MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 554/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 554         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

794. - Hotărâre privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru unele institutii ale prefectului din judetele afectate de inundatiile din perioada iunie-iulie 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.6/18/1.675/C/350/10.088. - Ordin al ministrului apărării nationale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului Român de Informatii pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană

 

1.199. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru unele institutii ale prefectului din judetele afectate de inundatiile din perioada iunie-iulie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de gestionarea situatiilor de urgentă în zonele afectate de inundatii, consumul lunar de carburanti, corespunzător lunilor iunie si iulie 2010, se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, pentru institutiile prefectului judetelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu obligatia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 794.

 

ANEXĂ

 

LISTA

judetelor pentru care institutiile prefectului beneficiază de suplimentarea consumului lunar de carburanti cu 50% fată de normativele de cheltuieli, în lunile iunie si iulie 2010

 

1. Bacău

2. Botosani

3. Brăila 

4. Buzău

5. Caras-Severin

6. Călărasi

7. Constanta

8. Covasna

9. Dolj

10. Galati

11. Giurgiu

12. Harghita

13. Ialomita

14. Iasi

15. Maramures

16. Neamt

17. Olt

18. Prahova

19. Suceava

20 Tulcea

20. Tulcea

21. Vaslui

22. Vrancea

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.6din7 ianuarie 2010

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.675/C din 24 iunie 2010

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 18 din 26 ianuarie 2010

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 350 din 23 iulie 2010

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 10.088 din 15 iulie 2010

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) si o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor, ministrul justitiei, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si directorul Serviciului Român de Informatii emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de garnizoană, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă „R.G.-9, Regulamentul de garnizoană", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.83/2001*, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.44/2002* privind întărirea colaborării între garnizoane si autoritătile administratiei publice locale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale

Marcel Opris

Directorul Serviciului Român de Informatii

George Cristian Maior

 


* Ordinele nr. M.83/2001 si M.44/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT DE GARNIZOANĂ

 

CAPITOLUL I

Principii generale

 

Art. 1. - Regulamentul de garnizoană se adresează tuturor structurilor militare din sistemul national de apărare si stabileste regulile si principiile de desfăsurare a activitătilor specifice pe linie de garnizoană.

Art. 2. - (1) Prin garnizoană, în sensul prezentului regulament, se întelege zona sau localitatea unde sunt dislocate permanent ori temporar mari unităti, unităti, comandamente, servicii, sectii, oficii, posturi, formatiuni si institutii militare apartinând sistemului national de apărare.

(2) Limitele si categoria fiecărei garnizoane, precum si structurile militare incluse în perimetrul acestora se stabilesc astfel:

a) de către seful Statului Major General pentru Garnizoana Bucuresti si pentru garnizoanele de categoria I;

b) de către comandantii de divizie, pe linia subordonării, pentru garnizoanele de categoria a II-a si a III-a;

c) de către comandantul esalonului superior al unitătii militare din garnizoană, cu aprobarea comandantului diviziei în a cărei zonă de responsabilitate se află garnizoana, pentru garnizoanele unde unitătile militare existente nu intră în subordinea diviziei;


d) de către comandantii de divizie, cu aprobarea esalonului superior al unitătii militare al cărei comandant are gradul cel mai mare, pentru garnizoanele unde există unităti militare cu altă subordonare decât divizia.

(3) Garnizoana primeste denumirea celei mai importante localităti din interiorul limitelor sale.

(4) Clasificarea garnizoanelor se face în raport cu numărul si valoarea unitătilor militare cuprinse în interiorul teritoriului acestora, astfel:

a) Garnizoana Bucuresti;

b) garnizoană de categoria I - garnizoana pe teritoriul căreia există un comandament de divizie/similar si un număr variabil de mari unităti/unităti militare;

c) garnizoană de categoria a II-a - garnizoana pe teritoriul căreia există un comandament de brigadă/similar si un număr variabil de unităti militare;

d) garnizoană de categoria a III-a - garnizoana pe teritoriul căreia există un comandament de regiment/batalion/divizion sau similare si un număr variabil de subunităti/formatiuni militare.

Art. 3. - (1) Între garnizoană si autoritătile administratiei publice din interiorul limitelor sale se pot stabili relatii de colaborare în domenii de interes comun, fără a exista raporturi de subordonare.

(2) Comandantul garnizoanei se subordonează comandantului/sefului care a delimitat garnizoana si care a semnat ordinul de numire a acestuia.

(3) La invitatia autoritătilor administratiei publice locale, cu aprobarea esalonului superior, comandantul garnizoanei, comandantii/sefii unitătilor militare din cadrul garnizoanei sau înlocuitorii legali ai acestora participă la activitătile de interes comun desfăsurate în garnizoană.

Art. 4. - Diagrama de relatii a garnizoanei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Conducerea garnizoanei

 

SECTIUNEA 1

Conducerea activitătilor din garnizoană

 

Art. 5. - Conducerea activitătilor din garnizoană revine comandantului garnizoanei.

Art. 6. - În Garnizoana Bucuresti functionează Comandamentul Garnizoanei Bucuresti, ca structură apartinând Ministerului Apărării Nationale, iar pentru solutionarea problemelor specifice ale Ministerului Administratiei si Internelor functionează Comenduirea Garnizoanei Bucuresti a Ministerului Administratiei si Internelor, în baza unui regulament propriu de organizare si functionare.

Art. 7. - (1) Pentru conducerea principalelor activităti din garnizoană, precum si pentru adoptarea unor hotărâri care privesc angrenarea în diferite activităti a efectivelor sau a unei părti importante a acestora, se constituie consiliul de garnizoană.

(2) Consiliul de garnizoană este condus de comandantul garnizoanei si este format din loctiitorii săi prevăzuti la art. 9, seful cercului militar, ofiterul de informare si relatii publice în garnizoană si consilierul juridic al garnizoanei. Pentru Garnizoana Bucuresti, din consiliul de garnizoană fac parte si reprezentanti ai directiilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale, statelor majore ale categoriilor de forte, comandamentelor de armă si ai altor structuri independente.

(3) Secretarul consiliului de garnizoană este seful comenduirii garnizoanei; în Garnizoana Bucuresti, secretarul consiliului de garnizoană este loctiitorul comandantului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, încadrat conform statului de organizare al Comandamentului Garnizoanei Bucuresti.

(4) Atributiile consiliului de garnizoană se stabilesc de comandantul garnizoanei/comandantul Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, în functie de numărul de structuri militare din compunerea garnizoanei, de dimensiunea, specificul, dispunerea geografică si de traditiile locale existente pe teritoriul garnizoanei.

(5) Sedintele consiliului de garnizoană se desfăsoară trimestrial si/sau ori de câte ori este necesar. La acestea pot fi invitati, după caz, în functie de problemele abordate, reprezentanti ai administratiei publice locale si alte persoane cu responsabilităti în cadrul garnizoanei.

Art. 8. - (1) Comandant al garnizoanei este numit militarul cu functia cea mai mare, apartinând Ministerului Apărării Nationale, iar la functii egale, cel mai mare sau mai vechi în grad.

(2) Numirea comandantului garnizoanei o face comandantul diviziei în a cărei zonă de responsabilitate se află garnizoana, cu acordul esalonului superior al unitătii militare al cărei comandant are gradul cel mai mare, pentru garnizoanele unde există unităti militare cu altă subordonare decât divizia.

(3) Când un comandant de divizie/similar urmează a fi si comandant al garnizoanei, numirea acestuia o face seful Statului Major General.

(4) Comandantul Garnizoanei Bucuresti este comandantul Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, numit de seful Statului Major General.

Art. 9. - În situatia în care într-o garnizoană sunt dislocate structuri militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, comandantul garnizoanei apartinând Ministerului Apărării Nationale are câte un loctiitor al comandantului pentru fiecare dintre aceste institutii, anume desemnat de aceste structuri, care se subordonează pe linie de garnizoană comandantului garnizoanei.

Art. 10. - Comandantul garnizoanei informează, în scris, autoritătile administratiei publice centrale/locale, toate structurile militare din garnizoană, precum si structurile de politie comunitară în legătură cu numirea sa în functie.

Art. 11. -Atunci când părăseste garnizoana pentru mai mult de 48 de ore, comandantul garnizoanei desemnează, prin ordin de zi al marii unităti/unitătii militare de garnizoană, un înlocuitor, care, de regulă, este loctiitorul sau seful de stat major al unitătii/marii unităti militare al cărei comandant este. În Garnizoana Bucuresti, înlocuitorul este loctiitorul comandantului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti si seful Comenduirii Garnizoanei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile persoanelor cu diferite functii pentru activitătile de garnizoană

 

1. Comandantul garnizoanei

Art. 12. - Autoritatea si drepturile comandantului garnizoanei se exercită asupra tuturor structurilor militare în afara cazărmii, pentru activităti organizate pe linie de garnizoană.

Art. 13. - (1) Comandantul garnizoanei desemnează prin ordin de zi pe unitate personalul cu diferite functii în garnizoană, cu exceptia celui stabilit prin statele de organizare, comunică gradul, numele si prenumele persoanelor desemnate tuturor structurilor militare din garnizoană la începutul fiecărui an calendaristic si coordonează activitatea personalului desemnat.

(2) Loctiitorii comandantului garnizoanei apartinând altor structuri decât Ministerul Apărării Nationale sunt nominalizati de aceste structuri la începutul fiecărui an si comunicati comandantului garnizoanei.

(3) Pentru conducerea activitătilor de garnizoană, comandantul garnizoanei desemnează în subordinea sa nemijlocită, după caz, următorul personal:

a) seful comenduirii garnizoanei;

b) loctiitorii comandantului garnizoanei pentru unitătile militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

c) ofiterul cu mobilizarea în garnizoană;

d) ofiterul cu contrainformatiile si securitatea militară în garnizoană;

e) ofiterul cu protectia informatiilor clasificate în garnizoană;

f) ofiterul cu protectia civilă în garnizoană;

g) ofiterul cu operatiile în garnizoană; h) ofiterul cu logistica în garnizoană;

i) ofiterul/subofiterul cu problemele de cazare a trupelor în garnizoană;

j) ofiterul cu comunicatiile si informatica în garnizoană;

k) comandantul poligonului de garnizoană;

l) ofiterul cu educatia fizică militară în garnizoană;

m) ofiterul de informare si relatii publice în garnizoană;

n) preotul militar al garnizoanei;

o) ofiterul financiar/contabilul-sef al garnizoanei;

p) medicul garnizoanei;

q) consilierul juridic al garnizoanei;

r) ofiterul cu cercetarea penală specială în garnizoană;

s) ofiterul/subofiterul de politie militară în garnizoană;

s) responsabilul cu activitatea de protectie a mediului în garnizoană;

t) consilierul comandantului garnizoanei pentru probleme ale maistrilor militari si subofiterilor.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor functiilor care nu sunt prevăzute în statul de organizare al garnizoanei se desemnează cadre militare si personal civil din unitătile militare din garnizoană.

Art. 14. - Comandantul garnizoanei aprobă, la propunerea sefului comenduirii garnizoanei/loctiitorului comandantului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, numărul si efectivul subunitătilor militare care asigură paza obiectivelor de garnizoană, documentele acestora, graficul cu rândul la serviciul în garnizoană, precum si efectivele pentru deservirea obiectivelor de garnizoană, în mod echitabil, în functie de efective, cu acordul comandantilor de unităti militare.

Art. 15. - Comandantul garnizoanei organizează si conduce nemijlocit activitătile de elaborare a Planului de mobilizare a garnizoanei, corelarea lui cu resursele existente, cooperarea cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor si cu autoritătile administratiei publice centrale/locale din zona de responsabilitate pentru asigurarea îndrumării resurselor în locurile de prezentare la mobilizare.

Art. 16. - (1) Comandantul garnizoanei, de regulă, face parte din comitetul judetean/local pentru situatii de urgentă, respectiv din Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgentă pentru Garnizoana Bucuresti.

(2) Comandantul garnizoanei verifică anual fortele si mijloacele disponibile pentru interventie, conform situatiei înaintate de unitătile militare la Centrul National Militar de Comandă.

(3) Comandantul garnizoanei coordonează interventia cu forte si mijloace în caz de atac asupra obiectivelor de garnizoană, cu exceptia interventiilor în eventualitatea unor atacuri teroriste.

Art. 17. - Comandantul garnizoanei furnizează datele si informatiile necesare întocmirii si actualizării monografiei economico-militare a judetului/municipiului Bucuresti, solicitate de către compartimentele teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

Art. 18. - (1) În colaborare cu autoritătile administratiei publice centrale/locale, pe baza ordinelor esaloanelor superioare, comandantul garnizoanei stabileste măsurile ce trebuie luate pentru cazarea, hrănirea si aprovizionarea trupelor aflate în trecere prin garnizoană, asigurarea cazării si hrănirii militarilor sositi în interes de serviciu, precum si pentru parcarea autovehiculelor. În acest sens, comandantul garnizoanei este obligat să cunoască permanent capacitatea de cazare si parcare din garnizoană.

(2) Comandantul garnizoanei verifică, personal sau printr-un delegat, starea cazărmii/cantonamentului repartizate/repartizat unei unităti militare înainte de sosirea acesteia în garnizoană. La sosirea unitătii militare, îl întâmpină pe comandantul acesteia sau trimite un ofiter delegat pentru a-l conduce la comandantul garnizoanei.

(3) Comandantul garnizoanei, însotit de comandantul unitătii militare, verifică asigurarea conditiilor de cazare, după ce unitatea militară sosită a terminat dispunerea, si raportează despre aceasta comandantului esalonului superior.

(4) Pentru Garnizoana Bucuresti, problemele privind asigurarea cazării se rezolvă prin Comandamentul Garnizoanei Bucuresti sau structurile de logistică ale Comandamentului logistic întrunit ori ale statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei.

Art. 19. - Comandantul garnizoanei ia măsuri pentru întretinerea monumentelor, plăcilor comemorative, a cimitirelor militare si a mormintelor eroilor din garnizoană, conform reglementărilor în vigoare, de comun acord cu autoritătile administratiei publice centrale/locale, îndeosebi cu primăriile.

Art. 20. - (1) Comandantul garnizoanei aprobă Planul cu principalele activităti ce se desfăsoară în garnizoană si Planul întrebuintării de unitătile militare din garnizoană a obiectivelor de garnizoană si a bunurilor de interes comun si supraveghează ca acestea să fie folosite conform destinatiei lor.

(2) Comandantul garnizoanei, de comun acord cu comandantii unitătilor militare din garnizoană, stabileste măsuri pentru înzestrarea si buna functionare, după caz, a cercului militar, căminului de garnizoană, policlinicii militare de garnizoană, spitalului militar, popotei de garnizoană si a altor clădiri si instalatii de folosintă comună din garnizoană.

Art. 21. - Comandantul garnizoanei stabileste împreună cu autoritătile administratiei publice locale zonele de sigurantă ale poligoanelor în care se execută trageri, ale depozitelor de garnizoană si ale altor obiective militare, reglementează accesul cetătenilor în aceste zone, stabileste căile de comunicatie pentru deplasarea tehnicii militare, terenurile pentru instructie si exercitii, precum si perioadele când pot fi folosite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. - Comandantul garnizoanei îndeplineste atributiile prevăzute în Instructiunile privind repartizarea, închirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din Ministerul Apărării Nationale.

Art. 23. - (1) Comandantul garnizoanei, de comun acord cu autoritătile administratiei publice locale:

a) fixează programul diferitelor ceremonii militare ce se desfăsoară în garnizoană, stabileste efectivele participante si ia măsuri pentru prezentarea onorurilor militare; când se constituie gărzi de onoare mixte, stabileste, împreună cu sefii unitătilor militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Ministerului Justitiei, efectivele, tinuta, locul si perioada de timp pentru antrenamente si pentru ceremonie;

b) aprobă planificarea muzicii/muzicilor militare sau a trompetilor pentru activitătile desfăsurate simultan în garnizoană.

(2) În municipiul Bucuresti planificarea muzicii/muzicilor militare revine Serviciului muzicilor militare din subordinea Comandamentului logistic întrunit.

Art. 24. - (1) Comandantul garnizoanei asigură mentinerea permanentă a disciplinei militare în garnizoană, urmărind prin personalul de serviciu stabilit respectarea regulilor privind portul tinutei militare, comportarea militarilor, respectarea prevederilor privind executarea serviciului de pază la obiectivele de garnizoană, precum si respectarea regulilor de deplasare a tehnicii militare în garnizoană.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1), comandantul garnizoanei organizează activităti de control în locurile aglomerate, cum ar fi piete, gări, autogări, stadioane, zone de agrement.

Art. 25. - Comandantul garnizoanei conduce activitatea de analiză a stării disciplinei militare pe garnizoană, anual, până la data de 15 ianuarie, pentru anul precedent, la care participă membrii consiliului de garnizoană, comandantii/sefii unitătilor militare/subunitătilor/formatiunilor militare/serviciilor, alte cadre militare nominalizate si invitati din rândul autoritătilor administratiei publice locale. Concluziile privind executarea serviciului în garnizoană, ordinea si disciplina, paza si securitatea obiectivelor se transmit de către comandantul garnizoanei, prin ordin sau notă telefonică, ori de câte ori se consideră necesare informarea oportună a comandantilor/sefilor si aplicarea unor măsuri imediate la nivelul garnizoanei.

Art. 26. - Comandantul garnizoanei aprobă Planul de control auto în garnizoană si stabileste, după caz, traseele de deplasare a autovehiculelor militare care tranzitează garnizoana.

Art. 27. - Comandantul garnizoanei organizează activităti de educatie rutieră cu posesorii de permise de conducere auto, în colaborare cu structurile specializate din Ministerul Administratiei si Internelor si parchetele militare, la care se prezintă legislatia care reglementează circulatia rutieră, evenimentele rutiere mai semnificative, neregulile, cauzele, împrejurările producerii accidentelor rutiere, si stabileste măsuri de prevenire a acestora ori de câte ori este nevoie.

Art. 28. - (1) Când în garnizoană sosesc Presedintele României, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, primul-ministru, aflati în vizite oficiale, sau alte persoane anuntate oficial fată de care comandantul garnizoanei se află în raport de subordonare, acesta raportează comandantului esalonului superior despre această vizită si le întâmpină, luând măsurile regulamentare pentru prezentarea onorurilor militare, când se fac precizări în acest sens de către esalonul superior.

(2) Comandantul garnizoanei, atunci când nu se fac precizări pentru întâmpinarea persoanelor precizate la alin. (1), se prezintă în cel mai scurt timp la locul de desfăsurare a activitătii.

Art. 29. - Comandantul garnizoanei aprobă Planul de cooperare între structurile militare din garnizoană privind interventia si sprijinul reciproc de apărare împotriva incendiilor pentru obiectivele de garnizoană. Extrase din acest plan se trimit fiecărei structuri militare.

Art. 30. - Comandantul garnizoanei poate folosi efectivele militare, mijloacele de transport si de evacuare ale structurilor militare din garnizoană avute la dispozitia sa pentru prevenirea sau înlăturarea urmărilor dezastrelor, la solicitarea comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă.

Art. 31. - Comandantul garnizoanei rezolvă reclamatiile, cererile si sesizările militarilor si persoanelor civile, în limita competentelor legale.

Art. 32. - Comandantul garnizoanei îndrumă activitatea asociatiei sportive de garnizoană si a consiliului sportiv al garnizoanei, care i se subordonează nemijlocit.

2. Seful comenduirii garnizoanei

Art. 33. - (1) Seful comenduirii garnizoanei îsi îndeplineste atributiile conform fisei postului referitoare la serviciul în garnizoană.

(2) Seful comenduirii garnizoanei are următoarele atributii:

a) răspunde de organizarea serviciului si a altor activităti pe linie de garnizoană;

b) organizează si controlează serviciul de pază si securitate a obiectivelor de garnizoană;

c) întocmeste si prezintă comandantului garnizoanei spre aprobare documentele serviciului în garnizoană si trimite la unităti extrase, în părtile care interesează, pentru a se asigura personalul necesar;

d) coordonează activitatea cercului militar si a muzicii militare, conform planului aprobat de comandantul garnizoanei;

e) conduce instructajul cu personalul care execută serviciul în cadrul garnizoanei, analizează rapoartele întocmite după încheierea serviciului si ia măsuri de solutionare a problemelor ridicate; cele mai importante măsuri se prezintă si comandantului garnizoanei;

f) colaborează cu birourile de transporturi militare pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor de pază a transporturilor militare care tranzitează garnizoana;

g) organizează activitatea de control privind comportarea si portul tinutei militarilor în afara unitătilor militare si modul de executare a serviciului de pază la obiectivele de garnizoană;

h) întocmeste Planul întrebuintării de unitătile militare din garnizoană a obiectivelor de garnizoană si a bunurilor de interes comun;

i) propune comandantului garnizoanei, în functie de anotimp si de starea vremii, trecerea personalului militar la portul tinutei de iarnă sau de vară, conform prevederilor regulamentare, si înstiintează despre aceasta unitătile militare din garnizoană;

j) ia măsuri pentru cazarea/cartiruirea trupelor care sunt în trecere prin garnizoană, precum si a militarilor veniti în interes de serviciu;

k) asigură, în functie de posibilitătile existente, cazarea militarilor si a personalului civil din Ministerul Apărării Nationale sositi în garnizoană, la căminul de garnizoană; dacă nu există cămine de garnizoană sau nu sunt locuri disponibile, asigură informarea acestora despre posibilitătile de cazare din localitate si mentionează în ordinele de serviciu că nu s-a putut asigura cazarea gratuită;


l) ia măsuri pentru anuntarea imediată a unitătilor militare din garnizoană pe adresa cărora au sosit transporturi de materiale pe calea ferată, urmărind eliberarea neîntârziată a mijloacelor respective si a rampelor;

m) asigură, prin unitătile militare din garnizoană, efectivele si mijloacele necesare pentru îngrijirea monumentelor/plăcilor comemorative, cimitirelor militare si a mormintelor eroilor, la solicitarea autoritătilor administratiei publice locale, cu aprobarea comandantului garnizoanei;

n) organizează controlul circulatiei si al folosirii autovehiculelor militare în garnizoană si propune măsuri împotriva celor care încalcă regulile de circulatie sau folosesc autovehiculele în alte scopuri decât cele ordonate;

o) organizează, cu sprijinul unitătilor militare din garnizoană, funeralii cu onoruri militare, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, si consiliază familiile militarilor decedati, la cerere, pentru obtinerea drepturilor legale;

p) asigură necesarul de transport pentru comenduirea garnizoanei cu mijloacele existente în statele proprii sau prin detasare de la unitătile militare din garnizoană, pe baza graficului aprobat de comandantul garnizoanei.

3. Loctiitorii comandantului garnizoanei pentru unitătile militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

Art. 34. - Loctiitorii comandantului garnizoanei pentru unitătile militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii si Serviciului de Telecomunicatii Speciale au următoarele atributii:

a) la solicitarea sefului comenduirii garnizoanei/loctiitorului comandantului garnizoanei pentru Garnizoana Bucuresti, propun planificarea unitătilor militare ale ministerului/serviciului respectiv, după caz, pentru executarea controlului în garnizoană si verifică modul în care personalul desemnat îsi îndeplineste îndatoririle;

b) iau măsurile necesare pentru cazarea, hrănirea si aprovizionarea unitătilor/subunitătilor militare si a personalului ministerului/serviciului în trecere prin garnizoană;

c) participă la întocmirea Planului întrebuintării de către unitătile militare din garnizoană a obiectivelor de garnizoană si a bunurilor de interes comun;

d) asigură, în timpul desfăsurării ceremoniilor militare, de comun acord cu comandantul garnizoanei, participarea efectivelor stabilite, ordinea si îndrumarea circulatiei în zonă;

e) stabilesc măsuri comune, inclusiv controale inopinate prin echipaje mixte, atunci când comandantul garnizoanei consideră necesar;

f) raportează sefului structurii de care apartin si comandantului garnizoanei despre cele mai importante măsuri luate în garnizoană.

4. Ofiterul cu mobilizarea în garnizoană

Art. 35. - (1) Ofiterul cu mobilizarea în garnizoană este comandantul centrului militar judetean/zonal ori un alt ofiter desemnat de comandantul centrului militar judetean/zonal. În situatia în care în garnizoană nu îsi are resedinta centrul militar judetean, ofiterul cu mobilizarea este seful structurii de mobilizare a marii unităti/unitătii militare al cărei comandant este comandantul garnizoanei.

(2) Ofiterul cu mobilizarea în Garnizoana Bucuresti este ofiterul încadrat la comandamentul garnizoanei.

(3) Ofiterul cu mobilizarea beneficiază de datele specifice ce trebuie cuprinse în Planul de mobilizare al garnizoanei, transmise prin extras de structurile militare din garnizoană.

Art. 36. - Ofiterul cu mobilizarea în garnizoană are următoarele atributii:

a) elaborează, sub conducerea nemijlocită a comandantului garnizoanei, Planul de mobilizare a garnizoanei, împreună cu ofiterii cu mobilizarea din toate unitătile militare si cu reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, centrelor militare zonale/judetene/de sector, după caz, precum si cu seful Oficiului pentru mobilizare a economiei si pregătirea teritoriului pentru apărare;

b) întocmeste cererea centralizatoare, pe categorii de bunuri si de personal, pentru prestări de servicii, pe baza cererilor primite de la unitătile militare din garnizoană, si o înaintează centrului militar în a cărui zonă de responsabilitate se află;

c) întocmeste situatia centralizatoare a fiselor de repartitie a bunurilor prevăzute a se rechizitiona si a persoanelor stabilite pentru prestări de servicii, precum si graficul de distributie a bunurilor ce se rechizitionează din garnizoană, pe baza fiselor de repartitie primite de la centrul militar, si le trimite, în extras, fiecărei unităti militare beneficiare;

d) prezintă comandantului garnizoanei pentru avizare propunerile de raioane de mobilizare ale unitătilor militare.

5. Ofiterul cu contrainformatiile si securitatea militară în garnizoană

Art. 37. - Ofiterul cu contrainformatiile si securitatea militară în garnizoană este ofiterul sau seful biroului/sectiei cu contrainformatiile si securitatea militară al unitătii militare al cărei comandant este si comandantul garnizoanei si are următoarele atributii:

a) culege informatiile specifice domeniului de activitate, necesare păstrării în orice moment a demnitătii si onoarei personalului, prevenind atât persoana în cauză, pe comandantul/seful acesteia, cât si pe comandantul garnizoanei asupra celor constatate, la măsuri pentru cunoasterea stării de spirit a personalului militar din unitătile militare din garnizoană;

b) mentine legătura cu toate sursele specifice existente în garnizoană si cooperează cu ofiteri din Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru verificarea veridicitătii informatiilor;

c) participă la activitătile din garnizoană si din unitătile militare unde sunt invitati militari străini, precum si la exercitii multinationale;

d) prezintă concluziile sale si propune măsurile necesare comandantului garnizoanei pentru eliminarea disfunctionalitătilor constate în domeniul contrainformatiilor militare.

6. Ofiterul cu protectia informatiilor clasificate în garnizoană

Art. 38. - (1) Ofiterul cu protectia informatiilor clasificate în garnizoană este ofiterul cu protectia informatiilor clasificate al unitătii militare al cărei comandant este si comandantul garnizoanei.

(2) Ofiterul cu protectia informatiilor clasificate în garnizoană organizează activitătile pe linia protectiei informatiilor clasificate, luând măsuri de aplicare a reglementărilor în vigoare în următoarele domenii:

a) organizarea si administrarea securitătii informatiilor;

b) protectia personalului;


c) securitatea industrială;

d) protectia fizică a informatiilor clasificate;

e) INFOSEC;

f) protectia documentelor.

7. Ofiterul cu protectia civilă în garnizoană

Art. 39. - (1) Ofiterul cu protectia civilă în garnizoană este ofiterul cu protectia civilă al unitătii militare al cărei comandant este si comandantul garnizoanei apartinând Ministerului Apărării Nationale.

(2) Ofiterul cu protectia civilă în garnizoană organizează si controlează activitătile de protectie civilă din unitătile militare apartinând Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu dispozitiile esaloanelor superioare si cu ordinele comandantului garnizoanei, astfel:

a) transmite precizările comandantului garnizoanei privind organizarea si desfăsurarea pregătirii efectivelor pe linia protectiei civile;

b) propune comandantului garnizoanei măsurile necesare când în perimetrul garnizoanei s-a găsit munitie neexplodată ori s-a produs un accident în care este implicat un mijloc de transport care transportă munitii sau explozivi;

c) prezintă comandantului garnizoanei estimarea cursului actiunilor în situatii de urgentă;

d) propune comandantului garnizoanei măsurile de limitare si înlăturare a urmărilor atacurilor din aer sau în cazul producerii unor dezastre;

e) colaborează cu structurile militare si civile de protectie civilă din garnizoană pentru realizarea măsurilor ce se impun.

(3) Ofiterul cu protectia civilă în garnizoană îsi prezintă concluziile, periodic sau după derularea principalelor activităti specifice, comandantului garnizoanei si sefului structurii căreia i se subordonează.

(4) Ofiterul cu protectia civilă în garnizoană informează unitătile militare, autoritătile publice locale si populatia despre activitătile importante care vizează protectia civilă, prin mijloacele la dispozitie sau prin cele ale comandantului garnizoanei, precum si prin intermediul mass-mediei.

8. Ofiterul cu operatiile în garnizoană

Art. 40. - Ofiterul cu operatiile în garnizoană este seful structurii de operatii din marea unitate/unitatea militară al cărei comandant este si comandantul garnizoanei si are următoarele atributii:

a) participă, împreună cu ofiterul cu mobilizarea si cu un ofiter din cadrul centrului militar judetean/zonal, la întocmirea Planului de îndrumare a resurselor la mobilizare, asigurând corelarea activitătilor specifice la mobilizare pentru toate unitătile militare din garnizoană, indiferent de institutia de care apartin;

b) coordonează elaborarea hărtii cu raioanele de mobilizare si de alertă ale marilor unităti/unitătilor din garnizoană, trimite extrase, conform aprobării sefului Statului Major General, si ia măsurile necesare pentru dirijarea circulatiei spre raioanele respective si spre raioanele actiunilor de luptă, în timpul executării mobilizării si alertei.

9. Ofiterul cu logistica în garnizoană

Art. 41. - (1) Ofiterul cu logistica în garnizoană este, de regulă, comandantul/seful unitătii militare de logistică din garnizoană, acolo unde există, sau seful logisticii marii unităti/unitătii militare al cărei comandant este si comandantul garnizoanei. Pentru Garnizoana Bucuresti, acesta este ofiterul desemnat de comandantul Comandamentului logistic întrunit.

(2) Ofiterul cu logistica în garnizoană are următoarele atributii:

a) controlează si ia măsuri pentru cazarea, hrănirea si echiparea subunitătilor militare care asigură paza obiectivelor de garnizoană si a militarilor de la cercul militar, din căminul de garnizoană, tabere etc;

b) organizează, la cerere, hrănirea si cazarea militarilor si subunitătilor militare aflate temporar în garnizoană;

c) ia măsuri pentru buna functionare a popotei si căminului de garnizoană;

d) coordonează activitatea depozitului/depozitelor de garnizoană, în functie de specific, personal sau prin ofiterii cu asigurarea cu armament si munitii, auto, carburanti-lubrifianti, materiale tehnice;

e) întocmeste, împreună cu ajutorul său pentru tehnica auto, Planul cu traseele optime de deplasare a autovehiculelor pentru activitătile gospodăresti si de control în garnizoană, iar după aprobarea acestuia de comandantul garnizoanei, trimite extrase la unitătile militare din garnizoană;

f) coordonează actiunea fortelor si mijloacelor care participă la stingerea incendiilor în obiectivele de garnizoană sau în spatiile si terenurile aferente până la sosirea serviciilor de urgentă profesioniste;

g) asigură interventia pichetelor de pompieri pentru stingerea incendiilor declansate în afara unitătilor militare, la solicitare sau din proprie initiativă, când există pericolul extinderii spre unitătile militare.

Art. 42. - Pentru îndeplinirea atributiilor, ofiterul cu logistica în garnizoană are în subordine ajutorul pentru tehnica auto, un ofiter/subofiter de specialitate desemnat de comandantul garnizoanei, care are următoarele atributii:

a) planifică si organizează executarea controlului circulatiei si modul de folosire a autovehiculelor militare în garnizoană;

b) participă, împreună cu organele de politie locale, la cercetarea accidentelor în care este implicat personalul armatei;

c) selectionează controlorii de circulatie si le verifică activitatea în timpul serviciului în garnizoană;

d) cunoaste în permanentă situatia reală, organizează si stabileste locuri de parcare pentru autovehiculele militare sosite temporar în garnizoană, iar la solicitare, acordă sprijinul tehnic necesar.

10. Ofiterul/Subofiterul cu problemele de cazare a trupelor în garnizoană

Art. 43. - (1) Ofiterul/Subofiterul cu problemele de cazare a trupelor în garnizoană este ofiterul/subofiterul cu cazarea de la marea unitate/unitatea militară al cărei comandant este comandantul garnizoanei. În unele situatii, în această functie poate fi desemnat ofiterul/subofiterul/personalul civil contractual care este sef al hotelului militar sau al căminului de garnizoană.

(2) Ofiterul/Subofiterul cu problemele de cazare a trupelor în garnizoană are următoarele atributii:

a) tine evidenta locuintelor de serviciu;

b) asigură cazarea personalului armatei aflat în misiune, precum si cantonamentul trupelor sosite temporar în garnizoană la ordinul/cu aprobarea comandantului garnizoanei;

c) monitorizează gradul de asigurare cu mijloace de stingere a incendiilor necesare obiectivelor de garnizoană si buna functionare a acestora.

11. Ofiterul cu comunicatiile si informatica în garnizoană

Art. 44. - Ofiterul cu comunicatiile si informatica în garnizoană este seful comunicatiilor si informaticii din unitatea militară al cărei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are următoarele atributii:

a) urmăreste ca tehnica de comunicatii si informatică aflată la dispozitia garnizoanei să fie permanent în stare de functionare;

b) asigură legăturile pentru conducerea activitătii în garnizoană, folosind efective si mijloace asigurate de unitătile militare din garnizoană.

12. Comandantul poligonului de garnizoană

Art. 45. - Comandantul poligonului de garnizoană asigură executarea tragerilor si a exercitiilor tactice cu trageri de luptă pentru care a fost omologat poligonul. Acesta are următoarele atributii:

a) verifică si urmăreste respectarea cu strictete de către întregul personal a măsurilor de sigurantă în poligon în timpul executării tragerilor;

b) asigură permanent mentinerea în stare de functionare a instalatiilor poligonului;

c) tine evidenta rezultatelor tragerilor executate în poligon.

13. Ofiterul cu educatia fizică militară în garnizoană

Art. 46. - Ofiterul cu educatia fizică militară în garnizoană este comandantul/seful asociatiei sportive militare din garnizoană sau ofiterul cu educatia fizică militară de la marea unitate/unitatea militară al cărei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are următoarele atributii:

a) mobilizează, prin mijloace specifice, personalul din unitătile militare pentru participarea la competitiile sportive organizate în garnizoană, conform calendarului cu activităti sportive aprobat de comandantul garnizoanei;

b) colaborează cu structurile locale de educatie fizică si sport, sprijinind participarea militarilor cu performante notabile la competitiile organizate de acestea;

c) coordonează participarea echipelor militare la diferite concursuri aplicativ-militare, spartachiade si campionate, conform ordinelor în vigoare.

14. Ofiterul de informare si relatii publice în garnizoană

Art. 47. - Ofiterul de informare si relatii publice în garnizoană este ofiterul cu relatiile publice de la marea unitate/unitatea militară al cărei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are următoarele atributii:

a) urmăreste prezentarea în mass-media a activitătilor pe linie de garnizoană, cu respectarea prevederilor legale privind protectia informatiilor;

b) asigură conditii pentru desfăsurarea activitătii mass-mediei militare în zona de responsabilitate;

c) este purtătorul de cuvânt al comandantului garnizoanei si coordonează activitatea personalului de informare si relatii publice de la unitătile militare din garnizoană pentru rezolvarea problemelor specifice de garnizoană. În Garnizoana Bucuresti, activitatea ofiterului cu relatiile publice este coordonată de Sectia relatii publice a Statului Major General;

d) coordonează activitatea de informare internă la nivelul esalonului unde îsi desfăsoară activitatea.

15. Preotul militar al garnizoanei

Art. 48. - (1) Preotul militar al garnizoanei este preotul militar al marii unităti/unitătii militare al cărei comandant este comandantul garnizoanei si se subordonează acestuia si ierarhului locului.

(2) Preotul militar al garnizoanei are următoarele atributii: a) participă la ceremoniile militare ce au loc pe teritoriul garnizoanei, oficiind serviciul religios;

b) coordonează activitatea celorlalti preoti militari din unităti numai în activităti specifice de garnizoană.

(3) La activitătile care reunesc militari apartinând altor religii sau culte admise de lege, preotul militar al garnizoanei va organiza, pe cât posibil, serviciul religios ecumenic.

16. Ofiterul financiar/Contabilul-sef al garnizoanei

Art. 49. - Ofiterul financiar/Contabilul-sef al garnizoanei este ofiterul financiar/contabilul-sef al marii unităti/unitătii militare al cărei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are următoarele atributii:

a) organizează si conduce sedintele de pregătire pe linia managementului financiar-contabil, la care participă personalul militar si civil din compunerea structurilor financiar-contabile din garnizoană;

b) îndrumă si asigură consultantă de specialitate, cu prioritate, cadrelor militare si personalului civil, absolventi ai institutiilor militare si civile de învătământ, care se află la începutul carierei în domeniul financiar-contabil;

c) organizează si asigură activitatea financiară a cercului militar, căminului de garnizoană, popotei, asociatiilor sportive, poligoanelor, cabanelor si caselor de odihnă si a altor actiuni ce se desfăsoară la nivelul garnizoanei, cum ar fi cursuri, tabere, exercitii, convocări;

d) asigură financiar, conform legislatiei în vigoare, activitătile si actiunile militare ce se desfăsoară pe linie de garnizoană.

17. Medicul garnizoanei

Art. 50. - Medicul garnizoanei este seful policlinicii de garnizoană sau medicul marii unităti/unitătii militare al cărei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are următoarele atributii:

a) coordonează asigurarea asistentei medicale pentru activitătile ce se desfăsoară la nivelul garnizoanei, conform planului aprobat de comandantul acesteia, folosind în acest scop medicii si sanitarii din unitătile militare;

b) mentine legătura cu autoritătile sanitare locale în vederea cunoasterii permanente a stării epidemiologice din zonă si informează unitătile si formatiunile militare despre aceasta;

c) coordonează si planifică activitatea de asistentă medicală a subunitătilor militare care asigură paza obiectivelor de garnizoană, a participantilor la competitii sportive militare, precum si a unitătilor militare aflate în trecere sau dislocate temporar în garnizoană;

d) asigură, la cererea acestora si în absenta medicului de familie, vizitarea la domiciliu a veteranilor de război, cadrelor militare în rezervă si retragere care nu se pot deplasa, precum si a militarilor sositi temporar în garnizoană care sunt bolnavi si nu se pot deplasa.

18. Consilierul juridic al garnizoanei

Art. 51. - Consilierul juridic al garnizoanei este consilierul juridic al marii unităti/unitătii militare al cărei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are următoarele atributii:

a) îl consiliază, pe linie de specialitate, pe comandantul garnizoanei atât în ceea ce priveste luarea deciziilor, cât si în raporturile acestuia cu autoritătile si institutiile publice, precum si cu orice persoană fizică sau juridică;

b) desfăsoară activităti specifice pentru documentarea juridică a tuturor categoriilor de personal din garnizoană, în vederea prevenirii încălcării legilor si regulamentelor militare.

19. Ofiterul cu cercetarea penală specială în garnizoană

Art. 52. - Ofiterul cu cercetarea penală specială în garnizoană este ofiterul cu cercetarea penală specială


nominalizat de către comandantul garnizoanei si îndeplineste atributiile potrivit legislatiei în vigoare.

20. Ofiterul/Subofiterul de politie militară în garnizoană

Art. 53. - (1) Ofiterul/Subofiterul de politie militară în garnizoană este ofiterul/subofiterul de politie militară de la unitatea/marea unitate militară al cărei comandant este comandantul garnizoanei.

(2) Ofiterul/Subofiterul de politie militară are următoarele atributii:

a) asigură respectarea legilor si a regulamentelor militare privind păstrarea ordinii si disciplinei militare în garnizoană;

b) asigură controlul si îndrumarea circulatiei autovehiculelor si coloanelor militare în garnizoană;

c) dispune măsurile necesare pentru protectia si paza demnitarilor militari si civili din Ministerul Apărării Nationale, precum si a demnitarilor străini, militari si civili, din structurile militare, pe timpul sederii lor în garnizoană;

d) asigură echipaje de politie militară pentru siguranta si fluenta circulatiei pe timpul însotirii coloanelor oficiale;

e) verifică executarea serviciului de permanentă si pază în garnizoană;

f) participă, împreună cu organele de cercetare ale politei locale si parchetului competent teritorial, la cercetarea cauzelor si urmărilor evenimentelor săvârsite de personalul armatei în garnizoană.

21. Responsabilul cu activitatea de protectie a mediului în garnizoană

Art. 54. - (1) Responsabilul cu activitatea de protectie a mediului în garnizoană este persoana cu activitatea de protectie a mediului de la marea unitate/unitatea militară al cărei comandant este comandantul garnizoanei si execută activitătile specifice prevăzute în actele normative în vigoare referitoare la acest domeniu.

(2) Pe lângă atributiile prevăzute de reglementările în domeniu îi mai revin următoarele atributii:

a) asigură aplicarea operativă în garnizoană a legislatiei nationale de mediu;

b) coordonează activitatea de informare si perfectionare a pregătirii personalului din garnizoană cu atributii în domeniul protectiei mediului, în colaborare cu autoritătile teritoriale de protectie a mediului;

c) controlează aplicarea prevederilor instructiunilor specifice în timpul exercitiilor, taberelor de instructie, tragerilor de luptasi al altor activităti practice desfăsurate pe teritoriul garnizoanei;

d) initiază, coordonează si promovează actiuni pe linia protectiei mediului în garnizoană, în corelare cu Planul local de actiune în domeniul protectiei mediului;

e) urmăreste aplicarea în garnizoană a normelor tehnice privind supravegherea calitătii factorilor de mediu;

f) cercetează/verifică sesizările si reclamatiile adresate comandantului garnizoanei care vizează producerea unor accidente de mediu sau a unor încălcări ale legislatiei în domeniul protectiei mediului în care sunt implicate structuri sau persoane din armată;

g) colaborează cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, precum si cu autoritătile publice locale în domeniul protectiei mediului.

22. Consilierul comandantului garnizoanei pentru probleme ale maistrilor militari si subofiterilor

Art. 55. - (1) Consilierul comandantului garnizoanei pentru probleme ale maistrilor militari si subofiterilor este maistrul militar/subofiterul consilier al comandantului pentru probleme ale maistrilor militari si subofiterilor din unitatea militară al cărei comandant este si comandantul garnizoanei.

(2) Maistrul militar/Subofiterul consilier îsi desfăsoară activitatea pe probleme specifice maistrilor militari, subofiterilor si soldatilor si gradatilor voluntari din garnizoană si are următoarele atributii:

a) consiliază comandantul garnizoanei în problemele ce îi privesc pe militarii din corpul maistrilor militari, subofiterilor, precum si pe cei din corpul soldatilor si gradatilor voluntari;

b) informează comandantul garnizoanei asupra problemelor sociale ale categoriilor de personal aflate în responsabilitate, referitoare la spatiul locativ, asigurarea medicală, problemele familiale, refacerea capacitătii de muncă, nivelul de trai, si prezintă propuneri de solutionare a acestora;

c) participă la activitatea de analiză a stării disciplinei militare pe garnizoană;

d) participă la întocmirea planurilor de întrebuintare a institutiilor, bunurilor si facilitătilor de interes comun de unitătile militare din garnizoană;

e) participă la întocmirea Planului centralizator de evacuare a membrilor familiilor cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai familiilor personalului civil din unitătile militare aflate în garnizoană;

f) consiliază comandantul garnizoanei în situatia organizării unor conferinte de presă care vizează probleme ale personalului din responsabilitate;

g) urmăreste respectarea traditiilor militare si a normelor privind portul tinutei militare în garnizoană de către maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari;

h) face propuneri comandantului garnizoanei si sefilor de structuri cu responsabilităti în domeniu pentru organizarea de activităti educative, profesionale sau recreative cu si pentru maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari din garnizoană, contribuind la dezvoltarea spiritului de corp al acestor categorii de cadre;

i) însoteste comandantul garnizoanei, potrivit hotărârii acestuia, în timpul ceremoniilor militare si al activitătilor oficiale organizate la nivelul garnizoanei si contribuie la mentinerea relatiilor bune cu autoritătile publice locale;

j) informează pe cale ierarhică, dacă este cazul, asupra unor probleme deosebite ale personalului din domeniul de responsabilitate;

k) consiliază maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari care doresc să se prezinte la comandantul garnizoanei pentru rezolvarea diferitelor probleme personale;

l) consiliază comandantul garnizoanei în cazul cadrelor militare în activitate/rezervă/retragere care fac parte din corpul maistrilor militari, subofiterilor, soldatilor si gradatilor voluntari.

 

CAPITOLUL III

Activitatea în garnizoană

 

SECTIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 56. - (1) Activitatea în garnizoană reprezintă totalitatea actiunilor desfăsurate de unităti/formatiuni militare, precum si de personalul acestora în afara cazărmilor, pe diferite domenii, astfel:

a) instruirea;

b) executarea serviciului în garnizoană;

c) actiuni culturale si sportive;


d) ceremonii militare si religioase;

e) actiuni umanitare;

f) actiuni de informare publică si pentru promovarea profesiei militare.

(2) Întreaga activitate din garnizoană este cuprinsă în Planul cu principalele activităti ce se desfăsoară în garnizoană, aprobat de comandantul garnizoanei. Extrase din acest plan se trimit tuturor unitătilor, subunitătilor, serviciilor si formatiunilor militare din garnizoană.

Art. 57. - Responsabilitatea pentru executarea activitătilor în garnizoană revine persoanelor desemnate în functii cu responsabilităti la nivelul garnizoanei, conform prevederilor statelor de organizare, detasate/desemnate prin cumul.

Art. 58. - (1) Comandantul garnizoanei conduce activitatea în garnizoană prin comenduirea garnizoanei/comandamentul garnizoanei.

(2) Comenduirea garnizoanei/Comandamentul garnizoanei are sediu si telefon, cunoscute de toate unitătile, subunitătile, serviciile si formatiunile militare din garnizoană, de personalul acestora, precum si de celelalte institutii mai importante din localitate.

(3) Sediul comenduirii garnizoanei se face cunoscut prin aplicarea unei plăci indicatoare cu inscriptia „GARNIZOANA..." - denumirea localitătii -, iar sub aceasta, cu litere mai mici, „Comenduirea garnizoanei"; pentru Garnizoana Bucuresti, inscriptia este: „Comandamentul Garnizoanei Bucuresti".

 

SECTIUNEA a 2-a

Folosirea obiectivelor de garnizoană si a bunurilor de interes comun din garnizoană

 

Art. 59. - (1) Obiectivele de garnizoană si bunurile de interes comun din garnizoană sunt, după caz: cercul militar, căminul de garnizoană, popota/restaurantul de garnizoană, biserica de garnizoană, cabanele si casele de odihnă, policlinica militară de garnizoană, spitalul militar, bazele sportive, terenurile, depozitele, poligoanele si materialele de instructie, care sunt folosite de mai multe unităti militare.

(2) Planificarea folosirii obiectivelor de garnizoană si a bunurilor de interes comun se întocmeste de seful comenduirii garnizoanei, de acord cu comandantii structurilor militare beneficiare, si se aprobă de comandantul garnizoanei. În Garnizoana Bucuresti se obtine în prealabil avizul sefilor structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale cu responsabilităti în conducerea/coordonarea obiectivelor/ bunurilor prevăzute la alin (1).

(3) În poligonul de garnizoană, indiferent cui apartine, structurile militare pot executa trageri cu armamentul din dotare. Comandantul garnizoanei încheie un protocol cu comandantii unitătilor militare care folosesc poligonul de garnizoană, prin care se stabilesc obligatiile acestora privind asigurarea cu personal pentru pază si întretinere, repararea aparaturii, a materialelor si instalatiilor existente în poligon, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 60. - Când garnizoana foloseste spatii ale institutiilor civile, comandantul garnizoanei stabileste, de comun acord cu autoritătile administratiei publice locale, programul orar de folosire si conditiile contractuale, conform legislatiei în vigoare.

Art. 61. - Comandantul garnizoanei dă dispozitii pentru întretinerea, paza si securitatea obiectivelor de garnizoană si a bunurilor de interes comun din garnizoană, stabilind obligatiile ce revin fiecărei unităti/formatiuni militare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Relatiile cu administratia publică locală, cu institutiile civile si cu populatia din garnizoană

 

Art. 62. - (1) Problemele care necesită o reglementare comună între unitătile, subunitătile, serviciile si formatiunile militare si autoritătile administratiei publice locale, institutiile civile sau populatia din garnizoană se rezolvă de comandantul garnizoanei, în limita competentelor stabilite sau cu aprobarea esalonului superior, împreună cu conducătorii acestor institutii.

(2) În cazuri deosebite, când se solicită ajutorul direct la o unitate militară, comandantul acesteia cere aprobarea comandantului/sefului esalonului superior pentru interventie si actionează potrivit ordinelor primite de la comandantul garnizoanei.

(3) Comandantul unitătii militare cantonate temporar în localitate sau dispuse în apropierea acesteia rezolvă eventualele litigii înaintea terminării misiunii, raportând despre aceasta comandantului garnizoanei.

Art. 63. - (1) În situatii de criză, unitătile, subunitătile, serviciile si formatiunile militare trebuie să fie în măsură să actioneze pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor, pe lângă îndeplinirea misiunilor specifice.

(2) Comandantul garnizoanei si comandantii unitătilor militare cu potential sporit de actiune în asemenea situatii fac parte din comitetul local/judetean pentru situatii de urgentă/Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgentă, în functie de specificul crizei.

(3) La seful comenduirii garnizoanei si la ofiterul cu protectia civilă din garnizoană există permanent o situatie actualizată cu fortele si mijloacele de interventie în situatii de urgentă, apartinând Ministerului Apărării Nationale. Semestrial, până la 15 iunie si 15 decembrie, comandantii de unităti militare înaintează comandantului de garnizoană situatia cu efectivele si tehnica disponibilă pe functii de sprijin.

(4) Legăturile dintre comandantul garnizoanei si comandantii de unităti militare în astfel de situatii sunt asigurate prin telefon, radio, curieri sau cu mijloace auto.

Art. 64. - (1) Fortele apartinând Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în Planul de interventie în situatii de urgentă, actionează pe baza ordinului comandantului garnizoanei, transmis initial prin notă telefonică si ulterior în scris.

(2) Coordonarea actiunilor fortelor participante la înlăturarea urmărilor situatiilor de urgentă se face de către persoana împuternicită, după caz, de Comitetul National pentru Situatii de Urgentă ori de comitetul ministerial/judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă.

(3) Pe baza ordinului primit pentru interventie, comandantii unitătilor militare asigură echiparea si dotarea subunitătilor respective si le precizează scopul actiunii, itinerarul, ora începerii, durata, logistica, legăturile si măsurile de sănătate si securitate în muncă în conditiile specifice.

(4) La sosirea în raionul de interventie, comandantul unitătii/subunitătii/detasamentului militar primeste detalii de la reprezentantul administratiei publice locale si îl informează pe acesta despre valoarea efectivelor si a tehnicii si capacitatea de actiune a acestora în functie de situatia creată.

(5) Dacă la locul interventiei nu este prezent reprezentantul administratiei publice locale, comandantul unitătii/subunitătii/ detasamentului militar trece din proprie initiativă la îndeplinirea misiunii primite, coordonând permanent actiunile cu cele ale fortelor si mijloacelor din zonă.

Art. 65. - În situatia producerii unor incendii la obiectivele militare sau la cele civile din garnizoană, comandantul garnizoanei ordonă punerea în aplicare a Planului de cooperare între structurile militare din garnizoană privind interventia si sprijinul reciproc de apărare împotriva incendiilor pentru obiectivele de garnizoană, iar apoi raportează comandantului esalonului superior.

Art. 66. - (1) La mobilizare si/sau la război, activitatea în garnizoană se desfăsoară în baza Planului de mobilizare a garnizoanei adaptat la conditiile create sau în baza ordonantelor militare emise de comandantul garnizoanei conform legii.

(2) Deplasările în garnizoană, în afara celor care se înscriu în punerea în aplicare a planului de mobilizare, sunt limitate sau interzise.

(3) Dacă în garnizoană sunt unităti militare de aviatie sau de apărare antiaeriană, comandantul garnizoanei solicită date privind actiunile inamicului aerian în vederea înstiintării la timp a unitătilor militare despre pericolul atacurilor din aer asupra garnizoanei.

(4) Comandantul garnizoanei păstrează legătura cu inspectoratul pentru situatii de urgentă judetean/al municipiului Bucuresti, în vederea înlăturării efectelor actiunii inamicului asupra cazărmilor si raioanelor de mobilizare din garnizoană.

Art. 67. - Comandantul militar al judetului/municipiului Bucuresti, numit la mobilizare si/sau la război, preia de la comandantul garnizoanei activitatea de desfăsurare a mobilizării unitătilor militare, ia cunostintă de problemele existente si de măsurile luate.

 

CAPITOLUL IV

Serviciul în garnizoană

 

Art. 68. - (1) Personalul necesar pentru serviciul în garnizoană este stabilit de comandantul garnizoanei, în functie de specificul unitătilor militare aflate permanent în garnizoană.

(2) În toate garnizoanele se execută următoarele servicii:

a) serviciul de permanentă;

b) serviciul de control;

c) serviciul de interventie;

d) serviciul de relatii cu publicul.

 

SECTIUNEA 1

Serviciul de permanentă

 

Art. 69. - (1) Serviciul de permanentă este îndeplinit de ofiterul de serviciu pe garnizoană. Ofiterii de serviciu pe garnizoană se numesc din rândul ofiterilor/subofiterilor stabiliti de unitătile militare din garnizoană, conform planificării aprobate de comandantul garnizoanei.

(2) În garnizoanele cu număr mare de unităti militare si trafic intens de vehicule militare se poate organiza si executa serviciul permanent pentru controlul circulatiei cu ofiteri si subofiteri din cadrul unitătilor militare din garnizoană, în baza Graficului cu rândul la serviciu aprobat de comandantul garnizoanei.

(3) În Garnizoana Bucuresti, ofiterii/subofiterii de serviciu pe garnizoană se numesc din rândul personalului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, conform planificării aprobate de comandant.

(4) În garnizoanele de categoria a III-a, serviciul de permanentă se organizează la ordinul comandantului garnizoanei.

(5) Durata serviciului este de 24 de ore si se execută la sediul comenduirii garnizoanei/Comandamentului Garnizoanei Bucuresti.

(6) Ofiterul de serviciu pe garnizoană îndeplineste atributiile stabilite de seful comenduirii garnizoanei si aprobate de comandantul garnizoanei. Indiferent de specificul garnizoanei, ofiterul de serviciu pe garnizoană execută următoarele:

a) se documentează asupra activitătilor care se desfăsoară sau se organizează în garnizoană în timpul serviciului său;

b) se informează la unitătile, subunitătile, serviciile, formatiunile si asociatiile militare din garnizoană asupra problemelor a căror rezolvare implică garnizoana;

c) ia cunostintă de prezenta în garnizoană a unor personalităti militare sosite în control/vizită si de programul acestora, în vederea informării oportune a unitătilor militare interesate;

d) cunoaste unde pot fi găsite în orice moment persoanele din conducerea garnizoanei sau cele care deservesc obiectivele din garnizoană: poligonul, depozitul, cercul militar, popota, căminul de garnizoană, restaurantul militar.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de control

 

Art. 70. - (1) Serviciul de control în garnizoană constă în:

a) controlul pazei obiectivelor de garnizoană, executat de ofiterii de control numiti de comandantul garnizoanei, propusi de comandantii de unităti militare, în baza Graficului cu rândul la serviciu în garnizoană;

b) controlul comportării militarilor în afara unitătilor militare, executat de ofiterii de control numiti de comandantul garnizoanei, propusi de comandantii de unităti militare, în baza Graficului cu rândul la serviciu în garnizoană;

c) controlul circulatiei si folosirii autovehiculelor militare, executat de echipaje de politie militară din cadrul Ministerului Apărării Nationale, în cooperare cu echipaje de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în baza Graficului cu rândul la serviciu în garnizoană, Planului actiunilor comune, Planului de control lunar si Planului de control zilnic.

(2) Constatările serviciului de control se consemnează în registrul unic de control, existent la ofiterul de serviciu pe garnizoană si prezentat zilnic sefului comenduirii garnizoanei/loctiitorului comandantului garnizoanei - în Garnizoana Bucuresti - pentru stabilirea măsurilor necesare si informarea comandantilor structurilor militare implicate despre aspectele constatate în timpul executării controalelor.

Art. 71. - (1) Ofiterul de control îsi îndeplineste atributiile conform documentelor aprobate de comandantul garnizoanei, în zilele si între orele stabilite, diferit de la un serviciu la altul.

(2) Când se controlează paza unui obiectiv de garnizoană, ofiterul de control are asupra sa delegatia de serviciu nominalizată, semnată de comandantul garnizoanei, carnetul de însemnări, legitimatia militară si cartea de identitate. Rezultatele controlului sunt consemnate în Fisa pazei si în Registrul unic de control al garnizoanei si se prezintă comandantului garnizoanei pentru a stabili măsurile ce se impun.

(3) Când se controlează comportarea militarilor din garnizoană în afara unitătii militare, ofiterul de control are asupra sa delegatia de serviciu, semnată de comandantul garnizoanei, legitimatia militară, cartea de identitate. Rezultatele controlului sunt consemnate în Registrul unic de control al garnizoanei si sunt transmise unitătii militare căreia îi apartin militarii găsiti în neregulă.


(4) Echipajele de controlori auto apartinând Ministerului Apărării Nationale supraveghează circulatia autovehiculelor militare, urmărind respectarea de către conducătorii auto a legislatiei privind circulatia pe drumurile publice, verifică starea tehnică si de întretinere, legalitatea si eficienta curselor, completarea documentelor de exploatare si transport. Constatările serviciului de control se consemnează în Registrul unic de control al garnizoanei existent la ofiterul de serviciu pe garnizoană si prezentat zilnic sefului comenduirii garnizoanei/loctiitorului comandantului garnizoanei - în Garnizoana Bucuresti - pentru stabilirea măsurilor necesare si informarea comandantilor structurilor militare implicate despre neregulile constatate în timpul executării controalelor.

(5) Ofiterul de control poate avea la dispozitie un mijloc de transport pentru exercitarea atributiilor. Când este însotit de patrula de interventie, asigurarea mijlocului de transport este obligatorie.

(6) Tinuta ofiterilor de control, a controlorilor auto si a patrulei de interventie este cea de serviciu. Atunci când situatia impune, la ordinul comandantului garnizoanei, personalul de control are asupra lui armamentul individual si munitia aferentă. În unele situatii si locuri, cum ar fi manifestări internationale, expozitii, zone de agrement, la ordinul comandantului garnizoanei, tinuta personalului de control este civilă.

Art. 72. - (1) Potrivit ordinului esalonului superior sau din proprie initiativă, comandantul garnizoanei poate numi ofiteri/subofiteri de control si în localitătile din împrejurimile garnizoanei, pe comunicatiile mai aglomerate, la aeroporturi sau în porturi.

(2) Pentru executarea controlului, comandantul garnizoanei asigură mijloace de transport.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul de interventie

 

Art. 73. - (1) Serviciul de interventie este organizat pentru sprijinul personalului de control si restabilirea disciplinei în garnizoană. Acesta se execută de patrulele de interventie.

(2) Patrula de interventie se compune din comandant - subofiter - si un număr de soldati si gradati voluntari, în functie de importanta misiunii si de posibilitătile de asigurare, de regulă, din rândul subunitătilor de politie militară din garnizoană.

(3) Patrula de interventie are asupra sa armament, munitie, tehnică mobilă de legătură si se deplasează cu mijloace de transport.

(4) În zonele unde sunt si unităti militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, patrula de interventie are compunere mixtă; în această situatie, cel mai mare în grad este numit comandantul patrulei.

Art. 74. - (1) Comandantul garnizoanei organizează si execută controale inopinate în garnizoană, personal sau prin comisii, din care va face parte obligatoriu comandantul/reprezentantul unitătii militare din zona respectivă sau cel care are responsabilităti în desfăsurarea activitătilor la nivel de garnizoană.

(2) Rezultatele controalelor se înscriu în Registrul unic de control al garnizoanei, iar problemele reiesite sunt analizate de urgentă în consiliul de garnizoană în vederea solutionării.

 

SECTIUNEA a 4-a

Serviciul de relatii cu publicul

 

Art. 75. - În Garnizoana Bucuresti, în garnizoanele de categoria I si, dacă sunt posibilităti, si în cele de categoria a II-a se desemnează ofiter/subofiter/personal civil contractual pentru relatii cu publicul.

Art. 76. - (1) Ofiterul/Subofiterul/Personalul civil desemnat pentru relatii cu publicul planifică audientele si iesirile la raport, participă la acestea, rezolvă corespondenta si problemele ridicate de petitionari în conformitate cu rezolutiile comandantului garnizoanei.

(2) Ofiterul/Subofiterul/Personalul civil desemnat pentru relatii cu publicul transmite solicitantilor modul de rezolvare a problemelor ridicate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Logistica garnizoanei

 

Art. 77. - (1) Comandantul garnizoanei solicită, primeste si repartizează, potrivit reglementărilor în vigoare, resursele financiare si materiale prin unitatea militară al cărei comandant este, cu specificatiile necesare în acest sens.

(2) Unitatea militară al cărei comandant este comandantul garnizoanei are în evidentă toate obiectivele de garnizoană si verifică, prin structurile specializate, respectarea legalitătii privind întrebuintarea resurselor alocate si gestionarea valorilor materiale încredintate.

Art. 78. - (1) Materialele si motoresursele consumate pentru activităti în garnizoană, din ordinul comandantului garnizoanei, de unitătile militare din garnizoană se scad sau se suplimentează de esalonul superior al unitătilor militare respective pe baza documentelor justificative întocmite de unitatea militară si confirmate de comandantul garnizoanei.

(2) Pentru actiunile întreprinse, cu aprobările necesare, în favoarea unor institutii sau autorităti ale administratiei publice locale se percepe contravaloarea motoresurselor consumate, calculată conform reglementărilor în vigoare sau planurilor de cooperare.

Art. 79. - În cazul decesului cadrelor militare în activitate/în rezervă/în retragere, comandantul garnizoanei, prin unitatea militară de care a apartinut persoana decedată sau prin unitatea de garnizoană, în celelalte situatii, asigură următoarele:

a) locul de veci, pentru cadrele militare si membrii familiilor acestora;

b) funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut;

c) confectionarea sicriului si a crucii, cu perceperea costului pentru materialele folosite;

d) mijlocul de transport;

e) oficierea serviciului religios, gratuit, de preotii militari, acolo unde sunt încadrati;

f) deservirea la mormânt;

g) contra cost, masa de pomenire prin popota unitătii/garnizoanei, acolo unde este posibil, în conditiile prevăzute în reglementările în vigoare.

Art. 80. - Ceremoniile militare planificate în localităti sau în unităti militare, desfăsurate cu aprobarea comandantului garnizoanei, sunt sustinute logistic de administratia publică locală sau, după caz, de unitatea militară respectivă ori de unitatea militară de garnizoană.


 

ANEXĂ*)

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELATII A GARNIZOANEI

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că părtile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 aprilie 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 279/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009.

Art. 2. - La data de 21 mai 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitătile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie2007, ratificat prin Legea nr. 166/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008.

Art. 3. - La data de 25 mai 2010 a intrat în vigoare Acordul privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 11 iunie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 302/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 15 aprilie 2010.

Art. 4. - La data de 28 mai 2010 a intrat în vigoare Protocolul dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind regulile de navigatie pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigatie apartinând autoritătilor de frontieră ale României si Ucrainei, precum si modul de cooperare pe timpul executării pazei si supravegherii frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la lalta la 22 octombrie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 406 din 28 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 20 mai 2010.

Art. 5. - La data de 7 iunie 2010 a intrat în vigoare Programul de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria pentru anii 2009-2012, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 449/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 2 iunie 2010.

Art. 6. - La data de 16 iunie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea politienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, ratificat prin Legea nr. 101/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 7 iunie 2010.

Art. 7. - La data de 21 iunie 2010 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992, ratificat prin Legea nr. 104/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 14 iunie 2010.

Art. 8. - La data de 23 iunie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia cu privire la cooperarea economică si tehnică, semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 444/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 iunie 2010.

Art. 9. - La data de 1 iulie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Republica Coreea în domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, ratificat prin Legea nr. 327/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009.

Art. 10. - La data de 1 iulie 2010 a intrat în vigoare Aranjamentul administrativ, semnat la Bucuresti la 21 ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Coreea în domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 20 mai 2010.

Art. 11. - La data de 2 iulie 2010 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Mediului si Pădurilor al României si Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 593/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 29 iunie 2010.

Art. 12. - La data de 8 iulie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008, ratificat prin Legea nr. 12/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 23 februarie 2009.

Art. 13. - La data de 16 iulie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiintarea si functionarea Centrului comun de contact de cooperare politienească si vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, ratificat prin Legea nr. 101/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 7 iunie 2010.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 1.199.