordonează, după caz, bazele de date geodezice si cartografice;

m) coordonează activitatea de avizare a continutului topografic al hărtilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si altor documente destinate uzului public;

n) participă si coordonează receptiile pentru lucrările de geodezie, fotogrammetrie, teledetectie si cartografie, realizate cu avizul Agentiei.

Art. 31. - Directia cooperare internatională si achizitii este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si are următoarele atributii:

a) elaborează studii comparative privind sistemele internationale de cadastru si publicitate imobiliară;

b) sprijină organizarea evenimentelor cu impact pe plan intern si international;

c) contribuie la identificarea de oportunităti de finantare din fonduri externe rambursabile si nerambursabile;


d) redactează proiectele de conventii, programe, protocoale si întelegeri ale Agentiei cu parteneri din străinătate în domeniul cadastrului, publicitătii imobiliare, geodeziei si cartografiei;

e) organizează deplasările în străinătate ale personalului din structura Agentiei si a institutiilor subordonate;

f) dezvoltă un sistem coerent si structurat de relatii între Agentie si mass-media;

g) elaborează strategia de comunicare a Agentiei;

h) promovează activitatea Agentiei prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă;

i) realizează materialele de informare si promovare cu privire la activitatea Agentiei;

j) monitorizează zilnic informatiile de presă privind activitatea Agentiei, analizează, sintetizează si furnizează conducerii Agentiei si salariatilor acesteia, după caz, materiale informative specifice;

k) gestionează pagina de internet a Agentiei cu sprijinul Directiei informatice;

l) organizează activitatea de achizitii publice la nivelul Agentiei si coordonează si verifică această activitate la nivelul institutiilor subordonate;

m) elaborează programul anual de achizitii publice, inclusiv prin centralizarea solicitărilor compartimentelor functionale;

n) elaborează documentatia de achizitionare a lucrărilor, a serviciilor si produselor prevăzute în planul de achizitii al Agentiei si pentru participarea, în calitate de ofertant, la procedurile organizate de alte autorităti contractante;

o) îndeplineste atributiile care derivă din cadrul legal referitor la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice;

p) urmăreste îndeplinirea clauzelor contractelor de achizitii publice încheiate de Agentie, inclusiv obligatiile părtilor contractante;

q) organizează, coordonează si controlează activitatea institutiilor subordonate pe segmentul de activitate specific.

Art. 32. - Directia economică este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si are următoarele atributii:

a) elaborează si fundamentează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei si al institutiilor subordonate si propune rectificarea acestuia;

b) exercită atributiile de coordonare, îndrumare si control al întregii activităti economico-financiare a tuturor ordonatorilor tertiari de credite si înaintează propuneri privind sanctionarea contraventiilor la disciplina financiară;

c) întocmeste si depune darea de seamă contabilă a Agentiei si a anexelor prevăzute de dispozitiile legale în vigoare;

d) analizează propunerile primite si efectuează operatiunile de alocare a necesarului de fonduri pe capitole si titluri de cheltuieli, pentru bugetul Agentiei si pentru bugetele ordonatorilor tertiari de credite, în conformitate cu solicitările primite si cu dispozitiile legale în vigoare;

e) exercită controlul financiar preventiv propriu;

f) întocmeste, organizează si tine evidenta propunerilor de angajare a cheltuielilor, angajamentelor bugetare si a ordonantărilor de plată a cheltuielilor, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul în curs;

g) analizează si evidentiază resursele financiare pe surse de venit si cheltuieli;

h) întocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor aferente finantării de la bugetul de stat si le repartizează în vederea efectuării plătilor;

i) efectuează operatiunile de alocare a creditelor lunare, pe ordonatori tertiari de credite, în conformitate cu solicitările primite si în limita prevederilor bugetului aprobat;

j) organizează evidenta tuturor angajamentelor legale încheiate de Agentie, din punct de vedere economic, până la finalizarea acestora;

k) primeste, verifică si centralizează dările de seamă contabile ale ordonatorilor tertiari de credite, trimestriale si anuale, si întocmeste si depune darea de seamă contabilă a Agentiei;

l) tine evidenta conturilor extracontabile;

m) întocmeste si analizează fisele de cont pentru activitatea proprie, registrele contabile obligatorii si documentele financiar-contabile;

n) tine evidenta gestiunii si a contabilitătii de gestiune;

o) efectuează plăti corespunzătoare activitătii Agentiei pe baza documentelor justificative în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

p) organizează activitatea de casierie;

q) calculează penalităti si notifică debitorilor cu privire la recuperarea creantelor;

r) întocmeste ordine de plată, dispozitii bugetare, foi de vărsământ, dispozitii de plată si de încasare;

s) organizează inventarierea periodică în cadrul Agentiei;

s) asigură întretinerea mobilierului de birou, a instalatiilor electrice, sanitare, a aparaturii din dotarea Agentiei;

t) gestionează si răspunde de buna functionare a parcului auto si întocmeste fisa activitătii zilnice si situatia lunară privind consumul de carburanti.

Art. 33. - Toate compartimentele functionale din cadrul Agentiei, indiferent de activitătile desfăsurate, pe lângă atributiile specifice mentionate mai sus au si responsabilitatea:

a) colaborării cu compartimentele functionale ale Agentiei, cu institutiile subordonate acesteia, precum si cu ordonatorul principal de credite în domeniul specific de activitate;

b) elaborării planului anual de activitate si a propunerilor pentru strategii, politici si proiecte ale Agentiei, potrivit domeniului de activitate;

c) propunerii necesarului anual de fonduri pentru întocmirea proiectului de buget anual;

d) furnizării informatiilor din domeniul specific de activitate necesare elaborării documentelor din cadrul Agentiei;

e) realizării de analize si situatii statistice specifice;

f) întocmirii rapoartelor de activitate;

g) arhivării electronice a propriilor documente într-un sistem unic la nivelul Agentiei;

h) asigurării suportului tehnic pentru implementarea proiectelor Agentiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 34. - Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale institutiilor subordonate Agentiei se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei, potrivit legislatiei în domeniu.

Art. 35. - Nerespectarea prezentului regulament constituie abatere disciplinară.

Art. 36. - Anexa nr. 1 - Fisa postului directorului general si anexele nr. 2a), 2b) si 2c) - Fisa postului directorului general adjunct fac parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Aprob

Ordonator principal de credite,

……………………………………….

 

FISA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL

Fisa postului

 

Denumirea institutiei publice: Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Compartimentul:

Director general

Denumirea postului:

Director general

Gradul profesional al ocupantului postului:

Registrator de carte funciară/Consilier

Nivelul postului:

de conducere

 

Descrierea postului

 

Criterii

Continut

1. Pregătire profesională impusă ocupantului postului

1.1. Pregătire de bază (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale): studii superioare de lungă durată

1.2. Pregătire de specialitate: studii superioare cu licentă/diplomă, master sau studii postuniversitare

1.3. Perfectionări (specializări) periodice, necesare mentinerii competentei pe post: cursuri de perfectionare profesională în domeniul specific de activitate

2. Experienta necesară executării operatiunilor specifice postului

Experienta în muncă

2.1. Experienta în specialitatea cerută de post: 3 ani în specialitatea studiilor absolvite

2.2. Perioada necesară initierii în vederea executării operatiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice

3. Dificultatea operatiunilor specifice postului

3.1. Complexitatea postului, în sensul diversitătii operatiunilor de efectuat: maximă

3.2. Gradul de autonomie în actiune: se subordonează ministrului administratiei si internelor

3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operatiunilor specifice postului: maxim

3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de conducere, capacitate de analiză, sinteză, abilităti de comunicare

3.5.Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, sisteme informatice utilitare

4. Responsabilitatea implicată de post

4.1. Responsabilitate de serviciu:

- conform Regulamentului de organizare si functionare al ANCPI si Regulamentului intern;

- răspunde personal de calitatea îndeplinirii sarcinilor încredintate;

- respectă normele de protectie a muncii si PSI.

4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidentialitătii:

- răspunde de pregătirea unor decizii în termenele prevăzute de legislatia si normele specifice, în termene impuse de seful ierarhic superior;

- păstrarea confidentialitătii si respectarea legislatiei privind păstrarea secretului.

5. Sfera de relatii (de a intra în relatii, de a răspunde)

5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale institutiei publice: maxim

5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale institutiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de ANCPI sau alte institutii publice, aleator, în functie de cerintele ocazionale ale ANCPI sau ale altor institutii publice

5.3. Gradul de solicitare din partea cetătenilor si/sau subiectilor serviciilor oferite de ANCPI: ori de câte ori sunt adresate solicitări specifice

DESCRIEREAACTIVITĂTILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI:

a) conduce si controlează activitatea Agentiei si a institutiilor subordonate;

b) aprobă înfiintarea serviciilor si birourilor în cadrul compartimentelor functionale din organigrama Agentiei;

c) aprobă statul de functii al Agentiei si al institutiilor subordonate, precum si organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale acestora din urmă;

d) aprobă strategia Agentiei si planurile de actiune anuale ale acesteia si ale institutiilor subordonate;

e) supervizează proiectele cu finantare rambursabilă si nerambursabilă contractate de Agentie;

f) numeste si eliberează din functie personalul Agentiei, directorii oficiilor teritoriale, registratorii-sefi si coordonatori, precum si registratorii de carte funciară, în conditiile prevăzute de lege;

g) aprobă proiectele de acte normative promovate de Agentie si propune Ministerului Administratiei si Internelor initierea de proiecte de acte normative în domeniul de specialitate;

h) aprobă angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii;

i) asigură evidenta patrimoniului Agentiei;

j) asigură presedintia Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale;

k) alte atributii care derivă din activitatea specifică a Agentiei.

 

Data .........................

Semnătura salariatului

.............................................................

 

ANEXA Nr. 2a)

la regulament

 

Aprob

Director general

...................................

 

FISA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

 

Fisa postului

 

Denumirea institutiei publice: Agentia Natională de Cadastru si

Publicitate Imobiliară

Compartimentul:

Director general adjunct

Denumirea postului:

Director general adjunct

Gradul profesional al ocupantului postului:

Registrator de carte funciară/Consilier

Nivelul postului:

de conducere

Descrierea postului

 

Criterii

Continut

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

1.1. Pregătire de bază (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale): studii superioare de lungă durată

1.2. Pregătire de specialitate: studii superioare cu licentă/diplomă, master sau studii postuniversitare

1.3. Perfectionări (specializări) periodice, necesare mentinerii competentei pe post: cursuri de perfectionare profesională în domeniul specific de activitate

2. Experienta necesară executării operatiunilor specifice postului

Experienta în muncă

2.1. Experienta în specialitatea cerută de post: 3 ani în specialitatea studiilor

2.2. Perioada necesară initierii în vederea executării operatiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice


Criterii

Continut

3. Dificultatea operatiunilor specifice postului

3.1. Complexitatea postului, în sensul diversitătii operatiunilor de efectuat: maximă

3.2. Gradul de autonomie în actiune: se subordonează directorului general

3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operatiunilor specifice postului: maxim

3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de conducere, capacitate de analiză, sinteză, abilităti de comunicare

3.5.Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, sisteme informatice utilitare

4. Responsabilitatea implicată de post

4.1. Responsabilitate de serviciu:

- conform Regulamentului de organizare si functionare al ANCPI si regulamentului intern;

- răspunde personal de calitatea îndeplinirii sarcinilor încredintate;

- respectă normele de protectie a muncii si PSI.

4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidentialitătii:

- răspunde de pregătirea unor decizii în termenele prevăzute de legislatia si normele specifice, în termenele impuse de seful ierarhic superior;

- păstrarea confidentialitătii si respectarea legislatiei privind păstrarea secretului.

5. Sfera de relatii (de a intra în relatii, de a răspunde)

5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale institutiei publice: maxim

5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale institutiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de ANCPI sau alte institutii publice, aleator, în functie de cerintele ocazionale ale ANCPI sau ale altor institutii publice

5.3. Gradul de solicitare din partea cetătenilor si/sau subiectilor serviciilor oferite de ANCPI: ori de câte ori sunt adresate solicitări specifice

DESCRIEREAACTIVITĂTILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI:

a) exercită atributii conform mandatului dat de directorul general;

b) reprezintă Agentia, în limita mandatului dat de directorul general al Agentiei, în raporturile cu tertii;

c) conduce, coordonează si controlează compartimentele functionale din subordine si oficiile teritoriale, după caz;

d) aprobă planurile de actiune ale compartimentelor functionale din subordine;

e)face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor functionale din subordine si al institutiilor subordonate Agentiei, după caz;

f) realizează evaluarea profesională individuală a sefilor compartimentelor functionale din subordine si a directorilor institutiilor subordonate, după caz;

g) coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniile de specialitate.

 

Data .........................

Semnătura salariatului

.............................................................


ANEXA Nr. 2b)

la regulament

 

Aprob

Director general

...................................

 

FISA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

Fisa postului

 

Denumirea institutiei publice: Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Compartimentul:

Director general adjunct

Denumirea postului:

Director general adjunct

Gradul profesional al ocupantului postului:

Registrator de carte funciară/Consilier

Nivelul postului:

de conducere

 

Descrierea postului

 

Criterii

Continut

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

1.1. Pregătire de bază (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale): studii superioare de lungă durată

1.2. Pregătire de specialitate: studii superioare cu licentă/diplomă, master sau studii postuniversitare

1.3. Perfectionări (specializări) periodice, necesare mentinerii competentei pe post: cursuri de perfectionare profesională în domeniul specific de activitate

2. Experienta necesară executării operatiunilor specifice postului

Experienta în muncă

2.1. Experienta în specialitatea cerută de post: 3 ani în specialitatea studiilor

2.2. Perioada necesară initierii în vederea executării operatiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice

3. Dificultatea operatiunilor specifice postului

3.1. Complexitatea postului, în sensul diversitătii operatiunilor de efectuat: maximă

3.2. Gradul de autonomie în actiune: se subordonează directorului general

3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operatiunilor specifice postului: maxim

3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de conducere, capacitate de analiză, sinteză, abilităti de comunicare

3.5. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, sisteme informatice utilitare

4. Responsabilitatea implicată de post

4.1. Responsabilitate de serviciu:

- conform Regulamentului de organizare si functionare al ANCPI si regulamentului intern;

- răspunde personal de calitatea îndeplinirii sarcinilor încredintate;

- respectă normele de protectie a muncii si PSI.

4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidentialitătii:

- răspunde de pregătirea unor decizii în termenele prevăzute de legislatia si normele specifice, în termenele impuse de seful ierarhic superior;

- păstrarea confidentialitătii si respectarea legislatiei privind păstrarea secretului.

5. Sfera de relatii (de a intra în relatii, de a răspunde)

5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale institutiei publice: maxim

5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale institutiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de ANCPI sau alte institutii publice, aleator, în functie de cerintele ocazionale ale ANCPI sau ale altor institutii publice

5.3. Gradul de solicitare din partea cetătenilor si/sau subiectilor serviciilor oferite de ANCPI: ori de câte ori sunt adresate solicitări specifice

DESCRIEREAACTIVITĂTILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI:

a) exercită atributii conform mandatului dat de directorul general;

b) reprezintă Agentia, în limita mandatului dat de directorul general al Agentiei, în raporturile cu tertii;

c) conduce, coordonează si controlează compartimentele functionale din subordine si oficiile teritoriale, după caz;

d) aprobă planurile de actiune ale compartimentelor functionale din subordine;

e)face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor functionale din subordine si al institutiilor subordonate Agentiei, după caz;

f) realizează evaluarea profesională individuală a sefilor compartimentelor functionale din subordine si a directorilor institutiilor subordonate, după caz;

g) coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniile de specialitate.

 

Data .........................

Semnătura salariatului

.............................................................

 

ANEXA Nr. 2c)

la regulament

 

 

Aprob

Director general

...................................

 

FISA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

 

Fisa postului

 

Denumirea institutiei publice: Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Compartimentul:

Director general adjunct

Denumirea postului:

Director general adjunct

Gradul profesional al ocupantului postului:

Registrator de carte funciară/Consilier

Nivelul postului:

de conducere

 

Descrierea postului

 

Criterii

Continut

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

1.1. Pregătire de bază (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale): studii superioare de lungă durată

1.2. Pregătire de specialitate: studii superioare cu licentă/diplomă, master sau studii postuniversitare

1.3. Perfectionări (specializări) periodice, necesare mentinerii competentei pe post: cursuri de perfectionare profesională în domeniul specific de activitate

2. Experienta necesară executării operatiunilor specifice postului

Experienta în muncă

2.1. Experienta în specialitatea cerută de post: 3 ani în specialitatea studiilor absolvite

2.2. Perioada necesară initierii în vederea executării operatiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice

3. Dificultatea operatiunilor specifice postului

3.1. Complexitatea postului, în sensul diversitătii operatiunilor de efectuat: maximă

3.2. Gradul de autonomie în actiune: se subordonează directorului general

3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operatiunilor specifice postului: maxim

3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de conducere, capacitate de analiză, sinteză, abilităti de comunicare

3.5. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, sisteme informatice utilitare

4. Responsabilitatea implicată de post

4.1. Responsabilitate de serviciu:

- conform Regulamentului de organizare si functionare al ANCPI si regulamentului intern;

- răspunde personal de calitatea îndeplinirii sarcinilor încredintate;

- respectă normele de protectie a muncii si PSI.

4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidentialitătii:

- răspunde de pregătirea unor decizii în termenele prevăzute de legislatia si normele specifice, în termenele impuse de sefulierarhic superior;

- păstrarea confidentialitătii si respectarea legislatiei privind păstrarea secretului.

5. Sfera de relatii (de a intra în relatii, de a răspunde)

5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale institutiei publice: maxim

5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale institutiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de ANCPI sau alte institutii publice, aleator, în functie de cerintele ocazionale ale ANCPI sau ale altor institutii publice

5.3. Gradul de solicitare din partea cetătenilor si/sau subiectilor serviciilor oferite de ANCPI: ori de câte ori sunt adresate solicitări specifice

DESCRIEREAACTIVITĂTILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI:

a) exercită atributii conform mandatului dat de directorul general;

b) reprezintă Agentia, în limita mandatului dat de directorul general al Agentiei, în raporturile cu tertii;

c) conduce, coordonează si controlează compartimentele funcionale din subordine si oficiile teritoriale, după caz;

d) aprobă planurile de actiune ale compartimentelor functionale 3 din subordine;

e) face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor functionale din subordine si al institutiilor subordonate Agentiei, după caz;

f) realizează evaluarea profesională individuală a sefilor compartimentelor functionale din subordine si a directorilor institutiilor subordonate, după caz;

g) coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniile de specialitate;

h) îndeplineste atributii specifice ofiterului de securitate la nivelul Agentiei.

 

Data.......................

Semnătura salariatului

.............................................................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.