MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 569/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 569         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 august 2010

 

SUMAR        

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

803. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

804. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.091. - Ordin al ministrului sănătătii privind centralizarea consumului de medicamente din unitătile sanitare cu paturi

 

1.181. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

 

4.572. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Teleki" din Râmnicu Vâlcea

 

4.573. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Filadelfia" clasele I-XII din Suceava

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii de Administrare Active Feroviare

„S.A.A.F." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexă.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii,

familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 803.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 11059950

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

6.669,47

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

6.646,47

 

 

a)

din productia vândută

3

466,49

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

67,73

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

6.112,25

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

23,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

3,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

20,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

6.000,68

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

6.000,68

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

51,45

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

22,90

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

67,73

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.579,34

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

1.890,35

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

574,17

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

441,56

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

10,61

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

110,39

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

11,61


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

114,82

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

40,40

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

74.42

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

134,79

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

342,78

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

2.640,91

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

160,78

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

1,76

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

0,87

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

eh.cu pierderi din creante si debitori diversi

45a

37,85

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

ch. cu taxe si impozite

46a

40,00

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

eh.cu despăgubiri, penalităti si amenzi

47a

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 


 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

668,79

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

101,66

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

567,13

 

1

 

Rezerve legale

55

33,44

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

533,69

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

53,37

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

480,32

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTAREA INVESTITIILOR, din care:

64

342,78

 

1

 

Surse proprii

65

342,78

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 


VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din

71

342,78

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

342,78

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

6.669,47

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

6.000,68

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

41

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

41

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

1.890,35

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1.880,35

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

10,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.821,85

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

162.670,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile {lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

162.670,00

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri total e)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

899,72

 

11

 

Plăti restante

93

51.600,00

 

 

a)

preturi curente

94

51.600,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

51.600,00

 

12

 

Creante restante

96

31.550,00

 

 

a)

preturi curente

97

31.550,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

31.550.00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexă.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 804.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Natională „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta" - S.A.

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

Cod unic de înregistrare: R011212645

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

16.410,39

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

16.335,39

 

 

a)

din productia vândută

3

5.027,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

9.313,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

9.313,00

 

 

 

 

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.995,39

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

75,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

50,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

25,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

16.410,39

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

16.360,39

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

822,20

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

598,50

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

10.838,86

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7,921,28

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

2297,58

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.693,38

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

42,11

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

427,09

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

135,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

620,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

95,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 


 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

28,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

525,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.585,85

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.514,98

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

9,72

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) eh, de reclamă si publicitate, din care:

42

2,27

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

50,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

26,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

24,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 


 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

1.148,00

 

1

 

Surse proprii

65

385,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

763,00

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

1.148,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

1.148,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

16.410,39

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

18.410,39

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

290

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

277

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

7.921,28

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract individual de muncă

86

7.909,28

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

12,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.379,45

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanâ)(rd.81/84)

89

 


 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

346,14

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.000,00

 

11

 

Plăti restante

93

205,00

 

 

a)

preturi curente

94

205,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

205,00

 

12

 

Creante restante

96

805,00

 

 

a)

preturi curente

97

805,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

805,00

 

indicator fizic – numar de pasageri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind centralizarea consumului de medicamente din unitătile sanitare cu paturi

 

În temeiul art. 20 si al art. 198 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei politica medicamentului nr. Cs.A. 8.306/2010,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Toate unitătile sanitare cu paturi au obligatia de a raporta date privind consumul de medicamente, trimestrial, până în data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

(2) Aceste date se comunică directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în format electronic, pe baza aplicatiei informatice prevăzute la art. 2.

(3) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti colectează datele prevăzute la alin. (1), le verifică, le prelucrează cu aplicatia prevăzută la art. 2 si le transmit Institutului National de Sănătate Publică, în format electronic, în termen de 15 zile de la termenul prevăzut la alin. (1).

(4) Institutul National de Sănătate Publică are obligatia de a centraliza datele si de a transmite Ministerului Sănătătii această situatie, în termen de 7 zile de la termenul prevăzut la alin. (3), în format electronic, separat pe unităti sanitare si judete sau sectoare, după caz.

Art. 2. - (1) În scopul centralizării datelor privind consumul de medicamente se utilizează aplicatia informatică realizată de Institutul National de Sănătate Publică.

(2) Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale transmite la jumătatea ultimei luni a fiecărui trimestru un fisier electronic care cuprinde Nomenclatorul de uz uman către Institutul National de Sănătate Publică.

(3) Aplicatia informatică prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul Institutului National de Sănătate Publică.

Art. 3. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, Institutul National de Sănătate Publică, Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor sanitare vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

 

Bucuresti, 3 august 2010.

Nr. 1.091.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

 

Luând în considerare referatul Administratiei Fondului pentru Mediu privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 5 august 2010.

Nr. 1.181.

 

ANEXĂ

GHID DE FINANTARE

a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul ghidului de finantare

 

Ghidul de finantare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finantării din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, denumit în continuare Program.

 

ARTICOLUL 2

Scopul Programului

 

Scopul Programului îl reprezintă finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului.

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finantare pentru derularea Programului

 

(1) Finantarea Programului se realizează de Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Programul poate fi derulat anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu.

 

ARTICOLUL 4

Definitii

 

În sensul prezentului ghid de finantare, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate- Administratia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - unitătile/institutiile de învătământ si organizatiile neguvernamentale care au solicitat finantare din Fondul pentru mediu si al căror proiect a fost aprobat în vederea finantării;

c) cerere de finantare - document completat si depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obtinerii finantării din Fondul pentru mediu (anexa nr. 1);

d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autoritătii, în baza căreia se face decontarea esalonată a lucrărilor prevăzute în graficul de finantare;

e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) contributie proprie - partea de cheltuieli eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu si cheltuielile neeligibile care vor fi sustinute de către beneficiar; contributia proprie a beneficiarului constă doar în sustinere financiară;


g) criterii de eligibilitate - conditii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obtinerea finantării si care vizează solicitantul, proiectul propus si cheltuielile proiectului;

h) dosar de finantare - cererea de finantare, însotită de documentatia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, evaluării, selectării, avizării si aprobării finantării de către Autoritate;

i) dosar de decontare - cererea de tragere, însotită în mod obligatoriu de documentele justificative;

j) finantare nerambursabilă - modalitate de sustinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părti din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achizitia produselor, serviciilor sau lucrărilor;

k) institutie/unitate de învătământ- acele institutii înfiintate si organizate în baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, acreditată;

l) organizatii neguvernamentale - persoane juridice române, asociatii sau fundatii, înfiintate în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finantare

 

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, în limita sumei alocate în conditiile prevăzute la art. 3.

(2) Organizarea sesiunii de finantare constă în stabilirea si aprobarea, prin dispozitia presedintelui Autoritătii, a:

a) sesiunii de depunere a dosarelor de finantare;

b) sumei alocate sesiunii de finantare.

(3) Dispozitia presedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autoritătii, cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

(4) Aprobarea componentei Comisiei de analiză si a Comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

 

ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finantare

 

Etapele sesiunii de finantare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a ghidului de finantare, a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare si a sumei alocate;

b) depunerea dosarelor de finantare;

c) analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului (anexa nr. 2 si anexa nr. 3);

d) analiza si selectarea proiectelor pe baza documentatiei tehnice si financiare (anexa nr. 4);

e) avizarea proiectelor selectate;

f) transmiterea scrisorilor de respingere a finantării;

g) solutionarea contestatiilor depuse în urma scrisorilor de respingere;

h) aprobarea finantării proiectelor avizate; i) transmiterea scrisorilor de aprobare a finantării; j) negocierea, semnarea contractelor si implementarea proiectului.

 

ARTICOLUL 7

Depunerea dosarului de finantare

 

(1) Solicitantul poate depune dosarul de finantare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finantare un singur proiect.

(3) Dosarul de finantare continând toate documentele obligatorii, mentionate în prezentul ghid de finantare, va fi depus la registratura Autoritătii într-un singur exemplar, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informatii:

a) denumirea completă si adresa sa completă;

b) titlul programului: „Programul vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului";

c) titlul proiectului;

d) sesiunea de depunere, aprobată conform dispozitiilor art. 5.

(4) Dosarul de finantare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, cu conditia ca data primirii si a înregistrării la Autoritate să nu depăsească data-limită a sesiunii de depunere.

(5) Cererea de finantare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finantare cu stersături sau completări făcute manual.

(6) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentată în „Documente necesare pentru solicitarea finantării". Documentele depuse de solicitanti trebuie să fie legate, numerotate si opisate.

(7) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau iesirea sa din perioada de valabilitate, neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finantare.

 

ARTICOLUL 8

Analiza si selectarea

 

(1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză procedează la:

a) verificarea informatiilor înscrise pe plicurile continând dosarul de finantare;

b) deschiderea plicurilor continând dosarul de finantare al solicitantului;

c) verificarea conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului;

d) analiza si selectarea proiectelor pe baza documentatiei tehnice si financiare;

e) înaintarea către Comitetul director al Autoritătii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finantare.

(2) Comisia de analiză poate solicita documente sau informatii suplimentare, în vederea clarificării dosarului de finantare, dacă pe parcursul analizei si selectiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele si informatiile solicitate; în caz contrar, proiectul este respins.

(3) Este selectat proiectul care obtine un punctaj de minimum 71 de puncte (inclusiv).

(4) Proiectele selectate vor fi dispuse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut, cu indicarea valorii totale a acestora.

(5) Proiectele neselectate vor fi dispuse într-un centralizator, cu indicarea motivului neselectării.

 

ARTICOLUL 9

Avizarea proiectelor

 

(1) Comitetul director al Autoritătii avizează proiectele selectate si le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat. În cazul obtinerii aceluiasi punctaj, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autoritătii.

(2) Comitetul director al Autoritătii poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

 

ARTICOLUL 10

Aprobarea finantării proiectelor

 

(1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea/respingerea finantării proiectelor.

(2) Comitetul de avizare poate solicita atât Comisiei de analiză, cât si Comisiei de solutionare a contestatiilor si/sau Comitetului director al Autoritătii orice document relevant, în vederea fundamentării si adoptării hotărârii.


 

ARTICOLUL 11

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare

 

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare se face prin transmiterea către solicitant a unei scrisori de aprobare/respingere a finantării.

(2) Scrisoarea de aprobare a finantării se transmite solicitantului prin postă/fax cu confirmare de primire si cuprinde:

a) proiectul si suma aferentă aprobată în vederea finantării;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finantare nerambursabilă cu Autoritatea.

(3) Scrisoarea de respingere a finantării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului prin postă/fax cu confirmare de primire.

(4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/ respingere a finantării se consideră ca fiind data receptionării acesteia de către solicitant.

 

ARTICOLUL 12

Contestatiile

 

(1) Solicitantii nemultumiti de decizia Comitetului director/Comitetului de avizare pot depune contestatie la sediul Autoritătii, în termen de 5 zile de la data comunicării scrisorii de respingere.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor analizează motivele respingerii si înaintează Comitetului director/ Comitetului de avizare propunerea de aprobare/respingere a contestatiei.

(3) În vederea solutionării contestatiei, Comisia de solutionare a contestatiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei de analiză/Comitetului director/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestatiei.

(4) Autoritatea solutionează contestatia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autoritătii.

 

ARTICOLUL 13

Perfectarea si acordarea finantării

 

(1) Solicitantul, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, se prezintă la sediul Autoritătii pentru semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă, cu documentele solicitate în cuprinsul scrisorii de aprobare a finantării, având asupra sa stampila persoanei juridice si următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, în original si copie;

b) împuternicire notarială, în situatia în care semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă se face de către o altă persoană decât reprezentantul legal;

c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului „Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului" - „50 02 20" la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului de care apartine unitatea de învătământ; pentru organizatii neguvernamentale contul se deschide la oricare unitate bancară.

(2) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă în termen de maximum 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a finantării.

(3) Modelul de contract pentru finantare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 8 cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi interzise adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de extractie legală si/sau renuntarea justificată la unele dintre acestea, precum si modificarea lor, dacă aceste actiuni sunt esentiale pentru îndeplinirea contractului si atingerea scopului si obiectivelor Programului.

(4) Solicitantul, împreună cu Autoritatea, stabileste planificarea temporală a implementării proiectului aprobat si acordarea finantării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele si subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevăzute în anexa nr. 1 la contractul pentru finantare nerambursabilă, precum si a graficului de finantare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finantare nerambursabilă.

(5) Contractul pentru finantare nerambursabilă se întocmeste în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.

(6) Contractul pentru finantare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părtile contractante si este valabil până la data înscrisă în cuprinsul său, fără însă a se depăsi 24 de luni de la data încheierii acestuia.

(7) Finantarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului pentru finantare nerambursabilă si numai în termenul de valabilitate al acestuia.

 

ARTICOLUL 14

Contractul pentru finantare nerambursabilă

 

(1) Orice modificare si/sau completare a contractului pentru finantare nerambursabilă si a anexelor acestuia se vor/va face cu acordul părtilor, prin act aditional la contractul pentru finantare nerambursabilă, cu exceptia modificărilor privind „Data depunerii cererii de tragere", dacă prin acestea nu se modifică si durata de realizare a proiectului. În cazul în care solicitarea de modificare prin act aditional apartine beneficiarului, aceasta va fi prezentată cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data la care se doreste a se opera modificarea.

(2) Pentru neregularitătile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finantare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului Notificarea privind deficiente constatate în derularea contractului pentru finantare nerambursabilă.

(3) În conditiile neexecutării de către beneficiar a obligatiilor prevăzute în contractul pentru finantare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înstiintat asupra rezilierii contractului prin Notificarea de reziliere a contractului pentru finantare nerambursabilă.

(4) Rezilierea contractului pentru finantare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finantării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, calculată de la data plătii. În cazul nerestituirii finantării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finantare nerambursabilă, în conditiile legii.

(5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 15

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Sustinerea de către Autoritate a finantării proiectului se face prin decontarea, în baza documentelor justificative, a sumelor reprezentând cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finantare nerambursabilă si efectuate ulterior încheierii contractului.

(2) Autoritatea nu acordă plăti în avans, beneficiarul sustinând executia proiectului, până la momentul decontării, din surse financiare proprii.

(3) Autoritatea nu efectuează plăti pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finantării si furnizorii de produse/servicii/lucrări aferente proiectului.

(4) Decontarea se realizează prin virament în contul beneficiarului, pe măsura realizării proiectului, în conformitate cu graficul de finantare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finantare nerambursabilă.

(5) Decontarea se face pe baza dosarului de decontare depus la Autoritate, potrivit anexelor la contractul pentru finantare nerambursabilă.

(6) Conditii generale referitoare la dosarul de decontare:

a) dosarul va avea opis, iar documentele cuprinse trebuie să fie lizibile, numerotate, semnate si stampilate de către beneficiar;

b) pentru documentul redactat într-o limbă străină, se va anexa traducerea în limba română făcută de un traducător autorizat;

c) beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de tragere pentru decontare se încadrează în valoarea programată în graficul de finantare nerambursabilă al contractului. Valoarea solicitată spre decontare trebuie să fie aferentă capitolelor de cheltuieli eligibile programate în cadrul tragerii (anexele nr. 1 si 2 la contractul pentru finantare nerambursabilă). Cheltuielile care depăsesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile si sunt suportate în integralitate de către beneficiar.

(7) Conditii generale referitoare la factură:

a) să fie corect completată si să existe semnătura de primire a beneficiarului finantării;

b) datele înscrise pe factură să fie ulterioare datei încheierii contractului pentru finantare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) data înscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului de achizitii;

d) să fie datată anterior documentului/documentelor de plată cu care se achită.

(8) Conditii generale privitoare la documentul de plată, corespunzător cererii de tragere anterioare:

a) să aibă semnătura si stampila beneficiarului finantării;

b) să mentioneze clar numărul facturii sau contractul pe care le achită, iar contul si banca beneficiarului plătii să corespundă cu datele din contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de produse/servicii/lucrări privind contul bancar al acestuia.

(9) Conditii generale privitoare la extrasul de cont:

a) să fie datat si stampilat de banca la care are cont deschis beneficiarul finantării;

b) să existe corespondenta datelor din documentele de plată si contractul de achizitii pentru produse/servicii/lucrări privind banca si numărul contului;

c) să fie mentionate în cuprinsul său contractele si facturile care se achită cu documentele de plată;

d) să ateste, valoric si ca dată, efectuarea plătilor din documentele de plată corespondente.

(10) Decontarea se face în termenul prevăzut în contractul pentru finantare nerambursabilă.

(11) La data depunerii fiecărei cereri de tragere (exclusiv prima cerere de tragere), beneficiarul finantării este obligat să depună la sediul Autoritătii dovada achitării integrale (inclusiv contributia proprie) a facturilor pentru produse/servicii/lucrări aferente tragerii anterioare.

(12) La finalul implementării proiectului, beneficiarul finantării va întocmi si va transmite Autoritătii, în termenul stabilit în contractul pentru finantare nerambursabilă, în original, un raport de finalizare, care va fi verificat de responsabilul de proiect al Autoritătii si va fi supus aprobării presedintelui acesteia. Odată cu transmiterea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada plătii integrale a produselor/serviciilor achizitionate (ordin de plată si extras de cont).

 

ARTICOLUL 16

Publicarea informatiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea „Informatii privind

Programul vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului".

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului si Pădurilor si/sau a Autoritătii.

 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea solicitantilor, a proiectelor si a cheltuielilor

 

ARTICOLUL 17

Categorii de solicitanti eligibili

 

Sunt eligibile:

a) organizatiile neguvernamentale;

b) unitătile si institutiile de învătământ.

 

ARTICOLUL 18

Cuantumul finantării

 

(1) Finantarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului si fără a se depăsi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finantare.

(2) Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

 

ARTICOLUL 19

Criterii de eligibilitate a solicitantilor

 

(1) Solicitantul organizatie neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a) să fie persoană juridică română;

b) actul constitutiv al organizatiei să cuprindă prevederi referitoare la protectia mediului;

c) să actioneze în nume propriu;

d) să nu fie radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e) să dispună de surse financiare proprii (în proportia solicitată de Autoritate) în vederea sustinerii contributiei proprii;

f) să nu înregistreze datorii la bugetul de stat si bugetul local.

(2) Solicitantul unitate/institutie de învătământ trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a) să aibă personalitate juridică (în cazul unitătilor de învătământ fără personalitate juridică constituite ca structuri în cadrul altor unităti de învătământ cu personalitate juridică, dosarul de finantare va fi depus de către aceasta din urmă, cu precizarea că implementarea proiectului va avea loc în cadrul unitătii de învătământ fără personalitate juridică);

b) să se afle în sistemul national de învătământ (de stat sau particular acreditat);

c) să sustină din surse financiare proprii (în proportia solicitată de Autoritate) contributia proprie;

d) să nu înregistreze datorii la bugetul de stat si bugetul local, după caz.

 

ARTICOLUL 20

Categorii de cheltuieli eligibile

 

(1) Sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) achizitionarea de consumabile;

b) realizarea, editarea si difuzarea de materiale tipărite cu continut educativ privind protectia mediului;

c) realizarea de materiale inscriptionate (pixuri, sepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace etc);

d) realizarea si difuzarea de materiale audiovizuale privind protectia mediului;

e) manoperă aferentă activitătilor necesare realizării campaniilor de comunicare;

f) achizitionarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului;


g) realizarea si montarea de panouri cu continut educativ privind protectia mediului;

h) achizitionarea de materiale necesare desfăsurării activitătilor de igienizare si ecologizare a spatiilor verzi în scop educativ: mănusi de unică folosintă, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protectie (sort, salopetă), unelte agricole necesare activitătii de igienizare si ecologizare;

i) achizitionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor (corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne eto);

j) transportul elevilor, studentilor si instructorilor participanti la excursiile si taberele organizate cu scopul educatiei si constientizării privind protectia mediului;

k) cazarea si masa elevilor, studentilor si instructorilor participanti la excursiile si taberele organizate cu scopul educatiei si constientizării privind protectia mediului (în limita a 100 lei/zi/participant);

l) taxa de campare;

m) instruire (servicii de instruire, transport, cazare si diurnă instructori, consumabile, închiriere săli, achizitionare aparatură IT: video/retroproiector, laptop etc);

n) realizare pagină web.

(2) Se finantează numai cheltuielile eligibile ale proiectului, justificate prin documente.

(3) Bugetul proiectului este atât o estimare, cât si un plafon maxim al cheltuielilor.

 

ARTICOLUL 21

Selectia solicitantului

 

(1) Selectia solicitantului se face în baza dosarului de finantare.

(2) Documente necesare pentru solicitarea finantării de către organizatii neguvernamentale, care însotesc cererea de finantare:

a) actele de înfiintare a solicitantului, cu toate modificările si completările ulterioare, în copii certificate „conform cu originalul", pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal;

b) certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

c) hotărârea/decizia organului de decizie a organizatiei neguvernamentale, semnată si stampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, precum si responsabilul de proiect, în original;

d) certificat eliberat la cerere, de către instanta competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată;

e) certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

f) certificat fiscal emis de administratiile locale, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

g) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

h) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar (vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice) si ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs; pentru solicitantii cu activitate de până la un an se solicită ultima balantă de verificare a anului în curs transpusă în formular de bilant contabil, în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

i) prezentarea activitătii desfăsurate în cadrul proiectului, care să includă bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 5;

j) prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 6;

k) declaratie privind activitatea economică a solicitantului organizatie neguvernamentală, conform anexei nr. 7.

(3) Documente necesare pentru solicitarea finantării de către unitătile/institutiile de învătământ, care însotesc cererea de finantare depusă:

a) dovada personalitătii juridice (aviz de functionare sau adresă de la inspectoratul scolar), în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

b) certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

c) certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

d) certificat fiscal emis de administratiile locale, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată, în cazul institutiilor de învătământ;

e) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

f) decizia sau ordinul, după caz, prin care a fost numit directorul/conducătorul unitătii/institutiei de învătământ, în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

g) hotărârea consiliului de administratie/senatului universitătii din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, precum si responsabilul de proiect, în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

h) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar (vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice) si ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs; pentru solicitantii cu activitate de până la un an se solicită ultima balantă de verificare a anului în curs transpusă în formular de bilant contabil, în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

i) prezentarea activitătii desfăsurate în cadrul proiectului, care să includă bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 5;

j) prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 6;

k) avize si acorduri necesare implementării proiectului, dacă este cazul;

l) declaratii pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu TVA aferentă proiectului depus (numai în cazurile în care TVA a fost solicitată).

 

ARTICOLUL 22

Selectia proiectului

 

(1) Selectia proiectelor se realizează în baza punctajului obtinut, în ordinea descrescătoare a acestuia, până la concurenta cu fondurile alocate sesiunii de finantare.

(2) Criteriile pe baza cărora se realizează selectia proiectului au în vedere:

a) relevanta proiectului, prin raportare la obiectivul/ obiectivele proiectului;

b) relevanta proiectului, prin raportare la grupurile-tintă cărora se adresează: grupul-tintă trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile;

c) descrierea detaliată a activitătilor necesare realizării proiectului (inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităti, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului si estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor si detalierea continutului prezentărilor abordate în cadrul conferintelor, detalierea cantitativă etc): fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punct de vedere al necesitătii achizitionării; achizitionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performantelor, corelat cu activitătile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finantare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului (dimensiuni, cromatică etc.) si al temei abordate; activitătile proiectului trebuie detaliate, astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea de a face corelatii între acestea si necesitatea achizitionării bunurilor propuse pentru finantare;

d) claritate si realism în elaborarea proiectului, respectarea legislatiei în vigoare;

e) dimensiunea impactului prevăzut la nivelul grupurilor-tintă;

f) obiectivele prezentate sunt specifice protectiei mediului, realizabile în perioada declarată;

g) obiectivele proiectului se regăsesc în reglementările existente (inclusiv directive europene) privind protectia mediului;

h) structura si numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finantare;

i) modificări în structura si numărul personalului în momentul implementării proiectului;

j) calendarul activitătilor si structura cheltuielilor;

k) plata maximă a salariilor instructorilor va fi salariul de bază al persoanei/oră sau salariul mediu pe economie/oră;

l) bugetul proiectului întocmit pe transe de finantare;

m) riscuri ce pot surveni în implementarea proiectului;

n) aspecte legate de amplasarea geografică (acoperirea teritorială a proiectului si efectele implementării acestuia asupra grupurilor-tintă);

o) beneficii asupra mediului prin realizarea proiectului/analiza SWOT;

p) rezultatele proiectului contribuie la întelegerea importantei protectiei factorilor de mediu;

r) aspecte privind finantarea: venituri si cheltuieli asociate proiectului si sursele de finantare, nivelul si tipul contributiei proprii -financiară;

s) situatia institutională si juridică: experienta în administrarea altor programe/proiecte similare, capacitatea de implementare si realizare a proiectului la nivelul propus, responsabilităti clare de elaborare si implementare a proiectului, detinerea avizelor/ acordurilor/autorizatiilor/aprobărilor necesare, experienta de colaborare si parteneriat cu autorităti publice centrale/locale, cu organizatii guvernamentale/neguvernamentale din tară sau din străinătate, după caz;

s) experienta echipei de realizare a proiectului în proiecte similare;

t) dimensiunea grupului-tintă;

t) alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus.

 

ARTICOLUL 23

 

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ghid de finantare.

 

ANEXA Nr. 1

la ghidul de finantare

 

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABI

 

Titlul proiectului..........................................................................................................................

Denumirea solicitantului.............................................................................................................

Forma juridică de organizare.....................................................................................................

Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie...................................................................................

Codul fiscal................................................................................................................................

Adresa sediului social: Str...........................................nr..........., bl....., sc....., et....., ap.......

Orasul/satul, comuna.................................................................................................................

Judetul/sectorul..............................................................................

Telefon....................................., fax............................................., e-mail.................................

Reprezentantul legal..................................................................................................................

Responsabilul de proiect............................................................................................................

Telefon (fix si mobil).................................................., e-mail.....................................................

 

Finantare solicitată

 

Persoana juridică.........................................................solicită o finantare nerambursabilă în sumă de........................lei, pe un termen de...............luni.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de finantare al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), este de..............(cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile)..................lei.

Valoarea totală a proiectului este de...................lei.

Subsemnatul, reprezentant al..........................................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) nu sunt insolvabil, nu sunt în stare de dizolvare sau lichidare, nici în încetare de plăti;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);

c) sunt îndeplinite obligatiile exigibile de plată a impozitelor si taxelor către bugetul general consolidat;

d) nu sustinem/sponsorizăm activităti si nu vom sustine/sponsoriza activităti cu efect negativ asupra mediului;

e) nu mă aflu în dificultate economico-financiară;

f) detinem contributia proprie necesară implementării proiectului;

g) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate;

h) am depus întreaga documentatie solicitată de AFM conform ghidului de finantare;

i) suntem de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză si evaluare a proiectului poate apărea ca necesară completarea cu noi acte, autorizatii, avize etc. a documentatiei depuse initial, pe care, la cererea si în termenul precizat de AFM, ne obligăm să le depunem;

j) nu am beneficiat de finantare nerambursabilă din altă sursă pentru acelasi proiect.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte anexe si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.


Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.

Finantarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată si acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finantare si în anexele si documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai AFM cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii.

Prin semnarea prezentei si aplicarea stampilei, semnatarul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul cererii.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

...................................................................................

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

...................................................................................

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

...................................................................................

Semnătura responsabilului de proiect

...................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul de finantare

 

GRILA

pentru analiza conformitătii administrative si eligibilitătii solicitantului (organizatie neguvernamentală)

 

Date de identificare

 

Numărul de referintă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

 

Conformitatea administrativă si analiză juridică

 

Nr. crt.

Criterii*)

DA

NU

Nu se aplică

1.

Cererea de finantare (CF) este completată integral, stampilată si semnată de reprezentantii autorizati ai solicitantului si de persoana responsabilă de proiect.

 

 

 

2.

Actele de înfiintare a solicitantului, cu toate modificările si completările ulterioare, în copii certificate „conform cu originalul", pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal

 

 

 

3.

Din documentele de la pct. 2 rezultă persoana care reprezintă solicitantul în relatiile cu tertii.

 

 

 

4.

Certificat de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

5.

Datorii la bugetul general consolidat (rezultate din documentul mentionat la pct. 4)**)

 

 

 

6.

Certificat fiscal eliberat de administratiile locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

7.

Datorii la bugetele locale (rezultate din certificatul mentionat la pct. 6)**)

 

 

 

8.

Sponsorizează/sustine activităti cu efect negativ asupra mediului (rezultă din CF).

 

 

 

9.

Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

10.

Cazier fiscal (rezultat din documentul mentionat la pct. 9)**)

 

 

 

11.

Certificat eliberat la cerere, de către instanta competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată

 

 

 

12.

Hotărârea/decizia organului de decizie a organizatiei neguvernamentale, semnată si stampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, precum si responsabilul de proiect, în original

 

 

 

13.

Actul constitutiv al organizatiei să cuprindă prevederi referitoare la protectia mediului.

 

 

 

 

*) Criterii obligatoriu de îndeplinit. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii mentionate, proiectul este considerat respins si nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic si evaluarea din punct de vedere tehnic.

**) Pentru îndeplinirea criteriului este necesara se bifa cu „NU".


 

Comentarii

 

 

 

Rezultatul evaluării

 

ACCEPTAT □

RESPINS □

 

Semnătura evaluatorului

 

Membru Comisie

Numele si prenumele

Semnătura

Evaluator (jurist)

 

 

 

Presedintele Comisiei de selectare ......................................................

(numele si prenumele)

 

Data.........................................

Semnătura...............................

 

NOTĂ:

Se bifează, după caz, cu „DA" sau „NU" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie comentariile de rigoare. La rubricile în care sunt mentionate mai multe documente, pentru a se putea bifa coloana „DA" trebuie să existe toate documentele solicitate.

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul de finantare

 

GRILA

pentru analiza conformitătii administrative si eligibilitătii solicitantului (unităti si institutii de învătământ)

 

Date de identificare

 

Numărul de referintă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

 

Conformitatea administrativă si analiză juridică

 

Nr. crt.

Criterii*)

DA

NU

Nu se aplică

1.

Cererea de finantare (CF) este completată integral, stampilată si semnată de reprezentantii autorizati ai solicitantului si de persoana responsabilă de proiect.

 

 

 

2.

Dovada personalitătii juridice

 

 

 

3.

Copia certificatului de înregistrare fiscală

 

 

 

4.

Certificat de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

5.

Datorii la bugetul general consolidat (rezultate din documentul mentionat la pct. 4)

 

 

 

6.

Sponsorizează/sustine activităti cu efect negativ asupra mediului (rezultă din CF).

 

 

 

7.

Certificat fiscal eliberat de administratiile locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF, pentru institutiile de învătământ

 

 

 

8.

Datorii la bugetele locale (rezultate din certificatul mentionat la pct. 7)

 

 

 

9.

Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

10.

Cazier fiscal (rezultat din documentul mentionat la pct. 9)**)

 

 

 

11.

Hotărârea consiliului de administratie/senatului universitătii din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, precum si responsabilul de proiect, în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal

 

 

 

12.

Decizia sau ordinul, după caz, prin care a fost numit directorul/conducătorul unitătii/institutiei de învătământ, în copie certificată „conform cu originalul" de către reprezentantul legal

 

 

 

 

*) Criterii obligatoriu de îndeplinit. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii mentionate, proiectul este considerat respins si nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic si evaluarea din punct de vedere tehnic. **) Pentru îndeplinirea criteriului este necesara se bifa cu „NU".

 

Comentarii

 

 

 

Rezultatul evaluării

 

ACCEPTAT □

RESPINS □

 

Semnătura evaluatorului

 

Membru Comisie

Numele si prenumele

Semnătura

Evaluator (jurist)

 

 

 

Presedintele Comisiei de selectare ......................................................

(numele si prenumele)

 

Data.........................................

Semnătura...............................

 

NOTĂ:

Se bifează, după caz, cu „DA" sau „NU" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie comentariile de rigoare. La rubricile în care sunt mentionate mai multe documente, pentru a se putea bifa coloana „DA" trebuie să existe toate documentele solicitate.

 

ANEXA Nr. 4

la ghidul de finantare

 

GRILA

de verificare din punct de vedere economic si tehnic (organizatii neguvernamentale, unităti si institutii de învătământ)

 

Numărul de referintă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

 

Verificare din punct de vedere economic si tehnic

 

Nr. crt.

Documentele necesare

DA

NU

1.

Copii ale formularelor de raportare contabilă pe ultimul an (vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice) si ultima balanta de verificare a anului în curs

 

 

2.

Prezentarea echipei de realizare a proiectului (formularul nr. 6)

 

 

3.

Prezentarea activitătii desfăsurate în cadrul proiectului (formularul nr. 5 din Sectiunea ONG)

 

 

4.

Hotărârea/Decizia organelor de decizie (adunarea generală a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie etc.) completată corect din punct de vedere economic cu valoarea (procentuală sau nominală) contributiei proprii necesare implementării proiectului

 

 

5.*)

Declaratii pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu TVA aferentă proiectului depus (numai în cazurile în care TVA a fost solicitată)

 

 

 

*) Nu sunt eliminatorii.

 

- Din punct de vedere economic, solicitantilor persoane juridice nonprofit li se vor acorda 35 de puncte, dacă documentele financiar-contabile sunt prezentate.

 

Criterii tehnice

1. Anexa nr. 5 la ghidul de finantare prezintă detaliat activitătile si cheltuielile necesare realizării proiectului (8 p).

2. Obiectivele prezentate sunt specifice protectiei mediului, realizabile în perioada declarată (8 p).

3. Activitătile propuse constituie activităti eligibile pentru realizarea proiectului si corespund tipurilor de proiecte definite în ghidul de finantare aferent sesiunii respective (8 p).

4. Cheltuielile sunt eligibile (8 p).

5. Rezultatele proiectului contribuie la întelegerea importantei protectiei factorilor de mediu (8 p).

6. Obiectivele proiectului se regăsesc în reglementările existente (inclusiv directive europene) privind protectia mediului (3 p).

7. Analiza SWOT (2 p)

8. Experienta echipei de realizare a proiectului în proiecte similare (2 p)

9. Dimensiunea grupului-tintă (3 p)

 

Comentarii

 

 

 

Punctajul final obtinut

 

Economic

Tehnic

Total

 

 

 

 

Pot obtine finantare solicitantii ale căror proiecte vor obtine un punctaj de minimum 71 de puncte (inclusiv).

 

Semnătura evaluatorului

 

Membru Comisie

Numele si prenumele

Semnătura

Evaluator (economist)

 

 

Evaluator (specialist tehnic)

 

 

 

NOTE:

1. În conditiile în care un solicitant, din motive obiective si justificate, precum si în functie de tipul acestuia, nu poate/trebuie să prezinte unul sau mai multe dintre documentele mentionate, se va bifa în listă coloana „NU" si se va specifica, comenta si detalia acest lucru în rubrica „Comentarii", solicitantul nefiind respins din cauza acestui motiv.

2. Neprezentarea raportărilor contabile conduce la respingerea cererii de finantare.

 

ANEXA Nr. 5

la ghidul de finantare

 

PREZENTAREA

activitătii desfăsurate în cadrul proiectului

 

1. Titlul proiectului.........................................................................................

2. Localizarea proiectului...............................................................................

3. Descrieti detaliat activitătile necesare realizării proiectului (inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităti, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului si estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor si detalierea continutului prezentărilor abordate în cadrul conferintelor, detalierea cantitativă etc): fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punct de vedere al necesitătii achizitionării si al numărului de bucăti solicitat; achizitionarea de aparatură profesională se va justifica din punct de vedere al performantelor, corelat cu activitătile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finantare vor fi prezentate din punct de vedere al formatului (dimensiuni, cromatică etc.) si al temei abordate; activitătile proiectului trebuie detaliate astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea să facă corelatii între acestea si necesitatea achizitionării bunurilor propuse pentru finantare.

4. Grupurile-tintă cărora se adresează: grupul-tintă trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile.

5. Obiectivele proiectului, prezentare detaliată.......................................................................

6. Rezultatele estimate la finalizarea proiectului.....................................................................

7. Beneficii asupra mediului/analiza SWOT............................................................................

8. Durata de realizare a proiectului.........................................................................................

9. Structura si numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finantare.....................................................

10. Modificări în structura si numărul personalului în momentul implementării proiectului

11. Surse de finantare:

 

Sursa

Suma

%

Finantare - Fondul pentru mediu

Nerambursabil

 

 

Contributie proprie

 

 

 

Cofinantare din alte surse decât Fondul pentru mediu

 

 

 

Total

 

100

 

12. Graficul activitătilor si structura cheltuielilor:

 

 

 

 

Luna

Enumerarea activitătilor necesare implementării proiectului

Detalierea cheltuielilor

necesare realizării fiecărei activităti

mentionate (inclusiv detaliere

cantitativă)*)

Costuri**)/surse de finantare (lei) necesare pentru realizarea fiecărei activităti mentionate

Contributie AFM

Contributie proprie (numerar)

1.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

Total

Total

X

 

 

 

*) Este obligatorie respectarea cantitătilor specificate. **) Mentionati dacă sumele contin TVA.

 

NOTE:

1. Sumele aferente consumabilelor se vor detalia; în caz contrar, nu vor fi considerate eligibile. Nu se vor mai solicita clarificări în ceea ce priveste detalierea acestora pe bucăti si sume aferente.

2. Consumabilele se vor justifica din punct de vedere al cantitătilor si al utilitătii acestora în cadrul proiectului.

3. Formula de calcul al transportului va fi: 7,5 I la 100 km x pretul carburantului.

4. Plata maximă a salariilor instructorilor va fi salariul de bază al persoanei/oră sau salariul mediu pe economie/oră.

5. Pentru tipărituri se vor preciza dimensiunile si caracteristicile lor.


13. Bugetul proiectului întocmit pe transe de finantare

14. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului........................................................................................................

15. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus......................................................................................................

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

..........................................................................................

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

..........................................................................................

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

..........................................................................................

Semnătura responsabilului de proiect

..........................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

la ghidul de finantare

 

PREZENTAREA

echipei de realizare a proiectului

 

Nume.........................................................Prenume.........................................................

Telefon serviciu........................................Telefon mobil....................................................

Functia......................................................................

Studii...................................................................................................................................

Diploma obtinută..........................................................................................

 

Experienta în muncă (lista în ordine cronologică, începând cu momentul actual):

 

Denumirea angajatorului si localitatea................................................................................

De la.................................până la.....................................................................................

Functia.................................................................................................................................

Responsabilităti/Îndatoriri....................................................................................................

Denumirea angajatorului si localitatea................................................................................

De la.................................până la.....................................................................................

Functia................................................................................................................................

Responsabilităti/Îndatoriri....................................................................................................

 

Experienta în managementul proiectelor (enumerati si descrieti pe scurt activitătile desfăsurate în cadrul proiectului în care ati fost implicat)..........................................................

 

Semnătura...................

Data.........................

 

(Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului.)

 

ANEXA Nr. 7
la ghidul de finantare

 

DECLARATIE

privind activitatea economică a solicitantului organizatie neguvernamentală

 

Subsemnatul, ........................................, reprezentant legal al Asociatiei/Fundatiei/Federatiei ..............................................,

înregistrată la Judecătoria/Tribunalul ................................, cod fiscal.........................., cunoscând prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, ale Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat si a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, precum si dispozitiile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Asociatia/Fundatia/Federatia..............................................................................................................................................

□ nu a înfiintat societăti comerciale conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

II. Asociatia/Fundatia/Federatia............................................................................................................................................

□ a înfiintat societăti comerciale conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

1. Societătile comerciale înfiintate de Asociatia/Fundatia/Federatia...................................sunt:

1.....................................

2.....................................

3.....................................


2. Asociatia/Fundatia/Federatia...................................detine actiuni/părti sociale la următoarele societăti comerciale:

1..............................

2..............................

3..............................

3. Asociatia/Fundatia/Federatia............................................este membră a unei federatii care detine actiuni/părti sociale la următoarele societăti comerciale:

1................................

2...............................

3...............................

III. Totodată, declar că societătile comerciale la care Asociatia/Fundatia/Federatia.......................detine, în mod direct sau prin intermediul unei federatii, actiuni sau părti sociale nu vor fi angajate sub nicio formă în proiectul finantat de AFM, în caz contrar sprijinul financiar acordat va fi supus prevederilor legale privind ajutorul de stat. De asemenea, mă oblig să fac cunoscut AFM dacă Asociatia/Fundatia/Federatia.......................detine, in mod direct sau prin intermediul unei federatii, actiuni sau părti sociale ce vor fi angajate în proiectul finantat de AFM pentru a se proceda conform legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

IV. Totodată, dedarea, în cazul în care printre membrii Asociatiei/Fundatiei/Federatiei..............................................., există operatori economici, acestia nu vor fi angajati sub nicio formă în proiectul finantat de AFM.

V. În cazul în care Asociatia/Fundatia/Federatia............................................................., pe perioada derulării proiectului finantat de AFM, se va afla în una dintre situatiile stipulate la pct. II si/sau IV, mă voi obliga să informez AFM cu privire la modificarea survenită. În acest caz, AFM va notifica individual sprijinul financiar acordat.

 

Data

...................

Semnătura si stampila reprezentantului legal

.........................

 

 

 

ANEXA Nr. 8
la ghidul de finantare

 

CONTRACT PENTRU FINANTARE NERAMBURSABI

Nr.........din............

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în.....................................nr......, sectorul.................., cod fiscal............., cont nr................., deschis la Trezoreria Sectorului.............., reprezentată legal prin................................, presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

.............................................., cu sediul în ............................, înregistrată la Tribunalul/Judecătoria............................... sub nr................, cod fiscal..................................., cont nr........................., deschis la...................................., reprezentată legal prin..............................-...................................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit următorul contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) AFM acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în valoare de.................lei, reprezentând..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat................................, denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr.....din...........

(2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de...........................lei.

(3) În toate cazurile, finantarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(4) Pentru stabilirea valorilor cheltuielilor eligibile aferente fiecărei trageri se are în vedere cursul valutar al Băncii Nationale a României valabil la data încheierii prezentului contract de finantare.

(5) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

c) sunt realizate după semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;

d) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale;

e) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(6) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

(7) Beneficiarul acceptă finantarea si se angajează să desfăsoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinatia finantării

 

Finantarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.


 

ARTICOLUL 3

Durata contractului si perioada de utilizare a finantării

 

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti.

(2) Durata de realizare a proiectului este de........................ (nr. luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract, fără a se depăsi 24 de luni de la data încheierii acestuia.

(3) Suma neutilizată la finalul executiei proiectului se consideră anulată si finantarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

(1) Beneficiarul va utiliza finantarea în mai multe transe, în conformitate cu Graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr......................, deschis de către Beneficiar la......., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însotită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferentele de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4) Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri, a procentului aprobat.

 

ARTICOLUL 5

Obligatiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligatii:

a) să folosească finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

b) să asigure contributia proprie pentru realizarea proiectului;

c) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si cu standardele de mediu aplicabile;

d) să respecte prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finantarea acordată din Fondul pentru mediu;

e) să furnizeze AFM documentatia privind procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice, inclusiv contractele, până la data depunerii cererii de tragere din finantare;

f) să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea proiectului;

g) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

h) să furnizeze AFM copii ale situatiilor sale financiare trimestriale/semestriale si anuale, inclusiv balantele lunare de verificare aferente acestora, si să transmită AFM orice altă informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

i) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere si, semestrial, certificat fiscal;

j) să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achizitionate în baza prezentului contract, să le inscriptioneze cu sintagma „Finantat din Fondul pentru mediu", să le utilizeze si să le conserve cu diligentele unui bun proprietar si să nu le înstrăineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulării proiectului si timp de............ luni de la data finalizării proiectului;

k) să nu vândă, să nu cesioneze, să nu închirieze sau să nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel putin egală cu a celor existente;

l) să întocmească si să remită AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activitătilor;

m) să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si pentru examinarea registrelor si a evidentelor contabile legate de proiect;

n) să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineste obiectivele proiectului;

o) să nu sponsorizeze/să nu finanteze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;

p) să notifice AFM si să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la aparitia unor modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract sau în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

q) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente;

r) să notifice AFM cu privire la orice alocatie nerambursabilă pe care o primeste până la încetarea contractului de finantare.

 

ARTICOLUL 6

Obligatiile AFM

 

AFM are următoarele obligatii:

a) să asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract;

b) să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

c) să verifice, prin inspectie la fata locului, dacă tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;

d) să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare;

e) să întocmească nota de control ca urmare a depunerii cererii de tragere.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

(1) Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de dizolvare/lichidare/insolventă;

d) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a proiectului.


(3) AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă si, în cazul în care deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere si fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finantării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă si rezilierea unilaterală a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

(1) Contractul încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilitătii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data interventiei unui act de autoritate;

d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a avut cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

(2) Contractul încetează prin reziliere, la initiativa AFM, în următoarele conditii:

a) Beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract;

b) Beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;

c) în situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Rezilierea contractului de finantare din culpa Beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare/înstiintarea de plată, de către Beneficiar a finantării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, calculată de la data plătii.

(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).

(5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

(6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

 

ARTICOLUL 9

Forta majoră si cazul fortuit

 

(1) Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea contractului si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

(2) Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să notifice celeilalte părti în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

(3) Dacă nu se procedează la anuntare în conditiile si termenele prevăzute, partea care invocă forta majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

(5) Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6) Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

(7) Prevederile de mai sus se aplică si cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

(1) Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2) Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3) În nicio circumstantă si din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere si obligată la plata de daune-interese pe durata desfăsurării proiectului si,