MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 572/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 572         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

762. - Hotărâre privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru procurori, judecători, magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, precum si pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

176. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

 

177. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „Parc Industrial Priboiu" - S.A.

 

1.070. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum si a cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale

 

1.157. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010

 

1.937. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru procurori, judecători, magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, precum si pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 67 alin. (2) si al art. 681 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează conditiile de acordare gratuită a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru:

a) judecători, procurori, personalul asimilat acestora potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, magistratii-asistenti de la înalta Curte de Casatie si Justitie, în activitate sau pensionari;

b) personalul auxiliar de specialitate si personalul conex din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor, în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora;

c) executorii judecătoresti pensionati anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prin copii aflati în întretinere se întelege:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă, precum si absolventii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni;

b) copiii încadrati în grade de invaliditate, pe toată durata invaliditătii, dacă nu au venituri proprii.

Art. 2. - (1) Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile prezentei hotărâri, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale contractului-cadru anual privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si ale normelor de aplicare a acestuia.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - (1) Serviciile medicale se acordă de către furnizori evaluati si autorizati potrivit legii si cuprind:

a) servicii medicale profilactice;

b) servicii medicale în caz de boală, constând în: asistentă medicală primară, asistentă medicală ambulatorie de specialitate si asistentă medicală spitalicească;

c) servicii medicale de urgentă si transport sanitar;

d) servicii de medicină dentară;

e) servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii;

f) servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

g) proteze destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale.

(2) Categoriile de personal prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de medicamente, după cum urmează:

a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală, a căror contravaloare se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, cu exceptia contributiei personale a asiguratului, care se suportă din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al înaltei Curti de Casatie si Justitie, după caz;

b) medicamentele din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din România, elaborat de Agentia Natională a Medicamentului, altele decât cele prevăzute la lit. a), a căror contravaloare se suportă din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al înaltei Curti de Casatie si Justitie, după caz.

Art. 4. - Cuantumul contributiei personale, respectiv al copiatii din valoarea cheltuielilor pentru asistentă medicală si proteze, prevăzute de normele legale în vigoare, se suportă din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al înaltei Curti de Casatie si Justitie, după caz.

Art. 5. - (1) Asistenta medicală, medicamentele si protezele se acordă numai pe baza biletului de trimitere, retetei medicale sau recomandării medicale, după caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea si eliberarea acestora.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) serviciile de medicină dentară.

Art. 6. - (1) Asistenta medicală profilactică si curativă specifică a personalului din sistemul justitiei, prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare, se asigură gratuit de Ministerul Justitiei, prin unitătile sanitare aflate în subordinea acestuia.

(2) În situatia în care asistenta medicală prevăzută la alin. (1) nu poate fi furnizată de structurile medicale proprii, aceasta poate fi asigurată prin serviciile specializate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională, ale Ministerului Sănătătii sau de către alti furnizori autorizati.

(3) Cheltuielile necesare acordării asistentei medicale prevăzute la alin. (1) se suportă din fondurile bugetare, cu această destinatie, aflate la dispozitia Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public si înaltei Curti de Casatie si Justitie, după caz.

Art. 7. - (1) Decontarea contributiei personale, respectiv a copiatii se aprobă de ordonatorul de credite, în baza cererii formulate de asigurat, însotită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.


(2) Prin documente justificative se întelege:

a) indicatia/prescriptia medicală, fisa de tratament stomatologic, în original sau în fotocopie semnată si parafată de către medicul curant;

b) documente fiscale care atestă plata, în original, cu specificarea distinctă a obiectului plătii (contributie personală, copiată, tarif integral).

(3) Documentele fiscale prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt:

a) pentru medicamente: factură si bon fiscal cu mentionarea denumirii, cantitătii si pretului pentru fiecare medicament achizitionat sau borderou centralizator emis de farmacia cu care ordonatorul de credite se află în relatie contractuală, după caz;

b) pentru serviciile de medicină dentară: factură fiscală cu denumirea manoperelor, numărul de acte terapeutice, codul si tariful acestora;

c) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii: factură fiscală si decont de cheltuieli cu detalierea sumelor suportate de către pacient pentru cazare si masă standard/confort sporit, proceduri terapeutice;

d) pentru proteze: decizia de procurare eliberată de casa de asigurări de sănătate, factură si bon fiscal cu mentionarea denumirii, cantitătii si contributiei personale suportate de asigurat.

Art. 8. - (1) Cererile pentru decontarea contributiei personale/copiatii se depun la compartimentul financiar-contabil al institutiei angajatoare sau, în cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil al institutiei de la care s-au pensionat, în termen de 6 luni de la emiterea documentelor fiscale de plată, dar nu mai târziu de 3 ani de la data plătii contributiei personale.

(2) Cererile de decontare însotite de documentele justificative transmise de ordonatorii de credite din sistemul justitiei vor fi avizate tehnic de către compartimentul de asistentă medicală al ordonatorilor principali de credite.

Art. 9. - Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul ordonatorilor de credite din sistemul justitiei sunt:

a) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;

b) corectiile estetice;

c) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritătile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguratilor;

d) fertilizarea în vitro;

e) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevăzute în contractul-cadru;

f) asistenta medicală la cerere;

g) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;

h) serviciile medicale solicitate de asigurat;

i) cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unităti medico-sociale;

j) serviciile acordate în cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si al cabinetelor de medicină a muncii;

k) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale căror afectiuni se tratează în spitalizare de zi;

l) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;

m) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă si sportive;

n) cheltuielile de cazare si masă din unitătile hoteliere cu bază de tratament;

o) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale asigurate gratuit în cadrul programelor nationale de sănătate;

p) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale acordate în străinătate;

q) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale la care persoanele prevăzute la art. 1 au dreptul, în mod gratuit, în calitatea lor de asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Art. 10. - Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicină dentară se realizează la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru anual privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art. 11. - Contributia personală/Copiata suportată de persoanele prevăzute la art. 1 pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii, prescrise de medicul specialist peste plafonul suportat de către casa de asigurări de sănătate, dar în cadrul pachetului de servicii medicale de bază, se decontează integral la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru anual privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si se suportă din fondurile prevăzute la art. 4.

Art.12. - (1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contributiei personale/copiatii, persoanele prevăzute la art. 1 au obligatia de a se adresa furnizorilor evaluati si autorizati potrivit prevederilor legale, aflati în relatii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul serviciilor de medicină dentară.

Art. 13. - Lista furnizorilor de servicii medicale din fiecare judet aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate este transmisă celor interesati, la cerere, de către Serviciul de asistentă medicală al Ministerului Justitiei.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 409/1998 privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru magistrati, personalul auxiliar de specialitate si membrii de familie ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 23 iulie 1998, cu completările ulterioare, si Normele ministrului de stat, ministrului justitiei, ale presedintelui Curtii Supreme de Justitie si ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie nr. 318/FB/64/807/C/1999 pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 409/1998 privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru magistrati, personalul auxiliar de specialitate si membrii de familie ai acestora, emise de Ministerul Justitiei, Curtea Supremă de Justitie si Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 18 august 1999, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 762.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. f) si art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 3 din 8 iunie 2010, prin care s-au aprobat propunerile de modificare si completare a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii initiale, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererilor de receptie si înscriere în cartea funciară sau a respingerii cererilor de avizare si receptie tehnică. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează cu 60 lei. În situatia în care la redepunerea cererii respinse se solicită furnizarea serviciului în regim de urgentă, se va proceda în felul următor:

a) dacă, în vederea solutionării cererii respinse, s-a achitat tariful de urgentă, nu se va mai achita un nou tarif de urgentă;

b) dacă, în vederea solutionării cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgentă, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea solutionării cererii respinse."

2. La articolul 2, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Împotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare la oficiul de cadastru si publicitate imobiliară. Restituirea sumelor se efectuează de la bugetul de stat, conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sunt scutite de plata tarifelor prevăzute la serviciile cu codurile 1.1.1 si 1.1.2, atât în regim normal, cât si în regim de urgentă, serviciile de avizare si receptie a planurilor de situatie pentru realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru lucrările de interes public sau local, realizate la solicitarea unitătilor administrativ-teritoriale."

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sunt scutite de plata tarifelor prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de primă înregistrare în cadastru si cartea funciară a imobilelor aflate în patrimoniul statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, atât în regim normal, cât si în regim de urgentă. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifează cu 60 lei, iar pentru furnizarea în regim de urgentă a acestui serviciu nu se percepe tarif suplimentar. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifează cu 10 lei în cazul receptiei tehnice pentru exproprieri."

5. La articolul 3, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(10) Sunt scutite de plata tarifului prevăzut la nr. crt.1.1 codul 1.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de receptie a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie si cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât si în regim de urgentă."

6. La articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În vederea întocmirii planului parcelar, conform prevederilor Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările si completările ulterioare, se furnizează gratuit următoarele date: lista titlurilor de proprietate din arhiva oficiului de cadastru si publicitate imobiliară, planurile de amplasament si delimitare a imobilelor receptionate cu număr cadastral atribuit (format .dxf sau .cp), limitele tarlalei în format .dxf."


7. În anexa nr. 1, la capitolul 1 „Avize, receptii si furnizare date", grupa de servicii 1.1 „Avize si receptii", după codul 1.1.3 se introduce un nou cod, codul 1.1.4, cu următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Tariful

(lei/unitatea de măsură)

1.

Avize, receptii si furnizare date

1.1.

Avize si receptii

1.1.4.

Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsurători

lucrare

300"

 

8. În anexa nr. 1, la capitolul 2 „Servicii de cadastru si publicitate imobiliară", grupa de servicii 2.7 „Consultare/informare", după codul 2.7.7 se introduc două noi coduri, codurile 2.7.8 si 2.7.9, cu următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Tariful (lei/unitatea de măsură)

2.7.

 

 

Consultare/ informare

 

 

2.7.8.

Eliberare duplicat

exemplar

10

2.7.9.

Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură

certificat

100"

 

9. Anexa nr. 2 „Taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei" se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 august 2010.

Nr. 176.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 39/2009)

 

Taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Nr. crt.

Denumirea

Unitatea de măsură

Taxa (lei/unitate de măsură)

1.

Autorizare

 

 

1.1.

Autorizarea persoanelor fizice/Recunoasterea autorizării si emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice străine

persoană

400

1.2.

Autorizarea persoanelor juridice/Recunoasterea autorizării si emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane juridice străine

persoană

2.000

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „Parc Industrial Priboiu" - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

 0238n temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale „Parc Industrial Priboiu" - S.A., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovita J15/781/2008, cod unic de înregistrare 24023214, sediul social în satul Priboiu, comuna Brănesti, judetul Dâmbovita, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat în satul Priboiu, comuna Brănesti, judetul Dâmbovita;

b) are o suprafată de 31,92 ha;

c) este înscris în Cartea funciară a comunei Brănesti, judetul Dâmbovita, cu numărul 70027.

Art. 3. - Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare.

Art. 4. - Societatea-administrator transmite Ministerului Administratiei si Internelor rapoarte semestriale privind activitătile realizate în parcul industrial.

Art. 5. - În baza titlului acordat potrivit prezentului ordin, societătile comerciale localizate în parcul industrial din satul Priboiu pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investitiile realizate în parcul industrial, în situatia îndeplinirii conditiilor stipulate în:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008;

b) Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale.

Art. 6. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial, potrivit prezentului ordin, este unitatea administrativ-teritorială Brănesti, judetul Dâmbovita.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 august 2010.

Nr. 177.

 

ANEXĂ*)

 

PARC INDUSTRIAL

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum si a cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale

 

Văzând Referatul comun de aprobare al Directiei generale economice si al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 8.063 din 23 iulie 2010,

având în vedere prevederile art. 1902 si ale art. 1903 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum si a cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Utilizarea modelului de contract prevăzut la alin. (1) este obligatorie.

(3) Părtile contractante pot prevedea pe lângă clauzele obligatorii prevăzute în anexa la prezentul ordin si clauze suplimentare, negociate conform si în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Contractul pentru asigurarea drepturilor salariale, precum si a cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale se încheie între institutele de medicină legală din centrele medicale universitare si cabinetele de medicină legală arondate, aflate în structura spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, în principal, pe baza următoarelor documente:

a) statul de functii aprobat pe anul 2010, aferent cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalului public;

b) lista bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor medicale de medicină legală, pentru care, potrivit dispozitiilor legale, se asigură fonduri cu această destinatie;

c) cererea/solicitarea spitalului public adresată institutului de medicină legală la care cabinetul de medicină legală este arondat, în vederea încheierii contractului cu acesta.

(2) La contractare institutul de medicină legală poate solicita si alte documente necesare, inclusiv cele pentru completarea datelor de identificare a unitătii sanitare.

(3) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al unitătii sanitare pe fiecare pagină.

Art. 3. - Reprezentantii legali ai unitătilor sanitare răspund de exactitatea si realitatea datelor raportate, pe care le certifică prin semnătura documentelor justificative care stau la baza asigurării sumelor prevăzute în contractele încheiate cu institutele de medicină legală.

Art. 4. - Institutele de medicină legală si spitalele publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 1.070.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT

pentru asigurarea drepturilor salariale, precum si a cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reteaua autoritătilor administratiei publice locale

Nr................din.....................

 

- model -

 

I. Părtile contractante

1. Institutul de Medicină Legală............................................................, cu sediul în municipiul/orasul...................................., str. ............................... nr. ....., judetul/sectorul .........................., telefon/fax............................................................................, reprezentat prin director ................................................,

si

2. Unitatea Sanitară............................................................, cu sediul în...................., str....................................nr............., telefon................., fax.........., reprezentată prin................., având Actul de înfiintare/organizare nr.........................., Autorizatia sanitară de functionare nr.................., Dovada de evaluare nr..........., codul fiscal....................si contul nr.....................deschis la Trezoreria Statului sau contul nr..........................deschis la Banca.................., dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât si pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata Contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti, încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului.................................../Municipiului Bucuresti nr...........................

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului constă în:

a) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în cadrul cabinetelor de medicină legală cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobată în conditiile legii;

b) asigurarea cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în conditiile legii.

III. Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2010. Art. 3. - Durata prezentului contract se prelungeste în cazul în care până la 31 decembrie 2010 nu a fost adoptată legea bugetului pentru anul 2011, precum si în alte situatii, cu acordul părtilor.

IV. Obligatiile părtilor

Art. 4. - (1) Institutul de medicină legală are următoarele obligatii:

1. să asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale si a cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii pentru functionarea cabinetului de medicină legală, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si corespunzător obiectului prezentului contract;

2. să asigure, lunar, sumele necesare pentru plata drepturilor salariale si, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor, pe baza cererii si a documentelor justificative înaintate de unitatea sanitară, în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă, în limita sumei prevăzute în contract;

3. să analizeze cererea unitătii sanitare, având în vedere:

a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior;

b) disponibilul din cont rămas neutilizat;

c) valoarea contractului;

4. să organizeze evidenta contabilă a cheltuielilor pe surse de finantare si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atât în prevederi, cât si în executie;

5. să monitorizeze respectarea dispozitiilor legale care reglementează desfăsurarea activitătii specifice în cabinetele de medicină legală;

6. să urmărească încadrarea în sumele contractate;

7. să verifice respectarea destinatiilor fondurilor;

8. să respecte prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(2) Obligatiile institutului de medicină legală prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestuia, stabilite potrivit legii.

Art. 5. - Unitatea sanitară are următoarele obligatii:

1. să asigure desfăsurarea activitătilor specifice la nivelul fiecărei structuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. să solicite în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă sumele necesare pentru asigurarea drepturilor salariale si, după caz, a cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală, care fac obiectul prezentului contract, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;

3. să organizeze si să conducă, prin directorul financiar contabil, evidentele tehnico-operative, precum si evidentele contabile ale cheltuielilor, potrivit paragrafelor si subdiviziunilor clasificatiei bugetare, atât în cadrul bugetul aprobat, cât si în executia acestuia;

4. să efectueze, în conditiile legii, achizitia bunurilor si serviciilor necesare pentru realizarea activitătilor specifice prevăzute la art. 1 lit. b);

5. să cuprindă sumele contractate prevăzute în prezentul contract în bugetul de venituri si cheltuieli al unitătii sanitare;

6. să transmită institutului de medicină legală orice alte date referitoare la activitătile specifice care fac obiectul prezentului contract;

7. să înregistreze, să stocheze, să prelucreze si să transmită periodic institutului de medicină legală informatiile legate de activitătile specifice care fac obiectul prezentului contract;

8. să respecte prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

9. să detină autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în conditiile legii, de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

10. să raporteze corect si la timp datele către institutul de medicină legală.

V. Valoarea contractului

Art. 6. -Valoarea totală a contractului este de.......................................si se constituie după cum urmează:

a) suma pentru asigurarea drepturilor salariale..................................lei;

b) suma pentru asigurarea cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală.................................lei.

VI. Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale si a cheltuielilor materiale pentru bunurile si serviciile necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalului public din reteaua autoritătii administratiei publice locale

Art. 7. - (1) Asigurarea sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale si a cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii se realizează, lunar, în limita sumelor prevăzute în contract cu această destinatie.

(2) Unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă următoarele documente:

a) cererea întocmită conform anexei nr. 1 la contract;

b) documente justificative care însotesc cererea, după cum urmează:

b-i) pentru sumele reprezentând drepturi salariale: copii ale statelor de plată aferente personalului pentru care se asigură sume pentru plata drepturilor salariale în conditiile prezentului contract;

b2) pentru sumele reprezentând cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii: copii ale facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor si serviciilor achizitionate, pentru care se solicită fonduri;

b3) decontul pentru luna precedentă pentru sumele reprezentând plata drepturilor salariale si a contravalorii facturilor pentru bunuri si servicii, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 8. - Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligatiilor contractuale ale unitătii sanitare prevăzute la art. 5.

Art. 9. - Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) atrage neasigurarea fondurilor necesare.

Art. 10. - (1) În cazul în care institutul de medicină legală constată nerespectarea unei/unor obligatii asumate de către unitatea sanitară de natură să prejudicieze grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.

(2) Încetarea contractului în conditiile prevăzute la alin. (1) nu înlătură obligatiile părtilor deja scadente si neonorate, născute anterior datei la care a încetat contractul.

VIII. Solutionarea litigiilor

Art. 11. - Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se solutionează de părti pe cale amiabilă. În situatia în care părtile nu ajung la o întelegere, acestea se pot adresa instantelor judecătoresti competente.

IX. Clauze speciale

Art. 12. - Se încheie obligatoriu acte aditionale în situatia prevăzută la art. 3, precum si în cazul modificării conditiilor initiale care au stat la baza încheierii prezentului contract.

Art. 13. - Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă obiectului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

X. Forta majoră

Art. 14. - Orice împrejurare de fapt independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării prezentului contract si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.

Art. 15. - Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Art. 16. - Dacă nu se procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea la termen.


Art. 17. - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

XI. Dispozitii finale

Art. 18. - Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părti.

Art. 19. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător, prin act aditional semnat de ambele părti.

Art. 20. - Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilitătii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părtilor.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, si se completează conform normelor legale în vigoare.

 

Institutul de Medicină Legală

.........................................................

 

Director,

.........................................................

 

Contabil-sef,

.........................................................

 

 

 

 

Avizat

Biroul/Compartimentul juridic

.........................................................

Unitatea sanitară

.........................................................

 

Manager,

.........................................................

 

Director financiar-contabil,

.........................................................

 

Director medical,

.........................................................

 

Avizat

Biroul/Compartimentul juridic

.........................................................

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

UNITATEA SANITARĂ.................................

SPITALUL.....................................................

Nr..........................din...............................

 

Către

Institutul de Medicină Legală

 

CERERE

pentru asigurarea drepturilor salariate, precum si a cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea cabinetelor de medicină legală

luna..................2010

 

1.Cheltuieli de personal

 

Nr. crt.

Categorii de personal

Număr de personal

Total cheltuieli de personal

(lei)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

2. Cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii

 

Nr. crt.

Structura

Total cheltuieli materiale

1.

Cheltuieli pentru bunuri

 

2.

Cheltuieli pentru servicii

 

 

TOTAL:

 

 

Director,

ccc

Contabil-sef,

.........................................................

 

ANEXA Nr. 2


la contract

 

UNITATEA SANITARĂ.................................

SPITALUL.....................................................

Nr..........................din...............................

 

Către

Institutul de Medicină Legală

 

DECONT

privind utilizarea sumelor alocate de institutul de medicină legală în luna.................2010, pentru asigurarea drepturilor salariate, precum si a cheltuielilor materiale de natura bunurilor si serviciilor

 

1. Sold initial:

a) drepturi salariale..................................lei;

b) cheltuieli materiale de natura bunurilor si serviciilor.................................lei

2. Suma asigurată de institutul de medicină legală în luna precedentă:

a) drepturi salariale..................................lei;

b) cheltuieli materiale de natura bunurilor si serviciilor.................................lei

3. Sumele plătite pentru drepturile salariale ale personalului în luna...........................2010...................lei

4. Sumele achitate furnizorilor de bunuri si servicii în luna...........................2010...................lei.

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Director,

.........................................................

Contabil-sef,

.........................................................

 

NOTE:

a) în decontul lunar sumele se detaliază în conformitate cu obiectul prezentului contract.

b) Decontul lunar se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar se depune la institutul de medicină legală, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 53.625 din 2 iulie 2010 al Administratiei Fondului pentru Mediu,

în baza prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul primei de casare se scade de către producătorul validat din pretul de comercializare al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi, diferenta fiind asigurată de către proprietar din surse financiare proprii, credit bancar sau prin finantare în baza unui contract de leasing financiar."

2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Beneficiază de prima de casare si proprietarii persoane fizice, precum si mostenitorii acestora, care s-au asociat în vederea achizitionării în coproprietate a unui tractor nou si/sau a unei masini agricole autopropulsate noi. În această situatie, fiecare proprietar sau mostenitor al acestuia beneficiază de o primă de casare în sumă de cel mult 17.000 lei, cu conditia ca asociatii să achizitioneze în coproprietate un tractor nou si/sau o masină agricolă autopropulsată nouă, iar cuantumul cumulat al primelor de casare să nu depăsească 50% din valoarea noii achizitii."


3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Este eligibil proprietarul, persoană fizică, inclusiv persoană fizică autorizată, care actionează în nume propriu sau care s-a asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4)."

4. La articolul 14, alineatele (6)-(13) se abrogă.

5. La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate noi, în copie si în original (după procedura certificării «Conform cu originalul» de către personalul Autoritătii, originalul se restituie); în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar, factura trebuie să cuprindă si datele de identificare a societătii de leasing, precum si datele de identificare a utilizatorului - proprietar beneficiar (numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedintă; denumirea, numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului/tribunal/judecătorie, după caz, CU.L/CI.R, adresa sediului social); în cazul asocierii proprietarilor persoane fizice, factura se emite pe numele reprezentantului acestora numit prin contractul de asociere."

6. La articolul 15 alineatul (2), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

,,g) declaratia pe propriarăspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care utilizatorul - proprietar beneficiar îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona tractorul nou/masina agricolă autopropulsată nouă la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar;

h) contractul de asociere, în cazul proprietarilor persoane fizice care s-au asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4)."

7. La articolul 15 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) denumirea societătii de leasing, numărul contractului, data perfectării si perioada de leasing prevăzută în cuprinsul acestuia, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar."

8. La articolul 16 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) două exemplare ale contractului de asociere (un exemplar pentru producătorul validat si un exemplar pentru Autoritate), în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4); contractul de asociere va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale proprietarilor asociati, datele de identificare ale tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate uzate, modalitatea de sustinere a diferentei de pret (din surse proprii ale proprietarilor asociati, credite bancare, leasing financiar), cota procentuală ce revinefiecărui proprietar asociat în vederea sustinerii diferentei de pret, inclusiv dobânzi, comisioane si alte costuri asimilate, proprietarul asociat care detine calitatea de reprezentant al proprietarilor asociati si pe numele căruia se va emite factura aferentă achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi."

9. La articolul 17 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) contractul de asociere, în cazul proprietarilor persoane fizice asociate în sensul prevederilor art. 6 alin. (4), dacă este cazul."

10. La articolul 19 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) declaratia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care utilizatorul - proprietar beneficiar îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona tractorul nou/masina agricolă autopropulsată nouă la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar."

11. La articolul 23 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) declaratia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care utilizatorul - proprietar beneficiar îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona tractorul nou/masina agricolă autopropulsată nouă la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar."

12. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 251

Contestatii

(1) Producătorul sau proprietarul persoană juridică nemultumit de decizia Autoritătii poate depune contestatie la registratura acesteia, în termen de 10 zile de la data la care Autoritatea a publicat pe pagina sa de internet:

a) lista producătorilor validati, în cazul producătorului al cărui dosar de validare nu a fost aprobat de Autoritate;

b) lista proprietarilor înscrisi, în cazul proprietarului persoană juridică al cărui dosar de înscriere nu a fost aprobat de Autoritate.

(2) Aprobarea componentei comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

(3) Solutionarea contestatiei se face fn termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autoritătii."

13. La anexa nr. 4, articolul 4 se abrogă.

14. La anexa nr. 4, la articolul 5 subpunctul 5.1, litera b) se abrogă.

15. La anexa nr. 4, la articolul 7, litera a) se abrogă.

16. La anexa nr. 5 punctul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) contractul de leasing financiar, dacă este cazul: denumirea societătii de leasing, numărul contractului, data perfectării si perioada de leasing prevăzută în cuprinsul acestuia."

17. La anexa nr. 5, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate noi, în copie si original (originalul se restituie); în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar, factura cuprinde si datele de identificare a societătii de leasing, precum si datele de identificare a utilizatorului - proprietar beneficiar (numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedintă; denumirea, numărul de înregistrare la oficiul registrului  comertului/tribunal/judecătorie, după caz, CU.L/CI.R, adresa sediului social); în cazul asocierii proprietarilor persoane fizice, factura este emisă pe numele reprezentantului acestora numit prin contractul de asociere;".

18. La anexa nr. 5, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 si 6, cu următorul cuprins:

„5. declaratia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care utilizatorul - proprietar beneficiar îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona tractorul nou/masina agricolă autopropulsată nouă la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar;

6. contractul de asociere, în cazul asocierii proprietarilor persoane fizice."

19. La anexa nr. 7 punctul B „Solicitare aprobare înscriere si finantare", după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) prin leasing financiar: DA □ NU □"

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 28 iunie 2010.

Nr. 1.157.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

 

Având în vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 52.639 din 3 august 2010,

în temeiul art. 32 alin. (2) si al art. 41 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 3 august 2010.

Nr. 1.937.

 

ANEXA

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Denumirea institutiei de credit.............................................

Nr................/.........................

Nr..................../........................

 

CONVENTIE

privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

 

- model-cadru -

 

În baza art. 32 alin. (1) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010,

în temeiul art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală,

între

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, cu sediul în municipiul Bucuresti, sectorul 5, str. Apolodor nr. 17, latura nord, cod 050741-Ro, CUI......., reprezentat prin ministrul Elena Gabriela Udrea, denumit în continuare MDRT,

si

.................................................................................................................................................................

(denumirea si datele de identificare ale institutiei de credit, precum si numele reprezentantului legal)

denumit în continuare Finantator,

s-a încheiat prezenta conventie.

 

CAPITOLUL I

Obiectul conventiei

 

Art. 1. - Obiectul prezentei conventii îl constituie plata de către MDRT a dobânzii subventionate, în conditiile si cu respectarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010, a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 736/2010 si a prevederilor


prezentei conventii, la credite acordate de către Finantator beneficiarilor - asociatiile de proprietari, persoane juridice fără scop patrimonial, si proprietarii locuintelor unifamiliale, persoane fizice, în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit.

 

CAPITOLUL II

Drepturile si obligatiile părtilor

 

Art. 2. - Finantatorul are următoarele drepturi si obligatii:

a) transmite si înregistrează lunar la MDRT cererea de plată a subventiei până la data de 5 a fiecărei luni cumulat pentru ratele de capital scadente până la finele lunii anterioare, precum si pentru cele scadente în luna pentru care se solicită dobânda;

b) la cererea de plată lunară prevăzută la lit. a) anexează următoarele documente:

- borderoul creditelor garantate aprobate beneficiarilor, grupate pe tipuri de beneficiari - asociatiile de proprietari - persoane juridice fără scop patrimonial - si proprietarii locuintelor unifamiliale - persoane fizice, pe judete si localităti, cu număr de înregistrare si data încheierii contractelor de credit;

- borderoul plătilor efectuate de către beneficiari, grupate pe tipuri de beneficiari - asociatiile de proprietari - persoane juridice fără scop patrimonial - si proprietarii locuintelor unifamiliale - persoane fizice, pe judete si localităti si ierarhizate în ordinea codului unic de înregistrare;

- graficul de finantare a executiei lucrărilor de interventie aferent fiecărui credit acordat, corespunzător fiecărei situatii lunare de lucrări executate fizic si valoric, depusă de constructor la Finantator;

- graficul de rambursare pentru creditul aprobat, cu evidentierea dobânzii subventionate calculate pe tipuri de beneficiari, pe judete si localităti, cu următoarea structură: indicatorul ROBOR la 3 luni si nivelul marjei fixe de dobândă de maximum 1,9% pe an a Finantatorului;

c) la solicitarea MDRT, va prezenta listele nominale cu sumele plătite de membrii asociatiilor de proprietari beneficiare ale creditului garantat;

d) să verifice, la acordarea finantării, eligibilitatea beneficiarilor si a constructorilor si să aprobe credite, cu respectarea actelor normative în vigoare la data aprobării creditelor;

e) să calculeze dobânda corespunzătoare anului calendaristic;

f) să nu transfere, total sau partial, obligatiile sale asumate prin prezenta conventie unei terte părti.

Art. 3. - Finantatorul răspunde pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor si informatiilor furnizate MDRT în vederea îndeplinirii obiectului prezentei conventii.

Art. 4. - MDRT are următoarele drepturi si obligatii:

a) analizează cererea de plată si solicită până la data de 20 a lunii curente Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru plata în luna curentă, conform prevederilor prezentei conventii, a dobânzii subventionate;

b) poate solicita orice alte documente pe care le consideră necesare pentru fundamentarea si alocarea fondurilor pentru plata dobânzii subventionate;

c) în limita creditelor bugetare deschise, efectuează plata dobânzii subventionate în contul Finantatorului deschis la trezorerie, în ultima zi lucrătoare a lunii;

d) pentru luna decembrie a fiecărui an, plata se efectuează în ultima zi lucrătoare stabilită de Ministerul Finantelor Publice pentru închiderea anului bugetar;

e) plata cuantumului dobânzii subventionate, aferentă creditelor bancare cu garantie guvernamentală acordate beneficiarilor, se efectuează în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie de la bugetul de stat prin bugetul propriu.

 

CAPITOLUL III

Încetarea conventiei

 

Art. 5. - În caz de nerespectare culpabilă de către oricare dintre părti a obligatiilor asumate prin prezenta conventie, cealaltă parte are dreptul să considere conventia reziliată de drept, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalităti si fără a fi necesară interventia instantelor de judecată.

 

CAPITOLUL IV

Forta majoră

 

Art. 6. - Forta majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil si de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentei conventii si care împiedică executarea în tot sau în parte a acesteia. Sunt considerate situatii de fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamităti naturale, epidemii si alte evenimente similare.

Art. 7. - Forta majoră exonerează de răspundere părtile în cazul neexecutării partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezenta conventie, pe toată perioada în care aceasta actionează si numai dacă a fost notificată corespunzător cealaltă parte.

Art. 8. - Partea care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti cazul de fortă majoră, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data aparitiei acestuia, si de a-l dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data aparitiei.

De asemenea, are obligatia de a comunica data încetării cazului de fortă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetarea acestuia.

Art. 9. - Dacă partea care invocă forta majoră nu procedează la notificarea începerii si încetării cazului de fortă majoră, în conditiile si termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.


 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 10. - Prezenta conventie este guvernată de legea română.

Art. 11. -Toate comunicările privind prezenta conventie se vor face la adresele părtilor indicate în preambul.

Art. 12. - Orice litigiu apărut între părtile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentei conventii se solutionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în conditiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părtile vor supune litigiul spre solutionare instantelor judecătoresti competente.

Art. 13. - Prevederile prezentei conventii pot fi modificate prin acte aditionale semnate de ambele părti si se completează cu dispozitiile corespunzătoare din legislatia în vigoare.

Art. 14. - Prezenta conventie a fost încheiată în două exemplare originale, fiecare având aceeasi valoare juridică, un exemplar pentru Finantator si un exemplar pentru MDRT

Art. 15. - Conventia intră în vigoare la data semnării acesteia de către ambele părti si este valabilă pe toată durata de derulare a creditelor bancare cu garantie guvernamentală acordate în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 si ale Hotărârii Guvernului nr. 736/2010.

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

.........................................................

Finantator

.........................................................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.